Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

INTEGRAL: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


SECTIUNEA 1
Sistemul national de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului


Articolul 1
(1) Prezenta lege instituie cadrul national de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, care include, fara a se limita la acestea, urmatoarele categorii de autoritati si institutii:
a) organele de urmarire penala;
b) autoritati si institutii publice cu atributii de reglementare, informare si control in domeniu, precum unitatea de informatii financiare a Romaniei, autoritati cu atributii de control financiar/fiscal sau autoritati cu atributii de control fiscal, autoritatea vamala;
c) organe de stat specializate in activitatea de informatii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu completarile ulterioare;
d) autoritati administrative autonome si institutii cu rol de reglementare si supraveghere sectoriala si control al entitatilor raportoare, precum Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.
(2) Unitatea de informatii financiare a Romaniei este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul.
(3) Oficiul este autoritatea care coordoneaza realizarea evaluarii riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului la nivel national, evaluare care se realizeaza in cooperare cu autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1), cu asigurarea protectiei datelor cu caracter personal. Oficiul coordoneaza raspunsul national la riscurile evaluate, in cooperare cu autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1), si informeaza, in acest sens Comisia Europeana, Autoritatea europeana de supraveghere si statele membre.
(4) In scopul prevenirii si combaterii riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului, autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1) lit. b) -d) realizeaza evaluari ale riscului de producere a acestor fenomene infractionale la nivel sectorial si, dupa caz, emit reglementari sau instructiuni cu privire la factorii de risc si masurile de contracarare si diminuare.
(5) Abordarea pe baza de risc se realizeaza, la nivel national, prin cel putin urmatoarele componente:
a) stabilirea domeniilor si categoriilor de entitati raportoare pe baza analizei riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului la care acestea sunt expuse si stabilirea de obligatii administrative in scopul atenuarii acestor riscuri, precum si notificarea Comisiei Europene de catre Oficiu a situatiilor de extindere a categoriilor de entitati raportoare;
b) indeplinirea obligatiilor impuse la lit. a) prin masuri adoptate si aplicate de entitatile raportoare in functie de riscul individual evaluat.
(6) Evaluarile de risc prevazute la alin. (3) si (4) sunt intocmite tinand cont de concluziile evaluarii privind riscurile de spalare de bani si finantare a terorismului realizate de Comisia Europeana, sunt actualizate cel putin o data la 4 ani la nivel sectorial si national, tinand cont de evolutia riscurilor si de eficacitatea masurilor adoptate in scopul atenuarii lor, si sunt utilizate in vederea alocarii si ierarhizarii resurselor pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in mod eficient.
(7) Oficiul asigura publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluarii nationale de risc si transmite autoritatilor de supraveghere elementele relevante din evaluarea nationala.
(8) Autoritatile de supraveghere pun de indata la dispozitia entitatilor raportoare elementele relevante din evaluarea nationala si sectoriala corespunzatoare domeniului, in scopul realizarii si actualizarii propriilor evaluari ale riscului dupa finalizarea evaluarilor de risc prevazute la alin. (3) si (4).
(9) Autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d) intocmesc statistici privind eficacitatea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, in domeniul specific de activitate, care includ:
a) date de masurare a dimensiunii si a importantei diferitelor sectoare care intra in domeniul de aplicare al prezentei legi, inclusiv numarul de entitati si persoane, precum si importanta economica a fiecarui sector;
b) date de masurare a fazelor de raportare, de investigare si judiciare ale cadrului national de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, inclusiv numarul de rapoarte privind tranzactii suspecte inaintate catre Oficiu, actiunile intreprinse ca urmare a rapoartelor respective si, anual, numarul de cazuri investigate, numarul de persoane urmarite penal, numarul de persoane condamnate pentru infractiuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, tipul de infractiuni generatoare de bunuri supuse spalarii banilor, in cazul in care aceste informatii sunt disponibile, precum si valoarea in euro a bunurilor care au fost sechestrate sau confiscate;
c) daca sunt disponibile, date care indica numarul si procentajul de rapoarte care au ca urmare o investigatie suplimentara, impreuna cu raportul anual catre entitatile raportoare in care sunt detaliate utilitatea si urmarile rapoartelor pe care le-au prezentat;
d) date privind numarul de cereri transfrontaliere de informatii care au fost efectuate, primite, respinse partial ori complet solutionate de catre Oficiu.
(10) Autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d) transmit Oficiului, in format electronic, statisticile prevazute la alin. (9), in forma stabilita de acesta. Oficiul asigura publicarea anuala a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.
(11) Oficiul transmite Comisiei Europene statisticile prevazute la alin. (10).
(12) Oficiul transmite Comisiei Europene, Autoritatii Europene de Supraveghere si statelor membre evaluarea de risc prevazuta la alin. (3).


SECTIUNEA a 2-a
Definitii


Articolul 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) prin spalarea banilor se intelege infractiunea prevazuta la art. 49;
b) prin finantarea terorismului se intelege infractiunea prevazuta la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) bunuri inseamna activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum si documentele juridice sau instrumentele sub orice forma, inclusiv electronica sau digitala, care atesta un titlu ori un drept sau interese cu privire la acestea;
d) relatie de corespondent reprezinta:
1. furnizarea de servicii bancare de catre o institutie de credit in calitate de corespondent pentru o alta institutie de credit in calitate de respondent, inclusiv servicii de cont curent sau de depozit si servicii conexe, precum gestionarea numerarului, transferuri transfrontaliere de fonduri, compensarea cecurilor, servicii de conturi de corespondent accesibile direct clientilor si servicii de schimb valutar;
2. relatia dintre o institutie de credit si o institutie financiara ori dintre doua institutii financiare, in vederea prestarii de servicii similare celor de la pct. 1 de catre institutia corespondenta pentru institutia respondenta, inclusiv relatiile stabilite pentru tranzactii cu titluri de valoare sau transferuri de fonduri;
e) transferuri externe in si din conturi bancare inseamna transferurile transfrontaliere, precum si operatiunile de plati si incasari efectuate pe teritoriul Romaniei de catre un client nerezident;
f) institutie de credit inseamna o institutie astfel cum este definita la art. 4 alin. (1) pct. 1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, inclusiv sucursalele situate intr-un stat membru ale unei astfel de institutii, indiferent daca sediul central este situat intr-un stat membru sau intr-un stat tert;
g) institutie financiara inseamna:
1. intreprinderea, alta decat o institutie de credit, care efectueaza una sau mai multe dintre activitatile enumerate la art. 18 alin. (1) lit. b) -1), n) si n1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata si entitatile specializate care desfasoara activitati de schimb valutar;
2. asiguratorii, asiguratorii compozit, asiguratorii captivi, asiguratorii micsti, reasiguratorii, astfel cum sunt definiti la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, si intermediarii de asigurari si/sau reasigurari, astfel cum sunt definiti la art. 3 alin. (1) pct. 11 si 13 din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu completarile ulterioare, cu exceptia intermediarilor secundari, astfel cum sunt definiti la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 236/2018, cu completarile ulterioare;
3. depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investitii, contrapartile centrale, societatile de servicii de investitii financiare si alte entitati autorizate in baza legislatiei nationale in vederea prestarii serviciilor si activitatilor de investitii, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii, entitatile care administreaza un loc de tranzactionare, Fondul de compensare a investitorilor, asa cum sunt definiti potrivit prevederilor legale;
4. administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza;
5. sucursale situate intr-un stat membru ale institutiilor financiare prevazute la pct. 1-4, indiferent daca sediile lor reale sunt situate intr-un stat membru sau intr-un stat tert;
6. o intreprindere de investitii astfel cum este definita in legislatia nationala privind pietele de instrumente financiare;
7. un organism de plasament colectiv care isi comercializeaza unitatile sau actiunile;
h) prin sucursala a unei institutii de credit sau financiare se intelege un punct de lucru care reprezinta o parte dependenta din punct de vedere juridic de o institutie de credit sau de o institutie financiara si care desfasoara direct toate sau unele dintre activitatile specifice acestora;
i) prin relatie de afaceri se intelege relatia profesionala legata de activitatile prestate de entitatile raportoare prevazute la art. 5 si despre care, la momentul stabilirii contactului, se considera a fi de o anumita durata;
j) prin tranzactie ocazionala se intelege tranzactia desfasurata in afara unei relatii de afaceri, asa cum aceasta este definita la lit. i);
k) banca fictiva inseamna o institutie de credit, institutie financiara sau o alta institutie care desfasoara activitati echivalente celor desfasurate de o institutie de credit sau financiara, care este inregistrata intr-o jurisdictie in care aceasta nu are o prezenta fizica prin care sa se exercite efectiv conducerea si gestiunea institutiei si care nu este afiliata unui grup financiar reglementat si supus efectiv unei supravegheri consolidate;
l) prin furnizori de servicii pentru societati si alte entitati sau constructii juridice se intelege orice persoana fizica sau juridica ce presteaza cu titlu profesional oricare dintre urmatoarele servicii pentru terti:
1. constituie societati sau alte persoane juridice;
2. exercita functia de director ori administrator al unei societati sau are calitatea de asociat al unei societati de persoane sau al unei asocieri in participatie ori o calitate similara in cadrul altor persoane juridice sau intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceste functii ori calitati;
3. furnizeaza un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate sau orice alta persoana juridica ori constructie juridica similara;
4. exercita calitatea de fiduciar intr-o fiducie sau intr-o constructie similara acesteia sau intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceasta calitate;
5. actioneaza sau intermediaza ca o alta persoana sa actioneze ca actionar pentru o persoana juridica, alta decat o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care este supusa unor cerinte de publicitate in conformitate cu legislatia Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel international;
m) grup inseamna un grup de intreprinderi format dintr-o societate-mama, filialele acesteia si entitati in cadrul carora societatea-mama sau filialele acesteia detin o participatie, precum si intreprinderile care au obligatia depunerii situatiilor financiare consolidate, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) organism de autoreglementare inseamna uniunile, corpurile profesionale sau alte forme asociative ale profesiilor reglementate, care au competente de reglementare a activitatii membrilor lor, prin emiterea de regulamente si instructiuni privind activitatea si conduita etica a membrilor, de control si supraveghere a exercitarii atributiilor legale ale acestora;
o) conducere de rang superior inseamna orice persoana care detine cunostinte suficiente privind expunerea entitatii la riscul de spalare a banilor si de finantare a terorismului si care ocupa o functie suficient de inalta pentru a lua decizii cu efect asupra acestei expuneri, fara a fi necesar sa fie intotdeauna un membru al organului colectiv de conducere si administrare;
p) servicii de jocuri de noroc inseamna orice serviciu care presupune o miza cu valoare monetara in jocuri de noroc, inclusiv in cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker si pariurile, furnizate intr-un sediu fizic sau prin orice fel de mijloace la distanta, pe cale electronica sau cu ajutorul oricarui alt tip de tehnologii care faciliteaza comunicarea si la solicitarea individuala a destinatarului serviciilor;
r) client/clientela inseamna orice persoana fizica, juridica sau entitate fara personalitate juridica cu care entitatile raportoare desfasoara relatii de afaceri ori cu care desfasoara alte operatiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se considera client al unei entitati raportoare orice persoana cu care, in desfasurarea activitatilor sale, entitatea raportoare a negociat o tranzactie, chiar daca respectiva tranzactie nu s-a finalizat, precum si orice persoana care beneficiaza sau a beneficiat, in trecut, de serviciile unei entitati raportoare;
s) termenii: prestator de servicii de plata, institutie de plata, agent, remitere de bani au semnificatiile prevazute la art. 2 si art. 5 pct. 1, 16 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) termenii: emitent de moneda electronica, institutie emitenta de moneda electronica, moneda electronica, distribuitor au semnificatiile prevazute la art. 2 alin. (1) si art. 4 alin. (1) lit. d) -f) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, cu modificarile ulterioare;
u) sediu real - sediul definit la art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
v) stat membru reprezinta un stat membru al Spatiului Economic European.


Articolul 3
(1) In sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante.
(2) In sensul prezentei legi, prin functii publice importante se inteleg:
a) sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjuncti sau secretari de stat;
b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
d) membri ai curtilor supreme, ai curtilor constitutionale sau ai altor instante judecatoresti de nivel inalt ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin cai extraordinare de atac;
e) membri ai organelor de conducere din cadrul curtilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale;
f) ambasadori, insarcinati cu afaceri si ofiteri superiori in fortele armate;
g) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale;
h) directori, directori adjuncti si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale.
(3) Niciuna dintre categoriile prevazute la alin. (2) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare.
(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, in sensul prezentei legi:
a) sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se afla in relatii asemanatoare acelora dintre soti;
b) copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla in relatii asemanatoare acelora dintre soti;
c) parintii.
(5) Persoanele cunoscute ca asociati apropiati ai persoanelor expuse public sunt:
a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora impreuna cu oricare dintre persoanele prevazute la alin. (2) sau ca avand orice alta relatie de afaceri stransa cu o astfel de persoana;
b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind infiintate in beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).
(6) Fara a aduce atingere aplicarii, pe baza unei evaluari a riscului, a masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei, dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta in sensul alin. (2), entitatile raportoare nu mai considera persoana respectiva ca fiind expusa public.


Articolul 4
(1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.
(2) Notiunea de beneficiar real include cel putin:
a) in cazul societatilor prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect, asupra unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o persoana juridica inregistrata la registrul comertului ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%;
2. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa epuizarea tuturor mijloacelor posibile si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1 ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1 si prezentul punct;
b) in cazul fiduciilor:
1. constituitorul/constituitorii;
2. fiduciarul/fiduciarii;
3. protectorul/protectorii, daca exista;
4. beneficiarii sau, in cazul in care persoanele care beneficiaza de constructia juridica sau entitatea juridica nu au fost inca identificate, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza constructia juridica sau entitatea juridica;
5. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;
c) in cazul entitatilor juridice precum fundatiile si al constructiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizica (persoanele fizice) care ocupa pozitii echivalente sau similare celor mentionate la lit. b);
d) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:
1. persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;
2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati.


CAPITOLUL II
Entitati raportoare


Articolul 5
(1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare:
a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;
f) notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);
h) agentii imobiliari;
i) alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1), agentii si distribuitorii institutiilor emitente de moneda electronica si institutiilor de plata, inclusiv cei ai institutiilor din alte state membre care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei ori punctul central de contact, dupa caz, respecta obligatiile legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.
(3) In aplicarea alin. (2), institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata le impun contractual agentilor si distribuitorilor prin care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei conformarea la prevederile din prezenta lege si din reglementarile emise in aplicarea acesteia si stabilesc mecanismele de conformare.


CAPITOLUL III
Obligatii de raportare


SECTIUNEA 1
Raportul pentru tranzactii suspecte


Articolul 6
(1) Entitatile raportoare prevazute la art. 5 sunt obligate sa transmita un raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:
a) bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau
b) persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau
c) informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau
d) in orice alte situatii sau cu privire la elemente care sunt de natura sa ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivatia tranzactiei, cum ar fi existenta unor anomalii fata de profilul clientului, precum si atunci cand exista indicii ca datele detinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuza sa le actualizeze ori ofera explicatii care nu sunt plauzibile.
(2) Suplimentar situatiilor prevazute la alin. (1), entitatile raportoare transmit un raport pentru tranzactii suspecte Oficiului atunci cand circumstantele faptice obiective aferente unei relatii de afaceri sau tranzactii ocazionale corespund in tot sau in parte indicatorilor sau tipologiilor de tranzactii suspecte prezentate public de Oficiu.
(3) Entitatile raportoare considera ca suspecta orice relatie de afaceri sau tranzactie ocazionala cu o persoana ale carei date de identificare i-au fost comunicate punctual de catre Oficiu. In acest caz un raport pentru tranzactii suspecte va fi transmis de catre entitatea raportoare Oficiului, dispozitiile art. 9 alin. (1) nefiind aplicabile.
(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala transmite de indata un raport pentru tranzactii suspecte Oficiului atunci cand, in aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate, detinute de acestea la intrarea sau iesirea din Uniune, cunoaste, suspecteaza sau are motive rezonabile sa suspecteze ca bunurile/fondurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului sau persoana a incalcat obligatiile stabilite prin acest regulament.


SECTIUNEA a 2-a
Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune


Articolul 7
(1) Entitatile raportoare au obligatia de a raporta catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro.
(2) In situatia in care tranzactiile prevazute la alin. (1) sunt derulate prin intermediul unei institutii de credit sau financiare, obligatia de raportare revine acesteia, cu exceptia operatiunilor din activitatea de remitere de bani care vor fi raportate conform alin. (5).
(3) Institutiile de credit si institutiile financiare definite conform prezentei legi vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe in si din conturi, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.
(4) In sensul alin. (1), termenul tranzactie include si operatiunile a caror valoare este fragmentata in transe mai mici decat echivalentul in lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: partile tranzactiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria in care se incadreaza tranzactiile si sumele implicate. Entitatile raportoare stabilesc in politici si normele interne prevazute la art. 24 alin. (1), proportional cu riscul spalarii banilor si finantarii terorismului la care sunt expuse, termenul in care elementele comune prezinta relevanta, precum si orice alte scenarii ce ar putea da nastere unor tranzactii legate intre ele.
(5) Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.
(6) Agentia Nationala de Administrare Fiscala transmite Oficiului rapoarte privind informatiile cuprinse in declaratiile persoanelor fizice privind numerarul in valuta si/sau in moneda nationala, care este egal sau depaseste limita stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005, detinute de acestea la intrarea sau iesirea din Uniune.
(7) Raportul pentru tranzactiile prevazute la alin. (1), (3) si (5) se transmite Oficiului in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii tranzactiei, iar raportul prevazut la alin. (6) se transmite Oficiului in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul depunerii declaratiei conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005, detinute de acestea la intrarea sau iesirea din Uniune, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Oficiului.


SECTIUNEA a 3-a
Reguli privind raportarea


Articolul 8
(1) Entitatile raportoare prevazute la art. 5 transmit, de indata, Oficiului raportul pentru tranzactii suspecte prevazut la art. 6 inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legatura cu suspiciunea raportata.
(2) Oficiul confirma, de indata, in scris, prin alocarea numarului de inregistrare, inclusiv prin mijloace electronice, primirea raportului de tranzactii suspecte.
(3) Tranzactia nu se efectueaza pana la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul inregistrarii prevazute la alin. (2). Daca Oficiul nu dispune suspendarea efectuarii tranzactiei in termenul mentionat anterior, entitatea raportoare poate efectua tranzactia.
(4) In scopul de a analiza tranzactia si de a verifica suspiciunea, Oficiul poate suspenda efectuarea unei tranzactii pana la 48 de ore, ca urmare a informatiilor primite in baza prevederilor prezentei legi, a unor solicitari in acest sens venite din partea organelor judiciare romane sau ale institutiilor straine care au atributii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare sau in baza altor informatii detinute. Decizia Oficiului de suspendare a efectuarii unei tranzactii este comunicata entitatii raportoare de indata, atat in format letric, cat si in format electronic, si va fi implementata imediat.
(5) Daca nu se confirma suspiciunea raportata, Oficiul decide incetarea suspendarii unei tranzactii inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (4), decizie care este comunicata entitatii raportoare de indata si care va fi implementata imediat.
(6) Inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (4), Oficiul, daca considera necesar, poate solicita o singura data, motivat, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prelungirea suspendarii efectuarii tranzactiei cu cel mult 72 de ore, care se calculeaza incepand de la ora la care expira decizia de suspendare.
(7) Oficiul poate solicita motivat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea prelungirii suspendarii oricand in termenul prevazut la alin. (6).
(8) Decizia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se comunica de indata Oficiului, care la randul sau o comunica de indata entitatii raportoare.
(9) Daca pana la expirarea termenului stabilit prin decizia de suspendare Oficiul nu a comunicat decizia de prelungire a suspendarii, entitatea raportoare poate efectua tranzactia.
(10) Daca termenele stabilite pe ore, potrivit alin. (3), (4) si (6), se implinesc intr-o zi declarata nelucratoare pentru institutiile publice implicate in procedura de suspendare, acestea se proroga pana la aceeasi ora din urmatoarea zi lucratoare.
(11) Forma si continutul rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 pentru entitatile raportoare financiare si nonfinanciare, precum si metodologia de transmitere a acestora sunt stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, cu consultarea autoritatilor de supraveghere si a organismelor de auto reglementare.
(12) Entitatile raportoare au obligatia de a transmite Oficiului rapoartele stabilite la art. 6, 7 si art. 9 alin. (1), numai in format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta, in forma si continutul stabilite in temeiul alin. (11).
(13) Oficiul va returna entitatii raportoare sau autoritatii vamale rapoartele care nu respecta forma si continutul stabilite de catre acesta si va considera obligatia de raportare ca fiind neindeplinita pana la remedierea deficientelor.
(14) Deficientele indicate de Oficiu vor fi remediate si un nou raport va fi transmis de catre entitatea raportoare sau autoritatea vamala in cel mult doua zile lucratoare de la data primirii raportului returnat. In cazul raportului pentru tranzactii suspecte, termenul prevazut la alin. (3) va curge de la momentul confirmarii de catre Oficiu a primirii raportului completat corespunzator.
(15) Rapoartele prevazute la art. 6, 7 si art. 9 alin. (1), precum si orice alte documente primite de Oficiu prin care sunt semnalate suspiciuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului nu constituie petitie in sensul Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile ulterioare.


Articolul 9
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 8, entitatile raportoare pot sa efectueze o tranzactie care are legatura cu tranzactia suspecta, fara raportarea prealabila, daca abtinerea de la realizarea tranzactiei este imposibila sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte, cu mentinerea obligatiei de a transmite un raport de tranzactii suspecte exclusiv catre Oficiu de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la efectuarea tranzactiei, precizand si motivul pentru care nu au fost respectate dispozitiile art. 8.
(2) Entitatile raportoare vor transmite de indata un raport de tranzactii suspecte exclusiv catre Oficiu, atunci cand constata ca o tranzactie sau mai multe tranzactii care au fost efectuate si care au legatura cu activitatea clientului prezinta suspiciuni de spalare a banilor sau finantare a terorismului.
(3) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) au obligatia de a transmite un raport de tranzactii suspecte numai in masura in care nu sunt avute in vedere informatiile pe care acestea le primesc de la unul dintre clientii lor sau le obtin in legatura cu acestia in cursul evaluarii situatiei juridice a clientului in cadrul unor proceduri judiciare sau al indeplinirii obligatiei de aparare sau de reprezentare a clientului in proceduri judiciare sau in legatura cu aceste proceduri, inclusiv de consiliere juridica privind initierea sau evitarea procedurilor, indiferent daca aceste informatii sunt primite sau obtinute inaintea procedurilor, in timpul acestora sau dupa acestea.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazurile in care persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) cunosc faptul ca activitatea de consiliere juridica este furnizata in scopul spalarii banilor sau al finantarii terorismului sau atunci cand stiu ca un client doreste consiliere juridica in scopul spalarii banilor sau al finantarii terorismului.
(5) In cazul entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) si f), raportarile se fac catre Oficiu si se notifica structurile de conducere ale profesiilor liberale asupra transmiterii rapoartelor de tranzactii suspecte.
(6) Sunt exceptate de la obligatiile de raportare prevazute la art. 7 alin. (1) urmatoarele operatiuni derulate in nume si pe cont propriu: intre institutii de credit, intre institutii de credit si Banca Nationala a Romaniei, intre institutii de credit si Trezoreria Statului, intre Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria Statului, precum si operatiunile de vanzari efecte numismatice si preschimbare bancnote deteriorate sau iesite din circulatie, efectuate de Banca Nationala a Romaniei.


CAPITOLUL IV
Masuri de cunoastere a clientelei


Articolul 10
(1) Institutiile de credit si institutiile financiare nu vor furniza conturi sau carnete de economii anonime, pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), institutiile de credit si institutiile financiare aplica cat mai curand posibil masurile de cunoastere a clientelei tuturor titularilor si beneficiarilor conturilor si carnetelor de economii anonime existente.
(3) Utilizarea in orice fel a conturilor si a carnetelor de economii anonime existente nu este permisa decat dupa aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei prevazute la art. 13, 16 sau, dupa caz, art. 17.
(4) Institutiilor de credit si financiare le este interzis sa stabileasca sau sa continue relatii de corespondent cu o banca fictiva.
(5) Institutiile de credit si institutiile financiare iau masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca nu intra in relatii de corespondent sau nu continua astfel de relatii cu o institutie de credit sau o institutie financiara despre care se stie ca permite unei banci fictive sa ii utilizeze conturile.
(6) Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie sa aplice proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta cel putin echivalente cu cele prevazute in prezenta lege in toate sucursalele si filialele acestora situate in state terte.
(7) In cazul in care entitatile raportoare au sucursale sau filiale detinute in proportie majoritara situate in tari terte in care cerintele minime privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului sunt mai putin stricte decat cele prevazute in prezenta lege, sucursalele si filialele detinute in proportie majoritara situate in tara terta respectiva pun in aplicare prevederile prezentei legi, inclusiv pe cele privind protectia datelor, in masura in care dreptul tarii terte permite acest lucru.


Articolul 11
(1) Entitatile raportoare sunt obligate sa aplice masuri standard de cunoastere a clientelei care sa permita:
a) identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia pe baza documentelor, datelor sau informatiilor obtinute din surse credibile si independente, inclusiv prin mijloacele de identificare electronica prevazute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
b) identificarea beneficiarului real si adoptarea de masuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia, astfel incat entitatea raportoare sa se asigure ca a identificat beneficiarul real, inclusiv in ceea ce priveste persoanele juridice, fiduciile, societatile, asociatiile, fundatiile si entitatile fara personalitate juridica similare, precum si pentru a intelege structura de proprietate si de control a clientului;
c) evaluarea privind scopul si natura relatiei de afaceri si, daca este necesar, obtinerea de informatii suplimentare despre acestea;
d) realizarea monitorizarii continue a relatiei de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzactiilor incheiate pe toata durata relatiei respective, pentru ca entitatea raportoare sa se asigure ca tranzactiile realizate sunt conforme cu informatiile detinute referitoare la client, la profilul activitatii si la profilul riscului, inclusiv, dupa caz, la sursa fondurilor, precum si ca documentele, datele sau informatiile detinute sunt actualizate si relevante.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), entitatile raportoare pot aplica masuri simplificate, intr-un mod adecvat riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului asociat.
(3) Entitatile raportoare dispun de sisteme adecvate de gestionare a riscurilor, inclusiv de proceduri bazate pe evaluarea riscurilor, pentru a stabili daca un client sau beneficiarul real al unui client este o persoana expusa public.
(4) In aplicarea masurilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), entitatile raportoare verifica, de asemenea, daca o persoana care pretinde ca actioneaza in numele clientului este autorizata in acest sens, caz in care identifica si verifica identitatea persoanei respective.
(5) Atunci cand prezenta lege si reglementarile sau instructiunile sectoriale emise de autoritatile competente in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) cuprind mentiuni referitoare la aplicarea unei anumite categorii de masuri de cunoastere a clientelei, entitatea raportoare este obligata sa aplice cel putin respectiva categorie, insa aceasta poate decide, in baza evaluarii proprii a riscului, sa aplice o categorie de masuri mai stricte decat cele obligatorii.
(6) La evaluarea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului, entitatile raportoare sunt obligate sa ia in considerare cel putin urmatoarele:
a) scopul initierii unei relatii sau efectuarii unei tranzactii ocazionale;
b) nivelul activelor care urmeaza a fi tranzactionate de un client sau dimensiunea tranzitiilor deja efectuate;
c) regularitatea sau durata relatiei de afaceri;
d) reglementarile si instructiunile sectoriale emise de autoritatile competente in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4).
(7) Entitatile raportoare au responsabilitatea de a demonstra autoritatilor cu atributii de supraveghere si control sau organismelor de autoreglementare ca masurile de cunoastere a clientelei aplicate sunt corespunzatoare din punctul de vedere al riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului care au fost identificate.
(8) Entitatile raportoare au obligatia verificarii identitatii clientului si a beneficiarului real inainte de stabilirea unei relatii de afaceri sau de desfasurarea tranzactiei ocazionale.
(9) Atunci cand entitatea raportoare nu este in masura sa aplice masurile de cunoastere a clientelei, aceasta nu trebuie sa deschida contul, sa initieze ori sa continue relatia de afaceri sau sa efectueze tranzactia ocazionala si trebuie sa intocmeasca un raport de tranzactie suspecta in legatura cu clientul respectiv, ori de cate ori exista motive de suspiciune, care va fi transmis Oficiului.


Articolul 12
Modul de aplicare a masurilor de cunoastere a clientelei se completeaza in mod corespunzator cu prevederile reglementarilor si instructiunilor sectoriale emise de autoritatile competente in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4).


SECTIUNEA 1
Masuri standard de cunoastere a clientelei


Articolul 13
(1) Entitatile raportoare au obligatia de a aplica masurile standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
a) la stabilirea unei relatii de afaceri;
b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale:
1. in valoare de cel putin echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se efectueaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele;
2. care constituie un transfer de fonduri, astfel cum este definit de art. 3 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2015 privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006, in valoare de peste 1.000 euro;
c) in cazul persoanelor care comercializeaza bunuri, in calitate de profesionisti, atunci cand efectueaza tranzactii ocazionale in numerar in valoare de cel putin 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se efectueaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
(2) Entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) au obligatia de a aplica masurile standard de cunoastere a clientelei in momentul colectarii castigurilor, la cumpararea sau schimbarea de jetoane atunci cand se efectueaza tranzactii a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a minimum 2.000 euro, printr-o singura operatiune.
(3) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, entitatea raportoare aplica masurile standard de cunoastere a clientelei atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima aplicabila.
(4) In cazul asigurarilor de viata sau al altor tipuri de asigurari care includ o componenta investitionala, institutiile de credit si institutiile financiare aplica, in plus fata de masurile standard de cunoastere a clientelei impuse in ceea ce priveste clientul si beneficiarul real, urmatoarele masuri de cunoastere, de indata ce beneficiarii acestor tipuri de asigurari sunt identificati sau desemnati:
a) in cazul beneficiarilor identificati dupa nume, institutia de credit sau institutia financiara va aplica masurile de cunoastere a clientelei in raport cu acestia;
b) in cazul beneficiarilor desemnati dupa caracteristici sau categorie ori prin alte mijloace, institutia de credit sau institutia financiara va solicita obtinerea unor informatii suficiente privind beneficiarii respectivi, astfel incat sa se asigure ca, la momentul platii, va fi in masura sa stabileasca identitatea beneficiarului acestor tipuri de asigurari.
(5) Masurile prevazute la alin. (4) se adopta cel mai tarziu la momentul platii sau la momentul atribuirii, totale sau partiale, a politei.
(6) In caz de atribuire, totala sau partiala, a unei asigurari de viata sau a unui alt tip de asigurare legata de investitii catre un tert, institutiile de credit si institutiile financiare care au cunostinta de atribuirea respectiva identifica beneficiarul real la momentul atribuirii catre persoana fizica sau juridica sau catre constructia juridica care primeste, pentru beneficiul propriu, valoarea politei cedate.
(7) In cazul beneficiarilor de fiducii sau de constructii juridice similare care sunt desemnati in functie de caracteristici particulare sau de categorie, entitatile raportoare sunt obligate sa obtina informatii suficiente cu privire la beneficiar, astfel incat sa se asigure ca vor fi in masura sa stabileasca identitatea beneficiarului la momentul platii sau al exercitarii de catre beneficiar a drepturilor sale dobandite.
(8) Entitatile obligate pot sa nu aplice masuri de cunoastere a clientelei cu privire la moneda electronica, in cazul in care sunt indeplinite toate conditiile urmatoare de atenuare a riscurilor:
a) instrumentul de plata nu este reincarcabil sau are o limita maxima de 150 euro pentru tranzactiile de plati lunare, care poate fi utilizata numai in statul membru respectiv;
b) suma maxima depozitata electronic nu depaseste 150 euro;
c) instrumentul de plata este utilizat exclusiv pentru a achizitiona bunuri sau servicii;
d) instrumentul de plata nu poate fi finantat cu moneda electronica anonima;
e) emitentul efectueaza o monitorizare suficienta a tranzactiilor sau a relatiei de afaceri pentru a permite depistarea tranzactiilor neobisnuite sau suspecte.
(9) Derogarea prevazuta la alin. (8) nu este aplicabila in cazul rascumpararii in numerar sau al retragerii in numerar a valorii monetare a monedei electronice in cazul in care suma rascumparata depaseste 150 euro.


Articolul 14
Entitatile raportoare aplica masurile de cunoastere a clientelei nu numai tuturor clientilor noi, ci si clientilor existenti, in functie de risc, inclusiv atunci cand circumstantele relevante privind clientul se schimba.


Articolul 15
(1) Identificarea clientilor si a beneficiarilor reali cuprinde cel putin:
a) in cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civila prevazute in documentele de identitate prevazute de lege;
b) in cazul persoanelor juridice - datele cuprinse in actele constitutive sau certificatul de inmatriculare si datele reprezentantului legal al persoanei juridice care incheie contractul;
c) datele si informatiile prevazute in reglementarile sectoriale aplicabile.
(2) In cazul persoanelor juridice straine va fi solicitata si o traducere in limba romana a documentelor prevazute la alin. (1) lit. b), legalizata in conditiile legii.


SECTIUNEA a 2-a
Masuri simplificate de cunoastere a clientelei


Articolul 16
(1) Entitatile raportoare pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei exclusiv pentru clientii incadrati la un grad de risc redus.
(2) Incadrarea intr-un grad de risc redus se realizeaza prin evaluarea globala a tuturor factorilor de risc identificati, potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) si luand in considerare cel putin urmatorii factori caracteristici:
a) factori de risc privind clientii:
1. societati publice cotate la o bursa de valori si supuse cerintelor de divulgare a informatiilor, fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii, care impun cerinte pentru a asigura transparenta adecvata a beneficiarului real;
2. administratii publice sau intreprinderi publice;
3. clienti care isi au resedinta in zone geografice cu risc redus, astfel cum se prevede la lit. c);
b) factori de risc privind produsele, serviciile, tranzactiile sau canalele de distributie:
1. polite de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau totalul ratelor de plata anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este in valoare de pana la echivalentul in lei a 2.500 euro;
2. polite de asigurare pentru sistemele de pensii, in cazul in care nu exista o clauza de rascumparare timpurie si polita nu poate fi folosita drept garantie;
3. sisteme de pensii, anuitati sau sisteme similare care asigura salariatilor prestatii de pensie, in cazul carora contributiile sunt reprezentate de sume platite de participanti sau angajatori in numele acestora la un fond de pensii private;
4. produse sau servicii financiare care furnizeaza servicii definite si limitate in mod corespunzator anumitor tipuri de clienti, astfel incat sa sporeasca accesul in scopul incluziunii financiare;
5. produse in cazul carora riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului sunt gestionate de alti factori, cum ar fi limitele financiare sau transparenta proprietatii;
6. produse care, prin natura lor si modul de tranzactionare, sunt incadrate in urma evaluarilor sectoriale sau nationale in categoriile de risc scazut de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;
c) factori de risc geografic:
1. state membre;
2. tari terte care detin sisteme eficiente de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului;
3. tari terte identificate din surse credibile ca avand un nivel scazut al coruptiei sau al altor activitati infractionale;
4. tari terte care, pe baza unor surse credibile, cum ar fi evaluari reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate, au prevazut cerinte de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului in conformitate cu recomandarile Grupului de Actiune Financiara revizuite si pun in aplicare in mod eficace cerintele respective.
(3) Inainte de a aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei, entitatile raportoare au obligatia de a se asigura ca relatia de afaceri sau tranzactia ocazionala prezinta un grad de risc redus, determinat cel putin pe baza factorilor de la alin. (2).
(4) Entitatile raportoare efectueaza, in toate cazurile, monitorizarea adecvata, documentata si formalizata a tranzactiilor si relatiilor de afaceri pentru a permite depistarea tranzactiilor neobisnuite sau suspecte.


SECTIUNEA a 3-a
Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei


Articolul 17
(1) Entitatile raportoare aplica, in plus fata de masurile standard de cunoastere a clientelei, masurile suplimentare de cunoastere a clientelei in toate situatiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, inclusiv in urmatoarele situatii:
a) in cazul relatiilor de afaceri si tranzactiilor care implica persoane din tari care nu aplica sau aplica insuficient standardele internationale in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului sau care sunt cunoscute la nivel international ca fiind tari necooperante;
b) in cazul relatiilor de corespondent cu institutii de credit si institutii financiare din alte state membre sau state terte;
c) in cazul tranzactiilor sau relatiilor de afaceri cu persoanele expuse public sau cu clienti ai caror beneficiari reali sunt persoane expuse public, inclusiv pentru o perioada de cel putin 12 luni incepand cu data de la care respectiva persoana nu mai ocupa o functie publica importanta;
d) in cazul persoanelor fizice sau juridice stabilite in tari terte identificate de Comisia Europeana drept tari terte cu grad inalt de risc;
e) in cazurile prevazute in reglementarile sau instructiunile sectoriale emise de autoritatile competente in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4).
(2) Entitatile raportoare au obligatia sa examineze contextul si scopul tuturor tranzactiilor complexe si care au valori neobisnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobisnuite de tranzactii care nu au un scop economic, comercial sau legal evident.
(3) Circumstantele si scopul unor asemenea tranzactii trebuie sa fie examinate cat mai curand posibil de catre entitatile raportoare, inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificarea tranzactiei. De asemenea, entitatile raportoare maresc gradul si natura monitorizarii relatiei de afaceri in scopul de a stabili daca respectivele tranzactii sau activitati par suspecte. Constatarile verificarilor efectuate trebuie sa fie consemnate in scris si vor fi disponibile la solicitarea autoritatilor competente sau organismelor de autoreglementare.
(4) Oficiul va informa autoritatile de supraveghere si control competente cu privire la vulnerabilitatile sistemelor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului din alte tari si publica pe site-ul propriu lista tarilor care prezinta vulnerabilitati in sistemele de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si care nu aplica sau aplica insuficient standardele internationale in domeniu, in conformitate cu comunicarile publice ale organismelor internationale din domeniu.
(5) Autoritatile de supraveghere si control, precum si organismele de autoreglementare, prin dispozitii specifice, vor dezvolta cerinte si mecanisme aplicabile referitoare la informarea entitatilor raportoare, cu privire la vulnerabilitatile sistemelor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului din alte tari.
(6) In baza dispozitiilor specifice reglementate de autoritatile de supraveghere si control, precum si organismele de autoreglementare, entitatile raportoare vor examina circumstantele si scopul tranzactiilor care implica persoane din tari care prezinta vulnerabilitati in sistemele de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si care nu aplica sau aplica insuficient standardele internationale in domeniu si vor pune la dispozitia autoritatilor cu atributii de control sau organismelor de autoreglementare, la cererea acestora, constatarile consemnate in scris.
(7) In cazul relatiilor de corespondent cu institutii respondente din alte state membre si state terte, institutiile de credit si institutiile financiare corespondente aplica, in plus fata de masurile standard de cunoastere a clientelei, urmatoarele masuri:
a) obtin suficiente informatii despre institutia respondenta pentru a intelege pe deplin natura activitatii acesteia si pentru a determina, pe baza informatiilor disponibile in mod public, reputatia acesteia, inclusiv daca a facut subiectul unei masuri de supraveghere ori investigatii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;
b) obtin suficiente informatii despre calitatea supravegherii la care este supusa institutia respondenta;
c) evalueaza mecanismele implementate de institutia respondenta in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului pentru a se asigura ca sunt adecvate si eficiente;
d) obtin aprobarea conducerii de rang superior inainte de stabilirea fiecarei noi relatii de corespondent;
e) stabilesc pe baza de documente responsabilitatile fiecarei parti;
f) in cazul conturilor de corespondent accesibile direct clientilor, se asigura ca institutia respondenta aplica pe baza continua masurile de cunoastere a clientelei pentru acesti clienti si este in masura sa furnizeze institutiei corespondente, la cererea acesteia, informatii obtinute prin aplicarea respectivelor masuri.
(8) In aplicarea alin. (1), institutiile de credit si institutiile financiare corespondente pot considera indeplinite obligatiile de la alin. (7) lit. b), c) si f) in cazul institutiilor de credit si institutiilor financiare respondente din state membre care sunt entitati obligate potrivit art. 2 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) In cazul tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri cu persoane expuse public sau care au ca beneficiar real persoane expuse public, entitatile raportoare aplica, in plus fata de masurile standard de cunoastere a clientelei, urmatoarele masuri:
a) obtin aprobarea conducerii de rang superior pentru stabilirea sau continuarea relatiilor de afaceri cu astfel de persoane;
b) adopta masuri adecvate pentru a stabili sursa averii si sursa fondurilor implicate in relatii de afaceri sau in tranzactii cu astfel de persoane;
c) efectueaza in mod permanent o monitorizare sporita a respectivelor relatii de afaceri.
(10) Masurile prevazute la alin. (9) si (11) - (13) se aplica si membrilor de familie sau persoanelor cunoscute ca fiind asociati apropiati ai persoanelor expuse public.
(11) Entitatile raportoare sunt obligate sa aplice masuri rezonabile pentru a stabili daca beneficiarii unei polite de asigurare de viata sau ai unei alte polite de asigurare legate de investitii si/sau, dupa caz, beneficiarul real al beneficiarului politei sunt persoane expuse public.
(12) Masurile prevazute la alin. (11) se adopta cel mai tarziu la momentul platii sau la momentul atribuirii, totale sau partiale, a politei.
(13) In cazul in care s-au identificat riscuri marite, entitatile raportoare aplica, in plus fata de masurile standard de cunoastere a clientelei, urmatoarele masuri:
a) informeaza conducerea de rang superior inainte de plata veniturilor corespunzatoare politei de asigurare;
b) efectueaza o examinare sporita a intregii relatii de afaceri cu asiguratul.
(14) La evaluarea riscurilor de spalare de bani si de finantare a terorismului se vor lua in considerare si urmatorii factori caracteristici situatiilor cu risc potential marit:
1. factori de risc privind clientii:
a) relatia de afaceri se desfasoara in circumstante neobisnuite;
b) clienti care isi au resedinta in zone geografice cu risc ridicat, astfel cum se prevede la pct. 3;
c) persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica cu rol de structuri de administrare a activelor personale;
d) societati care au actionari aparenti (nominee shareholders) sau actiuni la purtator;
e) activitati in care se ruleaza mult numerar;
f) situatia in care structura actionariatului societatii pare neobisnuit sau excesiv de complexa, avand in vedere natura activitatii sale;
2. factori de risc privind produsele, serviciile, tranzactiile sau canalele de distributie:
a) servicii bancare personalizate;
b) produse sau tranzactii care ar putea favoriza anonimatul;
c) relatii de afaceri sau tranzactii la distanta, fara anumite masuri de protectie, cum ar fi semnatura electronica;
d) plati primite de la terti necunoscuti sau neasociati;
e) produse noi si practici comerciale noi, inclusiv mecanisme noi de distributie si utilizarea unor tehnologii noi sau in curs de dezvoltare atat pentru produsele noi, cat si pentru produsele preexistente;
3. factori de risc geografic:
a) tari care, conform evaluarii organismelor internationale de profil, nu dispun de sisteme efective de combatere a spalarii banilor/de combatere a finantarii terorismului;
b) tari care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al coruptiei sau al altor activitati infractionale;
c) tari supuse unor sanctiuni, embargouri sau masuri similare, instituite, de exemplu, de Uniunea Europeana sau de Organizatia Natiunilor Unite;
d) tari care acorda finantare sau sprijin pentru activitati teroriste sau pe teritoriul carora opereaza organizatii teroriste desemnate.


SECTIUNEA a 4-a
Executia de catre terti


Articolul 18
(1) In intelesul prezentei sectiuni, prin terte parti se inteleg entitatile raportoare prevazute la art. 5, precum si alte institutii sau persoane situate intr-un stat membru sau intr-o tara terta care:
a) aplica masuri de cunoastere a clientelei si cerinte de pastrare a documentelor care sunt similare cu cele prevazute in prezenta lege; si
b) sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora intr-un mod similar cu cel prevazut in prezenta lege.
(2) Entitatile raportoare nu pot utiliza terte parti situate in state terte cu grad inalt de risc.
(3) Autoritatile si organismele prevazute la art. 26 alin. (1) pot stabili prin reglementari sectoriale si alte categorii de entitati care nu pot fi utilizate ca terte parti de catre entitatile pe care le supravegheaza.
(4) Entitatile raportoare pot utiliza, in scopul aplicarii masurilor standard de cunoastere a clientelei prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) -c), informatiile referitoare la client obtinute de la terte parti, chiar daca respectivele informatii se obtin pe baza unor documente a caror forma difera de cea folosita la nivel intern.
(5) In situatia prevazuta la alin. (4), responsabilitatea pentru indeplinirea tuturor cerintelor privind cunoasterea clientelei apartine persoanelor care utilizeaza informatiile obtinute de la terta parte.
(6) Entitatile raportoare care utilizeaza terte parti se asigura ca obtin de la acestea, de indata:
a) toate informatiile necesare potrivit procedurilor proprii pentru aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) -c);
b) la cerere, copii ale documentelor pe baza carora terta parte a aplicat masurile de cunoastere a clientelei prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) -c).
(7) Autoritatile si organismele prevazute la art. 26 alin. (1) pot considera ca o entitate raportoare, care aplica procedurile stabilite potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) la nivelul grupului din care face parte, respecta cerintele prevazute la alin. (1), (4) si (5), daca sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:
a) entitatea obligata se bazeaza pe informatiile furnizate de catre o terta parte care face parte din acelasi grup;
b) grupul aplica masuri de cunoastere a clientelei, cerinte de pastrare a evidentelor si programe de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului similare cu cele prevazute in prezenta lege;
c) conformarea la cerintele prevazute la lit. b) este supravegheata la nivel de grup de catre autoritatea competenta din statul membru de origine sau dintr-un stat tert.
(8) Entitatile raportoare pot aplica, prin intermediul entitatilor catre care s-au externalizat activitati, masuri de cunoastere a clientelei ce decurg din activitatile externalizate, numai daca le impun contractual conformarea la obligatiile legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si stabilesc mecanismele prin care se asigura de conformare. In aceste cazuri, entitatile raportoare raman responsabile pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit prezentei legi si in cazurile in care nu aplica in mod direct masuri de cunoastere a clientelei.


SECTIUNEA a 5-a
Informatii privind beneficiarul real


Articolul 19
(1) Persoanele juridice de drept privat si fiduciile inregistrate pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa obtina si sa detina informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizeaza aceasta calitate, si sa le puna la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.
(2) Persoanele juridice si fiduciile dezvaluie statutul pe care il au si furnizeaza in timp util entitatilor raportoare informatiile prevazute la alin. (1) si art. 4 alin. (2) atunci cand, in calitatea lor de fiduciari, acestia stabilesc o relatie de afaceri sau efectueaza o tranzactie ocazionala cu o valoare care depaseste pragurile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si alin. (2).
(3) Persoanele juridice si fiduciarii inregistrati pe teritoriul Romaniei au obligatia de a furniza entitatilor raportoare, in timp util, pe langa informatiile privind proprietarul lor de drept, informatii privind beneficiarul real, atunci cand entitatile raportoare aplica masurile de cunoastere a clientelei.
(4) Entitatile raportoare tin evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu prevederile legii.
(5) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt inregistrate:
a) intr-un registru central organizat la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului pentru persoanele juridice care au obligatia de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
b) intr-un registru central organizat la nivelul Ministerului Justitiei pentru asociatii si fundatii;
c) intr-un registru central organizat la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in cazul fiduciilor.
(6) Oficiul va informa Comisia Europeana cu privire la caracteristicile respectivelor mecanisme, in baza informatiilor primite de la autoritatile prevazute la alin. (5).
(7) Informatiile cuprinse in registrele prevazute la alin. (5) trebuie sa fie adecvate, corecte si actualizate. Autoritatile prevazute la alin. (5) verifica aceste aspecte si actualizeaza propriile registre.
(8) Accesul la registrele prevazute la alin. (5) este asigurat, in conformitate cu normele privind protectia datelor cu caracter personal, cu titlu gratuit:
a) autoritatilor care au competente de supraveghere si control, organelor judiciare, in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, si Oficiului, in timp util, fara nicio restrictie si fara a alerta persoana in cauza;
b) entitatilor raportoare atunci cand aplica masurile de cunoastere a clientelei;
c) oricaror persoane sau organizatii care pot demonstra un interes legitim.
(9) Persoanele sau organizatiile prevazute la alin. (8) lit. c) au acces la numele, luna si anul nasterii, cetatenia si tara de resedinta ale beneficiarului real, precum si la informatiile privind modalitatea in care se concretizeaza aceasta calitate.
(10) In vederea indeplinirii obligatiei de identificare a beneficiarului real, entitatile raportoare se vor baza pe registrul central prevazut la alin. (5).
(11) In cazul beneficiarilor de fiducii sau de constructii juridice similare care sunt desemnati in functie de caracteristici particulare sau de categorie, entitatile raportoare au obligatia sa obtina informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiar, astfel incat sa se asigure ca vor fi in masura sa stabileasca identitatea beneficiarului la momentul platii sau al exercitarii de catre beneficiar a drepturilor sale dobandite.
(12) Autoritatile competente si Oficiul furnizeaza informatiile prevazute la alin. (1) si (5) autoritatilor competente si unitatilor de informatii financiare din alte state membre in timp util.
(13) Masurile prevazute in prezentul articol se aplica tuturor tipurilor de constructii juridice cu o structura sau functii similare fiduciilor.


b
Organizarea si functionarea registrelor prevazute la art. 19 alin. (5) se reglementeaza prin acte emise de autoritatile care le gestioneaza.


SECTIUNEA a 6-a
Pastrarea documentelor


Articolul 21
(1) Entitatile raportoare, atunci cand aplica masurile de cunoastere a clientelei, au obligatia de a pastra in format letric sau in format electronic, intr-o forma admisa in procedurile judiciare, toate inregistrarile obtinute prin aplicarea acestor masuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, monitorizarilor si verificarilor efectuate, inclusiv informatiilor obtinute prin mijloacele de identificare electronica necesare pentru respectarea cerintelor de cunoastere privind clientela, pentru o perioada de 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuarii tranzactiei ocazionale.
(2) Entitatile raportoare pastreaza documente justificative si evidente ale tranzactiilor, constand in fise de cont sau corespondenta comerciala, necesare pentru identificarea tranzactiilor, inclusiv rezultatele oricarei analize efectuate in legatura cu clientul, de exemplu solicitarile pentru a stabili istoricul si scopul tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari. Aceste documente pot fi originale sau copii admise in procedurile judiciare si trebuie pastrate pentru o perioada de 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuarii tranzactiei ocazionale.
(3) Atunci cand se impune extinderea perioadei de pastrare a documentelor in scopul de a preveni, depista sau investiga activitatile de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, entitatile raportoare sunt obligate sa prelungeasca termenele prevazute la alin. (1) si (2) cu perioada indicata de autoritatile competente, fara ca aceasta prelungire sa poata depasi 5 ani.
(4) La expirarea perioadei de pastrare, entitatile raportoare au obligatia de a sterge datele cu caracter personal, cu exceptia situatiilor in care alte dispozitii legale impun pastrarea in continuare a datelor.


Articolul 22
(1) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de entitatile raportoare pe baza prezentei legi si cu respectarea legislatiei in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal doar in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii terorismului si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu acest scop. Este interzisa prelucrarea datelor cu caracter personal in alte scopuri, cum ar fi cele comerciale.
(2) Entitatile raportoare furnizeaza clientilor noi, inainte de a stabili o relatie de afaceri sau de a efectua o tranzactie ocazionala, cel putin informatiile prevazute mai jos, cu exceptia cazului in care persoana este deja informata cu privire la aceste date:
a) identitatea operatorului si, daca este cazul, a reprezentantului;
b) scopul prelucrarii careia ii sunt destinate datele;
c) orice alte informatii suplimentare, cum ar fi:
1. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
2. daca raspunsurile la intrebari sunt obligatorii sau voluntare, precum si consecintele posibile ale evitarii raspunsului;
3. existenta dreptului de acces la datele care o privesc si de rectificare a datelor cu caracter personal, in masura in care, tinand seama de circumstantele specifice in care sunt colectate datele, astfel de informatii suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrari corecte a datelor cu privire la persoana vizata.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) includ o informare generala cu privire la obligatiile legale care le revin entitatilor raportoare in temeiul prezentei legi atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii terorismului.
(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul alin. (1) este considerata ca fiind necesara in vederea ducerii la indeplinire a unor masuri de interes public, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).


CAPITOLUL V
Persoana desemnata si proceduri interne


Articolul 23
(1) Entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv in format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta.
(2) Institutiile de credit si institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate la nivelul conducerii, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi. In cazul retelelor cooperatiste, in semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ofiterul de conformitate poate fi desemnat la nivelul casei centrale pentru coordonarea implementarii politicilor si procedurilor la nivelul intregii retele.
(3) Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) si (2) au acces direct si in timp util la datele si informatiile relevante, detinute de entitatile raportoare, necesare indeplinirii obligatiilor prevazute de prezenta lege.
(4) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i).
(5) Avand in vedere natura responsabilitatilor incredintate persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile de supraveghere si control si entitatile raportoare au obligatia de a crea mecanisme de protejare a acestora, inclusiv prin acordarea dreptului de a se adresa in nume propriu pentru a semnala autoritatilor statului incalcari de orice natura ale prezentei legi in cadrul entitatii raportoare, caz in care identitatea acestor persoane va fi protejata corespunzator.
(6) Mecanismele prevazute la alin. (5) includ, dupa caz, cel putin:
a) proceduri specifice pentru primirea rapoartelor privind incalcarile de orice natura ale prezentei legi si luarea de masuri ulterioare;
b) o protectie corespunzatoare a angajatilor sau a persoanelor aflate intr-o pozitie similara in cadrul entitatilor raportoare, care raporteaza incalcari de orice natura ale prezentei legi, comise in cadrul acestora;
c) protectia adecvata a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2);
d) protectia datelor cu caracter personal ale persoanei care raporteaza incalcarea de orice natura a prezentei legi, precum si ale persoanei fizice suspectate ca este responsabila de incalcare, in conformitate cu principiile stabilite in Regulamentul (UE) 2016/679;
e) norme clare care sa asigure faptul ca este garantata confidentialitatea in toate cazurile in ceea ce priveste identitatea persoanei care raporteaza incalcarile de orice natura ale prezentei legi, comise in cadrul entitatii raportoare, cu exceptia cazului in care divulgarea este impusa de alte prevederi legale.


Articolul 24
(1) Corespunzator naturii si volumului activitatii desfasurate si avand in vedere reglementarile, cerintele prudentiale si instructiunile sectoriale emise de autoritatile competente in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4), entitatile raportoare stabilesc politici si norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului, care includ cel putin urmatoarele elemente:
a) masuri aplicabile in materie de cunoastere a clientelei;
b) masuri aplicabile in materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente;
c) masuri aplicabile in materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;
d) masuri aplicabile in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;
e) instruirea si evaluarea periodica a angajatilor.
(2) In functie de dimensiunea si natura activitatii, entitatile raportoare au obligatia de a asigura o functie de audit independent in scopul testarii politicilor, normelor interne, mecanismelor si procedurilor prevazute la alin. (1).
(3) Entitatile raportoare aproba si monitorizeaza politicile, normele interne, mecanismele si procedurile prevazute la alin. (1), la nivelul conducerii de rang superior.
(4) Entitatile raportoare au obligatia de a asigura periodic instruirea corespunzatoare a angajatilor cu privire la dispozitiile prezentei legi, precum si cu privire la cerintele relevante privind protectia datelor cu caracter personal si de a realiza procesul de verificare a angajatilor, conform reglementarilor sau instructiunilor sectoriale emise de autoritatile competente in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4). Documentele intocmite in acest scop se pun la dispozitia autoritatilor cu atributii de control si a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
(5) In functie de riscurile la care sunt expuse, dimensiunea si natura activitatii, entitatile raportoare includ, in procesul de instruire a angajatilor, participarea la programe speciale de formare permanenta avand ca scop recunoasterea de catre angajati a operatiunilor care pot avea legatura cu spalarea banilor sau cu finantarea terorismului.
(6) In cazul institutiilor de credit si al institutiilor financiare sunt obligatorii stabilirea unor standarde adecvate in procesul de recrutare a personalului cu responsabilitati in aplicarea prezentei legi si participarea acestuia la programe de instruire ori de cate ori este nevoie, insa nu mai tarziu de un interval de 2 ani, cu respectarea reglementarilor sau instructiunilor sectoriale.
(7) Entitatile raportoare care fac parte dintr-un grup au obligatia sa puna in aplicare politici, proceduri si instruiri la nivel de grup, inclusiv politici de protectie a datelor si politici si proceduri privind schimbul de informatii in cadrul grupului in scopul combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, pe care le aplica si la nivelul sucursalelor si al filialelor detinute in proportie majoritara din statele membre si din tarile terte.
(8) Autoritatile de supraveghere se informeaza reciproc si informeaza autoritatile europene de supraveghere cu privire la cazurile in care dreptul tarii terte nu permite punerea in aplicare a politicilor si procedurilor cerute de prevederile alin. (7), sens in care pot fi intreprinse actiuni coordonate in vederea identificarii unei solutii.
(9) In cazul in care dreptul tarii terte nu permite punerea in aplicare a politicilor si procedurilor prevazute la alin. (1), entitatile raportoare se asigura ca sucursalele si filialele detinute in proportie majoritara din tara terta respectiva aplica masuri suplimentare pentru a face fata in mod eficace riscului de spalare a banilor sau de finantare a terorismului si informeaza autoritatile competente din statul membru de origine. Daca masurile suplimentare nu sunt suficiente, autoritatile competente prevazute la art. 26 aplica masuri suplimentare de supraveghere, inclusiv masuri prin care impun grupului sa nu stabileasca relatii de afaceri sau sa inceteze relatiile de afaceri respective, sa nu efectueze tranzactii si, daca este necesar, sa isi inchida operatiunile in tara terta.
(10) In cazul in care o persoana fizica ce se incadreaza in oricare dintre categoriile enumerate la art. 5 alin. (1) lit. d) -i) desfasoara activitati profesionale ca angajat al unei persoane juridice, obligatiile prevazute in prezentul capitol se aplica persoanei juridice respective, si nu persoanei fizice.


CAPITOLUL VI
Obligatia de evaluare a riscurilor


Articolul 25
(1) Entitatile raportoare au obligatia de a identifica si evalua riscurile activitatii desfasurate referitoare la expunerea la spalarea banilor si la finantarea terorismului, luand in considerare factorii de risc, inclusiv cei referitori la clienti, tari sau zone geografice, produse, servicii, tranzactii sau canale de distributie.
(2) Evaluarile intocmite in acest scop sunt documentate, actualizate inclusiv pe baza evaluarii nationale si sectoriale si a reglementarilor sau instructiunilor emise de autoritati in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4), si se pun la dispozitia autoritatilor cu atributii de supraveghere si control si a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
(3) Evaluarile efectuate stau la baza politicilor si procedurilor proprii de management al riscului, precum si la determinarea setului de masuri de cunoastere a clientelei ce sunt aplicabile fiecarui client.
(4) Entitatile raportoare care isi desfasoara activitatea prin sucursale, agenti sau distribuitori intr-un alt stat membru sunt obligate sa se asigure ca acestia respecta dispozitiile de drept intern ale statului membru respectiv referitoare la prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau al finantarii terorismului. In situatia in care dispozitiile prezentei legi sunt mai stricte, entitatile raportoare asigura respectarea de catre sucursalele, agentii sau distribuitorii acestora din alt stat membru si a acestor dispozitii.


CAPITOLUL VII
Supravegherea si controlul


Articolul 26
(1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se supravegheaza si se controleaza, in cadrul atributiilor de serviciu, de urmatoarele autoritati si organisme:
a) Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru categoriile de entitati supuse supravegherii conform prevederilor art. 27, respectiv art. 28;
b) Agentia Nationala de Administrare Fiscala si alte autoritati de control financiar/fiscal controleaza entitatile raportoare, cu exceptia celor supravegheate de autoritatile prevazute la lit. a), cu privire la indeplinirea obligatiilor de raportare prevazute la art. 7 alin. (1), (3) si (5);
c) Oficiul National pentru Jocuri de Noroc pentru entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d);
d) Oficiul, pentru toate entitatile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autoritatilor prevazute la lit. a);
e) organismele de autoreglementare, pentru entitatile raportoare pe care le reprezinta si coordoneaza.
(2) Autoritatile si organismele competente prevazute la alin. (1) vor informa de indata Oficiul, dupa caz:
a) atunci cand, in exercitarea atributiilor specifice, descopera fapte care ar putea avea legatura cu spalarea banilor sau cu finantarea terorismului;
b) cu privire la alte incalcari ale dispozitiilor prezentei legi cu impact semnificativ asupra expunerii la riscul de spalare a banilor si finantare a terorismului, constatate conform atributiilor specifice.
(3) Oficiul poate efectua controale la persoane juridice si la entitati fara personalitate juridica, altele decat cele aflate sub supravegherea autoritatilor prevazute la alin. (1) lit. a), atunci cand din datele detinute de Oficiu exista suspiciuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului cu privire la tranzactiile efectuate de acestea.
(4) Entitatile raportoare ce fac obiectul supravegherii sau controlului au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor imputerniciti, anume desemnati, ai autoritatilor prevazute la alin. (1) datele si informatiile solicitate de catre acestia pentru realizarea atributiilor specifice. Reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor prevazute la alin. (1), in exercitarea atributiilor de supraveghere si control, pot retine copii ale documentelor verificate.
(5) Entitatile raportoare au obligatia de a duce la indeplinire masurile dispuse de autoritatile prevazute la alin. (1) in termenul indicat, conform actului de control sau altor documente emise in acest sens.
(6) Autoritatile prevazute la alin. (1), in functie de aria de competenta, vor asigura supravegherea respectarii de catre entitatile supravegheate si controlate pe teritoriul Romaniei de alte entitati dintr-un stat membru a dispozitiilor prezentei legi.
(7) Autoritatile prevazute la alin. (1) coopereaza cu autoritatile competente dintr-un alt stat membru, in vederea asigurarii supravegherii eficiente a indeplinirii cerintelor prezentei legi. Autoritatile prevazute la alin. (1) coopereaza cu autoritatile competente dintr-un alt stat membru pe teritoriul caruia entitatea cu sediul social in Romania realizeaza activitati economice, in vederea asigurarii supravegherii eficiente a indeplinirii cerintelor impuse prin acte normative care transpun Directiva (UE) 2015/849, cu modificarile si completarile ulterioare. Cooperarea poate cuprinde furnizarea de informatii din activitatea de supraveghere si inspectii comune.
(8) Atunci cand aplica o abordare bazata pe risc in ceea ce priveste supravegherea, autoritatile competente prevazute la alin. (1) se asigura ca:
a) inteleg clar riscurile de spalare de bani si de finantare a terorismului;
b) au acces la toate informatiile relevante privind riscurile specifice interne si internationale legate de clientii, produsele si serviciile entitatilor raportoare;
c) stabilesc frecventa si intensitatea supravegherii in functie de profilul de risc al entitatilor raportoare si riscurilor de spalare de bani si de finantare a terorismului, care se revizuieste in mod periodic, precum si atunci cand exista evenimente sau schimbari majore in conducerea entitatilor raportoare.


Articolul 27
(1) Banca Nationala a Romaniei detine atributii exclusive privind supravegherea si controlul, pe baza de risc, al respectarii dispozitiilor prezentei legi de catre urmatoarele categorii de entitati, ce desfasoara activitate si au prezenta fizica pe teritoriul Romaniei:
a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
b) institutiile de plata persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de plata din alte state membre;
c) institutiile emitente de moneda electronica persoane juridice romane si sucursalele institutiilor emitente de moneda electronica din alte state membre;
d) institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special si institutiile financiare nebancare inscrise numai in Registrul general care au si statut de institutie de plata sau institutie emitenta de moneda electronica.
(2) In cazul institutiilor prevazute la alin. (1) lit. a) -c) persoane juridice romane, Banca Nationala a Romaniei supravegheaza si controleaza activitatea prestata de acestea in mod direct pe teritoriul unui alt stat membru.
(3) Entitatile supravegheate si controlate de Banca Nationala a Romaniei ii transmit, conform legii, orice informatii detinute, la solicitarea acesteia, in scopul supravegherii respectarii dispozitiilor prezentei legi sau indeplinirii altor atributii legale.
(4) Banca Nationala a Romaniei poate realiza supravegherea atat pe baza informatiilor furnizate de aceste entitati potrivit solicitarilor Bancii Nationale a Romaniei, cat si prin inspectii efectuate la sediul si la unitatile teritoriale ale acestora si al entitatilor catre care acestea au externalizat activitati, inclusiv agenti si distribuitori, prin personalul imputernicit in acest sens sau prin auditori financiari sau experti numiti de Banca Nationala a Romaniei, ori de cate ori considera necesar.
(5) Banca Nationala a Romaniei poate face recomandari entitatilor prevazute la alin. (1), in vederea adoptarii de masuri corespunzatoare de catre acestea pentru imbunatatirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor si controalelor implementate pentru a atenua si a gestiona cu eficacitate riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului. Entitatea are obligatia de a comunica Bancii Nationale a Romaniei masurile intreprinse, in termenele stabilite de aceasta.
(6) Independent de formularea unor recomandari, Banca Nationala a Romaniei poate sa dispuna entitatilor prevazute la alin. (1) care incalca dispozitiile prezentei legi sau nu implementeaza o recomandare in scopul reducerii riscurilor sau al inlaturarii deficientelor si a cauzelor acestora urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa solicite entitatii imbunatatirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor si controalelor implementate pentru a atenua si a gestiona cu eficacitate riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului, cu indicarea aspectelor ce trebuie imbunatatite;
b) sa impuna obligatia de aplicare a masurilor standard de cunoastere a clientelei pentru produse, operatiuni si/sau clienti in cazul carora politicile si procedurile interne ale entitatii stabilesc aplicarea de masuri simplificate sau/si impunerea obligatiei de aplicare a masurilor suplimentare pentru operatiuni ori clienti in cazul carora acestea stabilesc aplicarea de masuri standard sau simplificate de cunoastere a clientelei;
c) sa restrictioneze sau sa limiteze activitatea, operatiunile sau reteaua de sucursale, agenti si distribuitori, inclusiv prin retragerea aprobarii acordate pentru infiintarea sucursalelor din alte state membre sau state terte, dupa caz, suspendarea activitatii sau incetarea activitatii unora dintre sucursale pana la eliminarea deficientelor;
d) sa dispuna incetarea prestarii serviciului de plata sau de distributie de moneda electronica prin intermediul unui agent sau distribuitor;
e) sa solicite entitatii reducerea riscurilor aferente operatiunilor, produselor, serviciilor si sistemelor informatice ale acesteia, cu mentionarea riscurilor ce au fost identificate si trebuie reduse;
f) sa dispuna entitatii inlocuirea persoanelor desemnate sa asigure conducerea compartimentelor si/sau a sucursalelor care au responsabilitati pe linia aplicarii politicilor si procedurilor de cunoastere a clientelei, diminuare si gestionare a riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului.
(7) Prin exceptie de la prevederile art. 43 si 44, Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiuni administrative si/sau masuri sanctionatoare, potrivit prezentei legi, in cazurile in care constata ca o entitate prevazuta la alin. (1) si/sau oricare dintre administratorii sau directorii entitatii sau persoanele desemnate sa asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor acesteia se fac vinovate, dupa caz, vinovati de urmatoarele fapte:
a) nerespectarea masurilor de supraveghere dispuse de Banca Nationala a Romaniei;
b) nefurnizarea, furnizarea cu intarziere sau furnizarea de date si informatii eronate catre Banca Nationala a Romaniei, in cadrul exercitarii atributiilor acesteia de supraveghere si control;
c) incalcarea grava, repetata, sistematica - sau o combinatie a acestora - a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), art. 7 alin. (1) - (5) si (7), art. 8 alin. (1), (3), (4), (9), (12) si (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) si (3), art. 14-16, art. 17 alin. (1) - (3), alin. (6) - (14), art. 18 alin. (2), (3), (6) si (8), art. 19 alin. (4), art. 21 alin. (1) - (3), art. 23 alin. (1), (3), (5) si (6), art. 24 alin. (1) - (7) si (9), art. 25, art. 26 alin. (5) si (6) si art. 33 alin. (1) - (3);
d) obstructionarea persoanelor imputernicite de conducerea Bancii Nationale a Romaniei sa efectueze actiuni de supraveghere si control;
e) initierea sau continuarea relatiei de afaceri sau executarii unor tranzactii cu incalcarea prevederilor prezentei legi.
(8) In cazurile prevazute la alin. (7), Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni administrative:
a) avertisment scris;
b) avertisment public, ce va fi publicat pe pagina de internet a Bancii Nationale a Romaniei, prin care se indica persoana fizica, entitatea responsabila si fapta savarsita;
c) amenda aplicabila entitatii raportoare de pana la 10% din cifra de afaceri anuala totala, calculata pe baza ultimelor situatii financiare disponibile, aprobate de organul de conducere, sau pana la 23.000.000 lei;
d) amenda aplicabila persoanei fizice responsabile, cuprinsa intre 10.000 lei si 23.000.000 lei;
e) retragerea aprobarii acordate directorilor si/sau administratorilor entitatii.
(9) Masurile sanctionatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei legi sunt:
a) ordin de incetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice si de abtinere de la repetarea acesteia;
b) interzicerea temporara a exercitarii unor functii intr-o institutie de catre persoanele prevazute la alin. (7), responsabile de savarsirea faptei;
c) retragerea autorizatiei acordate entitatii.
(10) Sanctiunile administrative si masurile sanctionatoare prevazute la alin. (8) si (9) pot fi aplicate concomitent cu emiterea de recomandari sau dispunerea de masuri de supraveghere conform prevederilor alin. (5) si (6) sau independent de acestea. Aplicarea sanctiunilor sau masurilor sanctionatoare se prescrie in termen de 5 ani de la data savarsirii faptei.
(11) Prin exceptie de la dispozitiile art. 45, la stabilirea tipului sanctiunii administrative sau a masurii sanctionatoare si a cuantumului amenzii, Banca Nationala a Romaniei are in vedere toate circumstantele reale si personale relevante ale savarsirii faptei, inclusiv urmatoarele aspecte, dupa caz:
a) gravitatea si durata faptei;
b) gradul de vinovatie a persoanei fizice sau juridice responsabile;
c) soliditatea financiara a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezulta, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totala a persoanei juridice responsabile;
d) importanta profiturilor realizate de catre persoana entitatea responsabila, in masura in care acestea pot fi determinate;
e) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Nationala a Romaniei;
f) incalcarile savarsite anterior de persoana fizica sau juridica responsabila;
g) orice consecinte potential sistemice ale faptei savarsite.
(12) Sanctiunile administrative prevazute la alin. (8) lit. c) si d) si masura sanctionatoare prevazuta la alin. (9) lit. b) se aplica, distinct de sanctiunea aplicabila persoanei juridice, persoanelor avand aceasta calitate carora le poate fi imputata fapta, intrucat aceasta nu s-ar fi produs daca persoanele respective si-ar fi exercitat in mod corespunzator responsabilitatile care decurg din indatoririle functiei lor stabilite conform legislatiei aplicabile societatilor, reglementarilor emise in aplicarea prezentei legi si cadrului de reglementare intern.
(13) Actele prin care sunt dispuse masurile de supraveghere, sanctiunile administrative si masurile sanctionatoare prevazute la alin. (6), (8) si (9) se emit de catre guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia retragerii aprobarii acordate directorilor si/sau administratorilor entitatii, interzicerii temporare a exercitarii unor functii intr-o institutie de catre persoanele prevazute la alin. (7), responsabile de savarsirea faptei, si retragerii autorizatiei acordate entitatii, a caror aplicare este de competenta Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
(14) Actele prevazute la alin. (13) trebuie sa cuprinda descrierea faptei si a circumstantelor acesteia si temeiul de drept al dispunerii masurii de supraveghere, sanctiunii administrative sau masurii sanctionatoare.
(15) Actele adoptate de Banca Nationala a Romaniei conform dispozitiilor prezentei legi, inclusiv cele cu privire la retragerea aprobarii acordate directorilor si/sau administratorilor entitatii, interzicerea temporara a exercitarii unor functii intr-o institutie de catre persoanele prevazute la alin. (7), responsabile de savarsirea faptei, si retragerea autorizatiei acordate entitatii, pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare motivata in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate fi atacata la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in termen de 15 zile de la comunicare. Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura a se pronunta asupra considerentelor de oportunitate, a evaluarilor si analizelor calitative si cantitative care stau la baza emiterii actelor sale.
(16) Banca Nationala a Romaniei supravegheaza, pe baza de risc, daca agentii si distribuitorii din Romania ai institutiilor emitente de moneda electronica si institutiilor de plata din alte state membre asigura respectarea prevederilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului si, in cazul unor deficiente grave care necesita solutii imediate, poate lua masuri adecvate si proportionale prevazute la alin. (17).
(17) In cazul identificarii la agentii si distribuitorii prevazuti la alin. (16) a unor deficiente grave care necesita solutii imediate, Banca Nationala a Romaniei poate lua urmatoarele masuri temporare de remediere a situatiei:
a) plafonarea volumului tranzactionat total la nivel de agent sau distribuitor, pe client sau pe produs/suspendarea derularii activitatii distribuitorului institutiei emitente de moneda electronica sau agentului institutiei de plata sau institutiei emitente de moneda electronica din alt stat membru;
b) dispunerea prezentarii unui plan de restabilire a conformitatii cu cerintele legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;
c) solicitarea imbunatatirii cadrului de administrare a riscurilor, a procedurilor, proceselor si controalelor implementate in vederea respectarii dispozitiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;
d) transmiterea informatiilor relevante catre autoritatea competenta din statul membru de origine al institutiei financiare care deruleaza activitatea prin agent sau distribuitor;
e) plafonarea valorii maxime a transferurilor/monedei electronice vandute unui client/unitate de timp.
(18) Masurile prevazute la alin. (17) lit. a) si e) pot fi impuse pana la remedierea deficientelor identificate, dar fara a depasi un an.
(19) Amenzile incasate se fac venituri la bugetul de stat, in cazul celor aplicate persoanelor juridice, si, respectiv, la bugetul local, in cazul celor aplicate persoanelor fizice. Executarea se realizeaza in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale.


Articolul 28
(1) Autoritatea de Supraveghere Financiara are atributii exclusive de reglementare, supraveghere si control in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor prezentei legi de catre institutiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit legislatiei proprii, inclusiv de catre sucursalele institutiilor financiare straine ce desfasoara activitate si au prezenta fizica pe teritoriul Romaniei.
(2) Entitatile prevazute la alin. (1) transmit Autoritatii de Supraveghere Financiara orice informatii solicitate in scopul supravegherii si controlului respectarii dispozitiilor prezentei legi sau indeplinirii altor atributii legale.
(3) Supravegherea si controlul sunt realizate atat pe baza informatiilor si raportarilor furnizate de entitatile prevazute la alin. (1), cat si prin actiuni de control efectuate la sediul si la unitatile teritoriale ale acestora, prin personalul imputernicit in acest sens, ori de cate ori se considera necesar.
(4) Atunci cand se considera necesar, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate solicita ca anumite verificari sa fie efectuate de catre auditorii entitatilor prevazute la alin. (1), concluziile verificarilor urmand a fi puse la dispozitia Autoritatii de Supraveghere Financiara, in termenele stabilite de catre aceasta.
(5) Pentru aplicarea prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiara este singura autoritate in masura a se pronunta asupra oportunitatii, a evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
(6) Autoritatea de Supraveghere Financiara poate sa dispuna entitatilor prevazute la alin. (1) care incalca dispozitiile prezentei legi, ale reglementarilor ori ale altor acte emise in aplicarea prezentei legi recomandari, masuri de remediere si/sau de sanctionare prin reglementarile emise potrivit competentelor statutare ale acesteia, in scopul reducerii riscurilor sau al inlaturarii deficientelor si al cauzelor acestora.
(7) Recomandarile sau masurile de remediere se pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sanctiuni.
(8) Deciziile de sanctionare sau de dispunere de masuri sunt adoptate de catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, sub semnatura presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara.


Articolul 29
(1) In aplicarea Regulamentului (UE) 2015/847 se desemneaza in calitate de autoritati responsabile cu supravegherea si controlul respectarii dispozitiilor privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri:
a) Banca Nationala a Romaniei, pentru entitatile pe care aceasta le supravegheaza potrivit prevederilor art. 26;
b) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata potrivit cadrului legislativ national aplicabil.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului (UE) 2015/847 transferurile de fonduri prevazute la art. 2 alin. (5) din regulament, care indeplinesc conditiile cumulative enumerate de respectivele prevederi.
(3) Banca Nationala a Romaniei exercita competentele de supraveghere si control prevazute la alin. (1) lit. a) cu aplicarea, in mod corespunzator, a dispozitiilor art. 27 alin. (3) - (19).


Articolul 30
(1) Autorizarea sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele ce fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei conform prezentei legi, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, prin Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisia.
(2) Dispozitiile legale referitoare la procedura aprobarii tacite nu se aplica in cadrul procedurii de autorizare si/sau inregistrare a entitatilor prevazute la alin. (1).
(3) Componenta Comisiei prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor interne si al presedintelui Oficiului, din structura acesteia facand parte cel putin cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Afacerilor Interne si al Oficiului.
(4) Procedura de autorizare si/sau de inregistrare se stabileste prin hotarare a Guvernului, elaborata de Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne si cu avizul Oficiului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(5) Conversia valutara efectuata de intermediarii de pe piata de capital in numele clientilor proprii, ca serviciu conex asociat serviciilor principale de tranzactionare, nu se incadreaza in activitatea prevazuta alin. (1).


Articolul 31
(1) Este interzisa desfasurarea activitatilor fara autorizare sau inregistrare de catre urmatoarele entitati: case de schimb valutar si de incasare a cecurilor de calatorie, furnizorii de servicii definiti conform art. 2 lit. l), precum si furnizori de servicii de jocuri de noroc.
(2) Autoritatile competente prevazute la art. 26 alin. (1) au obligatia de a verifica daca persoanele care detin o functie de conducere in cadrul entitatilor prevazute la alin. (1) si persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entitati sunt persoane potrivite si competente, care pot proteja entitatile respective impotriva utilizarii lor abuzive in scopuri infractionale.
(3) Autoritatile competente prevazute la art. 26 alin. (1) au obligatia de a adopta masurile necesare, in ceea ce priveste entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e), f) si h), pentru a impiedica persoanele condamnate definitiv pentru infractiunea de spalare a banilor sau de finantare a terorismului sa detina o functie de conducere in cadrul acestor entitati sau sa fie beneficiarii reali ai acestora.


Articolul 32
(1) In situatiile prevazute de standardele tehnice de reglementare emise de Autoritatea bancara europeana, emitentii de moneda electronica si prestatorii de servicii de plata autorizati in alte state membre care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei in baza dreptului de stabilire sub alta forma decat prin intermediul unei sucursale, potrivit legislatiei aplicabile, stabilesc un punct unic de contact pe teritoriul Romaniei.
(2) Punctul unic de contact este mandatat de entitatea obligata din alte state membre sa asigure respectarea, de catre toate persoanele din Romania care presteaza servicii in numele acesteia, a cerintelor in materie de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si faciliteaza exercitarea de catre Banca Nationala a Romaniei a functiei de supraveghere, inclusiv prin furnizarea, la cerere, de documente si informatii.
(3) In aplicarea dispozitiilor alin. (2), punctul unic de contact indeplineste functiile prevazute in standardele tehnice de reglementare elaborate de Autoritatea bancara europeana.


CAPITOLUL VIII
Analiza si prelucrarea informatiilor cu caracter financiar, schimbul de informatii si interzicerea divulgarii


Articolul 33
(1) Oficiul solicita entitatilor raportoare, autoritatilor sau institutiilor publice sau private datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor stabilite de lege. Datele si informatiile solicitate sunt transmise Oficiului exclusiv in format electronic si sunt prelucrate si utilizate in cadrul Oficiului in regim de confidentialitate, cu respectarea masurilor de securitate ale prelucrarilor de date cu caracter personal.
(2) Entitatile raportoare, autoritatile si institutiile publice si private sunt obligate sa comunice direct Oficiului datele si informatiile solicitate, in formatul indicat de Oficiu, in termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezinta un caracter de urgenta, marcate in acest sens, in termenul indicat de Oficiu, chiar daca acestea nu au transmis un raport de tranzactii suspecte in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (1).
(3) In cazul solicitarilor de informatii efectuate de Oficiu sau de alte autoritati si institutii competente, prin care se verifica daca entitatile raportoare au sau au avut in cursul unei perioade precedente de 5 ani o relatie de afaceri cu anumite persoane si care este natura relatiei respective, entitatile raportoare sunt obligate sa instituie sisteme care sa le permita sa raspunda in mod complet si rapid direct imputernicitilor Oficiului sau ai altor autoritati competente conform legii, prin canale sigure, care sa garanteze confidentialitatea deplina a cererilor de informatii.
(4) Secretul profesional si secretul bancar la care sunt tinute entitatile raportoare, inclusiv cele prevazute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, cu exceptia entitatilor prevazute la alin. (5).
(5) Avocatii vor aduce la indeplinire dispozitiile prevazute de prezenta lege, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, privind pastrarea secretului profesional.
(6) In scopul indeplinirii obligatiilor legale ce revin Bancii Nationale a Romaniei si Autoritatii de Supraveghere Financiara, Oficiul furnizeaza, la cererea motivata a acestora, informatii cu privire la persoane si entitati care au asociat risc de spalare a banilor si finantare a terorismului.


Articolul 34
(1) Oficiul analizeaza si prelucreaza informatiile, iar atunci cand se constata existenta unor indicii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, informeaza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Oficiul informeaza de indata Serviciul Roman de Informatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a terorismului.
(3) Oficiul informeaza cu privire la suspiciuni de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a terorismului organele de urmarire penala si, dupa caz, alte autoritati competente.
(4) Oficiul poate transmite, din proprie initiativa, informatii autoritatilor competente sau institutiilor publice cu privire la situatii de neconformitate a entitatilor raportoare, precum si la aspecte relevante in domeniul de activitate al acestora.
(5) Daca Oficiul nu constata existenta unor indicii de spalare a banilor, suspiciuni de finantare a terorismului sau suspiciuni de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, informatiile sunt pastrate in evidenta timp de 5 ani de la momentul inregistrarii in Oficiu. Daca informatiile confidentiale pastrate in evidenta nu sunt valorificate si completate timp de 5 ani, acestea se distrug si se sterg de drept din bazele de date.
(6) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizica desemnata in conformitate cu art. 23 alin. (1), precum si a persoanei fizice care, in conformitate cu art. 23 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvaluita in cuprinsul informarii.
(7) Sesizarile anonime nu vor fi verificate si prelucrate.
(8) Organele de urmarire penala vor comunica, anual, Oficiului stadiul de rezolvare a informarilor transmise, precum si cuantumul sumelor aflate in conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendarilor efectuate ori a masurilor asiguratorii dispuse.
(9) Oficiul furnizeaza feedback entitatilor raportoare, autoritatii vamale, precum si autoritatilor cu atributii de control financiar, fiscal si celor de supraveghere prudentiala, ori de cate ori este posibil, printr-o procedura considerata adecvata, referitor la eficacitatea si actiunile intreprinse de Oficiu ca urmare a rapoartelor primite de la entitatile raportoare.
(10) Documentele transmise de Oficiu nu pot fi folosite ca probe in cadrul unor proceduri judiciare, civile sau administrative, cu exceptia aplicarii prevederilor art. 43.


Articolul 35
(1) La cererea autoritatilor competente la nivel national prevazute la art. 34 alin. (1) - (3), motivata de suspiciuni de spalare a banilor, infractiuni generatoare de bunuri supuse spalarii banilor sau de finantare a terorismului, Oficiul va disemina informatiile detinute catre acestea.
(2) Decizia privind transmiterea informatiilor prevazute la alin. (1) apartine Oficiului, iar in cazul netransmiterii, acesta motiveaza autoritatilor competente solicitante refuzul schimbului de informatii.
(3) Cererea de informatii cuprinde, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente: faptele relevante, contextul, motivele cererii si modul in care se vor utiliza informatiile furnizate.
(4) Autoritatile competente au obligatia de a comunica Oficiului modul in care au fost utilizate informatiile transmise de acesta potrivit alin. (1).
(5) Oficiul poate refuza sa faca schimb de informatii prevazute la alin. (1) in cazul in care exista motive de fapt pentru a presupune ca furnizarea unor astfel de informatii ar avea un impact negativ asupra analizelor in curs de desfasurare sau, in circumstante exceptionale, in cazul in care divulgarea informatiilor ar fi in mod clar disproportionata fata de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ar fi irelevanta in ceea ce priveste scopurile pentru care a fost solicitata.
(6) Prevederile alin. (2) - (5) nu se aplica in situatia cererilor de informatii formulate de institutiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) in activitatea de realizare a securitatii nationale.


Articolul 36
(1) Oficiul poate face schimb de informatii, din proprie initiativa sau la cerere, in baza reciprocitatii, prin canale protejate de comunicare, cu institutii straine care au functii asemanatoare sau cu alte autoritati competente din alte state membre sau state terte, care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, daca asemenea comunicari sunt facute in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, inclusiv in ceea ce priveste recuperarea produselor acestor infractiuni.
(2) Schimbul de informatii prevazut la alin. (1) se realizeaza in mod spontan sau la cerere, fara deosebire de tipul de infractiuni generatoare de bunuri supuse spalarii banilor si chiar daca tipul acestora nu a fost identificat la momentul efectuarii schimbului de informatii.
(3) Informatiile detinute de Oficiu de la o unitate de informatii financiare prevazuta la alin. (1) pot fi transmise doar autoritatilor prevazute la art. 34 alin. (1) si (3), numai cu autorizatia prealabila a unitatii de informatii financiare care a furnizat informatiile, si pot fi utilizate numai in scopul pentru care au fost solicitate.
(4) Atunci cand Oficiul primeste un raport de tranzactii suspecte care se refera la un alt stat membru, acesta este redirectionat cu promptitudine catre unitatea de informatii financiare din statul membru respectiv.
(5) Pentru a raspunde cererilor de informatii in timp util, Oficiul exercita toate competentele stabilite de lege referitoare la primirea si analizarea informatiilor.
(6) Atunci cand Oficiul primeste o solicitare de la o unitate de informatii financiare din alt stat membru, avand ca obiect obtinerea de informatii suplimentare de la o entitate obligata stabilita pe teritoriul Romaniei si care desfasoara activitate pe teritoriul statului solicitant, aprobarea prealabila se transfera cu promptitudine.
(7) In cazul in care Oficiul doreste sa obtina informatii suplimentare de la o entitate care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si este stabilita intr-un alt stat membru, formuleaza o cerere in acest sens catre unitatea de informatii financiare a statului membru in cauza.
(8) Oficiul poate refuza furnizarea acordului de diseminare a informatiilor transmise in baza alin. (1) daca acesta va fi in afara scopului prevederilor prezentei legi sau ar putea impieta o investigatie penala, ar putea prejudicia interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau contravine sistemului juridic national sau suveranitatii, securitatii, intereselor nationale sau acordurilor internationale, motivand corespunzator solicitantului refuzul.
(9) Cererea de informatii cuprinde, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente: faptele relevante, contextul, motivele cererii si modul in care se vor utiliza informatiile furnizate.


Articolul 37
(1) Aplicarea prevederilor art. 6, art. 7 si art. 9 alin. (1) de catre entitatile raportoare, directori sau angajati ai acestora nu constituie incalcare a unei restrictii de divulgare impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege ori act administrativ si nu atrage niciun fel de raspundere pentru entitatea obligata sau angajatii acesteia, chiar si in imprejurarea in care acestia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate infractionala si indiferent daca respectiva activitate a avut loc sau nu.
(2) Entitatile raportoare sunt obligate sa asigure protectia angajatilor si reprezentantilor lor care raporteaza, fie la nivel intern, fie catre Oficiu, suspiciuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, fata de expunerea la amenintari, actiuni ostile ori discriminatorii la locul de munca, inclusiv sa asigure confidentialitatea cu privire la identitatea acestora.
(3) Entitatile raportoare sunt obligate sa instituie proceduri corespunzatoare pentru angajati sau persoanele aflate intr-o pozitie similara privind raportarea incalcarilor, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent si anonim, proportional cu natura si dimensiunea entitatii obligate in cauza.


Articolul 38
(1) Este interzisa folosirea in scop personal de catre salariatii entitatilor raportoare a informatiilor confidentiale primite in temeiul prezentei legi, atat in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acesteia.
(2) Entitatile raportoare, organele de conducere, de administrare si de control ale societatii, directorii si angajatii entitatilor acestora au obligatia de a nu transmite, in afara conditiilor prevazute de lege, informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului si de a nu divulga clientilor vizati si nici altor terti faptul ca informatiile sunt in curs de transmitere, au fost sau vor fi transmise in conformitate cu art. 6 si art. 9 alin. (1) sau ca este in curs sau ar putea fi efectuata o analiza privind spalarea banilor sau finantarea terorismului.
(3) Savarsirea urmatoarelor fapte in exercitarea atributiilor de serviciu nu constituie o incalcare a interdictiei prevazute la alin. (2):
a) transmiterea de informatii intre institutiile de credit si institutiile financiare din state membre, cu conditia ca acestea sa apartina aceluiasi grup, sau intre respectivele institutii si sucursalele si filialele detinute in proportie majoritara stabilite in state terte, cu conditia ca respectivele sucursale si filiale sa respecte pe deplin politicile si procedurile la nivel de grup, inclusiv procedurile privind schimbul de informatii in cadrul grupului, iar aceste politici si proceduri la nivel de grup sa fie conforme cu cerintele stabilite de prezenta lege;
b) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) din state membre ori intre acestea si entitatile similare din state terte care impun conditii echivalente cu cele prevazute in prezenta lege, care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul aceleiasi persoane juridice ori al aceleiasi structuri in care actionariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun;
c) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) si f), situate in state membre ori state terte care impun cerinte echivalente cu cele din prezenta lege, in cazurile legate de acelasi client sau de aceeasi tranzactie derulata prin doua sau mai multe dintre persoanele anterior mentionate, cu conditia ca acestea sa provina din aceeasi categorie profesionala si sa li se aplice cerinte echivalente in privinta secretului profesional si al protectiei datelor cu caracter personal;
d) transmiterea, in cadrul unui grup, a informatiilor raportate catre Oficiu referitoare la suspiciunea ca bunurile/fondurile provin din activitati infractionale sau au legatura cu finantarea terorismului, cu exceptia cazului in care Oficiul interzice acest lucru.
(4) Nu se considera o incalcare a obligatiilor prevazute la alin. (2) fapta persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) care, in conformitate cu prevederile statutare, incearca sa descurajeze un client sa desfasoare activitati ilicite.


CAPITOLUL IX
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor


Articolul 39
(1) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este unitatea de informatii financiare a Romaniei, de tip administrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, organ de specialitate cu personalitate juridica, independent si autonom din punct de vedere operational si functional, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului.
(2) Obiectul de activitate al Oficiului il constituie primirea, analiza, prelucrarea si diseminarea informatiilor cu caracter financiar, supravegherea si controlul, conform legii, al entitatilor raportoare in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului.
(3) In indeplinirea obiectului sau de activitate, Oficiul:
a) primeste rapoartele prevazute in prezenta lege, precum si alte informatii de la entitati raportoare, autoritati si institutii publice in legatura cu spalarea banilor, infractiuni generatoare de bunuri supuse spalarii banilor si finantarea terorismului;
b) colecteaza informatiile primite prin crearea de baze de date proprii;
c) solicita entitatilor raportoare, autoritatilor sau institutiilor publice sau private datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor stabilite de lege, inclusiv informatii clasificate;
d) evalueaza, proceseaza si analizeaza informatiile primite;
e) dispune, in conditiile legii, suspendarea tranzactiilor aflate in legatura cu o activitate suspecta de spalare a banilor sau de finantare a terorismului si poate dispune revocarea masurii suspendarii, in temeiul prevederilor prezentei legi;
f) disemineaza rezultatele analizelor efectuate catre autoritatile abilitate in conditiile prezentei legi;
g) pastreaza in evidenta informatiile daca nu se constata existenta unor indicii de spalare a banilor, suspiciuni de finantare a terorismului sau suspiciuni de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;
h) informeaza alte autoritati publice in legatura cu evolutii, amenintari, vulnerabilitati, riscuri de spalare a banilor si/sau de finantare a terorismului;
i) coopereaza cu organismele de autoreglementare cu privire la modul de implementare a obligatiilor ce le revin in baza prezentei legi si a legislatiei secundare in domeniu;
j) emite instructiuni, recomandari si puncte de vedere pentru entitatile raportoare in vederea asigurarii unei implementari eficiente a obligatiilor ce le revin in baza prezentei legi, inclusiv in sensul indicarii ca suspecta a unei activitati si/sau al suspendarii efectuarii unei tranzactii, pe baza transmiterii datelor de identificare ale unei persoane sau a unor indicatori sau tipologii specifice;
k) adopta, prin ordin al presedintelui, cel putin urmatoarele regulamente/ghiduri in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului: regulamentul privind transmiterea informatiilor catre Oficiu, regulamentul privind furnizarea de feedback entitatilor raportoare in legatura cu informatiile transmise Oficiului, ghidul privind indicatorii de suspiciune si tipologii, regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului, ghidul privind criteriile si regulile de recunoastere a situatiilor de risc ridicat sau scazut de spalare de bani si/sau de finantare a terorismului;
l) primeste notificarile, primeste si solutioneaza cererile de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare, in cazul restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare avand drept scop prevenirea proliferarii nucleare;
m) supravegheaza si controleaza entitatile raportoare cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, in baza legislatiei in domeniu;
n) supravegheaza si controleaza entitatile raportoare din domeniul propriu de competenta, cu privire la modul de implementare a obligatiilor ce le revin in baza prezentei legi si a legislatiei secundare in domeniu;
o) constata contraventiile si aplica sanctiunile entitatilor raportoare din domeniul propriu de competenta prevazute de prezenta lege, prin agentii constatatori proprii, prin proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
p) organizeaza instruiri in domeniul prevenirii utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului;
q) face schimb de informatii, din proprie initiativa sau la cerere, in baza reciprocitatii, cu institutii care au functii asemanatoare sau cu alte autoritati competente din alte state membre sau state terte si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, conform prevederilor legii;
r) face schimb de informatii la nivel national cu autoritatile competente conform prevederilor prezentei legi;
s) publica raportul de activitate anual.
(4) Functia de analiza vizeaza cel putin analiza operationala, care se axeaza pe cazurile individuale si obiectivele specifice sau pe informatiile selectate adecvate in functie de tipul si volumul informatiilor primite si de utilizarea preconizata a informatiilor dupa comunicarea acestora si analiza strategica pentru abordarea tendintelor si a practicilor recurente de spalare a banilor si de finantare a terorismului.
(5) In vederea indeplinirii obiectului sau de activitate, Oficiul are acces, in mod direct, in timp util, la informatiile financiare, fiscale, administrative, precum si orice alte informatii de la autoritati de aplicare a legii si organe de urmarire penala, pentru indeplinirea sarcinilor in mod corespunzator.
(6) Oficiul reprezinta Romania in domeniul propriu de competenta si promoveaza schimbul de experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil, coopereaza cu unitatile de informatii financiare straine, poate participa la activitatile organismelor internationale de profil si poate fi membru al acestora.
(7) Oficiul poate incheia protocoale si/sau acorduri de cooperare cu autoritatile abilitate nationale, precum si cu institutii nationale din alte state sau internationale care au atributii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare.
(8) Oficiul va comunica in scris Comisiei informatiile prevazute la alin. (1).


Articolul 40
(1) In vederea exercitarii atributiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, la nivel central, a carui organigrama este stabilita prin regulamentul de organizare si functionare a Oficiului, aprobat prin hotarare a Guvernului, si beneficiaza de resurse financiare, umane si tehnice adecvate.
(2) Oficiul este condus de un presedinte, care are calitatea de ordonator principal de credite, si de un vicepresedinte, numiti prin hotarare a Guvernului. Presedintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepresedintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat.
(3) Presedintele si vicepresedintele Oficiului sunt numiti pentru un mandat de 4 ani, acestia putand fi reinvestiti o singura data, pentru inca 4 ani.
(4) Presedintele si vicepresedintele trebuie sa indeplineasca cumulativ, la data numirii, urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati si sa aiba cel putin 10 ani vechime intr-o functie economica sau juridica;
b) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa se bucure de o inalta reputatie profesionala;
e) sa aiba experienta manageriala de minimum 3 ani in functii de conducere;
f) sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimii 5 ani.
(5) In caz de absenta ori de indisponibilitate a presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de catre vicepresedinte pe durata absentei sau a indisponibilitatii.


Articolul 41
(1) Angajarea personalului Oficiului se face pe baza de concurs sau examen, organizat potrivit reglementarilor legale in vigoare. Conditiile specifice necesare pentru ocuparea functiilor in cadrul Oficiului sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
(2) Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile confidentiale primite in timpul activitatii decat in conditiile legii. Obligatia se mentine pe termen nelimitat.
(3) Este interzisa folosirea in scop personal de catre salariatii Oficiului a informatiilor confidentiale primite si prelucrate in cadrul Oficiului, atat in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acesteia.
(4) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, personalul Oficiului este supus in fiecare an unei evaluari conform legii.
(5) Personalul Oficiului raspunde disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu.
(6) Personalul Oficiului trebuie sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior cu specializare economica sau juridica ori absolventi cu studii medii, dupa caz, cu vechimea prevazuta de lege. Pentru activitatea informatica se pot angaja in functia de analist financiar absolventi ai unei institutii de invatamant superior de profil informatic, iar pentru activitatea de relatii internationale se pot angaja in functia de analist financiar absolventi ai unei institutii de invatamant superior cu specializare in limbi straine, comunicare si relatii publice sau administratie publica.
(7) Vechimea in Oficiu este considerata vechime in specialitate.
(8) Forma si continutul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si ale legitimatiilor de control vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(9) Agentii constatatori ai Oficiului beneficiaza de protectia legii in exercitarea atributiilor de serviciu. La cererea motivata a agentilor constatatori, Oficiul poate solicita organelor abilitate asigurarea protectiei impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj.
(10) Pentru functionarea Oficiului, Guvernul aproba prin hotarare, in conditiile legii, transmiterea in folosinta a unor imobile din domeniul public al statului, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii. De asemenea, Oficiul poate inchiria, in conditiile legii, imobilele necesare functionarii in conditii optime.
(11) Pentru indeplinirea obiectului de activitate se aloca resurse corespunzatoare, inclusiv pentru cooperarea cu alte unitati de informatii financiare, in vederea aplicarii tehnologiilor de ultima generatie, conform legislatiei nationale in vigoare, care sa permita Oficiului confruntarea datelor cu datele altor institutii similare intr-un mod anonim, precum si confruntarea datelor Oficiului de catre unitatile de informatii financiare din statele membre intr-un mod anonim, prin asigurarea protectiei complete a datelor cu caracter personal, cu scopul de a detecta in alte state membre persoane care fac obiectul unor analize si de a identifica veniturile si fondurile acestora.


CAPITOLUL X
Raspunderi si sanctiuni


Articolul 42
(1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala, administrativa sau penala.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 5 ani de la data savarsirii faptei.
(3) Functia de verificare si control exercitata de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor competente implica exercitiul autoritatii de stat.


Articolul 43
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni:
a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (1) - (3), art. 8 alin. (1), (3), (4) si (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11 alin. (1), (4) - (9), art. 13 alin. (1) - (6), art. 14-16, art. 17 alin. (1) - (3) si (6) - (14), art. 18 alin. (2), (3), (6) si (8), art. 19 alin. (1) - (4), (10) si (11), art. 21 alin. (1) - (3), art. 23 alin. (1) - (3), (5) si (6), art. 24 alin. (1) - (7) si (9), art. 26 alin. (5);
b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 25;
c) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1) - (5) si (7), art. 8 alin. (12), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (2) si art. 33 alin. (2) - (4);
d) neindeplinirea obligatiei de raportare prevazute la art. 6, atunci cand organul de conducere, de administrare si de control al societatii, director sau un angajat al entitatii raportoare a dezvaluit la nivel intern existenta unor indicii sau certitudini despre faptul ca o fapta sau o tranzactie a fost legata de spalarea banilor sau de finantarea terorismului;
e) obstructionarea activitatii de control si supraveghere, inclusiv nefurnizarea, furnizarea cu intarziere sau furnizarea de date si informatii eronate in aplicarea dispozitiilor prezentei legi;
f) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 37 alin. (2) si (3);
g) initierea sau continuarea relatiei de afaceri sau executarea unor tranzactii cu incalcarea prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru persoanele fizice, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), d) si g) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 25.000 lei la 150.000 lei, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 20.000 lei la 120.000 lei, iar contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), e) si f) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 10.000 lei la 90.000 lei.
(3) Pentru persoanele juridice contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda prevazuta la alin. (2) ale carei limite maxime se majoreaza cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Sanctiunile si masurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere si altor persoane fizice care sunt responsabile de incalcarea legii.
(4) Prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica sanctiunilor prevazute la alin. (2), (3) si (5).
(5) In situatia in care oricare dintre contraventiile de la alin. (1) este savarsita de o institutie financiara, alta decat cele supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, si daca aceasta este grava, repetata, sistematica sau o combinatie a acestora, fara a fi savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune, limitele superioare ale amenzilor prevazute la alin. (2) si (3) se majoreaza astfel:
a) pentru persoanele juridice cu 5.000.000 lei;
b) pentru persoanele fizice cu 50.000 lei.


Articolul 44
(1) Pentru incalcari ale prevederilor prezentei legi, pe langa sanctiunea amenzii contraventionale, pot fi aplicate contravenientului una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati ori, dupa caz, suspendarea activitatii operatorului economic, pe o durata de la o luna la 6 luni;
c) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, pe o durata de la o luna la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durata de la 10 zile la o luna;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;
f) inchiderea sucursalei sau a altui sediu secundar;
g) o declaratie publica in care se identifica persoana fizica sau juridica si natura incalcarii;
h) un ordin prin care se impune persoanei fizice sau juridice sa puna capat comportamentului respectiv si sa se abtina de la repetarea acestuia;
i) o interdictie temporara de a exercita functii de conducere in entitatile raportoare impotriva oricarei persoane cu responsabilitati de conducere intr-o entitate obligata sau a oricarei alte persoane fizice declarate responsabila de incalcare.
(2) Oficiul poate solicita motivat autoritatilor si organismelor de autoreglementare prevazute la art. 26 alin. (1) lit. b), c) si e), precum si institutiilor cu atributii de autorizare a entitatilor raportoare pe care le supravegheaza si controleaza Oficiul aplicarea sanctiunilor complementare.
(3) Pentru faptele prevazute la alin. (1), autoritatile de supraveghere pot aplica suplimentar si masuri sanctionatoare specifice, potrivit competentei acestora.
(4) In masura in care nu se dispune altfel, contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 7, 12, 27 si 28.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia entitatilor supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor contraventionale si complementare, precum si contestarea acestora se efectueaza potrivit legislatiei proprii.
(6) Amenzile incasate se fac venituri, dupa caz, la bugetul de stat sau la bugetul local, potrivit legii. Executarea se realizeaza in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale.
(7) Contraventiile se constata si se sanctioneaza de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor prevazute la art. 26 alin. (1) lit. b) -d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiara, potrivit legislatiei proprii.


Articolul 45
Autoritatile competente conform art. 26 alin. (1) iau in considerare, atunci cand stabilesc tipul si nivelul masurilor sau sanctiunilor contraventionale/administrative aplicate, circumstante relevante, precum:
a) frecventa, gravitatea si durata incalcarii;
b) gradul de responsabilitate a persoanei fizice sau juridice declarate responsabila;
c) capacitatea financiara a persoanei fizice sau juridice declarate responsabila, indicata de exemplu de venitul anual al persoanei fizice sau juridice declarate responsabila;
d) masura in care persoana fizica sau juridica declarata responsabila coopereaza cu autoritatea competenta;
e) incalcarile anterioare comise de persoana fizica sau juridica declarata responsabila;
f) gradul de conformare la recomandarile si planurile de masuri formulate de catre autoritatile abilitate prevazute la art. 26 alin. (1) sau de reprezentantii imputerniciti anume de acestea;
g) beneficiul obtinut in urma incalcarii de persoana fizica sau juridica declarata responsabila, in masura in care acesta poate fi determinat;
h) pierderile produse tertilor prin incalcare, in masura in care acestea pot fi determinate.


Articolul 46
(1) Autoritatile competente prevazute la art. 26 alin. (1) au obligatia de a publica pe site-ul lor oficial informatii referitoare la numarul si tipul masurilor sau sanctiunilor contraventionale/administrative aplicate pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi, devenite definitive, imediat dupa ce persoana sanctionata este informata cu privire la decizia respectiva.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) includ tipul si natura incalcarii, precum si identitatea persoanelor responsabile si sunt mentinute pe site pentru o perioada de 5 ani. Datele cu caracter personal incluse in informatiile publicate se pastreaza pe site-ul oficial numai pentru o perioada necesara, in conformitate cu normele legale in vigoare aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.
(3) Autoritatea competenta poate considera publicarea datelor de identitate ale persoanelor responsabile ca fiind disproportionata, in urma unei evaluari de la caz la caz efectuate cu privire la proportionalitatea publicarii acestor date sau in cazul in care publicarea pune in pericol stabilitatea pietelor financiare sau o investigatie aflata in desfasurare, situatie in care autoritatea competenta:
a) amana publicarea deciziei de impunere a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative pana in momentul in care motivele nepublicarii inceteaza;
b) publica decizia de impunere a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative cu titlu anonim, daca publicarea cu titlu anonim asigura o protectie eficace a datelor cu caracter personal respective; in cazul unei decizii de publicare a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative cu titlu anonim, publicarea datelor relevante poate fi amanata o perioada rezonabila daca se preconizeaza ca, in cursul perioadei respective, motivele care au stat la baza publicarii cu titlu anonim inceteaza;
c) nu publica decizia de impunere a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative, in cazul in care optiunile prevazute la lit. a) si b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:
1. ca nu va fi pusa in pericol stabilitatea pietelor financiare; sau
2. proportionalitatea publicarii deciziei in cazurile in care masurile respective sunt considerate a fi de natura minora.


Articolul 47
(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 38 alin. (1) si (2) si art. 41 alin. (2) si (3) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 31 alin. (1) constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 48
Autoritatile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) transmit, dupa caz, Autoritatii europene de supraveghere, Autoritatii bancare europene, Autoritatii europene pentru asigurari si pensii ocupationale, Autoritatii europene pentru valori mobiliare si piete:
a) toate informatiile necesare ca acestea sa isi indeplineasca sarcinile din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei si, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;
b) toate sanctiunile administrative si masurile impuse in conformitate cu art. 27 si 28 institutiilor de credit si institutiilor financiare, inclusiv contestatiile cu privire la acestea si rezultatul lor.


Articolul 49
(1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
b) ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri de catre o alta persoana decat subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.
(2) Tentativa se pedepseste.
(3) Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii, instanta aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 136 alin. (3) lit. a) -c) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Cunoasterea provenientei bunurilor sau scopul urmarit trebuie stabilita/stabilit din circumstantele faptice obiective.
(5) Dispozitiile alin. (1) - (4) se aplica indiferent daca infractiunea din care provine bunul a fost comisa pe teritoriul Romaniei sau in alte state membre sau state terte.


Articolul 50
In cazul in care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie, in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 51
(1) In cazul infractiunilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului se aplica dispozitiile privind confiscarea bunurilor din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau bunurile dobandite in locul acestora.
(3) Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din bunurile prevazute la alin. (2) se confisca.
(4) Daca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal, se confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal.


Articolul 52
Hotararea judecatoreasca definitiva privind infractiunea de spalare a banilor sau de finantare a terorismului se comunica Oficiului.


CAPITOLUL XI
Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative


Articolul 53
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6 alineatul (2), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social;
. . . . . . . . . .
c) denumirea asociatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul A«asociatieA». Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana."
2. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care din asociatie fac parte persoane ale caror nume sau ale caror denumiri sunt redactate intr-o alta grafie decat cea latina, numele sau denumirile sunt transliterate in grafia latina, conform actelor de identitate, respectiv actelor de infiintare emise de autoritatile statului de apartenenta ori statului roman si sunt folosite in forma astfel transliterata ori de cate ori aceste persoane sunt prevazute in documentele oficiale ale asociatiei."
3. La articolul 7 alineatul (2), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele c1) si c2), cu urmatorul cuprins:
" c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii membrilor asociati;
c2) declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, a persoanei care, in temeiul alin. (1), formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta;".
4. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) In cazul in care documentele prevazute la alin. (2) lit. c) si c1) sunt redactate intr-o limba straina, ele se depun in copie certificata, insotite de traducerea legalizata efectuata de un traducator autorizat."
5. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei depune la judecatoria in a carei circumscriptie urmeaza sa isi aiba sediul filiala cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ale acesteia, precum si copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii membrilor filialei. Dispozitiile art. 6, art. 7 alin. (21) si ale art. 9-12 sunt aplicabile in mod corespunzator."
6. La articolul 131, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Sucursalele isi pot desfasura activitatea numai dupa inscrierea lor in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Cererea de inscriere, insotita de hotararea adunarii generale, se va depune la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul asociatia, prevederile art. 8-12 aplicandu-se in mod corespunzator."
7. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, la data constituirii fundatiei.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata."
8. La articolul 16 alineatul (2), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) datele de identificare ale fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala a persoanei juridice si, dupa caz, domiciliul/resedinta ori adresa sediului social;
. . . . . . . . . .


c) denumirea fundatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul A«fundatieA». Dispozitiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplica in mod corespunzator."
9. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) In cazul in care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate intr-o alta grafie decat cea latina, acestea sunt transliterate in grafia latina, conform actelor de identitate, respectiv actelor de infiintare emise de autoritatile statului de apartenenta ori statului roman si sunt folosite in forma astfel transliterata ori de cate ori aceste persoane sunt prevazute in documentele oficiale ale fundatiei.
(22) Dispozitiile alin. (21) se aplica in mod corespunzator in cazul membrilor consiliului director al fundatiei."
10. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele c1) si c2), cu urmatorul cuprins:
"c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii fondatorilor si membrilor consiliului director;
c2) declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, a persoanei prevazute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Dispozitiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplica in mod corespunzator. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta;".
11. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile art. 7 alin. (1), (21), (3)-(35) si (4), ale art. 8-12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator."
12. La articolul 272, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) verifica, cel putin o data pe an, modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;".
13. Dupa articolul 272 se introduce un nou articol, articolul 273, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 273
Asociatiile au obligatia de a pastra cel putin 5 ani registrele tranzactiilor efectuate."
14. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Dispozitiile art. 27-273 se aplica in mod corespunzator."
15. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IV
Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociatiei sau fundatiei. Fuziunea si divizarea"
16. Dupa articolul 343 se introduc doua noi articole, articolele 344 si 345, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 344
(1) Anual sau ori de cate ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociatia sau fundatia are obligatia de a comunica Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor.
(2) In acest scop, consiliul director al asociatiei sau fundatiei imputerniceste o persoana fizica pentru a comunica, printr-o declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, datele de identificare ale beneficiarului real.
(3) Declaratia anuala prevazuta la alin. (1) se comunica Ministerului Justitiei pana la data de 15 ianuarie.
(4) Daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia prevazuta la alin. (1) se depune in termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.
Articolul 345
(1) Nerespectarea de catre o asociatie sau fundatie a obligatiei prevazute la art. 344 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 2.500 lei.
(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) se face de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin agenti constatatori proprii.
(3) Contravenientul are obligatia ca in termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei prevazute la alin. (1) sa comunice datele de identificare ale beneficiarului real.
(4) In procesul-verbal de constatare a contraventiei se inscrie o mentiune privind obligatia prevazuta la alin. (3).
(5) Procesul-verbal se comunica contravenientei, precum si Ministerului Justitiei in vederea inregistrarii in evidenta privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor.
(6) Necomunicarea de catre o asociatie sau fundatie a datelor de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor, daca aceasta a fost anterior sanctionata pentru nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 344, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.
(7) Contravenientul sanctionat potrivit alin. (6) are obligatia ca in termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei prevazute la alin. (6) sa comunice datele de identificare ale beneficiarului real.
(8) In procesul-verbal de constatare a contraventiei prevazute la alin. (6) se inscrie o mentiune privind obligatia prevazuta la alin. (7), precum si sanctiunea aplicabila in cazul necomunicarii datelor de identificare ale beneficiarului real, in termen de 30 zile de la momentul comunicarii acestuia, respectiv dizolvarea asociatiei sau fundatiei potrivit art. 56 alin. (11) sau, dupa caz, art. 59. Dispozitiile alin. (5) se aplica in mod corespunzator.
(9) Contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
17. La articolul 38 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori in parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial/de 3 ori valoarea salariului brut pe tara garantat in plata;".
18. La articolul 39 alineatul (11), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul si codul de identificare fiscala a persoanelor juridice, cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica;".
19. La articolul 56, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 56
(1) Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a oricarei alte persoane interesate:".
20. La articolul 56, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In cazul necomunicarii datelor de identificare ale beneficiarului real in termenul prevazut la art. 345 alin. (7), asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor."
21. La articolul 56, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cauza de dizolvare prevazuta la alin. (11) poate fi inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond."
22. La articolul 60, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (11), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local."
23. La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate, in format electronic."
24. La articolul 74, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 74
(1) In scopul constituirii si functionarii Registrului national, instantele judecatoresti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice electronic Ministerului Justitiei copii de pe hotararile judecatoresti ramase definitive privind constituirea, modificarea si incetarea oricarei asociatii, fundatii sau federatii, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 3 zile de la data ramanerii definitive a fiecarei hotarari judecatoresti. In acelasi termen, instantele judecatoresti vor efectua transferul inscrierilor cuprinse in registrele speciale tinute de acestea catre serverul central instalat la sediul Ministerului Justitiei."
25. La articolul 75, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 75
(1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial este public, cu exceptia datelor care se supun reglementarilor privind protectia datelor cu caracter personal si a datelor din evidenta privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor.
(2) Ministerul Justitiei elibereaza, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national si de pe inscrisurile doveditoare, cu exceptia datelor care se supun reglementarilor privind protectia datelor cu caracter personal."


Articolul 54
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) numarul si valoarea nominala a actiunilor;".
2. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 91
(1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni nominative emise de societate.
(2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor."
3. La articolul 92, alineatele (2) si (4) se abroga.
4. La articolul 94, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 94
(1) Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda proprietarilor drepturi egale."
5. La articolul 98, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 98
(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor."
6. Articolul 99 se abroga.
7. La articolul 991, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 991
(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor emise in forma materiala, si prin mentionarea ipotecii pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora."
8. La articolul 100, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care nici in urma acestei somatii actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie, respectiv directoratul va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni."
9. La articolul 102, alineatul (3) se abroga.
10. La articolul 113, litera i1) se abroga.
11. La articolul 117, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar."
12. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 122
In cazul societatilor inchise, prin actul constitutiv se poate conveni tinerea adunarilor generale si prin corespondenta."
13. La articolul 123, alineatul (1) se abroga.
14. La articolul 177 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o/un piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital;".
15. La articolul 201, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 201
(1) Situatiile financiare se intocmesc potrivit normelor prevazute pentru societatea pe actiuni, prevederile art. 185 aplicandu-se in mod corespunzator."
16. Articolul 270 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 270
(1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului.
(2) Plata se va face persoanei aratate."
17. La articolul 2703, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
18. La articolul 273, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege;".


Articolul 55
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 61, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor transmite lunar catre A.N.A.F. rapoartele pentru tranzactii cu sume in numerar, rapoartele privind transferurile externe in si din conturi si rapoartele privind activitatile de remitere de bani primite de la entitatile raportoare care au obligatia transmiterii informatiilor respective catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor."
2. Dupa articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 621 - Accesul organului fiscal central la informatii privind combaterea spalarii banilor
In vederea implementarii prevederilor Directivei (UE) 2016/2.258 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor, entitatile raportoare care intra sub incidenta legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului pun la dispozitia organului fiscal central, la cerere, in cadrul termenului de pastrare prevazut de lege, informatii si documente privitoare la:
a) mecanismele si procedurile in baza carora aplica masurile de precautie privind clientela;
b) identificarea clientului si a beneficiarului real;
c) evaluarea scopului si naturii dorite a relatiei de afaceri;
d) monitorizarea relatiei de afaceri;
e) evidentele tranzactiilor."


CAPITOLUL XII
Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 56
(1) Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat, depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor.
(2) Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevazute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum si modalitatile in care se exercita controlul asupra persoanei juridice.
(3) Datele de identificare ale beneficiarului real in sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta.
(4) Declaratia anuala se depune la oficiul registrului comertului in care este inmatricula persoana juridica in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale, iar daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
(5) Declaratia prevazuta la alin. (1) se poate da in fata reprezentantului oficiului registrului comertului sau se poate depune in forma autentica, personal sau prin reprezentant.


Articolul 57
(1) Nerespectarea de catre reprezentantul legal al persoanelor juridice prevazute la art. 56 alin. (1) a obligatiei de depunere a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se comunica oficiului registrului comertului, in acesta fiind consemnat ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul persoanei juridice prevazute la art. 56 alin. (1) nu a depus declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii. Cauza de dizolvare poate fi inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond. Dispozitiile art. 237 alin. (4) - (13) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale. Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) se poate face si de catre Oficiu, prin agenti constatatori proprii.


Articolul 58
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul de organizare si functionare a Oficiului.
(2) Pana la adoptarea regulamentului de organizare si functionare prevazut la alin. (1), Oficiul va functiona potrivit propriului regulament de organizare si functionare existent la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in masura in care nu contravine acesteia.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, mandatul membrilor Plenului Oficiului inceteaza. Incetarea mandatului se constata prin hotarare a Guvernului in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Presedintele Oficiului in functie la data intrarii in vigoare a legii isi exercita mandatul pana la numirea unui nou presedinte in conditiile prezentei legi.


Articolul 59
(1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile de supraveghere si organismele de autoreglementare au obligatia de a emite reglementari sectoriale in vederea aplicarii dispozitiilor prezentei legi.
(2) La solicitarea autoritatilor de supraveghere si a organismelor prevazute la alin. (1), Oficiul emite puncte de vedere cu privire la reglementarile sectoriale propuse.
(3) In aplicarea prezentei legi, Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara emit reglementari sectoriale prin care stabilesc cerinte cu privire la:
a) masuri de cunoastere a clientelei;
b) cadrul de control intern, inclusiv politici, proceduri si sisteme ale entitatilor raportoare;
c) recrutarea, instruirea si verificarea profesionala a angajatilor;
d) masuri de reducere a riscului de spalare a banilor sau finantare a terorismului si remediere a deficientelor, inclusiv masuri privind obligatiile de raportare, dupa caz.
(4) Entitatile raportoare aflate in supravegherea Bancii Nationale a Romaniei, Autoritatii de Supraveghere Financiara si Oficiului respecta orientarile emise de autoritatile europene de supraveghere, potrivit reglementarilor, instructiunilor si/sau precizarilor pe care le emit acestea.


Articolul 60
(1) Ordinul presedintelui Oficiului, prevazut la art. 8 alin. (11), va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Pana la intrarea in vigoare a ordinului prevazut la alin. (1), entitatile raportoare vor transmite rapoartele stabilite la art. 6 si 7 conform Deciziei Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 2.742/2013 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii de numerar si ale Raportului de transferuri externe si Deciziei Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Entitatile raportoare se conformeaza obligatiilor ce le revin potrivit prezentei legi, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(4) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei legi ocupa functia de consilier al presedintelui se considera reincadrate pe functia de analist financiar gradul I, fara indeplinirea conditiilor de studii si vechime in specialitate economica sau juridica.
(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la capitolul II litera A punctul II subpunctul 3 litera a), numarul curent 1 din tabel, sintagma "Consilier/Director general" se inlocuieste cu sintagma "Director general".
(6) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la pozitia 39 a literei B, sintagma "Membru al plenului" se inlocuieste cu sintagma "Vicepresedinte".


Articolul 61
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se interzic emiterea de noi actiuni la purtator si efectuarea de operatiuni cu actiunile la purtator existente.
(2) Actiunile la purtator emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi convertite in actiuni nominative conform prevederilor alin. (3) si (4) si actul constitutiv actualizat va fi depus la oficiul registrului comertului.
(3) Detinatorii cu orice titlu de actiuni la purtator le vor depune la sediul societatii emitente in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) La data expirarii termenului prevazut la alin. (3), consiliul de administratie al societatii va inscrie pe titluri si in registrul actionarilor numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica sau denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz.
(5) Actiunile la purtator nedepuse la sediul societatii emitente se anuleaza de drept la data expirarii termenului prevazut la alin. (3), cu consecinta reducerii corespunzatoare a capitalului social.
(6) Neindeplinirea, pana la expirarea termenului prevazut la alin. (4), a obligatiei de conversie de catre societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni atrage dizolvarea acestora.
(7) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii. Cauza de dizolvare poate fi inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond, instanta putand acorda un termen in acest scop.
(8) Dispozitiile art. 237 alin. (4) - (13) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.


Articolul 62
(1) In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, societatile inregistrate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in registrul comertului, cu exceptia companiilor si societatilor nationale, precum si a societatilor detinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, o declaratie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.
(2) Nerespectarea de catre administratorul care reprezinta societatea a obligatiei prevazute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale. Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) se poate face si de catre Oficiu, prin agenti constatatori proprii.


Articolul 63
In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, asociatiile si fundatiile au obligatia completarii documentelor conform cerintelor prevazute la art. 6, 7, 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, prevederile art. 7 aplicandu-se in mod corespunzator. La expirarea termenului, asociatiile si fundatiile care nu s-au conformat obligatiei se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a oricarei alte persoane interesate, in conditiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.


Articolul 64
In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se operationalizeaza registrele beneficiarilor reali prevazute de prezenta lege.


Articolul 65
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificarile ulterioare;
c) Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitatile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autoritati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623 din 19 iulie 2006, cu completarile ulterioare.
*
Prezenta lege transpune:
- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015; si
- Directiva (UE) 2016/2.258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice