Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Procedura de acordare a bonificatiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta in anul 2018 a declaratiei unice

INTEGRAL: Procedura de acordare a bonificatiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta in anul 2018 a declaratiei unice


Procedura de acordare a bonificatiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta in anul 2018 a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si pentru plata cu anticipatie a obligatiilor fiscale declarate in anul 2018 prin declaratia unica, din 21.05.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 479 din 12.06.2019.

ARTICOLUL 1
Dispozitii generale
(1) Prezenta procedura se aplica:
a) persoanelor fizice care au depus pana la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;
b) persoanelor fizice care au platit cu anticipatie, pana la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, impozitul pe venitul anual estimat, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate estimate pentru anul 2018, declarate prin declaratia unica;
c) persoanelor fizice care au obtinut, in anul 2018, venituri anuale si care au depus numai declaratia unica prevazuta la art. 120 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod fiscal, in conditiile prevazute la lit. a).
(2) Obligatiile fiscale pentru care se acorda bonificatii sunt cele declarate prin declaratia unica, pentru veniturile estimate in anul 2018, precum si cele declarate pentru veniturile realizate in anul 2018.
(3) Valoarea bonificatiilor reprezinta:
a) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligatiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate in anul 2018;
b) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligatiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate in anul 2018.
(4) Valoarea bonificatiilor prevazute la alin. (3) diminueaza obligatiile fiscale prevazute la alin. (2), declarate prin declaratia unica.
(5) Organul fiscal central constata, din oficiu, acordarea bonificatiilor prevazute la alin. (3), dupa data de 31 iulie 2019, prin emiterea unei decizii.
(6) Bonificatiile prevazute la alin. (3) se acorda si pentru obligatiile fiscale stabilite prin declaratii rectificative depuse pana la data de 31 iulie 2019 inclusiv, daca sunt respectate conditiile de la art. 2 alin. (1) si (2), dupa caz.
(7) Pentru sumele de plata stabilite prin decizii de impunere ca urmare a inspectiei fiscale aferente tipurilor de obligatii fiscale prevazute la alin. (2), comunicate anterior sau ulterior datei de 31 iulie 2019 inclusiv, se acorda bonificatiile prevazute la alin. (3), daca sunt respectate conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), dupa caz.


ARTICOLUL 2
Procedura de acordare a bonificatiilor
(1) Bonificatia prevazuta la art. 1 alin. (3) lit. a) se acorda, din oficiu, de catre organul fiscal central, in situatia in care a fost achitat, pana la 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel putin 95% din obligatia fiscala declarata, aferenta veniturilor estimate in anul 2018.
(2) Bonificatia prevazuta la art. 1 alin. (3) lit. b) se acorda, din oficiu, de catre organul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) declaratia unica a fost depusa pana la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanta;
b) a fost achitata, pana la 31 iulie 2019 inclusiv, diferenta dintre obligatia fiscala declarata aferenta veniturilor realizate in anul 2018 si valoarea bonificatiei prevazuta la art. 1 alin. (3) lit. b).
(3) In situatia in care persoana fizica a beneficiat de bonificatia prevazuta la alin. (1), pentru a se incadra in conditia prevazuta la alin. (2) lit. b), trebuie sa achite diferenta dintre obligatia fiscala declarata aferenta veniturilor realizate in anul 2018, valoarea bonificatiei acordata potrivit alin. (1) si suma achitata pana la 15 decembrie 2018 inclusiv.
(4) Bonificatiile prevazute la art. 1 alin. (3) se acorda cumulativ de catre organul fiscal central si in situatia in care a fost achitat, pana la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel putin 90% din obligatia fiscala declarata, aferenta veniturilor estimate in anul 2018 si declaratia unica a fost depusa pana la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, de catre urmatoarele categorii de persoane fizice:
a) persoanele fizice care au obtinut, in anul 2018, venituri anuale si care au depus numai declaratia unica prevazuta la art. 120 din Codul fiscal;
b) persoanele fizice care se incadreaza in prevederile art. 151 alin. (16) - (19) si art. 174 alin. (16) - (19) din Codul fiscal.
(5) Pentru acordarea bonificatiilor, organul fiscal central editeaza automat din aplicatia informatica o lista a contribuabililor care pot beneficia de bonificatii, care cuprinde urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale persoanei fizice: numele si prenumele, precum si codul de identificare fiscala;
b) denumirea obligatiei fiscale declarate prin declaratia unica;
c) cuantumul obligatiei fiscale mentionate la lit. b);
d) suma platita pana la 15 decembrie 2018 inclusiv, pentru fiecare obligatie fiscala;
e) valoarea bonificatiei calculate conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. a);
f) informatia privind depunerea sau nedepunerea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta pana la 31 iulie 2018 inclusiv;
g) valoarea bonificatiei calculate conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b);
h) suma platita pana la 31 iulie 2019 inclusiv, pentru fiecare obligatie fiscala.
(6) Compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori din cadrul organului fiscal central, denumit in continuare compartiment de specialitate, intocmeste un referat prin care propune aprobarea acordarii bonificatiilor prevazute la art. 1 alin. (3), precum si scaderea din evidenta a valorii acestora, la care ataseaza lista prevazuta la alin. (5).
(7) Concomitent cu referatul prevazut la alin. (6), pentru fiecare persoana fizica prevazuta in lista se emite:
a) un borderou de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale;
b) o decizie de constatare a acordarii bonificatiei, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.
(8) In cazul in care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la alin. (1) - (3) pot fi aplicate ambele bonificatii mentionate la art. 1 alin. (3).
(9) In situatia constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) - (3), organul fiscal central instiinteaza cu privire la neacordarea bonificatiilor numai persoanele fizice care sunt inrolate in spatiul privat virtual.
(10) Decizia prevazuta la alin. (7) lit. b) se intocmeste in doua exemplare, se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal central. Un exemplar al deciziei se comunica persoanei fizice de catre organul fiscal central, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.
(11) In situatia in care persoanele fizice au achitat integral cuantumul obligatiilor fiscale fara aplicarea prealabila a bonificatiilor, acestea pot solicita restituirea sumelor platite in plus, prin depunerea unei cereri la organul fiscal central, prevederile art. 168 din Codul de procedura fiscala fiind aplicabile in mod corespunzator. Modelul cererii de restituire este prevazut in Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Documentele prevazute la alin. (6) si (7), aprobate de conducatorul organului fiscal central, stau la baza scaderii din evidenta fiscala a valorii bonificatiilor acordate.
(13) Prezenta procedura se aplica si in cazul in care obligatiile fiscale ce reprezinta conditie de acordare a bonificatiilor au fost stinse prin alte modalitati prevazute de lege decat plata voluntara.


ARTICOLUL 3
Dispozitii privind modalitatea de transfer de la bugetul de stat al valorii bonificatiilor acordate la plata contributiei de asigurari sociale
(1) Organul fiscal central transmite, in sistem informatic, in termen de 5 zile de la data acordarii bonificatiilor, unitatilor Trezoreriei Statului un fisier continand sumele reprezentand valoarea bonificatiilor acordate la plata contributiei de asigurari sociale.
(2) Pe baza acestui fisier se debiteaza automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscala al persoanei fizice si se crediteaza contul de venituri al bugetului asigurarilor sociale codificat cu codul de identificare fiscala al persoanei fizice. Documentele justificative pe baza carora se realizeaza fisierul il reprezinta borderoul de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale mentionat la art. 2 alin. (7) lit. a) si decizia de constatare a acordarii bonificatiei, prevazuta la art. 2 alin. (7) lit. b).
(3) Organul fiscal central transmite, in sistem informatic, Casei Nationale de Pensii Publice informatiile cu privire la contributiile de asigurari sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate in anul 2018.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice