Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ghidul privind raportarile referitoare la decontarea internalizata conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR), din 12.06.2019

INTEGRAL: Ghidul privind raportarile referitoare la decontarea internalizata conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR), din 12.06.2019


Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 25.06.2019.


I. Domeniu de aplicare
Cui i se adreseaza ghidul? Prezentul ghid se aplica autoritatilor competente desemnate in conformitate cu prevederile art. 11 din CSDR1 si operatorilor de decontare, astfel cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. (11) din CSDR.
1 Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1-72).
Ce se aplica? Prezentul ghid se aplica in legatura cu raportarile privind decontarea internalizata si schimbul de informatii dintre Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) si autoritatile competente privind decontarea internalizata potrivit art. 9 alin. (1) din CSDR.


II. Definitii
Termenii utilizati in acest ghid au acelasi inteles ca in CSDR si in Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei2.
2 Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru detalierea continutului raportarilor referitoare la decontarea internalizata (JO L 65, 10.3.2017, p. 44-47).


III. Obiect
Scopul acestui ghid este de a asigura aplicarea coerenta, uniforma si consecventa a art. 9 din CSDR, precum si a dispozitiilor relevante din Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei si din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/393 al Comisiei3, inclusiv schimbul de informatii dintre ESMA si autoritatile competente cu privire la decontarea internalizata.
3 Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/393 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la modelele si procedurile pentru raportarea si transmiterea informatiilor referitoare la decontarile internalizate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului (JO, L 65, 10.3.2017, p. 116-144).


IV. Obligatii de conformare si raportare
Statutul ghidului
Prezentul document contine orientari emise in temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA4. In conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autoritatile competente si participantii pe pietele financiare trebuie sa depuna toate eforturile pentru a respecta prevederile ghidurilor.
4 Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
Autoritatile competente carora li se adreseaza acest ghid trebuie sa se conformeze, integrandu-l in cadrele lor juridice sau de supraveghere nationale, dupa caz, inclusiv atunci cand anumite orientari specifice se adreseaza, in primul rand, participantilor la pietele financiare. In acest caz, autoritatile competente trebuie sa asigure, prin activitatile lor de supraveghere, respectarea ghidurilor de catre participantii la pietele financiare.
Cerinte de raportare
Autoritatile competente carora li se aplica ghidul trebuie sa notifice ESMA daca respecta sau intentioneaza sa respecte ghidul, precizand motivele de nerespectare, in termen de doua luni de la data publicarii pe site-ul web al ESMA, in toate limbile oficiale ale UE. In absenta unui raspuns in acest termen, se va considera ca autoritatile competente nu se conformeaza. Un model de notificare este disponibil pe site-ul ESMA. Dupa completare, formularul de notificare va fi transmis la ESMA la urmatoarea adresa de e-mail: csdr.data@esma.europa.eu
Operatorii de decontare nu au obligatia sa raporteze daca respecta sau nu acest ghid.


V. Ghid privind raportarile referitoare la decontarea internalizata


5.1. Sfera datelor care trebuie raportate de operatorii de decontare
Toate atributele urmatoare trebuie sa fie prezente pentru ca o instructiune de decontare sa se incadreze in sfera de raportare privind decontarile internalizate:
a) un operator de decontare primeste o instructiune de decontare de la un client cu privire la decontarea unei tranzactii cu titluri de valoare si instructiunea de decontare nu este transmisa integral catre o alta entitate din lantul de detinere;
b) o astfel de instructiune de decontare determina sau ar trebui sa determine un transfer al titlurilor de valoare dintr-un cont de titluri de valoare in altul in evidentele operatorului de decontare, fara nicio miscare paralela externa a titlurilor de valoare in lantul de detinere.
Urmatoarele tipuri de tranzactii si operatiuni trebuie considerate in sfera de raportare a decontarilor internalizate:
a) cumpararea sau vanzarea de titluri de valoare (inclusiv achizitii de pe piata primara sau vanzarile de titluri de valoare);
b) operatiunile de gestionare a garantiilor (inclusiv operatiuni de gestionare a garantiilor tripartite sau operatiuni de autogarantare);
c) darea sau luarea cu imprumut de titluri de valoare;
d) tranzactii de rascumparare;
e) transferul de titluri de valoare intre conturi ale unor fonduri de investitii diferite (fondurile cu sau fara personalitate juridica trebuie considerate clienti);
f) executia ordinelor de transfer de catre un operator de decontare in nume propriu, in masura in care acestea rezulta din tranzactii cu titluri de valoare desfasurate cu clienti ai operatorului de decontare;
g) transferul de titluri de valoare intre doua conturi de titluri de valoare ale aceluiasi client;
h) contracte de garantie financiara cu transfer de proprietate, conform definitiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2002/47/CE5 (privind contractele de garantie financiara);
5 Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garantie financiara (JO L 168, 27.6.2002, p. 43-50).
i) contracte de garantie financiara fara transfer de proprietate, conform definitiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. (c) din Directiva privind contractele de garantie financiara, in cazul in care exista un transfer de titluri de valoare intre conturi;
j) operatiunile corporative privind fluxul, reprezentate de transformari.
Urmatoarele tipuri de tranzactii si operatiuni trebuie considerate in afara sferei de raportare a decontarilor internalizate:
a) operatiunile corporative privind actiunile, cum ar fi distribuirile de numerar (de exemplu, dividende in numerar, plata dobanzilor), distribuirile de titluri de valoare (de exemplu, dividende sub forma de actiuni; emisiune de actiuni gratuite); reorganizari (de exemplu, conversie, divizare de actiuni, rascumparare, cerere de oferta);
b) operatiunile corporative privind fluxul, reprezentate de cererile inregistrate pe piata;
c) operatiunile de pe piata primara, si anume procesul de emisiune initiala de titluri de valoare;
d) crearea si rascumpararea de unitati de fond;
e) plati in numerar pure, fara legatura cu tranzactiile cu titluri de valoare;
f) tranzactiile executate intr-un loc de tranzactionare si transferate de locul de tranzactionare catre o contraparte centrala in vederea compensarii sau catre un depozitar central de titluri de valoare in vederea decontarii.
Un operator de decontare trebuie sa raporteze toate instructiunile privind decontarea care indeplinesc conditiile specificate din acest ghid, indiferent de compensarile efectuate de operatorul de decontare respectiv. Compensarile efectuate de contrapartile centrale (CPC) nu trebuie sa intre in sfera de raportare privind decontarile internalizate.
Va rugam sa consultati exemplele din anexa.
Urmatoarele tipuri de instrumente financiare trebuie considerate in sfera de raportare a decontarilor internalizate:
a) instrumentele financiare care sunt inregistrate initial si mentinute in depozitari centrali de titluri de valoare autorizati in UE, respectiv instrumentele financiare pentru care un depozitar central de titluri de valoare din UE actioneaza in calitate de depozitar central de titluri de valoare emitent;
b) instrumentele financiare inregistrate intr-un depozitar central de titluri de valoare din UE care actioneaza in calitate de depozitar central de titluri de valoare investitor pentru respectivele instrumente financiare, desi acestea pot fi inregistrate initial sau mentinute central in afara depozitarilor centrali de titluri de valoare autorizati.
Categoria "alte instrumente financiare" la care se face referire la art. 2 alin. (1) lit. (g) pct. (ix) din Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei trebuie sa cuprinda instrumentele financiare care nu intra in niciuna dintre categoriile mentionate in mod explicit la art. 2 alin. (1) lit. (g) din regulament si care indeplinesc conditiile specificate in acest ghid.


5.2. Entitatile responsabile de raportarea catre autoritatile competente
Decontarea internalizata poate avea loc la diferite niveluri ale unui lant de detinere de titluri de valoare (custode global, subcustode etc.) si trebuie raportata la nivelul la care are loc. Fiecare operator de decontare trebuie sa raspunda doar de raportarile referitoare la decontarea internalizata din registrele sale.
Un operator de decontare trebuie sa transmita informatiile impuse de art. 9 alin. (1) din CSDR in urmatoarele rapoarte, catre autoritatea competenta din statul membru unde isi are sediul:
a) un raport pentru activitatea sa in statul membru unde isi are sediul (inclusiv activitatea sucursalelor sale din statul membru respectiv);
b) rapoarte separate pentru activitatea sucursalelor sale pe fiecare stat membru;
c) un raport pentru activitatea sucursalelor sale din tarile terte.
Va rugam sa consultati exemplul urmator:
Un operator de decontare cu sediul in statul membru A, care are doua sucursale in statul membru A, o sucursala in statul membru B, doua sucursale in statul membru C, o sucursala in tara terta D si doua sucursale in tara terta E, trebuie sa transmita patru rapoarte catre autoritatea competenta din statul membru A, dupa cum urmeaza:
a) un raport privind activitatea sa in statul membru A, inclusiv activitatea sucursalelor sale din respectivul stat membru (specificand codul de tara al statului membru A);
b) un raport privind activitatea sucursalei sale din statul membru B (specificand codul de tara al sucursalei din statul membru B, in plus fata de codul de tara al operatorului de decontare din statul membru A);
c) un raport privind activitatea celor doua sucursale ale sale din statul membru C (specificand codul de tara al sucursalei din statul membru C, in plus fata de codul de tara al operatorului de decontare din statul membru A);
d) un raport privind activitatea sucursalelor sale din tara terta D si din tara terta E (specificand codul de tara al sucursalei TS, pe langa codul de tara al operatorului de decontare din statul membru A).
Autoritatile competente din statele membre in care sucursalele entitatilor din tari terte internalizeaza instructiuni de decontare prin registrele lor trebuie sa se asigure ca aceste sucursale le raporteaza informatiile necesare conform art. 9 alin. (1) din CSDR, in rapoarte consolidate care cuprind activitatea acestora in fiecare stat membru.
Va rugam sa consultati exemplul urmator:
Un operator de decontare cu sediul intr-o tara terta, care are o sucursala in statul membru A si doua sucursale in statul membru B, trebuie sa aplice urmatoarele:
a) Autoritatea competenta din statul membru A trebuie sa se asigure ca primeste un raport care contine activitatea de decontare internalizata a sucursalei din statul membru A.
b) Autoritatea competenta din statul membru B trebuie sa se asigure ca primeste un raport care contine activitatea de decontare internalizata a celor doua sucursale din statul membru B.


5.3. Parametri de raportare a datelor
Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca operatorii de decontare includ primele doua caractere din codurile ISIN in rapoartele lor.
In conformitate cu art. 2 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei, codul LEI al depozitarului central de titluri de valoare emitent trebuie completat, de asemenea, de catre operatorul de decontare; exista posibilitatea includerii mai multor depozitari centrali de titluri de valoare referitor la titlurile de valoare identificate cu aceleasi doua caractere din codurile ISIN. Operatorul de decontare nu trebuie sa completeze codul de tara al depozitarului central de titluri de valoare emitent, deoarece acesta va fi determinat de sistemul IT al ESMA pentru CSDR.
Operatorii de decontare trebuie sa includa fiecare instructiune de decontare internalizata separata in valorile agregate (respectiv raportare dubla).
Volumele trebuie sa fie exprimate in numarul de instructiuni de decontare internalizata.
Daca, pe perioada unui trimestru care face obiectul unui raport, o instructiune de decontare internalizata nu se deconteaza timp de cateva zile dupa data preconizata a decontarii, inclusiv in cazul in care instructiunea de decontare este anulata, atunci aceasta trebuie raportata drept "neexecutata" luand in considerare fiecare zi in care nu este decontata. Aceasta trebuie raportata drept "executata" daca este decontata pe perioada trimestrului care face obiectul raportului.
In conformitate cu art. 1 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/393 al Comisiei, (i) perioada pe care o va cuprinde primul raport este 1 aprilie 2019-30 iunie 2019; iar (ii) operatorii de decontare vor transmite primul raport catre autoritatile competente pana la data de 12 iulie 2019.


5.4. Procesul de depunere la ESMA a rapoartelor referitoare la decontarea internalizata de catre autoritatile competente, in baza rapoartelor primite de autoritatile competente de la operatorii de decontare
Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca operatorii de decontare depun datele in conformitate cu art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR) in format XML, conform unei scheme XSD de definire a mesajului ISO 20022 al candidatului, care urmeaza sa fie publicata de ESMA si care trebuie utilizata apoi de autoritatile competente la depunerea datelor la ESMA.
Autoritatile competente trebuie sa depuna la ESMA rapoartele individuale pe care le primesc de la operatorii de decontare dupa ce le valideaza.
In urma verificarilor de validare efectuate de sistemul IT dedicat al ESMA, cum ar fi regulile de validare a transmiterii datelor (de exemplu, fisierul nu este deteriorat), regulile de validare a formatului datelor (de exemplu, respecta schema XSD SO-20022) si regulile de validare a continutului datelor (de exemplu, suma dintre volumul executat si volumul neexecutat trebuie sa fie egala cu volumul total), autoritatile competente vor primi un fisier de raspuns prin care se confirma primirea sau se notifica erorile de validare.
In cazul unor erori de validare notificate de ESMA, autoritatile competente trebuie sa verifice datele cu operatorii de decontare si trebuie sa transmita un raspuns la ESMA. Daca este necesar, autoritatile competente trebuie sa retransmita la ESMA datele corectate.


5.5. Procesul de depunere la ESMA a rapoartelor referitoare la riscurile potentiale rezultate din activitatea de decontare internalizata de catre autoritatile competente
Autoritatile competente trebuie sa transmita la ESMA informatiile necesare referitoare la riscurile potentiale care rezulta din activitatea de decontare internalizata in conformitate cu art. 9 din CSDR, utilizand un formular de introducere de date online din interfata web securizata a ESMA, care trebuie completat manual si care trebuie sa faca posibila identificarea utilizatorului final.
Autoritatile competente trebuie sa ofere informatii valabile referitoare la campurile eronate, in cazul in care se identifica erori de date in urma validarii formularului de introducere de date in momentul transmiterii pe web a formularului de introducere de date de catre autoritatea competenta.


5.6 Accesul autoritatilor competente la date
Fiecare autoritate competenta trebuie sa poata accesa datele pe care le transmite la ESMA, precum si datele transmise de alte autoritati competente care au legatura cu jurisdictia sa (relevanta trebuie determinata in functie de codul de tara al operatorului de decontare, codul de tara al sucursalelor, codul LEI si codul de tara al CSD-ului emitent, de primele doua caractere ale codurilor ISIN). Toate autoritatile competente trebuie sa poata accesa date referitoare la titlurile de valoare din tarile terte.


Anexa poate fi consultata aici.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat ...

Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011
Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011 Monitorul Oficial, Pa ...

Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial, ...

Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea perso ...

Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilo ...

Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 Monitor ...

OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoane
Ordonanta de urgenta nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente pre ...

Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau pr
Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru fina ...

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice