Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

INTEGRAL: Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare


Publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019.

Articolul I


Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul 21, litera A se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"A. Subofiteri:
a) sergent;
b) sergent-major;
c) plutonier;
d) plutonier-major;
e) plutonier adjutant;
f) plutonier adjutant principal."
2. La articolul 2, alineatul 21, dupa litera A se introduce o noua litera, litera A1, cu urmatorul cuprins:
"A1. Maistri militari:
a) maistru militar clasa a V-a;
b) maistru militar clasa a IV-a;
c) maistru militar clasa a III-a;
d) maistru militar clasa a II-a;
e) maistru militar clasa I;
f) maistru militar principal."
3. La articolul 2, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In afara acestor grade, pentru merite militare exceptionale, in timp de razboi, Presedintele Romaniei poate acorda generalilor/amiralilor - cu patru stele - gradul de maresal, care este cel mai inalt grad militar."
4. La articolul 4, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) in activitate, cand ocupa o functie militara. Calitatea de cadru militar in activitate se mentine si pe timpul cat acestea sunt eliberate din functii pentru a urma diferite forme de pregatire in interesul serviciului, sunt suspendate din functii, precum si atunci cand sunt puse la dispozitie: in vederea incadrarii sau trecerii in rezerva ori in retragere; pentru cazurile de boala stabilite prin hotarare a Guvernului; pe timpul cat sunt in captivitate.
Pot fi ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate persoanele care au cetatenie romana si domiciliul in tara;".
5. La articolul 5, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate sunt militari profesionisti. Profesia de cadru militar este menita sa asigure functionarea, perfectionarea si conducerea organismului militar in timp de pace si de razboi."
6. La articolul 8 alineatul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) unul sau ambii parinti sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de varsta, si nu mai are alti frati sau surori majori, apti de munca, ori mai are frati sau surori, dar acestia nu pot contribui la intretinerea parintilor deoarece sunt elevi sau studenti, sunt invalizi de gradul I sau II ori executa o pedeapsa privativa de libertate;".
7. La articolul 9, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) transport gratuit, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;".
8. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 91
Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la pensie militara de stat, potrivit legii."
9. La articolul 141 alineatul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) au fost selectate pentru a ocupa temporar posturi in structurile din cadrul organizatiilor internationale din care Romania face parte, in baza aprobarii prealabile a ministrului apararii nationale."
10. La articolul 141, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 41, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, prelungirea concediilor fara plata prevazute la alin. 1 si 2 se aproba potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane."
11. La articolul 141, alineatul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In situatia prevazuta la alin. 1 lit. a), la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul o perioada egala cu trei patrimi din durata concediului fara plata."
12. La articolul 141, dupa alineatul 8 se introduce un nou alineat, alineatul 81, cu urmatorul cuprins:
"In situatia prevazuta la alin. 2, durata concediului fara plata nu se ia in calcul la stabilirea stagiului in grad."
13. Dupa articolul 141 se introduc trei noi articole, articolele 142-144, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 142
In timp de pace, cadrele militare in activitate confirmate in serviciul medical pot beneficia, pe langa drepturile prevazute la art. 141, de concedii fara plata, pe o durata de cel mult 4 ani, pentru formare profesionala.
La incetarea concediului fara plata acordat potrivit alin. 1, institutia are obligatia de a reincadra cadrul militar, din oficiu, pe functia de pe care a fost suspendat, prin rezervarea acesteia, cu exceptia situatiei in care unitatea este supusa procesului de reorganizare sau restructurare, iar postul se desfiinteaza.
Articolul 143
Cadrele militare in activitate au dreptul, anual, la un concediu pentru formare profesionala, platit, de pana la 15 zile lucratoare, cu aprobarea comandantului unitatii militare, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite personalului militar.
Articolul 144
Cadrele militare in activitate, din cadrul Ministerului Apararii Nationale, pe timpul cat se afla in concediu de odihna, concediu paternal, incapacitate temporara de munca si in permisie beneficiaza de solda de functie, solda de grad, gradatii si, dupa caz, solda de comanda, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, majorarile si alte drepturi salariale cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva."
14. La articolul 15, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav, concediu de acomodare, concediu paternal, concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare."
15. La articolul 15, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
"La stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul intreaga durata a concediului prevazut la alin. 2."
16. La articolul 19, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 19
La declararea starii de razboi sau a mobilizarii, precum si in situatii deosebite stabilite de ministrul apararii nationale, concediile de odihna, fara plata, paternal, de acomodare, pentru cresterea copilului, de studii, vacantele si permisiile se suspenda, cadrele militare in activitate fiind obligate sa se prezinte la unitatile militare de care apartin, in cel mai scurt timp posibil."
17. La articolul 201, alineatele 1-23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate numite in prima functie, mutate in interesul serviciului, detasate si/sau imputernicite intr-o alta garnizoana decat cea in care isi au domiciliul si care nu detin locuinta proprietate personala in acea garnizoana, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, in situatia in care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzator, au dreptul la o compensatie lunara pentru chirie de pana la 50% din solda lunara.
Cadrele militare in activitate numite in prima functie, mutate in interesul serviciului, detasate si/sau imputernicite intr-o garnizoana in care isi au domiciliul, dar care nu detin locuinta proprietate personala, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, in situatia in care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzator, pot beneficia, in cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituita prin ordin al ministrului apararii nationale, de compensatia lunara pentru chirie, prevazuta la alin. 1, la propunerea comandantilor sau a sefilor cadrelor militare respective.
Cadrele militare care indeplinesc conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie potrivit alin. 1 si 2 si care contracteaza un credit ipotecar/imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte sau incheie un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a unei locuinte beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie, pe o perioada ce nu poate depasi durata de derulare a creditului sau contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fractiuni din rata aferenta creditului sau contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate. In aceasta situatie, compensatia lunara pentru chirie se acorda in cuantumul prevazut la alin. 1, dar nu poate depasi rata lunara platita pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate.
In situatia prevazuta la alin. 21, compensatia lunara pentru chirie se acorda pentru o singura locuinta achizitionata pe timpul carierei. Compensatia lunara pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situatia prevazuta la alin. 1 si 2 si pentru situatia prevazuta la alin. 21, caz in care cadrul militar opteaza pentru una dintre aceste situatii. Ministerul Apararii Nationale nu ii asigura cadrului militar care a optat pentru situatia prevazuta la alin. 21 un spatiu de locuit corespunzator in garnizoana unde acesta a achizitionat locuinta pe durata existentei situatiei de la alin. 21.
Pentru persoanele prevazute la alin. 21, sumele se justifica cu un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte sau un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a unei locuinte."
18. La articolul 201, dupa alineatul 23 se introduce un nou alineat, alineatul 24, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate, mutate sau detasate si/sau imputernicite, prevazute la alin. 1, pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie intr-o singura garnizoana."
19. La articolul 23 alineatul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) transport, atunci cand ofiterii, maistrii militari sau subofiterii sunt mutati in interes de serviciu dintr-o garnizoana in alta."
20. La articolul 25, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 25
Copiii cadrelor militare in activitate, decedate in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, pot fi transferati la liceele militare sau in institutiile militare de invatamant care formeaza maistri militari, subofiteri ori ofiteri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la invatatura obtinute in institutiile civile de invatamant si potrivit normelor aprobate de ministrul apararii nationale."
21. La articolul 28, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa candideze pentru a fi alese in administratia publica locala, in Parlamentul Romaniei si in Parlamentul European, precum si in functia de Presedinte al Romaniei;".
22. La articolul 29, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
a) exprimarea in public a opiniilor politice nu este permisa;
. . . . . . . . . .
c) prezentarea, in public, de informatii cu caracter militar de catre cadrele militare nu este permisa, cu exceptia celor care au atributii in acest sens, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;".
23. La articolul 30 alineatul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii ori societati comerciale, cu exceptia celor numite in consiliile de administratie ale regiilor autonome si societatilor comerciale din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale si ale filialelor acestora, din cadrul industriei de aparare sau in legatura cu aceasta."
24. La capitolul II, titlul sectiunii a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 4-a
Disciplina militara"
25. Articolele 32-34 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 32
Disciplina militara constituie unul dintre factorii determinanti ai capacitatii operationale a fortelor armate si se bazeaza atat pe acceptarea constienta a normelor de comportament stabilite, cat si pe acordarea recompenselor si aplicarea sanctiunilor disciplinare.
Disciplina militara asigura respectarea de catre militari a normelor legale, a ordinelor comandantilor/sefilor date cu respectarea normelor de drept, regulilor de angajare ori obiceiurilor razboiului, pentru mentinerea capacitatii operationale a unitatii, indeplinirea misiunilor specifice si buna desfasurare a activitatilor din armata.
Comandantul/Seful dispune de prerogativa disciplinara, avand competenta de a acorda recompense si de a aplica sanctiuni disciplinare cadrelor militare, potrivit prezentei legi.
Articolul 33
Cadrelor militare li se pot acorda urmatoarele recompense:
a) inaintarea in gradul urmator, in mod exceptional, in conditiile prevazute la art. 64;
b) inaintarea in gradul urmator, inainte de termen, in conditiile prevazute la art. 63;
c) conferirea de decoratii si titluri de onoare;
d) conferirea de medalii, ordine si semne onorifice;
e) alte recompense morale, financiare sau materiale, in conditii stabilite prin ordin al conducatorului institutiei militare; recompensele financiare se acorda in conditiile prevazute de lege pentru premierea personalului platit din fonduri publice.
Articolul 34
Incalcarea de catre cadrele militare, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu angajeaza raspunderea acestora disciplinara, materiala, civila sau penala, dupa caz.
Cadrele militare raspund individual pentru faptele si actele proprii sanctionate de lege, savarsite atat in exercitarea atributiilor de serviciu ori in legatura cu acesta, cat si in afara serviciului.
Sunt absolvite de orice raspundere cadrele militare care prin exercitarea, in limitele legii, a atributiilor de serviciu au cauzat vatamari unor persoane ori au adus prejudicii patrimoniului acestora."
26. Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 341
Constituie abateri disciplinare faptele savarsite cu vinovatie de catre cadrele militare prin care au incalcat normele legale, regulamentele militare, ordinele si dispozitiile legale ale comandantilor/sefilor ierarhici, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni, potrivit legii penale."
27. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 35
Cadrelor militare li se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a) avertisment;
b) mustrare scrisa;
c) diminuarea soldei de functie cu un procent de pana la 10% pe o perioada de maximum 3 luni;
d) diminuarea soldei de comanda cu un procent de 5-10% pe o perioada de maximum 3 luni;
e) amanarea inaintarii in gradul urmator pe timp de un an sau 2 ani;
f) retrogradarea in functie pana la cel mult nivelul gradului detinut;
g) trecerea in rezerva.
Pentru aceeasi abatere se poate aplica doar o singura sanctiune disciplinara.
Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data constatarii, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii faptei; termenul de 6 luni este termen de prescriptie, iar cel de 2 ani este termen de decadere.
Termenul de 6 luni prevazut la alin. 3 se suspenda, de drept, pe perioada si in situatiile urmatoare:
a) de la data sesizarii, in conditiile legii, a organelor de urmarire penala si pana la data solutionarii definitive a cauzei, daca pentru fapta care constituie abatere disciplinara s-a dispus sesizarea organelor de urmarire penala;
b) de la data suspendarii raporturilor de serviciu si pana la data reluarii activitatii;
c) pe durata concediilor, permisiilor, invoirilor, misiunilor, starii de captivitate ori in alte situatii de absenta motivata, in conditiile legii.
Prin exceptie de la prevederile alin. 3, sanctiunile disciplinare se pot aplica dupa expirarea termenului de 2 ani de la data savarsirii faptei, doar in situatia in care organele de urmarire penala sesizate decid ca fapta savarsita nu constituie infractiune si comunica decizia dupa expirarea acestui termen.
In situatia prevazuta la alin. 5, sanctiunea se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data comunicarii deciziei organului de urmarire penala, care este termen de decadere."
28. Dupa articolul 35 se introduc 12 noi articole, articolele 351-3512, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 351
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a)-d) se aplica de catre:
a) comandantii/sefii unitatilor militare in care sunt incadrate cadrele militare care au savarsit abaterile disciplinare;
b) comandantii/sefii unitatilor militare in care sunt detasate cadrele militare care au savarsit abaterile disciplinare;
c) comandantii/sefii ierarhici ai celor prevazuti la lit. a) si b).
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. e) si f) se aplica de catre comandantii/sefii care au competente de numire in functii.
Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 35 alin. 1 lit. g) se aplica de catre conducatorul institutiei militare.
Articolul 352
Comandantul/Seful aplica sanctiuni disciplinare cadrelor militare din subordinea sa ori de cate ori constata sau este sesizat ca acestea au savarsit o abatere disciplinara, in mod direct sau, dupa caz, pe baza rezultatului cercetarii disciplinare prealabile ori a hotararii consiliului de onoare.
In cazul in care comandantul/seful este sesizat cu privire la comiterea unei fapte care poate constitui abatere disciplinara, persoana care sesizeaza are obligatia de a sustine reclamatia cu date si indicii de natura obiectiva referitoare la fapta savarsita.
La individualizarea sanctiunii disciplinare se tine seama de gravitatea faptei, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:
a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta;
b) gradul de vinovatie;
c) dimensiunile disfunctiilor create in activitatea institutiei;
d) gradul de afectare a ordinii si disciplinei militare;
e) natura si gravitatea consecintelor faptei;
f) motivul savarsirii faptei si scopul urmarit;
g) existenta, in antecedentele disciplinare ale militarului, a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate.
Articolul 353
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a) si b) se aplica direct de catre comandantii/sefii care au competente in acest sens.
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. c)-g) se aplica dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. e)-g) se aplica numai in baza hotararii consiliului de onoare.
Articolul 354
Prin procedura disciplinara, in sensul prezentei legi, se intelege cercetarea disciplinara prealabila si/sau activitatea consiliilor de onoare.
Cercetarea disciplinara si activitatea consiliilor de onoare au la baza urmatoarele principii:
a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca orice cadru militar este considerat nevinovat pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara, atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul cadrului militar de a fi audiat si de a propune dovezi in apararea sa; in tot cursul procedurilor, cadrul militar are dreptul de a da explicatii cand socoteste ca este necesar, precum si de a fi asistat de un aparator ales, care trebuie sa aiba studii juridice, cu respectarea normelor privind protectia informatiilor clasificate;
c) celeritatea procedurilor, care presupune obligatia de solutionare fara intarziere a cauzei;
d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea de la disciplina militara ce face obiectul sesizarii;
e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii de la disciplina militara, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;
f) legalitatea, conform careia intreaga procedura se desfasoara potrivit normelor legale;
g) unicitatea, conform careia pentru o abatere de la disciplina militara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.
Procedura disciplinara nu este publica.
Comunicarea actelor in procedura disciplinara se poate efectua in oricare dintre modalitatile prevazute de lege.
Articolul 355
Comandantul/Seful unitatii militare unde isi desfasoara activitatea cadrul militar care a savarsit fapta dispune efectuarea cercetarii disciplinare prealabile de catre un ofiter sau o comisie, in functie de complexitatea faptelor.
Cadrele militare desemnate conform alin. 1 nu se pot afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este persoana care a sesizat comiterea faptei sau parte vatamata prin comiterea faptei;
b) este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv al/a cadrului militar ale carui fapte sunt cercetate, ale persoanei care a sesizat comiterea faptei sau ale partii vatamate prin comiterea faptei;
c) este subordonat nemijlocit sau direct fata de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a) si b);
d) are grad inferior cadrului militar ale carui fapte sunt cercetate;
e) se gaseste in alte situatii de conflict de interese prevazute de lege.
In situatia in care, la nivelul unitatii militare in care isi desfasoara activitatea cadrul militar ale carui fapte sunt cercetate, nu sunt identificate cadre militare care sa corespunda criteriilor prevazute la alin. 2, comandantul/seful unitatii militare solicita sprijin esalonului ierarhic superior.
Articolul 356
Cadrului militar ale carui fapte sunt cercetate i se aduce la cunostinta, de indata, in scris, despre efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, despre obiectul acesteia, precum si despre drepturile si obligatiile pe care le are.
Articolul 357
Ofiterul sau comisia prevazut/prevazuta la art. 355 alin. 1 intocmeste un raport, pe care il prezinta comandantului/sefului ierarhic care a dispus efectuarea cercetarii, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data desemnarii.
Raportul prevazut la alin. 1 contine concluziile cercetarii si propuneri privind aplicarea/neaplicarea unei sanctiuni disciplinare cadrului militar a carui fapte au fost cercetate sau trimiterea acestuia in fata consiliului de onoare, dupa caz.
Comandantul/Seful ierarhic analizeaza raportul cercetarii prealabile si poate adopta una dintre urmatoarele decizii:
a) clasarea dosarului de cercetare prealabila, in cazul inexistentei faptei, prescrierii faptei, constatarii nevinovatiei cadrului militar sau in cazul incetarii raportului de serviciu al acestuia;
b) aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de art. 35 alin. 1 lit. a)-d);
c) trimiterea in fata consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse in raportul de cercetare, cand gravitatea faptelor savarsite impune aplicarea unei sanctiuni mai aspre.
In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii raportului, comandantul/seful ierarhic aduce la cunostinta cadrului militar in cauza decizia prevazuta la alin. 3, in forma scrisa.
Articolul 358
Pentru apararea onoarei cadrelor militare in activitate, precum si pentru cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare, in cadrul institutiilor militare se constituie consilii de onoare.
Consiliul de onoare are in componenta 3 sau 5 membri titulari, ofiteri in activitate, care se aleg pe o perioada de 2 ani; ofiterul cu gradul si functia cele mai mari este si presedintele consiliului.
Pentru fiecare membru titular al consiliului de onoare se desemneaza, in conditiile prevazute la alin. 2, cate un membru supleant.
Nivelul structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire si procedurile de lucru ale acestora se stabilesc prin ordin al conducatorului institutiei militare.
Articolul 359
Hotararea consiliului de onoare se adopta cu majoritatea voturilor exprimate de membrii acestuia si se aduce la cunostinta cadrelor militare, pe baza de semnatura.
Consiliul de onoare poate adopta una dintre urmatoarele hotarari:
a) constatarea inexistentei faptei, a nevinovatiei sau a prescrierii faptei;
b) declararea vinovatiei cadrului militar, cu propunerea aplicarii uneia dintre sanctiunile prevazute de art. 35 alin. 1.
Articolul 3510
In situatia aplicarii sanctiunii disciplinare in baza unei hotarari a consiliului de onoare, actul administrativ de sanctionare se emite si se comunica cadrului militar in termen de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii hotararii consiliului de onoare la unitatea/structura al carei comandant/sef are competenta de aplicare a sanctiunii disciplinare.
Actul administrativ de aplicare a sanctiunii disciplinare se emite, in forma scrisa, de comandantul/seful care are competente de aplicare a acesteia si se comunica in scris celui sanctionat.
Sub sanctiunea nulitatii absolute, in actul administrativ de aplicare a sanctiunii disciplinare se inscriu in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor care au fost incalcate;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate in timpul cercetarii disciplinare prealabile, cu exceptia aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a) si b);
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
f) organul competent la care sanctiunea disciplinara poate fi contestata.
Articolul 3511
Cadrele militare au dreptul sa conteste aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a)-d) in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea deciziei de sanctionare, prin raport adresat in scris comandantului/sefului ierarhic superior celui care a emis decizia.
Comandantul/Seful ierarhic prevazut la alin. 1 se pronunta prin decizie motivata, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei, pe baza unei cercetari efectuate in conditiile prevazute la art. 355-357, astfel:
a) mentine decizia contestata, cand constata ca este temeinica si legala;
b) anuleaza decizia contestata, cand constata ca aceasta a fost emisa fara temei legal sau asupra altei persoane;
c) anuleaza decizia contestata si aplica o sanctiune mai usoara, cand constata ca sanctiunea aplicata este prea aspra in raport cu gravitatea faptelor;
d) anuleaza decizia contestata si aplica o sanctiune mai aspra, dintre cele prevazute la art. 35 alin. 1 lit. b)-d), cand constata ca sanctiunea aplicata este prea usoara in raport cu gravitatea faptelor;
e) anuleaza decizia contestata si decide trimiterea in fata consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse in raportul de cercetare, cand gravitatea faptelor savarsite impune aplicarea unei sanctiuni mai aspre.
Decizia prevazuta la alin. 2 este definitiva, se comunica cadrelor militare contestatare in termen de 5 zile de la data pronuntarii si poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
Articolul 3512
Cadrele militare au dreptul sa conteste aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 35 alin. 1 lit. e)-g) in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare, la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii."
29. La articolul 36 alineatul 1, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
"c1) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior, scolarizati pentru nevoi ale Ministerului Apararii Nationale si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;".
30. La articolul 36 alineatul 1, literele d), e), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) ofiteri in rezerva si ofiteri rezervisti voluntari care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau al sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;
e) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in activitate, absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, care au varsta de cel mult 45 de ani, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;
. . . . . . . . . .
g) persoane care au varsta de cel mult 45 de ani, sunt absolvente cu diploma de licenta ale unei institutii de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;
h) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor militare de invatamant superior;".
31. La articolul 36 alineatul 1, dupa litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu urmatorul cuprins:
"i) urmasi ai personalului Ministerului Apararii Nationale decedat in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, care au varsta de cel mult 45 de ani, au absolvit cu diploma de licenta o institutie de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
j) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in activitate, raniti in timpul si din cauza actiunilor militare desfasurate in afara teritoriului statului roman, absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
k) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in rezerva sau cu statut de rezervist voluntar, care au varsta de cel mult 45 de ani, care au absolvit cu diploma de licenta o institutie de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."
32. La articolul 36, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele prevazute la alin. 1 lit. e) si g) nu se aplica limita de varsta de cel mult 45 de ani."
33. La articolul 36, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, persoanele prevazute la alin. 1 lit. d) si j) pot fi chemate sau rechemate in activitate daca au varsta de cel mult 45 de ani."
34. La articolul 37, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior sau, la nevoie, ai liceelor, cu diploma de bacalaureat ori ai scolilor echivalente, cu diploma, cu profil corespunzator specialitatilor militare deficitare in Ministerul Apararii Nationale, care au varsta de cel mult 45 de ani;".
35. La articolul 38, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) subofiteri in activitate care au un stagiu neintrerupt de cel putin un an, in functii de exploatare, intretinere si reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de trecere in corpul maistrilor militari si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major al Apararii;
c) maistri militari in rezerva si maistri militari rezervisti voluntari, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;".
36. La articolul 38, dupa litera c) se introduc cinci noi litere, literele d)-h), cu urmatorul cuprins:
"d) soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi ai institutiilor sau unitatilor militare de invatamant pentru formarea maistrilor militari;
e) soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare si ai cursului de formare a maistrilor militari in activitate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
f) urmasi ai personalului Ministerului Apararii Nationale decedat in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, care au varsta de cel mult 45 de ani, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
g) subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in activitate, raniti in timpul si din cauza actiunilor militare desfasurate in afara teritoriului statului roman, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
h) soldati si gradati profesionisti, in activitate, cu o vechime de cel putin 15 ani in aceasta calitate, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."
37. La articolul 38 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, persoanele prevazute la alin. 1 lit. b), c), e), g) si h) pot fi chemate sau rechemate in activitate daca au varsta de cel mult 45 de ani."
38. La articolul 40, literele b), c), e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) soldati si gradati profesionisti in activitate care au promovat testele de aptitudini si concursul sau examenul sustinut in acest scop si indeplinesc conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
c) subofiteri in rezerva si subofiteri rezervisti voluntari care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;
. . . . . . . . . .
e) soldati si gradati profesionisti in activitate care au absolvit cursul de formare a subofiterilor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
f) soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi ai programelor de studii postliceale pentru formarea subofiterilor in activitate;
g) persoane care au varsta de cel mult 45 de ani, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale si care au pregatire de nivel liceal, postliceal sau superior."
39. La articolul 40 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, persoanele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si e) pot fi chemate sau rechemate in activitate daca au varsta de cel mult 45 de ani."
40. La articolul 41, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) absolventi ai liceelor, scolilor profesionale ori ai unei scoli echivalente, in raport cu nevoile fortelor armate si care au absolvit o forma de pregatire militara organizata de Ministerul Apararii Nationale."
41. Articolul 411 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 411
Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c1) si h), ale art. 38 lit. a) si d) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d)-g) si i), la art. 38 lit. b)-c) si e) si la art. 40 alin. 1 lit. b)-g), persoanele in cauza incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Durata contractelor incheiate in conditiile alin. 1, 2 si 14 se prelungeste de drept, prin acte aditionale, cu o durata cuprinsa intre 4 si 8 ani, stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale, in situatia in care cadrele militare in activitate sunt trimise cu acordul lor si admise la studii universitare de licenta, master, doctorat sau la studii postliceale, finantate de la bugetul de stat si organizate in institutii de invatamant din tara si strainatate, la forma de invatamant cu frecventa.
Dupa expirare, contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
Contractele incheiate in conditiile alin. 4 inceteaza de drept in situatiile prevazute la alin. 3, la data inmatricularii in institutia de invatamant.
Incepand cu data prevazuta la alin. 5, cadrele militare in cauza incheie noi contracte cu o durata cuprinsa intre 4 si 8 ani, care se stabileste prin ordin al ministrului apararii nationale.
Dispozitiile alin. 3, alin. 5 si 6 se aplica in mod corespunzator in situatia prevazuta la art. 36 alin. 1 lit. h).
Cadrele militare care au o vechime ca ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate de cel putin 15 ani pot incheia cu Ministerul Apararii Nationale contracte pana la implinirea limitei de varsta in grad.
Cu 6 luni inainte de expirarea contractului, partile sunt obligate sa se incunostinteze reciproc asupra intentiei de reinnoire a acestuia.
In situatia in care inainte de expirarea duratei stabilite, cadrele militare reziliaza contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), acestea sunt obligate sa anunte Ministerul Apararii Nationale cu cel putin 30 de zile inainte, iar in cazul in care se afla pe perioada contractului prevazut la alin. 1, 2 si 14 sau, dupa caz, alin. 3, alin. 6 si 7, cadrele militare sunt obligate si sa restituie cheltuielile de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.
Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii revine cadrelor militare, daca sunt trecute in rezerva de catre Ministerul Apararii Nationale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i)-n), art. 87 si 88, inainte de expirarea contractelor prevazute la alin. 1, 2 si 14 sau, dupa caz, alin. 3, alin. 6 si 7, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.
In situatia in care Ministerul Apararii Nationale trece in rezerva cadrele militare inainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e), sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e1), din initiativa Ministerului Apararii Nationale, acestea beneficiaza de masuri de protectie sociala conform prevederilor legale.
Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor parti in situatia in care trecerea in rezerva a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) si g). In aceste cazuri partile nu au obligatii una fata de cealalta.
Prin exceptie de la prevederile alin. 1, personalul navigant de aviatie incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 12 ani de la numirea lor in prima functie.
Durata contractelor prevazute la alin. 1 pentru ofiterii medici, medici dentisti si farmacisti se prelungeste cu un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat.
Normele de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii prevazute la alin. 10 si 11 se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale."
42. Dupa articolul 411 se introduce un nou articol, articolul 412, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 412
Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in Serviciul de Telecomunicatii Speciale in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c1) si h), ale art. 38 lit. a) si d) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale contracte cu durata de 10 ani, in cazul ofiterilor, si respectiv 8 ani in cazul maistrilor militari si subofiterilor, de la prima numire in functie."
43. La articolul 43, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 11, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, trecerea cadrelor militare in rezerva sau direct in retragere, precum si chemarea din rezerva in activitate a cadrelor militare prevazute la alin. 1 lit. b) si c) se face in mod corespunzator de catre persoanele care, potrivit art. 45 alin. 2, au competenta de acordare a gradelor militare."
44. La articolul 45 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, acordarea gradelor prevazute la alin. 1 lit. b)-f) si inaintarea in gradele urmatoare se face de catre:
a) ministrul afacerilor interne, pentru conducatorii unitatilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordoneaza direct si adjunctii acestora, pentru cadrele militare din unitatile aparatului central si unitatile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea sefului unitatii, precum si pentru conducatorii unitatilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne si adjunctii/loctiitorii acestora, la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordoneaza activitatea structurii in care sunt incadrate cadrele militare;
b) inspectorii generali/similari pentru cadrele militare din inspectoratul general/similar si unitatile din subordinea inspectoratului general/similar ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite, precum si pentru conducatorii unitatilor subordonate inspectoratului general/similar si adjunctii/loctiitorii acestora;
c) sefii unitatilor Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de ordonatori de credite, pentru cadrele militare din subordine, altele decat cele prevazute la lit. a) si b)."
45. La articolul 46, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Acordarea gradelor celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. c)-g) si i)-k), art. 38 lit. b), c) si e)-h) si art. 40 alin. 1 lit. b)-e) si g) se poate face in tot cursul anului."
46. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 48
Gradele de sublocotenent si aspirant se acorda celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. a)-c) si f) si art. 37 lit. b)-d) si f).
In Ministerul Apararii Nationale, celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. c1) si h) si la art. 37 lit. e) li se acorda gradele de sublocotenent sau aspirant, dupa caz.
In Ministerul Apararii Nationale, gradele se acorda celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. e), g) si i)-k) in raport cu nivelul structurii si specificul functiei vacante, precum si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii acesteia, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."
47. Articolul 49 se abroga.
48. La articolul 50, alineatul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, celor prevazuti la art. 38 lit. a) si d)-h) si la art. 39 lit. b) si c) li se acorda gradul de maistru militar clasa a V-a."
49. La articolul 51, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, celor prevazuti la art. 40 alin. 1 lit. a), b) si d)-g) si la art. 41 lit. a) si c)-h) li se acorda gradul de sergent."
50. La articolul 52, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. e), g) si h), art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 alin. 1 lit. g) si la art. 41 lit. e), g) si h) li se acorda grade militare in functie de pregatirea lor, vechimea in specialitatea dobandita pe timpul studiilor, raportata la stagiile minime in grad, precum si de varsta acestora.
In Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. g) li se acorda gradul de sublocotenent."
51. La articolul 52, dupa alineatul 3 se introduc doua noi alineate, alineatele 4 si 5, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. e) si h) li se acorda gradul in functie de vechimea in structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
a) sub 5 ani - sublocotenent;
b) intre 5 si 10 ani - locotenent;
c) peste 10 ani - capitan.
Prevederile alin. 3 se aplica si in cazul persoanelor prevazute la alin. 4, daca prin aplicarea acestora li s-ar acorda un grad mai mare decat in conditiile alin. 4."
52. La articolul 54, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 11, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare aflate in situatiile prevazute la art. 141 alin. 1 si la art. 15 alin. 2 sunt exceptate de la conditia prevazuta la alin. 1 lit. b) privind intocmirea aprecierii de serviciu."
53. La articolul 58 alineatul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) au fost apreciati in ultimii 2 ani cu calificativul de cel putin A«foarte bunA»;"
54. La articolul 63 alineatul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) ofiterii, maistrii militari si subofiterii care au fost condamnati penal sau care, de la ultima lor inaintare in grad, au fost sanctionati ca urmare a hotararii consiliilor de onoare."
55. La articolul 66, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu urmatorul cuprins:
"Coloneilor si comandorilor in rezerva li se poate acorda gradul de general de brigada/similar cu o stea, doar in timp de razboi."
56. La articolul 75 se introduc trei noi alineate, alineatele 2-4, cu urmatorul cuprins:
"In structurile Ministerului Apararii Nationale, cadrele militare pot fi numite in functii prevazute cu grade egale sau mai mari cu cel mult doua trepte fata de gradele pe care le detin.
In structurile Ministerului Apararii Nationale, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, proveniti in conditiile art. 36 alin. 1 lit. e)-g) si i)-k), respectiv ale art. 38 lit. e)-h) si art. 40 alin. 1 lit. b), e) si g), pot incadra functii prevazute in statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier-adjutant.
Fac exceptie de la prevederile alin. 2 si 3 cadrele militare confirmate in armele si specialitatile militare si care isi desfasoara activitatea in domeniile stabilite prin Ghidul carierei militare."
57. La articolul 84 alineatul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) absolvirea unui curs de perfectionare sau de specializare in arma, serviciul sau specialitatea in care urmeaza a fi confirmate si o experienta practica de cel putin 2 ani in functii corespunzatoare acestora, timp in care sa fi fost apreciati cu cel putin calificativul A«bunA»."
58. La articolul 85 alineatul 1, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) la implinirea varstei care confera dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, in conditiile legii;".
59. La articolul 85 alineatul 1, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"l) cand incalca prevederile art. 4 lit. a) referitoare la detinerea cetateniei romane si a domiciliului in tara;".
60. La articolul 85, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face din oficiu, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), i1), l), m) si n), la propunerea consiliilor de onoare, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. i) si j), iar in celelalte conditii, la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, inaintata ierarhic."
61. La articolul 87, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale condamnate pentru infractiuni savarsite cu intentie la pedeapsa amenzii penale sau cu inchisoare, cu suspendarea executarii ori gratiate inainte de inceperea executarii pedepsei sau cu privire la care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei pot fi trecute in rezerva sau direct in retragere ori pot fi mentinute in activitate, pe baza propunerilor inaintate ierarhic, prin ordin al comandantilor/sefilor care au competente in acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, dispozitiile art. 43 aplicandu-se in mod corespunzator."
62. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 88
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, pentru care consiliile de onoare au stabilit ca au incalcat prevederile art. 28 si art. 30 alin. 2 se trec in rezerva sau direct in retragere."
63. La articolul 89, alineatul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, cadrele militare in activitate se pun la dispozitie cand sunt trimise in judecata sau sunt judecate de catre instantele judecatoresti in stare de libertate pentru fapte in legatura cu exercitarea atributiilor functiilor in care sunt incadrate, numai la propunerea consiliilor de onoare si a comandantilor de unitati."
64. La articolul 89, dupa alineatul 7 se introduce un nou alineat, alineatul 71, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne suspendate din functie sau care s-au aflat la dispozitie, in conditiile legii, fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, sunt repuse in drepturile avute la data suspendarii din functie sau la data punerii la dispozitie, dupa caz, inclusiv in functia detinuta anterior sau in una echivalenta, si vor primi toate drepturile ce li s-ar fi acordat in perioada cat s-au aflat suspendate, respectiv puse la dispozitie, potrivit normelor legale in vigoare la data reincadrarii in functie."
65. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 91
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii, care au angajamente sau contracte cu Ministerul Apararii Nationale, prin care se obliga sa indeplineasca serviciul in armata o anumita perioada de timp, in situatia in care nu respecta angajamentul/contractul si sunt trecuti in rezerva prin aplicarea uneia dintre prevederile de la art. 85 alin. 1 lit. g)-n), art. 87 si art. 88, sunt obligati sa restituie, dupa caz, cheltuielile de intretinere si instruire pe timpul scolarizarii ori alte cheltuieli ocazionate de situatiile pentru care s-au incheiat angajamente sau contracte, in conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."
66. Dupa articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 911, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 911
Candidatul admis in institutiile de formare profesionala initiala ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat sa incheie un angajament ca va lucra in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioada de 10 ani de la data nasterii raportului de serviciu.
La incetarea calitatii de elev al unei institutii de formare profesionala initiala a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a admiterii intr-o alta institutie de formare profesionala initiala a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completeaza un nou angajament, incheiat in conditiile alin. 1, care cumuleaza si perioada anterioara ramasa de executat, stabilita proportional cu perioada de scolarizare.
La admiterea maistrului militar/subofiterului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la un program de studii de licenta, cu frecventa, in cadrul unei institutii de invatamant superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se completeaza un nou angajament, incheiat in conditiile alin. 1, care cumuleaza si perioada anterioara ramasa de executat.
Cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne care urmeaza un program de formare profesionala continua sau un curs de initiere in cariera este obligat sa incheie un angajament ca va lucra in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioada stabilita prin ordin al ministrului afacerilor interne, proportional cu durata/valoarea cursului sau programului urmat.
Elevul/Studentul unei institutii de formare profesionala initiala a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne sau cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne care refuza incheierea unui nou angajament in conditiile alin. 2 si 3 sau care nu respecta conditiile angajamentelor incheiate, este obligat sa restituie, proportional cu perioada ramasa de executat, cheltuielile efectuate in total pe timpul scolarizarii/desfasurarii programelor/cursurilor, potrivit reglementarilor in vigoare."
67. La articolul 94, litera B se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"B. Pentru maistri militari:
a) maistru militar clasa a V-a 2 ani;
b) maistru militar clasa a IV-a 4 ani;
c) maistru militar clasa a III-a 5 ani;
d) maistru militar clasa a II-a 7 ani;
e) maistru militar clasa I 6 ani."
68. La articolul 94, dupa litera B se introduce o noua litera, litera C, cu urmatorul cuprins:
"C. Pentru subofiteri:
a) sergent 3 ani;
b) sergent-major 4 ani;
c) plutonier 5 ani;
d) plutonier-major 7 ani;
e) plutonier adjutant 6 ani."
69. Articolul 941 se abroga.
70. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 95
La calculul stagiului minim in grad nu se ia in considerare timpul in care cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale au absentat de la program datorita incapacitatii temporare de munca, daca absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi."
71. Articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 97
In timp de pace, stagiul minim in grad pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva este mai mare cu un an decat cel prevazut la art. 94, iar in timp de razboi este cel de la articolul respectiv. La chemarea sau rechemarea in activitate, pentru stabilirea stagiului in gradul pe care il au, li se iau in calcul trei patrimi din stagiul in gradul pe care il au ca rezervisti."
72. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 100
Sistemul de evidenta si gestiune a cadrelor militare in activitate si in rezerva, metodologiile specifice acestor activitati, in timp de pace si in timp de razboi, precum si organele care tin evidenta se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale, mai putin situatiile reglementate prin lege.
Actul oficial prin care se dovedeste, in cadrul Ministerului Apararii Nationale, vechimea in serviciul militar si functiile indeplinite de ofiteri, maistri militari si subofiteri este fisa matricola.
Pentru cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale se emit legitimatii militare, in conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Organizarea si functionarea sistemului de recrutare si selectie a candidatilor in vederea admiterii la studii/cursuri pentru formarea initiala a cadrelor militare in activitate se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale."
73. Dupa articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 1051, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 1051
Cadrele militare au dreptul de a se asocia pentru a constitui, in conditiile legii, case de ajutor reciproc care pot functiona in spatii puse la dispozitie, cu titlu gratuit si cu suportarea costului utilitatilor de unitatile militare.
Din comisia de cenzori a caselor de ajutor reciproc, infiintate potrivit alin. 1, face parte obligatoriu si un reprezentant desemnat de comandantul/seful unitatii militare respective."
74. La articolul 109, alineatele 3, 13 si 14 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Dispozitiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. B lit. a) si b), art. 5 alin. 2, art. 36 alin. 1 lit. c1), lit. i) si alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38, alin. 1 lit. b), art. 40, art. 411, art. 48 alin. 2 si 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 75 alin. 2-4, art. 751, art. 771 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. e1), art. 95, art. 100 alin. 2 si 3 si art. 1081 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apararii Nationale.
. . . . . . . . . .
Dispozitiile art. 2 alin. 2, art. 48 alin. 1, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata indeplinirii functiei, art. 56-59, art. 62 si art. 80 si 81 nu se aplica ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din structurile Ministerului Apararii Nationale.
Dispozitiile art. 25 alin. 2-4 se aplica in exclusivitate personalului militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale."
75. La articolul 109, dupa alineatul 14 se introduce un nou alineat, alineatul 15, cu urmatorul cuprins:
"Dispozitiile art. 911 se aplica si Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza."
76. La articolul 110 se introduc doua noi alineate, alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
"In situatia transferului prevazut la alin. 1, precum si in cazul rechemarii in activitate in termen de 60 de zile de la data trecerii in rezerva, institutia la care se transfera/incadreaza preia toate drepturile si obligatiile care decurg din contractele si angajamentele incheiate potrivit art. 411, art. 91 si art. 911 si aflate in derulare la data transferului/incadrarii.
In situatiile prevazute la alin. 2, institutia la care se transfera/incadreaza acorda in continuare drepturile prevazute la art. 201 alin. 21."


Articolul II
Prevederile punctelor 11 si 12 ale art. I, referitoare la dispozitiile art. 141 alin. 7 si alin. 81, nu se aplica in situatia concediilor fara plata aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Pana la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 75 alin. 2, cadrele militare in activitate care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ocupa functii cu grade superioare fata de cele detinute cu mai multe trepte decat cele prevazute la alineatul respectiv se mentin in functiile in care sunt incadrate si pot fi numite in alte functii prevazute cu cel mult acelasi grad.
Dispozitiile art. 75 alin. 3 sunt aplicabile celor care dobandesc calitatea de cadru militar in activitate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Articolul III
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat ...

Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011
Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011 Monitorul Oficial, Pa ...

Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial, ...

Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea perso ...

Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilo ...

Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 Monitor ...

OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoane
Ordonanta de urgenta nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente pre ...

Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau pr
Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru fina ...

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice