Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 144/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010

INTEGRAL: Legea nr. 144/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010


Legea nr. 144/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 595 din 19.07.2019.


Articol unic
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea masurilor necesare executarii: lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a drumurilor de interes national, judetean si local, lucrarilor de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrarilor necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval, lucrarilor de constructie, modernizare si extindere a obiectivelor cu caracter militar, lucrarilor de construire-constructii si infrastructura - reabilitare, modernizare, reconversie functionala pentru constructii administrative necesare functionarii administratiei publice centrale si locale, lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a obiectivelor prevazute in proiectele de investitii strategice, inclusiv cele realizate in parteneriat public-privat, lucrarilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie functionala pentru proiecte de dezvoltare si regenerare urbana initiate de autoritatile publice centrale si locale, lucrarilor din domeniul gospodaririi apelor, respectiv constructiile hidrotehnice si lucrarile anexe, acumularile de apa permanente si nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de aparare impotriva inundatiilor, constructiile si instalatiile hidrometrice, instalatiile de determinare automata a calitatii apei, lucrarile de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor si derivatiilor hidrotehnice, statiile de pompare, precum si a altor constructii hidrotehnice realizate pe ape, lucrari de renaturare, reabilitare zone umede si de asigurare a conectivitatii laterale, lucrarilor de constructie, reabilitare, modernizare si dezvoltare a statiunilor turistice de interes national, lucrarilor de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Marii Negre, lucrarilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a partiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, cu lucrarile de amenajare, instalatiile si echipamentele de producere a zapezii si ghetii artificiale si de intretinere a partiilor, instalatiile pentru iluminatul partiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltarii domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna - biatlon, bob, sanie, sarituri de la trambulina, a patinoarelor si echiparea cu instalatii si echipamente corespunzatoare, cuprinse in Programul national de dezvoltare a turismului A«Schi in RomaniaA», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarilor de interes national pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului si distributiei de energie electrica, transportului si distributiei de gaze naturale, de extractie a gazelor naturale, lucrarilor de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului si gazelor naturale si lucrarilor miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza unei licente de exploatare, lucrarilor pentru realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, precum si pentru impadurirea terenurilor degradate, precum si lucrarilor de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, aductiuni, inclusiv a statiilor de captare si tratare, a infrastructurii de apa uzata si lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare, lucrarilor de interes public national de constructie, reabilitare, modernizare si reconversie functionala pentru constructii administrative necesare functionarii sistemului judiciar, lucrarilor de interes public national, regional, interjudetean, judetean si local de constructie, reabilitare si modernizare necesare functionarii sistemului de sanatate, inclusiv pentru infrastructura aferenta acestora, lucrarilor de interes public local de constructie, reabilitare, modernizare si reconversie functionala, pentru constructii administrative, sociale, culturale, de invatamant si sport, inclusiv pentru infrastructura aferenta acestora, lucrarilor de conservare sau de amenajare a spatiilor verzi, lucrarilor de regenerare urbana, lucrarilor de protectie si de restaurare a cladirilor de patrimoniu, lucrarilor de interes public local de amenajare a teritoriului si de urbanism, de dezvoltare sau regenerare urbana, conform proiectului de strategie de dezvoltare urbana si teritoriala prevazut de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a studiului de fezabilitate propus si aprobat prin hotarare a consiliului local, dupa caz, in domeniile reglementate de prezentul articol, precum si cele prevazute la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarilor de inchidere si ecologizare a depozitelor de deseuri, efectuate de stat prin autoritatile publice centrale, ca urmare a stabilirii in sarcina acestuia de masuri, in baza unor hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(2) Proiectele de investitii strategice se definesc ca fiind acele proiecte realizate in domeniile prevazute la alin. (1) si care au o valoare mai mare de 50 milioane de euro. Proiectele de investitii strategice se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare de drumuri si parcari de interes national, judetean si local, precum si toate lucrarile de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrarile necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, lucrarile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval;
. . . . . . . . . .
k) lucrari de interes public local de conservare a spatiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau de amenajare de noi spatii verzi;".
3. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera q) se introduc trei noi litere, literele r), s) si t), cu urmatorul cuprins:
"r) lucrari de inchidere si ecologizare a depozitelor de deseuri, efectuate de stat prin autoritatile publice centrale, ca urmare a stabilirii in sarcina acestuia de masuri in baza unor hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
s) lucrari de reconfigurare a parcelelor in vederea dezvoltarii urbanistice a terenurilor agricole in cazul in care nu se obtine acordul proprietarilor pentru schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei pozitionarii si suprafetei parcelei;
t) lucrarile din proiectele de investitii strategice, precum si din cele realizate in parteneriat public-privat aferente obiectivelor de interes national, judetean sau local stabilite in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificarile si completarile ulterioare."
4. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Expropriator este statul roman pentru obiectivele de interes national, inclusiv pentru obiectivele de investitii strategice si cele realizate in parteneriat public-privat de interes national."
5. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Expropriatori sunt judetele pentru obiectivele de interes judetean, inclusiv pentru obiectivele de investitii in parteneriat public-privat ale administratiei publice locale judetene, iar municipiile, orasele si comunele, pentru obiectivele de interes local, inclusiv pentru obiectivele de investitii in parteneriat public- privat ale administratiei publice locale."
6. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) Ministerul Mediului, prin Administratia Fondului pentru Mediu, pentru lucrari de inchidere si ecologizare a depozitelor de deseuri, prevazute la alin. (1) lit. r);".
7. La articolul 2 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrarile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum si de autoritatile administratiei publice locale pentru lucrarile de interes public de constructie, reabilitare si de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata, pentru lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare, pentru lucrarile de conservare a spatiilor verzi existente si de amenajare de noi spatii verzi, pentru lucrarile de regenerare urbana, pentru lucrarile de conservare si protejare a cladirilor de patrimoniu si pentru lucrarile de reconfigurare a parcelelor in vederea dezvoltarii urbanistice a terenurilor agricole;".
8. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, pentru lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare a obiectivelor de investitii strategice, inclusiv cele realizate in parteneriat public-privat, aferente obiectivelor de interes national, pentru care aceasta a fost desemnata sa realizeze atribuirea proiectului."
9. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) La solicitarea ministerelor abilitate sa efectueze exproprierea, conform prevederilor alin. (1), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate efectua exproprierea in numele statului roman, in conditiile prezentei legi."
10. La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6)-(10), cu urmatorul cuprins:
"(6) In situatia in care lucrarile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. r) sunt de drept in sarcina proprietarului imobilului expropriat, valoarea despagubirilor acordate se calculeaza ca diferenta intre valoarea imobilului si valoarea lucrarilor.
(7) In cazul in care valoarea lucrarilor, determinate potrivit alin. (6), este mai mare decat valoarea imobilelor expropriate, expropriatorul recupereaza diferenta de valoare de la titularul obligatiei de inchidere si ecologizare.
(8) Daca titularul obligatiei de inchidere si ecologizare este in procedura de insolventa sau faliment, diferenta de valoare rezultata potrivit alin. (7) este considerata creanta curenta si se recupereaza in conditiile legii.
(9) Lucrarile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. r) se monitorizeaza de catre autoritatea publica centrala pe o perioada de 5 ani de la data receptiei acestuia si ulterior de catre consiliul judetean pe a carui raza teritoriala se afla imobilul expropriat.
(10) Imobilul expropriat trece din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala se afla acesta, odata cu preluarea de catre consiliul judetean a obligatiei de monitorizare a lucrarilor."
11. La articolul 9, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Dupa efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicita intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere in baza unei documentatii intocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Ulterior operatiunii de intabulare, expropriatorul are obligatia de a incepe lucrarile intr-un termen considerat rezonabil, in functie de complexitatea acestora, dar nu mai tarziu de 24 de luni de la eliberarea autorizatiei de construire."
12. La articolul 11, alineatele (61) si (63) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(61) In situatia in care consecinta directa a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificarii sau definitivarii proiectului tehnic de executie ori a detaliilor de executie va fi renuntarea la unele imobile afectate initial de lucrarea de interes public national, regional, judetean, interjudetean sau local, expropriatorul va dispune, prin hotarare a Guvernului/consiliului judetean/consiliului local, excluderea imobilelor din lista proprietarilor, asa cum rezulta din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, prevazuta la art. 5, si la restituirea acestor imobile catre proprietari, prin decizie, dupa caz.
. . . . . . . . . .
(63) Procedura de modificare, prin hotarare a Guvernului/consiliului judetean/consiliului local, a listei proprietarilor, asa cum rezulta din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, prevazuta la art. 5, implicit, modificarea hotararii de expropriere, in sensul excluderii imobilelor ce urmeaza a se restitui, va fi demarata de catre expropriator in termen de 60 de zile de la data la care a intervenit revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de executie ori a detaliilor de executie. Decizia de restituire se emite in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea hotararii Guvernului/consiliului judetean/consiliului local de modificare, cu privire la imobilele pentru care a fost emisa anterior decizia de expropriere."
13. La articolul 11, dupa alineatul (67) se introduc trei noi alineate, alineatele (68)-(610), cu urmatorul cuprins:
"(68) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice opereaza de drept la data emiterii deciziei de restituire de catre expropriator.
(69) Dupa aprobarea modificarilor prevazute la alin. (62), sumele consemnate pe seama si la dispozitia expropriatilor aferente imobilelor restituite vor fi retrase din conturile de consemnare si vor fi virate la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz. Procedura de restituire a sumelor, in cazul in care proprietarii au acceptat cuantumul despagubirilor, propuse de expropriator, se va detalia prin normele metodologice de punere in aplicare a prezentei legi.
(610) Decizia de restituire a imobilelor constituie titlu executoriu pentru restituirea de catre expropriati a sumelor platite cu titlu de despagubire si produce efecte atat impotriva celor expropriati, cat si impotriva succesorilor acestora, calitatea de succesor fiind dovedita in conditiile legii."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice