Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica

INTEGRAL: Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica


In Monitorul Oficial nr. 417 din 28.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013.


Articolul I
Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 751 din 4 decembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5. Catedra management;".
2. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 17
(1) Directorul raspunde in fata conducerii MAI de intreaga activitate pe care o desfasoara Institutul, potrivit prevederilor fisei postului.
(2) In exercitarea actului de conducere, directorul Institutului emite dispozitii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Directorul poate delega o parte din atributiile/competentele ce ii revin personalului de conducere aflat in subordonare nemijlocita sau directa, prin dispozitie, conform prevederilor legale in vigoare.
(4) In lipsa directorului, prerogativele acestuia sunt indeplinite de catre unul dintre directorii adjuncti, desemnat, sau inlocuitorul legal."
3. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 18
(1) Directorii adjuncti raspund de activitatea structurilor aflate in coordonare si indrumare, potrivit prevederilor fiselor posturilor.
(2) Directorul adjunct pentru invatamant este reprezentant al managementului calitatii si indeplineste atributiile potrivit prevederilor fisei postului.
(3) Directorul adjunct pentru logistica indeplineste atributiile potrivit fisei postului si asigura implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate detinute de Institut, in calitate de sef al structurii de securitate."
4. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 27
(1) Compartimentul juridic se subordoneaza direct directorului Institutului si are ca obiectiv specific asigurarea asistentei juridice in cadrul Institutului.
(2) Compartimentul juridic indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) elaboreaza sau, dupa caz, colaboreaza la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al Institutului;
b) analizeaza si formuleaza observatii si propuneri asupra proiectelor de acte normative initiate de structurile MAI sau alte autoritati publice, transmise spre consultare Institutului;
c) sustine proiectele de acte normative din domeniul de activitate al Institutului, precum si propunerile si observatiile formulate, in raporturile cu alte autoritati, organisme sau comisii, potrivit competentelor;
d) formuleaza propuneri si observatii, motivate juridic, sau avizeaza sub aspectul legalitatii proiecte de acte normative care se emit la nivelul Institutului, proiecte ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de Institut ori transmise, spre consultare, acestuia;
e) reprezinta si apara interesele legitime ale Institutului in fata instantelor de judecata si a altor organe de jurisdictie, organelor Ministerului Public, autoritatilor administratiei publice, precum si in cadrul oricaror proceduri prevazute de lege, in cauzele in care acesta este citat/parte;
f) formuleaza si introduce plangeri prealabile/contestatii, actiuni, depune intampinari si raspunsuri la intampinari, da raspunsuri la interogatorii, exercita cai de atac, propune conducerii Institutului renuntarea la actiuni si cai de atac, exercita orice mijloace legale de aparare a drepturilor si intereselor legitime ale Institutului la instantele judecatoresti si la alte organe de jurisdictie, in cauzele in care acesta este citat/parte;
g) sesizeaza conducerea Institutului cu privire la deficientele constatate ca urmare a solutionarii litigiilor la instantele judecatoresti sau la alte organe de jurisdictie, pentru luarea masurilor de inlaturare si asigurarea legalitatii si a ordinii de drept;
h) ia masuri pentru obtinerea titlurilor executorii in cauzele in care Institutul este parte, pe care le trimite autoritatilor competente/structurilor competente pentru punere in executare, potrivit legii;
i) acorda asistenta juridica, in problematici care privesc activitatea Institutului, conducerii acestuia;
j) pregateste sau examineaza, sub aspectul legalitatii, documentatia care sta la baza deciziilor conducerii Institutului;
k) avizeaza pentru legalitate proiecte de contracte, intelegeri sau alte acte juridice care angajeaza raspunderea juridica a Institutului, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semneaza de directorul Institutului, precum si alte acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a institutiei;
l) elaboreaza puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispozitii legale si acorda asistenta si consultatii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
m) acorda asistenta juridica consiliilor de disciplina, la cererea acestora;
n) participa, in cazuri justificate, in comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achizitie publica sau a acordurilor-cadru;
o) formuleaza puncte de vedere sau proiecte de raspuns la petitiile repartizate de conducerea Institutului;
p) formuleaza puncte de vedere sau proiecte de raspuns la interpelarile si intrebarile adresate de senatori sau deputati ministrului afacerilor interne si prim-ministrului ori la petitii, la solicitarea structurilor MAI;
q) formuleaza propuneri si observatii, motivate juridic, la propunerile legislative care privesc activitatea Institutului."
5. La articolul 272, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) organizeaza si executa controale la structurile din cadrul Institutului, conform planificarii sau dispozitiilor conducerii, potrivit normelor legale;".
6. La articolul 272, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
"h) asigura elaborarea planului anual de controale si gestioneaza documentatia aferenta;
i) gestioneaza documentatia rezultata in urma desfasurarii in Institut a auditurilor publice interne si a controalelor executate de catre structurile de specialitate din MAI si alte organisme abilitate."
7. La articolul 29 alin. (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) elaboreaza documentatia necesara in vederea autorizarii/reautorizarii de catre ANC a programelor profesionale gestionate, in colaborare cu alte structuri din cadrul Institutului, conform competentelor;".
8. La articolul 30, partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 30
Catedra management se subordoneaza direct directorului Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiective specifice:
a) formarea de competente manageriale pentru nivel operational si dezvoltarea celor corespunzatoare nivelului tactic;
b) actualizarea cunostintelor si formarea de competente pe linii conexe de munca, in sprijinul specializarii;".
9. La articolul 31, partea introductiva si litera e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 31
Catedra management indeplineste urmatoarele atributii specifice:
. . . . . . . . . .
e) elaboreaza documentatia necesara in vederea autorizarii/reautorizarii de catre ANC a programelor profesionale gestionate, in colaborare cu alte structuri din cadrul Institutului, conform competentelor;".
10. La articolul 32, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) eficientizarea procesului de evaluare/testare a competentelor lingvistice, in vederea indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor specifice personalului Ministerului Afacerilor Interne, conform competentelor;".
11. La articolul 33, literele c), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) evalueaza/testeaza competentele lingvistice, in vederea exercitarii atributiilor/responsabilitatilor specifice personalului Ministerului Afacerilor Interne, conform competentelor;
. . . . . . . . . .
f) colaboreaza cu DGMRU in vederea organizarii programelor de formare profesionala in domeniul de competenta si desfasurarii testarilor/evaluarilor;
g) elaboreaza documentatia necesara in vederea autorizarii/reautorizarii de catre ANC a programelor profesionale gestionate, in colaborare cu alte structuri din cadrul Institutului, conform competentelor;".
12. La articolul 36, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 36
Compartimentul studii si analize se subordoneaza direct directorului Institutului si are ca obiective specifice urmatoarele:".
13. La articolul 36, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) coordonarea activitatii publicistice la nivelul Institutului, in colaborare cu celelalte structuri."
14. La articolul 37, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
"h) editeaza Revista A«Forum ISOPA», Buletinul documentar, lucrari de specialitate si alte materiale de prezentare a activitatilor specifice Institutului, in limita fondurilor bugetare alocate cu aceasta destinatie;
i) desfasoara activitati de informare, documentare si traditii specifice domeniilor de competenta."
15. La articolul 371, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 371
Compartimentul implementare proiecte cu finantare externa se subordoneaza direct directorului institutului si are ca obiective specifice urmatoarele:".
16. La articolul 39, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
"n) efectueaza activitatile de prevenire a riscurilor profesionale si protectie a lucratorilor la locul de munca prevazute in legislatia de securitate si sanatate in munca."
17. La articolul 45, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"l) asigura elaborarea documentelor de planificare a principalelor activitati ale Institutului, respectiv planul de activitate, in colaborare cu personalul de conducere, intocmeste raportul de evaluare anuala si gestioneaza documentatia aferenta;".
18. La articolul 45, litera m) se abroga.
19. La articolul 51, alin. (1) literele e) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) asigura functionarea in conditii de siguranta a tuturor instalatiilor sub presiune, a instalatiilor de ridicat, grupurilor electrogene si centralelor termice aferente imobilelor aflate in administrarea Institutului;
. . . . . . . . . .
j) asigura supravegherea starii tehnice a cladirilor aflate in administrarea Institutului, comportarii in timp a acestora, precum si implementarea tuturor masurilor specifice calitatii in constructii;".
20. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 58
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament."
21. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
22. Anexele nr. 3, 4 si 5 se abroga.


Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bug
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura f ...Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Plata contravalorii concediului de odihna neefectuat. Achitarea sporului pentru munca suplimentara si muncii desfasurate in strainatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel SUCEAVA - D E C I Z I A NR. 364 din 2 aprilie 2019

Ştiri Juridice