Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019

INTEGRAL: Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 13.05.2019 si aprobat prin Ordinul Consiliului Concurentei 407/2019

Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.


Introducere
Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 21/1996, si a celor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014.
Contraventiile prevazute de Legea nr. 21/1996 se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei in plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta.
Contraventiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei, prin persoane imputernicite, respectiv inspectorii de concurenta.


CAPITOLUL I
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 21/1996 si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 de catre inspectorii de concurenta


Articolul 1
(1) Inspectorii de concurenta, cu exceptia inspectorilor debutanti, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 53 lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996.
(2) Inspectorii de concurenta, cu exceptia inspectorilor debutanti, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 45 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (2) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.


Articolul 2
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 1 si aplicarea sanctiunilor revin inspectorilor de concurenta, care intocmesc in acest sens un proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.


Articolul 3
(1) Procesul-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiilor va fi redactat cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de inspectorii de concurenta si de reprezentantul legal al contravenientului si se inregistreaza la sediul contravenientului si in registrul special de procese-verbale al Consiliului Concurentei.
(3) In momentul incheierii procesului-verbal, inspectorii de concurenta sunt obligati sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectii cu privire la continutul actului de constatare si sanctionare. Eventualele obiectii vor fi consemnate la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
(4) In cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, inspectorii de concurenta vor face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de un martor.
(5) In situatia prevazuta la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurenta.
(6) In lipsa unui martor, inspectorii de concurenta vor preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.


Articolul 4
(1) Un exemplar al procesului-verbal se inmaneaza contravenientului, iar daca acesta nu este prezent sau, desi este prezent, refuza ori nu poate sa primeasca procesul-verbal, acesta i se va comunica in termen de cel mult doua luni de la data incheierii lui.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei constituie titlu de creanta si instiintare de plata.
(3) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, cu confirmare de primire, si, in caz ca acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediul/domiciliul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.


CAPITOLUL II
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 21/1996 de catre comisiile Consiliului Concurentei


Articolul 5
(1) Comisiile Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541 si art. 55 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996 si aplica art. 58 si 59 din acelasi act normativ.
(2) Comisiile din cadrul Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 55 lit. a) - c) din Legea nr. 21/1996 in caz de delegare a atributiilor Plenului catre o astfel de comisie, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din. acelasi act normativ.
(3) Comisiile Consiliului Concurentei sunt desemnate, pentru fiecare caz in parte, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre comisiile Consiliului Concurentei se realizeaza prin decizii.


Articolul 6
(1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 53 lit. a) -c), art. 541 si art. 55 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996, precum si in situatia aplicarii art. 58 si 59 din acelasi act normativ, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare a faptuitorului si punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta sa.
(2) Comisia va analiza situatia, iar, in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1), se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate sau al amenzii maxime, dupa caz.


Articolul 7
(1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigatie care va fi inaintat comisiei careia i-au fost delegate atributii, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din Legea nr. 21/1996, va cuprinde prezentarea situatiei de fapt si de drept si propunerea de sanctionare. Vor fi transmise comisiei si eventualele observatii formulate de partile investigate, putand fi organizate audieri potrivit prevederilor art. 44 si 45 din Legea nr. 21/1996.
(2) Comisia va analiza situatia, iar in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate.
(3) In situatia in care Comisia va hotari asupra posibilei aplicari a dispozitiilor art. 58 din Legea nr. 21/1996 in cazul analizat, va face o mentiune expresa in decizia sa, iar in cazul neindeplinirii masurilor dispuse, va proceda potrivit prevederilor art. 10 la emiterea unei decizii prin care va stabili diferenta de amenda ce trebuie achitata de contravenient.


Articolul 8
(1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare si punctul de vedere al autoritatii sau institutiei administratiei publice centrale ori locale cu privire la fapta sa.
(2) Comisia va analiza situatia, iar, in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1), se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate.
(3) Decizia poate cuprinde stabilirea unui nou termen pentru autoritatile sau institutiile administratiei publice centrale sau locale, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 21/1996.


Articolul 9
(1) In situatia aplicarii prevederilor art. 54 alin. (2) sau ale art. 59 din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii si punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa.
(2) Comisia va analiza situatia, iar in cazul constatarii incidentei art. 54 alin. (2) sau art. 59 din Legea nr. 21/1996 se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzilor cominatorii si data de la care acestea incep sa curga.
(3) La incetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau in cazul in care fapta nu inceteaza, dar se apreciaza ca nu mai este necesara mentinerea acestei masuri, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si propunerea de incetare a aplicarii amenzilor cominatorii.
(4) Comisia va analiza situatia si va emite o decizie prin care va constata incetarea aplicarii amenzilor cominatorii si care va contine numarul de zile pentru care s-au aplicat amenzile cominatorii, cuantumul pe zi de intarziere, precum si cuantumul total al acestora.


Articolul 10
(1) In situatia aplicarii art. 58 din Legea nr. 21/1996, daca decizia, ale carei masuri nu au fost respectate, a fost luata de catre o comisie a Consiliului Concurentei, inspectorii de concurenta vor inainta acesteia sau, dupa caz, unei noi comisii desemnate in acest scop o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cu prezentarea situatiei de fapt si de drept, punctul de vedere al contravenientului si propunerea de aplicare a maximului amenzii prevazute de Legea nr. 21/1996.
(2) Comisia Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar, in cazul constatarii incidentei art. 58 din Legea nr. 21/1996, va putea dispune aplicarea amenzii maxime prevazute la art. 55 sau 56 din acelasi act normativ si obligarea contravenientului la plata diferentei de amenda, fiind emisa o decizie in acest sens.


Articolul 11
Decizia Comisiei Consiliului Concurentei prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale, indicarea dispozitiei legale incalcate, punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicata si modalitatea de individualizare a acesteia, precum si termenul si modalitatea de plata, termenul de contestare si instanta competenta sa solutioneze contestatia.


CAPITOLUL III
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 21/1996 de catre Plenul Consiliului Concurentei


Articolul 12
(1) Plenul Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541, art. 55 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 si aplica art. 58 sau 59 in conditiile art. 60 alin. (4) din acelasi act normativ.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Plenul Consiliului Concurentei se realizeaza prin decizii.
(3) In cazul in care Plenul Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541 si art. 55 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996 si aplica art. 58 si 59 din acelasi act normativ la cererea motivata a cel putin unui membru al comisiei desemnate potrivit art. 5 alin. (3) formulata in cazurile cu grad de dificultate ridicat, prevederile art. 6 si 8-11 se aplica corespunzator.


Articolul 13
(1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigatie care va fi inaintat Plenului Consiliului Concurentei va cuprinde prezentarea situatiei de fapt si de drept, precum si propunerea de sanctionare. Vor fi transmise Plenului Consiliului Concurentei si eventualele observatii formulate de partile investigate, putand fi organizate audieri potrivit prevederilor art. 44 si 45 din Legea nr. 21/1996.
(2) Plenul Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar, in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1), se va pronunta stabilind cuantumul amenzii aplicate, fiind emisa o decizie in acest sens.
(3) In situatia in care Plenul va hotari asupra posibilei aplicari a dispozitiilor art. 58 din Legea nr. 21/1996 in cazul analizat, va face o mentiune expresa in decizia sa, iar, in cazul neindeplinirii masurilor dispuse, va proceda potrivit prevederilor art. 14 la emiterea unei decizii prin care va stabili diferenta de amenda ce trebuie achitata de contravenient.


Articolul 14
(1) In situatia aplicarii art. 58 din Legea nr. 21/1996, daca decizia, ale carei masuri nu au fost respectate, a fost luata de catre Plenul Consiliului Concurentei, inspectorii de concurenta vor inainta acestuia o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cu prezentarea situatiei de fapt si de drept, punctul de vedere al contravenientului si propunerea de aplicare a maximului amenzii prevazute de Legea nr. 21/1996.
(2) Plenul Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar, in cazul constatarii incidentei art. 58 din Legea nr. 21/1996, va putea dispune aplicarea amenzii maxime prevazute la art. 55 sau 56 din acelasi act normativ si obligarea contravenientului la plata diferentei de amenda, fiind emisa o decizie in acest sens.


Articolul 15
Deciziile prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie de catre Plenul Consiliului Concurentei trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale, indicarea dispozitiei legale incalcate, punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa, modalitatea de individualizare a amenzii si cuantumul acesteia, termenul si modalitatea de plata, termenul de contestare si instanta competenta sa solutioneze contestatia.


CAPITOLUL IV
Comunicarea deciziilor Consiliului Concurentei si executarea actelor cu caracter sanctionatoriu emise de Consiliul Concurentei


Articolul 16
(1) Deciziile adoptate in plen se semneaza de catre presedinte, in numele Consiliului Concurentei, iar deciziile adoptate in comisie se semneaza de catre membrii comisiei. Deciziile Consiliului Concurentei se inmaneaza sau, dupa caz, se comunica in copie prin adresa semnata de presedintele Consiliului Concurentei sau inlocuitorul acestuia.
(2) Comunicarea deciziilor emise de Consiliul Concurentei prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, prin fax sau prin e-mail, cu confirmare de primire, si, in caz ca acest lucru nu este posibil, prin afisarea deciziei intr-o forma confidentializata la sediul/domiciliul contravenientului atunci cand acesta se afla in Romania. In situatia in care comunicarea deciziei se realizeaza prin afisare, se intocmeste proces-verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
(3) In cazul in care niciuna din modalitatile de comunicare prevazute la alin. (2) nu a facut posibila comunicarea, aceasta se poate face prin publicitate. Publicitatea se realizeaza prin afisarea unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ pe numele intreprinderii sanctionate, concomitent, la sediul Consiliului Concurentei si pe pagina de internet a acesteia, anuntul mentinandu-se afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii si considerandu-se comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii.


Articolul 17
(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat in termenul prevazut de lege, constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
(2) Deciziile Consiliului Concurentei prin care se constata si se aplica sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor prevazute de Legea nr. 21/1996 constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.


Articolul 18
(1) Suma reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita, stabilita prin proces-verbal, se achita de contravenient prin numerar sau ordin de plata, catre bugetul de stat, in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.
(2) Suma reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita sau al diferentei pana la amenda maxima, dupa caz, stabilita prin decizie, se achita de contravenient prin numerar, ordin de plata sau prin mijloace de plata online, in conturile dedicate, la unitatile Trezoreriei Statului, catre bugetul de stat, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.
(3) O copie a dovezii achitarii amenzii, precum chitanta, extras de cont, ordin de plata etc., se transmite prin posta sau electronic, prin e-mail, Consiliului Concurentei in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atasata dosarului cauzei. Pentru a verifica efectuarea platii, inscrisurile doveditoare trebuie sa contina: denumirea platitorului si CUI, numarul si data documentului de plata, contul in care a fost virata amenda, suma platita, titlul de creanta in baza caruia a fost efectuata plata, respectiv numarul si data deciziei/procesului-verbal.


Articolul 19
Procesele-verbale de sanctionare contraventionala si deciziile Consiliului Concurentei prin care se stabilesc sanctiuni se comunica contravenientilor si, concomitent, se transmit catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru luarea lor in evidenta si inceperea procedurilor de executare silita in cazul in care contravenientul nu face dovada achitarii amenzii la data la care actul sanctionator a devenit titlu executoriu conform prevederilor art. 17.


CAPITOLUL V
Caile de atac


Articolul 20
(1) Deciziile Plenului si comisiilor Consiliului Concurentei prin care se aplica amenzi contraventionale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 pot fi contestate in contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti.
(2) Contestarea deciziilor Consiliului Concurentei date in aplicarea art. 8, 13, art. 25 alin. (5) lit. c), art. 46 si 47 din Legea nr. 21/1996 nu suspenda de drept executarea, instanta putand dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu conditia platii unei cautiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la creantele bugetare.


Articolul 21
Procesele-verbale prin care Consiliul Concurentei aplica sanctiuni contraventionale pot fi contestate la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.


CAPITOLUL VI
Dispozitii finale


Articolul 22
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.


Articolul 23
Prezentul regulament este pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1
la regulament


Model de proces-verbal de sanctionare contraventionala pentru contraventiile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare


CONSILIUL CONCURENTEI
PROCES-VERBAL


Nr. . . . . . . . . . . de constatare si de sanctionare a contraventiilor
Incheiat in ziua de . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . .
Subsemnatii,.........., avand functia de inspectori de concurenta in cadrul Consiliului Concurentei, in calitate de agenti constatatori, in temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza legitimatiilor nr..........., eliberate de Consiliul Concurentei, in urma inspectiei inopinate efectuate in baza.......... in ziua de/perioada.......... (numarul ordinului de inspectie si/sau de investigatie) luna.......... anul.........., ora.........., la.......... din.........., str........... nr..........., cu numar de inmatriculare in registrul comertului.......... si cod unic de inregistrare.........., am constatat urmatoarele:....................
Faptele de mai sus constituie contraventie potrivit prevederilor art........... din Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
De savarsirea acestor fapte se face vinovat(a) . . . . . . . . . ., reprezentat(a) prin . . . . . . . . . ., (numele si prenumele) avand calitatea de . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . .
Fata de contraventiile constatate, in temeiul legii, se aplica urmatoarele sanctiuni:
Contravenientul.......... se amendeaza cu.........., conform art........... din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Amenda se va achita in contul de amenzi deschis la trezoreria in a carei raza teritoriala se afla sediul social al . . . . . . . . . .
Dovada platii se va prezenta la Consiliul Concurentei in termen de 15 zile de la comunicarea/inmanarea prezentului proces-verbal.
In cazul in care plata se face prin ordin de plata, acesta va fi certificat de trezoreria de care apartine platitorul.


Alte mentiuni:
Contravenientului i s-a adus la cunostinta ca are dreptul de a face obiectii cu privire la continutul procesului-verbal.
Contravenientul a formulat urmatoarele obiectii:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Impotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plangere la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau, dupa caz, a comunicarii procesului-verbal.
In termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicarii procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Daca in acest termen contravenientul, nefacand plata voluntara, nu exercita nici calea de atac legala impotriva prezentului proces-verbal, acesta din urma constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
O copie de pe prezentul proces-verbal de constatare si sanctionare contraventionala s-a inmanat astazi reprezentantului contravenientului, . . . . . . . . . . . . /se va comunica contravenientului.
Mentiuni privind imprejurarile in care s-a semnat procesul-verbal:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Martor,
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., confirm, ca martor, faptul ca reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de fata la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut sa semneze prezentul proces-verbal. Mentionez ca nu am calitatea de agent constatator.


Semnatura
. . . . . . . . . .
Mentiuni privind lipsa semnaturii martorului:
. . . . . . . . . .
Inspectori de concurenta,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele si semnatura)
Contravenient,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele reprezentantului si semnatura)


ANEXA Nr. 2
la regulament


Model de proces-verbal de afisare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor


CONSILIUL CONCURENTEI
PROCES-VERBAL DE AFISARE


Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Subsemnatii,.........., inspectori de concurenta, avand legitimatiile de serviciu nr..........., in baza dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, constatand ca reprezentantul intreprinderii/asociatiei de intreprinderi.........., cu nr. de inregistrare1) in registrul comertului J........../CUI........../numar de inregistrare in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial2) si cod fiscal.........., avand sediul in.........., domnul/doamna.......... (numele si prenumele), in calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoana imputernicita3), nu este prezent (a) pentru a semna/este prezent (a), dar refuza sa semneze Procesul-verbal de constatare si sanctionare nr..........., incheiat la data de: ziua.......... luna.......... anul.........., am procedat la afisarea acestuia la intrarea in sediul principal/secundar al contravenientului4) din..........


Procedura afisarii s-a desfasurat in prezenta martorului domnul/doamna . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . .


Inspectori de concurenta,
. . . . . . . . . .
(numele si semnatura)
Martor,
. . . . . . . . . .


1) Se completeaza in functie de forma de organizare a entitatii juridice (comerciant sau persoana juridica fara scop patrimonial).
2) Potrivit art. 73-75 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
3) In cazul in care inspectorii de concurenta nu au obtinut datele de identificare ale reprezentantului, acestea nu vor fi mentionate.
4) Adresa detaliata.


ANEXA Nr. 3
la regulament


Model de proces-verbal de afisare a deciziilor Consiliului Concurentei de constatare si sanctionare a contraventiilor


CONSILIUL CONCURENTEI
PROCES-VERBAL DE AFISARE


Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Subsemnatii,.........., inspectori de concurenta, avand legitimatiile de serviciu nr..........., constatand ca reprezentantul intreprinderii/asociatiei de intreprinderi.........., cu nr. de inregistrare1) in registrul comertului J........../CUI........../numar de inregistrare in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial2) si cod fiscal.........., avand sediul in.........., domnul/doamna.......... (numele si prenumele), in calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoana imputernicita3), nu este prezent (a) pentru a semna/este prezent (a), dar refuza sa semneze comunicarea Deciziei Plenului/Comisiei Consiliului Concurentei nr........... din.........., am procedat la afisarea acesteia la intrarea in sediul principal/secundar al contravenientului din..........4).
Procedura afisarii s-a desfasurat in prezenta martorului domnul/doamna . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . .Inspectori de concurenta,
. . . . . . . . . .
(numele si semnatura)
Martor,
. . . . . . . . . .


1) Se completeaza in functie de forma de organizare a entitatii juridice (comerciant sau persoana juridica fara scop patrimonial).
2) Potrivit art. 73-75 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
3) In cazul in care inspectorii de concurenta nu au obtinut datele de identificare ale reprezentantului, acestea nu vor fi mentionate.
4) Adresa detaliata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
Ordonanta de urgenta nr. 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea d ...

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant
Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de ...

HG 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/202
Hotararea nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. ...

Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe dura
Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat ...

OUG 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-
Ordonanta de urgenta nr. 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masur ...

OM 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
Ordonanta militara nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...

OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale
Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale ...

OUG 49/2020 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reg
Ordonanta de urgenta nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernulu ...

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ...Articole Juridice

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul execut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de che
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electron
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Situatia contractelor individuale de munca suspendate si incetate, la data de 12 mai 2020
13 May 2020 | 317