Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis privind programul guvernamental "gROwth- Investim in copii, investim in viitor"

INTEGRAL: Procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis privind programul guvernamental "gROwth- Investim in copii, investim in viitor"


Ordinul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 200/2019 privind procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis aprobat in baza Hotararii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in viitor" a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 393 din 20.05.2019.

Articolul 1
Alocarea ajutorului de stat se face in conditiile respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in viitor".


Articolul 2
(1) Inregistrarea cererilor de acord pentru finantare se realizeaza anual, in sesiune continua, si incepe de la data comunicata de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza pe site-ul sau.
(2) Nu se mai pot inregistra cereri de acord pentru finantare dupa data epuizarii bugetului anual alocat schemei.


Articolul 3
(1) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza transmite Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" formularele de cerere de acord pentru finantare primite impreuna cu documentatia anexata, in vederea analizarii, evaluarii si selectiei.
(2) Documentatia anexata la formularul de cerere de acord pentru finantare sunt urmatoarele:
a) dovada detinerii terenului pentru minimum 10 ani, pe care va urma sa fie amplasata gradinita cu profil sportiv in conditiile stipulate de art. 7 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 239/2019;
b) dovada existentei surselor de finantare proprii sau atrase fara ca acestea sa faca obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, la momentul depunerii cererii de finantare in conditiile stipulate de art. 13 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 239/2019;
c) devizul general pe categorii de cheltuieli, conform prevederilor legale in vigoare, cu respectarea conditiilor prevazute in anexele nr. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 239/2019 in conditiile stipulate de art. 14 lit. b) ale aceluiasi act normativ.


Articolul 4
(1) Cererile de acord pentru finantare se analizeaza in ordinea inregistrarii la registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza si in limita creditelor de angajament si bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
(2) In cazul in care valoarea ajutorului de stat solicitat depaseste valoarea bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale, solutionarea cererilor de finantare se realizeaza astfel:
a) Se analizeaza cererile de acord pentru finantare in ordinea inregistrarii la Registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza si in limita bugetului anual alocat prin legile bugetare anuale;
b) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza publica pe site-ul sau, periodic, lista cererilor de acord pentru finantare depuse si stadiul analizei acestora (in analiza, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, dupa caz) in limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.
(3) In cazul in care in urma evaluarii, pe parcursul exercitiului financiar, se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finantare sau solicitantii comunica Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza renuntarea la "Acordul de finantare" emis si astfel raman disponibile credite de angajament si bugetare, cererile de acord pentru finantare, ramase in asteptare, care nu au facut obiectul evaluarii deoarece ajutorul solicitat depasea bugetul anual alocat, se vor analiza in ordinea inregistrarii la Registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. Pentru cererile de acord pentru finantare, aflate initial in asteptare, termenele de analiza/solutionare prevazute de actul normativ vor curge de la data publicarii pe site-ul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza a bugetului ramas disponibil.
(4) Cererile de acord pentru finantare se selecteaza in ordinea in care documentatia este completa si cu conditia respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 239/2019.
(5) Cererile de acord pentru finantare nesolutionate pana la data epuizarii bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale se restituie solicitantilor, iar Comisia Nationala de Strategie si Prognoza comunica pe site-ul sau ca nu se mai primesc cereri de finantare.


Articolul 5
Evaluarea cererilor de acord pentru finantare de catre Comisia "Investim in copii, investim in viitor" cuprinde urmatoarele etape:
1. Etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformitatii documentelor intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care cererea de acord pentru finantare este considerata completa in sensul criteriilor de conformitate, care include in principal:
(i) verificarea existentei si conformitatii formularului de acord de cerere pentru finantare si a documentatiei anexate acestuia;
(ii) solicitare de informatii suplimentare/clarificari in cazul in care se constata neconformitatea unor documente;
(iii) verificarea conformitatii documentelor transmise in urma solicitarii de informatii suplimentare, daca este cazul.
2. Etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibilitatii proiectului de investitii intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care cererea de acord pentru finantare este considerata completa in urma finalizarii etapei 1, care include in principal:
(i) evaluarea cererii de acord pentru finantare si a documentelor anexate din punctul de vedere al indeplinirii conditiilor si criteriilor de eligibilitate;
(ii) solicitarea de informatii si/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finantare, daca este cazul;
(iii) deliberarea Comisiei;
(iv) solutionarea cererii de acord pentru finantare prin adoptarea unei hotarari privind emiterea acordului de finantare sau a unei hotarari de respingere motivata, comunicata beneficiarului printr-o scrisoare de respingere;
(v) transmiterea hotararii privind emiterea acordului de finantare sau a unei hotarari de respingere motivata catre presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza in vederea emiterii acordului de finantare sau a respingerii cererii de acord pentru finantare si aprobarea acestora prin ordin.


Articolul 6
(1) In cazul in care, oricand pe parcursul evaluarii cererii de acord pentru finantare, Comisia "Investim in copii, investim in viitor" constata urmatoarele:
a) existenta unor neconcordante in informatiile furnizate;
b) necesitatea unor documente suplimentare in vederea evaluarii conformitatii sau eligibilitatii cererii de acord pentru finantare,
Comisia "Investim in copii, investim in viitor" va comunica solicitantului necesitatea completarii/corectarii formularului de cerere de acord pentru finantare si/sau a documentelor anexate, insotita de motivarea corespunzatoare.
(2) Solicitantul are la dispozitie un termen de maximum 5 zile lucratoare sa transmita informatiile si documentele suplimentare solicitate de Comisia "Investim in copii, investim in viitor".
(3) Nu se iau in considerare documentele transmise de solicitant din proprie initiativa, in vederea completarii documentatiei aferente cererii de acord pentru finantare.
(4) Termenele de solutionare prevazute la art. 5 curg de la data la care documentatia este considerata completa in urma primirii informatiilor si documentelor suplimentare solicitate de Comisia "Investim in copii, investim in viitor".


Articolul 7
Comisia "Investim in copii, investim in viitor" adopta o hotarare de respingere motivata atunci cand constata urmatoarele:
a) nu sunt intrunite cumulativ conditiile de conformitate si eligibilitate prevazute de schema de ajutor de stat;
b) formularul de cerere de acord pentru finantare nu este insotit de documentele justificative necesare evaluarii prevazute la art. 7 lit. c) si art. 13 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 239/2019;
c) solicitantul nu raspunde la solicitarea de clarificari in termenul prevazut la art. 6 alin. (2).


Articolul 8
(1) In cazul indeplinirii tuturor conditiilor de eligibilitate prevazute de schema de ajutor de stat, Comisia "Investim in copii, investim in viitor" adopta o hotarare privind emiterea acordului de finantare in care indica urmatoarele:
a) numarul de inregistrare primit pe formularul de cerere de acord pentru finantare;
b) valoarea cheltuielilor eligibile in baza formularului de cerere de acord pentru finantare;
c) ajutorul de stat maxim aprobat.
(2) Hotararile Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor. In cazul egalitatii de voturi, votul presedintelui prevaleaza.


Articolul 9
(1) Hotararea privind emiterea acordului de finantare sau hotararea de respingere motivata se transmit de catre Comisia "Investim in copii, investim in viitor" catre presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza in vederea aprobarii ordinului pentru emiterea acordului de finantare sau a ordinului pentru emiterea respingerii cererii.
(2) Hotararile mentionate la alin. (1) pot fi contestate in baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In urma aprobarii ordinului pentru emiterea acordului de finantare, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza comunica solicitantului rezultatul evaluarii.
(4) Acordurile pentru finantare nu asigura solicitantilor plata cuantumului ajutorului nerambursabil sau a alocarii financiare nerambursabile, acestea fiind in final certificate de catre auditorul proiectului, in conditiile art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 239/2019.
(5) Acordurile pentru finantare nu sunt transferabile.


Articolul 10
(1) Aprobarea rambursarii ajutorului de minimis in baza acordurilor de finantare emise se efectueaza in termen de maximum 2 ani de la data finalizarii proiectului, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2022, in una dintre cele doua modalitati prevazute de art. 12 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 239/2019.
(2) Beneficiarul acordului pentru finantare depune o cerere de aprobare a rambursarii ajutorului de minimis la registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, insotita de un raport de audit independent care sa certifice cuantumul cheltuielilor eligibile realizate, intr-un singur exemplar tiparit si in format electronic de tip memorystick sau CD.
(3) Cererea de aprobare a rambursarii ajutorului de minimis trebuie sa fie in conformitate cu optiunea bifata in cuprinsul cererii de acord pentru finantare, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 239/2019.
(4) Cererea de aprobare a rambursarii ajutorului de minimis va fi insotita, de asemenea, de autorizatia de functionare provizorie de la Ministerul Educatiei Nationale.
(5) Pe plic se mentioneaza "Cerere de aprobare a rambursarii ajutorului de minimis in baza schemei instituite prin Hotararea Guvernului nr. 239/2019".
(6) Cererea de aprobare a rambursarii ajutorului de minimis, impreuna cu documentatia anexata, se transmite de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza la Comisia "Investim in copii, investim in viitor" in vederea analizarii si solutionarii.
(7) Cererea de aprobare a rambursarii ajutorului de minimis se considera completa de la data la care beneficiarul ajutorului de minimis transmite toate documentele justificative necesare certificarii cuantumului cheltuielilor eligibile.
(8) In cazul in care Comisia "Investim in copii, investim in viitor" constata urmatoarele:
a) existenta unor neconcordante in informatiile furnizate;
b) necesitatea unor documente suplimentare, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii de aprobare a rambursarii ajutorului de minimis, va solicita solicitantului completarea/corectarea documentatiei.
(9) Solicitantul are la dispozitie un termen de maximum 10 zile pentru a transmite informatiile si documentele suplimentare solicitate de Comisia "Investim in copii, investim in viitor".
(10) Nu se iau in considerare documentele transmise de solicitant din proprie initiativa, in vederea completarii documentatiei aferente cererii de plata.
(11) Comisia "Investim in copii, investim in viitor" emite o hotarare care certifica cuantumul cheltuielilor eligibile si valoarea ajutorului de minimis corespunzator care nu va putea in niciun caz depasi valoarea totala aprobata prin acordul pentru finantare.
(12) Pe baza Hotararii emise de Comisia "Investim in copii, investim in viitor", Comisia Nationala de Strategie si Prognoza va aproba cererea de rambursare a ajutorului de minimis in cel mult 10 zile de la data emiterii hotararii prevazute la alin. (11), in limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
(13) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza poate efectua verificari proprii ale cererii de aprobare a rambursarii ajutorului de minimis si documentatiei anexate si poate solicita, la randul ei, completari sau poate efectua verificari la fata locului realizarii proiectului.
(14) Rambursarea ajutorului de minimis nu poate face obiectul unor plati compensatorii.
(15) Virarea efectiva a ajutorului de stat se face de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, in termen de maximum 45 de zile lucratoare de la data la care cererea de rambursare a ajutorului de minimis este considerata completa in sensul prevederilor prezentei scheme, in contul 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara a ajutorului de minimis.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice