Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

INTEGRAL: Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF


Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 457 din 06.06.2019.


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


ARTICOLUL 1
Definitii
In intelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Comisia de agreare - comisia constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru realizarea procedurilor de agreare a practicienilor in insolventa, in vederea sustinerii si desemnarii acestora in procedurile de insolventa;
b) comisiile de selectie - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru selectia practicienilor agreati, in vederea sustinerii desemnarii acestora in procedurile de insolventa;
c) comisiile de solutionare a plangerilor prealabile - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru solutionarea plangerilor prealabile formulate de practicienii in insolventa descalificati sau respinsi, dupa caz;
d) agrearea practicienilor in insolventa - activitatea realizata de Comisia de agreare pentru verificarea ofertelor depuse de practicienii in insolventa, privind indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul ordin;
e) selectarea practicienilor in insolventa - activitatea realizata de comisiile de selectie in derularea procedurii de selectie a practicienilor in insolventa agreati, prin analizarea si stabilirea rezultatului selectiei ofertelor depuse de catre acestia, in functie de criteriile stabilite prin prezentul ordin, pentru sustinerea desemnarii de catre organele fiscale centrale, in procedurile de insolventa in care acestea au calitatea de creditori;
f) ofertant - entitatea care isi desfasoara activitatea sub una dintre urmatoarele forme de exercitare a profesiei de practician in insolventa: cabinet individual, cabinete asociate, societati civile profesionale cu raspundere limitata (SPRL), intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata (IPURL), precum si consortiul format prin acordul a doua forme de exercitare a profesiei de practician in insolventa;
g) evidenta practicienilor in insolventa - reprezinta lista practicienilor in insolventa inregistrati in evidenta Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, denumita in continuare UNPIR, actualizata lunar si transmisa catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.


ARTICOLUL 2
Constituirea comisiilor de agreare si selectie si componenta acestora
(1) La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se constituie Comisia de agreare a practicienilor in insolventa, in vederea organizarii procedurilor de agreare, cu urmatoarea componenta:
- presedinte - seful serviciului care coordoneaza activitatea de insolventa din cadrul Directiei generale juridice;
- membru titular - seful serviciului din cadrul Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare desemnat de seful ierarhic superior;
- membru titular - seful serviciului din cadrul Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza desemnat de seful ierarhic superior.
Secretariatul este asigurat de doi reprezentanti, din care unul din cadrul Directiei generale juridice si altul din cadrul Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare sau inlocuitori ai acestora, desemnati de conducatorul acestei directii.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor de care apartin, desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii.
(2) Procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati, in scopul sustinerii desemnarii acestora in procedurile de insolventa, se realizeaza de catre Comisia de selectie constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru contribuabilii cu creante mai mari de 5.000.000 lei inclusiv.
(3) Pentru creantele mai mici decat plafonul prevazut la alin. (2), selectia se efectueaza de comisiile de selectie a practicienilor in insolventa constituite la nivelul organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Comisia de selectie constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are urmatoarea componenta:
- presedinte - directorul general al Directiei generale juridice sau inlocuitorul desemnat de acesta;
- membru titular - directorul general al Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare;
- membru titular - directorul general al Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza.
Secretariatul este asigurat de doi reprezentanti ai Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau inlocuitori ai acestora, desemnati de conducatorul acestei directii.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor de care apartin, desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii.
(5) La nivelul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili si organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se constituie comisia de selectie in vederea selectarii practicienilor in insolventa agreati, pentru sustinerea desemnarii acestora in procedurile de insolventa deschise pentru contribuabilii pe care ii administreaza, astfel:
a) la nivelul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se constituie comisia de selectie a practicienilor in insolventa, urmand a efectua selectia practicienilor in insolventa in situatia in care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creante de pana la 5.000.000 lei. Comisia are urmatoarea componenta:
- directorul general adjunct care coordoneaza activitatea de colectare - presedinte;
- directorul general adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala - membru titular;
- seful serviciului juridic - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de doi functionari publici din cadrul serviciului juridic ori inlocuitori ai acestora desemnati de conducatorul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
Presedintele comisiei poate fi inlocuit de functionarul public de conducere desemnat in mod expres de conducatorul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii;
b) la nivelul fiecarei administratii judetene/de sector se constituie, prin decizie a conducatorului directiei generale regionale a finantelor publice, comisia de selectie a practicienilor in insolventa, cand organul fiscal are calitatea de creditor pentru creante mai mici de 5.000.000 lei. Comisia va fi constituita din:
- seful de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de colectare - presedinte;
- seful de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala - membru titular;
- seful serviciului/biroului juridic al administratiei - membru titular.
Secretariatul va fi asigurat de doi functionari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolventei si lichidari sau serviciului/biroului juridic ori inlocuitori ai acestora desemnati de conducatorul administratiei judetene/de sector.
Presedintele comisiei poate fi inlocuit de functionarul public de conducere desemnat in mod expres de conducatorul Directiei generale regionale a finantelor publice.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii;
c) prin exceptie de la prevederile lit. b), la nivelul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, se constituie comisia de selectie de la nivelul administratiei pentru administrarea contribuabililor mijlocii, pentru efectuarea selectiilor contribuabililor mijlocii care detin creante mai mici de 5.000.000 lei. Comisia are urmatoarea componenta:
- seful de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de colectare - presedinte;
- seful de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala - membru titular;
- seful serviciului/biroului juridic al administratiei - membru titular.
Secretariatul va fi asigurat de doi functionari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolventei si lichidari sau serviciului/biroului juridic ori inlocuitori ai acestora desemnati de conducatorul administratiei judetene a finantelor publice.
Presedintele comisiei poate fi inlocuit de functionarul public de conducere desemnat in mod expres de conducatorul directiei generale regionale a finantelor publice.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici desemnati in mod expres de conducatorul administratiei pentru administrarea contribuabililor mijlocii.
(6) La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se constituie comisia de solutionare a plangerilor prealabile depuse de practicienii in insolventa, atat in procedura de agreare, cat si in procedura de selectie, cu urmatoarea componenta:
- presedinte - directorul general adjunct care coordoneaza activitatea de contencios-administrativ din cadrul Directiei generale juridice sau inlocuitorul desemnat de directorul general al directiei;
- membru titular - directorul general al Directiei generale de solutionare a contestatiilor;
- membru titular - directorul general al Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza.
Secretariatul este asigurat de doi reprezentanti ai Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau inlocuitori ai acestora, desemnati de conducatorul acestei directii.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor de care apartin desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii.
(7) La nivelul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, administratiei pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, administratiilor judetene/de sector ale finantelor publice, dupa caz, se constituie Comisia de solutionare a plangerilor prealabile si a contestatiilor depuse de practicienii in insolventa in procedura de selectie, a carei componenta este formata din inlocuitorii de drept ai presedintelui si membrilor titulari ai comisiei de selectie sau functionarii publici de conducere desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei structuri la nivelul careia acestea au fost constituite.
Secretariatul de la nivelul acestor comisii este asigurat de doi reprezentanti ai directiei/biroului/compartimentului juridic.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor/administratiilor judetele/de sector de care apartin, desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei structuri in cadrul careia a functionat comisia de selectie.


CAPITOLUL II
Procedura de agreare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a practicienilor in insolventa


ARTICOLUL 3
Publicarea anuntului
(1) Procedura de agreare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a practicienilor in insolventa se demareaza prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform modelului din anexa nr. 1. Anuntul va fi comunicat in aceeasi zi si catre UNPIR prin orice mijloace de comunicare convenite impreuna de cele doua entitati.
(2) Termenul de depunere a documentatiilor de participare este de 15 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau cel prevazut in anunt.
(3) Analiza ofertelor de agreare si emiterea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare au loc in termen de maximum 20 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2).
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), practicienii in insolventa agreati potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu vor depune documentatiile prevazute la art. 4. Acestia vor fi verificati de catre Comisia de agreare din perspectiva indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 alin. (2) lit. b) si c) prin solicitarea de informatii de la UNPIR. In urma verificarii indeplinirii acestor conditii, practicienii in insolventa sunt agreati sau descalificati, dupa caz, si inclusi in decizia prevazuta la art. 4 alin. (6).
(5) Procedura de agreare se reia trimestrial, prin publicarea anuntului prevazut la alin. (1), pentru practicienii in insolventa care nu sunt inclusi in lista de agreare, inclusiv cei care nu au depus oferte la procedurile anterioare.


ARTICOLUL 4
Dispozitii privind documentatia necesara in vederea agrearii
(1) Documentatia de participare la procedura de agreare se depune de catre ofertanti la Registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa mentionata in anunt, sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire.
(2) Documentatia de participare la procedura de agreare trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) o scrisoare de intentie prin care isi manifesta interesul de a participa la procedura de agreare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala - va fi completat modelul cuprins in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin;
b) un act justificativ eliberat de UNPIR, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentatiei, din care sa rezulte ca forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa este inscrisa in evidentele UNPIR, precum si faptul ca asociatul coordonator sau asociatii coordonatori ai acesteia nu au fost supusi niciunei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie;
c) certificatul de atestare fiscala valabil la data depunerii documentatiei, eliberat pentru ofertant de organul fiscal central competent, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu inregistreaza obligatii fiscale/bugetare restante;
d) o copie certificata de pe polita de asigurare de raspundere profesionala a ofertantului, valabila la data depunerii documentatiei.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se depun pe numele ofertantilor, astfel cum sunt definiti la art. 1 lit. f).
(4) Documentatia se depune in original sau conform cu originalul, opisata, indosariata, in plic inchis, toate paginile fiind numerotate si semnate. Participantul va mentiona obligatoriu pe plic denumirea, precum si adresa/sediul social al ofertantului, cu mentiunea "a nu se deschide - pentru Comisia de agreare a practicienilor in insolventa - D.G.J.".


ARTICOLUL 5
Rezultatul analizei documentatiilor
In urma analizei documentatiilor depuse, ofertantii vor fi:
a) agreati - in situatia in care documentatia este completa si indeplineste conditiile prevazute la art. 4;
b) descalificati - in situatia in care documentatia nu este completa si/sau nu indeplineste conditiile prevazute la art. 4;
c) respinsi - in situatia in care documentatia este inregistrata la Registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa expirarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) sau in situatia in care documentatia este completata dupa expirarea acestui termen.


ARTICOLUL 6
Procedura de desfasurare a activitatii Comisiei de agreare
(1) Secretariatul comisiei inregistreaza documentatiile depuse de ofertanti intr-un registru detinut la nivelul Comisiei de agreare.
(2) Presedintele Comisiei de agreare, prin secretariat, convoaca in scris membrii titulari in vederea deschiderii documentatiilor, analizarii acestora si stabilirii rezultatului agrearii.
(3) Comisia de agreare se intruneste la data stabilita in convocare, deschide plicurile si analizeaza documentatia depusa de ofertanti, urmand ca definitivarea procedurii de agreare a practicienilor in insolventa sa nu depaseasca termenul prevazut la art. 3 alin. (3).
(4) Comisia de agreare verifica daca documentatia este completa si indeplineste conditiile prevazute la art. 4, urmand sa incadreze ofertantii in una dintre situatiile prevazute la art. 5, intocmind in acest sens o decizie care va avea anexate urmatoarele:
a) Lista practicienilor in insolventa agreati;
b) Lista practicienilor in insolventa descalificati in cadrul procedurii de agreare;
c) Lista practicienilor in insolventa respinsi in cadrul procedurii de agreare.
(5) In situatia in care se impun clarificari cu privire la documentatia depusa, Comisia de agreare poate solicita orice informatii suplimentare pe care le considera relevante. In masura in care nu sunt comunicate in timpul stabilit, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data primirii solicitarii, Comisia de agreare va decide descalificarea ofertei.
(6) Constatarile si rezultatul procedurii de agreare se consemneaza de catre Comisia de agreare intr-un proces- verbal care sta la baza emiterii deciziei prevazute la alin. (4). Modelul Deciziei privind rezultatul procedurii de agreare este cel prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
(7) Decizia prevazuta la alin. (6) se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se comunica de indata directiilor generale regionale ale finantelor publice, respectiv Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, precum si UNPIR, prin intermediul Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin grija secretariatului Comisiei.
(8) Impotriva deciziei prevazute la alin. (6) se poate formula plangere prealabila, care se depune la Registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 15.
(9) Comisia de agreare poate emite decizie de modificare si/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, in situatia in care:
a) se constata erori in continutul deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie;
b) in urma solutionarii plangerilor prealabile;
c) in baza hotararilor judecatoresti definitive;
d) ofertantul agreat are o colaborare defectuoasa cu organele fiscale;
e) se incadreaza in prevederile alin. (16) si (17).
(10) Prin colaborare defectuoasa cu organele fiscale se inteleg acele masuri vadit nelegale luate de ofertant, confirmate definitiv printr-o hotarare judecatoreasca si care au dus la defavorizarea/prejudicierea organului fiscal in cadrul derularii unei proceduri de insolventa, intocmind in acest sens la nivelul structurii juridice care instrumenteaza cauza un referat, indicandu-se in mod expres motivele care sustin o astfel de masura.
(11) Referatul, insotit de hotararea judecatoreasca definitiva, se comunica Comisiei de agreare de catre organul fiscal central, in cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a solutiei instantei competente.
(12) Comisia de agreare, pe baza documentelor prevazute la alin. (11), modifica decizia privind rezultatul procedurii de agreare, in sensul eliminarii ofertantilor care au avut o colaborare defectuoasa cu organele fiscale, din Lista practicienilor in insolventa agreati, comunicandu-se practicienilor in cauza acest fapt.
(13) Prevederile alin. (5) - (8) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste decizia de modificare si/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.
(14) Practicienii in insolventa agreati de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala care, dupa data agrearii, isi schimba denumirea si/sau forma de organizare sunt considerati agreati de catre comisiile de selectie pana la actualizarea listei. UNPIR comunica, de indata, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala informatii cu privire la aceste schimbari intervenite asupra practicienilor in insolventa, inclusiv lista formelor de organizare radiate sau practicienii in insolventa sanctionati disciplinar, in baza carora Comisia de agreare actualizeaza lista practicienilor in insolventa agreati, prin modificarea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.
(15) Trimestrial, pentru practicienii in insolventa agreati, Comisia de agreare verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (2) lit. b) si c), pana la data de 15 a lunii urmatoare expirarii fiecarui trimestru. In situatia in care nu sunt indeplinite aceste conditii, Comisia de agreare modifica decizia privind rezultatul procedurii de agreare, in mod corespunzator.
(16) Practicienii in insolventa cuprinsi in lista celor descalificati/respinsi, precum si orice alti practicieni care nu au depus oferte la procedurile anterioare pot depune la Registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala noi documentatii care sa respecte conditiile prevazute la art. 4, pana la termenul prevazut la alin. (15).
(17) Pentru practicienii in insolventa prevazuti la alin. (15) si (16), Comisia de agreare actualizeaza in mod corespunzator listele prevazute la alin. (4) si emite decizia de modificare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare. Prevederile alin. (7) se aplica in mod corespunzator.


CAPITOLUL III
Procedura de selectie a practicienilor in insolventa agreati pentru sustinerea desemnarii acestora in procedurile de insolventa deschise pentru contribuabilii pe care ii administreaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale


ARTICOLUL 7
Competenta comisiilor
(1) Procedura de selectie a practicienilor in insolventa agreati prevazuta de prezentul capitol se aplica de comisiile de selectie constituite in conformitate cu prevederile prezentului ordin.
(2) Pentru contribuabilii care inregistreaza creante in cuantum mai mare de 5.000.000 lei inclusiv, selectia practicienilor care urmeaza a fi propusi judecatorului-sindic de catre organul fiscal central se efectueaza de catre comisia de selectie constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Pentru contribuabilii care inregistreaza creante in cuantum de pana la 5.000.000 lei, selectia practicienilor care urmeaza a fi propusi judecatorului-sindic de catre organul fiscal se efectueaza de catre comisiile de selectie constituite in conditiile prevazute de art. 2 alin. (4).
(4) Punctajele vor fi acordate de comisiile de selectie conform anexei nr. 8 la prezentul ordin.


ARTICOLUL 8
Demararea procedurii de selectie
(1) Ori de cate ori se pune problema propunerii sau a sustinerii/desemnarii unui practician de catre organele fiscale, comisiile efectueaza selectia pentru desemnarea practicianului in insolventa la solicitarea scrisa a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal. Solicitarea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea debitorului, datele de identificare ale acestuia, respectiv domiciliul fiscal si codul de identificare fiscala;
b) categoria din care face parte debitorul;
c) cuantumul total al obligatiilor fiscale/bugetare inregistrate de debitor, din care obligatii fiscale/bugetare principale si accesorii, cifra de afaceri, numarul de salariati;
d) confirmarea faptului ca debitorul nu se incadreaza in prevederile alin. (2) lit. c) si d).
(2) Prin exceptie de la alin. (1), organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selectie prevazute de prezentul ordin in cazul:
a) debitorilor dizolvati in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolventei a fost deschisa la cererea lichidatorilor desemnati;
b) debitorilor pentru care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creante mai mici de valoarea-prag prevazuta de legea insolventei;
c) debitorilor care, la data deschiderii procedurii, nu au venituri sau bunuri urmaribile conform Codului de procedura fiscala, indiferent daca organul fiscal competent a finalizat sau nu procedura de declarare a insolvabilitatii;
d) debitorilor pentru care, in termenul de 60 de zile de la deschiderea procedurii de insolventa prevazut de art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru intocmirea raportului de inspectie fiscala, se constata fie lipsa bunurilor urmaribile, fie faptul ca majoritatea bunurilor imobile sau mobile, prin valoarea inscrisa in evidenta contabila a debitoarei, sunt ipotecate in favoarea altor creditori astfel incat sansele creditorului fiscal de recuperare a creantelor bugetare in cadrul procedurii insolventei sunt minime.
(3) In aceste dosare urmeaza sa fie confirmat in calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat prin sentinta de deschidere. In privinta onorariului, organul fiscal central este de acord cu onorariul stabilit de judecatorul-sindic prin hotararea de deschidere a procedurii, fara a depasi suma de 5.000 lei pentru intreaga procedura in cazul onorariului fix si procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor in cazul celui de succes. Pentru practicienii in insolventa inregistrati ca platitor de TVA, onorariul va fi de 5.000 lei, respectiv 5%, exclusiv TVA.
(4) Pentru realizarea selectiei, comisia de selectie, prin secretariatul constituit la nivelul acesteia, va publica pe pagina de internet a organului fiscal central sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz, un anunt privind invitatia de participare conform anexei nr. 4. Anuntul va fi comunicat in cursul aceleiasi zile si catre UNPIR sau filiala UNPIR, prin orice mijloace convenite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala impreuna cu UNPIR.
(5) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet potrivit alin. (4).
(6) Secretariatul comisiei inregistreaza documentatiile depuse de ofertanti intr-un registru detinut la nivelul comisiei de selectie.
(7) Presedintele comisiei de selectie, prin secretariat, convoaca in scris membrii titulari in vederea deschiderii documentatiilor, analizarii acestora si stabilirii rezultatului selectiei.
(8) Comisia de selectie se intruneste la data stabilita in convocare, deschide plicurile si analizeaza documentatia depusa de ofertanti.


ARTICOLUL 9
Documentatia necesara
(1) Pentru participarea la procedura de selectie ofertantii trebuie sa depuna o oferta financiara care va contine onorariul lunar, in lei, exclusiv TVA, dupa caz, in suma fixa, si onorariul de succes, exclusiv TVA, sub forma procentuala, conform anexei nr. 5. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:
a) o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se afla in situatia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmeaza sa fie numit, conform modelului prevazut in anexa nr. 6;
b) o declaratie pe propria raspundere privind numarul de personal care va fi alocat de catre ofertant pentru realizarea activitatilor legate de procedura insolventei. Prin personal ce va fi alocat se intelege personalul care are studii superioare de lunga durata si cu care ofertantul are incheiat un contract de munca sau pentru prestarea de servicii in domeniul desfasurarii activitatii procedurii insolventei, a carui valabilitate sa fie de cel putin un an de la data depunerii ofertei, conform modelului prevazut in anexa nr. 7. Nu se ia in considerare personalul alocat de catre alte entitati decat ofertantul (de exemplu, filiale);
c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care sa rezulte ca forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician in insolventa este inscrisa in evidentele UNPIR, precum si faptul ca asociatul coordonator sau asociatii coordonatori ai acesteia nu au fost supusi niciunei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie;
d) certificat de atestare fiscala valabil la data depunerii ofertei, emis de organul fiscal central competent, din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza obligatii fiscale/bugetare restante;
e) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte numarul dosarelor de insolventa din portofoliu instrumentate de catre ofertant in ultimii 3 ani. Nu se iau in considerare dosarele de insolventa instrumentate de catre alte entitati decat ofertantul (de exemplu, filiale).
(2) Documentatia va fi depusa in original la sediul unitatii fiscale unde se desfasoara selectia, in plic inchis, toate paginile fiind numerotate si semnate.
(3) Ofertele depuse pana la termenul prevazut la art. 8 alin. (5) vor fi descalificate daca nu contin ori nu indeplinesc urmatoarele conditii:
a) ofertantii nu sunt inscrisi in Lista practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b) ofertele nu sunt depuse in plic inchis si sigilat;
c) ofertele nu contin unul dintre documentele prevazute la alin. (1);
d) ofertele nu contin toate informatiile si documentele prevazute la alin. (1) sau in anexe, dupa caz.
(4) Ofertele vor fi respinse in cazul in care sunt depuse sau completate cu documentele prevazute la alin. (1) peste termenul de 10 zile de la data publicarii anuntului.
(5) Pentru declararea necorespunzatoare a informatiilor prevazute la alin. (1) lit. a), b) si e) se aplica dispozitiile Codului penal.


ARTICOLUL 10
Dispozitii cu privire la onorariu
(1) La stabilirea nivelului onorariului de catre ofertant vor fi avute in vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi exprimat prin raportare la toate atributiile prevazute de Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in sarcina administratorului/lichidatorului judiciar.
(2) Onorariul propus prin oferta depusa va respecta conditiile pretului prevazute de art. 1.660 si urmatoarele, precum si art. 1.854 alin. (2) si (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Orice oferta care nu respecta aceste conditii va fi descalificata. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar si/sau onorariul de succes cu valoare mai mica de 1%, exclusiv TVA, precum si cele vadit disproportionate, pe de o parte, raportat la societatile debitoare fata de care se doreste selectarea in vederea sustinerii in calitatea de administrator/lichidator judiciar, iar, pe de alta parte, raportat la celelalte onorarii solicitate de catre ceilalti ofertanti.
(3) Onorariul de succes se va aplica exclusiv la sumele ce vor fi distribuite creditorilor in cadrul procedurii, indiferent de orice alte mentiuni contrare exprimate de ofertant la momentul depunerii ofertei.


ARTICOLUL 11
Publicarea ofertelor
(1) Comisia de selectie se va intruni si va puncta ofertele conform anexei nr. 8 la prezentul ordin, declarand castigatoare oferta care obtine cel mai mare punctaj, in urma eliminarii ofertelor descalificate potrivit art. 9 alin. (3).
(2) In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu acelasi punctaj, departajarea se va face in functie de oferta financiara mai avantajoasa, iar in cazul in care si acest criteriu este identic, va fi desemnat ofertantul care are un numar mai mare de personal alocat procedurii. Daca si in aceasta situatie punctajele sunt identice, va fi considerata castigatoare oferta care are un numar mai mare de dosare din portofoliu instrumentate in ultimii 5 ani.
(3) In cazul in care, in cursul procedurii insolventei, ofertantul declarat castigator renunta la mandatul acordat ori este inlocuit pentru motive temeinice de judecatorul-sindic, organul fiscal central poate sustine ofertantul care a avut cea de-a doua oferta cea mai avantajoasa in cadrul selectiei respective. In aceasta situatie, prevederile referitoare la ofertantii cu acelasi punctaj se aplica in mod corespunzator.
(4) Selectiile realizate pentru contribuabilii cu creante sub plafonul prevazut la art. 2 alin. (1) vor fi aduse la cunostinta secretariatului comisiei de selectie de la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 5 zile de la finalizarea selectiei, de catre comisiile prevazute la art. 2 alin. (4), prin grija secretariatului acestora.
(5) In cazul in care cererile de deschidere a procedurii de insolventa sunt formulate de organul fiscal, anterior efectuarii selectiei, acestia vor propune desemnarea unui practician provizoriu in insolventa dintre cei aflati in evidenta practicienilor in insolventa inregistrati la UNPIR. Propunerea desemnarii practicianului in insolventa provizoriu va fi avizata in prealabil de presedintele comisiei de selectie de la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


ARTICOLUL 12
Rezultatul selectiilor
(1) Rezultatele selectiilor se consemneaza intr-o decizie intocmita de comisia de selectie, conform modelului prevazut in anexa nr. 9, care se afiseaza pe pagina de internet si se comunica organului fiscal central care a solicitat efectuarea selectiei, prin intermediul secretariatului comisiei de selectie. Prin afisarea pe pagina de internet se considera a fi comunicata decizia privind rezultatul selectiei catre ofertantii care au participat la selectie.
(2) In cazul in care comisia competenta nu poate finaliza procedura de selectie din motive temeinic justificate pana la data adunarii creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului in insolventa, organul fiscal central il poate sustine pe cel desemnat de instanta de judecata, cu onorariul stabilit de judecatorul-sindic prin hotararea de deschidere, fara a depasi suma de 5.000 de lei, exclusiv TVA, pentru intreaga procedura in cazul onorariului fix si un procent de maximum 5%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor in cazul celui de succes.
(3) Comisia de selectie poate emite decizie de modificare si/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de selectie, in urmatoarele situatii:
a) in situatia in care ulterior emiterii acesteia se constata erori in continutul deciziei privind rezultatul procedurii de selectie, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie;
b) in urma solutionarii plangerilor prealabile;
c) in baza hotararilor judecatoresti definitive.
(4) Pentru deciziile prevazute la alin. (3) se aplica in mod corespunzator prevederile alin. (1) si art. 15.


ARTICOLUL 13
Sustinerea practicianului selectat
(1) Organele fiscale centrale care au calitatea de creditori fiscali in dosarele care au ca obiect procedura insolventei vor propune judecatorului-sindic si vor vota desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, dupa caz, selectat, in conditiile prezentului ordin.
(2) In cazul in care procedura de selectie pentru desemnarea practicienilor in procedurile de insolventa deschise este contestata pe calea unei actiuni in instanta, organele fiscale centrale care au calitatea de creditori vor fi de acord cu propunerile de desemnare provizorie, pana la solutionarea definitiva a actiunii, a practicianului in insolventa propus de alti creditori, respectiv institutii publice sau operatori economici cu capital majoritar de stat.


ARTICOLUL 14
Alte dispozitii
Selectia practicienilor agreati in vederea sustinerii in dosarele in care organul fiscal central este creditor se realizeaza atat pentru calitatea de administrator, cat si pentru cea de lichidator judiciar, nefiind necesara cate o selectie pentru fiecare faza procedurala.


CAPITOLUL IV
Procedura de solutionare a plangerilor prealabile


ARTICOLUL 15
Solutionarea plangerilor
(1) Inainte de a se adresa instantei competente, persoana care se considera vatamata in procedura de agreare sau de selectie trebuie sa solicite comisiei de agreare sau de selectie, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei privind rezultatul agrearii/selectiei, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia. Comisia de agreare sau de selectie va inainta, prin grija secretariatului, plangerea prealabila, in termen de maximum o zi de la data inregistrarii acesteia, comisiei de solutionare a plangerilor prealabile constituite in conditiile prezentului ordin, in vederea solutionarii acesteia.
(2) Plangerea prealabila, formulata potrivit prevederilor alin. (1), se solutioneaza de comisia de solutionare a plangerilor, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia la unitatea fiscala care a realizat procedura de agreare/selectie.
(3) Comisiile de solutionare a plangerilor prealabile constituite la nivelul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se vor intruni intr-un termen de maximum 20 de zile de la inregistrare, urmand a solutiona plangerea ofertantului descalificat sau respins, dupa caz.
(4) In urma solutionarii plangerii va fi emisa o decizie motivata de admitere sau respingere, care se comunica contestatorului, prin grija secretariatului, in interiorul termenului prevazut la alin. (2). Decizia este comunicata si comisiei de agreare sau selectie al carui act a fost atacat cu plangere prealabila, dupa caz, in vederea luarii masurilor corespunzatoare.
(5) Decizia emisa de comisia de solutionare poate fi atacata la instanta competenta in termenul prevazut de dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL V
Masuri tranzitorii si dispozitii finale


ARTICOLUL 16
Masuri tranzitorii
(1) Selectiile pentru care au fost publicate anunturi anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin vor fi finalizate in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare.
(2) Practicienii agreati in conditiile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscale nr. 2.442/2016, cu modificarile ulterioare, isi pastreaza aceasta calitate pana la emiterea unei noi decizii privind rezultatul procedurii de agreare emisa in baza noilor prevederi.


ARTICOLUL 17
Intrarea in vigoare
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 august 2016, cu modificarile ulterioare, se abroga.


ARTICOLUL 18
Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul ordin si pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...

Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura p ...

LEGEA nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19
LEGE nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei d ...

OUG 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Ordonanta de urgenta nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate
Ordonanta de urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii e ...Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor loca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bun
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice