Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

INTEGRAL: OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european


Publicata in Monitorul Oficial nr. 547 din 03.07.2019.


Articolul I
Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 900 din 9 noiembrie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (3), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Se exclud de la aplicarea dispozitiilor art. 7, 71-74, 8 si 13 si ale cap. IV urmatoarele:".
2. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Fara a se aduce atingere prevederilor alin. (3), se pot exclude de la aplicarea art. 8 alin. (3) infrastructurile feroviare locale si regionale care nu prezinta importanta strategica pentru functionarea pietei feroviare, iar de la aplicarea art. 7, 71 si 73 si a cap. IV infrastructurile feroviare locale care nu prezinta importanta strategica pentru functionarea pietei feroviare, prin hotarare a Guvernului, cu respectarea legislatiei in vigoare. Ministerul Transporturilor notifica Comisiei Europene intentia de a exclude astfel de infrastructuri feroviare. Excluderea se aplica, daca este cazul, pe baza actelor de punere in aplicare prin care Comisia Europeana decide daca o astfel de infrastructura feroviara poate fi considerata ca fiind lipsita de importanta strategica."
3. La articolul 3, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. administratorul infrastructurii - Compania Nationala de Cai Ferate A«C.F.R.A» - S.A., compania responsabila de operarea, mentenanta si reinnoirea infrastructurii feroviare pe reteaua de cai ferate din Romania, precum si de participarea la dezvoltarea acesteia, conform legislatiei de infiintare si functionare si potrivit normelor stabilite prin legislatia in vigoare in cadrul politicii generale privind dezvoltarea si finantarea infrastructurii;".
4. La articolul 3, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu urmatorul cuprins:
"31. adunarea generala a actionarilor - organismul de cel mai inalt nivel al unei intreprinderi care indeplineste atributii de supraveghere, inclusiv exercitarea controlului asupra consiliului de administratie si a deciziilor strategice generale privind intreprinderea, conform prevederilor legale in vigoare, expresia fiind echivalenta cu expresia A«consiliul de supraveghereA», definita la art. 1 pct. 2 lit. (c) pct. 34 din Directiva (UE) 2016/2.370 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE in ceea ce priveste deschiderea pietei pentru serviciile de transport feroviar intern de calatori si guvernanta infrastructurii feroviare;".
5. La articolul 3, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:
"61. bilet direct - biletul reprezinta un contract pentru servicii succesive de transport feroviar al calatorilor, executate de catre unul sau mai multi operatori de transport feroviar;".
6. La articolul 3, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:
"71. consiliul de administratie - organismul de nivel inalt al unei intreprinderi, care indeplineste functii executive si administrative, responsabil si raspunzator pentru administrarea curenta a intreprinderii, conform prevederilor legale in vigoare; in cazul intreprinderilor administrate potrivit sistemului dualist de administrare, reglementat potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, orice referire din prezenta lege la consiliul de administratie va fi considerata drept referire la consiliul de supraveghere;".
7. La articolul 3, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu urmatorul cuprins:
"91. dezvoltarea infrastructurii feroviare - ansamblul activitatilor privind planificarea retelei feroviare, planificarea financiara, planificarea investitiilor, precum si constructia si modernizarea infrastructurii feroviare;".
8. La articolul 3, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu urmatorul cuprins:
"101. functii esentiale ale administrarii infrastructurii - luarea deciziilor in legatura cu alocarea traselor, inclusiv definirea si evaluarea disponibilitatii traselor, precum si repartizarea traselor individuale si luarea deciziilor privind tarifarea infrastructurii, inclusiv stabilirea si perceperea tarifelor, in conformitate cu cadrul de tarifare si cu cadrul de alocare a capacitatilor instituit in conformitate cu prevederile art. 29 si 39;".
9. La articolul 3, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu urmatorul cuprins:
"111. gestionar de infrastructura feroviara - potrivit definitiei prevazute la art. 1 alin. (10) lit. b1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".
10. La articolul 3, dupa punctul 17 se introduc trei noi puncte, punctele 171-173, cu urmatorul cuprins:
"171. mentenanta infrastructurii feroviare - ansamblul activitatilor si lucrarilor de intretinere si reparare care vizeaza pastrarea starii si a capacitatii infrastructurii existente;
172. modernizarea infrastructurii feroviare - lucrarile majore de modificare a infrastructurii, care imbunatatesc performantele globale ale acesteia;
173. operarea infrastructurii feroviare - ansamblul activitatilor privind alocarea traselor, managementul traficului si tarifarea infrastructurii;".
11. La articolul 3, dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu urmatorul cuprins:
"191. parteneriat public-privat - un acord cu caracter obligatoriu intre organisme publice si una sau mai multe intreprinderi, altele decat administratorul infrastructurii, in temeiul caruia intreprinderile construiesc si/sau finanteaza, partial sau total, infrastructura feroviara si/sau dobandesc dreptul de a exercita oricare dintre functiile prevazute la pct. 3 pentru o perioada predefinita. Acordul poate lua orice forma cu caracter juridic obligatoriu prevazuta in legislatia nationala in vigoare;".
12. La articolul 3, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 211, cu urmatorul cuprins:
"211. reinnoirea infrastructurii feroviare - lucrarile majore de inlocuire pe infrastructura existenta care nu schimba performantele globale ale acesteia;".
13. La articolul 3, dupa punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271, cu urmatorul cuprins:
"271. servicii de transport de calatori de mare viteza - servicii de transport feroviar de calatori efectuate fara opriri intermediare intre doua locuri separate cel putin de o distanta mai mare de 200 km, pe linii special concepute pentru mare viteza, echipate pentru viteze in general de cel putin 250 km/h si care functioneaza in medie la aceste viteze;".
14. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 7
Independenta administratorului infrastructurii
(1) Administratorul infrastructurii are responsabilitatea de a asigura operarea, mentenanta si reinnoirea retelei feroviare, precum si dezvoltarea infrastructurii feroviare pe aceasta retea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Administratorul infrastructurii nu are dreptul de a efectua servicii de transport feroviar, cu exceptia transporturilor in interes propriu reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Administratorul infrastructurii are obligatia de a asigura tuturor operatorilor de transport feroviar accesul echitabil si nediscriminatoriu la infrastructura. In acest scop, membrii adunarii generale a actionarilor si membrii consiliului de administratie al administratorului infrastructurii, precum si directorii aflati in subordinea directa a acestora conform prevederilor legale in vigoare actioneaza in mod nediscriminatoriu si, totodata, se asigura ca impartialitatea lor nu este afectata de niciun conflict de interese.
(4) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (3) si ale art. 6 alin. (1), administratorul infrastructurii este organizat sub forma unei entitati distincte din punct de vedere juridic de orice operator de transport feroviar. In acest sens, Ministerul Transporturilor asigura respectarea cerintelor prevazute la alin. (5).
(5) Sunt interzise urmatoarele situatii:
a) administratorul infrastructurii este controlat de o intreprindere care, in acelasi timp, controleaza unul sau mai multi operatori de transport feroviar care opereaza servicii feroviare pe reteaua administrata de acesta;
b) administratorul infrastructurii este controlat de unul sau mai multi operatori de transport feroviar care opereaza servicii feroviare pe reteaua administrata de acesta;
c) administratorul infrastructurii controleaza unul sau mai multi operatori de transport feroviar care opereaza servicii feroviare pe reteaua administrata de acesta;
d) administratorul infrastructurii si unul sau mai multi operatori de transport feroviar sunt organizati ca entitati fara personalitate juridica distincta in cadrul unei intreprinderi.
(6) Dispozitiile alin. (5) cu privire la notiunea de control se aplica in sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi.
(7) Sunt considerate in stare de incompatibilitate persoanele care exercita simultan urmatoarele functii:
a) membru al consiliului de administratie al administratorului infrastructurii si membru al consiliului de administratie al unui operator de transport feroviar;
b) persoana responsabila cu luarea deciziilor privind functiile esentiale ale administratorului infrastructurii si membru al adunarii generale a actionarilor/consiliului de administratie al unui operator de transport feroviar;
c) membru al adunarii generale a actionarilor a administratorului infrastructurii si membru al adunarii generale a actionarilor a unui operator de transport feroviar;
d) membru al consiliului de administratie al administratorului infrastructurii si membru al adunarii generale a actionarilor a unui operator de transport feroviar;
e) membru al adunarii generale a actionarilor a administratorului infrastructurii si membru al consiliului de administratie al unui operator de transport feroviar;
f) membru al adunarii generale a actionarilor/consiliului de administratie al administratorului infrastructurii si ca director al unui operator de transport feroviar.
(8) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica fara a aduce atingere drepturilor decizionale ale Ministerului Transporturilor in ceea ce priveste dezvoltarea si finantarea infrastructurii feroviare si competentelor Ministerului Transporturilor in ceea ce priveste finantarea si tarifarea infrastructurii, precum si alocarea capacitatilor, astfel cum sunt prevazute la art. 4 alin. (2), precum si la art. 8, 29 si 39."
15. Dupa articolul 7 se introduc sase noi articole, articolele 71-76, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 71
Independenta functiilor esentiale
(1) Administratorul infrastructurii beneficiaza de independenta organizationala si decizionala in ceea ce priveste functiile esentiale, in limitele prevazute la art. 4 alin. (2), precum si la art. 29 si 39.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Transporturilor se asigura, in special, ca:
a) un operator de transport feroviar sau orice alta entitate juridica nu exercita o influenta decisiva asupra administratorului infrastructurii in ceea ce priveste functiile esentiale, fara a aduce atingere rolului Ministerului Transporturilor in ceea ce priveste stabilirea cadrului de tarifare si a cadrului de alocare a capacitatilor, precum si a regulilor specifice de tarifare in conformitate cu prevederile art. 29 si 39;
b) un operator de transport feroviar nu exercita o influenta decisiva asupra numirilor si destituirilor persoanelor responsabile cu luarea deciziilor privind functiile esentiale;
c) mobilitatea persoanelor care sunt responsabile de functiile esentiale nu creeaza conflicte de interese.
ARTICOLUL 72
Impartialitatea administratorului infrastructurii in ceea ce priveste managementul traficului si planificarea mentenantei
(1) Administratorul infrastructurii exercita in mod transparent si nediscriminatoriu functiile de management al traficului si de planificare a mentenantei infrastructurii. Persoanele responsabile cu luarea deciziilor privind aceste functii nu trebuie sa fie afectate de niciun conflict de interese.
(2) Administratorul infrastructurii are obligatia de a asigura operatorilor de transport feroviar acces deplin si in timp util la informatiile relevante in caz de perturbari ale traficului care ii afecteaza. In cazul in care administratorul infrastructurii acorda acces extins la procesul de management al traficului, acesta este acordat operatorilor de transport feroviar interesati intr-un mod transparent si nediscriminatoriu.
(3) Administratorul infrastructurii consulta solicitantii in ceea ce priveste planificarea pe termen lung a lucrarilor majore de mentenanta si/sau reinnoire a infrastructurii feroviare si tine seama in cea mai mare masura posibila de preocuparile exprimate. Programarea lucrarilor de mentenanta se efectueaza de catre administratorul infrastructurii in mod nediscriminatoriu.
ARTICOLUL 73
Externalizarea si partajarea functiilor administratorului infrastructurii
(1) Cu conditia ca acest fapt sa nu dea nastere la niciun conflict de interese si sa fie garantata confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial, administratorul infrastructurii:
a) poate sa externalizeze catre o alta entitate anumite functii, in conditiile legii, cu exceptia functiilor esentiale, daca aceasta entitate nu este un operator de transport feroviar, nu controleaza sau nu este controlata de un operator de transport feroviar;
b) poate sa externalizeze, in conditiile legii, executia de lucrari si atributiile aferente privind mentenanta, reinnoirea si dezvoltarea infrastructurii feroviare, inclusiv unor operatori de transport feroviar sau unor societati care controleaza un operator de transport feroviar sau sunt controlate de un operator de transport feroviar;
c) isi pastreaza competenta de supraveghere si raspunde pentru exercitarea responsabilitatilor prevazute la art. 3 pct. 3.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1), functiile privind administrarea unor portiuni ale infrastructurii pot fi indeplinite de gestionarii de infrastructura sau de parti la acordurile de parteneriat public-privat, conform prevederilor legale in vigoare, cu conditia ca toate aceste entitati sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 7 alin. (2)-(8), precum si la art. 71, 72 si 74 si sa isi asume responsabilitatea deplina pentru exercitarea functiilor in cauza.
(3) Sub rezerva supravegherii de catre Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, administratorul infrastructurii poate incheia acorduri de cooperare cu unul sau mai multi operatori de transport feroviar, in mod nediscriminatoriu si in scopul obtinerii unor avantaje pentru clienti, precum reducerea costurilor sau imbunatatirea performantei pe partea de retea care face obiectul acordului.
(4) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar monitorizeaza executarea unor astfel de acorduri si poate, in cazuri justificate, sa recomande denuntarea acestora.
ARTICOLUL 74
Transparenta financiara
(1) Veniturile din activitatile de administrare a retelei de infrastructura, inclusiv fondurile publice, pot fi utilizate de administratorul infrastructurii numai pentru a-si finanta propria afacere, inclusiv pentru rambursarea imprumuturilor sale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Administratorul infrastructurii poate, de asemenea, sa utilizeze aceste venituri pentru a plati dividende proprietarilor intreprinderii, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Administratorul infrastructurii nu acorda, in mod direct sau indirect, imprumuturi operatorilor de transport feroviar.
(3) Operatorii de transport feroviar nu acorda imprumuturi, in mod direct sau indirect, administratorului infrastructurii.
ARTICOLUL 75
Mecanisme de coordonare
(1) Administratorul infrastructurii instituie mecanisme de coordonare adecvate care sa asigure coordonarea cu toti operatorii de transport feroviar interesati, precum si cu toti solicitantii interesati prevazuti la art. 8 alin. (3). Daca este cazul, reprezentantii utilizatorilor serviciilor de transport feroviar de marfa si de calatori, precum si autoritatile nationale, locale sau regionale sunt invitate sa participe. Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate participa in calitate de observator.
(2) Coordonarea se refera la:
a) necesitatile solicitantilor privind mentenanta si dezvoltarea capacitatii de infrastructura;
b) continutul obiectivelor de performanta orientate spre utilizatori incluse in contractul de activitate prevazut la art. 30 si al stimulentelor prevazute la art. 30 alin. (1) si aplicarea lor;
c) continutul si aplicarea documentului de referinta al retelei prevazut la art. 27;
d) aspectele de intermodalitate si interoperabilitate;
e) orice alte aspecte legate de conditiile privind accesul, utilizarea infrastructurii si de calitatea serviciilor asigurate de administratorul infrastructurii.
(3) Administratorul infrastructurii intocmeste si publica orientari privind coordonarea, in consultare cu partile interesate. Coordonarea are loc cel putin o data pe an, iar administratorul infrastructurii publica pe site-ul sau o prezentare generala a activitatilor desfasurate in temeiul prezentului articol.
(4) Coordonarea in temeiul prezentului articol nu aduce atingere dreptului solicitantilor de a formula o plangere la Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si nici competentelor Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, astfel cum sunt prevazute la art. 56.
ARTICOLUL 76
Reteaua Europeana a Administratorilor de Infrastructura
(1) Administratorul infrastructurii participa si coopereaza in cadrul unei retele europene a administratorilor de infrastructura, care arescopul de a facilita si coordona furnizarea de servicii feroviare eficiente si eficace in cadrul Uniunii Europene prin:
a) dezvoltarea infrastructurii feroviare a Uniunii Europene;
b) sprijinirea punerii in aplicare rapide si eficiente a spatiului feroviar unic european;
c) schimbul de bune practici;
d) monitorizarea si analiza comparativa a rezultatelor, in mod consecvent, pe baza unor principii si practici comune identificate in cadrul retelei;
e) contributii la activitatile de monitorizare a pietei prevazute la art. 15;
f) abordarea blocajelor transfrontaliere;
g) discutarea modului de aplicare a art. 37 si 40;
h) participarea la intrunirile periodice ale retelei si furnizarea datelor necesare Comisiei Europene, care este membru al retelei si care sprijina activitatea retelei si faciliteaza coordonarea.
(2) Coordonarea in temeiul prezentului articol nu aduce atingere dreptului solicitantilor de a formula o plangere la Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si nici competentelor Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, astfel cum sunt prevazute la art. 56."
16. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Statul roman, prin Ministerul Transporturilor, asigura dezvoltarea infrastructurii nationale de cale ferata pe baza unei finantari sustenabile a sistemului feroviar, tinand cont de necesitatile pietei interne a transporturilor si de nevoile generale ale Uniunii Europene, inclusiv de necesitatea de a coopera cu statele terte vecine. In acest scop, Ministerul Transporturilor, cu consultarea administratorului infrastructurii, elaboreaza strategia indicativa de dezvoltare a infrastructurii in vederea satisfacerii necesitatilor viitoare de mobilitate, in ceea ce priveste mentenanta, reinnoirea si dezvoltarea infrastructurii. Strategia respectiva acopera o perioada de cel putin cinci ani si este reinnoibila. Dupa consultarea partilor interesate, aceasta strategie se aproba prin hotarare a Guvernului, se publica de catre Ministerul Transporturilor si se transmite Comisiei Europene."
17. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
"(11) Fara a aduce atingere obligatiilor internationale ale Uniunii Europene si ale statelor membre, Ministerul Transporturilor, la propunerea Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau cu acordul acestuia, dupa caz, poate limita, prin decizie, dreptul de acces pentru serviciile operate din si catre un stat tert vecin care utilizeaza o retea al carei ecartament este diferit de cel al retelei feroviare principale din cadrul Uniunii Europene, in cazul in care apar denaturari ale concurentei in transportul feroviar transfrontalier dintre statele membre si statul tert respectiv. Astfel de denaturari pot rezulta, printre altele, din cauza lipsei unui acces nediscriminatoriu la infrastructura feroviara si la serviciile aferente in statul tert in cauza.
(12) In cazul in care Ministerul Transporturilor intentioneaza, in temeiul dispozitiilor alin. (11), sa adopte o decizie de a limita dreptul de acces, acesta prezinta proiectul de decizie Comisiei Europene si consulta celelalte state membre. Daca, in termen de trei luni de la prezentarea respectivului proiect de decizie, nici Comisia Europeana si niciun alt stat membru nu formuleaza obiectii, Ministerul Transporturilor poate adopta respectiva decizie.
(13) Masurile care stabilesc detaliile procedurii si criteriile care trebuie urmate in vederea aplicarii prevederilor alin. (11) vor fi adoptate in conformitate cu actele de punere in aplicare adoptate de Comisia Europeana."
18. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Fara a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, operatorilor de transport feroviar li se acorda, in conditii echitabile, nediscriminatorii si transparente, dreptul de acces la infrastructura feroviara din Romania in scopul operarii serviciilor de transport feroviar de calatori. Operatorii de transport feroviar au dreptul sa imbarce calatori din orice statie si sa ii debarce in alta statie. Respectivul drept include accesul la infrastructura care conecteaza infrastructurile de servicii prevazute la pct. 2 din anexa II."
19. La articolul 10, alineatele (3) si (4) se abroga.
20. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 11
Limitarea dreptului de acces si a dreptului de imbarcare si debarcare a calatorilor
(1) In urma analizei prevazute la alin. (2), Ministerul Transporturilor poate decide, prin ordin al ministrului, limitarea dreptului de acces prevazut la art. 10 alin. (2) pentru serviciile de transport de calatori intre un anumit punct de plecare si o anumita destinatie atunci cand unul sau mai multe contracte de servicii publice acopera aceeasi ruta sau o ruta alternativa, daca exercitarea acestui drept ar compromite echilibrul economic al contractului sau contractelor de servicii publice in cauza.
(2) Pentru a stabili daca echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar fi compromis, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar efectueaza o analiza economica obiectiva si isi bazeaza decizia pe criterii predeterminate, stabilite in conditiile legii. Acest lucru este stabilit in urma unei cereri formulate de oricare dintre entitatile enumerate mai jos, in termen de 30 de zile de la primirea informarii privind serviciul de transport feroviar de calatori potrivit prevederilor art. 38 alin. (4):
a) autoritatea sau autoritatile competente care a/au atribuit contractul de servicii publice, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
b) oricare alta autoritate competenta interesata care are dreptul de a limita accesul in intelesul prezentului articol;
c) administratorul infrastructurii;
d) operatorul de transport feroviar care executa contractul de servicii publice.
(3) La solicitarea Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, autoritatile competente si operatorii de transport feroviar care presteaza aceste servicii publice pun la dispozitie informatiile solicitate, in limite rezonabile, pentru a putea lua o decizie. Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar analizeaza informatiile puse la dispozitie de aceste parti si, dupa caz, solicita orice informatii relevante de la toate partile implicate si initiaza consultarea acestora in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii. Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie sa consulte toate partile implicate, dupa caz, si sa informeze partile cu privire la decizia sa motivata intr-un termen predeterminat si rezonabil si, in orice caz, in maximum 40 de zile de la primirea tuturor informatiilor relevante.
(4) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar comunica motivele care stau la baza deciziei sale si specifica conditiile in care oricare dintre entitatile de mai jos poate solicita reconsiderarea deciziei in termen de 30 de zile de la comunicare:
a) autoritatea sau autoritatile competente in materie, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
b) administratorul infrastructurii;
c) operatorul de transport feroviar care executa contractul de servicii publice;
d) operatorul de transport feroviar care solicita accesul.
(5) In cazul in care Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar decide ca echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar fi compromis de serviciul de transport feroviar de calatori avut in vedere, prevazut la art. 38 alin. (4), acesta indica modificarile posibile ale respectivului serviciu care ar garanta respectarea conditiilor de acordare a dreptului de acces prevazute la art. 10 alin. (2).
(6) Masurile care stabilesc detaliile procedurii si criteriile care trebuie urmate in vederea aplicarii prevederilor alin. (1)-(4) vor fi stabilite prin acte normative subsecvente.
(7) Deciziile prevazute la alin. (1) - (4) pot fi atacate in conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare."
21. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 111
Serviciile de transport feroviar de calatori de mare viteza
(1) In vederea dezvoltarii pietei pentru serviciile de transport feroviar de calatori de mare viteza si in vederea promovarii unei utilizari optime a infrastructurii existente, precum si pentru a incuraja competitivitatea serviciilor de transport feroviar de calatori de mare viteza in beneficiul calatorilor, exercitarea dreptului de acces prevazut la art. 10 in ceea ce priveste serviciile de transport feroviar de calatori de mare viteza poate fi supusa doar cerintelor stabilite de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar in conformitate cu prezentul articol.
(2) In cazul in care Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileste, in urma analizei prevazute la art. 11 alin. (2) si (3), ca serviciul de transport feroviar de calatori de mare viteza preconizat intre un anumit punct de plecare si o anumita destinatie compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice care acopera aceeasi ruta sau o ruta alternativa, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar precizeaza modificarile posibile ale serviciului care ar garanta indeplinirea conditiilor de acordare a dreptului de acces prevazute la art. 10 alin. (2). Astfel de modificari pot include o modificare a serviciului preconizat."
22. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 131
Sisteme comune de informatii si de emitere a biletelor directe
(1) Fara a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar si prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport, aprobata prin Legea nr. 221/2012, care transpune Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport, Ministerul Transporturilor coordoneaza instituirea unui sistem comun de informatii privind transportul feroviar al calatorilor si a unui sistem de emitere integrata a biletelor, a biletelor directe si a rezervarilor.
(2) Sistemele prevazute la alin. (1) nu discrimineaza operatorii de transport feroviar si nu provoaca denaturari ale pietei de transport feroviar al calatorilor.
(3) Participarea la sistemele prevazute la alin. (1) constituie parte a obligatiei de serviciu public privind transportul feroviar al calatorilor.
(4) Sistemul comun de informatii privind transportul feroviar al calatorilor, prevazut la alin. (1), este administrat de administratorul infrastructurii feroviare.
(5) Sistemul de emitere integrata a biletelor, a biletelor directe si a rezervarilor, prevazut la alin. (1), este administrat de catre o entitate juridica publica sau privata independenta de orice operator de transport feroviar sau de catre o asociatie a tuturor operatorilor de transport feroviar care opereaza servicii de transport feroviar de calatori. Aceasta entitate se desemneaza de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, in urma consultarilor cu operatorii de transport feroviar care opereaza servicii de transport de calatori.
(6) Ministerul Transporturilor informeaza anual Comisia Europeana in ceea ce priveste introducerea si utilizarea sistemelor prevazute la alin. (1) si pune la dispozitia acesteia informatiile solicitate in scopul monitorizarii evolutiilor pietei feroviare privind introducerea si utilizarea unui sistem comun de informatii si a unui sistem de emitere integrata a biletelor, a biletelor directe si a rezervarilor, precum si in scopul examinarii accesului nediscriminatoriu al calatorilor din transportul feroviar la datele necesare pentru planificarea calatoriilor si rezervarea biletelor.
(7) Operatorii de transport feroviar care opereaza servicii de transport de calatori instituie planuri de urgenta pentru a oferi calatorilor asistenta, in sensul prevederilor art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.371/2007, in cazul unei perturbari majore a serviciilor.
(8) Planurile de urgenta prevazute la alin. (7) sunt comunicate Ministerului Transporturilor, care are obligatia coordonarii corespunzatoare a acestor planuri de urgenta inclusiv prin consultarea, dupa caz, a administratorului infrastructurii si/sau a Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar."
23. La articolul 19, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) nu au fost gasite vinovate de incalcari grave ale obligatiilor care, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare, decurg, dupa caz, din prevederile contractelor colective cu caracter obligatoriu."
24. La articolul 31, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Pentru capacitatea utilizata in scopul mentenantei infrastructurii pot fi percepute tarife. Respectivele tarife nu depasesc pierderile din venitul net al administratorului infrastructurii cauzate de activitatea de mentenanta."
25. La articolul 32, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Tarifele de utilizare a infrastructurii in cazul coridoarelor
feroviare prevazute in Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificatia tehnica de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comanda si semnalizare ale sistemului feroviar in Uniunea Europeana pot fi diferentiate pentru a stimula echiparea trenurilor cu ETCS care respecta versiunea adoptata prin Decizia 2008/386/CE a Comisiei din 23 aprilie 2008 de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificatia tehnica de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comanda si semnalizare al sistemului feroviar transeuropean conventional si a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificatia tehnica de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comanda si semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteza si cu versiunile succesive. Aceasta diferentiere nu trebuie sa aiba ca rezultat o crestere globala a veniturilor administratorului infrastructurii. Diferentierea tarifelor de utilizare a infrastructurii nu se aplica liniilor de cale ferata prevazute in Regulamentul (UE) 2016/919, pe care pot circula doar trenuri dotate cu ETCS."
26. La articolul 38, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care un solicitant intentioneaza sa solicite o capacitate de infrastructura pentru a opera un serviciu de transport feroviar de calatori pe o ruta unde dreptul de acces la infrastructura feroviara este limitat in conformitate cu prevederile art. 11, acesta trebuie sa informeze administratorul infrastructurii si Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar cu cel putin 18 luni inainte de intrarea in vigoare a graficului de circulatie la care se refera cererea de capacitate. Pentru a putea evalua potentialul impact economic asupra contractelor de servicii publice existente, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar se asigura ca toate autoritatile competente care au atribuit un serviciu feroviar de calatori pe ruta respectiva, definit intr-un contract de servicii publice, toate celelalte autoritati competente interesate care au dreptul de a limita accesul in temeiul art. 11, precum si toti operatorii de transport feroviar care executa contractul de servicii publice pe ruta serviciului de transport de calatori respectiv sunt informati fara intarzieri nejustificate si cel tarziu in termen de 10 zile."
27. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 53
Capacitatile de infrastructura pentru lucrarile de mentenanta a retelei
(1) Cererile de acordare de capacitati de infrastructura pentru realizarea lucrarilor de mentenanta se transmit in cursul procesului de planificare.
(2) Administratorul infrastructurii tine seama de efectele pe care capacitatile de infrastructura rezervate pentru lucrarile de mentenanta planificata a caii le pot avea asupra solicitantilor.
(3) Administratorul infrastructurii trebuie sa informeze cat mai rapid posibil partile interesate despre indisponibilitatea capacitatilor de infrastructura din cauza unor lucrari de mentenanta neplanificate. Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita administratorului de infrastructura sa ii puna la dispozitie aceste informatii, in cazul in care considera necesar acest lucru."
28. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul perturbarii circulatiei trenurilor provocate de o problema de natura tehnica sau de un accident, administratorul infrastructurii ia toate masurile necesare pentru restabilirea situatiei normale. Pentru aceasta elaboreaza un plan de interventie in care enumera diferitele organisme care trebuie informate in cazul accidentelor grave sau in cazul perturbarii semnificative a circulatiei trenurilor. In cazul unei perturbari care ar putea afecta traficul transfrontalier, administratorul infrastructurii comunica toate informatiile relevante altor administratori de infrastructura a caror retea si al caror trafic pot fi afectate de aceasta perturbare. Administratorul infrastructurii colaboreaza cu administratorii de infrastructura in cauza pentru a restabili traficul transfrontalier normal."
29. La articolul 55, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar este format din 5 membri. Acestia sunt selectati in cadrul unei proceduri transparente, la propunerea unei comisii de selectie, desemnate de presedintele Consiliului Concurentei, fiind numiti si revocati prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. Membrii Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar sunt numiti pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului o singura data. Presedintele Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar este numit dintre membrii Plenului Consiliului Concurentei. Selectia membrilor se realizeaza potrivit prevederilor Regulamentului privind procedura de selectie a membrilor Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, adoptat de Consiliul Concurentei, si se bazeaza pe asigurarea unui echilibru corespunzator al componentei membrilor din punctul de vedere al experientei si competentei relevante in domeniile prevazute in prezenta lege."
30. La articolul 55, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) In cazul vacantarii functiei de presedinte al Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau in cazul in care presedintele Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar se afla in imposibilitate obiectiva de a-si exercita mandatul fara sa-si fi delegat atributiile pentru mai mult de 10 zile consecutive, presedintele Consiliului Concurentei va exercita temporar mandatul de presedinte al Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar pana la desemnarea unui nou presedinte al Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, respectiv pe perioada pentru care a intervenit indisponibilitatea exercitarii mandatului presedintelui Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar."
31. La articolul 55 alineatul (5), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Membrii Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:".
32. La articolul 55, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(16) In cadrul Consiliului Concurentei functioneaza o structura organizatorica care asigura aparatul tehnic necesar desfasurarii activitatii Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Aceasta este direct subordonata Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar in ceea ce priveste exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege."
33. La articolul 56, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Fara a aduce atingere termenului prevazut la art. 46 alin. (6), orice solicitant, definit conform art. 3 pct. 28, are dreptul sa conteste la Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, care analizeaza si se pronunta, prin decizie, cu privire la toate plangerile formulate de solicitanti, in cazul in care considera ca a fost tratat inechitabil, ca a fost discriminat sau nedreptatit in orice fel, in special prin deciziile adoptate de catre administratorul infrastructurii sau, dupa caz, de catre operatorul de transport feroviar sau de catre operatorul unei infrastructuri de servicii, in ceea ce priveste:
a) documentul de referinta al retelei in versiunile provizorii si finale ale acestuia;
b) criteriile stabilite in documentul de referinta al retelei;
c) procedura de alocare si rezultatul sau;
d) sistemul de tarifare;
e) nivelul sau structura tarifelor de infrastructura care i se cer sau i se pot cere a fi platite;
f) masuri privind accesul in conformitate cu prevederile art. 10-13;
g) accesul la servicii si tarifarea acestora, in conformitate cu prevederile art. 13;
h) managementul traficului;
i) planificarea lucrarilor de reinnoire si operatiunile de mentenanta programate sau neprogramate;
j) conformitatea cu cerintele privind conflictele de interese prevazute la art. 7-74".
34. La articolul 56 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) sa impuna prin decizie masuri care sa asigure remedierea situatiei, atunci cand se constata ca solicitantul a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptatit in ceea ce priveste unul sau mai multe dintre elementele prevazute la alin. (2)."
35. La articolul 56, alineatele (5) - (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In urma unei solicitari formulate de oricare dintre entitatile enumerate la art. 11 alin. (2), Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileste, prin decizie, daca echilibrul economic al unui contract de servicii publice este periclitat. In acest sens, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar va elabora un regulament pentru testul de echilibru economic, in conformitate cu actele de punere in aplicare adoptate de Comisia Europeana. Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar aproba acest regulament, pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina web a Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
(6) Fara a aduce atingere competentelor Consiliului Concurentei din Romania legate de aplicarea dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de asigurare a concurentei pe pietele de servicii feroviare, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar are competenta:
a) sa monitorizeze situatia concurentei de pe pietele de servicii feroviare, inclusiv piata serviciilor de transport de calatori de mare viteza, precum si deciziile administratorului infrastructurii in ceea ce priveste alin. (2);
b) sa verifice, din proprie initiativa, respectarea prevederilor alin. (2), in vederea prevenirii discriminarii unor solicitanti;
c) sa verifice, in special, daca documentul de referinta al retelei contine clauze discriminatorii sau creeaza puteri discretionare administratorului infrastructurii, care ar putea fi utilizate pentru discriminarea unor solicitanti;
d) sa decida, dupa caz, din proprie initiativa, cu privire la masurile adecvate de corectare a discriminarilor impotriva solicitantilor, a denaturarilor pietei si a altor tendinte nedorite inregistrate pe aceste piete, in special cu trimitere la prevederile alin. (2).
(7) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (6), Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate impune, prin decizie, masuri care sa asigure remedierea situatiei constatate si poate formula recomandari pentru adoptarea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea domeniului transportului feroviar."
36. La articolul 56, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu urmatorul cuprins:
"(91) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar colaboreaza cu alte autoritati publice in indeplinirea atributiilor ce ii revin."
37. La articolul 56, alineatele (12) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(12) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar are competenta de a audita sau de a initia audituri externe la administratorul infrastructurii, la operatorii infrastructurilor de servicii si, unde este relevant, la operatorii de transport feroviar, pentru a verifica conformitatea cu dispozitiile de separare contabila prevazute la art. 6 si cu dispozitiile privind transparenta financiara prevazute la art. 74. In aceasta privinta, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar are dreptul de a solicita orice informatii si/sau documente relevante. In special, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar are competenta de a solicita administratorului infrastructurii, operatorilor infrastructurilor de servicii si tuturor operatorilor ori entitatilor care efectueaza sau integreaza diverse tipuri de transport feroviar sau activitati de administrare a infrastructurii, dupa cum se mentioneaza la art. 6 alin. (1) si (2) si la art. 13, sa furnizeze integral sau partial informatiile contabile prevazute in anexa nr. VIII, cu un nivel suficient de detaliere, dupa cum se considera necesar si proportional.
(13) Fara a aduce atingere competentelor Consiliului Concurentei, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate de asemenea sa traga concluzii, pe baza informatiilor contabile primite, potrivit legii, referitoare la ajutoarele de stat, pe care le transmite spre informare Consiliului Concurentei."
38. La articolul 56, dupa alineatul (13) se introduc doua noi alineate, alineatele (131) si (132), cu urmatorul cuprins:
"(131) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar evalueaza acordurile de cooperare prevazute la art. 73 alin. (3).
(132) Fluxurile financiare prevazute la art. 74 alin. (1) fac obiectul monitorizarii de catre Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar."
39. La articolul 56, alineatele (14) si (15) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(14) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute de prezenta lege, printr-o hotarare a Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puterile de inspectie prevazute de Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicabile, in mod corespunzator, art. 38-40. Inspectorii de concurenta pot proceda la inspectii, doar in baza hotararii Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta.
(15) Atributiile Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si ale aparatului sau tehnic se vor regasi in Regulamentul de organizare si functionare, adoptat de Consiliul Concurentei, precum si in propriul Regulament de organizare si functionare, aprobat de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei."
40. La articolul 56, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151), cu urmatorul cuprins:
"(151) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar emite decizii si hotarari."
41. La articolul 57, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Deciziile Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar prin care se aplica amenzi constituie titluri executorii, fara vreo alta formalitate, in termen de 30 de zile de la comunicare."
42. La articolul 58, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) In cazul in care chestiunile legate de un serviciu international necesita decizii din partea Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si a altor organisme de reglementare, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar coopereaza cu acestea la pregatirea deciziilor pentru a se ajunge la solutionarea chestiunii. In acest scop, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile art. 56."
43. La articolul 58, alineatul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar colaboreaza cu organismele de reglementare din alte state membre pentru a elabora principii si practici comune pentru luarea deciziilor pe care este abilitat sa le adopte in temeiul prezentei legi. Aceste principii si practici comune includ mecanisme de solutionare a litigiilor prevazute la alin. (41). Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie sa aplice principiile si practicile comune adoptate de Comisia Europeana in baza actelor de punere in aplicare."
44. La articolul 61 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) nerespectarea de catre operatorii infrastructurilor de servicii, care nu se afla sub controlul administratorului infrastructurii, precum si de catre gestionarii de infrastructura feroviara inchiriata a obligatiei de a furniza informatii despre tarifele pentru accesul la infrastructura si pentru prestarea de servicii, precum si despre conditiile tehnice de acces pentru includerea in documentul de referinta al retelei sau de a indica un site web unde aceste informatii sunt disponibile gratuit in format electronic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2), coroborate cu prevederile pct. 2 si 6 din anexa nr. IV."
45. La articolul 61, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Individualizarea sanctiunilor care se aplica de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, conform prevederilor alin. (4), se va face tinand seama de gravitatea si durata faptei, precum si de alte elemente, conform instructiunilor aprobate de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. Sumele provenite din amenzile aplicate de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii."
46. Dupa articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 621
Dispozitii derogatorii
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 61 si 62, in cazul in care, in anul financiar anterior sanctionarii, intreprinderea nu a inregistrat cifra de afaceri sau aceasta nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care intreprinderea a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii. In ipoteza in care nici in anul anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii intreprinderea nu a realizat cifra de afaceri, va fi luata in calcul ultima cifra de afaceri inregistrata de intreprindere.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 61 si 62, precum si prin derogare de la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul intreprinderii nou- infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu:
a) amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 61;
b) amenda de la 100 lei la 5.000 lei, in cazul aplicarii prevederilor art. 62."
47. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Reglementarile Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar constituie acte administrative si pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
48. La anexa nr. IV punctul 3, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. un capitol asupra principiilor si criteriilor pentru alocarea capacitatilor de infrastructura. Acesta stabileste caracteristicile generale ale capacitatilor de infrastructura disponibile pentru operatorii de transport feroviar si orice restrictii in legatura cu utilizarea ei, inclusiv conditiile probabile pentru mentenanta capacitatilor de infrastructura. De asemenea, specifica procedurile si termenele-limita in legatura cu procesul de alocare a capacitatilor de infrastructura. Contine criteriile speciale utilizate in timpul procesului, in special:".
49. La anexa nr. IV punctul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) planificarea proceselor de depunere a cererilor si de alocare, precum si procedurile care sunt urmate pentru solicitarea de informatii referitoare la planificare si procedurile de planificare a unor lucrari de mentenanta programate sau neprevazute;".
50. La anexa nr. V, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. domeniul de aplicare al contractului in ceea ce priveste infrastructura si infrastructurile de servicii, care se defineste luand in consideratie structura serviciilor prevazute la anexa nr. II. Acesta vizeaza toate aspectele administrarii infrastructurii, inclusiv mentenanta si reinnoirea infrastructurii aflate deja in exploatare. Daca este cazul, se poate include si constructia de noi infrastructuri;".
51. La anexa nr. V, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. structura platilor sau a fondurilor alocate serviciilor de infrastructura enumerate in anexa nr. II, mentenantei, reinnoirii si tratarii restantelor in activitatea de mentenanta si de reinnoire. Daca este cazul, se poate include si structura platilor sau a fondurilor alocate infrastructurilor noi;".
52. La anexa nr. V, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. volumul posibilelor restante in activitatea de mentenanta si activele care urmeaza a fi eliminate din uz si care, prin urmare, determina fluxuri financiare diferite;".
53. Anexa nr. VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ANEXA Nr. VII
CALENDARUL PROCESULUI DE ALOCARE
(prevazut la art. 43)
1. Graficul de circulatie este stabilit o data la un an calendaristic.
2. Modificarea graficului de circulatie se realizeaza la miezul noptii, in a doua sambata din luna decembrie. In cazul in care se face o ajustare dupa trecerea iernii, in special pentru a se tine cont, dupa caz, de modificarile in mersul de tren al traficului regional de calatori, aceasta va avea loc la miezul noptii, in a doua sambata din luna iunie, precum si, la nevoie, in alte momente dintre aceste date. Administratorul infrastructurii poate conveni cu administratorii de infrastructura din statele vecine date diferite si, in acest caz, informeaza Comisia Europeana daca traficul international risca sa fie perturbat.
3. Termenul-limita de primire a cererilor pentru capacitatile care trebuie incluse in graficul de circulatie nu poate depasi douasprezece luni inainte de modificarea graficului de circulatie. Cererile primite dupa termenul-limita trebuie luate in considerare, de asemenea, de administratorul infrastructurii.
4. Cel tarziu cu 11 luni inaintea modificarii graficului de circulatie, administratorul infrastructurii se asigura ca trasele internationale provizorii au fost stabilite in colaborare cu alti administratori de infrastructura relevanti. Administratorul infrastructurii se asigura ca aceste trase provizorii sunt respectate pe cat posibil in timpul procedurilor ulterioare.
5. In cel mult patru luni de la termenul-limita prevazut la pct. 3, administratorul infrastructurii intocmeste si publica un proiect de grafic de circulatie.
6. Administratorul infrastructurii decide in privinta cererilor primite dupa termenul-limita prevazut la pct. 3, in conformitate cu o procedura publicata in documentul de referinta al retelei. Administratorul infrastructurii poate replanifica o trasa alocata daca acest lucru este necesar pentru a se asigura cea mai buna concordanta a tuturor cererilor de trase si daca replanificarea este aprobata de solicitantul caruia ii fusese alocata trasa. Administratorul infrastructurii actualizeaza proiectul de grafic de circulatie cel tarziu cu o luna inainte de modificarea graficului de circulatie, pentru a include toate trasele alocate dupa termenul-limita prevazut la pct. 3.
7. In cazul trenurilor care trec de la o retea la alta si care ajung la frontiera de intrare in Romania cu o intarziere estimata de maximum 10 ore si, din 14 decembrie 2019, de 18 ore, administratorul infrastructurii nu considera anulata trasa sau nu impune prezentarea unei cereri pentru o alta trasa, nici daca decide sa aloce o trasa diferita, cu exceptia cazului in care solicitantul informeaza administratorul infrastructurii ca trenul nu va trece pe reteaua feroviara din Romania. Administratorul infrastructurii comunica fara intarziere solicitantului trasa actualizata sau noua, inclusiv, in cazul in care difera, legatura dintre numarul trasei respective si numarul trasei anulate.
8. In ceea ce priveste restrictiile temporare ale capacitatii liniilor de cale ferata din motive precum lucrarile de infrastructura, inclusiv restrictionarile aferente ale vitezei, sarcina pe osie, lungimea trenului, tractiunea sau gabaritul de libera trecere (A«restrictii de capacitateA»), care au o durata mai mare de sapte zile consecutive si din cauza carora mai mult de 30% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport, administratorul infrastructurii publica, in masura in care sunt cunoscute, toate restrictiile de capacitate si rezultatele preliminare ale unei consultari cu solicitantii, mai intai cu cel putin 24 de luni inainte de modificarea graficului de circulatie in cauza si, a doua oara, intr-o forma actualizata, cu cel putin 12 luni inainte de modificarea graficului de circulatie in cauza.
9. Daca impactul restrictiilor de capacitate nu este limitat la o singura retea, administratorul infrastructurii, in colaborare cu administratorii de infrastructura vizati, creeaza, de asemenea, un mecanism prin care discuta respectivele restrictii de capacitate, impreuna cu solicitantii interesati, cu asociatiile de administratori de infrastructura prevazute la art. 40 alin. (1) si cu principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza, atunci cand se publica pentru prima oara restrictiile respective, cu exceptia cazului in care administratorii de infrastructura si solicitantii convin ca un astfel de mecanism nu este necesar. Discutiile comune ajuta la conceperea graficelor, inclusiv la prevederea de rute ocolitoare.
10. Cand se publica pentru prima oara restrictiile de capacitate in conformitate cu pct. 8, administratorul infrastructurii lanseaza o consultare cu solicitantii si cu principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza privind restrictiile de capacitate. Atunci cand, in conformitate cu pct. 11, este obligatorie o coordonare intre prima si a doua publicare a restrictiilor de capacitate, administratorul infrastructurii se consulta a doua oara cu solicitantii si cu principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza, intre sfarsitul respectivei coordonari si a doua publicare a restrictiilor de capacitate.
11. Inainte de publicarea restrictiilor de capacitate in conformitate cu pct. 8, in cazul in care impactul restrictiilor de capacitate nu este limitat la reteaua feroviara din Romania, administratorul infrastructurii se coordoneaza cu administratorii de infrastructura vizati, inclusiv cu administratorii de infrastructura care ar putea fi afectati de redirectionarea trenurilor, in ceea ce priveste restrictiile de capacitate care ar putea implica o anulare, o redirectionare a unei trase sau o inlocuire cu alte moduri.
Coordonarea de dinaintea celei de a doua publicari se incheie:
a) cel tarziu cu 18 luni inainte de modificarea graficului de circulatie, daca se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport peste 50% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata timp de peste 30 de zile consecutive;
b) cel tarziu cu 13 luni si 15 zile inainte de modificarea perioadei de valabilitate a graficului de circulatie, daca se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport peste 30% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata timp de peste sapte zile consecutive;
c) cel tarziu cu 13 luni si 15 zile inainte de modificarea perioadei de valabilitate a graficului de circulatie, daca se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport peste 50% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata timp de cel mult sapte zile consecutive.
Daca este necesar, administratorul infrastructurii invita solicitantii activi pe liniile in cauza si principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza sa se implice in coordonarea respectiva.
12. In ceea ce priveste restrictiile de capacitate care au o
durata de cel mult sapte zile consecutive care nu trebuie
publicate in conformitate cu pct. 8, in cazul carora se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport peste 10% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata, care au loc in timpul urmatoarei perioade de valabilitate a graficului de circulatie si de care administratorul infrastructurii ia cunostinta cel tarziu cu 6 luni si 15 zile inainte de modificarea graficului de circulatie, administratorul infrastructurii consulta solicitantii in cauza privind restrictiile de capacitate prevazute si comunica restrictiile de capacitate actualizate cu cel putin patru luni inainte de modificarea graficului de circulatie. Administratorul infrastructurii furnizeaza detalii privind trasele oferite pentru trenurile de calatori cel tarziu cu patru luni inainte de inceperea restrictiei de capacitate, iar pentru trenurile de marfa cel tarziu cu o luna inainte, cu exceptia cazului in care administratorul infrastructurii si solicitantii vizati convin asupra unui termen mai scurt.
13. Administratorul infrastructurii poate decide sa aplice praguri mai stricte privind restrictiile de capacitate pe baza unor procentaje mai scazute de volume estimate ale traficului sau a unor durate mai scurte decat cele indicate in prezenta anexa sau poate aplica si alte criterii, pe langa cele prevazute in prezenta anexa, in urma unei consultari cu solicitantii si cu operatorii de infrastructuri de servicii. Administratorul infrastructurii publica pragurile si criteriile privind gruparea restrictiilor de capacitate in documentul de referinta al retelei in conformitate cu pct. 3 din anexa nr. IV.
14. Administratorul infrastructurii poate decide sa nu aplice perioadele prevazute la pct. 8-12 daca restrictia de capacitate este necesara pentru restabilirea operatiunilor feroviare in conditii de siguranta, in cazul in care calendarul restrictiilor se afla in afara controlului administratorului infrastructurii, daca aplicarea perioadelor respective ar fi ineficienta din punctul de vedere al costurilor sau ar dauna inutil duratei de viata sau starii activelor sau daca toti solicitantii in cauza sunt de acord. In cazurile respective si in cazul oricaror altor restrictii de capacitate care nu fac obiectul consultarii in conformitate cu alte dispozitii ale prezentei anexe, administratorul infrastructurii consulta fara intarziere solicitantii si principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza.
15. Informatiile care trebuie furnizate de administratorul infrastructurii atunci cand acesta actioneaza in conformitate cu pct. 8, 12 sau 14 includ:
a) ziua planificata;
b) momentul din zi si, de indata ce se pot stabili, ora de incepere si ora de incheiere a restrictiei de capacitate;
c) sectiunea liniei afectate de restrictie; si
d) daca este cazul, capacitatea liniilor ocolitoare.
In documentul de referinta al retelei prevazut la pct. 3 din anexa nr. IV, administratorul infrastructurii publica informatiile respective sau un link catre pagina unde pot fi gasite acestea. Administratorul infrastructurii mentine actualizate informatiile in cauza.
16. In ceea ce priveste restrictiile de capacitate care au o durata de cel putin 30 de zile consecutive si care afecteaza mai mult de 50% din volumul estimat de trafic pe o linie de cale ferata, administratorul infrastructurii pune la dispozitia solicitantilor, la cerere, in cursul primei runde de consultari, o comparatie a conditiilor care pot fi intalnite in cadrul a cel putin doua alternative de restrictii de capacitate. Administratorul infrastructurii elaboreaza cele doua alternative pe baza contributiilor furnizate de solicitanti la momentul prezentarii solicitarilor si impreuna cu acestia.
Pentru fiecare alternativa, comparatia include cel putin:
a) durata restrictiei de capacitate;
b) taxele orientative preconizate a fi datorate pentru utilizarea infrastructurii;
c) capacitatea disponibila pe liniile ocolitoare;
d) rutele alternative disponibile; si
e) orarul orientativ al calatoriei.
Inainte de a decide intre alternativele de restrictii de capacitate, administratorul infrastructurii consulta solicitantii interesati si ia in considerare impactul diferitelor alternative asupra solicitantilor si a utilizatorilor serviciilor respective.
17. In ceea ce priveste restrictiile de capacitate care au o durata care depaseste 30 de zile consecutive si care afecteaza mai mult de 50% din volumul estimat de trafic pe o linie de cale ferata, administratorul infrastructurii stabileste criterii privind trenurile care ar trebui redirectionate in functie de fiecare tip de serviciu, luand in considerare constrangerile de natura comerciala si operationala ale solicitantului, cu exceptia cazului in care respectivele constrangeri operationale sunt rezultatul deciziilor de gestiune sau organizationale ale solicitantului, fara a compromite scopul administratorului infrastructurii de a reduce costurile in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1). Atunci cand actioneaza in conformitate cu pct. 8, administratorul infrastructurii publica criteriile respective in documentul de referinta al retelei, impreuna cu o alocare preliminara intre diferitele tipuri de servicii feroviare a capacitatii ramase. Dupa incheierea consultarii si fara a se aduce atingere obligatiilor administratorului infrastructurii prevazute la pct. 3 din anexa nr. IV, administratorul infrastructurii, pe baza punctului de vedere primit de la solicitanti, pune la dispozitia operatorilor de transport feroviar in cauza o defalcare orientativa a capacitatii ramase in functie de tipul de serviciu."
54. La anexa nr. VIII punctul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) o declaratie de cheltuieli de mentenanta;".


Articolul II
Prevederile art. I pct. 44 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*
Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva (UE) 2016/2370 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE in ceea ce priveste deschiderea pietei pentru serviciile de transport feroviar intern de calatori si guvernanta infrastructurii feroviare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 23 decembrie 2016.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...

Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei
Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei ...

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- ...

OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
Ordonanta de urgenta nr. 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea d ...

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant
Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de ...

HG 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/202
Hotararea nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. ...

Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe dura
Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat ...Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Ştiri Juridice