Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

INTEGRAL: Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019


Publicate in Monitorul Oficial nr. 533 din 28.06.2019

CAPITOLUL I
Dispozitii comune


Articolul 1
(1) Serviciile voluntare si serviciile private pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii voluntare si servicii private, sunt structuri specializate, altele decat cele apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizate cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau privat in situatii de urgenta.
(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, in comune, orase si municipii, in subordinea consiliilor locale.
(3) Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatori economici si institutii.
(4) Serviciile private pot fi:
a) servicii proprii, organizate in cadrul operatorilor economici si institutiilor;
b) societati prestatoare de servicii.


Articolul 2
Termenii si expresiile utilizate in prezentele criterii de performanta au urmatoarele intelesuri:
a) autospeciala de capacitate mare - autospeciala de stingere cu apa si spuma al carei rezervor de apa este mai mare sau egal cu 5.000 litri;
b) autospeciala de capacitate medie - autospeciala de stingere cu apa si spuma al carei rezervor de apa se incadreaza intre 2.000 si 5.000 litri;
c) autospeciala de capacitate mica - autospeciala de stingere cu apa si spuma al carei rezervor de apa este mai mic sau egal cu 2.000 litri;
d) autospeciala de interventie - autospeciala destinata interventiei pentru diferite tipuri de risc, alta decat autospeciala de stingere cu apa si spuma;
e) autospeciala - oricare dintre autospecialele prevazute la lit. a)-d);
f) sector de competenta - reprezinta, in cazul serviciului voluntar, suprafata unitatii administrativ-teritoriale in care acesta a fost constituit, iar in cazul serviciului privat, suprafata desfasurata a constructiilor/cladirilor sau a ansamblului de cladiri, precum si spatii amenajate din acestea, dintr-un singur amplasament, inclusiv terenul aferent acestora, precum si suprafata aferenta utilajelor si instalatiilor tehnologice, administrate de operatorul economic/institutia care are obligatia constituirii serviciului pentru amplasamentul respectiv;
g) extinderea/restrangerea activitatii - reprezinta modificarea conditiilor care au stat la baza infiintarii si/sau a functionarii serviciului voluntar sau a serviciului privat, in ceea ce priveste cresterea sau scaderea numarului autospecialelor de stingere cu apa si spuma;
h) formatie de interventie - structura de interventie care are in compunere o grupa/grupe de interventie si/sau echipa/echipe specializate si care isi desfasoara activitatea intr-un singur sector de competenta;
i) grupa de interventie - structura de interventie care incadreaza o autospeciala;
j) echipa specializata - structura de interventie care indeplineste atributii privind gestionarea situatiilor de urgenta determinate de tipurile de riscuri identificate in sectorul de competenta;
k) forte de interventie - oricare dintre entitatile prevazute la lit. h)-j);
l) timp de raspuns - intervalul de timp cuprins intre momentul alarmarii fortelor de interventie si intrarea acestora in actiune la locul interventiei;
m) capacitate de raspuns - potentialul fortelor de interventie de a gestiona o situatie de urgenta;
n) societate prestatoare de servicii - societate constituita in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca domeniu de activitate si activitate principala "Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora", potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN);
o) dispecerat - structura a carei activitate se desfasoara intr-un spatiu prevazut cu mijloace de comunicatii, care asigura primirea si transmiterea informatiilor si mesajelor necesare pentru desfasurarea unei interventii;
p) compartiment pentru prevenire - structura cu atributii de prevenire a situatiilor de urgenta;
q) tura de serviciu - totalitatea persoanelor care lucreaza in acelasi timp si dupa acelasi program intr-o structura a serviciului voluntar sau a serviciului privat, care executa serviciul in ture.


Articolul 3
Constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private sunt realizate in functie de:
a) numarul de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective;
b) distanta fata de structurile de interventie ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta;
c) tipurile de riscuri identificate in sectorul de competenta si concluziile rezultate din Planul de analiza si acoperire a riscurilor, intocmit potrivit Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 132/2007;
d) destinatia, numarul de utilizatori si/sau suprafata constructiilor/aferenta utilajelor si instalatiilor tehnologice si nivelul riscului de incendiu;
e) asigurarea timpului de raspuns;
f) asigurarea permanenta a interventiei;
g) dotarea cu instalatii de stingere a incendiilor.


Articolul 4
(1) Avizul de infiintare, desfiintare, extindere si restrangere a activitatii unui serviciu voluntar sau serviciu privat, prevazut la art. 33 alin. (5) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, se emite:
a) de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov, denumit in continuare inspectorat, in a carui zona de competenta isi are sediul autoritatea administratiei publice locale, pentru serviciul voluntar;
b) de catre inspectoratul in a carui zona de competenta isi are sediul institutia, respectiv sediul social in cazul operatorului economic, pentru serviciul privat.
(2) Avizul pentru sector de competenta, prevazut la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, republicata, se emite de catre inspectoratul in a carui zona de competenta serviciul voluntar/privat solicita sa isi desfasoare activitatea.


Articolul 5
(1) Structura organizatorica generala a unui serviciu voluntar sau a unui serviciu privat se compune din:
a) comanda;
b) compartiment pentru prevenire;
c) una sau mai multe formatii de interventie;
d) compartiment atelier propriu de intretinere si reparatii;
e) dispecerat.
(2) Structura organizatorica generala prevazuta la alin. (1) se particularizeaza in functie de tipul serviciului voluntar sau al serviciului privat, stabilit potrivit prezentelor criterii de performanta.


Articolul 6
(1) Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor voluntare si a serviciilor private este emis, dupa caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici si institutiilor care au constituit serviciile.
(2) Structura-cadru a regulamentului de organizare si functionare a serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta este prevazuta in anexa nr. 1.


Articolul 7
(1) Documentele de organizare si functionare a serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt pastrate de catre seful serviciului/formatiei de interventie, in sectorul de competenta.


Articolul 8
Functiile specifice serviciilor voluntare si serviciilor private sunt urmatoarele:
a) sef serviciu;
b) sef compartiment pentru prevenire;
c) sef formatie de interventie;
d) sef grupa de interventie;
e) sef echipa specializata;
f) specialist pentru prevenire;
g) conducator autospeciala;
h) servant pompier;
i) electromecanic auto;
j) operator in verificarea, intretinerea si repararea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor;
k) dispecer/telefonist.


Articolul 9
(1) Personalul serviciilor voluntare si al serviciilor private trebuie sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic si se compune, dupa caz, din:
a) personal voluntar;
b) personal angajat pe functiile specifice serviciului;
c) personal angajat pe alte functii ale operatorului economic, institutiei sau autoritatii publice locale care a constituit serviciul.
(2) Evaluarea personalului prevazut la alin. (1) lit. a) se realizeaza potrivit Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.579/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Evaluarea personalului prevazut la alin. (1) lit. b) si c) se realizeaza:
a) pentru aptitudinile fizice, la incadrare de catre angajator, pe baza baremelor prevazute in anexa nr. 3;
b) pentru aptitudinile medicale, la incadrare si, ulterior, anual;
c) pentru aptitudinile psihologice, la incadrare si, ulterior, cel putin o data la 3 ani.


Articolul 10
(1) Pregatirea personalului serviciilor voluntare si al serviciilor private se realizeaza prin: programe de pregatire, instruiri, convocari, verificari, exercitii si concursuri profesionale, care se cuprind in Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, intocmit potrivit Structurii-cadru, aprobata prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nr. 2/2019, publicat pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta la sectiunea Legislatie.
(2) Coordonarea activitatii de pregatire a personalului serviciilor voluntare si al serviciilor private se executa de inspectoratele in a caror zona de competenta se afla acestea.
(3) Programele de pregatire si exercitiile din Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta prevazut la alin. (1) se stabilesc in functie de tipurile de risc identificate in sectorul de competenta si de particularitatile interventiei.


Articolul 11
Serviciile voluntare si serviciile private detin, in vederea antrenarii personalului, baze de pregatire proprii, dotate cu aparate, utilaje si echipamente specifice interventiei in situatii de urgenta, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau pot incheia protocoale de colaborare cu alte servicii voluntare sau servicii private detinatoare de astfel de baze de pregatire.


Articolul 12
(1) Serviciile voluntare si serviciile private se doteaza cu autospeciale si utilaje, in functie de riscurile gestionate in sectorul de competenta.
(2) Autospecialele, utilajele, mijloacele si echipamentul de protectie, uniforma si mijloacele de anuntare-alarmare, alertare si conducere a interventiei sunt detinute de serviciul voluntar sau serviciul privat, in baza unor titluri valabile, pe toata durata de functionare a acestuia.
(3) Pe timpul sezonului rece, autospecialele si utilajele se gareaza in spatii inchise care asigura o temperatura de minimum 5AC.
(4) Scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei autospeciale se comunica, de indata, la inspectoratul in a carui zona de competenta asigura actiunile de raspuns.
(5) Inlocuirea unei autospeciale se comunica in scris in termen de 5 zile lucratoare inspectoratului care a emis avizul de infiintare si celui care a emis aviz pentru sector de competenta.
(6) Autospeciala cu care se face inlocuirea trebuie sa fie cel putin similara din punctul de vedere al capacitatii de interventie cu cea inlocuita.


Articolul 13
(1) Autospecialele, echipamentul de protectie si uniforma trebuie sa fie inscriptionate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului privat.
(2) Autospecialele trebuie sa fie inscriptionate cu numarul de telefon la care poate fi apelat serviciul voluntar sau serviciul privat.
(3) Numarul de telefon se afiseaza atat la sediul serviciului, cat si in zonele cu risc din sectorul de competenta.


Articolul 14
(1) Uniforma si echipamentul de protectie se asigura, gratuit, potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicata.
(2) Portul, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si a insemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare si serviciilor private se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 160/2007.
(3) Norma de dotare cu echipament de protectie a personalului serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta este prevazuta in anexa nr. 4.


Articolul 15
(1) Norma orientativa privind dotarea spatiilor, a autospecialelor de stingere cu apa si spuma si a echipelor specializate este prevazuta in anexa nr. 5.
(2) In baza normei orientative de dotare, fiecare serviciu voluntar/serviciu privat isi stabileste propria norma de dotare in functie de tipul serviciului, riscurile identificate, precum si de tipul/capacitatea/destinatia autospecialei, astfel incat sa asigure:
a) interventia operativa si gestionarea tuturor situatiilor de urgenta in functie de riscurile identificate;
b) spatii pentru garare/revizie a mijloacelor de interventie si functionalitatea dispeceratului;
c) capacitatea maxima de lucru a autospecialelor;
d) indeplinirea atributiilor si asigurarea protectiei personalului serviciului.


Articolul 16
Pentru efectuarea lucrarilor de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor de interventie din dotare, serviciile voluntare si serviciile private isi organizeaza ateliere proprii sau incheie contracte in acest sens cu operatori economici de profil.


Articolul 17
Serviciile voluntare si private trebuie sa asigure un mecanism apt pentru primirea si transmiterea mesajelor specifice desfasurarii unei interventii eficiente si operative.


Articolul 18
(1) Serviciile voluntare si private intervin singure sau in cooperare cu structurile profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial.
(2) Atunci cand intervin singure, seful serviciului voluntar/serviciului privat notifica inspectoratul in a carui zona de competenta se afla, in termen de maximum 5 ore de la finalizarea interventiei.


CAPITOLUL II
Criterii specifice pentru serviciile voluntare


SECTIUNEA 1
Criterii specifice privind constituirea si dotarea


Articolul 19 - Derogari (1)
(1) Serviciile voluntare se constituie in comune, orase si municipii, in subordinea consiliilor locale, pe urmatoarele tipuri:
a) servicii tip V1 - la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale care au in evidenta un numar de cel mult 1.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective;
b) servicii tip V2 - la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale care au in evidenta un numar cuprins intre 1.000 si 3.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective;
c) servicii tip V3 - la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale care au in evidenta un numar de peste 3.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective.
(2) Serviciile tip V2 au obligatia sa se doteze cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, iar serviciile tip V3, cu minimum doua autospeciale de stingere cu apa si spuma.
(3) Serviciile voluntare care detin una sau mai multe autospeciale de stingere cu apa si spuma, dar nu au obligatia dotarii cu aceasta/acestea, se pot constitui ca servicii de tip V2 sau tip V3, indiferent de numarul de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective din sectorul de competenta.


Articolul 20
In functie de tipul lor, serviciile voluntare au urmatoarea compunere:
a) servicii tip V1: sef serviciu, compartiment pentru prevenire si echipe specializate;
b) servicii tip V2: sef serviciu, compartiment pentru prevenire, grupa de interventie care incadreaza autospeciala de stingere cu apa si spuma, si, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate si atelier de reparatii;
c) servicii tip V3: sef serviciu, compartiment pentru prevenire, doua sau mai multe grupe de interventie, care incadreaza autospecialele de stingere cu apa si spuma si, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate si atelier de reparatii.


Articolul 21
(1) Prin exceptie de la art. 19, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale amplasate la o distanta mai mica de 20 km fata de localitatea unde functioneaza subunitati din cadrul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, care au in dotare minimum doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, indiferent de numarul de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective avute in evidenta, consiliile locale au obligatia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1.
(2) Distanta prevazuta la alin. (1) se masoara pe cai de comunicatii rutiere, intre punctele care marcheaza km 0/centrul civic al localitatii de resedinta al unitatii administrativ-teritoriale si cel al localitatii unde functioneaza serviciile profesioniste.


SECTIUNEA a 2-a
Criterii specifice privind incadrarea


Articolul 22
(1) Serviciul voluntar se incadreaza cu personal angajat pe functiile specifice si personal voluntar.
(2) Personalul angajat pe functii specifice detine calificarea sau competentele profesionale ale acelor functii, atestate potrivit reglementarilor in vigoare.
(3) Functia de sef serviciu voluntar se incadreaza, in mod obligatoriu, cu personal angajat pe aceasta functie, iar functia de conducator autospeciala se incadreaza cu personal angajat pe aceasta functie sau cu personal angajat pe alte functii in cadrul autoritatii publice locale, care detine competentele specifice functiei, atestate potrivit reglementarilor in vigoare.
(4) In situatia in care, la data avizarii unui serviciu, nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (2), cu exceptia functiilor de sef serviciu si servant pompier, personalul specificat detine cel putin calificarea sau competentele specifice de cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, inspector protectie civila sau de servant pompier.


Articolul 23
Seful serviciului voluntar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba avizul inspectoratului competent teritorial, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6;
b) sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic.


Articolul 24
Compartimentul pentru prevenire se dimensioneaza cu personal, astfel incat sa asigure:
a) un specialist pentru toate institutiile publice si operatorii economici din subordinea consiliilor locale;
b) un specialist la fiecare 500 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective, in mediul rural;
c) un specialist la fiecare 1.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective, in mediul urban.


Articolul 25
Din compartimentul pentru prevenire poate face parte si personalul grupei/grupelor de interventie/echipelor specializate, precum si personalul care detine competente certificate pentru a desfasura activitati de verificare, curatare si reparare a cosurilor de fum.


Articolul 26
(1) Grupa de interventie care incadreaza o autospeciala de capacitate medie sau mare este compusa din sef grupa de interventie, 3 servanti pompieri si conducator autospeciala.
(2) Grupa de interventie care incadreaza o autospeciala de capacitate mica este compusa din sef grupa de interventie, 2 servanti pompieri si conducator autospeciala.
(3) In situatia in care programul serviciului voluntar este organizat in ture de serviciu, incadrarea grupelor de interventie prevazute la alin. (1) si (2) este obligatorie pentru fiecare tura.
(4) Compunerea grupei de interventie care incadreaza alte tipuri de autospeciale de interventie este stabilita conform cartii tehnice.
(5) Personalul care incadreaza grupa de interventie poate indeplini si atributiile echipelor specializate.


Articolul 27
(1) Echipa specializata se constituie pentru:
a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare constituite in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale care nu au obligatia dotarii cu autospeciale de stingere cu apa si spuma;
b) avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-evacuare, cu atributii in cazul situatiilor de urgenta determinate de toate tipurile de risc identificate.
(2) Echipa specializata se incadreaza cu minimum 3 persoane, care include si seful echipei specializate.
(3) In situatia in care programul serviciului voluntar este organizat in ture de serviciu, incadrarea echipei specializate este obligatorie pentru fiecare tura.


SECTIUNEA a 3-a
Criterii operationale


Articolul 28
(1) Amplasarea in teritoriu a formatiei de interventie a serviciului voluntar se realizeaza astfel incat timpul de raspuns in caz de incendiu sa fie:
a) la institutiile si operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15 minute;
b) in cel mai indepartat punct al sectorului de competenta - maximum 20 de minute.
(2) In functie de marimea sectorului de competenta, in vederea respectarii timpului de raspuns, formatia de interventie poate avea amplasate grupe de interventie/echipe specializate in locatii diferite.


Articolul 29
Autospeciala de stingere cu apa si spuma asigura interventia 24 de ore din 24 de ore, indiferent daca programul de lucru este organizat in ture de serviciu sau prin permanenta de la domiciliu.


Articolul 30
(1) Autoritatile administratiei publice locale pot incheia contracte ori conventii de colaborare pe baza de reciprocitate cu alte asemenea autoritati care au constituit servicii voluntare.
(2) Pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta, autoritatile administratiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot incheia protocoale cu asociatii ce desfasoara activitati in domeniu.
(3) Serviciul voluntar solicita sprijinul entitatilor prevazute la alin. (1) si (2) sau, dupa caz, interventia structurilor profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial, ori de cate ori amploarea situatiei de urgenta depaseste capacitatea de raspuns a acestuia.


Articolul 31
(1) Conducerea interventiei se asigura de catre primar, pana la finalizarea acesteia ori pana la sosirea structurilor profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial.
(2) Interventia se realizeaza gradual, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anuntarea/alertarea structurilor profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial, precum si, dupa caz, a entitatii cu care a fost incheiat contract, conventie de colaborare sau protocol;
b) realizarea interventiei propriu-zise de catre serviciul voluntar;
c) acordarea de sprijin la interventie, cu tehnica si personal specializat, de catre entitatea cu care a fost incheiat contract, conventie de colaborare sau protocol;
d) participarea la interventie, cu tehnica si personal specializat, a structurilor profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial.


SECTIUNEA a 4-a
Documente necesare avizarii


Articolul 32
(1) Emiterea avizului de infiintare a serviciului voluntar se solicita printr-o cerere scrisa, insotita de documentele prevazute in anexa nr. 7, depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
(2) Concomitent cu avizul de infiintare a serviciului voluntar se emite si avizul pentru sector de competenta, pe baza documentelor prevazute in anexa nr. 7.


Articolul 33
(1) Emiterea avizului de extindere/restrangere a activitatii serviciului voluntar se solicita printr-o cerere scrisa, insotita, dupa caz, de documentele prevazute in anexa nr. 7, depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
(2) In cazul in care prin extinderea/restrangerea activitatii serviciului voluntar sunt indeplinite criteriile pentru constituirea altui tip de serviciu, emiterea avizului nu implica reluarea procedurii de infiintare a serviciului corespunzatoare noului tip de serviciu.


Articolul 34
(1) Serviciul voluntar se poate desfiinta daca in localitatea in care acesta este constituit s-a infiintat o subunitate din cadrul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, care are in dotare minimum doua autospeciale de stingere cu apa si spuma.
(2) Emiterea avizului de desfiintare a serviciului voluntar se solicita printr-o cerere scrisa.


CAPITOLUL III
Criterii specifice pentru serviciile private


SECTIUNEA 1
Criterii specifice privind constituirea si dotarea


Articolul 35
Serviciile private se constituie pe urmatoarele tipuri:
a) servicii tip P1 - ca servicii proprii, la nivelul operatorilor economici si institutiilor;
b) servicii tip P2 - ca servicii proprii la nivelul operatorilor economici supusi legislatiei privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase;
c) servicii tip P3 - ca servicii proprii, la nivelul operatorilor economici si institutiilor care desfasoara activitati cu risc de incendiu sau ca societati prestatoare de servicii.


Articolul 36
In functie de tipul lor, serviciile private au urmatoarea compunere:
a) servicii tip P1: sef serviciu, compartiment pentru prevenire si echipe specializate;
b) servicii tip P2: sef serviciu, compartiment pentru prevenire, o grupa de interventie care incadreaza o autospeciala de stingere cu apa si spuma si, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate, atelier de reparatii si dispecerat;
c) servicii tip P3: sef serviciu, compartiment pentru prevenire, doua sau mai multe grupe de interventie care incadreaza autospecialele de stingere cu apa si spuma si, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate, atelier de reparatii si dispecerat.


Articolul 37
(1) Au obligatia constituirii serviciului tip P1 operatorii economici si institutiile care au in administrare, in acelasi sector de competenta:
a) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri de invatamant de nivel centru universitar, inclusiv spatii de cazare aferente acestora cu un numar mai mare de 1.000 de studenti, forma de invatamant - zi;
b) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru sanatate, cu un numar mai mare de 300 de paturi;
c) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru cultura, cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
d) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru activitati sportive si spectacole cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
e) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri si spatii anexe pentru comert si/sau alimentatie publica, cu suprafata desfasurata peste 3.500 mp;
f) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru turism, avand un numar mai mare de 200 de locuri de cazare;
g) cladiri inalte sau foarte inalte, cu exceptia cladirilor de locuit;
h) constructii, cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru productie si/sau depozitare, cu suprafata desfasurata intre 10.000 si 50.000 mp, cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu.
(2) Are obligatia constituirii serviciului tip P2 operatorul economic supus legislatiei privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, care are in administrare in acelasi sector de competenta constructii pentru productie si/sau depozitare cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu, cu utilajele si instalatiile tehnologice aferente.
(3) Au obligatia constituirii serviciului tip P3 operatorul economic si institutia care are in administrare in acelasi sector de competenta:
a) constructii pentru productie si/sau depozitare, identificate cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu, pe o suprafata desfasurata insumata mai mare de 50.000 mp;
b) utilaje si instalatii tehnologice identificate cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu, pe o suprafata desfasurata insumata mai mare de 50.000 mp;
c) tipul de constructii, utilaje si instalatii specificate la lit. a) si b), identificate cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu, daca suma suprafetelor desfasurate este mai mare de 50.000 mp.
(4) Serviciile private constituite ca societati prestatoare de servicii sunt obligatoriu de tip P3.


Articolul 38
In cazul in care constructiile pentru productie si/sau depozitare sau utilajele si instalatiile tehnologice, prevazute la art. 37 alin. (2) si (3), sunt dotate cu instalatii de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu si/sau altor documente justificative, exceptand pe cea de hidranti interiori si exteriori, operatorul economic sau institutia care le administreaza nu are obligatia dotarii serviciului cu autospeciala/autospeciale de stingere cu apa si spuma, serviciul constituit fiind de tip P1.


Articolul 39
In situatia in care un operator economic/o institutie nu are obligatia constituirii serviciului privat, dar constituie serviciul, acesta se supune avizarii, cu respectarea criteriilor de performanta, masura ce nu poate substitui obligatiile legale privind apararea impotriva incendiilor, serviciul constituit fiind minimum de tip P1.


Articolul 40
(1) Obligatia operatorilor economici/institutiilor de a constitui servicii private poate fi indeplinita si prin incheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau privat, daca sunt respectate prevederile art. 41.
(2) Contractul prevazut la alin. (1) are ca obiect indeplinirea de catre serviciul voluntar sau privat a atributiilor corespunzatoare serviciului pe care are obligatia sa il constituie operatorul economic/institutia, potrivit prezentelor criterii de performanta.


Articolul 41
(1) Serviciul voluntar incheie contract, potrivit art. 40, numai in situatia in care beneficiarul isi desfasoara activitatea in sectorul acestuia de competenta si nu implica obtinerea unui nou aviz pentru sector de competenta.
(2) Serviciul privat propriu incheie contract, potrivit art. 40, numai in situatia in care beneficiarul isi desfasoara activitatea in acelasi amplasament, nefiind necesara obtinerea unui nou aviz pentru sector de competenta.
(3) Serviciul privat constituit ca societate prestatoare de servicii incheie contract, potrivit art. 40, cu obligativitatea obtinerii avizului pentru sector de competenta.


Articolul 42
In vederea luarii in evidenta, serviciile voluntare si serviciile private proprii au obligatia de a transmite inspectoratelor competente teritorial toate contractele incheiate in sensul art. 40, in termen de 30 de zile de la data incheierii.


Articolul 43
In cazul serviciilor private constituite ca societati prestatoare de servicii, pentru emiterea avizului pentru sector de competenta in cadrul unui operator economic sau institutie care nu are obligatia constituirii serviciului privat, acestea trebuie sa respecte criteriile de performanta corespunzatoare serviciului pe care beneficiarul doreste sa il constituie, masura ce nu poate substitui obligatiile legale privind apararea impotriva incendiilor ale acestuia.


SECTIUNEA a 2-a
Criterii specifice privind incadrarea


Articolul 44
(1) Functiile serviciului privat propriu care nu are in dotare autospeciala/autospeciale de stingere cu apa si spuma se exercita de personalul angajat al operatorului economic sau al institutiei, incadrat, de regula, pe alte functii.
(2) Functiile serviciului privat propriu care are in dotare autospeciala/autospeciale de stingere cu apa si spuma se exercita de personalul angajat al operatorului economic sau al institutiei, incadrat astfel:
a) exclusiv pe functiile de sef serviciu, precum si sef grupa si conducator autospeciala pentru fiecare grupa de interventie pe tura de serviciu;
b) prin cumul de functii, pentru celelalte functii din cadrul serviciului.
(3) Functiile serviciilor private constituite ca societati prestatoare de servicii se exercita de personalul angajat al societatii incadrat exclusiv pe aceste functii.
(4) Personalul prevazut la alin. (3) desfasoara exclusiv atributii prevazute in sarcina serviciului privat pentru situatii de urgenta.


Articolul 45
(1) Personalul angajat pe functiile specifice, precum si cel care indeplineste prin cumul functia de sef serviciu, sef compartiment pentru prevenire si sef echipa specializata trebuie sa aiba calificarea sau competentele profesionale specifice, atestate potrivit reglementarilor in vigoare.
(2) In situatia in care, la data avizarii unui serviciu, nu sunt indeplinite prevederile alin. (1), cu exceptia functiilor de sef serviciu si servant pompier, personalul specificat detine cel putin calificarea sau competentele specifice de cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, inspector protectie civila sau de servant pompier.


Articolul 46
Compartimentul pentru prevenire are in componenta minimum 2 specialisti pentru prevenire, care include si seful compartimentului.


Articolul 47
(1) Grupa de interventie care incadreaza o autospeciala de capacitate medie sau mare este compusa din sef grupa de interventie, 3 servanti pompieri si conducator autospeciala, pe fiecare tura.
(2) Grupa de interventie care incadreaza o autospeciala de capacitate mica este compusa din sef grupa de interventie, 2 servanti pompieri si conducator autospeciala, pe fiecare tura.
(3) Compunerea grupei de interventie care incadreaza alte tipuri de autospeciale de interventie este stabilita conform cartii tehnice.
(4) Personalul care incadreaza grupa de interventie poate indeplini si atributiile echipelor specializate.


Articolul 48
(1) Echipa specializata se constituie pentru:
a) stingere incendii;
b) avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-evacuare, cu atributii in cazul situatiilor de urgenta determinate de toate tipurile de risc identificate;
c) cercetare-interventie pentru riscurile chimic, biologic si nuclear.
(2) Echipa specializata are in compunere minimum 3 persoane/tura, care include si seful echipei specializate.
(3) In cazul in care echipa pentru stingere incendii este incadrata cu personal angajat pe functiile specifice si detine calificarea sau competentele profesionale specifice atestate potrivit reglementarilor in vigoare, aceasta poate indeplini si atributiile echipei constituite pentru avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-evacuare.
(4) Serviciile private care au in dotare autospeciale de stingere cu apa si spuma nu au obligatia constituirii echipei specializate pentru stingere incendii.


Articolul 49
(1) Serviciile private proprii pot sa isi constituie dispecerat.
(2) Serviciile private constituite ca societati prestatoare de servicii sunt obligate sa isi constituie dispecerat.


SECTIUNEA a 3-a
Criterii operationale


Articolul 50
(1) Serviciile private au obligatia de a mentine autospecialele detinute, permanent, in sectorul de competenta.
(2) In cazul in care in sectorul de competenta al serviciului privat sunt identificate spatii cu risc de explozie, remiza poate fi amplasata in afara sectorului de competenta, astfel incat interventia sa fie operativa.
(3) In cadrul unui sector de competenta nu pot functiona simultan doua servicii private.
(4) Serviciile private constituite ca societati prestatoare de servicii asigura in sectorul de competenta, prin formatia de interventie, gestionarea interventiei pentru toate riscurile identificate.


Articolul 51
(1) Pentru asigurarea interventiei 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru al grupei de interventie care incadreaza autospeciala de stingere cu apa si spuma se organizeaza in ture, doar cu personalul prevazut la art. 44 alin. (2) lit. a).
(2) Pentru fiecare sector de competenta avizat se asigura prezenta echipelor specializate, doar pe timpul programului de lucru.
(3) Personalul dispeceratului executa serviciul in ture, 24 de ore din 24 de ore.


Articolul 52
(1) Serviciile private constituite ca societati prestatoare de servicii au obligatia sa detina cel putin doua autospeciale de capacitate medie sau de capacitate mare, functionale.
(2) Toate autospecialele de stingere cu apa si spuma ale unui serviciu privat constituit ca societate prestatoare de servicii sunt detinute in baza unui titlu valabil de utilizare.


Articolul 53
Serviciile private constituite ca societati prestatoare de servicii trebuie sa asigure mentinerea operativitatii si capacitatii de interventie stabilita, 24 de ore din 24 de ore.


Articolul 54
(1) Conducerea interventiei se asigura de catre administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sau de catre persoanele desemnate de acesta.
(2) Conducerea interventiei la serviciul privat constituit ca societate prestatoare de servicii se asigura de catre seful serviciului sau seful formatiei de interventie.


SECTIUNEA a 4-a
Documente necesare avizarii


Articolul 55
Emiterea avizului de infiintare a serviciului privat se solicita printr-o cerere scrisa, insotita de documentele prevazute in anexa nr. 8, depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.


Articolul 56
(1) Emiterea avizului pentru sector de competenta al serviciului privat se solicita printr-o cerere scrisa, insotita de documentele prevazute in anexa nr. 8, depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
(2) Concomitent cu solicitarea emiterii avizului pentru sector de competenta al serviciului privat se poate solicita si avizarea planului de interventie, cu respectarea prevederilor in vigoare.


Articolul 57
Concomitent cu avizul de infiintare a serviciului privat se poate emite si avizul pentru sector de competenta, pe baza documentelor prevazute in anexa nr. 8.


Articolul 58
Emiterea avizului de extindere/restrangere a activitatii serviciului privat se solicita printr-o cerere scrisa, insotita de documentele prevazute in anexa nr. 8, depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.


Articolul 59
(1) Serviciul privat se desfiinteaza in urmatoarele situatii:
a) la incetarea activitatii operatorului economic;
b) in caz de restrangere a activitatii operatorului economic/institutiei, daca prin aceasta nu mai are obligatia constituirii serviciului privat;
c) daca interventia in situatii de urgenta se realizeaza prin incheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau privat, potrivit legii.
(2) Emiterea avizului de desfiintare a serviciului privat se solicita printr-o cerere scrisa insotita de documentele care atesta una dintre situatiile prevazute la alin. (1), depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.


Articolul 60
(1) Nerespectarea criteriilor de performanta de catre serviciile de urgenta private implica anularea avizelor de infiintare/pentru sectoare de competenta, ca sanctiune contraventionala complementara.
(2) Avizul de infiintare a serviciului privat se anuleaza in urmatoarele situatii:
a) incheierea de contracte fara a fi respectate prevederile art. 42;
b) nerespectarea dotarii cu autospeciale de stingere cu apa si spuma, care a stat la baza emiterii acestuia;
c) functionarea serviciului privat constituit ca societate prestatoare de servicii intr-un sector de competenta pentru care nu detine aviz.
(3) Avizul pentru sector de competenta al serviciului privat se anuleaza in urmatoarele situatii:
a) neincadrarea grupei/grupelor de interventie si/sau a echipelor specializate pentru stingere incendii;
b) nementinerea autospecialelor detinute in stare de functionare si permanent in sectorul de competenta.
(4) In situatia in care avizul pentru sector de competenta a fost emis concomitent cu avizul de infiintare, incadrarea in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) si (3) presupune anularea ambelor avize.


CAPITOLUL IV
Dispozitii finale


Articolul 61
(1) Serviciile voluntare si serviciile private pot asigura masuri de prevenire si interventie fara aviz pentru sectorul de competenta, in situatiile si in conditiile prevazute in Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 14/2009.
(2) Masurile de prevenire si interventie la activitatile prevazute la alin. (1) nu trebuie sa afecteze capacitatea de interventie si dispunerea mijloacelor tehnice de interventie in sectoarele de competenta avizate.


Articolul 62
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele criterii de performanta.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice