Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Norma "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului", din 04.06.2019

INTEGRAL: Norma "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului", din 04.06.2019


Publicate in Monitorul Oficial nr. 482 din 13.06.2019

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Articolul 1

(1) Prezenta norma stabileste termenii si conditiile in baza carora Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. (denumita in continuare EximBank) realizeaza, in numele si in contul statului, operatiuni de asigurare a creditelor la export si a investitiilor realizate de companii romanesti in strainatate.
(2) In baza prezentei norme, EximBank asigura, in numele si in contul statului, exporturile romanesti de bunuri si/sau servicii cu plata amanata, realizate intr-o perioada egala cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), precum si investitiile romanesti in strainatate. EximBank realizeaza aceste operatiuni in limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare.
(3) Tipurile de polite de asigurare emise de EximBank in numele si in contul statului si ale caror mecanisme sunt reglementate de prezenta norma sunt urmatoarele:
a) polita de asigurare a creditului furnizor;
b) polita de asigurare a creditului cumparator;
c) polita de asigurare a investitiilor romanesti de capital in strainatate.


Articolul 2
Pentru asigurarea creditelor la export si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, EximBank poate incheia contracte, conventii, acorduri de reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se incheie pe baza aprobarii Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A.


Articolul 3
(1) Sursa de realizare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EximBank - S.A., republicata, cu completarile ulterioare, "Fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor romanesti in strainatate, precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale", denumit in continuare Fondul.
(2) Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de catre C.I.F.G.A.


CAPITOLUL II
Definitii


Articolul 4
In sensul prezentei norme, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
1. asigurarea creditului la export - instrument financiar specific, de sustinere oficiala de catre stat a exportului de bunuri si servicii originare din Romania, care consta in acoperirea riscurilor comerciale, politice si de forta majora aferente creditelor la export;
2. asigurarea investitiilor de capital in strainatate - instrument financiar specific, de sustinere oficiala de catre stat a investitiilor de capital realizate de companii romanesti in tari cu risc politic ridicat, care consta in acoperirea riscurilor politice care impiedica realizarea investitiei/proiectului de investitie;
3. asigurat:
a) exportatorul roman care acorda creditul furnizor in baza unui contract de export;
b) institutia financiara, consortiul de institutii financiare sau reprezentantul legal al consortiului de institutii financiare care fie acorda un credit cumparator, fie finanteaza un credit furnizor pentru realizarea unui contract de export;
c) persoana juridica romana care realizeaza investitia de capital in strainatate.
4. avans - suma care trebuie achitata exportatorului roman de catre cumparatorul extern, cel mai tarziu la data de inceput a creditului la export4 si care nu poate fi mai mica de 15% din valoarea bunurilor/serviciilor exportate; pentru determinarea avansului, valoarea bunurilor/serviciilor exportate se poate reduce proportional daca tranzactia include bunuri si servicii dintr-o terta tara care nu sunt acoperite de asigurare;
4 Conform definitiei din Acordul OCDE, anexa II la Regulament.
5. beneficiarul investitiei - compania, asociatia, parteneriatul sau orice forma de entitate din tara-gazda, care detine dreptul de proprietate sau dreptul de a dispune de activele care contribuie la implementarea investitiei de capital in strainatate;
6. costuri locale - cheltuieli efectuate de exportator in tara debitorului cu bunurile si serviciile care sunt necesare fie pentru executarea de catre exportator a contractului de export, fie pentru finalizarea proiectului din care face parte contractul de export; in aceasta categorie nu este inclus comisionul platibil de catre exportator agentului sau din tara debitorului;
7. costuri locale eligibile - partea din costurile locale care poate fi luata in calculul sumei asigurate, a carei valoare nu poate depasi valoarea avansului;
8. credit cumparator - imprumutul acordat de o institutie financiara sau de un consortiu de institutii financiare cumparatorului extern sau bancii acestuia, in scopul platii contravalorii bunurilor/serviciilor achizitionate de la exportatorul roman;
9. credit furnizor - finantarea de catre exportator a importatorilor de bunuri/servicii originare din Romania, prin acceptarea efectuarii platii de catre acestia la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);
10. credit la export - facilitate financiara care permite cumparatorului extern sa achizitioneze bunuri/servicii de la exportatorul roman si sa le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit). Creditul la export poate avea forma creditului furnizor sau a creditului cumparator;
11. debitor - cumparatorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligatia de a plati contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate. In cazul asigurarii creditului cumparator, debitorul este imprumutatul, semnatar al Acordului de credit cumparator, care poate fi cumparatorul extern sau banca acestuia;
12. debitor public - orice entitate care reprezinta, sub orice forma, insasi autoritatea publica si care nu poate fi declarata insolvabila din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entitati suverane care actioneaza in numele si cu garantia statului (ministerul de finante, banca centrala, alte asemenea), entitati publice subordonate (autoritati regionale, locale sau parastatale), alte institutii similare;
13. despagubire - suma pe care o poate plati EximBank asiguratului in cazul producerii riscului acoperit, rezultata prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurata;
14. exportator - persoana juridica romana, legal constituita, autorizata sa desfasoare activitati de export, inclusiv comisionarul, contractantul general, subcontractantul, proiectantul general, antreprenorul general angajati in realizarea contractului de export;
15. fransiza - partea procentuala din suma asigurata sau din pierderea asigurata care nu este suportata de catre EximBank;
16. investitia de capital in strainatate - orice fel de investitie de capital (stabilita in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in tara-gazda) realizata pe teritoriul tarii-gazda, aflata in proprietatea sau sub controlul direct/indirect al asiguratului, care consta in:
a) investitii directe de capital, cum ar fi: actiuni sau drepturi de proprietate intr-o companie sau entitate cu personalitate juridica; dreptul de a participa la profituri sau castiguri din lichidarea oricarei companii infiintate in parteneriat; drepturi de participatie la activele unei companii fara personalitate juridica; investitii de portofoliu, inclusiv participatii minoritare in companii constituite in parteneriat; actiuni preferentiale si actiuni ce rezulta din conversia instrumentelor de debit; imprumuturi acordate de investitor pentru beneficiarul investitiei, unde imprumutul are o maturitate mai mare de 1 an (daca orice astfel de imprumut are o maturitate mai mare de 1 an, dar mai mica de 3 ani, asigurarea poate fi avuta in vedere daca investitorul a demonstrat un angajament pe termen lung fata de proiectul de investitii); alte forme similare stabilite prin lege;
b) investitii indirecte de capital, care au loc pe o perioada mai mare de 3 ani si care depind in mod nemijlocit de productia, veniturile sau profitul rezultat de pe urma investitiei, cum ar fi: contracte de impartire a productiei; contracte de participare la profit; contracte de management; acorduri de franciza in care francizorul ofera beneficiarului francizei un pachet de resurse, cum ar fi marci de piata, know-how, asistenta in management; acorduri de licenta in care cel care ofera licenta catre beneficiarul licentei ofera si tehnologia; contracte la cheie in care contractorul este responsabil cu infiintarea unei unitati complete de productie sau servicii in tara-gazda; acorduri de leasing in care finantatorul/locatorul inchiriaza bunurile de capital utilizatorului/locatarului si in care platile depind substantial de productia, veniturile sau profiturile proiectului de investitii; obligatiuni subordonate emise de beneficiarul investitiei; garantiile sau alte asemenea titluri acordate de investitor pentru imprumuturi luate de beneficiarul investitiei; alte forme similare stabilite prin lege;
17. insolventa debitorului - insolventa va fi considerata a aparea in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) impotriva debitorului exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de insolventa, in conformitate cu legislatia in vigoare in tara debitorului;
b) s-a hotarat dizolvarea/lichidarea debitorului, in conformitate cu legislatia in vigoare in tara debitorului;
c) exista alte decizii, cu efecte stabilite de lege si constatate de instanta, care atesta insolventa de drept a debitorului;
18. operator economic asociat - orice companie controlata de solicitant in mod direct/indirect sau care controleaza solicitantul in mod direct/indirect sau care este direct/indirect controlata de aceeasi companie care controleaza solicitantul. Situatia de control poate aparea in urmatoarele cazuri:
a) compania care controleaza alta companie detine in mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot in cadrul acesteia (compania controlata), respectiv majoritatea indirecta a drepturilor de vot prin intermediul oricaror altor companii (controlate) sau ca urmare a acordurilor incheiate cu alti actionari; sau
b) in cazul in care compania (ce detine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi si alte persoane detinand functii similare in cadrul unei companii (controlate); sau
c) mai mult de jumatate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzand administratorii, directorii executivi si alte functii similare, sau din orice alte organe administrative sau persoane imputernicite ale companiei (ce detine controlul) sau ale oricarei altei companii asociate acesteia; sau
d) compania (ce detine controlul) poate avea o influenta de control (decisiva) asupra conducerii altei companii;
19. perioada de asteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit sa se materializeze, dupa expirarea careia asiguratul poate sa solicite despagubirea;
20. pierdere asigurata - parte din pierderea inregistrata de asigurat ca urmare a producerii riscului acoperit, determinata ca valoare totala sau partiala din suma asigurata, aferenta sumelor datorate si neachitate de debitor;
21. polita de asigurare - contractul incheiat intre EximBank si asigurat, prin care EximBank se obliga sa plateasca asiguratului, in termenii si conditiile stabilite, o parte din pierderea inregistrata de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;
22. suma asigurata - valoarea maxima expusa la risc, ce poate fi acoperita de EximBank, stabilita prin polita de asigurare;
23. sume retinute pe riscul asiguratului - partea din fransiza care trebuie sa fie suportata de catre asigurat si care nu poate fi cedata catre un alt asigurator;
24. valoarea bunurilor/serviciilor exportate - contravaloarea bunurilor/serviciilor necesare pentru realizarea marfurilor/serviciilor care fac obiectul unui contract de export, in care se includ, fara a se limita la, cheltuieli cu producerea, livrarea, transportul bunurilor, importurile de completare, plata salariilor etc.;
25. valoarea exportului - valoarea totala a exportului de efectuat, formata din valoarea bunurilor/serviciilor exportate si valoarea costurilor locale, acolo unde exista, in conformitate cu contractul legal incheiat intre exportatorul roman si cumparatorul extern (contract ferm sau contract-cadru insotit de comenzi confirmate), al carui obiect consta in exportul de bunuri si/sau servicii originare din Romania.


CAPITOLUL III
Descrierea asigurarii


Articolul 5
EximBank asigura, in numele si in contul statului, creditele la export pe termen mediu si lung si investitiile romanesti de capital in strainatate, impotriva pierderilor datorate riscurilor comerciale, politice si de forta majora.


Articolul 6
Asigurarea creditului la export acopera pierderile suportate de asigurat in perioada de prelivrare si/sau postlivrare, ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere:
a) factori de natura comerciala:
(i) debitorul nu a efectuat plata la termenele si in conditiile prevazute in contractul de export/acordul de credit cumparator;
(ii) impotriva debitorului exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de insolventa, o hotarare valida de dizolvare/lichidare sau alta decizie cu efecte stabilite de lege si constatate de instanta, care atesta insolventa de drept a debitorului;
(iii) rezilierea arbitrara a unui contract de catre un debitor privat, respectiv orice decizie arbitrara de a intrerupe sau de a suspenda contractul, inclusiv refuzul arbitrar de a prelua bunurile livrate conform contractului5;
5 Nu se aplica in cazul creditului cumparator.
b) factori de natura politica:
(i) moratoriu general privitor la datoria externa, declarat de guvernul din tara debitorului sau de guvernul unei terte tari prin intermediul careia trebuie efectuata plata;
(ii) orice evenimente politice, dificultati economice sau masuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate in afara Romaniei si care blocheaza ori intarzie transferul fondurilor;
(iii) orice act sau decizie luata de guvernul unei tari, alta decat Romania, inclusiv orice act sau decizie a autoritatilor publice, asimilate unei interventii a guvernului, care impiedica executarea contractului de export;
(iv) dispozitii legale adoptate in tara debitorului, prin care se stipuleaza ca platile efectuate de debitor trebuie sa fie facute in moneda locala, fara a tine cont de faptul ca, drept urmare a fluctuatiilor cursului de schimb, aceste plati convertite in moneda contractului de export nu mai acopera valoarea creantei in momentul transferului de fonduri;
(v) masuri sau decizii luate de Guvernul Romaniei, inclusiv cele luate de Uniunea Europeana, referitoare la derularea comertului cu state terte (cum ar fi interzicerea exporturilor catre aceste state terte), care impiedica total sau partial derularea contractului de export, cu conditia ca efectele acestor masuri sau decizii sa nu fie compensate in alt fel prin adoptarea unor masuri compensatorii;
c) factori de natura fortei majore:
(i) evenimente de tipul fortei majore declarate si constatate in mod oficial de autoritatea competenta din tara debitorului (inundatii, cutremure, eruptii vulcanice, cicloane, tsunami, accident nuclear etc.);
(ii) razboaie, razboaie civile, revolutii, revolte, tulburari sociale, alte evenimente similare, care au loc in tara debitorului.


Articolul 7
(1) Asigurarea investitiilor romanesti de capital in strainatate acopera pierderile suportate de asigurat ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere:
a) evenimente politice, dificultati economice sau masuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate in tara- gazda si care blocheaza ori intarzie transferul fondurilor;
b) expropriere;
c) razboi si revolte civile;
d) nerespectarea acordului de investitie de catre guvernul tarii-gazda.
(2) Se exclud de la asigurare pierderile inregistrate de catre asigurat cauzate de:
a) aplicarea oricaror legi, decrete sau acte normative care erau in vigoare in tara-gazda la data semnarii politei de asigurare sau orice actiune/lipsa de actiune a guvernului tarii- gazda sau oricare alt eveniment care s-a produs inainte de data semnarii politei de asigurare;
b) practicarea de catre asigurat sau de catre beneficiarul investitiei a unor acte de coruptie, spalare de bani sau incalcarea legislatiei si reglementarilor cu caracter nediscriminatoriu si cu aplicare generala elaborate de guvernul tarii-gazda si care nu au ca efect confiscarea;
c) neaplicarea de catre asigurat sau de catre beneficiarul investitiei a normelor legale privind cerintele de protectie a mediului care sunt in vigoare la data semnarii politei de asigurare;
d) incalcarea de catre asigurat sau de catre beneficiarul investitiei a obligatiilor asumate fata de guvernul tarii-gazda;
e) orice actiune sau omisiune:
(i) a guvernului tarii debitorului sau tarii-gazda, care a fost acceptata de asigurat sau beneficiarul investitiei, cu exceptia cazului in care un astfel de accept a fost obtinut prin forta; sau
(ii) care este in mod cert atribuita deciziei conducerii asiguratului sau beneficiarului investitiei, inclusiv refuzul oricareia dintre acestea de a se conforma fie prevederilor legilor in vigoare ale tarii-gazda, fie obligatiilor fata de sau compensarilor date de catre guvernul tarii-gazda;
f) existenta unei dispute (litigiu sau neintelegere de orice natura) intre asigurat/beneficiarul investitiei si guvernul tarii- gazda cu privire la indeplinirea obligatiilor de natura comerciala stipulate in acordul de investitie.


Articolul 8
Asigurarea nu acopera:
a) exportul de armament;
b) exportul de marfuri inscrise in Lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank6;
6 Lista in vigoare la data aprobarii prezentei norme este stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.
c) exportul sau investitiile in strainatate care au un impact negativ asupra mediului in tara debitorului sau in tara-gazda, conform cerintelor impuse de EximBank referitoare la standardele privind protectia mediului aplicabile creditelor de export sustinute oficial;
d) exportul catre operatori economici asociati;
e) exportul catre o persoana fizica.


Articolul 9
(1) Pentru asigurarea creditului furnizor data producerii riscului este:
a) data scadentei creditului la export in cazul neefectuarii platii de catre debitor;
b) data deschiderii procedurii de insolventa impotriva debitorului;
c) data la care exportatorul a primit notificarea debitorului privind rezilierea unilaterala a contractului de export sau decizia arbitrara a debitorului de a intrerupe sau de a suspenda contractul.
(2) Pentru asigurarea creditului cumparator data producerii riscului este:
a) data scadentei ratei de credit/dobanzii de platit, in cazul nerambursarii de catre debitor;
b) data deschiderii procedurii de insolventa impotriva debitorului.
(3) Pentru asigurarea investitiilor romanesti de capital in strainatate data producerii riscului este:
a) data la care asiguratul nu a putut realiza transferul sumelor aferente investitiei, in cazul asigurarii riscului de transfer;
b) data la care asiguratul este privat de exercitarea drepturilor sale de proprietate sau de control asupra investitiei asigurate sau este privat de dreptul sau de a folosi sau dispune de dividende, profituri sau alte venituri banesti obtinute de pe urma investitiei, in cazul riscului de expropriere;
c) data la care are loc distrugerea, disparitia sau deteriorarea activelor corporale (altele decat metale si pietre pretioase, opere de arta, antichitati, bani si documente) in tara-gazda, in cazul riscului de razboi si revolte civile;
d) data comunicata in mod oficial referitoare la declansarea evenimentului asigurat sau, dupa caz, data la care asiguratul declara ca nu a putut efectua operatiuni esentiale care sa mentina capacitatea financiara a beneficiarului investitiei, in cazul riscului de razboi si revolte civile;
e) data la care se da o sentinta judecatoreasca/decizie arbitrala finala, definitiva si irevocabila in cazul riscului de nerespectare a Acordului de investitie.
(4) Termenul de transmitere a notificarii privind producerea riscului este de maximum 30 de zile de la data producerii riscului; in cazul deschiderii procedurii insolventei, termenul de transmitere a notificarii privind producerea riscului este de 30 de zile de la data la care asiguratul a luat la cunostinta de insolventa debitorului.
(5) Perioada de asteptare este de:
a) 90 de zile de la data notificarii producerii riscului de catre asigurat, daca riscul se produce in perioada de postlivrare in cazul asigurarii creditului furnizor sau in cazul asigurarii creditului cumparator;
b) 180 de zile de la data notificarii producerii riscului de catre asigurat, daca riscul se produce in perioada de prelivrare in cazul asigurarii creditului furnizor sau in cazul asigurarii investitiilor romanesti de capital.
(6) Nu se aplica nicio perioada de asteptare in cazul insolventei debitorului privat sau in cazul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei.
(7) In functie de caracteristicile tranzactiei, se pot stabili termene mai mari decat cele prevazute la alin. (4) si (5).


Articolul 10
(1) Operatiunea de asigurare se acorda in limita a 85% din valoarea contractului de export.
(2) Fara a aduce atingere alin. (1), suma asigurata de EximBank in cazul creditelor la export este de maximum 85% din valoarea totala a bunurilor/serviciilor exportate, la care se mai poate adauga o suma reprezentand costuri locale eligibile a caror valoare nu poate depasi 15% din valoarea bunurilor/serviciilor exportate.
(3) Fara a aduce atingere alin. (2), in cazul asigurarii creditului cumparator, suma asigurata poate include dobanda curenta aferenta creditului si prima de asigurare.
(4) In cazul asigurarii investitiilor romanesti de capital in strainatate, suma asigurata este egala cu maximum valoarea investitiei la care se pot adauga veniturile previzionate a se obtine de pe urma acestei investitii (profit, dividende).


Articolul 11
In suma asigurata nu pot fi incluse urmatoarele:
a) comisioanele, spezele bancare, dobanzile penalizatoare si orice alte penalitati datorate de catre debitor sau prevazute pentru proiectul/acordul de investitie;
b) compensatiile rezultate in urma aplicarii unor prevederi legale sau in urma unor intelegeri in afara proiectului de investitie/acordului de investitie;
c) creantele rezultate in urma producerii unor riscuri neasigurate;
d) creantele care fac obiectul altei polite de asigurare.


Articolul 12
Sumele retinute pe seama asiguratului reprezinta cel putin 50% din fransiza.


Articolul 13
Procentul asigurat de EximBank poate fi:
a) maximum 85% in cazul creditului furnizor;
b) maximum 90% in cazul investitiilor in strainatate;
c) maximum 95% in cazul creditului cumparator.


Articolul 14
(1) Despagubirea maxima pe care EximBank o poate plati se determina prin aplicarea procentului asigurat la suma asigurata.
(2) Despagubirea efectiva pe care EximBank o plateste asiguratului ca urmare a producerii pierderii se calculeaza prin aplicarea procentului asigurat la pierderea suferita efectiv de asigurat, fara a se depasi despagubirea maxima.


Articolul 15
(1) Perioada asigurata este perioada in care se poate produce riscul asigurat si se coreleaza cu perioada de rambursare a creditelor la export, care conform prevederilor Acordului OCDE si Regulamentului poate fi de:
a) maximum 8,5 ani - pentru tarile din categoria I7,
7 In sensul Acordului OCDE tarile din categoria I sunt tarile OCDE cu venituri ridicate. Toate celelalte tari intra in categoria II. Clasificarea se realizeaza anual de Banca Mondiala in functie de venitul national brut pe cap de locuitor.
b) maximum 10 ani - pentru tarile incadrate in categoria II.
(2) In cazul in care exportul se incadreaza in intelegerile sectoriale din cadrul Acordului OCDE, parte integranta a Regulamentului, perioada maxima de rambursare a creditului la export este cea stipulata in intelegerea sectoriala aplicabila.


Articolul 16
(1) Politele de asigurare sunt formate din: Conditiile generale de asigurare si Lista conditiilor specifice. Orice acte aditionale incheiate ulterior fac parte integranta din polita de asigurare.
(2) Politele de asigurare se pot incheia in LEI, USD, EUR sau in alta moneda liber convertibila.
(3) In functie de prevederile contractului de export, se pot stabili termeni si conditii specifice de acordare a politelor de asigurare, in conformitate cu intelegerile sectoriale, parte integranta a Regulamentului.


CAPITOLUL IV
Criterii de eligibilitate. Conditii de acordare a asigurarii


Articolul 17
La data inregistrarii cererii de asigurare, insotita de documentatia completa, solicitarea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) exportatorul/investitorul este persoana juridica romana legal constituita;
b) impotriva solicitantilor nu a fost instituita procedura judiciara a insolventei conform legislatiei in vigoare;
c) exportatorul/investitorul nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului al caror mod de plata nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amanare, compensare, cereri de rambursare/compensare TVA depuse la Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru sume ce acopera valoarea datoriilor restante etc.). In cazul in care la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data intrarii in vigoare a politei de asigurare. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea in vigoare a politei de asigurare;
d) solicitantii respecta cerintele impuse de EximBank prin Politica EximBank privind combaterea faptelor de coruptie in domeniul creditelor de export sustinute oficial;
e) exportatorul/investitorul respecta cerintele impuse de EximBank referitoare la standardele privind protectia mediului aplicabile creditelor de export sustinute oficial;
f) exportatorul/investitorul nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala si cu EximBank.


Articolul 18
(1) Asigurarea creditului la export se acorda in urmatoarele conditii standard:
a) continutul national al exportului sa fie de minimum 50%, cu exceptia exportului de nave;
b) creditul la export este acordat pe o durata egala sau mai mare de 2 ani, care poate include perioada de fabricatie a bunurilor;
c) perioada de rambursare a creditului la export nu trebuie sa depaseasca durata de viata a bunurilor exportate;
d) principalul creditului la export se ramburseaza, de regula, in rate egale;
e) ratele de principal se ramburseaza si dobanzile se platesc la intervale de maximum 6 luni, iar prima rata de principal si de dobanda trebuie achitata nu mai tarziu de 6 luni de la data de inceput a creditului la export;
f) dobanda datorata dupa data de inceput a creditului nu se capitalizeaza.
(2) In conformitate cu prevederile Regulamentului, asigurarea creditului la export se poate acorda si in alte conditii decat cele prevazute la alin. (1) lit. d) si e), cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) nicio rata de principal sau serie de rate de principal care se va rambursa intr-o perioada de 6 luni nu trebuie sa depaseasca 25% din principalul creditului;
b) ratele de principal se ramburseaza la interval de maximum 12 luni; prima rata de principal trebuie rambursata nu mai tarziu de 12 luni de la data de inceput a creditului la export si cel putin 2% din principalul creditului trebuie sa fie rambursat intr-o perioada de 12 luni de la data de inceput a creditului la export;
c) dobanda se achita la interval de maximum 12 luni, iar prima rata de dobanda trebuie achitata nu mai tarziu de 6 luni de la data de inceput a creditului;
d) durata medie ponderata maxima a perioadei de rambursare nu depaseste:
(i) pentru tranzactii cu debitori publici (sau in cazul unei garantii de plata suverana):
- 4 ani si 6 luni, pentru tari din categoria I;
- 5 ani si 3 luni pentru tari din categoria II;
(ii) pentru tranzactii cu debitori privati (sau in cazul in care nu exista garantie de plata suverana):
- 5 ani, pentru tari din categoria I;
- 6 ani, pentru tari din categoria II.
(3) Asigurarea creditului la export conform alin. (2) de mai sus se poate acorda in cazuri justificate de un decalaj intre data la care debitorul dispune de fonduri si profilul serviciului datoriei, care ar rezulta dintr-un grafic de rambursare cu rate semestriale egale.


Articolul 19
Pentru acordarea asigurarii investitiilor romanesti de capital in strainatate trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) solicitantul implementeaza in tara-gazda o investitie de capital;
b) capitalul social majoritar al solicitantului nu este detinut de persoane fizice sau juridice originare din tara-gazda;
c) investitorul a obtinut autorizatiile necesare pentru realizarea investitiei de capital, in conformitate cu legile si reglementarile din tara-gazda. In cazul in care, la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data intrarii in vigoare a politei de asigurare. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la obtinerea autorizatiilor necesare, iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea in vigoare a politei de asigurare.


CAPITOLUL V
Documentatia, analiza si aprobarea solicitarii de asigurare


Articolul 20
Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completata, insotita de documentele necesare analizei solicitarii.


Articolul 21
(1) EximBank analizeaza solicitarea de asigurare, potrivit reglementarilor proprii, pe urmatoarele coordonate:
a) riscul de neplata din partea debitorului extern;
b) riscurile asociate tranzactiei de export si investitiei in strainatate;
c) riscurile asociate tarii de destinatie a exportului sau tarii- gazda;
d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurarii.
(2) EximBank are dreptul sa solicite informatii suplimentare in situatia in care elementele cuprinse in cererea de asigurare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice ale operatiunii de asigurare.


Articolul 22
(1) In functie de caracteristicile fiecarei solicitari de asigurare si in urma analizei riscurilor asociate tranzactiei, EximBank stabileste termenii si conditiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, suma asigurata, moneda asigurarii, despagubirea maxima, procentul asigurat, incasarea avansului, conditiile de valabilitate a asigurarii, alte conditii specifice de asigurare.
(2) Pentru sume asigurate care depasesc 2 milioane DST8 (sau echivalent, determinat pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data cererii de asigurare), EximBank va notifica OCDE, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de aprobarea asigurarii, in cazul in care asigurarea se acorda in conditiile prevazute la art. 18 alin. (2).
8 Drepturi speciale de tragere.


Articolul 23
In situatia in care tranzactia de export/investitia pentru care se solicita asigurare este in stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabila 6 luni de la data emiterii.


Articolul 24
Incheierea politelor de asigurare si a promisiunilor de asigurare se realizeaza pe baza aprobarii operatiunii de asigurare.


Articolul 25
EximBank monitorizeaza politele de asigurare emise, prin actiuni si operatiuni specifice, pe intreaga perioada de valabilitate a acestora.


CAPITOLUL VI
Despagubiri/Recuperari


Articolul 26
(1) In termen de maximum 30 de zile de la expirarea perioadei de asteptare, asiguratul este indreptatit sa solicite EximBank acordarea despagubirii.
(2) Despagubirea se calculeaza prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurata.
(3) Plata despagubirii se realizeaza in maximum 90 de zile de la solicitare.


Articolul 27
Odata cu plata despagubirii, EximBank se subroga, pana la limita despagubirii platite, in drepturile, actiunile si garantiile asiguratului fata de debitorul extern sau tara-gazda a investitiei. EximBank va intreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea sumelor platite din fondurile statului de la debitorul extern sau tara-gazda a investitiei.


CAPITOLUL VII
Dispozitii finale


Articolul 28
In scopul aplicarii prezentei norme, EximBank elaboreaza proceduri care se supun aprobarii C.I.F.G.A.


Articolul 29
Ori de cate ori actele normative la care se face referire in prezenta norma vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor intelege ca fiind facute la forma modificata sau completata a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a inlocuit actul abrogat.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ
Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justit ...

Legea nr. 61/1991, Republicata si actualizata 2020, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linist
Legea nr. 61/1991, Republicata si actualizata 2020, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor ...

OUG 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului
Ordonanta de urgenta nr. 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma ...

OUG 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normati
Ordonanta de urgenta nr. 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activita ...

OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice
Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asu ...

OUG nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Ordonanta de urgenta nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

OUG 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordonanta de urgenta nr. 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 ...

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 ...

OG nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Ordonanta nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura ...Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de acces la documentele continute in dosarul unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a medicamentelor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatie
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost at
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Judecatori eliberati din functie la data de 13 februarie 2020
14 Feb 2020 | 432