Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

INTEGRAL: Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane


In Monitorul Oficial nr. 413 din 27.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum si pentru instituirea unor reguli temporare privind incadrarea posturilor permanente in strainatate.


Articolul I
Normele privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului in vederea ocuparii de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare nationala in strainatate, precum si a celor din structurile internationale la care Romania este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.59/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) a indeplinit functii in tara pe o durata de cel putin doi ani dupa executarea unei misiuni permanente in strainatate anterioare; in aceasta situatie, durata indeplinirii functiei se calculeaza de la data numirii in functie pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se incadreaza postul respectiv;".
2. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru ocuparea posturilor permanente din cadrul Reprezentantei Militare a Romaniei la NATO si UE, Reprezentantei Statului Major al Apararii la SHAPE si Reprezentantei Nationale de Legatura la ACT poate participa la concurs/examen numai personal din structurile centrale ale Ministerului Apararii Nationale si cele subordonate nemijlocit acestora, din structurile subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, din statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, din comandamentele de sprijin, din comandamentele de divizie si de brigada, potrivit domeniilor de activitate ale posturilor permanente respective, precum si personal care a indeplinit functii in cadrul structurilor NATO de pe teritoriul Romaniei timp de cel putin 2 ani."
3. La articolul 13, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu urmatorul cuprins:
"(7) In situatii care necesita inlocuirea urgenta a personalului care se repatriaza inainte de finalizarea mandatului la post, structura care gestioneaza posturile respective identifica inlocuitori si propune ministrului apararii nationale numirea acestora in functii, in conformitate cu prevederile art. 751 teza a II-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Persoanele care urmeaza sa fie numite in functii conform prevederilor alin. (7) trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele:
a) conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) si (2);
b) specificatiile de personal prevazute la art. 17 alin. (2);
c) isi exprima in scris acordul cu privire la participarea la misiunea permanenta;
d) sunt declarate AŤaptAť in urma sustinerii probelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. e) si f).
(9) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (3), persoanele care au fost numite in functii conform prevederilor alin. (7) pot participa la concursurile/examenele organizate pentru ocuparea altor posturi permanente in strainatate."
4. Articolul 15 se abroga.
5. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Personalul care solicita participarea la concurs/examen specifica in raportul intocmit in acest sens faptul ca a verificat datele personale inscrise in fisa de evidenta si acestea sunt consemnate corect."
6. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 20
(1) In cazul in care, dupa finalizarea selectiei initiale, nu sunt candidati eligibili pentru participarea la celelalte probe din concurs/examen, structurile care gestioneaza posturile permanente analizeaza posibilitatea prelungirii mandatului personalului care incadreaza posturile respective.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), prelungirea mandatului este posibila numai la solicitarea structurii care gestioneaza posturile permanente, cu acordul personalului in cauza si cu aprobarea ministrului apararii nationale.
(3) In cazul in care prelungirea mandatelor celor care incadreaza posturile nu este posibila, se initiaza din nou concursul/examenul, numai pentru ocuparea posturilor permanente respective, conform prevederilor art. 13 alin. (5).
(4) In situatia prevazuta la alin. (3) poate participa la concurs/examen si personal care nu indeplineste conditia privind experienta, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. f)."
7. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 301
(1) In situatia in care, in urma sustinerii probelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c) si d), niciunul dintre candidati nu a obtinut nota minima prevazuta la art. 29 alin. (4), structurile care gestioneaza posturile permanente redistribuie, in mod direct, cu acordul scris al acestora, candidatii la concursul pentru ocuparea posturilor din acelasi domeniu de activitate, care au obtinut astfel de note, dar nu au fost selectionati in vederea incadrarii posturilor pentru care au candidat si care indeplinesc specificatiile de personal prevazute la art. 17 alin. (2).
(2) In situatia in care nu pot fi identificati candidati eligibili conform prevederilor alin. (1), structurile care gestioneaza posturile permanente analizeaza posibilitatea prelungirii mandatului militarilor care incadreaza posturile respective.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), prelungirea mandatului este posibila numai la solicitarea structurii care gestioneaza posturile permanente, cu acordul personalului in cauza si cu aprobarea ministrului apararii nationale.
(4) Daca prelungirea mandatelor militarilor care incadreaza posturile nu este posibila, se initiaza din nou concursul/examenul, numai pentru ocuparea posturilor permanente respective, conform prevederilor art. 13 alin. (5)."
8. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 41
(1) Termenul prevazut la art. 13 alin. (1) poate fi devansat prin decizia sefului structurii care gestioneaza posturile permanente care urmeaza a fi incadrate.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), toate celelalte termene prevazute in prezentele norme se devanseaza in mod corespunzator."


Articolul II
Normele privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.69/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) Comisia de selectie nr. 3 are urmatoarele competente: de a analiza, ierarhiza si selectiona cadrele militare in vederea promovarii in functii prevazute cu grade de pana la locotenent- colonel/capitan-comandor, inclusiv, in statele de organizare ale Statului Major al Apararii si structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai putin ale statelor majore ale categoriilor de forte si comandamentelor de sprijin si ale structurilor subordonate acestora, cu exceptia Comandamentului Apararii Cibernetice; de a analiza si aviza cadrele militare din cadrul Statului Major al Apararii si al structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai putin statele majore ale categoriilor de forte si comandamentelor de sprijin si ale structurilor subordonate acestora, cu exceptia Comandamentului Apararii Cibernetice, care indeplinesc conditiile pentru inaintarea in gradul urmator, pana la locotenent- colonel/capitan-comandor, inclusiv;".
2. La articolul 9, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) postarea tematicii si bibliografiei pentru interviu, dupa caz, in reteaua INTRAMAN, in termen de 10 zile lucratoare de la publicare;".
3. La articolul 12, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) transmiterea de catre seful structurii care a solicitat initierea procedurii de urgenta a raportului cu aprobarea ministrului apararii nationale sau a sefului Statului Major al Apararii, dupa caz, si a memoriilor originale la secretariatele tehnice ale comisiilor de selectie care au competenta selectionarii candidatilor pentru promovarea in functiile vacante; documentele se transmit in termen de doua zile lucratoare de la data obtinerii aprobarii;".
4. La articolul 17, alineatul (5) se abroga.
5. Articolul 18 se abroga.
6. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 19
(1) Punctajul individual al fiecarui candidat reprezinta media aritmetica a:
a) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selectie conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(4), (6) si (7);
b) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selectie pentru compatibilitatea experientei profesionale cu cerintele functiei vacante;
c) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selectie pentru compatibilitatea pregatirii profesionale cu cerintele functiei vacante.
(2) Toate mediile prevazute la alin. (1) se calculeaza cu doua zecimale.
(3) Candidatii care nu au obtinut cel putin o medie de 6 puncte la oricare dintre cele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) sunt declarati respinsi de catre comisia de selectie."
7. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa intocmeasca rapoarte personale, adresate comandantilor/sefilor unitatilor militare din care fac parte, prin care sa isi exprime optiunea de a participa la selectia organizata pentru incadrarea uneia dintre functiile vacante publicate sau pentru trecerea maistrilor militari si subofiterilor in corpul ofiterilor, in termenele prevazute de prezentele norme; cadrele militare specifica in raport faptul ca au verificat datele personale inscrise in fisa de evidenta si acestea sunt consemnate corect;".
8. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), cadrele militare pot solicita sa candideze pentru incadrarea mai multor functii numai daca acestea se analizeaza in cadrul aceleiasi comisii de selectie, prin acelasi tip de procedura si cu sustinerea acelorasi probe de selectie, urmand sa precizeze in rapoartele personale prioritatea de incadrare a acestora."
9. La articolul 27, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) sa centralizeze tematica si bibliografia pentru interviu si sa o posteze pe pagina web din reteaua INTRAMAN a structurii din care face parte postul vacant; in situatia in care structura nu detine o astfel de pagina, tematica si bibliografia se publica prin grija esalonului superior care detine o astfel de pagina;".
10. La articolul 27, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) sa inainteze rapoartele personale si memoriile originale ale cadrelor militare mentionate la lit. b) direct catre secretariatele tehnice ale comisiilor de selectie in analiza carora se afla functiile vacante;".
11. Articolele 33-37 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 33
(1) Interviul se organizeaza si se desfasoara in vederea incadrarii functiilor vacante stabilite de comandantii/sefii structurilor in care acestea se regasesc, cu exceptia functiilor care se ocupa prin concurs/examen sau alegeri.
(2) Interviul se desfasoara in cadrul structurii militare in care se regaseste functia vacanta intr-o singura sesiune cu toti candidatii care urmeaza sa sustina aceasta proba, potrivit comunicarii secretariatului tehnic al comisiei de selectie.
(3) Pentru incadrarea functiilor vacante de comandanti/sefi de unitati/mari unitati si de loctiitori ai acestora/similare, precum si a tuturor functiilor vacante din structurile militare care nu au in compunere microstructura de resurse umane, interviul se organizeaza la esalonul superior.
(4) Pentru incadrarea functiilor vacante de comandanti/sefi ai structurilor centrale si ai celor subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale si de loctiitori ai acestora/similare, interviul se organizeaza la nivelul fiecarei structuri militare unde se afla functia vacanta.
(5) Pentru participarea cadrelor militare aflate la misiuni temporare/permanente in afara teritoriului national la interviu, acesta poate fi organizat la distanta, in masura in care se dispune de mijloace de comunicare audiovideo corespunzatoare. Interviul la distanta se poate desfasura la nivelul altor structuri decat cele prevazute la alin. (1)-(4), care asigura mijloacele tehnice necesare.
Articolul 34
(1) Comisia pentru desfasurarea interviului este desemnata de catre comandantul/seful structurii la care se desfasoara acesta si are in compunere 3-5 membri, ofiteri cu gradul cel putin egal cu gradul functiei vacante.
(2) Presedintele comisiei de interviu este ofiterul cu gradul si functia cea mai mare dintre ofiterii desemnati conform prevederilor alin. (1).
(3) Activitatea comisiei este sprijinita de un secretar care se numeste, de regula, din randul ofiterilor care incadreaza structura/modulul de resurse umane al unitatii militare organizatoare; acesta participa la desfasurarea interviului si intocmeste procesul-verbal in care se consemneaza rezultatele obtinute de candidati, dar nu acorda note, nu se pronunta si nu emite opinii pe perioada interviului.
(4) Din comisia de interviu face parte cel putin un specialist in domeniul functiei vacante.
(5) In situatia in care structura militara la care se desfasoara interviul nu poate asigura numarul minim de cadre militare care sa respecte conditiile prevazute la alin. (1)-(4), comisia pentru desfasurarea interviului se completeaza cu ofiteri de la esalonul superior sau de la alte structuri, la solicitarea comandantului/sefului structurii organizatoare a acestuia si cu aprobarea comandantului/sefului esalonului superior.
(6) Pentru incadrarea functiilor vacante prevazute cu grade de generali/similar din cadrul tuturor structurilor subordonate Statului Major al Apararii, componenta comisiei pentru desfasurarea interviului si locul desfasurarii acestuia se aproba de catre seful Statului Major al Apararii, la propunerea sefului statului major al categoriei de forte sau a comandantului comandamentului in care se afla functia vacanta. In situatia in care interviul se organizeaza in vederea incadrarii functiilor vacante de sefi ai statelor majore ale categoriilor de forte sau de comandanti ai comandamentelor, propunerile se inainteaza de catre seful Directiei personal si mobilizare din Statul Major al Apararii.
(7) Pentru incadrarea functiilor vacante prevazute cu grade de generali/similari din cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale si al celorlalte structuri subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, componenta comisiei pentru desfasurarea interviului si locul desfasurarii acestuia se aproba de catre ministrul apararii nationale, la propunerea sefului structurii in care se afla functia vacanta. Pentru structurile aflate in coordonarea altor structuri, propunerile se inainteaza de catre comandantul/seful structurii coordonatoare. Pentru organizarea interviului in vederea incadrarii functiilor vacante de sefi/loctiitori ai structurilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale si ai celor subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, cu exceptia celor de sef al Statului Major al Apararii si director general al Directiei generale de informatii a apararii, propunerile de organizare a interviului se inainteaza de catre seful Directiei generale management resurse umane.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), din compunerea comisiilor de interviu pentru incadrarea functiilor vacante pe statul anexa "M" la Directia generala management resurse umane pot face parte reprezentanti ai institutiilor in care se afla functiile vacante respective.
Articolul 35
(1) Interviul este bazat pe o lista de intrebari cuprinse in fisa de interviu, care se completeaza de catre fiecare membru al comisiei de interviu.
(2) Prin interviu se verifica, dupa caz, masura in care candidatul detine pregatirea de specialitate, aptitudinile si experienta profesionala necesare incadrarii functiei respective in raport cu specificul acesteia si se obtin informatii suplimentare privind aspiratiile profesionale, motivatiile si alte aspecte privind situatia profesionala si sociala ale acestuia.
(3) Prin interviu se pot evidentia si o serie de elemente ale personalitatii candidatului, precum abilitatea de comunicare, flexibilitatea in gandire, viziunea de ansamblu, spontaneitatea sau controlul emotional.
(4) In cadrul interviului se formuleaza intrebari ce necesita raspunsuri concrete, intrebari analitice si intrebari bazate pe scenarii/studii de caz, care pot viza aspecte cum sunt:
a) date despre candidat, situatia sa profesionala si sociala si motivatia care sta la baza optiunii pentru ocuparea functiei respective, ca aspect al aspiratiilor profesionale;
b) cunostinte militare generale si de specialitate din domeniul de activitate al functiei vacante;
c) imaginea de sine a candidatului: puncte tari, puncte slabe;
d) capacitatea decizionala;
e) capacitatea de a lucra in echipa;
f) rezistenta la stres;
g) alte abilitati necesare indeplinirii atributiilor functiei pentru ocuparea careia se organizeaza interviul, cu accent pe latura creativa, care ar putea imbunatati activitatea in domeniul respectiv.
(5) Intrebarile prevazute la alin. (4) lit. b) reprezinta cel putin 60% din numarul intrebarilor care se adreseaza unui candidat.
Articolul 36
(1) Comisia de interviu se desemneaza, prin ordin de zi pe unitate, in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii functiilor vacante.
(2) Comisia de interviu elaboreaza tematica si bibliografia si le pune la dispozitia structurilor de resurse umane in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data publicarii functiilor vacante.
(3) Comisia de interviu intocmeste planul detaliat de desfasurare a interviului, cu cel putin doua zile lucratoare inaintea datei stabilite pentru desfasurarea interviului; planul interviului se aproba de catre comandantul/seful structurii organizatoare sau inlocuitorul legal, in lipsa acestuia.
(4) Intrebarile concrete care se adreseaza candidatilor se stabilesc cu cel mult o zi lucratoare inaintea desfasurarii interviului; intrebarile care vizeaza verificarea cunostintelor militare generale si de specialitate se formuleaza numai pe baza tematicii si bibliografiei publicate.
(5) Pe timpul desfasurarii interviurilor toti candidatii raspund la aceleasi intrebari, astfel incat rezultatele acestora sa poata fi comparate.
(6) Sistemul de punctare se stabileste de catre comisia de interviu, astfel incat la finalul interviului, fiecare membru al comisiei sa acorde fiecarui candidat un punctaj de la 1 la 10.
(7) Punctajul obtinut de catre candidat in urma desfasurarii interviului reprezinta media aritmetica a punctajelor acordate individual de catre fiecare membru al comisiei de interviu, calculata cu doua zecimale.
(8) Candidatii care la interviu nu au obtinut cel putin o medie de 6 puncte sunt declarati respinsi de catre comisia de selectie.
(9) Dupa finalizarea interviului, secretarul comisiei transmite o copie a procesului-verbal cu punctajele obtinute de catre candidati secretariatului tehnic al comisiei de selectie.
Articolul 37
Membrilor comisiei de interviu le sunt aplicabile prevederile de la art. 16 alin. (3), iar in situatia in care un membru al comisiei de interviu se afla in stare de incompatibilitate, comandantul structurii organizatoare a interviului ia masuri pentru inlocuirea acestuia."
12. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prevederile art. 9 lit. b), ale art. 27 lit. a1) si ale art. 32 nu se aplica in situatia analizarii incadrarii functiilor prevazute cu grade de generali/similari din cadrul Directiei generale de informatii a apararii si structurilor subordonate acesteia."
13. La anexa nr. 11 punctul A, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) are gradul cu cel mult doua trepte mai mic decat gradul functiei pentru incadrarea careia candideaza, cu exceptia situatiilor in care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel."
14. La anexa nr. 11 punctul B, litera d) se abroga.


Articolul III
Partea introductiva a alineatului (2) al articolului 4 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.225/2018 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum si pentru instituirea unor reguli temporare de evolutie in cariera militara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1099 din 27 decembrie 2018, se modifica dupa cum urmeaza:
"(2) Locotenentii si capitanii confirmati in serviciul management financiar-contabil pot ocupa urmatoarele tipuri de functii, potrivit studiilor de specialitate absolvite:".


Articolul IV
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pana la data de 31 decembrie 2019, se suspenda aplicarea prevederilor art. 22 din Normele privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului in vederea ocuparii de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare nationala in strainatate, precum si a celor din structurile internationale la care Romania este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.59/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul V
(1) In perioada suspendarii dispozitiilor prevazute la art. IV se aplica urmatoarele reguli temporare:
In vederea extinderii bazei de selectie si asigurarii personalului pentru incadrarea posturilor permanente sunt declarati "admis" la selectia initiala si pot participa la urmatoarele probe din concurs/examen:
a) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile de reprezentare nationala, candidatii cu nivel de competenta lingvistica la cele 4 deprinderi inferior cu o treapta fata de nivelul specificat in fisa postului permanent ce urmeaza a fi ocupat, dar nu mai mic de nivelul 2;
b) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internationale la care Romania este parte, prevazute cu nivelul 4 de competenta lingvistica, candidatii cu nivel de competenta lingvistica la cele 4 deprinderi inferior cu o treapta;
c) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internationale la care Romania este parte, prevazute cu nivelul 3 de competenta lingvistica, candidatii cu nivel 2 de competenta lingvistica la oricare doua deprinderi si nivel 2+ de competenta lingvistica la celelalte doua deprinderi sau superioare acestora;
d) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internationale la care Romania este parte, prevazute cu nivelul 4 de competenta lingvistica la 1-3 deprinderi si cu nivelul 3 la cealalta/celelalte deprindere/deprinderi, candidatii cu nivel 3 de competenta lingvistica la deprinderea/deprinderile prevazuta/prevazute cu nivel 4 de competenta lingvistica si cu nivel 2+ de competenta lingvistica la deprinderea/deprinderile prevazuta/prevazute cu nivel 3 de competenta lingvistica sau superioare acestora.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru ocuparea posturilor permanente din comandamentele structurilor de operatii speciale.


Articolul VI
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic
Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc ...

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiil ...

Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 ...

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract inch
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Ştiri Juridice