Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 133/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ANRSC nr. 207/2007

INTEGRAL: Ordinul nr. 133/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ANRSC nr. 207/2007


Ordinul nr. 133/2019 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 368 din 13.05.2019.

Articolul I


Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane"
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Articolul 1
Se aproba Regulamentul-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin."
3. Titlul anexei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"REGULAMENT-CADRU
de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane"
4. In anexa, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare."
5. In anexa, la articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
(1) Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea si retragerea autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport persoane prestate in comune, orase, municipii sau, dupa caz, in zona teritoriala de competenta a asociatiei de dezvoltare intercomunitara se fac de catre autoritatea de autorizare organizata la nivelul fiecarei autoritati a administratiei publice locale sau asociatii de dezvoltare intercomunitara, dupa caz."
6. In anexa, la articolul 2, alineatul (2), partea introductiva si litera e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatile de autorizare au dreptul sa acorde, sa modifice, sa prelungeasca, sa suspende si sa retraga autorizatii de transport pentru urmatoarele servicii de transport persoane:
. . . . . . . . . . .
e) de persoane efectuat cu nave de transport de pasageri pe caile navigabile interioare."
7. In anexa, la articolul 2, alineatul (2), literele f) -k) se abroga.
8. In anexa, la articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatea de autorizare de la nivelul unei asociatii de dezvoltare intercomunitara exercita atributiile prevazute la alin. (1) numai in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane."
9. In anexa, la articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale sau persoanelor fizice autorizate, care solicita acordarea, modificarea, prelungirea sau retragerea unei autorizatii de transport si eliberarea de copii conforme ale autorizatiei de transport, dupa caz."
10. In anexa, la articolul 4, literele a), d), f), g), k), l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) autoritate de autorizare - compartiment sau serviciu in cadrul autoritatii administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiei de dezvoltare intercomunitara, care evalueaza indeplinirea cerintelor in vederea acordarii/respingerii, modificarii, prelungirii, suspendarii sau retragerii autorizatiilor de transport;
. . . . . . . . . . .
d) certificat de competenta profesionala - document care atesta pregatirea profesionala a managerului de transport in domeniul transporturilor rutiere;
f) copie conforma a autorizatiei de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare avand calitatea de copie a autorizatiei de transport, atribuita pentru fiecare mijloc de transport cu care transportatorul efectueaza serviciul autorizat;
g) modificare a autorizatiei de transport - dispozitie a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau decizie a Consiliului director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, prin care autorizatia acordata se modifica in conditiile prezentului regulament;
k) retragere a autorizatiei de transport - dispozitie a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau decizie a Consiliului director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, prin care unui titular de autorizatie i se retrage dreptul de a presta/furniza serviciul de transport pentru care a fost autorizat;
l) suspendare a autorizatiei de transport - dispozitie a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau decizie a Consiliului director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, prin care unui titular de autorizatie i se suspenda, partial sau total, drepturile conferite prin documentul respectiv, pentru un interval de timp determinat;
m) titular de autorizatie - persoana juridica, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau persoana fizica autorizata detinatoare a unei autorizatii de transport eliberata de autoritatea de autorizare."
11. In anexa, la articolul 4, literele n) si o) se abroga.
12. In anexa, la articolul 5, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) managerul de transport a savarsit fapte penale privind infractiuni de natura comerciala, de nerespectare a conditiilor de plata a personalului, precum si de incalcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor, mentionate in certificatul de cazier judiciar;".
13. In anexa, la articolul 6, partea introductiva si literele c) -f) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
Pentru acordarea unei autorizatii de transport, solicitantii vor depune la registratura autoritatii administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiei de dezvoltare intercomunitara o documentatie care va cuprinde:
. . . . . . . . . . .
c) declaratie pe propria raspundere privind perioadele in care a mai executat servicii de transport persoane, mentionandu-se cazurile de interdictie sau de suspendare a efectuarii serviciului respectiv;
d) certificatul de cazier judiciar al managerului de transport, in original;
e) declaratie pe propria raspundere prin care se mentioneaza mijloacele de transport detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing, pe care doreste sa le utilizeze in executarea serviciului respectiv;
f) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de managerul de transport, privind baza materiala pe care o detine in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;
. . . . . . . . . . .
i) copie dupa certificatul de competenta profesionala a managerului de transport."
14. In anexa, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
Pentru transportul in regim de taxi, acordarea autorizatiilor de transport se face in baza documentatiei si in conditiile prevazute de Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare."
15. In anexa, articolul 8 se abroga.
16. In anexa, la articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
(1) Autoritatea administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatia de dezvoltare intercomunitara, prin autoritatea de autorizare, analizeaza documentele depuse de solicitant in vederea acordarii autorizatiei de transport si, daca este necesar, transmite solicitantului o adresa prin care i se aduce la cunostinta obligatia de a face completari, corecturi sau clarificari, cu referire la cererea si documentele depuse, in termen de maximum 10 zile de la inregistrarea documentatiei."
17. In anexa, la articolul 10, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) convocarea la sediul autoritatii de autorizare a solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care rezulta/nu rezulta din documentele puse la dispozitie;".
18. In anexa, la articolul 11, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
Autoritatea de autorizare intocmeste un raport de specialitate care include propunerea justificata de acordare/respingere a autorizatiei, pe care il inainteaza primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau presedintelui asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, in termen de maximum 10 zile de la data:".
19. In anexa, articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 12
Primarul/Primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, emite dispozitia/decizia corespunzatoare de acordare/respingere a autorizatiei de transport, in termen de maximum 10 zile de la primirea raportului de specialitate."
20. In anexa, la articolul 13, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 13
Dispozitia/Decizia de acordare a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, se transmite solicitantului in maximum 5 zile de la data emiterii, insotita de:".
21. In anexa, la articolul 14, alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) dispozitia/decizia emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, privind respingerea cererii de acordare a autorizatiei de transport;".
22. In anexa, articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 15
Dispozitia/Decizia emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, prin care se acorda sau se respinge acordarea autorizatiei de transport poate fi atacata de persoanele interesate la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
23. In anexa, la articolul 16, alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) obiectul autorizatiei, respectiv serviciul de transport persoane pentru care se acorda autorizatia;".
24. In anexa, la articolul 16, alineatul (2) se abroga.
25. In anexa, articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 19
Autoritatea de autorizare va elibera, la cerere, cate o copie conforma a autorizatiei de transport pentru fiecare mijloc de transport utilizat pentru prestarea serviciului respectiv."
26. In anexa, articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 25
Dispozitia/Decizia de modificare a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, insotita de autorizatia de transport cu continut modificat si copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii."
27. In anexa, articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 26
Dispozitia/Decizia de modificare a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
28. In anexa, articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 29
Dispozitia/Decizia de prelungire a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, insotita de autorizatia de transport si copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii."
29. In anexa, articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 30
Dispozitia/Decizia de prelungire autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
30. In anexa, articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 32
Suspendarea autorizatiei de transport se face pe o perioada de maximum 30 de zile si intra in vigoare de la data emiterii dispozitiei primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a deciziei Consiliului director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz."
31. In anexa, articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 34
Dispozitia/Decizia de suspendare a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii."
32. In anexa, articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 35
Dispozitia/Decizia de suspendare a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
33. In anexa, la articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 39
(1) Dispozitia/Decizia de retragere a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii."
34. In anexa, articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 40
Dispozitia/Decizia de retragere a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul director al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
35. In anexa, articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 42
Tarifele percepute de autoritatea de autorizare pentru acordarea autorizatiilor de transport se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a adunarii generale a asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz."
36. Anexele nr. 1-5 la regulament se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integranta din prezentul ordin.


Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la regulament)


CERERE
pentru acordarea autorizatiei de transport


Catre
Primaria/Primaria Generala a Municipiului Bucuresti/Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
. . . . . . . . . .


Subsemnatul, . . . . . . . . . . (nume si prenume), in calitate de . . . . . . . . . . (manager de transport etc.) la . . . . . . . . . . (denumirea solicitantului), cu sediul/domiciliul in tara . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., avand CUI/CIF . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., Sucursala . . . . . . . . . ., va solicit acordarea autorizatiei de transport si a copiilor conforme acesteia, pentru . . . . . . . . . . (Se mentioneaza serviciul de transport pentru care s-a solicitat autorizarea.)


Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele
. . . . . . . . . . .
Semnatura si stampila
. . . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la regulament)


CERERE
pentru modificarea autorizatiei de transport


Catre
Primaria/Primaria Generala a Municipiului Bucuresti/Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
. . . . . . . . . . .


Subsemnatul, . . . . . . . . . . (nume si prenume), in calitate de . . . . . . . . . . (manager de transport etc.) la . . . . . . . . . . (denumirea solicitantului), cu sediul/domiciliul in tara . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., avand CUI/CIF . . . . . . . . . ., va solicit modificarea Autorizatiei nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . si a copiilor conforme ale acesteia, acordata . . . . . . . . . . (denumirea titularului de autorizatie)


Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele
. . . . . . . . . . .
Semnatura si stampila
. . . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la regulament)


CERERE
pentru prelungirea autorizatiei de transport


Catre


Primaria/Primaria Generala a Municipiului Bucuresti/Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
. . . . . . . . . . .


Subsemnatul, . . . . . . . . . . (nume si prenume), in calitate de . . . . . . . . . . (manager de transport etc.) la . . . . . . . . . . (denumirea solicitantului), cu sediul/domiciliul in tara . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., avand CUI/CIF . . . . . . . . . ., va solicit prelungirea Autorizatiei nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . si a copiilor conforme ale acesteia, al carei termen de valabilitate expira la data de . . . . . . . . . .Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele
. . . . . . . . . . .
Semnatura si stampila
. . . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 4 la regulament)


CERERE
pentru retragerea autorizatiei de transport


Catre
Primaria/Primaria Generala a Municipiului Bucuresti/Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
. . . . . . . . . . .


Subsemnatul, . . . . . . . . . . (nume si prenume), in calitate de . . . . . . . . . . (manager de transport etc.) la . . . . . . . . . . (denumirea solicitantului), cu sediul/domiciliul in tara . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., avand CUI/CIF . . . . . . . . . ., va solicit retragerea Autorizatiei nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .


Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele
. . . . . . . . . . .
Semnatura si stampila
. . . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 5 la regulament)


CONTINUTUL-CADRU
al autorizatiei de transport
Antet primarie/asociatie de dezvoltare intercomunitara
. . . . . . . . . . .


AUTORIZATIA DE TRANSPORT
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .pentru efectuarea serviciului . . . . . . . . . . (tipul serviciului) de catre . . . . . . . . . . (denumirea solicitantului), cu sediul/domiciliul in . . . . . . . . . . (adresa completa a solicitantului)
Prezenta autorizatie este valabila pana la . . . . . . . . . .Primar/Primar general/Presedinte,
Nume, prenume
. . . . . . . . . . .
(semnatura si stampila)
. . . . . . . . . . .

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice