Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

INTEGRAL: Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate


Publicata in Monitorul Oficial nr. 342 din 03.05.2019

CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Articolul 1


Prezenta lege are ca scop protejarea sanatatii umane si a mediului de efectele contaminarii solului prin reglementarea masurilor destinate imbunatatirii calitatii factorilor de mediu afectati de prezenta confirmata a poluantilor la niveluri care reprezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana si mediu, luandu-se in considerare utilizarea prezenta si viitoare a terenurilor.


Articolul 2


Prezenta lege stabileste contributia Romaniei la atingerea obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate prevazute la art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 1.386/2013/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind Programul general al Uniunii de actiune pentru mediu pana in 2020 "O viata buna, in limitele planetei noastre".


Articolul 3


Prezenta lege prevede masuri la nivel national referitoare la:


a) identificarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate in vederea realizarii unui inventar national al acestora;


b) definirea si stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de functionalitate si in conformitate cu utilizarile prezente si viitoare, luandu-se in considerare costurile de remediere a acestora;


c) clasificarea si prioritizarea siturilor contaminate la nivel national;


d) gestionarea siturilor potential contaminate si/sau a celor contaminate;


e) accesul publicului la informatiile privind siturile potential contaminate si siturile contaminate;


f) imbunatatirea colaborarii cu statele membre ale Uniunii Europene in vederea reducerii contaminarii solului.


CAPITOLUL II


Domeniu de aplicare


Articolul 4


Prevederile prezentei legi se aplica:


a) terenurilor a caror contaminare a fost/este cauzata de orice tip de activitate antropica, potrivit anexei nr. 1;


b) terenurilor afectate de producerea unor accidente care conduc la contaminarea acestora, cu exceptia accidentelor care implica substante radioactive;


c) terenurilor aflate in administrarea institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in masura in care nu este periclitata securitatea nationala si/sau pastrarea secretului;


d) terenurilor ocupate de depozite de deseuri dupa inchiderea si monitorizarea postinchidere a acestor depozite in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind depozitarea deseurilor.


Articolul 5


Prevederile prezentei legi nu se aplica:


a) siturilor potential contaminate sau a celor contaminate cu organisme modificate genetic;


b) siturilor potential contaminate sau a celor contaminate cu substante radioactive, reglementate prin alte prevederi legale in vigoare;


c) inchiderii si urmaririi postinchidere a depozitelor de deseuri, reglementate prin alte prevederi legale in vigoare;


d) lucrarilor de remediere si monitorizare postremediere a siturilor contaminate apartinand operatorilor economici a caror privatizare s-a realizat prin intermediul unor legi de privatizare speciale, pe durata cat reglementarile legilor de privatizare speciale referitoare la continutul prezentei legi sunt in vigoare;


e) activitatilor miniere, precum si activitatilor de gestionare a deseurilor din industriile extractive, reglementate prin prevederi legale specifice.


CAPITOLUL III


Definitii


Articolul 6


In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) activitate antropica cu potential de contaminare - orice activitate prevazuta in anexa nr. 1;


b) autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritatea competenta pentru protectia mediului, definita la art. 2 pct. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) cale de migrare - traseul prin care se realizeaza legatura intre o sursa de poluare si un receptor;


d) contaminare - prezenta unor poluanti care depasesc concentratiile maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare;


e) contaminanti - poluanti care in anumite concentratii pot reprezenta un risc semnificativ pentru sanatatea umana si mediu;


f) delimitarea siturilor potential contaminate sau a celor contaminate - ansamblul operatiunilor de teren sau birou prin care se realizeaza stabilirea limitelor sitului potential contaminat sau a celui contaminat si reprezentarea in plan a acestora;


g) detinatori de terenuri - detinatorii de terenuri, definiti la art. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


h) evaluarea riscului - evaluarea riscului definita la art. 2 pct. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


i) folosinta sensibila a terenurilor - folosinta sensibila a terenurilor prevazuta la art. 8 lit. a) din anexa la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;


j) folosinta mai putin sensibila a terenurilor - folosinta mai putin sensibila a terenurilor prevazuta la art. 8 lit. b) din anexa la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;


k) gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate - sistem de masuri si proceduri care au ca scop prevenirea si minimizarea oricaror efecte adverse ale poluantilor asupra sanatatii umane si a mediului, avand in vedere urmatoarele etape: identificarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate, inventarierea siturilor potential contaminate si a celor contaminate si remediate, investigarea preliminara si/sau detaliata a siturilor potential contaminate si a celor contaminate, evaluarea riscului asupra mediului, remedierea sitului declarat contaminat si monitorizarea postremediere;


l) identificarea siturilor potential contaminate sau contaminate- localizarea unei zone potential afectata sau afectata de poluanti. Identificarea se poate face atat pe teren, prin masuratori expeditive, cat si pe imagini satelitare sau aeriene;


m) inventar national - lista siturilor potential contaminate, lista siturilor contaminate si lista siturilor remediate la nivel national;


n) investigare preliminara - etapa de colectare a datelor si informatiilor disponibile privind situl potential contaminat care ofera posibilitatea identificarii surselor potentiale de contaminare, cai si receptori;


o) investigare detaliata - ansamblul de metode si lucrari realizate in scopul confirmarii prezentei, tipului si concentratiei poluantilor avand rolul de a determina necesitatea si potentialul remedierii;


p) modelul conceptual al sitului potential contaminat - interpretarea intr-un mod unitar si critic a tuturor informatiilor colectate in etapa de investigare preliminara;


q) monitorizare postremediere - actiunea de verificare a siturilor dupa incheierea proiectului de remediere prin prelevare de probe si/sau actiuni specifice sitului unde s-a desfasurat activitatea de remediere;


r) operator economic - operator definit la art. 2 pct. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;


s) poluant - astfel cum este definit "poluant" la art. 2 pct. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


s) poluator - persoana fizica sau juridica care a cauzat o poluare in sensul definitiei de la art. 3 lit. b) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;


t) prag de alerta - astfel cum este definit "prag de alerta" la art. 2 pct. 11 din anexa la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;


t) prag de interventie - astfel cum este definit "prag de interventie" la art. 2 pct. 12 din anexa la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;


u) prioritizarea siturilor contaminate - clasificarea siturilor contaminate in functie de scorul de risc;


v) raportul investigarii preliminare - documentatie privind rezultatele si interpretarea etapei de investigare preliminara, precum si elaborarea modelului conceptual al sitului potential contaminat;


w) raport de investigare detaliata si evaluare a riscului - documentatie tehnica prin care se prezinta rezultatele etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului;


x) receptor - obiectivul asupra caruia actioneaza efectele daunatoare ale poluantilor de pe un teren; acesta include fiinte umane, animale, plante, resurse de apa, constructiile, inclusiv fundatiile acestora, precum si desfasurarea activitatii conform functiunii pentru care au fost proiectate constructiile;


y) remedierea sitului contaminat - actiunile intreprinse in vederea reducerii concentratiei poluantilor sau de eliminare a acestora, astfel incat situl declarat contaminat tinand cont de utilizarea prezenta si viitoare sa nu mai reprezinte un risc semnificativ pentru sanatatea umana si pentru mediu;


z) scorul de risc al sitului contaminat - nivelul de risc potential pentru sanatatea umana si mediu, asociat cu fiecare sit contaminat;


aa) sit contaminat - zona definita geografic, delimitata in suprafata si in adancime, in care, in urma raportului de investigare detaliata si evaluare a riscului, a fost confirmata prezenta unor poluanti reprezentand un risc semnificativ pentru sanatatea umana si mediu. Coordonatele planimetrice ale punctelor caracteristice ale limitelor sitului contaminat sunt prezentate in Sistemul National de Proiectie Stereografica 1970;


bb) sit potential contaminat - zona definita geografic unde se desfasoara ori s-au desfasurat in trecut activitati antropice cu potential de contaminare a solului, astfel cum sunt prevazute in anexa nr. 1, si unde contaminarea nu a fost confirmata/evaluata. Coordonatele planimetrice ale punctelor caracteristice ale limitelor sitului contaminat sunt prezentate in Sistemul National de Proiectie Stereografica 1970;


cc) sit orfan - sit potential contaminat/contaminat al carui detinator/poluator este necunoscut;


dd) sol - stratul superior al scoartei terestre situat intre roca de baza si suprafata, compus din particule minerale, materie organica, apa, aer si organisme vii;


ee) subsol - parte a scoartei terestre situata mai jos de stratul de sol, iar in lipsa acestuia, sub suprafata terestra, respectiv fundul bazinelor de apa si apelor curgatoare, care se extinde pana la adancimi accesibile activitatilor antropice;


ff) substanta periculoasa - substanta periculoasa definita la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL IV


Identificarea siturilor potential contaminate


Articolul 7


(1) Siturile potential contaminate sunt identificate de catre autoritatile administratiei publice locale si autoritatile competente pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile definite la art. 6 lit. l) si bb).


(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a identifica siturile potential contaminate in conformitate cu prevederile alin. (1) si de a transmite catre agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla lista siturilor potential contaminate, precum si datele de identificare si contact ale detinatorului de teren sau, dupa caz, ale operatorului economic.


(3) Dupa identificarea initiala, daca este cazul, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a actualiza si de a transmite pana la data de 31 martie a fiecarui an lista prevazuta la alin. (2) catre agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla siturile unde au avut/au loc activitati antropice cu potential de contaminare a solului.


Articolul 8


(1) In vederea stabilirii listei cu situri potential contaminate, agentia judeteana pentru protectia mediului transmite catre detinatorii terenurilor si catre operatorii economici care isi desfasoara activitatea pe terenurile aflate pe lista prevazuta la art. 7 alin. (2) si (3) chestionarele prevazute in anexele nr. 3 si 4.


(2) In cazul in care detinatorul este si operator economic, agentia judeteana pentru protectia mediului transmite catre acesta numai chestionarul prevazut in anexa nr. 4.


Articolul 9


Operatorul economic sau, dupa caz, detinatorul terenului are obligatia de a completa si transmite chestionarele prevazute la art. 8 alin. (1) catre agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla terenul, in termen de 60 de zile lucratoare de la primirea acestora.


CAPITOLUL V


Inventarierea siturilor potential contaminate


Articolul 10


(1) Dupa verificarea si analizarea informatiilor prevazute in anexele nr. 3 si 4, agentia judeteana pentru protectia mediului include aceste terenuri in lista judeteana a siturilor potential contaminate realizata si administrata de catre aceasta.


(2) Lista judeteana a siturilor potential contaminate reprezinta situatia la nivel judetean a siturilor potential contaminate, care este actualizata permanent si accesibila publicului.


Articolul 11


Fiecare agentie judeteana pentru protectia mediului transmite lista judeteana a siturilor potential contaminate catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in vederea centralizarii.


Articolul 12


(1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului realizeaza inventarul national al siturilor potential contaminate, siturilor contaminate si siturilor remediate care este actualizat permanent si accesibil publicului.


(2) Inventarul national al siturilor potential contaminate, siturilor contaminate si siturilor remediate este disponibil pe pagina proprie de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, precum si la cererea publicului interesat.


CAPITOLUL VI


Investigarea preliminara a siturilor potential contaminate


Articolul 13


(1) Investigarea preliminara are scopul de a colecta si analiza informatiile referitoare la istoricul activitatilor desfasurate pe situl potential contaminat, precum si in imediata vecinatate a acestuia.


(2) Investigarea preliminara contine si un model conceptual al sitului reprezentat de o diagrama sau de un tabel care ilustreaza toate legaturile potentiale ale poluantilor de pe sit.


(3) Modelul conceptual al sitului trebuie sa defineasca urmatoarele 3 elemente:


a) sursele potentiale de contaminare;


b) receptorii potentiali care ar putea fi afectati;


c) caile potentiale de migrare prin care sursele de contaminare ar putea interactiona cu receptorii potentiali.


Articolul 14


Detinatorul unui sit potential contaminat sau operatorul economic care isi desfasoara activitatea pe un sit potential contaminat este obligat sa realizeze investigarea preliminara in urmatoarele cazuri:


a) la incetarea activitatii cu impact asupra mediului;


b) la schimbarea activitatii sau a folosintei sitului potential contaminat;


c) in cazul schimbarii regimului juridic al terenurilor pe care s-a desfasurat sau se desfasoara o activitate cu impact asupra mediului;


d) la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, dupa indepartarea sursei si poluantilor deversati;


e) la declararea falimentului sau lichidarea judiciara a unui operator economic;


f) la solicitarea motivata a autoritatii competente pentru protectia mediului;


g) si in alte cazuri prevazute in lege.


Articolul 15


(1) Detinatorul unui sit potential contaminat sau operatorul economic care isi desfasoara activitatea pe un sit potential contaminat si se afla in unul dintre cazurile prevazute la art. 14 este obligat sa notifice agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla situl potential contaminat.


(2) Agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla situl potential contaminat stabileste si notifica detinatorul de teren/operatorul economic cu privire la obligatia efectuarii investigarii preliminare, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile alin. (1).


Articolul 16


(1) Investigarea preliminara se executa de catre experti acreditati pentru activitatile din domeniul gestionarii siturilor contaminate.


(2) Procedura privind acreditarea expertilor pentru activitatile din domeniul gestionarii siturilor contaminate se realizeaza in cadrul metodologiei prevazute la art. 27.


(3) Raspunderea privind calitatea si corectitudinea informatiilor cuprinse in raportul de investigare preliminara revine executantului/executantilor acestuia.


(4) Rezultatele investigarii preliminare, precum si modelul conceptual sunt cuprinse in raportul de investigare preliminara, care cuprinde, dupa caz, informatiile prevazute in anexa nr. 2.


Articolul 17


Operatorul economic/Detinatorul de teren are obligatia de a depune la agentia judeteana pentru protectia mediului raportul de investigare preliminara, in termen de 60 de zile lucratoare de la primirea notificarii prevazute la art. 15 alin. (2).


Articolul 18


In termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea documentatiei, agentia judeteana pentru protectia mediului analizeaza raportul de investigare preliminara si il aproba sau stabileste daca sunt necesare completari, dupa caz.


Articolul 19


(1) Pentru siturile potential contaminate orfane, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, decide efectuarea etapei de investigare preliminara si stabileste conditiile efectuarii acesteia.


(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului notifica decizia prevazuta la alin. (1) agentiei judetene pentru protectia mediului si unitatii administrativ-teritoriale pe raza carora se afla situl potential contaminat orfan.


Articolul 20


(1) Finantarea investigarii preliminare a sitului potential contaminat este suportata de catre operatorul economic/detinatorul de teren.


(2) Pentru situri potential contaminate orfane, investigarea preliminara se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza administrativa este situat situl, din veniturile proprii ale acestora si din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si/sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare, in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum si din alte surse legal constituite, dupa trecerea acestora in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.


(3) In completarea surselor de finantare prevazute la alin. (2), Administratia Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru investigarea preliminara.


Articolul 21


(1) Daca rezultatele raportului de investigare preliminara nu indica necesitatea efectuarii etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului, iar situl potential contaminat supus investigarii preliminare nu este utilizat si nu se preconizeaza a fi utilizat pentru o folosinta sensibila, agentia judeteana pentru protectia mediului decide incadrarea sitului ca sit "adecvat pentru folosinta mai putin sensibila", potrivit anexei nr. 5, si notifica operatorul economic/detinatorul terenului.


(2) Indiferent de utilizarea terenului, daca rezultatele raportului de investigare preliminara indica necesitatea efectuarii investigatiilor ulterioare, agentia judeteana pentru protectia mediului decide efectuarea etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului si notifica operatorul economic/detinatorul terenului.


(3) In cazul in care utilizarea prezenta sau viitoare a sitului potential contaminat este pentru o folosinta sensibila, agentia judeteana pentru protectia mediului decide efectuarea investigarii detaliate si evaluarii riscului ca etapa obligatorie in continuarea investigarii preliminare si notifica operatorul economic/detinatorul terenului.


(4) In cazul utilizarii unui teren ocupat anterior de un depozit de deseuri supus procedurii de inchidere si monitorizare postinchidere, agentia judeteana pentru protectia mediului decide efectuarea investigarii detaliate si evaluarii riscului ca etapa obligatorie si notifica operatorul economic/detinatorul terenului.


(5) Agentia judeteana pentru protectia mediului emite deciziile prevazute la alin. (2) - (4), potrivit anexei nr. 6.


(6) In cazul schimbarii regimului juridic al terenului pe care s-a desfasurat sau se desfasoara o activitate cu potential de contaminare, detinatorul acestuia are obligatia de a pune la dispozitia potentialului cumparator raportul de investigare preliminara a sitului potential contaminat insotit de decizia agentiei judetene pentru protectia mediului, potrivit prevederilor alin. (1) - (4).


CAPITOLUL VII


Investigarea detaliata si evaluarea riscului asupra mediului


Articolul 22


Scopul investigarii detaliate si evaluarii riscului este de a confirma existenta si intensitatea contaminarii, precum si de a analiza si estima probabilitatea aparitiei efectelor negative asupra mediului in relatie cu poluantii identificati.


Articolul 23


Detinatorul unui sit potential contaminat sau operatorul economic care isi desfasoara activitatea pe un sit potential contaminat este obligat sa realizeze investigarea detaliata si evaluarea riscului in urmatoarele cazuri:


a) daca rezultatele raportului de investigare preliminara indica necesitatea efectuarii etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului sitului potential contaminat;


b) daca utilizarea prezenta sau viitoare a sitului potential contaminat este pentru o folosinta sensibila;


c) daca un teren a fost ocupat anterior de un depozit de deseuri, inchis si monitorizat postinchidere in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind depozitarea deseurilor;


d) la solicitarea autoritatii competente pentru protectia mediului;


e) la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, dupa indepartarea sursei si poluantilor deversati.


Articolul 24


(1) Operatorul economic sau detinatorul de teren care se incadreaza in unul dintre cazurile prevazute la art. 23 este obligat sa intocmeasca prin persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 25 alin. (3), un raport de investigare detaliata si evaluare a riscului.


(2) Pentru siturile potential contaminate orfane, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, decide efectuarea etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului si stabileste conditiile efectuarii acesteia.


(3) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului notifica decizia prevazuta la alin. (2) agentiei judetene pentru protectia mediului si unitatii administrativ-teritoriale pe raza carora se afla situl potential contaminat orfan.


Articolul 25


(1) Investigarea detaliata si evaluarea riscului se executa de catre experti acreditati pentru activitatile din domeniul gestionarii siturilor contaminate.


(2) Raspunderea privind calitatea si corectitudinea informatiilor rezultate in urma lucrarilor de investigare detaliata si evaluare a riscului revine executantilor acestuia.


(3) Rezultatele investigarii detaliate si evaluarii riscului sunt cuprinse in raportul de investigare detaliata si evaluare a riscului.


Articolul 26


(1) Finantarea lucrarilor de investigare detaliata si evaluare a riscului siturilor potential contaminate este suportata de catre operatorul economic sau de catre detinatorul de teren.


(2) Pentru situri potential contaminate orfane, lucrarile de investigare detaliata si evaluare a riscului se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza administrativa este situat situl, din veniturile proprii ale acestora si din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si/sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare, in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum si din alte surse legal constituite, dupa trecerea acestora in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.


(3) In completarea surselor de finantare prevazute la alin. (2), Administratia Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru investigarea detaliata si evaluarea riscului.


Articolul 27


Metodologia de investigare a siturilor potential contaminate si a celor contaminate se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatii publice centrale pentru ape si paduri si autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala si administratie publica.


Articolul 28


Operatorul economic sau detinatorul de teren are obligatia de a depune la agentia judeteana pentru protectia mediului care a stabilit necesitatea realizarii acestei etape raportul de investigare detaliata si evaluare a riscului in termen de 120 de zile lucratoare de la data primirii notificarii, conform prevederilor art. 21 alin. (2) - (4).


Articolul 29


Agentia judeteana pentru protectia mediului analizeaza raportul de investigare detaliata si evaluare a riscului si decide daca acesta ofera informatii suficiente despre situl respectiv sau daca sunt necesare investigatii suplimentare si revizuirea raportului, dupa caz, notificand operatorul economic/detinatorul sitului potential contaminat cu privire la termenul de realizare a acestora.


Articolul 30


(1) In urma analizei raportului de investigare detaliata si evaluare a riscului si luandu-se in considerare utilizarea prezenta si viitoare a sitului potential contaminat, agentia judeteana pentru protectia mediului decide, potrivit anexei nr. 7 si in termen de 60 de zile lucratoare de la primirea raportului de investigare detaliata si evaluare a riscului, urmatoarele:


a) in cazul in care concentratia unuia sau mai multor poluanti se situeaza sub valorile pragului de alerta pentru folosinta sensibila a terenurilor, nu se stabilesc masuri speciale si situl potential contaminat este incadrat ca "sit adecvat pentru orice folosinta";


b) in cazul in care concentratia unuia sau mai multor poluanti depaseste valorile pragului de alerta pentru folosinta mai putin sensibila a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de interventie, situl potential contaminat este incadrat ca "sit adecvat pentru folosinta mai putin sensibila". In aceasta situatie, terenul intra sub interdictia oricarui tip de folosinta sensibila;


c) in cazul in care concentratia unuia sau mai multor poluanti depaseste valorile pragului de alerta pentru folosinta sensibila a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de interventie, situl potential contaminat este incadrat ca "sit contaminat";


d) in cazul in care concentratia unuia sau mai multor poluanti depaseste valorile pragului de interventie pentru folosinta mai putin sensibila a terenului, situl potential contaminat este incadrat ca "sit contaminat".


(2) In cazul schimbarii regimului juridic al terenului pe care s-a desfasurat sau se desfasoara o activitate cu potential de contaminare, detinatorul acestuia are obligatia de a pune la dispozitia potentialului cumparator raportul de investigare detaliata si evaluare a riscului sitului potential contaminat insotit de decizia agentiei judetene pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile alin. (1).


Articolul 31


(1) Agentia judeteana pentru protectia mediului include siturile incadrate ca situri contaminate, in conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. c) si d), in lista judeteana a siturilor contaminate, realizata si administrata de catre aceasta.


(2) Lista siturilor contaminate reprezinta situatia la nivel judetean a siturilor contaminate, care este actualizata permanent si accesibila publicului.


(3) Fiecare agentie judeteana pentru protectia mediului va transmite lista judeteana a siturilor contaminate catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in vederea centralizarii.


(4) Inventarul national este realizat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata.


Articolul 32


(1) Orice decizie a agentiei judetene pentru protectia mediului referitoare la siturile potential contaminate, contaminate si remediate este inclusa in lista judeteana si ulterior in inventarul national de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.


(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin agentiile judetene pentru protectia mediului, solicita oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, in baza deciziei emise conform art. 21 alin. (1) sau art. 30 alin. (1), notarea in cartea funciara aferenta fiecarui imobil afectat a incadrarii acestuia ca: sit potential contaminat adecvat pentru folosinta mai putin sensibila, sit adecvat pentru orice folosinta, sit adecvat pentru folosinta mai putin sensibila si interzis pentru folosinta sensibila sau sit contaminat, dupa caz.


(3) Deciziile prevazute la alin. (2) se transmit catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara in termen de 15 zile lucratoare de la includerea in inventarul national.


CAPITOLUL VIII


Prioritizarea siturilor contaminate


Articolul 33


(1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului acorda un scor de risc fiecarui sit contaminat cuprins in lista nationala a siturilor contaminate.


(2) Pe baza scorului de risc, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului prioritizeaza la nivel national siturile contaminate in vederea realizarii proiectelor de remediere ce sunt finantate pe baza criteriilor de selectie considerand eligibilitatea si relevanta acestora.


(3) Modul de calcul al scorului de risc se stabileste prin metodologia de remediere a siturilor contaminate, prevazuta la art. 36.


CAPITOLUL IX


Remedierea sitului declarat contaminat


Articolul 34


Remedierea siturilor contaminate consta in aplicarea unor masuri fezabile din punct de vedere tehnic si economic, astfel incat sa se elimine riscul asupra sanatatii umane si mediului, tinand cont de utilizarea prezenta si viitoare a sitului contaminat, precum si de potentialul de dezvoltare al zonei.


Articolul 35


(1) Agentia judeteana pentru protectia mediului decide, potrivit anexei nr. 8, remedierea siturilor declarate contaminate in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. d) si notifica detinatorul de teren/operatorul economic cu privire la obligatia efectuarii remedierii.


(2) Agentia judeteana pentru protectia mediului decide, potrivit anexelor nr. 8 si 9, remedierea sau schimbarea folosintei siturilor declarate contaminate in conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. c) si notifica detinatorul de teren/operatorul economic cu privire la obligatia efectuarii remedierii sau a schimbarii folosintei terenului din sensibila in mai putin sensibila.


(3) In conformitate cu prevederile alin. (2), agentia judeteana pentru protectia mediului stabileste impreuna cu operatorul economic sau detinatorul de teren cea mai fezabila modalitate din punct de vedere tehnic, economic si al protectiei mediului si emite decizia de remediere sau schimbare a folosintei sitului in functie de modalitatea stabilita.


Articolul 36


Metodologia de remediere a siturilor contaminate se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatii publice centrale pentru ape si paduri si autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala si administratie publica.


Articolul 37


(1) In baza deciziei agentiei judetene pentru protectia mediului, prevazuta la art. 35 alin. (1), operatorul economic sau detinatorul de teren are obligatia de a elabora studiul de fezabilitate si proiectul de remediere, in termenul stabilit de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.


(2) In baza deciziei agentiei judetene pentru protectia mediului, prevazuta la art. 35 alin. (3), operatorul economic sau detinatorul de teren are obligatia de a elabora studiul de fezabilitate si proiectul de remediere sau de a schimba folosinta sitului.


(3) Schimbarea folosintei siturilor contaminate se realizeaza in baza documentatiilor de urbanism elaborate, avizate si aprobate potrivit legii.


(4) Operatorul economic/Detinatorul de teren are obligatia de a transmite agentiei judetene pentru protectia mediului care a stabilit necesitatea realizarii acestei etape studiul de fezabilitate si proiectul de remediere.


(5) Agentia judeteana pentru protectia mediului analizeaza si aproba proiectul de remediere.


(6) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin unitatile din subordine, monitorizeaza si controleaza aplicarea masurilor cuprinse in proiectul de remediere.


Articolul 38


Poluatorul are obligatia de a suporta costurile de remediere a siturilor contaminate ce fac obiectul unui studiu de fezabilitate si al unui proiect de remediere, elaborate dupa realizarea investigarii detaliate si evaluarii riscului.


Articolul 39


(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a institui regimul de restrictie potrivit anexei nr. 10 pentru toate siturile contaminate si de a realiza sisteme de bariere fizice si vizuale de avertizare si constientizare pentru aplicarea regimului de restrictie in cazul siturilor contaminate orfane.


(2) Pana la finalizarea lucrarilor de remediere, detinatorul de teren sau operatorul economic are obligatia de a realiza sisteme de bariere fizice si vizuale de avertizare si constientizare si de a lua masuri pentru eliminarea oricarui risc pentru sanatatea umana si mediu.


(3) Sistemul de avertizare si constientizare include o pictograma in chenar rosu utilizata pentru toate tipurile de situri contaminate inscriptionata "sit contaminat cu risc pentru sanatatea umana si mediu". Pictograma se amplaseaza pe limita sitului contaminat.


(4) Autoritatea competenta de control si inspectie in domeniul protectiei mediului verifica amplasamentul si intocmeste un proces-verbal in care se consemneaza rezultatele verificarii si indeplinirea cerintelor de conformare cu prevederile prezentei legi.


(5) La finalizarea proiectului de remediere si in urma avizarii certificatului prevazut in anexa nr. 12, agentia judeteana pentru protectia mediului notifica autoritatile administratiei publice locale asupra ridicarii restrictiei in vederea reutilizarii terenului, precum si oficiile de cadastru si publicitate imobiliara in vederea radierii din cartea funciara a restrictiei de utilizare, potrivit anexei nr. 11.


Articolul 40


(1) Dupa incheierea proiectului de remediere este asigurata monitorizarea sitului.


(2) Perioada de monitorizare postremediere se stabileste prin metodologia de remediere a siturilor contaminate, prevazuta la art. 36.


Articolul 41


(1) Pentru situri contaminate orfane lucrarile de remediere se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza administrativa este situat situl, din veniturile proprii ale acestora si din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si/sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare, in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum si din alte surse legal constituite, dupa trecerea acestora in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.


(2) Finantarea lucrarilor de monitorizare postremediere a siturilor contaminate este suportata de catre operatorul economic sau de catre detinatorul de teren in conformitate cu principiul "poluatorul plateste".


(3) Pentru situri contaminate orfane, lucrarile de monitorizare postremediere se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza administrativa este situat situl, din veniturile proprii ale acestora si din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si/sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare, in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum si din alte surse legal constituite, dupa trecerea acestora in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.


(4) In completarea surselor de finantare prevazute la alin. (1) si (3), Administratia Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru remediere si monitorizare postremediere.


Articolul 42


In cazul in care contaminarea este cauzata de mai multi operatori economici, ponderile de participare la costul total al remedierii si monitorizarii postremediere se stabilesc in cadrul studiului de fezabilitate si/sau al proiectului de remediere.


Articolul 43


(1) In cazul poluarii cu substante si amestecuri chimice periculoase, cauzate de nerespectarea regimului acestora, costurile masurilor de remediere si monitorizarea postremediere a siturilor contaminate sunt suportate, dupa caz, de producatorul, transportatorul sau utilizatorul substantelor si amestecurilor chimice periculoase.


(2) Comisarii si persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu constata poluarea prevazuta la alin. (1).


(3) Litigiile generate de contaminarea solului se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, conform legislatiei in vigoare.


CAPITOLUL X


Remedierea siturilor contaminate localizate in zona de frontier


Articolul 44


In cazul in care o sursa de contaminare aflata pe teritoriul Romaniei afecteaza teritoriul unui stat vecin, precum si in cazul in care sursa de contaminare se afla pe teritoriul unui stat vecin si afecteaza teritoriul Romaniei, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului actioneaza pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu.


CAPITOLUL XIInformarea publicului


Articolul 45


(1) Orice persoana, fizica sau juridica, afectata sau susceptibil a fi afectata de o contaminare provenita de la un teren are dreptul sa fie informata si sa se adreseze autoritatii competente pentru protectia mediului pentru luarea masurilor de prevenire sau remediere.


(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului publica pe pagina proprie de internet principalele consecinte ale contaminarii solului, care constau in:


a) impact asupra sanatatii populatiei care locuieste pe siturile contaminate sau in vecinatatea acestora prin expunerea pe diferite cai la poluantii existenti pe siturile respective;


b) contaminarea apelor de suprafata, in principal prin migrarea poluantilor;


c) contaminarea apelor subterane si, in consecinta, a apei potabile, daca aceasta este extrasa din apele subterane;


d) impact asupra starii de sanatate a populatiei prin consum de apa potabila a carei sursa se afla pe un sit contaminat sau tranziteaza un sit contaminat;


e) riscuri pentru flora si fauna de pe siturile contaminate sau din vecinatatea acestora, conducand la pierderea biodiversitatii si a activitatii biologice;


f) pierderea fertilitatii solului datorata intreruperii sau perturbarii ciclurilor de nutrienti;


g) restrictii in utilizarea terenurilor si impiedicarea dezvoltarii viitoare a zonelor respective si reducerea suprafetelor de sol productiv valoros pentru alte activitati;


h) deprecierea valorii terenurilor.


(3) Informatiile privind inventarul siturilor potential contaminate, siturilor contaminate si siturilor remediate sunt puse la dispozitia publicului cu titlu gratuit.


(4) Toate informatiile furnizate publicului trebuie sa fie clare, inteligibile si accesibile.


CAPITOLUL XII


Sanctiuni


Articolul 46


(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:


a) cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, neindeplinirea obligatiilor ce le revin autoritatilor administratiei publice locale, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) si (3) si art. 39 alin. (1);


b) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor art. 9, art. 14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 28, art. 37 alin. (1), (2) si (4), art. 38, art. 39 alin. (2), art. 41 alin. (2) si art. 43 alin. (1);


c) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, incalcarea dispozitiilor art. 21 alin. (6) si art. 30 alin. (2).


(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se realizeaza, dupa caz, de catre comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.


(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesuluiverbal, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.


Articolul 47


Dispozitiile art. 46 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL XIII


Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 48


(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007, si Hotararea Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 23 noiembrie 2007.


(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, sintagmele "sit contaminat istoric" si "sit potential contaminat istoric" utilizate in tot cuprinsul Strategiei Nationale si Planului National pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din Romania, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 683/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, se inlocuiesc cu sintagmele "sit contaminat" si "sit potential contaminat".


(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, sintagma "investigare istorica" utilizata in tot cuprinsul Strategiei Nationale si Planului National pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din Romania, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 683/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, se elimina.


(4) Prevederile alin. (2) nu afecteaza proiectele care vizeaza decontaminarea siturilor poluate istoric propuse pentru finantare prin Programul operational sectorial Infrastructura mare 2014-2020, Axa prioritara 4, Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.3 Reducerea suprafetelor poluate istoric.


Articolul 49


Dispozitiile art. 46 referitoare la contraventii intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 50


(1) Lista siturilor potential contaminate prevazuta la art. 7 alin. (2) se transmite in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


(2) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului elaboreaza metodologia de investigare a siturilor potential contaminate si a celor contaminate. precum si metodologia de remediere a siturilor contaminate.


Articolul 51


Situatiile juridice nascute sub reglementarea Hotararii Guvernului nr. 1.403/2007 si a Hotararii Guvernului nr. 1.408/2007 sunt supuse prevederilor legale respective daca a fost demarata aplicarea masurilor cuprinse in proiectul de remediere a unui sit contaminat.


Articolul 52


Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta lege.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10, Anexa 11, Anexa 12


Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bug
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura f ...Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice