Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ghidul ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapartilor centrale, din 12.06.2019

INTEGRAL: Ghidul ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapartilor centrale, din 12.06.2019


Publicat in Monitorul Oficial nr. 525 din 27.06.2019

I. Acronime
1. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, termenii definiti in Regulamentul (UE) nr. 648/2012 au acelasi inteles in cuprinsul prezentului ghid. In plus, se aplica urmatoarele definitii si acronime:
CPC - contraparte centrala autorizata in temeiul art. 14 din EMIR
RSTR CPC - Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind cerintele pentru contrapartile centrale
CE - Comisia Europeana
EMIR - Regulamentul privind infrastructura pietei europene - Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii
ESMA - Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete
ESMAR - Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere
UE - Uniunea Europeana
ANC - autoritati nationale competente
PFMI - principii CPSS-IOSCO pentru infrastructurile pietei financiare, aprilie 2012, elaborate de Comitetul pentru sisteme de plati si decontari al bancilor centrale din Grupul celor Zece (CPSS) si de Comitetul Tehnic al Organizatiei Internationale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO)


II. Fondul si mandatul
2. In temeiul EMIR, CPC actioneaza pentru a servi interesele membrilor lor compensatori si ale clientilor. In consecinta, CPC are proceduri si politici organizationale robuste pentru a preveni eventualele conflicte de interese si pentru a le solutiona daca masurile preventive nu sunt suficiente. Art. 26, 28 si, cel mai important, art. 33 din EMIR, precum si art. 3, 5, 6 si 7 din RSTR CPC definesc normele organizationale care au ca scop indeplinirea obiectivelor respective.
3. Art. 33 din EMIR prevede cerintele de gestionare a conflictelor de interese de catre CPC. In special, CPC sunt obligate sa aiba procedurile organizationale sau administrative scrise pentru identificarea si gestionarea eventualelor conflicte de interese care pot aparea intre ele si membrii lor compensatori sau clientii acestora care le sunt cunoscuti CPC.
4. Atunci cand procedurile organizationale sau administrative ale unei CPC in materie de gestionare a conflictelor de interese nu sunt suficiente pentru a garanta prevenirea riscurilor de prejudiciere a intereselor unui membru compensator sau ale unui client, CPC sunt obligate sa descrie cu claritate membrului compensator sau clientului natura generala sau sursele conflictelor de interese, inainte de a accepta noi tranzactii din partea respectivului membru compensator.
5. Atunci cand CPC este o intreprindere-mama sau o filiala, trebuie luate in considerare toate circumstantele de care CPC are sau ar trebui sa aiba cunostinta si care pot duce la un conflict de interese ce decurge din structura si activitatile altei entitati din grup. Procedurile scrise cuprind circumstantele care constituie sau pot da nastere unui conflict de interese care risca sa prejudicieze interesele unuia sau ale mai multor membri compensatori sau clienti si procedurile care trebuie urmate si masurile care trebuie adoptate pentru gestionarea unui astfel de conflict.
6. In temeiul art. 16 din ESMAR, ESMA este imputernicita sa emita ghiduri si recomandari pentru a garanta aplicarea comuna, uniforma si coerenta a dreptului UE. ESMA considera ca este necesar sa se detalieze regulile si procedurile mentionate anterior privind conflictele de interese pentru CPC.
7. Scopul prezentului ghid este de a asigura aplicarea comuna, uniforma si consecventa a dispozitiilor de la art. 33 din EMIR si de la art. 3, 5, 6 si 7 din RSTR CPC. In vederea elaborarii prezentului ghid, ESMA a examinat si regulamentele emise in ceea ce priveste alte infrastructuri de piata, in special CSD-urile, si normele efective publicate de CPC.


III. Domeniu de aplicare
Cui i se aplica?
8. Prezentul ghid se aplica autoritatilor nationale competente care supravegheaza contrapartile centrale.
Ce se aplica?
9. Prezentul ghid se aplica in ceea ce priveste normele si procedurile pe care CPC le instituie in cazul conflictelor de interese in temeiul art. 33 din EMIR.
Cand se aplica?
10. Prezentul ghid se aplica in termen de doua luni de la publicarea pe site-ul ESMA in toate limbile oficiale ale UE.


IV. Obligatii de conformare si raportare
IV.1. Statutul ghidului

11. Prezentul document este un ghid emis in conformitate cu art. 16 din ESMAR. In conformitate cu art. 16 alin. (3) din ESMAR, autoritatile competente si participantii la pietele financiare, CPC in acest caz, trebuie sa depuna toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.
12. Autoritatile competente carora li se aplica prezentul ghid trebuie sa se conformeze, incluzandu-le in practicile lor de supraveghere, precum si sa monitorizeze respectarea acestora de catre CPC-uri.IV.2. Cerintele de raportare
13. Autoritatile nationale competente (ANC) carora li se adreseaza prezentul ghid trebuie sa informeze ESMA daca se conformeaza sau intentioneaza sa se conformeze acestuia, prezentand motivele in cazul neconformarii, in termen de doua luni de la data publicarii ghidului pe site-ul ESMA in toate limbile oficiale ale UE, la adresa euccp@esma.europa.eu.
14. In acest scop, CPC raporteaza propriei ANC, in mod clar si detaliat, daca respecta prezentul ghid.
15. In absenta unui raspuns pana la acest termen, se va considera ca ANC nu se conformeaza prezentului ghid. Un model de notificare este disponibil pe site-ul ESMA.


V. Ghid
V.1. Clarificarea conceptului de conflict de interese

16. Un conflict de interese exista atunci cand interesele proprii ale unei parti interesate interfereaza cu interesele CPC, cu interesele membrilor compensatori ai unei CPC sau cu interesele unui client, atunci cand clientul este cunoscut de CPC, cu privire la obiectivitatea sa de a lua o decizie sau la procesele decizionale pe care trebuie sa le urmeze in cadrul obligatiilor sale profesionale.
17. CPC trebuie sa ia in considerare eventuale conflicte de interese cel putin in urmatoarele relatii:
(i) intre CPC si o alta entitate din grup;
(ii) intre CPC si orice parte interesata care detine cel putin o participatie peste pragurile prevazute la art. 31 din EMIR;
(iii) intre CPC si o societate in cadrul careia un membru al consiliului de administratie sau un membru al comitetului indeplineste alte functii;
(iv) intre CPC si clientul unui membru compensator, pe care CPC il cunoaste;
(v) intre CPC, un furnizor de date, un furnizor de lichiditate, o banca custode, o banca de decontare, un agent de plata, un agent nostro sau orice alti prestatori de servicii catre CPC;
(vi) intre CPC si infrastructura pietei financiare conexe, precum un loc de tranzactionare, un sistem de plati, un sistem de decontare a titlurilor de valoare, un depozitar central de titluri de valoare, un registru central de tranzactii;
(vii) intre CPC si o CPC interoperabila;
(viii) intre CPC si un membru compensator;
(ix) intre CPC si o persoana relevanta.
18. O persoana care trebuie considerata relevanta include:
(i) personalul CPC (membrii consiliului de administratie, directorii, managerii si angajatii), precum si persoanele cu relatii stranse, cum ar fi membrii de familie ai acestora, si anume rudele directe sau prin alianta pana la gradul "al doilea" si persoanele aflate in intretinere sau persoanele care impart in mod permanent aceeasi gospodarie; si
(ii) orice persoana care nu face parte din personal sau care nu are legatura cu aceasta (astfel cum este descris mai sus), dar care este implicata in activitatea CPC, cum ar fi membrii comitetului de risc, membrii comitetului de remunerare, membrii grupului de gestionare a situatiei de neindeplinire a obligatiilor de plata, orice alti membri ai comitetului, consultanti, consilieri externi, agenti, personal contractual sau subcontractanti.
19. CPC trebuie sa defineasca o perioada de timp in care se presupune ca eventualele conflicte de interese sau conflicte de interese efective vor continua sa produca efecte dupa incetarea conflictului. CPC pot defini perioade de timp diferite, in functie de tipul de situatie de conflict avut in vedere sau de persoana relevanta in cauza.


V.2. Proceduri organizationale
V.2.1. Principiul necesitatii de a cunoaste
20. CPC trebuie sa implementeze in mod clar proceduri organizationale care sa aiba ca scop prevenirea schimbului nejustificat de informatii confidentiale sau utilizarea inadecvata a informatiilor confidentiale in cadrul CPC, de exemplu:
(i) CPC trebuie sa se asigure ca informatiile confidentiale care, daca sunt cunoscute, ar duce la conflicte de interese sunt partajate in conformitate cu principiul necesitatii de a cunoaste;
(ii) CPC trebuie sa implementeze delimitarile necesare in ceea ce priveste organigrama pentru a garanta o separare clara a fluxurilor de lucru;
(iii) accesul la sistemul informatic trebuie protejat prin utilizarea de masuri corespunzatoare de securitate si confidentialitate.
21. Personalului care are dreptul sa primeasca informatiile confidentiale trebuie sa i se reaminteasca faptul ca informatiile trebuie pastrate confidentiale la nivel intern si extern si ca nu trebuie sa utilizeze respectivele informatii in propriul beneficiu sau in beneficiul unei parti terte. In cazul in care informatiile confidentiale sunt partajate cu subcontractanti sau consultanti, procedurile juridice existente intre CPC si entitatea sau persoana respectiva trebuie sa garanteze ca acestea fac obiectul aceleiasi obligatii, de care trebuie sa li se reaminteasca.
22. Toate partile interesate implicate in comitetul de risc si in grupurile de gestionare a situatiei de neindeplinire a obligatiilor de plata care au acces la informatii confidentiale aferente trebuie sa faca obiectul unor obligatii de confidentialitate stricte si, daca este necesar, sa semneze un acord de confidentialitate specific.


V.2.2. Norme de conduita
23. CPC trebuie sa ia masurile necesare pentru personalul sau si pentru orice persoana care, desi nu face parte din personalul sau, este implicata in activitatea CPC, astfel cum este descris la pct. 18.
24. Cu scopul:
(i) de a actiona cu impartialitate si buna-credinta, in interesul CPC, in mod transparent si in conformitate cu EMIR si cu toate reglementarile aplicabile;
(ii) de a evita, daca este posibil, si de a fi constienti (dispun de intelegere) de potentialele domenii de conflict de interese; de a declara orice situatie in care au sau pot avea un interes direct sau indirect care intra in conflict cu interesele CPC si de a respecta orice masuri de atenuare adecvate care pot fi impuse de CPC in circumstantele date.
25. CPC trebuie sa se asigure ca pot aplica masuri disciplinare personalului care incalca cerintele de mai sus, precum si alte actiuni echivalente celorlalte entitati sau persoane care le incalca.
26. CPC trebuie:
(i) sa adopte norme referitoare la limitarea numarului de contracte sau de mandate pe care membrii consiliului de administratie si directorii executivi le pot avea si care sunt relevante in ceea ce priveste conflictele de interese, in conformitate cu legislatia aplicabila;
(ii) sa nu desemneze auditori externi care au cu CPC o relatie financiara, de afacere, de angajare sau de alta natura, directa sau indirecta - incluzand prestarea de servicii suplimentare, altele decat cele de audit -, din care o parte terta obiectiva, rezonabila si informata ar concluziona ca independenta auditorului este compromisa;
(iii) sa solicite personalului sa comunice coordonatorului- sef al functiei de conformitate orice interes personal si orice interes al membrilor apropiati ai familiei, astfel cum se prevede la pct. 18 subpct. (i), care intra in conflict sau poate intra in conflict cu interesele CPC in momentul preluarii sarcinilor sau in momentul in care situatia se modifica si cel putin o data pe an. Coordonatorul-sef al functiei de conformitate trebuie notificat si atunci cand nu mai exista conflictul de interese;
(iv) sa solicite oricarui membru al personalului sau oricarei persoane descrise la pct. 18 subpct. (ii) care intentioneaza sa desfasoare, simultan cu activitatea sa din cadrul CPC, orice activitate externa potential incompatibila cu responsabilitatile asumate in cadrul CPC sa obtina aprobarea prealabila din partea responsabilului sau a coordonatorului-sef al functiei de conformitate, in conformitate cu normele interne ale CPC, inainte de a accepta noul angajament pentru o alta entitate.


V.2.3. Cadouri
27. Politica unui CPC trebuie sa contina norme clare privind acceptarea cadourilor, indiferent de forma acestora, de exemplu, cadouri, stimulente, tratamente preferentiale, divertisment, ospitalitate, primite de orice persoana relevanta de la membrii compensatori, clienti, locul de tranzactionare, depozitarii centrali de titluri de valoare, registrele centrale de tranzactii, furnizorii de date, furnizorii de lichiditate sau orice alti prestatori de servicii, subcontractanti sau alte persoane sau entitati ale caror interese ar putea sa intre in conflict cu CPC.
28. CPC trebuie sa stabileasca un prag rezonabil sau un cadru pentru a evalua valoarea cadourilor cu scopul de a stabili daca beneficiarului i se permite sa accepte sau sa pastreze cadoul. In cazul in care exista indoieli cu privire la valoarea cadoului, coordonatorul-sef al functiei de conformitate trebuie sa decida cu privire la valoarea reala.


V.2.4. Dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare
29. CPC trebuie sa adopte politici care sa defineasca normele privind dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare al personalului sau, de exemplu, actiuni, obligatiuni sau orice alte titluri care acorda dreptul de a achizitiona astfel de titluri de valoare, care pot crea conflicte de interese.
30. CPC trebuie sa adopte norme stricte pentru a limita sau a monitoriza investitiile efectuate de personalul lor. CPC trebuie sa solicite o aprobare in prealabil si/sau restrictii pentru a investi si a dezinvesti in instrumente financiare care ar putea genera conflicte de interese, cum ar fi cele emise de concurenti, membri compensatori, clienti, institutii financiare si presatori de servicii, iar CPC pot lua in considerare perioade de excludere sau de restrictii de la a se angaja in tranzactii care implica valorile mobiliare ale entitatilor din grupul CPC, de exemplu, in luna publicarii rezultatelor financiare sau ad-hoc.
31. CPC isi poate adapta normele in functie de tipul de persoana implicata si de circumstante, pentru a asigura acuratetea si eficacitatea acestora. De exemplu, in cazul in care investitiile sunt delegate integral unei societati de investitii sau unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) sau unui administrator de fond de investitii alternativ (AFIA), acestea pot fi scutite de aprobarea prealabila a CPC si de orice restrictie, precum si de obligatia de prezentare de informatii atunci cand CPC considera ca este adecvat.
32. Investitiile directe efectuate de orice membru al personalului trebuie comunicate coordonatorului-sef al functiei de conformitate sau oricarei alte persoane sau oricarui alt organism relevant in acest scop. Raportarea portofoliului trebuie realizata cel putin la momentul angajarii sau al numirii oricarui membru al personalului si trebuie actualizata anual. Orice tranzactie executata cu instrumentele financiare respective trebuie raportata coordonatorului-sef al functiei de conformitate.


V.2.5. Formare
33. CPC trebuie sa se asigure ca personalul lor este instruit in mod corespunzator cu privire la obligatiile care ii revin si cu privire la procedura aplicabila privind gestionarea conflictelor de interese.
34. Formarea trebuie sa clarifice notiunea de conflict de interese, obligatiile personalului si sanctiunile aferente, procedura de declarare si procedura de solutionare a conflictului si, in general, normele aplicabile.
35. CPC trebuie sa isi informeze periodic personalul. CPC trebuie sa tina o evidenta a activitatilor de formare intreprinse si finalizate de personal.
36. Personalul trebuie sa confirme ca a luat cunostinta de normele aplicabile.


V.2.6. Monitorizare
37. In cadrul responsabilitatilor sale de monitorizare a functiei de conformitate, consiliul de administratie al CPC trebuie sa monitorizeze eficienta procedurilor CPC de prevenire si de gestionare a conflictelor de interese. Coordonatorul-sef al functiei de conformitate trebuie sa raporteze consiliului de administratie cazurile semnificative, astfel cum sunt definite de CPC, in timp util si activitatile coordonatorului-sef al functiei de conformitate desfasurate pe parcursul anului.
38. Politica in materie de conflicte de interese trebuie revizuita cel putin de catre coordonatorul-sef al functiei de conformitate si de consiliul de administratie, daca este cazul, in fiecare an sau mai devreme daca sunt necesare modificari semnificative.
39. Departamentul de audit trebuie sa evalueze periodic eficacitatea politicii in materie de conflicte de interese si a organizarii globale a CPC care are legatura cu aceasta.


V.3. Masuri suplimentare pentru CPC care apartin unui grup
V.3.1. La nivelul grupului

40. In contextul unui grup, rolul fiecarei entitati din cadrul consiliului de administratie care genereaza conflicte sau care are potentialul sa genereze conflicte (cum ar fi consiliul de administratie al societatii-mama, consiliul de administratie al CPC, consiliul de administratie al prestatorului de servicii) trebuie sa fie clar definit si delimitat astfel incat sa se evite suprapunerea competentelor. Trebuie prevazute chestiunile rezervate care sunt dedicate unei CPC, in special in ceea ce priveste chestiunile legate de gestionarea riscurilor.
41. Daca este necesar, la nivelul grupului, trebuie adoptata o procedura pentru a solutiona in mod echitabil, independent si eficient conflictele de interese dintre o CPC si alte entitati din grup.


V.3.2. La nivelul consiliului de administratie al CPC si al consiliului de supraveghere
42. Pentru a garanta independenta unei CPC in conformitate cu art. 3 din RSTR CPC, daca este cazul, CPC trebuie sa desemneze membri independenti suplimentari ai consiliului de administratie in raport cu cerintele de reglementare pentru a contrabalansa numarul de reprezentanti ai entitatilor din grup.
43. Pentru a fi calificat drept membru independent al consiliului de administratie, relatia lor relevanta, astfel cum este descris la pct. 18 subpct. (i), nu trebuie sa includa activitati care sa genereze un conflict de interese in ceea ce priveste o CPC sau actionarii sai majoritari, conducerea sa sau membrii sai compensatori.


V.3.3. La nivelul conducerii de nivel superior al CPC sau al consiliului de administratie
44. In cazul in care conducerea de nivel superior (inclusiv directorii executivi) este partajata cu o alta entitate din grup, o CPC trebuie sa isi constituie consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere din membri care sa asigure gestionarea independenta a activitatilor CPC.
45. Deciziile semnificative trebuie aprobate de consiliul de administratie. In acest scop, trebuie definita o lista de chestiuni si/sau criterii pentru a identifica importanta semnificativa a deciziei care urmeaza sa fie luata direct de consiliul de administratie.
46. Responsabilitatile personalului de conducere de nivel superior trebuie definite in mod clar, salariile, inclusiv primele acordate personalului de conducere de nivel superior, trebuie sa fie corect echilibrate in raport cu salariile oferite de cealalta societate pentru a evita orice decizii partinitoare. Coordonatorul- sef al functiei de conformitate, consiliul de administratie sau membrii independenti ai consiliului de administratie trebuie sa monitorizeze indeaproape eventualele conflicte de interese.


V.3.4. La nivelul personalului
47. In cazul in care, in temeiul unui acord de externalizare, personalul unei CPC indeplineste sarcini pentru mai multe entitati din grup, CPC trebuie sa adopte urmatoarele norme:
(i) responsabilitatile, distribuirea timpului de lucru si liniile ierarhice intre entitati trebuie definite in mod clar. CPC trebuie sa verifice ca timpul de lucru pentru indeplinirea multiplelor functii in cadrul diferitelor entitati din grup nu depaseste o norma intreaga;
(ii) CPC trebuie sa participe la intregul proces de recrutare si trebuie sa aiba putere de decizie efectiva in ceea ce priveste selectia membrilor personalului, evolutia carierei lor sau incetarea relatiilor. CPC trebuie sa aiba o organigrama clara care sa identifice resursele partajate.
48. Remunerarea trebuie stabilita de CPC in conformitate cu art. 8 din RSTR CPC. In special salariul, inclusiv primele, al personalului in cauza trebuie sa fie corect echilibrat in raport cu cel atribuit de cealalta societate pentru a se evita orice decizie sau indeplinire partinitoare a sarcinilor. Nivelul primelor sau al oricarui alt avantaj financiar care recompenseaza performanta personalului in executarea sarcinilor sale trebuie evaluat si, in cele din urma, decis de CPC.


V.3.5. In cazul externalizarii catre o alta entitate din grup
49. In cazul in care prestatorul de servicii face parte din grupul CPC, CPC trebuie sa ia cel putin urmatoarele masuri suplimentare:
(i) externalizarea unor activitati majore catre o entitate din grup trebuie decisa de consiliul de administratie al CPC dupa ce, daca este cazul, s-a solicitat consultanta din partea comitetului de risc;
(ii) consiliul de administratie trebuie sa defineasca cerintele serviciilor externalizate catre alte entitati din grup;
(iii) CPC trebuie sa verifice daca subcontractantul a instituit proceduri adecvate de control pentru a evita conflictele de interese de partea sa, in special in cazul in care subcontractantii presteaza o gama de servicii pentru CPC;
(iv) acordul de externalizare trebuie executat in conditii normale de piata si trebuie sa includa dispozitii cu privire la procedura de escaladare si la gestionarea retragerii;
(v) indicatorii-cheie de performanta trebuie definiti in mod clar si trebuie sa se stabileasca si sa se aplice, daca este necesar, mecanisme de escaladare si de asigurare a respectarii dispozitiilor, precum sanctiunile, in conformitate cu practicile standard de piata. Performantele subcontractantului trebuie raportate consiliului de administratie;
(vi) in cazul in care tehnologia informatiei este externalizata, trebuie definite norme clare de stabilire a prioritatii proiectelor informatice si a cererilor de modificare. Orice cerere de modificare sau proiect necesar pentru ca CPC sa respecte regulamentul sau orice cerere din partea ANC trebuie pusa in aplicare de subcontractant in timp util.


V.4. Procedura de gestionare a conflictelor de interese
V.4.1. Procedura de solutionare
50. In cazul in care un conflict de interese identificat sau posibil apare pe parcursul relatiei de afaceri, acesta trebuie comunicat imediat si direct coordonatorului-sef al functiei de conformitate si oricarei alte persoane sau oricarui alt organism relevant de catre membrul personalului aflat in conflict de interese sau de oricare alt membru al personalului care are cunostinta de respectivul conflict de interese de indata ce este posibil in mod rezonabil.
51. CPC nu trebuie sa solicite prezentarea de dovezi privind conflictele de interese inainte de a initia o actiune. In cazul in care nu este sigur daca o situatie constituie un conflict de interese eventual sau efectiv, coordonatorul-sef al functiei de conformitate trebuie sa fie responsabil pentru clarificarea acestei situatii.
52. Un denuntator nu trebuie blamat in niciun caz daca aduce la cunostinta un conflict de interese efectiv sau eventual, daca este posibil in temeiul legislatiei aplicabile.
53. In cazul in care sunt necesare investigatii, coordonatorul- sef al functiei de conformitate trebuie sa fie abilitat sa le efectueze. Persoana aflata in conflict de interese trebuie audiata pe parcursul procesului. In cazul in care coordonatorul-sef al functiei de conformitate nu este responsabil pentru solutionarea problemei, coordonatorul-sef al functiei de conformitate trebuie sa prezinte factorului de decizie un raport care sa contina o analiza a conflictelor de interese efective sau eventuale si, daca se considera ca acestea sunt stabilite, recomandari pentru solutionarea acestora.
54. CPC trebuie sa defineasca in mod clar cine este responsabil pentru procesul decizional privind existenta unui conflict de interese efectiv sau eventual si privind masurile care trebuie luate, daca acestea sunt diferite. Deciziile trebuie luate de o persoana sau de un organism care dispune de independenta si autoritate suficiente pentru a asigura respectarea deciziilor sale. In acest scop, pot fi definite mai multe persoane sau organisme, in functie de responsabilitatile pe care le au, precum coordonatorul-sef al functiei de conformitate, superiorul ierarhic, directorii executivi, consiliul de administratie, membrii independenti ai consiliului de administratie sau presedintele consiliului de administratie sau al comitetelor. In acest sens, presedintele si/sau membrii independenti ai consiliului de administratie trebuie sa fie responsabili in cazul in care conflictul de interese se refera la un membru al personalului de conducere de nivel superior sau la orice alt membru al consiliului de administratie.
55. CPC trebuie sa puna in aplicare o procedura de escaladare in cazul unui dezacord cu privire la decizia luata. Procedura trebuie sa asigure faptul ca respectivul caz este tratat intr-un termen scurt. In ultima etapa, membrii independenti ai consiliului de administratie pot lua decizia finala.


V.4.2. Masuri de solutionare
56. CPC trebuie sa aiba in vedere cel putin urmatoarele masuri de remediere a conflictelor de interese eventuale sau existente:
(i) monitorizarea conflictului de catre organismul relevant sau de catre un membru al personalului, precum consiliul de administratie sau superiorul ierarhic;
(ii) comunicarea informatiilor in timp util catre partea afectata, precum un membru (membrii) compensator(i) sau un client (clientii), in conformitate cu art. 33 alin. (2) din EMIR;
(iii) excluderea membrului personalului aflat in conflict de interese de la informatiile sensibile;
(iv) restrictionarea participarii la discutii, negocieri, decizii sau voturi care pot face obiectul unui conflict de interese;
(v) scutirea de sarcini si atribuirea acestora catre un alt membru al personalului;
(vi) excluderea temporara sau definitiva a membrului personalului aflat in conflict de interese din consiliul de administratie, comitetul, reuniunea relevanta etc.;
(vii) divulgarea catre ANC.
57. Ar putea fi avuta in vedere incetarea contractului membrului personalului aflat in conflict de interese, daca este posibil, in conformitate cu legea aplicabila.


V.4.3. Procedura de urmarire ulterioara
58. Coordonatorul-sef al functiei de conformitate sau persoana sau organismul definit in conformitate cu pct. 54 trebuie sa verifice periodic situatia conflictului (si anume, conflict de interese eventual/existent) si ca masurile de atenuare sunt puse in aplicare. Persoana respectiva trebuie sa examineze daca masurile sunt in continuare necesare sau trebuie adaptate. Frecventa examinarii trebuie adaptata la particularitatile cazurilor.
59. Coordonatorul-sef al functiei de conformitate sau persoana sau organismul definit in conformitate cu pct. 54 trebuie sa raporteze anual consiliului de administratie conflictele de interese care au aparut si orice masura de atenuare care a fost adoptata.
60. In caz de incalcare a politicii in materie de conflicte de interese, CPC trebuie sa raporteze catre ANC orice incalcare semnificativa, dupa ce incalcarea a fost escaladata si notificata personalului de conducere de nivel superior/consiliului de administratie al CPC si in termen de 48 de ore.


V.4.4. Registrul in materie de conflicte de interese
61. CPC trebuie sa puna in aplicare procese si proceduri pentru a urmari si a inregistra:
(i) interesele care in mod potential sau concret pot intra in conflict cu interesele CPC;
(ii) investitiile in instrumente financiare detinute de personal si orice tranzactie care are legatura cu acesta;
(iii) cadourile primite de personal care depasesc pragul si decizia referitoare la acestea;
(iv) diferitele etape ale procedurii de solutionare;
(v) masurile de solutionare luate de CPC;
(vi) examinarea situatiei conflictelor de interese si monitorizarea punerii in aplicare a masurilor de solutionare;
(vii) activitatile de formare intreprinse de personal.
62. Registrul trebuie sa ramana strict confidential.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bug
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura f ...Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice