Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar, din 30.05.2019

INTEGRAL: Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar, din 30.05.2019


Publicate in monitorul Oficial nr. 520 din 26.06.2019.

Articolul 1
(1) Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, denumita in continuare ASPAAS, este autoritatea competenta in domeniul supravegherii in interes public a auditului statutar, potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, si autoritatea competenta responsabila pentru autorizarea auditorilor financiari si a firmelor de audit, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din actul normativ mentionat.
(2) ASPAAS este autoritatea competenta responsabila cu intocmirea, actualizarea si publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit, denumit in continuare Registrul public electronic sau RPE, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 162/2017.
(3) Inregistrarea in RPE confera auditorilor financiari si firmelor de audit dreptul de a exercita activitatea de audit financiar.


Articolul 2
(1) Exercitarea activitatii de audit financiar este conditionata de obtinerea vizei anuale eliberate de catre autoritatea competenta ASPAAS, fiind interzisa exercitarea activitatii de audit financiar fara a detine aceasta viza sau in baza unei alte vize decat a celei reglementate de catre autoritatea competenta ASPAAS.
(2) Exercitarea activitatii de audit financiar fara viza anuala emisa de ASPAAS atrage raspunderea contraventionala in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 162/2017.
(3) Viza anuala se elibereaza, la cerere (anexa nr. 1a), in conditiile prezentelor norme, pentru auditorii financiari inregistrati in RPE ca auditori activi.
(4) Viza anuala se elibereaza, la cerere (anexa nr. 1b), in conditiile prezentelor norme, pentru firmele de audit inregistrate in RPE.
(5) ASPAAS acorda viza anuala auditorului financiar activ, respectiv firmei de audit inregistrat/e in RPE sub conditie rezolutorie, astfel:
a) viza anuala eliberata de ASPAAS este valabila si produce efecte in situatia indeplinirii de catre auditorul financiar, respectiv de catre firma de audit a cerintelor privind obtinerea vizei prevazute de prezentele norme, conditii asumate de catre auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, la momentul acordarii vizei, precum si pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei;
b) auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, isi asuma faptul ca neindeplinirea conditiilor de la lit. a) atrage, prin indeplinirea conditiei rezolutorii, desfiintarea retroactiva a vizei anuale de la momentul emiterii/constatarii, dupa caz, auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, asumandu-si consecintele legale ale desfasurarii activitatii de audit financiar fara viza.
(6) Viza anuala eliberata de ASPAAS este valabila si produce efecte doar pe perioada indeplinirii conditiilor de acordare a acesteia.


Articolul 3
Viza anuala obtinuta in anul curent este valabila pana la data de 30 iunie a anului urmator sau pana la anularea acesteia de catre ASPAAS.


Articolul 4
(1) Viza anuala se elibereaza sub forma de viza electronica, denumita in continuare e-viza anuala.
(2) Auditorul financiar, respectiv firma de audit poate descarca e-viza anuala (anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 2b) de pe platforma online de raportare anuala (platforma online), pusa la dispozitie de catre ASPAAS la adresa: www.raportare.aspaas.gov.ro.


Articolul 5
E-viza anuala se identifica printr-o serie de identificare unica ce poate fi verificata in RPE disponibil pe site-ul ASPAAS.


Articolul 6
In vederea eliberarii e-vizei anuale auditorii financiari vor pune la dispozitia ASPAAS, prin intermediul platformei, in format electronic, o fotografie actuala de tip carte de identitate (3 cm/4 cm).


Articolul 7
(1) E-viza anuala este utilizata de catre auditorii financiari pentru a se legitima pe perioada de valabilitate a acesteia si constituie dovada inregistrarii in RPE si confirmarea faptului ca acestia pot exercita activitatea de audit financiar.
(2) E-viza anuala este utilizata de catre firmele de audit ca dovada a inregistrarii in RPE si confirmarii faptului ca acestea pot exercita activitatea de audit financiar.


Articolul 8
(1) E-viza anuala acorda auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit dreptul de a utiliza parafa profesionala in formatul stabilit de ASPAAS, prevazut in anexa nr. 3.
(2) Parafa profesionala prevazuta la alin. (1) se aplica pe rapoartele de audit financiar emise dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme, iar pe rapoartele de audit statutar se aplica exclusiv aceasta parafa.
(3) Parafa profesionala a firmei de audit se aplica intotdeauna impreuna cu parafa auditorului financiar care efectueaza auditul in numele firmei de audit si care a fost declarat la ASPAAS ca partener-cheie.


Articolul 9
Parafa profesionala prevazuta la art. 8 alin. (1) nu se instraineaza, nu se imprumuta altor membri ai profesiei sau altor colaboratori si se foloseste doar in scopul exercitarii dreptului de semnatura.


Articolul 10
(1) E-viza anuala pentru exercitarea activitatii de audit financiar poate fi solicitata de catre auditorii financiari numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) respectarea de catre auditorii financiari atat a conditiilor de autorizare in vigoare la momentul obtinerii autorizarii, cat si a celor de inregistrare in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit, la momentul inregistrarii;
b) respectarea criteriilor de buna reputatie si depunerea pe platforma a declaratiei privind respectarea criteriilor de buna reputatie, semnata olograf sau cu semnatura electronica calificata, conform modelului din anexa la Normele privind buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 89/2018;
c) efectuarea formarii profesionale conform reglementarilor ASPAAS si depunerea pe platforma online a declaratiei anuale privind indeplinirea obligatiei de formare profesionala continua, semnata olograf sau cu semnatura electronica calificata, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la Normele privind formarea profesionala continua a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 90/2018;
d) raportarea activitatii desfasurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui in care se depune raportarea catre ASPAAS, respectiv depunerea pe platforma online a raportului anual de activitate, completat la toate rubricile obligatorii. Formatul si continutul raportului de activitate se aproba de presedintele ASPAAS, acesta putand fi actualizat ori de cate ori se considera necesar;
e) depunerea pe platforma online a declaratiei pe propria raspundere, semnata olograf sau cu semnatura electronica calificata, prin care se asuma cunoasterea si indeplinirea conditiilor de obtinere a e-vizei conform prezentelor norme (anexa nr. 4);
f) indeplinirea tuturor obligatiilor fata de autoritatea competenta ASPAAS.
(2) Auditorul financiar are obligatia notificarii ASPAAS in cazul neindeplinirii conditiilor de la alin. (1), in termen de 30 de zile de la neindeplinirea unei conditii.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), auditorii financiari inregistrati in RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent pot solicita e-viza anuala pentru exercitarea activitatii de audit financiar numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si e).


Articolul 11
(1) E-viza anuala pentru exercitarea activitatii de audit financiar poate fi solicitata de catre firmele de audit numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) respectarea de catre firmele de audit a conditiilor legale de autorizare si depunerea pe platforma a declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal, auditor financiar, semnata olograf sau cu semnatura electronica calificata, prin care se asuma cunoasterea si indeplinirea conditiilor de obtinere a e-vizei stabilite prin prezentele norme, inclusiv indeplinirea de catre firma de audit a conditiilor de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b) -d) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 5);
b) prin exceptie de la prevederile lit. a), in cazul in care firma de audit nu mai indeplineste conditiile de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b) -d) din Legea nr. 162/2017, reprezentantul legal/auditorul financiar depune, in cel mult 3 luni de la data incetarii indeplinirii conditiei, declaratia pe propria raspundere, semnata olograf sau cu semnatura electronica calificata, din care rezulta conditia/conditiile care nu mai este/sunt indeplinita/indeplinite, precum si angajamentul remedierii situatiei in termenul stabilit de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 6);
c) respectarea criteriilor de buna reputatie si depunerea pe platforma online a declaratiei privind respectarea criteriilor de buna reputatie, semnata olograf sau cu semnatura electronica calificata, conform modelului prevazut in anexa la Normele privind buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 89/2018;
d) raportarea activitatii desfasurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui in care se depune raportarea catre ASPAAS, respectiv depunerea pe platforma a raportului anual de activitate completat la toate rubricile obligatorii. Formatul si continutul raportului de activitate se aproba de presedintele ASPAAS, acesta putand fi actualizat ori de cate ori se considera necesar;
e) indeplinirea tuturor obligatiilor fata de autoritatea competenta ASPAAS;
f) cel putin un auditor financiar dintre cei care efectueaza auditul in numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie, trebuie sa fie autorizat ca auditor financiar in Romania si sa detina e-viza aferenta anului pentru care firma de audit solicita e-viza.
(2) Firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, are obligatia notificarii ASPAAS in cazul neindeplinirii conditiilor de la alin. (1).
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), firma de audit inregistrata in RPE pe parcursul anului curent poate solicita, prin auditorul financiar, reprezentantul legal, e-viza anuala pentru exercitarea activitatii de audit financiar numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si f).


Articolul 12
(1) Toti auditorii financiari care in anul anterior celui in care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligatia depunerii documentatiei pe platforma in vederea obtinerii e-vizei anuale pana la data de 15 mai a fiecarui an.
(2) Prin exceptie de la termenul instituit la alin. (1), declaratia privind indeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala, respectiv declaratia privind respectarea criteriilor de buna reputatie se depun in termenele prevazute de Normele privind formarea profesionala continua a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 90/2018, respectiv in Normele privind buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 89/2018.
(3) Prin exceptie de la termenul instituit la alin. (1), auditorii financiari inregistrati in RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent au obligatia depunerii documentatiei pe platforma online in vederea obtinerii e-vizei anuale, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in RPE.
(4) Prin exceptie de la termenul instituit la alin. (1), firmele de audit inregistrate in Registrul public electronic pe parcursul anului curent au obligatia depunerii documentatiei pe platforma online in vederea obtinerii e-vizei anuale, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in RPE.


Articolul 13
(1) Personalul Biroului de reglementare, autorizare, inregistrare si formare continua, denumit in continuare BRAIFC, verifica documentatia depusa pe platforma online de catre auditorii financiari, respectiv firmele de audit in vederea justificarii de catre acestia a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 10, respectiv art. 11, in scopul obtinerii e-vizei anuale. Verificarea documentatiei vizeaza completitudinea si conformitatea documentelor, a datelor si informatiilor raportate la cerintele privind obligatiile de raportare stabilite prin reglementarile ASPAAS, asumarea de catre auditorii financiari si firmele de audit a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 10, respectiv art. 11, precum si incadrarea in termenele stabilite prin prezentele norme.
(2) Verificarea prevazuta la alin. (1) poate fi efectuata si de catre persoane din alte structuri functionale ale ASPAAS, desemnate prin decizie a presedintelui ASPAAS.
(3) Personalul ASPAAS prevazut la alin. (1) si (2), in urma verificarii efectuate, in conformitate cu prevederile alin. (1), valideaza documentatia completa si conforma depusa pe platforma online si procedeaza la acordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.
(4) Personalul ASPAAS prevazut la alin. (1) si (2), in urma verificarii efectuate, in conformitate cu prevederile alin. (1), invalideaza documentatia incompleta si/sau neconforma depusa pe platforma online si informeaza titularul documentatiei in acest sens, motivand neacordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.
(5) Acordarea vizei anuale de exercitare a activitatii de audit financiar se concretizeaza prin emiterea e-vizei care va avea o serie de identificare unica.
(6) ASPAAS emite e-viza anuala, de regula, in termen de 45 de zile de la depunerea documentatiei complete si conforme pe platforma online.
(7) ASPAAS poate emite e-viza anuala pentru o firma de audit numai dupa emiterea e-vizei pentru cel putin un auditor financiar dintre cei care efectueaza auditul in numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie.
(8) E-viza anuala a firmei de audit este valabila doar daca este insotita de e-viza partenerului-cheie declarat la ASPAAS.
(9) Verificarea prevazuta la alin. (1) nu exclude dreptul ASPAAS de a efectua verificari privind corectitudinea documentelor, datelor si informatiilor raportate in conformitate cu situatia reala, precum si de a utiliza rezultatele acestei verificari in decizia de acordare/neacordare a e-vizei anuale, de catre personalul prevazut la alin. (1) si (2).


Articolul 14
Activitatea de audit financiar se poate desfasura de catre auditorii financiari, respectiv firmele de audit, doar in perioada de valabilitate a e-vizei anuale emise de catre autoritatea competenta, ASPAAS, in conformitate cu prezentele norme.


Articolul 15
In desfasurarea activitatii de acordare a e-vizei pentru exercitarea activitatii de audit financiar, personalul BRAIFC are obligatia:
a) sa faca demersurile pentru acordarea online a e-vizei in termenul prevazut la art. 13 alin. (6);
b) sa motiveze refuzul acordarii e-vizei anuale si sa il comunice cu celeritate auditorului financiar sau firmei de audit care a solicitat e-viza, la adresa de e-mail de corespondenta declarata de acestia la ASPAAS;
c) sa actualizeze RPE, indicand seria de identificare unica a e-vizei;
d) sa inainteze presedintelui ASPAAS, pana la data de 30 iulie, un raport cuprinzand principalele aspecte constatate, erori, neconcordante, dificultati si propuneri privind activitatea de eliberare a e-vizei, la care se anexeaza urmatoarele documente:
1. lista auditorilor financiari aflati in evidenta ASPAAS carora li s-a acordat viza anuala;
2. o statistica privind procentul auditorilor financiari activi care au obtinut viza anuala din numarul total al auditorilor financiari activi, procentul firmelor de audit care au obtinut viza anuala din numarul total al firmelor de audit, evolutia numarului de auditori financiari si a firmelor de audit, precum si alte statistici relevante.


Articolul 16
Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exonerati/exonerate de indeplinirea obligatiilor prevazute de lege si reglementarile ASPAAS pentru perioada in care acestia/acestea nu au obtinut e-viza anuala.


Articolul 17
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 16, pentru anul 2019, pana la emiterea e-vizei prin intermediul platformei online de raportare, complet functionala, pusa la dispozitie de ASPAAS, auditorii financiari/firmele de audit exercita activitatea de audit financiar in baza vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS.
(2) Viza anuala cu caracter temporar confera auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit aceleasi drepturi ca e-viza anuala, inclusiv dreptul de a utiliza parafa profesionala, al carei format este prevazut in anexa nr. 3.
(3) Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exonerati/exonerate de indeplinirea obligatiilor prevazute de lege si reglementarile ASPAAS pentru perioada in care acestia/acestea nu au obtinut viza anuala cu caracter temporar, ca urmare a nesolicitarii sau a neindeplinirii conditiilor de acordare a acesteia.
(4) Auditorii financiari, respectiv firmele de audit care au solicitat si au obtinut viza anuala cu caracter temporar pentru anul 2019 au obligatia depunerii pe platforma online a documentatiei stabilite prin prezentele norme in vederea obtinerii e-vizei anuale, inclusiv a raportului anual de activitate aferent anului calendaristic 2018, completat la toate rubricile obligatorii, in termen de 30 de zile (informatiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informatiile detaliate) de la data punerii la dispozitie de catre ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anuntata pe site-ul ASPAAS.
(5) Prin exceptie de la termenul prevazut la art. 12 alin. (1), pentru anul 2019, depunerea documentatiei pe platforma online in vederea obtinerii e-vizei anuale de catre toti auditorii financiari activi, respectiv toate firmele de audit se realizeaza in termen de 30 de zile (informatiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informatiile detaliate) de la data punerii la dispozitie de catre ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anuntata pe site-ul ASPAAS.
(6) Valabilitatea vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS in anul 2019 se prelungeste pana la data emiterii de catre ASPAAS a e-vizei, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2019. Conform conditiilor asumate la momentul acordarii, auditorul financiar/firma de audit isi asuma faptul ca neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (4) atrage desfiintarea retroactiva, prin indeplinirea conditiei rezolutorii sub care a fost eliberata de catre ASPAAS, a vizei anuale cu caracter temporar de la momentul emiterii, auditorul financiar asumandu-si consecintele legale a desfasurarii activitatii de audit financiar fara viza.
(7) Prin exceptie de la prevederile art. 15 lit. d), pentru anul 2019, personalul BRAIFC va elabora si va inainta presedintelui ASPAAS raportul pana la data de 30 octombrie 2019.
(8) Incepand cu lansarea platformei online, eliberarea vizelor anuale cu caracter temporar inceteaza.


Articolul 18
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage raspunderea administrativa, respectiv contraventionala, dupa caz.


Articolul 19
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1a, Anexa 1b, Anexa 2a, Anexa 2b, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice