Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019

INTEGRAL: Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019


Publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 06.06.2019

CAPITOLUL I


Concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii


SECTIUNEA 1
Dispozitii generale


Articolul 1
(1) Admiterea in magistratura in anul 2019 si formarea profesionala initiala pentru auditorii de justitie admisi la Institutul National al Magistraturii pana in anul 2019 inclusiv, in vederea ocuparii functiei de judecator sau de procuror, se realizeaza prin Institutul National al Magistraturii, potrivit prezentului regulament.
(2) Admiterea la Institutul National al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparentei si egalitatii, exclusiv pe baza de concurs.


Articolul 2
Poate fi admisa la Institutul National al Magistraturii persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;
d) cunoaste limba romana;
e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii. Taxele examenului medical se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii.


Articolul 3
Cursantii Institutului National al Magistraturii au calitatea de auditori de justitie.


SECTIUNEA a 2-a
Organizarea concursului


Articolul 4
(1) Concursul de admitere se organizeaza la data si locul stabilite de Institutul National al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Data si locul in care se organizeaza concursul se aproba prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
(3) Modul de desfasurare a concursului de admitere, calendarul de desfasurare, numarul de locuri scoase la concurs, taxa de inscriere, tematica si bibliografia de concurs, precum si cererea de inscriere tipizata se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii sau a Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa caz.
(4) Datele prevazute la alin. (2) si (3) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
(5) Data, locul, modul de desfasurare a concursului de admitere, numarul de locuri scoase la concurs si taxa de inscriere se aduc la cunostinta si printr-un comunicat de presa care se publica in 3 cotidiene centrale.
(6) Lista posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al institutiilor coordonate sau subordonate, al Ministerului Public, precum si al Ministerului Justitiei si al institutiilor coordonate sau subordonate, alocate pentru concurs, se publica odata cu anuntul referitor la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii.
(7) Anterior anuntarii concursului, Consiliul Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justitiei, precum si institutiilor coordonate sau subordonate Consiliului intentia de a organiza concursul, in vederea stabilirii posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul acestora si, dupa caz, al institutiilor coordonate sau subordonate, ce urmeaza a fi alocate pentru concurs.
(8) Cererea-tip de inscriere se publica pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii si a Consiliului Superior al Magistraturii. In cuprinsul cererii de inscriere, candidatul opteaza pentru locurile de auditori de justitie sau pentru posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor scoase la concurs, putandu-se formula o singura optiune. In cazul posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor scoase la concurs, optiunea se formuleaza fara a specifica institutia in cadrul careia este postul vacant.
(9) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun in termen de 10 zile de la data publicarii concursului pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, la tribunalele sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea, in ale caror circumscriptii domiciliaza sau au resedinta legal stabilita candidatii.
(10) La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
b) actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie legalizata;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal.
(11) Cuantumul taxei de inscriere la concurs se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plateste la casieria tribunalului sau, dupa caz, a parchetului la care se face inscrierea. Pentru incasarea taxei se va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curenta. Chitantele se intocmesc in 3 exemplare, dintre care originalul si al doilea exemplar se vor inmana candidatului. Sumele astfel obtinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plata.
(12) Taxa de inscriere la concurs se restituie in cazul in care candidatul decedeaza mai inainte de sustinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului ori in cazul altor situatii obiective de impiedicare a participarii la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
(13) Presedintii tribunalelor si, dupa caz, prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea vor preda dosarele candidatilor la comisia de admitere a concursului in cel mult 3 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (9).


Articolul 5
(1) Consiliul Superior al Magistraturii numeste comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii pe propria raspundere in acest sens. Aceeasi persoana poate face parte dintr-o singura comisie.
(3) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (2) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.


Articolul 6
(1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare si a Institutului National al Magistraturii, si coordoneaza organizarea si desfasurarea concursului.
(2) Comisia de admitere a concursului se compune din:
- presedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau secretarul general adjunct;
- vicepresedinti: secretarul general adjunct, directorii Institutului National al Magistraturii si/sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
- membri: directori, sefi de serviciu, judecatori si procurori detasati in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului National al Magistraturii, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii;
- responsabili de sala si supraveghetori, precum si alte persoane care desfasoara activitate pentru buna organizare a concursului. Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotarare a presedintelui comisiei de admitere, de regula, din aceleasi categorii de personal ca si membrii comisiei.


Articolul 7
(1) Comisia de admitere a concursului are in principal urmatoarele atributii:
1. verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 lit. a), b) si d), precum si a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 2 lit. c), centralizeaza dosarele candidatilor, intocmeste si afiseaza listele candidatilor care indeplinesc conditiile de mai sus si listele finale ale candidatilor, distinct in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8);
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;
3. ia masuri pentru securizarea subiectelor si a lucrarilor scrise la sediul Institutului National al Magistraturii si in timpul transportului acestora;
4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;
5. instruieste, inaintea sustinerii concursului, responsabilii de sala;
6. preia de la comisia de elaborare subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare si de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
7. pastreaza in conditii de deplina siguranta subiectele si baremele de evaluare si notare;
8. efectueaza tragerea la sorti a variantei de subiecte pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, dintre cele 2 variante elaborate conform art. 11 pct. 2, in vederea multiplicarii subiectelor pentru aceasta proba. Tragerea la sorti se realizeaza de catre presedintele comisiei de admitere, in prezenta a 5 membri ai comisiei, cu cel mult 12 ore inainte de ora de incepere a probei in fiecare zi de concurs, incheind un proces-verbal in acest sens;
9. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile continand necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
10. distribuie responsabililor de sala subiectele multiplicate pentru probele scrise;
11. repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, separat in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8), dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore inainte de fiecare proba pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;
12. afiseaza baremul de evaluare si notare la centrele de concurs dupa incheierea fiecarei probe scrise si asigura publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;
13. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la sediul Institutului National al Magistraturii si raspunde de securitatea acestora;
14. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara probele scrise de concurs sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
15. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
16. efectueaza verificari privind indeplinirea conditiei bunei reputatii prevazute la art. 2 lit. c), dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului;
17. analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului si prezinta concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;
18. informeaza de indata conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
19. asigura afisarea si publicarea simultana pe paginile de internet de catre Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National al Magistraturii a rezultatelor concursului si asigura transmiterea rezultatelor catre tribunale si parchetele de pe langa acestea;
20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a concursului.
(2) Comisia de admitere a concursului exercita orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului.


Articolul 8
(1) Presedintele comisiei de admitere a concursului ia toate masurile necesare ducerii la indeplinire a atributiilor prevazute la art. 7.
(2) In acest scop, presedintele comisiei de admitere a concursului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedinti si membrii comisiei, instructiunile pentru responsabilii de sala si supraveghetori, precum si sarcinile ce revin tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea, in vederea bunei desfasurari a concursului.
(3) Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea raspund de ducerea la indeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea presedintelui comisiei de admitere a concursului.


Articolul 9
(1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul- grila, proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice si proba interviului si a baremelor de evaluare si notare se realizeaza de subcomisiile corespunzatoare din cadrul comisiei de elaborare a subiectelor, iar solutionarea contestatiilor la barem, corectarea lucrarilor la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice si solutionarea contestatiilor la rezultate se realizeaza de subcomisiile corespunzatoare din cadrul comisiei de solutionare a contestatiilor. Evaluarea si notarea lucrarilor la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice se realizeaza prin procesare electronica.
(2) Comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si sunt conduse de cate un presedinte. Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor vegheaza la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileste timpul de concurs si coordoneaza activitatea comisiei.
(3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(4) Membrii comisiilor vor fi numiti de regula dintre persoanele care au fost inscrise in baza de date a Institutului National al Magistraturii si a Consiliului Superior al Magistraturii si care au urmat cursurile Institutului National al Magistraturii privind metodele si tehnicile de evaluare.
(5) Membrii comisiilor prevazute la alin. (2) vor semna contracte de participare in comisii cu privire la modalitatile de plata si respectarea atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
(6) Declaratiile si contractele de participare in comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de concurs.
(7) In comisiile prevazute la alin. (2) vor fi numiti si membri supleanti, care ii vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiei respective de concurs.


Articolul 10
(1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusa din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul- grila si pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, comuna pentru cele doua probe scrise, si comisia de examinare din cadrul probei interviului. Pentru testul-grila si pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice se constituie in mod distinct subcomisii de elaborare a subiectelor la drept civil si drept procesual civil, respectiv la drept penal si drept procesual penal. Subiectele de drept material sunt elaborate de membrii subcomisiei care elaboreaza si subiectele de drept procesual in materia corespunzatoare.
(2) Subcomisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grila si pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice sunt alcatuite din cate 4 membri specializati in drept civil si drept procesual civil, respectiv in drept penal si drept procesual penal. Din aceste subcomisii fac parte si cadre didactice universitare, specializate in disciplinele de concurs.
(3) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel putin 30 de zile inaintea datei de desfasurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(4) Propunerile Institutului National al Magistraturii vor fi transmise cu cel putin 10 zile anterior termenului prevazut la alin. (3).


Articolul 11
Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul- grila si pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor de evaluare si de notare, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii;
b) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a putea fi tratate in timpul de lucru stabilit;
c) sa se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
d) in cazul testului-grila, sa asigure o repartizare echilibrata a raspunsurilor corecte si a numarului de raspunsuri corecte intre variantele de raspuns;
e) in cazul probei scrise de verificare a cunostintelor juridice:
- sa asigure pondere egala intre disciplinele de concurs;
- sa evidentieze operatiile gandirii - analiza, sinteza, generalizare - in trasaturi ale procesului de gandire, cum ar fi: flexibilitatea, dimensiunea critica;
- sa fie formulate astfel incat tratarea subiectelor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor;
- sa indice pentru fiecare subiect atat punctajul prevazut in barem, cat si timpul recomandat pentru rezolvare;
- sa puna accent in notarea lucrarilor pe motivarea solutiei alese de candidat, in barem putand sa fie punctate modalitati alternative de motivare a solutiei alese de candidat;
- baremul stabilit sa puncteze coerenta in exprimare si respectarea regulilor de gramatica si ortografie;
f) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probelor de concurs;
g) sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national;
h) subiectele nu pot contine probleme controversate in doctrina sau in practica;
2. pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, elaborarea a cate 2 variante de subiecte pentru fiecare disciplina, din care se alege prin tragere la sorti varianta pentru aceasta proba;
3. predarea catre comisia de admitere a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor si a baremelor de evaluare si de notare, in plicuri sigilate;
4. in cazul probei scrise de verificare a cunostintelor juridice, predarea ghidurilor de corectare catre comisia de corectare, cel tarziu la momentul inceperii corectarii lucrarilor.


Articolul 12
Comisia de examinare din cadrul probei interviului are urmatoarele atributii:
a) elaborarea grilei de evaluare in baza careia se face aprecierea interviului;
b) elaborarea subiectelor pe baza carora vor fi examinati candidatii;
c) intervievarea candidatilor, in scopul identificarii aptitudinilor, motivatiilor si elementelor de etica specifice profesiei.


Articolul 13
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, fiind compusa din urmatoarele subcomisii, constituite in mod distinct la drept civil si drept procesual civil, respectiv la drept penal si drept procesual penal:
a) subcomisii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva baremului stabilit pentru cele doua probe scrise si impotriva punctajului de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice;
b) subcomisii de corectare a lucrarilor de la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice;
c) subcomisii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor obtinute la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor este alcatuita din membri specializati in drept civil si drept procesual civil, respectiv in drept penal si drept procesual penal. Din aceasta comisie fac parte si cadre didactice universitare, specializate in disciplinele de concurs. Subcomisiile prevazute la alin. (1) lit. a) sunt alcatuite din cate 4 membri. Numarul membrilor subcomisiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se stabileste in functie de numarul candidatilor.
(3) Numirea membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor se face conform dispozitiilor art. 10 alin. (3) si (4).
(4) Subcomisiile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva baremului stabilit pentru probele scrise si a celor formulate impotriva punctajului de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice au urmatoarele atributii:
a) solutionarea, cu consultarea subcomisiei de elaborare a subiectelor corespunzatoare, a contestatiilor formulate impotriva baremului stabilit pentru cele doua probe scrise, motivarea solutiilor si adoptarea baremului definitiv;
b) solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice.
(5) Subcomisiile de corectare evalueaza lucrarile de la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice si acorda note, pe baza baremului definitiv de evaluare si notare si a ghidului de corectare.
(6) Subcomisiile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor obtinute la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice reevalueaza lucrarile ale caror note initiale au fost contestate, acordand note pe baza baremului definitiv si a ghidului de corectare.


Articolul 14
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 2 lit. a), b) si d), precum si a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 2 lit. c) se realizeaza de comisia de admitere a concursului.
(2) Rezultatele verificarii se afiseaza la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(4) Contestatiile se depun la tribunale si parchetele de pe langa acestea si se inainteaza de indata, prin fax, comisiei de admitere a concursului.
(5) Contestatiile se solutioneaza prin hotarare definitiva de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Listele finale ale candidatilor, intocmite distinct in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8), se afiseaza la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.


SECTIUNEA a 3-a
Desfasurarea concursului


Articolul 15
(1) Examinarea candidatilor se face in doua etape.
(2) Prima etapa este eliminatorie si consta in sustinerea urmatoarelor probe scrise eliminatorii:
1. un test-grila de verificare a cunostintelor juridice, teoretice si practice, sustinut la urmatoarele discipline:
a) drept civil;
b) drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal;
2. o proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, teoretice si practice, sustinuta la drept civil si drept procesual civil, respectiv la drept penal si drept procesual penal.
(3) La proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice participa numai candidatii declarati admisi la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice.
(4) Nota obtinuta la prima etapa este media aritmetica a notelor obtinute la probele prevazute la alin. (2), respectiv testul- grila de verificare a cunostintelor juridice si proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice.
(5) La etapa a II-a participa numai candidatii declarati admisi la fiecare dintre cele doua probe, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la prima etapa, in limita unui numar egal cu o data si jumatate din numarul de locuri de auditori de justitie, respectiv din numarul de posturi vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor scoase la concurs, in cazul unui numar impar de locuri sau posturi rotunjirea facandu-se la numarul mai mare. Numarul candidatilor admisi in etapa a II-a se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.
(6) A doua etapa consta in sustinerea unui interviu.


Articolul 16
(1) Testul-grila de verificare a cunostintelor juridice cuprinde 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs mentionate la art. 15 alin. (2) pct. 1.
(2) La testul-grila de verificare a cunostintelor juridice fiecare raspuns corect primeste 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi in sistemul de notare de la 1 la 10.
(3) Timpul necesar pentru formularea raspunsurilor la intrebarile din testul-grila de verificare a cunostintelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceasta proba si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea testelor catre toti candidatii.
(4) Lucrarile se noteaza cu "Admis" sau "Respins", in functie de punctajul obtinut de candidat. Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute, in limita dublului numarului de locuri de auditori de justitie, respectiv de posturi vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor scoase la concurs. Numarul candidatilor admisi se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.


Articolul 17
(1) Accesul candidatilor in salile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de admitere, cel mai tarziu pana la momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de concurs.
(2) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare. Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda si atrage eliminarea din concurs.
(3) In vederea elaborarii lucrarilor scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare neagra.
(4) Candidatii se asaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate, intocmite distinct in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8). Fiecare candidat primeste o teza de concurs tipizata, cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii, continand testul-grila, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date. Coltul tezei de concurs va fi lipit si stampilat la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(5) Din momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(6) Pe toata durata desfasurarii probei este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de concurs.
(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de concurs pana la incheierea probei scrise.


Articolul 18
(1) Pe parcursul desfasurarii probei membrii comisiei de admitere a concursului, responsabilii de sala si supraveghetorii nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea testului si nu pot aduce modificari acestuia si baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
(2) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de 2 supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(3) Fiecare candidat primeste atatea teze tipizate cate ii sunt necesare.
(4) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit art. 16 alin. (3). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(5) Toti candidatii semneaza, la momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(6) Presedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori.
(7) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. Se considera frauda si inscrierea numelui candidatului pe teza de concurs in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "Frauda". Procesul-verbal se comunica comisiei de admitere si candidatului respectiv.
(8) Sanctiunea prevazuta la alin. (7) se aplica si pentru depasirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 16 alin. (3).
(9) Pentru fiecare sala de concurs se intocmeste un proces- verbal.


Articolul 19
(1) Baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor se afiseaza la centrele de concurs dupa incheierea probei si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii. In termen de 24 de ore de la afisarea baremului la centrele de concurs, candidatii pot face contestatii la acesta, care se depun, prin fax sau e-mail, la Institutul National al Magistraturii. Contestatiile la barem se solutioneaza de subcomisia corespunzatoare de solutionare a contestatiilor, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
(3) In ipoteza in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul indicat ca fiind corect in baremul initial nu este singurul raspuns corect, baremul definitiv va cuprinde atat punctajul corespunzator variantei de raspuns stabilite de comisia de elaborare a subiectelor in baremul initial, cat si punctajul corespunzator variantei de raspuns stabilite de comisia de contestatii.
(4) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este in mod evident altul decat cel indicat in barem, fara a fi incidente dispozitiile alin. (3), se corecteaza baremul si se va acorda punctajul corespunzator intrebarii respective numai candidatilor care au indicat raspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(5) In cazul in care concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii se desfasoara in acelasi timp cu concursul de admitere in magistratura si exista intrebari identice, admiterea unei contestatii la vreuna dintre aceste intrebari la concursul de admitere in magistratura produce efecte si in privinta concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in conditiile alin. (2) - (4).
(6) In cazul admiterii contestatiei la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sanctionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt raspunzatori de admiterea contestatiilor, in masura in care se retine reaua- credinta sau grava neglijenta a acestora.
(7) Persoanele prevazute la alin. (6) pot fi sanctionate cu reducerea sau neplata drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata; acestor persoane le poate fi interzisa si participarea in comisii similare pe o perioada de pana la 3 ani.
(8) Sanctiunile prevazute la alin. (7) se aplica in functie de circumstantele concrete si proportional cu consecintele produse.


Articolul 20
Rezultatele probei prevazute la art. 16 se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii, fiind intocmite liste distincte in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8).


Articolul 21
(1) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la proba prevazuta la art. 16. Contestatia se depune, prin fax sau e-mail, la Institutul National al Magistraturii, in termen de 3 zile de la data publicarii rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) In vederea solutionarii contestatiilor, coltul lucrarii se va sigila din nou.
(3) Contestatiile se solutioneaza de catre subcomisiile prevazute la art. 13 alin. (4), in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).
(4) Nota acordata de subcomisiile mentionate la alin. (3) este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.


Articolul 22
(1) Proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice consta in elaborarea unor lucrari la disciplinele drept civil si drept procesual civil, respectiv drept penal si drept procesual penal si se sustine pe parcursul a doua zile, dupa urmatoarea repartizare:
- prima zi: drept civil si drept procesual civil;
- a doua zi: drept penal si drept procesual penal.
(2) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii candidati, din diferite motive - corectari numeroase si greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere -, doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de acestia si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(3) La predarea lucrarilor supraveghetorii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele- verbale pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(4) Dispozitiile art. 16 alin. (3), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), (5) - (8) si ale art. 20 se aplica in mod corespunzator.
(5) Corectarea lucrarilor se face de catre subcomisiile de corectare prevazute la art. 13 alin. (5). Fiecare lucrare se corecteaza separat de catre 2 corectori, pe baza baremului definitiv de evaluare si de notare si a ghidului de corectare. Lucrarile scrise se noteaza distinct, la drept civil si drept procesual civil, respectiv la drept penal si drept procesual penal, cu note de la 0 la 10, cu doua zecimale. Notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderoul de notare, separat, de catre fiecare corector, semnat de acestia pe fiecare pagina. Nota finala a lucrarii o reprezinta media celor doua note acordate, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire. Daca intre notele acordate diferenta este mai mare de un punct, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori si un arbitru desemnat de catre presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor, prin tragere la sorti, dintre ceilalti membri ai subcomisiei de corectare. Nota data la reevaluare se stabileste prin mediere sau, in caz de dezacord, ca medie aritmetica a notelor celor 3 membri ai comisiei si se consemneaza intr-un borderou de notare distinct, sub semnatura celor 3 membri ai comisiei. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat, ca medie sau in urma reevaluarii, este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(6) Coltul lucrarii nu se desigileaza pe durata corectarii. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, in rubrica speciala a foii de concurs, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre comisia de admitere. Dupa ce toate lucrarile scrise au fost corectate si notate, iar notele inscrise pe lucrari, acestea se deschid, iar notele se inregistreaza in borderourile de concurs.
(7) Nota probei scrise de verificare a cunostintelor juridice este media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la fiecare lucrare.
(8) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la aceasta proba, dispozitiile art. 21 alin. (1), (2) si (4) aplicandu-se in mod corespunzator.
(9) Contestatiile la notele obtinute la aceasta proba se solutioneaza de catre subcomisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor prevazuta la art. 13 alin. (6). Fiecare lucrare a carei nota initiala a fost contestata se recorecteaza de catre 2 membri ai subcomisiei, pe baza baremului definitiv de evaluare si de notare si a ghidului de corectare. In cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 corectori si cel putin una dintre note este minimum 5 sau daca diferenta dintre mediile stabilite de subcomisia de corectare si de subcomisia de contestatii este mai mare de 1,5 puncte, in favoarea candidatului, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori, membri ai subcomisiei de contestatii, si un arbitru desemnat de presedintele comisiei de contestatii, prin tragere la sorti, dintre ceilalti membri ai acestei subcomisii. Nota finala se stabileste prin mediere sau, in caz de dezacord, ca medie aritmetica a notelor celor 3 membri ai subcomisiei.
(10) Pentru a fi declarat admis la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, candidatul trebuie sa obtina cel putin nota 5 la fiecare lucrare si cel putin media 6, calculata potrivit alin. (7).


Articolul 23
(1) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, doi judecatori, un procuror si un cadru didactic universitar selectat, de regula, din randul celor ce au gradul didactic de profesor universitar, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Numarul comisiilor de interviu se stabileste in functie de numarul candidatilor declarati admisi dupa prima etapa eliminatorie. Membrii care vor activa in comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, in ordinea aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotararea de numire a comisiilor de concurs. In situatia in care activeaza mai multe comisii, componenta nominala a fiecareia dintre ele va fi stabilita prin tragere la sorti, in ziua desfasurarii probei. Membrii comisiilor neactivate dobandesc calitatea de membru supleant, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor, dispozitiile art. 9 alin. (7) aplicandu-se in mod corespunzator.
(2) Interviul consta in:
a) elaborarea in scris a unei analize cu privire la subiectul extras de catre candidat si sustinerea orala a acestuia;
b) analiza orala a unei spete cu elemente de etica specifice profesiei.
(3) Analiza prevazuta la alin. (2) lit. a) se preda comisiei de examinare dupa sustinerea orala a acesteia si va fi avuta in vedere pentru aprecierea interviului. Evaluarea are in vedere, pe baza raspunsurilor candidatului la intrebarile comisiei, si modul in care candidatul se raporteaza la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea, precum si alte aspecte ridicate in cadrul discutiilor.
(4) Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului, elaborata de Institutul National al Magistraturii, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, odata cu anuntul privind organizarea concursului.
(5) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate la interviu, precum si orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda.
(6) Se considera frauda si depasirea neautorizata a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului pentru elaborarea analizei prevazute la alin. (2) lit. a).
(7) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri faptele si masurile luate se consemneaza intr-un proces- verbal care se comunica comisiei de admitere a concursului si candidatului respectiv.
(8) Aprecierea interviului se face, in baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(9) Nota obtinuta la aceasta proba reprezinta media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordata este definitiva.
(10) In functie de punctajul obtinut de candidat la interviu, se acorda unul dintre calificativele "Admis" sau "Respins". Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut nota minima 7.
(11) Rezultatele de la proba constand in interviul candidatilor se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, fiind intocmite liste distincte in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8).


Articolul 24
(1) Cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea interviului, comisia de admitere a concursului intocmeste lista alfabetica a candidatilor, distinct in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8), cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte grupele de candidati, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) Accesul candidatilor in sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta pentru fiecare grupa.
(3) Inregistrarea interviului este obligatorie, cel putin prin mijloace tehnice audio.
(4) Inregistrarile se pastreaza timp de un an, dupa care se distrug.


Articolul 25
Dupa primele doua etape ale concursului sunt declarati admisi candidatii care au obtinut calificativul admis la interviu, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la prima etapa a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4), in limita numarului de locuri de auditori de justitie, respectiv a numarului de posturi vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor scoase la concurs.


Articolul 26
(1) Listele cuprinzand rezultatele definitive ale concursului, intocmite distinct in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8), se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmit in vederea afisarii la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea.
(2) Clasificarea candidatilor urmeaza a se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concurs, in functie de optiunea candidatului formulata potrivit art. 4 alin. (8). Candidatii admisi care au optat pentru posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor sunt convocati de comisia de organizare pentru a-si exprima optiunea pentru unul dintre posturile scoase la concurs din lista prevazuta la art. 4 alin. (6). Candidatii nu pot reveni asupra optiunii formulate.
(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii suplimenteaza numarul de locuri de auditori de justitie scoase la concurs, astfel incat sa poata fi declarati admisi toti candidatii care au obtinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis dupa cele doua etape ale concursului.
(4) In cazul candidatilor care au optat pentru posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al institutiilor coordonate sau subordonate, al Ministerului Public, precum si al Ministerului Justitiei si al institutiilor coordonate sau subordonate, mentionate in lista prevazuta la art. 4 alin. (6), departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, prevazuta de art. 15 alin. (2) pct. 2. Cand notele obtinute de candidati la aceasta proba de concurs sunt identice, departajarea se face in functie de vechimea in specialitate juridica, de detinerea titlului stiintific de doctor in drept, a calitatii de doctorand in drept, de activitatea publicistica de specialitate.
(5) In situatia in care pentru posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor nu sunt candidati admisi sau nu au fost formulate optiuni pentru aceste posturi, candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (4) si art. 22 alin. (10) si care au obtinut calificativul admis la interviu, dar care nu au fost declarati admisi in limita locurilor si posturilor scoase la concurs pot opta pentru aceste posturi, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la prima etapa a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4). Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 27
(1) Dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului, candidatii admisi dupa cele doua etape ale concursului vor fi verificati sub aspectul indeplinirii conditiei bunei reputatii prevazute la art. 2 lit. c) si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala si la testarea psihologica.
(2) Testarea psihologica consta in sustinerea unui test scris si a unui interviu in fata unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din randul specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, curtilor de apel, precum si din tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania. Rezultatele testarii psihologice sunt concretizate intr-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecarui candidat, precum si calificativul "Admis" sau "Respins".
(3) In functie de numarul candidatilor si de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8), acestia vor putea fi repartizati pe grupe dupa criteriul alfabetic, urmand ca fiecare grupa sa sustina testarea psihologica in fata cate unui psiholog.
(4) Metodologia privind organizarea si desfasurarea testarii psihologice, elaborata de Directia resurse umane si organizare, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, odata cu anuntul privind organizarea concursului.
(5) In vederea publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod alcatuit dintr-o litera si 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunostinta prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(6) Candidatii nemultumiti de calificativul acordat pot formula, in termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, contestatii, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Contestatiile se solutioneaza de comisia de reexaminare psihologica, formata din 3 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial. Reexaminarea psihologica se realizeaza prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris si sustinerea unui nou interviu.
(8) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologica este definitiv si se publica in conditiile alin. (5).


Articolul 28
(1) Verificarile privind indeplinirea conditiei bunei reputatii se vor face cu respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
(2) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, candidatii au obligatia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza, in termen de 5 zile de la data publicarii rezultatelor definitive ale concursului, urmatoarele documente:
- curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;
- caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita, pentru candidatii care nu au fost anterior incadrati in munca, care sa cuprinda inclusiv mentiuni privind existenta ori inexistenta unor eventuale sanctiuni disciplinare sau administrative;
- adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;
- declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
- orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii.
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza candidatii centralizeaza documentele depuse in vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii si le transmit de indata comisiei de admitere a concursului.
(4) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, comisia de admitere a concursului solicita Inspectoratului General al Politiei Romane comunicarea datelor rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare cu privire la candidati, Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuala eliminare a candidatului, in ultimii 5 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii si de la alte institutii.
(5) Comisia de admitere a concursului verifica documentele prevazute la alin. (2) si (4) si, atunci cand este cazul, sesizarile primite cu privire la candidati. In cazul persoanelor care au mai indeplinit anterior functia de judecator sau procuror, vor constitui obiect al verificarii privind buna reputatie si datele cuprinse in dosarul profesional al acestora.
(6) Rezultatele verificarii se consemneaza in cuprinsul raportului referitor la indeplinirea conditiilor de admitere la Institutul National al Magistraturii, care se inainteaza Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 27 alin. (1) si valideaza rezultatele concursului. Candidatii inapti pentru exercitarea functiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum si cei care nu se bucura de o buna reputatie sunt declarati respinsi.
(8) Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii sunt analizate:
- faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal din 1968;
- faptele pentru care, desi s-a dispus achitarea, neinceperea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penala a candidatilor in temeiul art. 10 lit. b1) din Codul de procedura penala din 1968, nu s-a aplicat o sanctiune cu caracter administrativ dintre cele prevazute la art. 91 din Codul penal din 1968;
- faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidatilor in conformitate cu dispozitiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, cu modificarile ulterioare;
- faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal ori pentru care s-au pronuntat solutii de renuntare la urmarirea penala sau la aplicarea pedepsei ori de amanare a aplicarii pedepsei;
- faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
- faptele pentru care candidatii au fost eliminati din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii in ultimii 5 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(9) La verificarea conditiei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata sau tipul solutiei dispuse fata de candidat, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a solutiei de condamnare, de renuntare la urmarire penala sau la aplicarea pedepsei, de amanare a aplicarii pedepsei ori a celorlalte solutii prevazute la alin. (8).


Articolul 29
(1) Pentru locurile si posturile ce au devenit vacante in conditiile art. 28 alin. (7) pot opta, pana la data validarii concursului, candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (4) si art. 22 alin. (10) si care au obtinut calificativul admis la interviu, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la prima etapa a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4). La note egale, dispozitiile art. 26 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(2) Dispozitiile art. 27 si 28 se aplica in mod corespunzator.
(3) Listele definitive ale candidatilor declarati admisi se comunica pentru afisare la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.


Articolul 30
In cazul posturilor de personal asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al institutiilor coordonate sau subordonate, al Ministerului Public, precum si al Ministerului Justitiei si al institutiilor coordonate sau subordonate care se vacanteaza ulterior validarii concursului, rezultatele acestuia pot fi valorificate in termen de un an de la data finalizarii concursului, aceste posturi putand fi ocupate de candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (4) si art. 22 alin. (10), care au obtinut calificativul admis la interviu, dar care nu au fost declarati admisi in limita locurilor si posturilor scoase la concurs. Dispozitiile art. 26 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 31
(1) Lucrarile de concurs ale candidatilor declarati admisi, inclusiv analiza prevazuta la art. 23 alin. (2) lit. a), se pastreaza, in original, la dosarele profesionale ale acestora.
(2) Restul lucrarilor scrise, precum si toate celelalte documente privind desfasurarea concursului se arhiveaza si se pastreaza in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare. Lucrarile scrise anulate pentru frauda se arhiveaza si se pastreaza separat.
(3) Originalele documentelor in privinta carora prezentul regulament dispune ca se inainteaza Directiei resurse umane si organizare prin fax se transmit de catre tribunale sau parchetele de pe langa acestea, prin grija presedintilor tribunalelor si a prim-procurorilor parchetelor de pe langa acestea, dupa caz, in cel mai scurt timp, si se arhiveaza la mapele de concurs.


CAPITOLUL II
Examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii


Articolul 32
(1) Dupa incheierea cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie admisi la Institut pana in anul 2019 inclusiv sustin un examen de absolvire, constand in probe teoretice si practice, cu subiecte distincte pentru judecatori si procurori, prin care se verifica insusirea cunostintelor necesare exercitarii functiei de judecator sau de procuror.
(2) Disciplinele la care auditorii de justitie sunt evaluati pe parcursul anului si modalitatile de evaluare, precum si disciplinele la care sustin examenul de absolvire si data examenului se propun de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii si se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, odata cu aprobarea programului de formare initiala. Calendarul de desfasurare, tematica si bibliografia examenului se propun de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii si se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 60 de zile inainte de data examenului de absolvire.


Articolul 33
(1) Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii numeste comisia de organizare a examenului. Consiliul Superior al Magistraturii numeste comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare si comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Dispozitiile art. 5 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 34
(1) Comisia de organizare a examenului se constituie prin hotarare a Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, la propunerea directorului Institutului.
(2) Comisia de organizare a examenului coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului si se compune din:
- presedinte: directorul adjunct al Institutului National al Magistraturii, responsabil cu formarea profesionala initiala;
- vicepresedinte: seful Departamentului de formare profesionala initiala al Institutului National al Magistraturii;
- membri: personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionari publici si personal contractual din cadrul Institutului.


Articolul 35
(1) Comisia de organizare a examenului are, in principal, urmatoarele atributii:
1. verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la examen, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc si a celor care nu indeplinesc aceste conditii;
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea examenului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de examen si procurarea necesarului de rechizite, asigurarea pazei necesare pentru pastrarea ordinii la centrele de examen, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;
3. asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise, la sediul comisiei, si ia masuri pentru pastrarea ordinii publice la centrul de desfasurare a examenului;
4. instruieste, cu 24 de ore inaintea datei examenului, persoanele care asigura supravegherea in salile de examen - responsabili de sala si supraveghetori;
5. preia, de la oricare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, subiectele si baremele de evaluare si notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
6. pastreaza in deplina siguranta subiectele si baremele de evaluare si notare;
7. coordoneaza multiplicarea subiectelor, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile care contin necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
8. distribuie candidatilor subiectele multiplicate;
9. repartizeaza candidatii pe sali, in ordine alfabetica, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore inainte de fiecare proba, pe usile salilor in care se desfasoara probele, si ia masuri pentru publicarea acestor liste pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii in acelasi termen;
10. afiseaza baremul de evaluare si notare la centrul de examen dupa incheierea fiecarei probe si asigura publicarea acestuia pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii;
11. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara probele de examen sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
12. informeaza de indata conducerea Institutului National al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
13. calculeaza mediile generale si intocmeste listele cu rezultatele examenului;
14. asigura afisarea la sediul Institutului National al Magistraturii si publicarea pe pagina de internet a Institutului a rezultatelor examenului.
(2) Comisia de organizare a examenului exercita orice alte atributii necesare bunei desfasurari a examenului.


Articolul 36
(1) Presedintele comisiei de organizare a examenului ia masurile necesare ducerii la indeplinire a atributiilor prevazute la art. 35.
(2) In acest scop, presedintele comisiei de organizare a examenului stabileste atributiile pentru vicepresedinte si membrii comisiei.


Articolul 37
(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor se numesc prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, distinct pentru judecatori, respectiv pentru procurori.
(2) Fiecare comisie pentru judecatori este alcatuita din 2 judecatori si un formator al Institutului National al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se sustine examenul, sau, dupa caz, un tutore de practica.
(3) Fiecare comisie pentru procurori este alcatuita din 2 procurori si un formator al Institutului National al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se sustine examenul, sau, dupa caz, un tutore de practica.
(4) In componenta comisiilor se numesc si membri supleanti, care ii vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor de examen, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiilor de examen.


Articolul 38
(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor au un presedinte comun, pentru judecatori, respectiv pentru procurori, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Presedintele vegheaza la respectarea regulilor enumerate la art. 39 pct. 1 si coordoneaza activitatea celorlalte comisii. Presedintele instruieste corectorii, nu poate corecta lucrari si nu poate solutiona contestatii.
(2) Aceeasi persoana, cu exceptia presedintelui comisiilor, nu poate face parte din mai mult de o comisie.
(3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(4) Membrii comisiilor sunt numiti, de regula, dintre persoanele care au fost inscrise in baza de date a Institutului National al Magistraturii si au urmat cursurile acestuia privind metodele si tehnicile de evaluare.
(5) Numirea membrilor comisiilor se face cu cel putin 14 zile inainte de data desfasurarii examenului.
(6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor, prin care se stabilesc atributiile ce le revin si modalitatile de plata, se incheie intre acestia si un reprezentant al Institutului National al Magistraturii, potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
(7) Declaratiile si contractele de participare in comisii se centralizeaza de comisia de organizare a examenului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de examen.


Articolul 39
Comisia de elaborare a subiectelor are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia publicate de Institutul National al Magistraturii;
b) sa evidentieze operatiile gandirii - analiza, sinteza, generalizare - in trasaturi ale procesului de gandire, cum ar fi flexibilitatea, dimensiunea critica;
c) sa fie formulate astfel incat tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor;
d) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
e) sa se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
f) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat pentru desfasurarea probei de examen;
g) sa indice pentru fiecare subiect atat punctajul prevazut in barem, cat si timpul recomandat pentru rezolvare;
h) sa se evite, pe cat posibil, subiectele ce contin probleme controversate in doctrina si in practica sau, in cazul unor astfel de situatii, sa se puncteze toate solutiile a caror corectitudine poate fi argumentata logic si coerent din punct de vedere legal;
i) sa se puna accent in notarea lucrarilor pe motivarea solutiei alese de candidat; in barem pot sa fie punctate modalitati alternative de motivare a solutiei alese de candidat;
2. elaborarea a cate 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, a baremelor de evaluare si notare si a ghidurilor de corectare;
3. predarea catre comisia de organizare a examenului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei, a subiectelor si baremelor de evaluare si notare pe discipline de examen, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
4. predarea catre comisia de corectare, cel tarziu la momentul inceperii corectarii lucrarilor, a ghidurilor de corectare.


Articolul 40
(1) Pe durata desfasurarii probelor este permisa consultarea legislatiei indicate in bibliografie, cu exceptia celei comentate si adnotate.
(2) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor pentru fiecare proba de examen este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor catre toti candidatii.
(3) Accesul candidatilor in salile de examen este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de organizare a examenului, cel mai tarziu pana la momentul deschiderii plicurilor in care se afla subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sala de examen.
(4) In vederea elaborarii lucrarilor scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare neagra.
(5) Candidatii se asaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o teza de examen tipizata, cu stampila Institutului National al Magistraturii, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date. Coltul tezei de examen va fi lipit la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(6) Din momentul deschiderii plicurilor in care se afla subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sala de examen niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(7) Pe toata durata desfasurarii probei este interzisa parasirea salii de examen de catre candidati. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de examen.
(8) Pe parcursul desfasurarii probei, membrii comisiei de organizare a examenului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari acestora si baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
(9) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Tezele folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de supraveghetor si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(10) Fiecare candidat primeste atatea teze tipizate cate ii sunt necesare.
(11) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit alin. (2). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(12) Toti candidatii semneaza, la momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(13) Presedintele ori vicepresedintele comisiei de organizare a examenului preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori.
(14) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice mijloace de comunicare, precum si orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu exceptia celor prevazute la alin. (1). Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda si atrage eliminarea din examen.
(15) Frauda dovedita atrage eliminarea din examen. Se considera frauda si inscrierea numelui candidatului pe teza de examen in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "Frauda". Procesul-verbal se comunica comisiei de organizare a examenului si candidatului respectiv.
(16) Sanctiunea prevazuta la alin. (15) se aplica si pentru depasirea timpului de examen, stabilit potrivit alin. (2).
(17) Pentru fiecare sala de examen se intocmeste un proces- verbal.


Articolul 41
(1) Comisia de corectare evalueaza si noteaza lucrarile conform baremelor definitive de evaluare si notare si ghidurilor de corectare.
(2) Baremele de evaluare si notare se afiseaza la centrul de examen, dupa incheierea probelor scrise.
(3) In termen de 24 de ore de la afisare, candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza de comisia de corectare in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la stabilirea baremului definitiv.
(4) Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii.
(5) Corectarea lucrarilor se face separat de catre 2 membri ai comisiei de corectare, pentru fiecare dintre disciplinele de examen.
(6) Lucrarile scrise se noteaza pentru fiecare dintre disciplinele de examen cu note de la 0 la 10, cu doua zecimale.
(7) Notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderoul de notare, separat de catre fiecare corector, semnat de catre acestia pe fiecare pagina. Nota finala la fiecare disciplina o reprezinta media celor doua note acordate, calculata cu doua zecimale. Daca intre notele acordate diferenta este mai mare de un punct, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori si un arbitru desemnat dintre ceilalti corectori de catre presedintele comisiilor, prin tragere la sorti. Nota data la reevaluare se consemneaza intr-un borderou de notare distinct, sub semnatura celor 3 membri ai comisiei, si se trece pe lucrare, in rubrica speciala a foii de examen, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre comisia de organizare a examenului. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat, ca medie sau in urma reevaluarii, este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(8) Nota finala este media cu doua zecimale a notelor obtinute la fiecare dintre disciplinele de examen.
(9) Rezultatele examenului de absolvire se inscriu intr-un tabel care se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Institutului.
(10) Rezultatele pot fi contestate in termen de 48 de ore de la afisare.
(11) Comisia de solutionare a contestatiilor reevalueaza lucrarile ale caror note initiale au fost contestate si acorda note conform baremelor de evaluare si notare si ghidurilor de corectare.
(12) Fiecare lucrare a carei nota initiala a fost contestata se recorecteaza de catre 2 membri ai comisiei de solutionare a contestatiilor. In cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 corectori si cel putin una dintre note este de minimum 5 sau daca diferenta dintre media stabilita de comisia de corectare si de comisia de contestatii este mai mare de 1,5 puncte, in favoarea candidatului, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori, membri ai comisiei de contestatii, si un arbitru desemnat dintre ceilalti corectori prin tragere la sorti de catre presedintele comisiilor.
(13) Nota acordata in urma solutionarii contestatiei este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
(14) Rezultatele finale ale examenului se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Institutului.
(15) Pentru absolvirea Institutului National al Magistraturii candidatul trebuie sa obtina media generala de minimum 7 si cel putin nota 5 la fiecare dintre materiile de examen.
(16) Absolventilor Institutului National al Magistraturii li se elibereaza un atestat care certifica absolvirea Institutului, promotia si media generala obtinuta.


Articolul 42
(1) Anterior numirii lor ca judecatori sau procurori stagiari, absolventii Institutului National al Magistraturii sunt verificati sub aspectul indeplinirii cerintei de a avea o buna reputatie, in conformitate cu art. 12 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In termen de 10 zile de la sustinerea ultimei probe a examenului de absolvire a Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie depun la Institutul National al Magistraturii urmatoarele documente:
- adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 2 ani din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate;
- certificatul de cazier judiciar;
- declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 2 ani;
- orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii cerintei de buna reputatie.
(3) In vederea verificarii indeplinirii cerintei bunei reputatii, Institutul National al Magistraturii solicita Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuala eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul Institutului National al Magistraturii, din concursurile de admitere in magistratura organizate de Consiliul Superior al Magistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii de la alte institutii.
(4) Institutul National al Magistraturii verifica documentele prevazute la alin. (2) si (3). Constituie obiect al verificarii privind buna reputatie si datele cuprinse in dosarul profesional al auditorilor, intocmit pe durata urmarii cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, inclusiv eventualele sanctiuni disciplinare aplicate in aceasta perioada, solutiile privind sesizarile primite cu privire la absolventi, precum si orice alte date relevante.
(5) Rezultatele verificarilor prevazute la alin. (4) se consemneaza in cuprinsul unui raport unic cu privire la toti absolventii, in care se prezinta distinct situatia acelor candidati despre care se contureaza indicii ca nu s-ar bucura de o buna reputatie. Pe baza acestui raport, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste cu privire la indeplinirea cerintei privind buna reputatie. Prevederile art. 28 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(6) Absolventii Institutului National al Magistraturii care nu se bucura de o buna reputatie nu pot fi numiti ca judecatori sau procurori stagiari.
(7) Pentru stabilirea cerintei bunei reputatii sunt analizate:
- faptele pentru care absolventilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal din 1968;
- faptele pentru care, desi s-a dispus achitarea, neinceperea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penala a absolventilor in temeiul art. 10 lit. b1) din Codul de procedura penala din 1968, nu s-a aplicat o sanctiune cu caracter administrativ dintre cele prevazute la art. 91 din Codul penal din 1968;
- faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea absolventilor in conformitate cu dispozitiile art. 19 din Legea nr. 255/2013, cu modificarile ulterioare;
- faptele pentru care absolventilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal ori pentru care s-au pronuntat solutii de renuntare la urmarirea penala sau la aplicarea pedepsei ori de amanare a aplicarii pedepsei;
- faptele pentru care absolventilor li s-au aplicat sanctiuni disciplinare pe durata urmarii cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii;
- faptele pentru care absolventii au fost eliminati din concursurile de admitere in magistratura organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul Institutului National al Magistraturii.
(8) La verificarea cerintei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata sau tipul solutiei dispuse fata de absolvent, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a solutiei de condamnare, de renuntare la urmarire penala sau la aplicarea pedepsei, de amanare a aplicarii pedepsei ori a celorlalte solutii prevazute la alin. (7).
(9) Absolventii Institutului National al Magistraturii care nu au fost numiti judecatori sau procurori stagiari pentru neindeplinirea cerintei de buna reputatie sunt obligati sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare.


Articolul 43
(1) In cazul in care un auditor de justitie nu promoveaza examenul de absolvire in prima sesiune, acesta are dreptul sa participe la urmatoarea sesiune organizata potrivit prezentului regulament.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), precum si in cazul in care auditorul de justitie nu a sustinut examenul de absolvire in prima sesiune, acesta nu beneficiaza de bursa si de alte drepturi ale auditorilor pana la promovarea examenului.
(3) Absenta nejustificata sau nepromovarea examenului la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit judecator sau procuror. Persoana aflata in aceasta situatie este obligata sa restituie bursa si cheltuielile de scolarizare.


Articolul 44
Absolventii Institutului National al Magistraturii care se bucura de buna reputatie sunt numiti de catre Consiliul Superior al Magistraturii in functiile de judecatori sau procurori stagiari, dupa caz, in functie de optiunea exprimata, cu luarea in considerare si a optiunii facute dupa primul an de cursuri in cadrul Institutului, pe baza mediei generale, calculata cu 3 zecimale, obtinuta prin insumarea celor trei medii de la sfarsitul fiecarui an de studiu si de la examenul de absolvire a Institutului. La egalitate de medii au prioritate, in urmatoarea ordine, candidatii care au obtinut: nota finala mai mare la examenul de absolvire, media mai mare a celor doi ani de studiu la Institutul National al Magistraturii, nota finala mai mare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, vechimea mai mare in functiile prevazute la art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 45
Lucrarile de examen ale auditorilor de justitie care au promovat examenul de absolvire se pastreaza, in original, la mapele profesionale ale acestora.


CAPITOLUL III
Dispozitii finale


Articolul 46
Termenele prevazute de prezentul regulament se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 47
(1) Pentru cazurile in care prezentul regulament stipuleaza ca un document urmeaza sa fie afisat la sediile instantelor sau ale parchetelor, anuntul se va afisa de indata la usa de intrare a instantei sau parchetului, iar procesul-verbal de afisare va fi inaintat de indata comisiei de admitere.
(2) Presedintii tribunalelor sau, dupa caz, prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea transmit documentele prim- grefierului ori grefierului insarcinat cu activitatea de registratura, pentru a fi afisate, indicand perioada pentru care vor fi afisate. In momentul afisarii, precum si al retragerii documentului grefierul va nota ora si data afisarii sau retragerii pe document, insotite de semnatura sa. Grefierul transmite de indata documentul retras presedintelui tribunalului sau conducatorului parchetului.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA 360/2023 privind sistemul public de pensii
LEGEA nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din ...

Legea 50/1991, actualizata 2024, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Republicata
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Republicata Actalizata pr ...

Codul penal actualizat 2024 - Legea nr. 286/2009
Codul Penal din 2009 (Legea nr. 286/2009), actualizat 2024 Actualizat prin Legea 217/2023, public ...

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice