Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

INTEGRAL: Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant


Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
SECTIUNEA 1
Obiectul si domeniul de aplicare


Articolul 1
(1) Prezenta lege abordeaza unitar la nivel national evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor daunatoare, inclusiv a disconfortului, cauzate de expunerea populatiei la zgomotul ambiant, prin implementarea progresiva a urmatoarelor masuri:
a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartarii zgomotului cu metodele de evaluare prevazute in prezenta lege;
b) asigurarea accesului publicului la informatiile cu privire la zgomotul ambiant si la efectele sale;
c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartarii zgomotului, a planurilor de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, in special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte daunatoare asupra sanatatii umane, si pentru a mentine nivelurile zgomotului ambiant sub valorile- limita definite conform art. 4 pct. 19, in situatia in care acestea nu sunt depasite.
(2) Prezenta lege stabileste cadrul general pentru dezvoltarea masurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, in special de vehiculele rutiere, feroviare si de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale si de cele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, precum si de masinile industriale mobile.


Articolul 2
Prevederile prezentei legi se aplica zgomotului ambiant la care este expusa populatia, in special in:
a) zonele construite;
b) parcurile, gradinile publice sau alte zone linistite dintr-o aglomerare;
c) zonele linistite din spatii deschise;
d) apropierea unitatilor de invatamant, a spitalelor si a altor cladiri si zone sensibile la zgomot.


Articolul 3
Prevederile prezentei legi nu se aplica zgomotului generat de:
a) persoana expusa;
b) activitatile casnice;
c) vecini;
d) activitatile de la locul de munca si din interiorul mijloacelor de transport;
e) activitatile militare din zonele militare;
f) activitatile prilejuite de manifestarea libertatii de religie a cultelor recunoscute.


SECTIUNEA a 2-a
Definitii


Articolul 4
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. aeroport principal - aeroport civil avand mai mult de 50.000 de miscari pe an, o miscare insemnand o decolare sau o aterizare, cu exceptia celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave usoare;
2. aglomerare - o parte a unui teritoriu cu o populatie al carei numar depaseste 100.000 de locuitori si cu o densitate a populatiei necesara indeplinirii conditiilor de zona urbana;
3. cale ferata principala - cale ferata cu un trafic anual mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor;
4. cartarea zgomotului - prezentarea datelor privind situatia existenta sau prognozata referitoare la zgomot in functie de un indicator de zgomot, care evidentiaza depasirile valorilor-limita in vigoare, numarul persoanelor afectate sau numarul de locuinte expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumita zona;
5. disconfort - gradul de afectare a comunitatii din cauza zgomotului, care se determina prin intermediul anchetelor de teren;
6. drum principal - drum de interes international, national, judetean sau local cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor;
7. efecte daunatoare - efecte negative asupra sanatatii umane;
8. evaluare - orice metoda utilizata pentru calcularea, estimarea, prognozarea sau masurarea valorii unui indicator de zgomot ori a efectelor daunatoare asociate acesteia;
9. harta strategica de zgomot - o harta intocmita pentru evaluarea globala a expunerii la zgomot dintr-o zona data, cauzat de surse diferite de zgomot, sau pentru a stabili previziuni generale pentru o astfel de zona;
10. indicator de zgomot - un parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiant, care are legatura cu un efect daunator;
11. Lnoapte indicator de zgomot pentru perioada de noapte - indicator de zgomot asociat tulburarii somnului din perioada de noapte, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 1;
12. Lseara indicator de zgomot pentru perioada de seara - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de seara, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 1;
13. Lzi indicator de zgomot pentru perioada de zi - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de zi, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 1;
14. Lzsn indicator de zgomot pentru zi-seara-noapte - indicator de zgomot asociat disconfortului general, a carui valoare se calculeaza potrivit anexei nr. 1;
15. planificare acustica - gestionarea zgomotului in perspectiva prin planificarea masurilor de: amenajare a teritoriului, inginerie a transporturilor, planificare a traficului, reducere a zgomotului prin masuri de izolatie fonica si de control al surselor de zgomot;
16. planuri de actiune - planuri destinate gestionarii problemelor si efectelor cauzate de zgomot, incluzand masuri de diminuare, daca este necesar;
17. public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, inclusiv asociatiile sau fundatiile, in conformitate cu legislatia in vigoare;
18. relatia doza-efect - legatura dintre valoarea unui indicator de zgomot si un efect daunator;
19. valoare-limita - o valoare a indicatorilor Lzsn sau Lnoapte si, unde este cazul, a indicatorilor Lzi sau Lseara, stabilita potrivit art. 91 alin. (3), a carei depasire determina aplicarea de catre autoritatile competente a masurilor de reducere a nivelurilor de zgomot; valorile-limita pot fi diferite in functie de:
a) tipul zgomotului ambiant - zgomot de trafic rutier, feroviar sau aeroportuar, zgomot industrial si alte asemenea;
b) mediu ambiant diferit si sensibilitate diferita la zgomot a populatiei;
c) situatii existente si situatii noi, acolo unde intervine o schimbare a situatiei cu privire la sursa de zgomot sau de utilizare a mediului ambiant;
20. zgomot ambiant - sunet exterior nedorit sau daunator generat de activitatile umane, care include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian si zgomotul provenit de la amplasamentele unde se desfasoara activitatile industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
21. zona linistita intr-o aglomerare - zona delimitata de catre autoritatile competente, care nu este expusa unei valori a indicatorului Lzsn sau a vreunui alt indicator de zgomot mai mare decat valoarea-limita in vigoare, indiferent de sursa de zgomot;
22. zona linistita in spatiu deschis - o zona delimitata de catre autoritatile competente, care nu este expusa la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activitati recreative;
23. harta strategica a imisiei de zgomot - harta strategica de zgomot realizata pentru o perioada de referinta stabilita, care infatiseaza imisia provenita de la diferite surse de zgomot specifice pentru o zona prestabilita, utilizand intervale de valori de 5 dB(A) ale unui indicator de zgomot si reprezentarea acestora cu ajutorul culorilor, in conformitate cu tabelul nr. 1 din standardul SR ISO 1996-2:1995;
24. zgomot specific - componenta a zgomotului ambiant care poate fi identificata in mod specific prin mijloace acustice si poate fi asociata unei surse specifice apropiate sau departate, in conformitate cu definitia din standardul SR ISO 1996-1:2016;
25. zone sensibile la zgomot - zone clasificate ca zone linistite in interiorul aglomerarilor sau in spatii deschise, in acord cu definitiile acestora prevazute la pct. 21, respectiv 22, sau pentru care sunt specificate restrictii privind regimul de construire de cladiri rezidentiale, spitale, scoli ori alte cladiri cu functionalitate similara sau de schimbare a functionalitatii unor cladiri existente, in functie de anumite valori-limita stabilite in acest sens la nivel national ori local. Informatiile cu privire la zonele sensibile la zgomot se preiau in planurile urbanistice generale in scopul formularii de restrictii si recomandari.


CAPITOLUL II
Indicatorii de zgomot, aplicarea acestora si metode de evaluare
SECTIUNEA 1
Indicatorii de zgomot si aplicarea acestora


Articolul 5
Indicatorii de zgomot utilizati la nivel national in vederea elaborarii si revizuirii cartarii strategice de zgomot in conformitate cu cap. III sunt Lnoapte si Lzsn, astfel cum sunt definiti la art. 4 pct. 11 si 14.


Articolul 6
Inainte ca utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea valorilor indicatorilor de zgomot Lzsn si Lnoapte sa fie obligatorie pentru toate statele membre al Uniunii Europene, indicatorii de zgomot utilizati la nivel national impreuna cu datele existente aferente acestora se convertesc in indicatori Lzs si Lnoapte, iar aceste date nu trebuie sa fie mai vechi de 3 ani.


Articolul 7
In completarea indicatorilor Lzsn si Lnoapte se pot utiliza indicatori suplimentari de zgomot, potrivit pct. 3 din anexa nr. 1.


Articolul 8
Pentru planificarea acustica si zonarea zgomotului se pot utiliza alti indicatori in afara de indicatorii Lzsn si Lnoapte, stabiliti prin ghidul prevazut la art. 91 alin. (5).


SECTIUNEA a 2-a
Metode de evaluare


Articolul 9
Valorile indicatorilor Lzsn si Lnoapte se determina prin intermediul metodelor de evaluare prevazute in anexa nr. 2.


Articolul 10
Efectele daunatoare pot fi evaluate prin intermediul relatiilor doza-efect prevazute in anexa nr. 3.


Articolul 11
Metodele comune de evaluare pentru determinarea Lzsn si Lnoapte se stabilesc de catre Comisia Europeana, iar pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se utilizeaza urmatoarele metode interimare de calcul pentru determinarea Lzsn si Lnoapte:
a) pentru zgomot industrial: standardul SR ISO 9613-2: "Acustica - Atenuarea sunetului propagat in aer liber, partea a doua: Metoda generala de calcul";
b) pentru zgomotul produs de aeronave: ECAC.CEAC Doc. 29 "Raport privind metoda standard de calcul al contururilor de zgomot in jurul aeroporturilor civile" - 1997, Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports - 1997. Din abordarile diferite ale modelarii culoarelor de zbor aeriene se utilizeaza tehnica de segmentare prevazuta in sectiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29;
c) pentru zgomotul produs de traficul rutier: metoda nationala franceza de calcul "NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", prevazuta in Hotararea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, art. 6, si in standardul francez XPS 31-133. Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente sunt prevazute in "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980";
d) pentru zgomotul produs de traficul feroviar: Regulamentul privind metoda nationala olandeza de calcul pentru zgomotul produs de traficul feroviar, aprobat de Ministerul Locuintei, Planificarii Teritoriale si Mediului din Regatul Olandei, in 20 noiembrie 1996.


Articolul 12
Metodele interimare de calcul prevazute la art. 11 trebuie sa respecte definitiile Lnoapte si Lzsn prevazute la art. 4 pct. 11 si 14, precum si Recomandarea Comisiei Europene 2003/613/CE privind Liniile directoare pentru metodele interimare revizuite de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul produs de aeronave, zgomotul produs de traficul rutier si feroviar si datele asociate privind emisiile.


Articolul 13
Metodele comune de evaluare pentru determinarea Lzsn si Lnoapte sunt prevazute in anexa nr. 2.


Articolul 14
Utilizarea metodelor comune de evaluare prevazute in anexa nr. 2 este obligatorie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.


CAPITOLUL III
Cartarea strategica de zgomot, hartile strategice de zgomot si planurile de actiune


Articolul 15
Pana la data de 30 iunie 2022 se elaboreaza hartile strategice de zgomot si se aproba datele aferente acestora, care prezinta situatia anului calendaristic precedent, pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale si aeroporturile principale.


Articolul 16
Hartile strategice de zgomot prevazute la art. 15 se refac si, daca este cazul, se revizuiesc cel putin la fiecare 5 ani de la data de 30 iunie 2022, de fiecare data pentru anul calendaristic precedent.


Articolul 17
Refacerea hartilor strategice de zgomot presupune culegerea tipurilor de date utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot precedente, actualizarea acestora, precum si realizarea din nou a calcului de cartare a zgomotului utilizand metodele de calcul prevazute la art. 12 sau 13, dupa caz.


Articolul 18
Revizuirea hartilor strategice de zgomot se realizeaza daca se indeplinesc in mod cumulat urmatoarele situatii:
a) dupa ce se refac hartile strategice de zgomot;
b) in situatia in care hartile strategice de zgomot refacute difera fata de hartile strategice de zgomot precedente.


Articolul 19
In cazul in care, ca urmare a refacerii hartilor strategice de zgomot, nu este necesara revizuirea acestora, atunci hartile strategice de zgomot precedente raman in vigoare.


Articolul 20
Revizuirea hartilor strategice de zgomot se realizeaza potrivit criteriilor stabilite in ghidul prevazut la art. 91 alin. (5).


Articolul 21
La elaborarea hartilor strategice de zgomot trebuie respectate cerintele minime prevazute in anexa nr. 4.


Articolul 22
Realizarea cartarii strategice de zgomot din zona de frontiera se face prin cooperare cu autoritatile competente din statele vecine.


Articolul 23
Criteriile prin care se evalueaza necesitatea refacerii hartilor strategice de zgomot la un interval mai mic de 5 ani se aplica incepand cu data de 30 iunie 2022 si se stabilesc prin ghidul prevazut la art. 91 alin. (5).


Articolul 24
Pana la data de 18 iulie 2023 se elaboreaza planurile de actiune destinate gestionarii zgomotului si a efectelor acestuia, incluzand masuri de reducere a zgomotului, daca este necesar, iar aceste planuri de actiune se reevalueaza si, daca este cazul, se revizuiesc, atunci cand se produc modificari importante care afecteaza situatia existenta privind nivelul zgomotului, si cel putin la fiecare 5 ani de la aceasta data, pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale si aeroporturile principale.


Articolul 25
Reevaluarea planurilor de actiune presupune evaluarea planurilor precedente tinand seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot refacute.


Articolul 26
Revizuirea planurilor de actiune se realizeaza doar daca este cazul, ca urmare a reevaluarii planurilor precedente, in situatia in care se includ in planul de actiune reevaluat noi masuri de reducere si/sau gestionare a zgomotului, tinandu-se seama de hartile strategice de zgomot refacute si revizuite, sau daca masurile de reducere si/sau gestionare a zgomotului din planurile de actiune precedente nu au produs efectele scontate dupa implementarea acestora.


Articolul 27
In cazul in care in cadrul activitatii de reevaluare a planurilor de actiune nu este necesara revizuirea acestora, atunci planul de actiune precedent se mentine in vigoare si se supune consultarii publice conform prevederilor art. 34 si 35, dupa caz.


Articolul 28
Planurile de actiune se reevalueaza si, daca este cazul, se revizuiesc mai des decat cel putin la fiecare 5 ani de la data de 18 iulie 2023, daca hartile strategice de zgomot trebuie realizate mai des de intervalul minim de 5 ani in conformitate cu art. 23.


Articolul 29
La realizarea planurilor de actiune trebuie sa se protejeze zonele linistite din aglomerari impotriva cresterii nivelului de zgomot.


Articolul 30
(1) Masurile de gestionare si reducere a zgomotului prevazute in planurile de actiune se stabilesc in vederea implementarii, astfel:
a) de autoritatile administratiei publice locale sau operatorii economici care au in responsabilitate realizarea planurilor de actiune, pe domeniul lor de competenta, conform prevederilor alin. (2);
b) in cadrul procedurii de revizuire a actului de reglementare in cazul activitatilor industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, conform prevederilor alin. (2);
c) in cazul aeroporturilor, prin asumarea acestora de toate partile implicate, furnizorul de servicii de navigatie aeriana din Romania, "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", administratiile aeroportuare care administreaza aeroporturile pentru care se realizeaza planuri de actiune.
(2) Masurile de gestionare si reducere a zgomotului sunt adresate cu prioritate situatiilor identificate prin depasirea oricarei valori-limita in vigoare si utilizand si alte criterii alese in acest scop si se aplica celor mai importante zone stabilite in acest mod prin realizarea cartarii strategice de zgomot.


Articolul 31
Criteriile dupa care se evalueaza planurile de actiune si se revizuiesc, precum si criteriile care se utilizeaza la stabilirea masurilor de gestionare si reducere a zgomotului prevazute in planurile de actiune se stabilesc prin actele normative care se elaboreaza conform art. 91 alin. (4) si (5).


Articolul 32
Planurile de actiune trebuie sa respecte cerintele minime prevazute in anexa nr. 5.


Articolul 33
Elaborarea planurilor de actiune din zona de frontiera se realizeaza prin cooperare cu autoritatile competente din statele vecine.


Articolul 34
La elaborarea propunerilor pentru planurile de actiune sunt obligatorii:
a) participarea si consultarea eficienta a publicului la elaborarea si reevaluarea planurilor de actiune, inca din faza de initiere a acestora;
b) luarea in considerare a rezultatelor activitatilor prevazute la lit. a);
c) informarea publicului cu privire la deciziile luate;
d) realizarea unui calendar rezonabil al activitatilor prevazute la lit. a), alocandu-se un timp suficient in acest scop pentru fiecare etapa a acestei proceduri.


Articolul 35
In cazul in care, in vederea desfasurarii procedurii de participare si consultare a publicului prevazute la art. 34 lit. a), exista obligatia desfasurarii unei proceduri similare conform prevederilor existente in alte acte normative care asigura transpunerea in legislatia nationala a oricaror prevederi legale ale Uniunii Europene, se poate stabili o procedura comuna, in vederea evitarii dublei proceduri.


Articolul 36
Dupa elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, acestea se pun la dispozitia publicului spre informare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificarile ulterioare, si potrivit prevederilor anexelor nr. 5 si 6, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informationale disponibile.


Articolul 37
Punerea la dispozitia publicului a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune conform prevederilor art. 36 se realizeaza astfel incat informarea acestuia sa fie clara, coerenta, accesibila si insotita de un rezumat care sa evidentieze cele mai importante aspecte.


CAPITOLUL IV
Obligatii si responsabilitati
SECTIUNEA 1
Obligatiile si responsabilitatile generale ale autoritatilor administratiei publice si ale operatorilor economici care realizeaza cartarea zgomotului, hartile strategice de zgomot si planurile de actiune


Articolul 38
Autoritatile administratiei publice locale realizeaza cartarea zgomotului si elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune si creeaza baza de date geospatiala necesara realizarii hartilor strategice de zgomot, potrivit prevederilor prezentei legi, pentru:
a) traficul rutier si de tramvaie de pe drumurile din interiorul aglomerarilor;
b) drumurile nationale, drumurile judetene sau comunale aflate in administrarea unei autoritati a administratiei publice locale, care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an, indiferent daca se afla pozitionate in interiorul sau in exteriorul unor aglomerari;
c) amplasamentele unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in interiorul aglomerarilor, sau cele din exteriorul aglomerarilor daca activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor.


Articolul 39
Operatorii economici care au in administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare si portuare, dupa caz, realizeaza cartarea zgomotului si elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, potrivit prevederilor prezentei legi, pentru:
a) traficul rutier desfasurat pe drumurile principale care se afla in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. si care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an, indiferent daca se afla pozitionate in interiorul sau in exteriorul unor aglomerari;
b) traficul feroviar desfasurat pe caile ferate principale care se afla in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., indiferent daca acestea se afla in interiorul sau in exteriorul unor aglomerari;
c) traficul feroviar desfasurat pe caile ferate, altele decat cele principale, care sunt in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si aflate in interiorul aglomerarilor;
d) traficul aerian desfasurat pe aeroporturile principale;
e) traficul aerian desfasurat pe aeroporturile civile urbane din interiorul aglomerarilor si cele pozitionate in exteriorul aglomerarilor in cazul in care traficul aerian al acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor;
f) porturile din interiorul aglomerarilor, inclusiv pentru drumurile si caile ferate aflate in administrarea porturilor si care sunt amplasate in interiorul zonelor portuare, precum si porturile din exteriorul aglomerarilor in cazul in care activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor.


Articolul 40
Fondurile necesare pentru cartografierea zgomotului, elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune se stabilesc potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) de catre autoritatile administratiei publice locale, pentru traficul rutier si de tramvaie desfasurat pe drumurile din interiorul aglomerarilor, pentru drumurile nationale, drumurile judetene sau comunale aflate in administrarea acestora din interiorul aglomerarilor, precum si pentru instalatiile industriale din interiorul aglomerarilor sau cele din exteriorul aglomerarilor daca activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor;
b) de catre operatorii economici, pentru aeroporturile principale, drumurile principale si caile ferate principale, aflate in administrarea acestora;
c) de catre operatorii economici, pentru aeroporturile civile urbane si porturile din interiorul aglomerarilor, aflate in administrarea acestora;
d) de catre operatorii economici, pentru aeroporturile civile urbane si porturile din exteriorul aglomerarilor, aflate in administrarea acestora, in cazul in care activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor.


Articolul 41
(1) Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot transmit autoritatilor pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44 urmatoarele:
a) fiecare harta strategica de zgomot care arata situatia anului calendaristic precedent termenului-limita de transmitere si care sa contina toate straturile tematice utilizate la realizarea acesteia pe suport electronic in format de set de date spatiale astfel incat acesta sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata;
b) un raport care sa prevada datele de intrare utilizate in procesul de cartare a zgomotului in vederea realizarii hartilor strategice de zgomot, precum si calitatea, acuratetea, modul de utilizare si sursa acestora, pe suport electronic in format .doc;
c) un raport care sa contina toate datele obtinute in urma realizarii fiecarei harti strategice de zgomot, pe suport electronic in format .doc;
d) un raport care sa contina o prezentare a evaluarii rezultatelor obtinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare harta strategica de zgomot in parte, pe suport electronic in format .doc.;
(2) Continutul rapoartelor prevazute la alin. (1) lit. b) -d) trebuie sa contina informatiile aferente strict scopului fiecarui raport in parte si sa nu contina informatii duplicate, pentru a putea fi utilizate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului la realizarea raportarilor catre Comisia Europeana.
(3) Rapoartele prevazute la alin. (1) lit. b) -d) se transmit pe format hartie dupa aprobarea hartilor strategice de zgomot conform prevederilor art. 59 si 65.


Articolul 42
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea planurilor de actiune au obligatia de a transmite autoritatilor pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44 urmatoarele:
a) planurile de actiune realizate in baza hartilor strategice de zgomot si elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, care sa contina masuri de reducere si/sau gestionare a zgomotului, cu precizarea termenelor de implementare, inclusiv in cazul zonelor linistite, precum si a autoritatilor responsabile cu implementarea acestora, pe suport electronic in format .doc;
b) zonele linistite identificate, pe suport electronic in format de set de date spatiale astfel incat acesta sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
c) planurile de actiune prevazute la lit. a) se transmit pe format hartie dupa aprobarea acestora conform prevederilor art. 60 si 66.


Articolul 43
Hartile strategice de zgomot si planurile de actiune se transmit agentiilor judetene pentru protectia mediului, in termenele prevazute la art. 15, 16 si 24, dupa caz:
a) pentru traficul rutier si de tramvaie desfasurat pe drumurile din interiorul aglomerarilor;
b) pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale din interiorul aglomerarilor aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
c) pentru traficul feroviar desfasurat pe caile de rulare a tramvaielor din interiorul aglomerarilor aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
d) pentru amplasamentele aflate in interiorul aglomerarilor, unde se desfasoara activitatile industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) pentru amplasamentele aflate in exteriorul aglomerarilor, daca activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor, unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile urbane din interiorul aglomerarilor, cu exceptia Aeroportului International "Aurel Vlaicu";
g) pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile urbane din exteriorul aglomerarilor, in cazul in care activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor;
h) pentru porturile din interiorul aglomerarilor, inclusiv pentru drumurile si caile ferate amplasate in interiorul zonelor portuare;
i) pentru porturile din exteriorul aglomerarilor, inclusiv pentru drumurile si caile ferate amplasate in interiorul zonelor portuare, in cazul in care activitatea acestora influenteaza nivelele de zgomot din interiorul aglomerarilor.


Articolul 44
Hartile strategice de zgomot si planurile de actiune se transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului in termenele prevazute la art. 15, 16 si 24, dupa caz:
a) pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale aflate in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;
b) pentru traficul feroviar desfasurat pe caile ferate din interiorul aglomerarilor aflate in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
c) pentru traficul feroviar desfasurat pe caile ferate principale din interiorul sau exteriorul aglomerarilor, aflate in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
d) pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile principale;
e) pentru traficul aerian desfasurat pe Aeroportul International "Aurel Vlaicu".


Articolul 45
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot au obligatia de a transmite catre autoritatile pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44, din 5 in 5 ani, incepand cu termenul de referinta 30 iunie 2017, toate hartile strategice de zgomot si rapoartele prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a) -d).


Articolul 46
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea planurilor de actiune au obligatia de a transmite catre autoritatile pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44, din 5 in 5 ani, incepand cu termenul de referinta 18 iulie 2018, toate planurile de actiune prevazute la art. 42 lit. a) si zonele linistite prevazute la art. 42 lit. b).


Articolul 47
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pun la dispozitia autoritatilor pentru protectia mediului prevazute la art. 43 si 44, la solicitarea acestora, toate datele utilizate la elaborarea acestora.


Articolul 48
Autoritatile administratiei publice si operatorii economici au obligatia sa indeplineasca procedura de participare si consultare a publicului potrivit prevederilor art. 34 si 35, dupa caz.


Articolul 49
Masurile de reducere si gestionare a zgomotului prevazute la art. 30 se stabilesc tinandu-se seama de urmatoarele:
a) identificarea acestora in cadrul procesului de elaborare si revizuire a planurilor de actiune care se supun procedurii de participare si consultare a publicului, potrivit prevederilor art. 34 si 35, dupa caz;
b) propunerile persoanelor fizice sau juridice care trebuie sa fie inscrise in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, conform Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata, cel putin pentru elaborarea raportului de mediu, bilantului de mediu, raportului de amplasament sau raportului privind impactul asupra mediului, dupa caz;
c) aplicarea, in cazul aeroporturilor principale, a Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor si a procedurilor cu privire la introducerea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune in cadrul unei abordari echilibrate si de abrogare a Directivei 2002/30/CE.


Articolul 50
Autoritatile administratiei publice locale care administreaza aglomerarile prevazute in anexa nr. 7 sau, dupa caz, care administreaza localitatile adiacente drumurilor principale, cailor ferate principale, aeroporturilor principale, aeroporturilor urbane si porturilor care se stabilesc conform prevederilor art. 88 si 89 au urmatoarele obligatii:
a) dupa realizarea hartilor strategice de zgomot si in baza datelor furnizate de acestea, stabilesc zone linistite in interiorul aglomerarilor, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. b);
b) limitele zonelor linistite stabilite conform prevederilor lit. a) se introduc in Planul urbanistic general;
c) zonele identificate in hartile strategice de zgomot cu valori mai mari decat valorile-limita stabilite conform prevederilor art. 91 alin. (3) se preiau in cadrul Planului urbanistic general;
d) in cazul zonelor identificate conform prevederilor lit. c) se stabilesc, prin Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general, restrictii si recomandari specifice, care sa conduca la o izolare fonica adecvata a locuintelor fata de zgomotul exterior, precum si interzicerea construirii de noi constructii de invatamant si/sau constructii de sanatate;
e) in cazul cladirilor rezidentiale, de invatamant sau de sanatate existente in zonele identificate conform prevederilor lit. c), autoritatile administratiei publice locale pot dezvolta programe de izolare fonica pentru imbunatatirea izolarii fonice a acestora.


Articolul 51
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care realizeaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune au obligatia sa puna la dispozitia publicului datele aferente hartilor strategice de zgomot si planurilor de actiune potrivit prevederilor art. 36 si 37.


Articolul 52
Operatorii economici care desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice centrale sau alte institutii ale statului, care detin sau au competenta legala de gestionare a unor date care sunt necesare in procesul de cartare a zgomotului ambiant, au obligatia de a pune aceste date, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale sau a operatorilor economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune, numai in scopul realizarii acestora.


Articolul 53
Operatorii economici care administreaza amplasamentele industriale care desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele obligatii:
a) de a permite accesul in interiorul amplasamentelor industriale al reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale si ai agentiilor judetene pentru protectia mediului sau ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, dupa caz, in vederea identificarii surselor de zgomot din interiorul amplasamentului;
b) de a permite realizarea masuratorilor acustice pentru toate sursele de zgomot identificate in interiorul amplasamentelor industriale, masuratori care se realizeaza de catre reprezentantii agentiilor judetene pentru protectia mediului sau ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, dupa caz, in scopul utilizarii rezultatelor acestora la realizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a hartilor strategice de zgomot sau a planurilor de actiune;
c) de a implementa masuri de reducere a zgomotului tinand seama de deciziile de punere in aplicare ale Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale.


Articolul 54
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune au obligatia de a realiza schimbul de date care sunt necesare in procesul de cartare a zgomotului ambiant, in termen de 30 de zile de la data primirii de catre oricare dintre acestia a unei solicitari in acest sens.


Articolul 55
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici, atunci cand realizeaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, au obligatia sa utilizeze urmatoarele date:
a) numarul populatiei din datele statistice oficiale;
b) distributia populatiei pe cladiri rezidentiale tinand seama de datele statistice oficiale;
c) seturi de date geospatiale pentru aglomerarile specificate in anexa nr. 7, care sa contina cel putin urmatoarele straturi tematice: strazile, caile ferate, liniile de tramvai, pistele de biciclisti, infrastructura portuara, infrastructura aeroportuara, traiectele de decolare si aterizare ale aeronavelor, cladirile rezidentiale, cladirile administrative, cladirile industriale, spitalele si alte unitati sanitare, scolile si alte unitati de invatamant, spatiile verzi, parcurile, raurile si lacurile, topografia terenului, tipul de terenuri, podurile si pasajele rutiere si/sau feroviare, panourile fonice, dupa caz;
d) seturi de date geospatiale pentru aeroporturile, caile ferate si drumurile din afara aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7, care sa contina cel putin urmatoarele straturi tematice: cladirile rezidentiale, cladirile administrative, cladirile industriale, spitalele si alte unitati sanitare, scolile si alte unitati de invatamant, spatiile verzi, parcurile, raurile si lacurile, tipul de terenuri, topografia terenului, precum si infrastructura de drumuri, cai ferate si aeroportuara, traiectele de aterizare si decolare ale aeronavelor, podurile si pasajele rutiere si/sau feroviare, panourile fonice, dupa caz;
e) date de trafic rutier conform recensamintelor de trafic rutier in cazul drumurilor principale;
f) date de trafic rutier in urma realizarii unor studii de trafic rutier in cazul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
g) date de trafic feroviar furnizate de regulatoarele de circulatie care asigura dirijarea traficului feroviar;
h) date statistice in domeniul aviatiei civile - servicii de navigatie terminala, furnizate de Regia Autonoma "Administratia romana a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA - S.A.";
i) datele si informatiile cuprinse in actele de reglementare emise operatorilor, astfel cum sunt definiti la art. 3 lit. o) din Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) datele si informatiile cuprinse in actele de reglementare emise operatorilor economici care au in administrare aeroporturi, drumuri principale si cai ferate principale, dupa caz;
k) datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata.


Articolul 56
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au obligatia sa realizeze hartile strategice de zgomot si planurile de actiune au obligatia sa dezvolte, sa intretina si sa actualizeze baze de date geospatiale cu datele spatiale necesare pentru realizarea hartilor strategice de zgomot, astfel incat efortul acestora de realizare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, la fiecare 5 ani fata de termenele de referinta prevazute la art. 45 si 46, dupa caz, sa se realizeze cu costuri financiare minime si fara sa conduca la depasirea termenelor de realizare a acestora.


Articolul 57
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, precum si operatorii economici care desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul amplasamentelor industriale care se stabilesc potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89, pot depune cereri de finantare din Fondul pentru mediu, dupa cum urmeaza:
a) pentru programe privind reducerea nivelului de zgomot, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru studii si cercetari in domeniul protectiei mediului privind sarcini derivate din directive europene, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 58
Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune au obligatia de a pune la dispozitia autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la solicitarea acesteia, orice date suplimentare aflate in responsabilitatea acestora fata de cele prevazute la art. 41 si 42, in vederea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei legi.


Articolul 59
Inainte ca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sa realizeze raportarea catre Comisia Europeana, se aproba, prin hotarare a consiliilor judetene, a consiliilor locale sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, urmatoarele:
a) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul rutier din interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
b) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale respective, stabilite potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89;
c) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile civile urbane stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 88 si care se afla in administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
d) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru amplasamentele industriale stabilite potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89.


Articolul 60
Inainte ca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sa realizeze raportarea catre Comisia Europeana, se aproba, prin hotarare a consiliilor judetene, a consiliilor locale sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, urmatoarele:
a) planurile de actiune elaborate pentru traficul rutier din interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
b) planurile de actiune elaborate pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale respective si care se stabilesc potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89;
c) planurile de actiune elaborate pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile civile urbane care se stabilesc in conformitate cu actul normativ care se elaboreaza conform prevederilor art. 88 si care se afla in administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
d) planurile de actiune elaborate pentru amplasamente industriale care se stabilesc potrivit prevederilor ordinului conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului prevazut la art. 89.


Articolul 61
Hotararile consiliilor judetene, consiliilor locale sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevazute la art. 59, trebuie sa fie distincte de hotararile consiliilor judetene, consiliilor locale sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevazute la art. 60, pentru a nu impiedica, in caz contrar, realizarea de catre autoritatea administratiei publice centrale pentru protectia mediului a raportarilor la termen catre Comisia Europeana.


Articolul 62
Hotararile consiliilor judetene, consiliilor locale sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevazute la art. 59, se aproba cu celeritate dupa evaluarea acestora de catre comisia constituita in acest sens in cadrul autoritatii pentru protectia mediului competente, fara a se depasi termenele prevazute la art. 15 si 16.


Articolul 63
Hotararile consiliilor judetene, consiliilor locale sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prevazute la art. 60, se aproba cu celeritate dupa evaluarea acestora de catre comisia constituita in acest sens in cadrul autoritatii pentru protectia mediului competente, fara a se depasi termenele prevazute la art. 24.


Articolul 64
Data la care se aproba prin hotarare a consiliilor judetene, a consiliilor locale sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti atat datele aferente hartilor strategice de zgomot, cat si planurile de actiune nu reprezinta data de la care la un interval de 5 ani exista obligatia refacerii hartilor strategice de zgomot, respectiv a reevaluarii planurilor de actiune, aceasta obligatie realizandu-se conform prevederilor art. 16 si 25, dupa caz.


Articolul 65
Inainte ca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sa realizeze raportarea catre Comisia Europeana se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi urmatoarele:
a) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul rutier desfasurat pe drumurile principale stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;
b) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul feroviar desfasurat pe caile ferate din interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7, inclusiv pentru caile ferate principale stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
c) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru traficul aerian desfasurat pe aeroporturile aflate in administrarea Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" - S.A., stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87;
d) datele aferente hartilor strategice de zgomot elaborate pentru porturile aflate in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta si Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87.


Articolul 66
Inainte ca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sa realizeze raportarea catre Comisia Europeana se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi urmatoarele:
a) planurile de actiune elaborate pentru drumurile principale stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;
b) planurile de actiune elaborate pentru caile ferate din interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7, inclusiv pentru caile ferate principale stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
c) planurile de actiune elaborate pentru aeroporturile stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" - S.A.;
d) planurile de actiune elaborate pentru porturile stabilite prin actul normativ care se elaboreaza conform art. 87, aflate in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta si Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati.


Articolul 67
Ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, prevazut la art. 65, trebuie sa fie distinct de ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, prevazut la art. 66, pentru a nu impiedica, in caz contrar, realizarea de catre autoritatea administratiei publice centrale pentru protectia mediului, la termen, a raportarilor catre Comisia Europeana.


Articolul 68
Ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, prevazut la art. 65, se aproba cu celeritate dupa evaluarea hartilor strategice de zgomot de catre comisia constituita in acest sens in cadrul autoritatii pentru protectia mediului competente, fara a se depasi termenele prevazute la art. 15 si 16.


Articolul 69
Ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, prevazut la art. 66, se aproba cu celeritate dupa finalizarea planurilor de actiune si dupa evaluarea acestora de catre comisia constituita in acest sens in cadrul autoritatii pentru protectia mediului competente, in termenele prevazute la art. 23 si 24.


Articolul 70
Data la care se aproba ordinul conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, atat pentru datele aferente hartilor strategice de zgomot, cat si pentru planurile de actiune, nu reprezinta data de la care la un interval de cinci ani exista obligatia refacerii hartilor strategice de zgomot, respectiv a reevaluarii planurilor de actiune, aceasta obligatie realizandu-se conform prevederilor art. 16 si 25, dupa caz.


SECTIUNEA a 2-a
Responsabilitati specifice ale autoritatilor publice pentru protectia mediului


Articolul 71
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele responsabilitati:
a) transmite catre Comisia Europeana, din 5 in 5 ani fata de termenul de referinta 30 iunie 2015, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport cu privire la aglomerarile cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an si aeroporturile principale, existente in Romania;
b) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatii cu privire la autoritatile responsabile cu elaborarea, evaluarea, colectarea si aprobarea datelor aferente hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, ori de cate ori intervine o schimbare cu privire la identitatea si numarul acestor autoritati, si asigura informarea publica cu privire la aceste informatii;
c) transmite Comisiei Europene, ori de cate ori este cazul, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, raportul care cuprinde informatii cu privire la valorile-limita in vigoare sau in pregatire pe teritoriul Romaniei pentru traficul rutier, feroviar si aeroportuar din aglomerari, pentru porturile din aglomerari si amplasamentele industriale din aglomerari, care desfasoara activitati industriale in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru traficul rutier pe drumurile principale, traficul feroviar pe caile ferate principale si traficul aeroportuar pe aeroporturile principale impreuna cu explicarea implementarii acestor valori- limita;
d) transmite Comisiei Europene, din 5 in 5 ani fata de termenul de referinta 30 decembrie 2017, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatiile prevazute in anexa nr. 6 cu privire la hartile strategice de zgomot si datele aferente acestora, pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale si aeroporturile principale;
e) transmite Comisiei Europene, ori de cate ori este cazul, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport cu privire la toate aglomerarile, drumurile principale si caile ferate principale existente in Romania si actualizeaza aceste informatii ori de cate ori este cazul;
f) transmite Comisiei Europene, din 5 in 5 ani incepand cu termenul de referinta 18 ianuarie 2019, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatiile prevazute in anexa nr. 6 cu privire la planurile de actiune pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale si aeroporturile principale si criteriile utilizate la realizarea planurilor de actiune;
g) transmite Comisiei Europene, ori de cate ori este cazul, o informare cu privire la alte criterii relevante in afara valorilor- limita, criterii identificate in vederea stabilirii prioritatilor atunci cand se elaboreaza planurile de actiune;
h) solicita autoritatilor administratiei publice locale si operatorilor economici care au ca obligatie realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune furnizarea, daca este cazul, a unor informatii suplimentare fata de cele care se transmit conform prevederilor art. 41 si 42, dupa caz;
i) asigura dotarea cu tehnica de calcul, software de cartare a zgomotului si software GIS a personalului propriu care desfasoara activitati in domeniul evaluarii si gestionarii zgomotului ambiant;
j) asigura organizarea unei baze de date si a serviciilor aferente in format geospatial, in domeniul evaluarii si gestionarii zgomotului ambiant, cu respectarea normelor de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (Inspire) stabilite de Comisia Europeana;
k) asigura elaborarea si actualizarea actelor normative prevazute la art. 86 si art. 91 alin. (6).


Articolul 72
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are urmatoarele responsabilitati:
a) centralizeaza la nivel national toate masurile de gestionare si reducere a zgomotului care sunt continute in planurile de actiune si transmite catre Garda Nationala de Mediu centralizarea realizata;
b) utilizeaza hartile strategice de zgomot si datele aferente acestora la realizarea Raportului privind starea mediului in Romania;
c) asigura, la nivel national, gestionarea datelor obtinute din procesul de realizare a cartarii zgomotului si a hartilor strategice de zgomot;
d) elaboreaza tematici pentru instruirea personalului agentiilor pentru protectia mediului din subordine, in domeniul verificarii datelor utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot si al evaluarii acestora;
e) centralizeaza la nivel national toate datele aferente hartilor strategice de zgomot si datele continute in planurile de actiune si pune la dispozitia autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in formatul solicitat, toate aceste date, in vederea raportarii catre Comisia Europeana;
f) asigura, la nivel national, gestionarea datelor si informatiilor continute in planurile de actiune;
g) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare a comisiilor care se constituie potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) si (2) si il transmite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si autoritatii publice centrale pentru sanatate, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi;
h) nominalizeaza membrii comisiilor constituite potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) si (2) in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordinelor conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului prin care acestea au fost aprobate;
i) sprijina autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la solicitarea acesteia, in activitatea de elaborare a rapoartelor prevazute la art. 71 lit. d) si f);
j) aplica prevederile art. 73 lit. f) si g) pe domeniul sau de competenta.


Articolul 73
Agentiile judetene pentru protectia mediului au urmatoarele responsabilitati:
a) solicita informatii de la autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au ca obligatie realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, cu privire la stadiul indeplinirii obligatiilor acestora;
b) informeaza Agentia Nationala pentru Protectia Mediului cu privire la stadiul realizarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune;
c) transmit autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in format electronic, toata documentatia primita in temeiul art. 41 si 42;
d) atunci cand deruleaza proceduri de evaluare a mediului pentru aeroporturi au urmatoarele obligatii:
1. sa tina seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot si de continutul planurilor de actiune;
2. sa prevada in actul de reglementare care sunt procedurile operationale care se utilizeaza pe aeroport, precum si distributia maximala de trafic la aterizari si decolari aferenta capetelor de pista;
3. sa solicite ca orice evaluare de mediu sa se realizeze luand in considerare scenariile viitoare privind componenta traficului aeroportuar, volumul traficului aeroportuar, procedurile operationale, lungimea pistelor, precum si nivelul de zgomot previzionat de la fatadele cladirilor rezidentiale din vecinatatea aeroportului, iar daca aceste scenarii arata o inrautatire a situatiei zgomotului fata de hartile strategice de zgomot aflate in vigoare pentru respectivul aeroport, atunci este obligatorie prevederea in actul de reglementare a unor masuri concrete de reducere a zgomotului care sa tina seama de efectul previzibil al reducerii la sursa a zgomotului produs de aeronave, planificarea si gestionarea terenului si proceduri operationale de reducere a zgomotului;
e) atunci cand deruleaza proceduri de evaluare a mediului pentru amplasamentele industriale din aglomerari sau din imediata vecinatate a acestora, care desfasoara activitati industriale in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele obligatii:
1. sa tina seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot si de continutul planurilor de actiune;
2. sa prevada in actul de reglementare care sunt sursele de zgomot si pozitia acestora in cadrul amplasamentului industrial, precum si descrierea acestora;
3. sa solicite ca orice evaluare de mediu sa se realizeze luand in considerare scenariile viitoare privind amplasamentul surselor de zgomot si programul de functionare a acestora, puterea acustica a acestora, precum si nivelul de zgomot previzionat de la fatadele cladirilor rezidentiale din vecinatatea amplasamentului industrial, iar daca aceste scenarii arata o inrautatire a situatiei zgomotului fata de hartile strategice de zgomot aflate in vigoare pentru respectivul amplasament industrial, atunci este obligatorie prevederea in actul de reglementare a unor masuri concrete de reducere a zgomotului care sa tina seama de efectul previzibil al reducerii la sursa a zgomotului si pe calea de propagare a acestuia, precum si planificarea si gestionarea terenului;
4. sa tina seama de deciziile de punere in aplicare ale Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale;
f) atunci cand deruleaza proceduri de evaluare a mediului pentru drumuri principale au urmatoarele obligatii:
1. sa tina seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot si de continutul planurilor de actiune;
2. sa solicite ca orice evaluare de mediu sa se realizeze luand in considerare scenariile viitoare privind volumul de trafic, componenta traficului si nivelul de zgomot previzionat de la fatadele cladirilor rezidentiale din vecinatatea drumului, iar daca aceste scenarii arata o inrautatire a situatiei zgomotului fata de hartile strategice de zgomot aflate in vigoare, atunci este obligatorie prevederea in actul de reglementare a unor masuri concrete de reducere a zgomotului care sa tina seama de efectul previzibil al reducerii la sursa a zgomotului si pe calea de propagare a acestuia, precum si planificarea si gestionarea terenului;
g) atunci cand deruleaza proceduri de evaluare a mediului pentru cai ferate principale au urmatoarele obligatii:
1. sa tina seama de rezultatele hartilor strategice de zgomot si de continutul planurilor de actiune;
2. sa solicite ca orice evaluare de mediu sa se realizeze luand in considerare scenariile viitoare privind volumul de trafic, componenta traficului si nivelul de zgomot previzionat de la fatadele cladirilor rezidentiale din vecinatatea caii ferate, iar daca aceste scenarii arata o inrautatire a situatiei zgomotului fata de hartile strategice de zgomot aflate in vigoare, atunci este obligatorie prevederea in actul de reglementare a unor masuri concrete de reducere a zgomotului care sa tina seama de efectul previzibil al reducerii la sursa a zgomotului si pe calea de propagare a acestuia precum si planificarea si gestionarea terenului.


Articolul 74
Garda Nationala de Mediu are urmatoarele responsabilitati:
a) urmareste stadiul implementarii masurilor din planurile de actiune, tinand seama de termenele precizate in acest sens in planurile de actiune;
b) in cazul in care operatorii economici care administreaza amplasamente industriale care desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, nu permit accesul reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale si ai agentiilor judetene pentru protectia mediului sau ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, dupa caz, in scopul identificarii surselor de zgomot din interiorul amplasamentelor industriale si al realizarii masuratorilor acustice la aceste surse de zgomot conform prevederilor art. 53, atunci identificarea surselor de zgomot din interiorul amplasamentelor industriale si realizarea masuratorilor acustice la aceste surse de zgomot se efectueaza in conditiile stabilite la art. 53 in cadrul actiunii de control al reprezentantilor Garzii Nationale de Mediu.


SECTIUNEA a 3-a
Responsabilitatile specifice ale autoritatilor publice centrale pentru transporturi si ale autoritatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea acestora


Articolul 75
Ministerul Transporturilor aproba prin ordin:
a) datele aferente hartilor de zgomot, potrivit prevederilor art. 65;
b) planurile de actiune potrivit prevederilor art. 66.


Articolul 76
Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" - S.A. are urmatoarele responsabilitati:
a) realizeaza baza de date geospatiala care sa contina straturile tematice prevazute la art. 55 lit. d) necesare realizarii hartilor strategice de zgomot pentru trafic aeroportuar;
b) realizeaza repartizarea datelor de trafic utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot pe intervalele de zi, seara si noapte si pe categorie de aeronava;
c) realizeaza seturile de date spatiale aferente hartilor strategice de zgomot astfel incat acestea sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
d) la realizarea hartilor strategice de zgomot utilizeaza datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata.


Articolul 77
Administratorii cailor ferate au urmatoarele responsabilitati:
a) comunica catre autoritatea publica centrala pentru transporturi datele de trafic in vederea identificarii periodice a cailor ferate aflate in administrarea lor care au un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an;
b) comunica catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului toate caile ferate care au un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an pentru care s-a schimbat administratorul caii ferate;
c) realizeaza baza de date geospatiala care sa contina straturile tematice prevazute la art. 55 lit. d) necesare realizarii hartilor strategice de zgomot pentru trafic feroviar;
d) realizeaza repartizarea datelor de trafic utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot pe intervalele de zi, seara si noapte si pe categorie de tren;
e) realizeaza seturile de date spatiale aferente hartilor strategice de zgomot astfel incat acestea sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
f) la realizarea hartilor strategice de zgomot utilizeaza datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata.


Articolul 78
Administratorii de drumuri au urmatoarele responsabilitati:
a) comunica catre autoritatea publica centrala pentru transporturi datele aferente recensamantului de trafic in vederea identificarii periodice a drumurilor aflate in administrarea lor care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an;
b) comunica catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului urmatoarele informatii:
1. datele aferente recensamantului de trafic in vederea identificarii periodice a drumurilor aflate in administratia autoritatilor administratiei publice locale care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an;
2. toate drumurile care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri pe an pentru care s-a schimbat administratorul drumului;
c) realizeaza baza de date geospatiala care sa contina straturile tematice prevazute la art. 55 lit. d) necesare realizarii hartilor strategice de zgomot pentru trafic rutier;
d) realizeaza repartizarea datelor de trafic utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot pe intervalele de zi, seara si noapte si pe categorie de vehicul;
e) realizeaza seturile de date spatiale aferente hartilor strategice de zgomot astfel incat acestea sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
f) la realizarea hartilor strategice de zgomot utilizeaza datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
g) adapteaza normativul AND 602/2012 "Metode de investigare a traficului rutier" in vederea indeplinirii prevederilor lit. a) si b).


Articolul 79
Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta si Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati au urmatoarele responsabilitati:
a) realizeaza baza de date geospatiala care sa contina straturile tematice prevazute la art. 55 lit. d) necesare realizarii hartilor strategice de zgomot pentru porturi;
b) realizeaza repartizarea datelor utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot pe intervalele de zi, seara si noapte si pe fiecare sursa de zgomot identificata;
c) comunica catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului toate porturile pentru care s-a schimbat administratorul;
d) realizeaza seturile de date spatiale aferente hartilor strategice de zgomot astfel incat acestea sa respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata;
e) la realizarea hartilor strategice de zgomot utilizeaza datele si informatiile furnizate de temele de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata.


Articolul 80
Furnizorii de servicii de navigatie aeriana au urmatoarele responsabilitati:
a) comunica catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si autoritatea publica centrala pentru transporturi, la solicitarea acestora, urmatoarele informatii:
1. prognozele cu privire la evolutia traficului aerian pe teritoriul Romaniei utilizate de furnizorul de servicii de navigatie aeriana din Romania, avand ca sursa inclusiv prognozele realizate de EUROCONTROL;
2. numarul de miscari de aeronave aferente anului calendaristic pentru care se realizeaza hartile strategice de zgomot pentru traficul aerian de pe aeroporturi;
b) comunica catre administratiile aeroportuare, la solicitarea acestora, toate traiectele reale de decolare si aterizare aferente anului calendaristic pentru care se realizeaza hartile strategice de zgomot, din 5 in 5 ani incepand cu anul calendaristic 2021, in format electronic compatibil cu standardele EUROCONTROL pentru date radar Asterix, care se pastreaza de catre administratiile aeroportuare pentru o perioada de 12 luni de la momentul solicitarii;
c) asigura proiectarea procedurilor de zbor tinand seama inclusiv de impactul zgomotului produs de utilizarea acestora asupra populatiei care locuieste in vecinatatea aeroporturilor din Romania, prin realizarea unor modelari acustice care sa aiba ca scop previzionarea amprentei zgomotului la sol cauzata de utilizarea in viitor a respectivelor proceduri de zbor.


CAPITOLUL V
Contraventii


Articolul 81
Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) netransmiterea catre autoritatile pentru protectia mediului a hartilor strategice de zgomot si a rapoartelor prevazute la art. 41 pana la data de 30 iunie 2022 si apoi la fiecare 5 ani incepand cu aceasta data, cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;
b) netransmiterea catre autoritatile pentru protectia mediului a planurilor de actiune si a zonelor linistite prevazute la art. 42 pana la data de 18 iulie 2023 si apoi la fiecare 5 ani incepand cu aceasta data, cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;
c) nerealizarea consultarii publice in conformitate cu prevederile art. 34 in cadrul procesului de elaborare a planurilor de actiune, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
d) nerealizarea informarii publice in conformitate cu prevederile art. 36 si 37, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
e) nepunerea la dispozitia autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la solicitarea acesteia, a datelor suplimentare fata de cele care se predau potrivit prevederilor art. 41 si 42, in vederea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 58, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;
f) nedepunerea datelor, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale sau a operatorilor economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune, in conformitate cu prevederile art. 52, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
g) nepermiterea accesului in interiorul amplasamentelor industriale reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale si ai agentiilor judetene pentru protectia mediului sau ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 53 lit. a), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
h) nepermiterea realizarii masuratorilor acustice pentru toate sursele de zgomot identificate in interiorul amplasamentelor industriale, in conformitate cu prevederile art. 53 lit. b), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
i) neimplementarea masurilor de reducere a zgomotului tinand seama de deciziile de punere in aplicare ale Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, in conformitate cu prevederile art. 53 lit. c), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
j) nerealizarea schimbului de date necesare in procesul de cartare a zgomotului ambiant, de catre autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune, in conformitate cu prevederile art. 54, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
k) neutilizarea de catre autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici, atunci cand realizeaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, a datelor in conformitate cu prevederile art. 55, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
l) nedezvoltarea si neactualizarea, de catre autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care au obligatia sa realizeze harti strategice de zgomot si planuri de actiune, de baze de date geospatiale cu datele spatiale necesare pentru realizarea hartilor strategice de zgomot, in conformitate cu prevederile art. 56, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
m) neimplementarea masurilor stabilite in cadrul planurilor de actiune, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 42 lit. a), de catre autoritatile responsabile precizate in acest sens in planurile de actiune si la termenele prevazute in acestea, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
n) neindeplinirea obligatiilor de realizare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, in conformitate cu prevederile art. 93, cu amenda de la 50.000 lei la 60.000 lei.


Articolul 82
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 81 se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.


Articolul 83
Contraventiilor prevazute la art. 81 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 84
Anexele nr. 1-6 se modifica si se completeaza prin hotarare a Guvernului, la initiativa autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, daca cuprinsul acestora trebuie modificat, completat sau actualizat ca urmare a prevederilor unor directive, regulamente si/sau decizii ale Uniunii Europene.


Articolul 85
Aglomerarile pentru care trebuie realizate hartile strategice de zgomot sunt prevazute in anexa nr. 7.


Articolul 86
Anexa nr. 7 se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, din 4 in 4 ani fata de termenul de referinta de 30 iunie 2017, la initiativa autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului, in urmatoarele cazuri:
a) daca sunt identificate noi aglomerari fata de cele prevazute in anexa nr. 7, in baza datelor statistice oficiale;
b) daca cel putin una dintre aglomerarile existente nu mai indeplineste criteriul de aglomerare conform definitiei acesteia prevazute la art. 4 pct. 2, in baza datelor statistice oficiale.


Articolul 87
Drumurile principale, caile ferate principale si porturile, aflate in administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" - S.A., Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta si Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, pentru care exista obligatia realizarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, se stabilesc prin ordin comun al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru transporturi si al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului, din 4 in 4 ani fata de termenul de referinta de 30 iunie 2017, tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
a) definitia drumului principal de la art. 4 pct. 6;
b) definitia caii ferate principale de la art. 4 pct. 3;
c) localizarea porturilor in interiorul sau in imediata vecinatate a aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
d) schimbarea administratorului drumului principal, caii ferate principale precum si al porturilor, daca este cazul.


Articolul 88
Aeroporturile principale si aeroporturile urbane aflate in interiorul aglomerarilor sau care, desi se afla pozitionate in afara aglomerarilor, au o activitate aeroportuara care influenteaza nivelurile de zgomot din interiorul aglomerarilor, pentru care exista obligatia realizarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la initiativa autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, din 4 in 4 ani fata de termenul de referinta de 30 iunie 2017, tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
a) procedurile de operare ale aeroporturilor, in special daca acestea conduc la survolul aglomerarii sau al zonelor limitrofe acesteia;
b) construirea de noi piste sau modificarea lungimii si/sau orientarii pistelor existente.


Articolul 89
Amplasamentele industriale in care se desfasoara activitati industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si drumurile principale aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, pentru care exista obligatia realizarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale pentru protectia mediului, din 4 in 4 ani fata de termenul de referinta de 30 iunie 2017, tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
a) localizarea acestora in interiorul aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7;
b) localizarea acestora in imediata vecinatate a aglomerarilor prevazute in anexa nr. 7, daca acestea contribuie la modificarea nivelurilor de zgomot din interiorul aglomerarilor.


Articolul 90
Apendicele A-I ale anexei la Directiva (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, in conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului, se transpun in legislatia nationala prin ordin al conducatorului administratiei publice centrale pentru protectia mediului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Articolul 91
(1) Comisiile de evaluare a hartilor strategice de zgomot de la nivelul autoritatilor pentru protectia mediului si regulamentul de functionare si organizare a acestora se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legii, si se actualizeaza atunci cand este cazul.
(2) Comisiile de evaluare a planurilor de actiune la nivelul autoritatilor pentru protectia mediului si regulamentul de functionare si organizare a acestora se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru sanatate, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza atunci cand este cazul.
(3) Valorile-limita pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte si, daca este cazul, pentru indicatorii Lzi si Lseara se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza cand este cazul, tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
a) respectarea definitiei de la art. 4 pct. 19;
b) valorile-limita pentru Lzsn si Lnoapte nu pot fi mai mici decat cele existente inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) Ghidul de evaluare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza cand este cazul.
(5) Ghidul de realizare a hartilor strategice de zgomot se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza cand este cazul.
(6) Ghidul de elaborare a planurilor de actiune se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 5 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza cand este cazul.


Articolul 92
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului sanatatii nr. 1.311/861/2013 privind infiintarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune si analizarea acestora, precum si pentru aprobarea componentei si a regulamentului de organizare si functionare ale acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 471 din 31 iulie 2013;
c) Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sanatatii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 152/558/1.119/532/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele de aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008;
d) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sanatatii publice si al ministrului administratiei si internelor 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 730 si 730 bis din 25 august 2006;
e) Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 si 864 bis din 18 decembrie 2007;
f) Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 465/2013 pentru aprobarea structurii componentei comisiilor care se infiinteaza in cadrul autoritatilor publice pentru protectia mediului in vederea analizarii si evaluarii hartilor strategice de zgomot si a rapoartelor aferente acestora;
g) Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 673/2013 pentru aprobarea componentei si regulamentului de organizare si functionare a comisiilor infiintate in cadrul autoritatilor publice pentru protectia mediului in vederea analizarii si evaluarii hartilor strategice de zgomot si a rapoartelor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitatilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru caile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerarilor si aeroporturile, aflate in administrarea lor, elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, cu modificarile ulterioare.


Articolul 93
Autoritatile publice si operatorii economici care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu si-au indeplinit obligatiile de realizare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 321/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa indeplineasca aceste obligatii pana la data de 30 septembrie 2019.


Articolul 94
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta lege.


Anexele 1-7 pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7.


*
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea si gestiunea zgomotului ambiental, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), seria L, nr. 189 din 18 iulie 2002, si ale anexei la Directiva (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, in conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 168 din 1 iulie 2015, cu exceptia apendicelor A - I care se transpun conform prevederilor art. 90.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice