Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019

INTEGRAL: Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019


Publicat in Monitorul Oficial nr. 582 din 16.07.2019

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


SECTIUNEA 1
Scop


Articolul 1
Prezentul Regulament privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi (regulament) stabileste cadrul organizat pentru tranzactionarea in regim concurential, transparent, anonim, public, centralizat si nediscriminatoriu a energiei electrice din surse regenerabile sustinute prin certificate verzi, si anume:
a) modul de stabilire a ofertelor de vanzare sau de cumparare a energiei electrice din surse regenerabile impreuna cu certificatele verzi asociate;
b) modul de organizare a licitatiilor/sesiunilor de tranzactionare;
c) modul de stabilire a tranzactiilor si de contractare a energiei electrice tranzactionate din surse regenerabile impreuna cu certificatele verzi asociate;
d) modul de gestionare si publicare a informatiilor privind participantii, ofertele si tranzactiile efectuate.


Articolul 2
Regulamentul urmareste asigurarea unui cadru de tranzactionare eficient pe piata concurentiala de energie electrica, precum si accesul nediscriminatoriu al participantilor la aceasta piata.


SECTIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare


Articolul 3
Prezentul regulament se aplica:
a) titularilor de licenta de producere de energie electrica din surse regenerabile de energie care beneficiaza sau au beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi, inclusiv persoanelor fizice sau juridice care, potrivit prevederilor legale, pot desfasura activitati in sectorul energiei electrice fara a detine o licenta acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, in calitate de vanzatori;
b) furnizorilor de energie electrica, inclusiv furnizorilor persoane juridice avand sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene carora Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei le-a confirmat dreptul de participare la pietele de energie electrica din Romania, in calitate de cumparatori;
c) producatorilor de energie electrica care utilizeaza energia electrica produsa pentru alimentarea cu energie electrica a clientilor racordati prin linii directe la centrala electrica si/sau pentru consumul final propriu, altul decat consumul propriu tehnologic, in calitate de cumparatori;
d) operatorului pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, in calitate de organizator si administrator al pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, inclusiv de administrator al Registrului certificatelor verzi.


SECTIUNEA a 3-a
Definitii si abrevieri


Articolul 4
(1) In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile folosite au semnificatiile definite in Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Regulamentul de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 77/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Semnificatia termenilor utilizati in cuprinsul prezentului regulament este urmatoarea:
a) caracteristicile ofertei - elemente specifice ale unei oferte, ferm stabilite inaintea introducerii ofertei pentru tranzactionare, conform prezentului regulament;
b) contract-cadru - contract cu structura si prevederi predefinite, care contine prevederi ce nu pot fi modificate, utilizate de toti participantii inregistrati, si prevederi specifice, referitoare exclusiv la termene si modalitati de plata, garantii si penalitati, pe care initiatorul le poate modifica, specificand propriile conditii;
c) conventie de participare - conventie standardizata stabilita de operatorul pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, care prevede drepturile si obligatiile reciproce dintre acesta si fiecare participant la modalitatea de tranzactionare descrisa in prezentul regulament;
d) cel mai bun pret - cel mai mic pret dintre preturile ofertelor de vanzare, respectiv cel mai mare pret dintre preturile ofertelor de cumparare, la un moment dat;
e) entitate agregata - rezultatul asocierii dintre doi sau mai multi producatori de energie electrica din surse regenerabile in vederea participarii impreuna la pietele concurentiale de energie, conform prevederilor art. IV din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative;
f) licitatie extinsa - licitatie in care se accepta oferte de ambele parti, vanzare si cumparare;
g) marca de timp - identificator care asociaza unei oferte momentul exact de introducere a acesteia: ziua, ora, minutul si secunda;
h) oferta coinitiatoare - oferta de acelasi tip, si anume care prevede aceeasi cantitate de energie electrica sustinuta prin certificate verzi, acelasi profil zilnic de livrare si aceeasi durata a livrarii, aceeasi optiune privind tranzactionarea integrala/partiala, daca este cazul, si are acelasi obiect, si anume vanzarea sau cumpararea, cu o oferta initiatoare si care implica aderarea la acelasi contract cu aceasta;
i) oferta initiatoare - oferta de energie electrica care initiaza procesul de tranzactionare conform prevederilor regulamentului;
j) oferta de raspuns - oferta care raspunde cerintelor unei oferte initiatoare;
k) oferta angajanta - oferta propusa de participantii la piata centralizata pentru energie electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi in baza prevederilor regulamentului, care devine angajanta in momentul introducerii ei in piata;
l) operator al pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi - persoana juridica titulara de licenta care asigura organizarea si administrarea unei piete centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, in conformitate cu reglementarile emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
m) participant la piata centralizata pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi - titular de licenta, persoana fizica sau juridica prevazuta la art. 3 lit. a) -c), care se inscrie la aceasta piata si respecta conventia de participare aferenta acestei piete centralizate; in cazul participarii ca o singura entitate agregata a mai multor producatori de energie electrica din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care acestia il desemneaza sa tranzactioneze energia electrica si caruia ii revin integral toate responsabilitatile si drepturile prevazute in conventie, exceptand livrarea certificatelor verzi, care se va face de fiecare membru al entitatii agregate direct din contul sau in contul cumparatorului;
n) platforma de tranzactionare - sistem informatic stabilit si mentinut de operatorul pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi in scopul realizarii tranzactiilor pe piata centralizata pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi;
o) titular de licenta - persoana fizica sau juridica detinatoare a unei autorizatii/licente acordate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei sau persoana juridica avand sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene careia Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei i-a confirmat dreptul de participare la pietele de energie electrica din Romania, in conditiile reglementarilor aplicabile in vigoare.


Articolul 5
Abrevierile utilizate in cadrul regulamentului au urmatoarele semnificatii:
a) ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
b) CET - ora Europei Centrale (Central European Time);
c) CV - certificat verde;
d) OPECV - operatorul pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi si operatorul pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica, inclusiv administratorul Registrului certificatelor verzi; este Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale "OPCOM" - S.A.;
e) PCE - piata centralizata a contractelor de energie electrica;
f) PCSCV - piata centralizata anonima spot de certificate verzi;
g) PCE-ESRE-CV - modalitate de tranzactionare pe PCE conform careia se asigura tranzactionarea concurentiala, transparenta, anonima, publica, centralizata si nediscriminatorie a energiei electrice din surse regenerabile sustinute prin certificatele verzi aferente cantitatii de energie electrica tranzactionate;
h) regulament - Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi;
i) RCV - Registrul certificatelor verzi;
j) TG - componenta tarifului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea;
k) UE - Uniunea Europeana.


CAPITOLUL II
Reguli generale


Articolul 6
OPECV administreaza si dezvolta PCE pe baza principiilor stabilite de prezentul regulament, cu respectarea legislatiei aplicabile.


Articolul 7
(1) Inregistrarea participantilor la PCE-ESRE-CV se face la solicitarea acestora, adresata OPECV, conform procedurilor operationale specifice si prin semnarea conventiei de participare la PCE-ESRE-CV.
(2) Participantului desemnat de o entitate agregata de producatori de energie electrica pe baza de surse regenerabile de energie ii revin integral toate responsabilitatile si drepturile prevazute in conventia de participare prevazuta la alin. (1), precum si cele prevazute in reglementari nationale si/sau ale UE corespunzatoare participarii la piata de energie electrica.


Articolul 8
OPECV stabileste, dupa parcurgerea unui proces de consultare publica, continutul-cadru al conventiei de participare la modalitatea de tranzactionare PCE-ESRE-CV, care cuprinde drepturile si responsabilitatile reciproce ale OPECV si ale fiecarui participant la aceasta piata. OPECV face publica conventia pe pagina proprie de internet.


Articolul 9
(1) Participantii la PCE-ESRE-CV au obligatia sa plateasca OPECV contravaloarea tarifelor aplicabile aferente participarii la aceasta piata, conform reglementarilor in vigoare si prevederilor conventiei de participare.
(2) In cazul inregistrarii participantului desemnat de o entitate agregata de producatori de energie electrica din surse regenerabile, componenta de administrare a pietelor centralizate a tarifului reglementat practicat de OPECV se aplica corespunzator puterii sale instalate.
(3) Membrii entitatii agregate se inscriu la PCE-ESRE-CV si trebuie sa respecte conventia de participare aferenta acestei modalitati de tranzactionare.


Articolul 10
Tranzactionarea se realizeaza pe baza ofertelor initiatoare/coinitiatoare si contractelor publicate de catre OPECV anterior sesiunii de tranzactionare, propuse de initiator/coinitiator cu respectarea unui contract-cadru, conform prevederilor aferente PCE-ESRE-CV.


Articolul 11
(1) Contractul-cadru este elaborat de catre OPECV ca urmare a derularii unui proces de consultare publica si retinerii sau respingerii argumentate a propunerilor si observatiilor primite in urma consultarii publice.
(2) Contractul-cadru prevede ca certificatele verzi asociate cantitatii de energie electrica tranzactionate sunt vandute la pretul de inchidere stabilit in ultima sesiune de tranzactionare pe piata centralizata anonima spot de certificate verzi, cu exceptia prevederilor art. 13 alin. (2).


Articolul 12
Contractul aferent unei tranzactii intra in vigoare la data semnarii de catre parti.


Articolul 13
(1) Contractul propus de initiatorul/coinitiatorul anonim poate fi completat fata de contractul-cadru cu clauze specifice, privind exclusiv termenele de plata si modalitatile de plata, garantiile si penalitatile de natura financiara, fara a fi contrare prevederilor contractului-cadru.
(2) In cazul in care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului incheiat pentru vanzarea-cumpararea de energie electrica si certificate verzi pe PCE-ESRE-CV, ca urmare a actualizarii preturilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi de catre OPECV conform prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 184/2018:
a) pretul certificatelor verzi prevazut in contract se situeaza sub limita minima aplicabila, atunci pretul de tranzactionare a certificatelor verzi se actualizeaza prin act aditional la contract, la valoarea pretului-limita minim de tranzactionare a certificatelor verzi din anul in care se realizeaza livrarea de certificate verzi;
b) pretul certificatelor verzi prevazut in contract se situeaza deasupra limitei maxime aplicabile, atunci pretul de tranzactionare a certificatelor verzi se actualizeaza prin act aditional la contract, la valoarea pretului-limita maxim de tranzactionare a certificatelor verzi din anul in care se realizeaza livrarea de certificate verzi.


Articolul 14
(1) Contractul incheiat in urma unei tranzactii realizate de catre participantul desemnat de catre o entitate agregata de producatori de energie din surse regenerabile si un cumparator trebuie sa respecte prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contractul prevazut la alin. (1) va contine prevederi care sa respecte urmatoarele principii:
a) participantul desemnat incheie contractul in nume propriu si isi asuma integral toate drepturile si obligatiile in ceea ce priveste energia electrica tranzactionata;
b) contractul contine drepturi si obligatii individuale ale fiecarui membru al entitatii agregate cu privire la livrarea CV;
c) fiecare membru al entitatii agregate transfera CV conform obligatiilor prevazute in contract, direct din contul sau in contul cumparatorului;
d) nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre oricare dintre membrii entitatii agregate atrage raspunderea contractuala a fiecaruia dintre membrii entitatii agregate.


Articolul 15
Se interzice introducerea in contractul-cadru sau in contractul propus de initiator/coinitiator a clauzelor privind denuntarea unilaterala.


Articolul 16
Sunt interzise includerea clauzelor specifice de modificare ulterioara, prin intelegerea partilor sau pe baza unor acte aditionale, a unor prevederi ale contractului cunoscute in urma procesului de licitatie, referitoare la pretul stabilit la tranzactionare, durata livrarii, cantitatea orara de energie electrica/profilul de livrare, precum si adaugarea altor servicii, dar fara a se limita la acestea.


Articolul 17
OPECV verifica conformitatea cu reglementarile aplicabile si prevederile prezentului regulament a oricarui tip de oferte propuse de oricare participant si a contractului, le accepta pe cele conforme si le respinge pe cele neconforme, publicand pe pagina proprie de internet lista ofertelor respinse si motivatia acestei actiuni.


Articolul 18
Identitatea participantilor este publicata pe pagina proprie de internet a OPECV doar dupa incheierea fiecarei sesiuni de tranzactionare pe PCE-ESRE-CV, conform prevederilor regulamentului.


Articolul 19
(1) In cazul retragerii ofertei, al prezentarii unui contract semnat cu clauze diferite/modificate fata de oferta sau in cazul refuzului incheierii contractului, participantul in cauza plateste OPECV o suma penalizatoare.
(2) OPECV repartizeaza suma penalizatoare prevazuta la alin. (1) participantilor care au introdus oferte in sesiunea respectiva de tranzactionare.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), un participant poate refuza semnarea contractului fara aplicarea vreunei masuri penalizatoare in cazul in care in termen de 3 zile lucratoare acesta prezinta OPECV documente din care sa rezulte ca partenerul de contract face parte dintr-o lista de persoane fizice/juridice carora le este interzis, prin reglementari nationale/ale UE, sa deruleze activitati comerciale.
(4) Participantul prevazut la alin. (1) este suspendat de la tranzactionare de pe PCE-ESRE-CV pentru o perioada de 10 zile calendaristice incepand cu data constatarii abaterii, este publicata denumirea societatii pe pagina proprie de internet a OPECV, iar ridicarea suspendarii este conditionata de plata sumei penalizatoare.


Articolul 20
Dispozitiile art. 19 se includ in conventia de participare la PCE-ESRE-CV, iar nivelul penalitatii prevazute la art. 19 alin. (2), precum si modul de repartizare a acesteia se stabilesc in cadrul unei proceduri operationale rezultate in urma unui proces de consultare publica desfasurat de OPECV.


Articolul 21
Orice participant la PCE-ESRE-CV se poate retrage din proprie initiativa de la piata, in baza unei instiintari adresate OPECV.


Articolul 22
OPECV poate suspenda temporar participarea sau poate revoca inregistrarea unui participant la PCE-ESRE-CV, cu publicarea si motivarea acestei actiuni, cel putin in urmatoarele cazuri:
a) nu mai indeplineste conditiile necesare pentru inregistrarea ca participant, definite in procedurile specifice;
b) nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin conform prezentului regulament;
c) nu respecta conventia de participare la PCE-ESRE-CV.


Articolul 23
Inscrierea, depunerea ofertelor si organizarea sesiunilor de tranzactionare, suspendarea, revocarea si excluderea participantilor ca urmare a unei conduite necorespunzatoare ulterioare inscrierii in competitie se desfasoara in conformitate cu procedurile operationale specifice, elaborate de OPECV, rezultate in urma unui proces de consultare publica.


CAPITOLUL III
Modalitatea de tranzactionare PCE-ESRE-CV


Articolul 24
In cazul tranzactionarii prin modalitatea denumita PCE-ESRE-CV se parcurg urmatoarele etape:
1. acceptarea contractului-cadru;
2. fiecare ofertant initiator anonim isi defineste oferta proprie de vanzare sau de cumparare de energie electrica din surse regenerabile sustinuta prin CV, care trebuie sa cuprinda urmatoarele caracteristici:
a) durata livrarii, respectiv data de incepere si data de finalizare a livrarii; durata livrarii trebuie sa fie de minimum o luna;
b) puterea medie orara pe contract: 0,1 MW;
c) cantitatea orara de energie electrica/profilul zilnic de livrare definit de ofertant si, subsecvent, cantitatea totala de energie electrica, care poate fi:
(i) livrare in banda la putere constanta (luni-duminica 00,00-24,00 CET);
(ii) livrare la putere constanta la ore varf de sarcina (luni-vineri 06,00-22,00 CET);
(iii) livrare la putere constanta la ore varf de seara (luniduminica 17,00-22,00 CET);
(iv) livrare la putere constanta la ore gol de sarcina (luni-vineri 00,00-06,00 CET si 22,00-24,00 CET si sambata-duminica 00,00-24,00 CET);
(v) alte profiluri de livrare, cu urmatoarele caracteristici, care nu pot fi modificate pe toata durata livrarii: livrare la putere constanta, precum si specificarea expresa a intervalelor de livrare, cu mentionarea zilelor si a orelor de inceput si de sfarsit, cu un minim de livrare de 3 ore consecutiv;
d) la fiecare MWh de energie electrica din surse regenerabile tranzactionat pe PCE-ESRE-CV se va asocia un numar intreg de CV;
e) pretul de vanzare al CV este egal cu pretul de inchidere stabilit in ultima sesiune de tranzactionare pe PCSCV;
f) pretul minim solicitat (Pmin) al energiei electrice in cazul unei oferte de vanzare, respectiv pretul maxim oferit (Pmax) al energiei electrice in cazul unei oferte de cumparare, care trebuie sa nu aiba valori negative; ofertantul trebuie sa includa in pret componenta TG, corespunzatoare introducerii de energie electrica in retea;
g) optiunea dintre tranzactionarea integrala cu un singur participant si cea partiala si/sau cu mai multi participanti a cantitatii ofertate; pentru puteri orare mai mari de 10 MW nu este permisa decat optiunea de tranzactionare partiala/cu mai multi participanti; tranzactionarea partiala inseamna tranzactionarea unor transe de putere constanta mai mica decat puterea solicitata, cu pastrarea profilului de livrare propus si a duratei livrarii; alegerea optiunii de tranzactionare partiala/cu mai multi participanti nu exclude posibilitatea tranzactionarii integrale cu un singur participant, daca asa rezulta in urma aplicarii regulilor de corelare;
h) optiunea privind utilizarea unei formule de ajustare a pretului energiei electrice de atribuire a contractului/contractelor (pretul de inchidere a licitatiei), formula de ajustare definita pe baza unor indicatori publici din domeniul energiei si modalitatea de aplicare a acesteia incepand cu prima zi de livrare;
i) prevederile specifice ale contractului propus, incluse de participantul initiator in conformitate cu art. 12-16;
j) pentru utilizarea optiunii aferente lit. g) si h), acestea se specifica clar in cadrul anexelor contractului si sunt acceptate de catre parti, prin semnarea contractului;
3. dupa acceptarea ofertei initiatoare conform art. 17, OPECV programeaza cate o sesiune de tranzactionare pentru fiecare oferta initiatoare de vanzare sau de cumparare acceptata si desfasoara/asigura desfasurarea urmatoarelor activitati preliminare, in conditiile unei proceduri proprii elaborate conform art. 23, care contine prevederi privind:
a) aducerea la cunostinta participantilor la piata a ofertei initiatoare, prin publicarea acesteia pe pagina proprie de internet a OPECV, mai putin a identitatii initiatorului, impreuna cu formatul de contract propus;
b) depunerea la OPECV a ofertelor coinitiatoare, al caror pret trebuie sa nu aiba valoare negativa, si publicarea completa a fiecareia, mai putin a identitatii coinitiatorilor, imediat dupa depunere, pana la o data prealabila celei de incepere a sesiunii de tranzactionare, publicata odata cu oferta initiatoare, daca au fost acceptate conform art. 17;
c) depunerea la OPECV a ofertelor angajante de raspuns, continand cantitatea oferita, daca aceasta este diferita de cea din oferta initiatoare, in cazul in care initiatorul a optat pentru tranzactionarea partiala/cu mai multi participanti, optiunea privind tranzactionarea partiala si pretul-limita acceptat, care trebuie sa nu aiba valoare negativa; pana la deschiderea sesiunii de tranzactionare acestea sunt supuse procesului de verificare conform art. 17 si nu sunt dezvaluite altor participanti sau publicului;
4. in intervalul de timp cuprins intre termenul prevazut la pct. 3 lit. b) si deschiderea sesiunii de tranzactionare, participantul initiator si cei cu oferte coinitiatoare pot modifica o singura data pretul ofertei proprii, doar in sensul facilitarii incheierii de tranzactii, si anume in crestere, in cazul ofertelor de cumparare, respectiv in scadere, in cazul ofertelor de vanzare, si nu cu mai mult de 5% fata de oferta initiatoare/coinitiatoare cu cel mai bun pret; aceste modificari nu sunt dezvaluite altor participanti sau publicului inainte de deschiderea sesiunii de tranzactionare;
5. sesiunea de tranzactionare incepe prin publicarea concomitenta a celor mai recente oferte ale participantului initiator/participantilor coinitiatori si a ofertelor de raspuns, mai putin a identitatii participantului initiator/participantilor coinitiatori;
6. in cazul retragerii unei oferte pana la inceperea sesiunii de tranzactionare, participantul este obligat sa plateasca o suma penalizatoare, conform dispozitiilor art. 19;
7. incheierea tranzactiilor se realizeaza conform urmatoarelor reguli:
a) ofertele se ordoneaza in sensul crescator al pretului, pentru cele de vanzare, respectiv in sensul descrescator al pretului, pentru cele de cumparare;
b) in cazul ofertelor cu obiect identic, si anume de vanzare, respectiv de cumparare, care au acelasi pret, acestea se ordoneaza in ordine cronologica, in functie de data si ora la care au fost depuse/modificate;
c) succesiv:
(i) oferta de vanzare initiatoare/coinitiatoare cu pretul cel mai mic sau, in cazul ofertelor cu optiunea de tranzactionare partiala, o parte din cantitatea aferenta acesteia, daca intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la sectionarea cantitatii ofertate, se coreleaza cu oferta de cumparare de raspuns cu pretul cel mai mare si care este mai mare sau egal cu cel al ofertei initiatoare/coinitiatoare de vanzare sau, in cazul ofertelor de raspuns cu optiunea de tranzactionare partiala, o parte din cantitatea aferenta acesteia, daca intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la sectionarea cantitatii ofertate; sau
(ii) oferta de cumparare initiatoare/coinitiatoare cu pretul cel mai mare sau, in cazul ofertelor cu optiunea de tranzactionare partiala, o parte din cantitatea aferenta acesteia, daca intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la sectionarea cantitatii ofertate, se coreleaza cu oferta de vanzare de raspuns cu pretul cel mai mic si care este mai mic sau egal cu cel al ofertei initiatoare/coinitiatoare de cumparare sau, in cazul ofertelor de raspuns cu optiunea de tranzactionare partiala, o parte din cantitatea aferenta acesteia, daca intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la sectionarea cantitatii ofertate;
d) in situatia in care intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la tranzactionarea partiala a unei oferte de raspuns cu optiunea de tranzactionare integrala, aceasta este indepartata si inlocuita cu urmatoarea oferta cu acelasi obiect, si anume de vanzare sau de cumparare, iar procesul se reia cu verificarea respectarii conditiilor corespunzatoare noii oferte;
8. pentru fiecare cuplu corelat, ofertele de raspuns declarate castigatoare in urma corelarii determina obligatia respectivului participant la PCE-ESRE-CV de a incheia contractul in forma propusa de participantul initiator cu participantul cu a carui oferta a fost corelat, pentru cantitatea rezultata din corelare si la pretul de inchidere a licitatiei, aflat la intersectia dintre curba ofertei de vanzare si curba ofertei de cumparare;
9. pretul de inchidere se determina dupa urmatoarele reguli:
a) curbele ofertei de vanzare si a celei de cumparare sunt rezultate din unirea prin linii verticale a reprezentarii ofertelor ordonate in functie de pret si prin terminarea fiecarei curbe printr-o linie verticala;
b) daca exista un singur punct de intersectie sau daca toate punctele de intersectie au acelasi pret, acel pret este pretul de inchidere a licitatiei;
c) daca exista mai multe puncte de intersectie, iar acestea au preturi diferite, pretul de inchidere este media aritmetica a pretului minim si a celui maxim corespunzatoare punctelor de intersectie;
10. OPECV verifica incheierea fiecarui contract rezultat din tranzactionare/conformitatea contractului semnat cu cel propus. In cazul nerespectarii acestei conditii sau daca se constata erori de redactare a contractului, OPECV anunta partile contractante in vederea corectarii si retransmiterii contractului in decurs de o zi lucratoare, iar in caz de refuz sau neincadrare in termen, OPECV solicita plata sumei penalizatoare de la fiecare participant in culpa, anunta public identitatea acestuia si neconformitatea contractului cu prevederile legale, suspenda participantii conform art. 22, publica informatii despre suspendare pe pagina proprie de internet si informeaza ANRE.


CAPITOLUL IV
Transparenta PCE-ESRE-CV


Articolul 25
Dupa incheierea fiecarei sesiuni de tranzactionare pe PCE-ESRE-CV, OPECV publica pe pagina proprie de internet, in plus fata de cerintele prevazute la art. 24, o sinteza cuprinzand urmatoarele informatii:
a) caracteristicile ofertei initiatoare: numele participantului initiator, obiectul ofertei, vanzare sau cumparare, si codul ofertei initiatoare, cantitatea orara si profilul zilnic al livrarilor, optiunea de tranzactionare integrala/partiala, perioada de livrare (data de inceput si de sfarsit a livrarii), pretul de deschidere, contractul propus;
b) pretul de inchidere a licitatiei;
c) pentru fiecare tranzactie incheiata, numele vanzatorului, numele cumparatorului si cantitatea orara si totala de energie electrica tranzactionata asociata cu numarul CV tranzactionate, precum si existenta conditiei de actualizare de pret;
d) pretul si cantitatea aferente fiecarei oferte, inclusiv ale celor netranzactionate.


Articolul 26
(1) Vanzatorii de energie electrica si de CV aferente energiei electrice tranzactionate pe PCE-ESRE-CV, care au incheiat contracte in acest sens, transmit la OPECV informatii referitoare la CV care urmeaza a fi tranzactionate prin contractul respectiv, respectiv numarul de CV care urmeaza a fi tranzactionate si codurile numerice ale acestora, la data emiterii catre cumparatori a facturilor aferente.
(2) In cazul tranzactiilor incheiate de o entitate agregata, informatiile prevazute la alin. (1) se transmit la OPECV corespunzator fiecarui membru al entitatii agregate.
(3) OPECV verifica existenta CV notificate la alin. (1) in conturile vanzatorilor din RCV si le blocheaza in contul acestora.


Articolul 27
(1) Vanzatorii de energie electrica si de CV aferente energiei electrice tranzactionate pe PCE-ESRE-CV, care au incheiat contracte in acest sens, transmit la OPECV informatii referitoare la tranzactiile efectuate prin aceste contracte, respectiv numarul de CV tranzactionate, pretul de tranzactionare, codurile numerice ale acestora, inclusiv confirmarile de incasare a contravalorii CV tranzactionate, in termen de o zi lucratoare de la incasare.
(2) In cazul tranzactiilor incheiate de o entitate agregata, informatiile prevazute la alin. (1) se transmit la OPECV corespunzator fiecarui membru al entitatii agregate.
(3) OPECV transfera CV tranzactionate din contul vanzatorului in contul cumparatorului pentru tranzactiile incheiate pe PCE-ESRE-CV, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data inregistrarii la OPECV a confirmarii de incasare a vanzatorului.


Articolul 28
Informatiile publicate vor fi disponibile pe pagina proprie de internet a OPECV timp de cel putin 5 ani, intr-un format care sa permita exportul datelor in format editabil, pentru o perioada definita, aleasa de utilizator.


Articolul 29
OPECV publica pe pagina proprie de internet tarifele percepute pentru serviciile efectuate in calitate de OPECV si toate procedurile/avizele aferente acestei piete.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ
Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justit ...

Legea nr. 61/1991, Republicata si actualizata 2020, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linist
Legea nr. 61/1991, Republicata si actualizata 2020, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor ...

OUG 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului
Ordonanta de urgenta nr. 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma ...

OUG 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normati
Ordonanta de urgenta nr. 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activita ...

OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice
Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asu ...

OUG nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Ordonanta de urgenta nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

OUG 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordonanta de urgenta nr. 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 ...

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 ...

OG nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Ordonanta nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura ...Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de acces la documentele continute in dosarul unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a medicamentelor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatie
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost at
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Judecatori eliberati din functie la data de 13 februarie 2020
14 Feb 2020 | 341

Ministerul Educatiei lanseaza Campania „Meseria face diferenta!”
12 Feb 2020 | 367

Formular simplificat pentru directionarea unei sume din impozitul pe venit aferent anului 2019
12 Feb 2020 | 325