Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

INTEGRAL: Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019


Publicat in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019


CAPITOLUL I
Dispozitii generale cu privire la organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare


Articolul 1
Agentia de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, denumita in continuare Agentia, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe, avand sediul in municipiul Bucuresti, strada Emanoil Porumbaru nr. 22, sectorul 1.


Articolul 2
Agentia are ca rol implementarea si monitorizarea proiectelor in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare.


Articolul 3
Competenta, atributiile, organizarea si functionarea Agentiei deriva din actele normative prevazute la art. 7.


Articolul 4
Prezentul regulament de organizare si functionare al Agentiei, denumit in continuare regulament, stabileste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmatoarele:
a) structura organizatorica a Agentiei, prevazuta in anexa la prezentul regulament;
b) atributiile si responsabilitatile personalului cu functie de conducere din cadrul Agentiei;
c) obiectivele si atributiile structurilor organizatorice din cadrul Agentiei.


CAPITOLUL II
Rolul, scopul si obiectivele Agentiei
2.1. Rolul Agentiei


Articolul 5
Agentia are ca rol implementarea si monitorizarea proiectelor in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara.
2.2. Statut juridic


Articolul 6
Agentia este organizata si functioneaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe, denumit in continuare M.A.E.
2.3. Baza legala


Articolul 7
Agentia functioneaza in conformitate cu:
- Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
- Hotararea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe;
- Hotararea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 690/2017 pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la realizarea activitatilor de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara.


Articolul 8
Prezentul regulament este aprobat prin decizie a directorului general.
2.4. Scopul si obiectivele


Articolul 9
Agentia are drept scop trasarea si implementarea politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare, pentru statele beneficiare de asistenta pentru dezvoltare si asistenta umanitara.


Articolul 10
Agentia este reprezentata in raporturile cu persoanele fizice si juridice, inclusiv autoritatile publice, de catre directorul general.


Articolul 11
Agentia are urmatoarele atributii principale:
a) implementarea proiectelor in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare, prin consultare si cooperare cu directiile din cadrul M.A.E. si al misiunilor diplomatice ale Romaniei;
b) monitorizarea modului de implementare a programului multianual strategic de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
c) asigurarea expertizei de specialitate in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara - studii, analize, lucrari de specialitate - pentru M.A.E. sau, la cerere, pentru alte institutii publice sau private din Romania ori din alte state unde exista acorduri de parteneriat in acest sens sau cu organizatii internationale;
d) facilitarea transferului de expertiza din cadrul institutiilor si autoritatilor publice romane catre statele beneficiare;
e) incheierea de protocoale de colaborare in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
f) utilizarea fondurilor din bugetul aprobat cu destinatia cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara prin implementare directa sau indirecta, conform legislatiei in vigoare;
g) asigurarea monitorizarii si evaluarii proiectelor si programelor derulate prin intermediul Agentiei;
h) raportarea anual si ori de cate ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, a activitatilor realizate in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara, finantate din fonduri publice;
i) asigurarea secretariatului tehnic pentru intrunirile Comitetului consultativ in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
j) asigurarea vizibilitatii actiunilor in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare;
k) participarea la implementarea obiectivelor de politica externa stabilite de M.A.E.;
l) editarea de publicatii conform domeniului propriu de activitate;
m) indeplinirea oricaror altor activitati in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara stabilite de ministrul afacerilor externe sau de legislatia in vigoare.


Articolul 12
(1) Cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara cuprinde totalitatea actiunilor intreprinse, in conformitate cu principiul solidaritatii internationale, pentru:
a) sustinerea pe termen lung a dezvoltarii economice si sociale durabile, intreprinderea de actiuni care contribuie la reducerea saraciei si imbunatatirea nivelului de trai al populatiei din alte state, ridicarea nivelului educational si al calificarii profesionale a populatiei si de incluziune sociala;
b) promovarea si sustinerea pacii si securitatii, dezvoltarii democratiei si a societatii civile, incluzand dezvoltarea statului de drept, principiile bunei guvernari si respectarea drepturilor omului;
c) oferirea de asistenta umanitara, constand in special in furnizarea de fonduri financiare si/sau de bunuri acordate statelor in caz de dezastre si conflicte armate, cu scopul atenuarii consecintelor asupra victimelor, inclusiv sprijinul oferit pentru reducerea riscului dezastrelor naturale si in procesul de tranzitie de la o situatie de criza umanitara catre procesele de reabilitare sau reconstructie timpurie;
d) realizarea de activitati de comunicare, educatie pentru dezvoltare si constientizare intreprinse pentru cresterea gradului de intelegere la nivelul Romaniei, dar si in alte state, a problemelor de dezvoltare internationala, a interdependentei dintre tari, precum si a activitatilor realizate in vederea abordarii acestora.
(2) Pentru indeplinirea obiectivelor sale, Agentia utilizeaza fondurile alocate cooperarii pentru dezvoltare si asistentei umanitare prin implementare directa si, respectiv, implementare indirecta.
(3) Utilizarea fondurilor alocate cooperarii pentru dezvoltare si asistentei umanitare prin implementare directa se realizeaza prin urmatoarele forme:
a) achizitii publice de bunuri, lucrari si servicii necesare pentru realizarea activitatilor aferente cooperarii pentru dezvoltare si asistentei umanitare, cu respectarea prevederilor legale din domeniul achizitiilor publice;
b) donatii;
c) transfer de expertiza catre alte state;
d) acordare de burse de studii si burse de cercetare.
(4) Utilizarea fondurilor alocate cooperarii pentru dezvoltare si asistentei umanitare prin implementare indirecta se realizeaza prin urmatoarele forme:
a) granturi;
b) sprijin bugetar direct;
c) contributii voluntare catre organizatii internationale, la bugetul acestora sau la bugetul unor entitati administrate de acestea.


CAPITOLUL III
Structura organizatorica a Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare
3.1. Structura organizatorica


Articolul 13
(1) Structura organizatorica a Agentiei este reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Organigrama reflecta modul de functionare a Agentiei in acord cu scopul si obiectivele acesteia.
(3) In cadrul Agentiei functioneaza un numar de 3 (trei) servicii, dupa cum urmeaza:
1. Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic;
2. Serviciul implementare proiecte;
3. Serviciul programe de cooperare internationala pentru dezvoltare.


Articolul 14
Organizarea si functionarea serviciilor, precum si atributiile acestora sunt prezentate detaliat in cap. V.


Articolul 15
(1) Numarul maxim de posturi aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe este de 30 de posturi.
(2) Statul de functii al Agentiei se aproba prin decizie a directorului general.
3.2. Relatii functionale
3.2.1. Relatii ierarhice


Articolul 16
In cadrul Agentiei activitatea se desfasoara pe baza fisei postului, clarificata sub aspectul obligatiilor de serviciu, al raspunderii personale si al ierarhiei functionale.


Articolul 17
Directorul general adjunct se afla in coordonarea si directa subordonare a directorului general.


Articolul 18
Directorul general coordoneaza toate serviciile din organigrama sub aspectul functionalitatii, organizarii programului, al asigurarii infrastructurii si resurselor financiare, al activitatilor specifice si atingerii performantelor.
3.2.2. Relatii de autoritate functionale


Articolul 19
Relatiile de autoritate functionale se stabilesc intre serviciile din structura Agentiei in conformitate cu relatiile de coordonare, subordonare si competentele acordate prin decizie a directorului general, in limitele prevederilor legale.
3.2.3. Relatii de colaborare


Articolul 20
Relatiile de colaborare se stabilesc intre serviciile din structura Agentiei, in vederea desfasurarii activitatii Agentiei.
3.2.4. Relatii de cooperare


Articolul 21
Relatiile de cooperare se stabilesc intre serviciile din structura Agentiei si unitatile organizatorice din celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, ONG-uri, din tara sau strainatate, si organizatii internationale. Aceste relatii de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atributiilor unitatii organizatorice sau competentelor acordate de catre Agentie.
3.2.5. Relatii de reprezentare


Articolul 22
(1) Relatiile de reprezentare se stabilesc in limitele legislatiei in vigoare si ale mandatului acordat de directorul general directorului general adjunct, sefilor de servicii sau personalului din structura organizatorica de a reprezenta Agentia in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, organizatii, organisme, ONG-uri, societati comerciale etc. din tara sau din strainatate.
(2) Personalul care reprezinta institutia publica in cadrul organizatiilor internationale, conferintelor, seminarelor si altor activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila atat tarii, cat si Agentiei.
3.3. Conducerea Agentiei
3.3.1. Directorul general


Articolul 23
(1) Conducerea Agentiei este asigurata de un director general, numit si revocat din functie prin ordin al ministrului afacerilor externe, in conditiile legii.
(2) Directorul general al Agentiei este ordonator tertiar de credite, calitate care poate fi delegata in conditiile legii.
(3) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii si instructiuni si raspunde in fata ministrului afacerilor externe pentru intreaga activitate a Agentiei. Deciziile si instructiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Agentiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Directorul general reprezinta Agentia in raporturile cu tertii, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
(5) Directorul general este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singura data pentru o perioada de 3 ani.
(6) Directorul general conduce intreaga activitate desfasurata de personalul Agentiei.
(7) Directorul general are urmatoarele atributii principale:
a) conduce, supervizeaza si controleaza activitatea Agentiei;
b) emite decizii si instructiuni;
c) raspunde in fata ministrului afacerilor externe pentru intreaga activitate a Agentiei;
d) indeplineste, conform legii, functia de ordonator tertiar de credite;
e) aproba statul de functii al Agentiei, organigrama, fisele de post, regulamentul intern, precum si regulamentul de organizare si functionare al Agentiei;
f) incheie protocoale de colaborare in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
g) aproba alocarea si utilizarea fondurilor din bugetul aprobat cu destinatia cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara prin implementare directa si indirecta, conform legislatiei in vigoare;
h) raporteaza anual sau la cererea ministrului afacerilor externe activitatile realizate in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
i) participa la intrunirile Comitetului consultativ in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
j) urmareste indeplinirea de catre Romania, la nivel global, a angajamentelor asumate privind realizarea obiectivelor internationale de dezvoltare, eficacitatea asistentei pentru dezvoltare si coerenta politicilor pentru dezvoltare, precum si a altor angajamente in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara asumate in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Natiunilor Unite;
k) promoveaza activitatea Agentiei in cadrul tuturor evenimentelor, vizitelor si misiunilor la care participa in calitate de reprezentant al Agentiei;
l) incheie acordurile de finantare prevazute la art. 14 din Legea nr. 213/2016;
m) participa la implementarea obiectivelor de politica externa stabilite de M.A.E.;
n) reprezinta Agentia la intrunirile nationale si internationale din domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare;
o) reprezinta Agentia in raporturile cu tertii, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie;
p) coordoneaza realizarea Programului multianual strategic de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara si a Planului anual de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
q) decide asupra infiintarii de birouri, in conditiile prevazute de lege, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobat;
r) indeplineste orice alte activitati in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara stabilite de ministrul afacerilor externe;
s) analizeaza, impreuna cu Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic, executia bugetara periodica;
t) aproba incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca;
u) aproba incadrarea, promovarea in grade/trepte a personalului angajat;
v) coordoneaza activitatile cu caracter economic, administrativ si social din cadrul Agentiei;
w) realizeaza evaluarea profesionala individuala a directorului general adjunct si a sefilor serviciilor functionale din subordine;
x) deleaga exercitarea de atributii, in conditiile legii;
y) indeplineste orice alte atributii in vederea exercitarii activitatii de coordonare si conducere a Agentiei.
(8) Pe perioada concediilor, delegatiilor si deplasarilor in interes de serviciu, directorul general poate delega prin decizie atributiile si responsabilitatile care ii revin persoanelor din subordine.
(9) Numele persoanei careia i-au fost delegate atributiile se comunica intregului personal al Agentiei, prin grija responsabilului de resurse umane.
3.3.2. Directorul general adjunct


Articolul 24
(1) Directorul general adjunct este numit si revocat din functie prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(2) Directorul general adjunct se afla in coordonarea si directa subordonare a directorului general.


Articolul 25
In cazul vacantarii postului de director general, interimatul functiei si calitatea de ordonator tertiar de credite sunt asigurate de directorul general adjunct.


Articolul 26
(1) Directorul general adjunct poate avea urmatoarele atributii principale, ca urmare a delegarii din partea directorului general:
a) reprezinta Agentia la intrunirile nationale si internationale din domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara si in raporturile cu tertii, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, in baza mandatului acordat de directorul general;
b) sprijina directorul general in conducerea, supervizarea si controlul activitatii Agentiei, conform dispozitiilor si solicitarilor acestuia;
c) sprijina directorul general in raportarea anuala si ori de cate ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, a activitatilor realizate in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
d) la solicitarea directorului general, urmareste indeplinirea de catre Romania a angajamentelor asumate la nivel regional si/sau global privind realizarea obiectivelor internationale de dezvoltare, eficacitatea asistentei pentru dezvoltare si coerenta politicilor pentru dezvoltare, precum si a altor angajamente in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara asumate in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Natiunilor Unite;
e) promoveaza activitatea Agentiei in cadrul tuturor evenimentelor, vizitelor si misiunilor la care participa in calitate de reprezentant al Agentiei, in conformitate cu delegarile acordate de directorul general;
f) participa, conform delegarii din partea directorului general, la implementarea obiectivelor de politica externa stabilite de M.A.E.;
g) sprijina directorul general, la solicitarea acestuia, in coordonarea realizarii Programului multianual strategic de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara si a Planului anual de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
h) indeplineste orice alte activitati in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara stabilite de directorul general si de ministrul afacerilor externe;
i) asigura legatura operativa dintre directorul general si serviciile Agentiei, conform dispozitiilor directorului general;
j) monitorizeaza si controleaza indeplinirea la termen a programelor si proiectelor in cadrul serviciilor Agentiei, conform dispozitiilor directorului general;
k) asigura circuitul informatiei in interiorul Agentiei, privind stadiul derularii diverselor activitati si programe conform dispozitiilor directorului general;
l) asigura realizarea deciziilor si instructiunilor directorului general;
m) duce la indeplinire sarcinile incredintate de directorul general si raspunde pentru indeplinirea acestora;
n) la solicitarea directorul general evalueaza, in mod obiectiv si in conditiile legii, activitatea profesionala a personalului din Agentie;
o) aduce la cunostinta personalului Agentiei dispozitiile si instructiunile directorului general, direct sau prin intermediul sefilor serviciilor Agentiei;
p) indeplineste si alte atributii, conform delegarii exprese din partea directorului general al Agentiei.
(2) Pe perioada concediilor, delegatiilor si deplasarilor in interes de serviciu, directorul general adjunct deleaga atributiile care ii revin unei persoane cu functie de conducere din cadrul Agentiei sau altei persoane imputernicite in acest sens prin decizie a directorului general. Numele persoanei careia i-au fost delegate atributiile se comunica intregului personal al Agentiei prin grija responsabilului de resurse umane.


CAPITOLUL IV
Aprobarea si actualizarea regulamentului


Articolul 27
(1) Regulamentul este aprobat prin decizie a directorului general in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Actualizarea regulamentului se aproba prin decizie a directorului general.


CAPITOLUL V
Organizarea si functionarea serviciilor din cadrul Agentiei
5.1 Dispozitii generale


Articolul 28
(1) Serviciile din cadrul Agentiei sunt coordonate de sefi de serviciu care indeplinesc urmatoarele atributii principale:
a) repartizeaza lucrarile si indruma personalul din subordine in solutionarea acestora;
b) avizeaza documentele elaborate in cadrul serviciului;
c) participa, verifica si raspund de realizarea in cele mai bune conditii si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate serviciului;
d) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate serviciului, precum si pe cele de o complexitate si o importanta ridicate;
e) prezinta si sustin, dupa caz, directorului general lucrarile elaborate la nivelul serviciului;
f) evalueaza, in conditiile legii, in mod obiectiv, activitatea profesionala a personalului din cadrul serviciului pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza, dupa caz;
g) initiaza, coordoneaza si aproba actiuni, respectiv lucrari in domeniul de activitate al serviciului pe care il coordoneaza si raspund de solutionarea acestora;
h) duc la indeplinire sarcinile incredintate de directorul general al Agentiei si raspund pentru indeplinirea acestora;
i) formuleaza propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale si financiare necesare functionarii serviciului;
j) raspund de procesul de inventariere si arhivare a lucrarilor intocmite in cadrul serviciului;
k) informeaza si se asigura ca persoanele din subordine au luat act de strategia si obiectivele Agentiei, precum si de cele specifice serviciului pe care il coordoneaza, potrivit prioritatilor stabilite de directorul general al Agentiei;
l) indeplinesc orice alte atributii legate de specificul lor de activitate, stabilite de directorul general.
(2) Atributiile principale si specifice ale sefilor de serviciu sunt aprobate prin decizie scrisa a directorului general si incluse in fisele de post aferente.
(3) In cazul absentei din institutie, seful de serviciu deleaga, prin decizie scrisa a directorului general, atributiile care ii revin unei persoane din subordine.
(4) In caz de imposibilitate obiectiva si justificata a preluarii atributiilor respective de catre o persoana din subordine, in cazul absentei din institutie, seful de serviciu deleaga atributiile care ii revin, cu aprobarea directorului general, unei persoane cu functie de conducere din cadrul altui serviciu decat cel coordonat, cu acordul acesteia din urma.
(5) Delegarea se consemneaza prin decizie scrisa a directorului general, intocmita in acest sens. Numele persoanei careia i-au fost delegate atributiile se comunica intregului personal al Agentiei prin grija responsabilului de resurse umane.
5.2. Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic


Articolul 29
In domeniul resurse umane, Serviciul financiar- contabil, administrativ, resurse umane si juridic indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea in domeniul resurselor umane a Agentiei;
b) contribuie la definirea si implementarea politicii de resurse umane a Agentiei, in special prin gestionarea personalului, elaborarea deciziilor directorului general in domeniul resurselor umane, organizarea si desfasurarea concursurilor pentru angajarea si promovarea personalului, tine evidenta functiilor la nivelul Agentiei;
c) gestioneaza aspectele ce tin de semnarea si derularea contractelor individuale de munca, a raporturilor de serviciu si a detasarilor;
d) gestioneaza depunerea in vederea completarii, respectiv actualizarii declaratiilor de avere si de interese, in conformitate cu prevederile legislatiei privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice;
e) gestioneaza procedurile privind recrutarea si selectia personalului Agentiei pentru ocuparea posturilor vacante;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, precum si pe cele conferite expres de directorul general al Agentiei.


Articolul 30
In domeniul financiar-contabil si administrativ, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura planificarea si executia bugetara necesare pentru buna desfasurare a activitatilor institutiei;
b) coordoneaza actiunile care sunt in responsabilitatea Agentiei pe linie bugetara si logistic-administrativa, fara a se limita la pregatirea proiectelor privind bugetele anuale, rectificarile, precum si liniile de investitii si reparatii;
c) asigura organizarea si conducerea contabilitatii proprii si cantitativ-valorice a Agentiei, a cheltuielilor finantate din mijloace bugetare prin care se asigura evidenta platilor de casa, precum si a cheltuielilor efective pe structura clasificatiei bugetare;
d) organizeaza si desfasoara controlul financiar preventiv propriu pentru toate operatiunile financiar-contabile desfasurate;
e) organizeaza evidenta veniturilor si a cheltuielilor Agentiei, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
f) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei;
g) raporteaza lunar situatiile privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, situatia efectivelor si a realizarii fondului de salarii, pe elemente componente;
h) propune modificarea alocatiilor bugetare, pe care le inainteaza Ministerului Afacerilor Externe;
i) organizeaza activitatea de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor pentru toate drepturile de natura salariala, precum si evidenta angajamentelor bugetare legale, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice;
j) asigura plata integrala si la timp a drepturilor banesti cuvenite personalului prin casieria unitatii sau prin virament;
k) asigura elaborarea Declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, pentru personalul propriu, si transmiterea acesteia catre autoritatea fiscala;
l) asigura elaborarea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru personalul propriu, si transmiterea acesteia catre autoritatea fiscala;
m) propune si ia masuri, potrivit legii, pentru rezolvarea cererilor, reclamatiilor si sesizarilor referitoare la calcularea si plata drepturilor banesti cuvenite, urmarind virarea la termen si in cuantumul stabilit a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligatii catre alte persoane juridice si fizice;
n) intocmeste si prezinta la termen situatiile financiare asupra executiei bugetare si raspunde de exactitatea datelor si legalitatea operatiunilor financiar-contabile realizate;
o) urmareste indeplinirea atributiilor in vederea recuperarii operative a pagubelor si a altor debite;
p) prezinta directorului general propuneri pentru rationalizarea si simplificarea lucrarilor din domeniul financiar, precum si pentru automatizarea prelucrarii datelor;
q) intocmeste balante de verificare analitice si sintetice si bilantul contabil astfel incat sa se reflecte in orice moment realitatea patrimoniului unitatii;
r) verifica incadrarea in bugetul aprobat si acorda viza de control financiar preventiv propriu in toate fazele executiei bugetare;
s) completeaza si depune declaratiile lunare privind obligatiile de plata la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale;
t) elibereaza adeverinte de venit pentru personalul Agentiei, la cerere;
u) intocmeste si inainteaza situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale, in acord cu normele legale in vigoare;
v) intocmeste registrul-jurnal, cererea de credite, situatia monitorizarii cheltuielilor de personal conform indicatorilor aprobati, situatia executiei bugetare lunare a creantelor si datoriilor, situatii financiar-contabile trimestriale si anuale, registrul inventar, registrul numerelor de inventar, situatia privind valorificarea rezultatelor inventarierii;
w) organizeaza si desfasoara evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile materiale din dotarea proprie;
x) organizeaza evidenta cheltuielilor de bunuri si servicii din cadrul unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
y) organizeaza activitatea de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor de bunuri, servicii si active nefinanciare;
z) organizeaza evidenta angajamentelor bugetare si legale, conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
aa) urmareste legalitatea si asigura decontarea tuturor sumelor angajate prin contractele incheiate cu operatorii economici;
bb) realizeaza impreuna cu directorul general/sefii serviciilor, dupa caz, studii si analize care sa conduca la cresterea eficientei folosirii mijloacelor financiare puse la dispozitia Agentiei, limitarea cheltuielilor la strictul necesar, eliminarea cheltuielilor nejustificate si a celor care nu sunt necesare, oportune si economicoase, precum si la identificarea si valorificarea tuturor resurselor de venituri bugetare;
cc) asigura tinerea corecta si la zi a evidentei mijloacelor financiare;
dd) organizeaza efectuarea inventarierii la termenele stabilite si in conformitate cu dispozitiile legale si ia sau propune, potrivit legii, masurile corespunzatoare, in raport cu constatarile facute de comisiile de inventariere;
ee) organizeaza evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin institutiei din contracte, acorduri, conventii, protocoale si alte acte asemanatoare incheiate de institutie si urmareste realizarea la timp a acestora;
ff) asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative si contabile, precum si folosirea si evidenta formularelor cu regim special, conform dispozitiilor legale in vigoare;
gg) intocmeste balante de verificare analitice si sintetice cantitativ-valorice;
hh) organizeaza si desfasoara activitatile de pregatire de specialitate in cadrul compartimentului;
ii) participa la activitatile de pregatire generala si de specialitate planificate de conducerea Agentiei;
jj) stabileste si actualizeaza permanent lista riscurilor, modalitatile de diminuare a acestora, elaboreaza procedurile de lucru si le supune aprobarii conducerii unitatii;
kk) pune la dispozitia serviciului specializat din cadrul Agentiei date si documente privind raportarea periodica a datelor si informatiilor solicitate de catre autoritatea responsabila, autoritatea delegata si autoritatea de certificare, conform procedurilor si legislatiei in vigoare;
ll) organizeaza evidenta cheltuielilor referitoare la achizitiile de bunuri si servicii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
mm) asigura specialisti in cadrul comisiilor de evaluare privind achizitia de bunuri si servicii;
nn) intocmeste proiectul propriu de nomenclator arhivistic, respectiv arhiveaza documentele conform legii;
oo) intocmeste si transmite M.A.E. situatia privind monitorizarea numarului de posturi si a cheltuielilor de personal, respectiv situatia privind executia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale in vigoare;
pp) elaboreaza si actualizeaza procedurile scrise pentru operatiunile economice in care este implicat Compartimentul financiar-contabilitate;
qq) intocmeste si transmite la termenele stabilite situatiile financiar-contabile solicitate de directorul general si M.A.E.;
rr) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.


Articolul 31
Prin componenta sa juridica, Serviciul financiar- contabil, administrativ, resurse umane si juridic are urmatoarele atributii principale:
a) asigura conformitatea cu normele legale a tuturor procedurilor, activitatilor si a actelor juridice ale Agentiei;
b) asigura, in colaborare cu celelalte servicii si compartimente, realizarea procesului de evaluare anuala a performantelor individuale;
c) colaboreaza cu alte servicii in vederea realizarii obiectivelor propuse si pentru indeplinirea atributiilor specifice;
d) avizeaza si semneaza acte cu caracter juridic;
e) apara drepturile si interesele legitime ale Agentiei, asigura consultanta si reprezentare juridica, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise de catre conducerea executiva a acestuia;
f) colaboreaza, in materie juridica, cu celelalte institutii publice;
g) avizeaza legalitatea masurilor care urmeaza sa fie luate de administratia Agentiei in desfasurarea activitatii acesteia, precum si a oricaror acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a Agentiei;
h) elaboreaza sau avizeaza, dupa caz, contracte, conventii si alte acte de aceeasi natura care angajeaza raspunderea juridica a Agentiei;
i) raspunde de aducerea la cunostinta a prevederilor legale prin acte normative care sunt incidente activitatii Agentiei;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.


Articolul 32
Prin componenta sa de achizitii publice, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor identificate la nivelul institutiei, in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile de atragere a altor fonduri;
b) elaboreaza documentatia de atribuire sau, in cazul organizarii unui concurs de solutii, documentatia de concurs, in colaborare cu serviciile sau compartimentele care releva necesitatea si oportunitatea achizitiei, in functie de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de atribuire;
c) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) propune componenta comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmeaza a fi atribuit;
e) elaboreaza notele justificative in toate situatiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decat licitatia deschisa sau cea restransa, cu aprobarea directorului general;
f) asigura activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii care sa edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice;
g) asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor-verbale si a hotararilor de licitatii, prin incheierea contractelor de achizitie publica;
h) colaboreaza cu serviciile si compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire si pentru urmarirea contractelor incheiate;
i) urmareste si asigura respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurilor privind pastrarea confidentialitatii documentelor de licitatie si a securitatii acestora;
j) asigura constituirea si pastrarea dosarului achizitiei, document cu caracter public;
k) opereaza modificari sau completari ulterioare in programul anual al achizitiilor, cand situatia o impune, cu aprobarea conducatorului institutiei si avizul compartimentului financiar- contabil;
l) asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative in vigoare;
m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.


Articolul 33
In domeniul protectiei informatiilor clasificate, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si supune aprobarii directorului general normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia;
c) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
d) asigura relationarea cu institutiile abilitate sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
e) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
f) consiliaza conducerea unitatii in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;
g) informeaza conducerea institutiei despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
h) acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;
i) organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
j) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
k) actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces;
l) intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de Agentie, pe clase si niveluri de secretizare;
m) prezinta directorului general propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;
n) efectueaza, cu aprobarea conducerii institutiei, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.


Articolul 34
Secretariatul Agentiei este asigurat de o persoana din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic, care are ca atributii principale:
a) derularea operatiunilor tehnice privind primirea, evidenta, repartizarea, urmarirea solutionarii, multiplicarea, manipularea, selectionarea documentelor adresate directorului general, directorului general adjunct, sefilor de serviciu sau expediate de catre acestia altor structuri/organizatii, precum si clasarea, arhivarea, inventarierea, selectionarea, pastrarea, conservarea si folosirea acestora, dupa caz;
b) organizarea agendei directorului general si a directorului general adjunct;
c) activitati de relatii cu publicul;
d) activitati de informare-documentare;
e) gestionarea arhivei proprii neclasificate a Agentiei;
f) organizarea si desfasurarea unor activitati de protocol intern la nivelul Agentiei;
g) asigurarea secretariatului sedintelor din cadrul Agentiei;
h) implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate detinute/gestionate de personalul Agentiei;
i) organizarea grupurilor de lucru si a sedintelor desfasurate la nivelul conducerii Agentiei;
j) prelucrarea automata a datelor si valorificarea informatiilor prin proceduri informatice;
k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, precum si pe cele conferite expres de directorul general al Agentiei.
5.3. Serviciul implementare proiecte


Articolul 35
In concordanta cu scopul si obiectivele Agentiei, Serviciul implementare proiecte are urmatoarele atributii principale:
a) implementarea proiectelor in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare, prin consultare si cooperare cu directiile din cadrul M.A.E. si al misiunilor diplomatice ale Romaniei;
b) identifica, inclusiv prin apeluri de proiecte, dezvolta si implementeaza proiecte finantate din fondurile de asistenta pentru dezvoltare administrate de Agentie, in conformitate cu prevederile si procedurile legale si metodologia Agentiei;
c) intocmeste proiecte de dezvoltare si, dupa caz, comunicare sau educatie pentru dezvoltare, ce urmeaza a fi finantate din bugetul Agentiei;
d) pregateste si coordoneaza apeluri de propuneri de proiecte finantate de Agentie, inclusiv lansarea si comunicarea publica a apelurilor si procesul de selectie a propunerilor primite;
e) pregateste documente de proiect corespunzatoare, precum termenii de referinta ai proiectului si documentele- suport;
f) monitorizeaza, inclusiv din punct de vedere financiar si prin deplasare la fata locului, proiectele finantate de Agentie si implementate de Agentie sau de organizatii si institutii terte;
g) ofera sprijin organizatiilor partenere sau beneficiare, acolo unde este necesar, pentru asigurarea implementarii cu succes a proiectelor finantate de catre Agentie;
h) asigura organizarea vizitelor delegatiilor din strainatate, ale misiunilor de functionari straini si experti internationali care se deplaseaza in Romania si ale expertilor romani care se deplaseaza in strainatate, in cadrul proiectelor finantate, implementate sau monitorizate de Agentie;
i) asigura implementarea schimburilor de expertiza intre experti romani si beneficiari din statele partenere, oferind suport tehnic si logistic;
j) asigura o comunicare eficienta a activitatilor si rezultatelor proiectelor finantate si/sau implementate de Agentie, in concordanta cu regulile de vizibilitate ale Agentiei si sub indrumarea personalului responsabil de comunicare;
k) reprezinta Agentia la evenimente organizate in cadrul proiectelor finantate, implementate sau monitorizate, atunci cand este necesar;
l) dezvolta si mentine o relatie profesionala pozitiva cu partenerii si beneficiarii Agentiei;
m) asigura o comunicare eficienta, profesionala si la timp cu managementul Agentiei;
n) pregateste documente necesare pentru audit, evaluari, revizuiri bugetare si alte proceduri;
o) coordoneaza consultantii contractati, in concordanta cu obiectivele si responsabilitatile pe care le au acestia;
p) sprijina elaborarea de termeni de referinta pentru licitatii si consultanti, acolo unde este necesar;
q) elaboreaza si propune planul anual de evaluare si audit al activitatii desfasurate de Agentie in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
r) evalueaza proiectele finantate de Agentie, pe baza manualului Managementul bazat pe rezultate, si elaboreaza rapoartele de evaluare interna;
s) elaboreaza evaluari tematice in domenii relevante ale Agentiei;
t) coordoneaza si sprijina evaluarile de proiect sau tematice efectuate de evaluatori independenti conform obiectivelor Agentiei, in concordanta cu manualul Managementul bazat pe rezultate;
u) coordoneaza si sprijina auditurile efectuate de auditori independenti ale proiectelor finantate de Agentie, in concordanta cu manualul Managementul bazat pe rezultate;
v) elaboreaza diverse analize pe subiecte relevante ale Agentiei;
w) colecteaza informatii din cadrul Agentiei, de la parteneri si alte institutii si organizatii relevante pentru a sprijini elaborarea evaluarilor interne si independente, a auditurilor si a altor analize;
x) elaboreaza planuri de raspuns la recomandarile mentionate in evaluarile interne si independente, precum si in rapoartele de audit si monitorizeaza implementarea acestora, in stransa coordonare cu consultantii in management din cadrul Agentiei;
y) ofera sprijin consultantilor in management din cadrul Agentiei pentru o buna monitorizare a proiectelor finantate de Agentie;
z) elaboreaza termeni de referinta pentru consultanti independenti si monitorizeaza activitatea consultantilor contractati pe baza termenilor de referinta elaborati;
aa) asigura organizarea misiunilor evaluatorilor internationali in Romania, atat din punct de vedere logistic, cat si al planificarii de intalniri cu actorii relevanti pentru evaluarea in curs;
bb) asigura o comunicare eficienta a rezultatelor si recomandarilor evaluarilor elaborate intern in cadrul Agentiei, precum si catre parteneri si alte organizatii si institutii relevante, acolo unde este necesar;
cc) pregateste si ofera informatii actualizate cu privire la evaluarile efectuate pentru a sprijini activitatea de comunicare a Agentiei, pentru pregatirea de evenimente si intalniri la care participa managementul Agentiei si pentru pregatirea de rapoarte (narative sau financiare) si alte documente;
dd) dezvolta si implementeaza strategia de comunicare a Agentiei la nivel national si in statele partenere;
ee) mentine legatura cu furnizorii specializati in realizarea de materiale de comunicare (inclusiv website) si supervizeaza realizarea acestor materiale de comunicare;
ff) furnizeaza raportari periodice privind activitatile de comunicare viitoare si/sau deja realizate si materialele de comunicare create catre toata echipa Agentiei, dar si catre ambasadele Romaniei din statele partenere ale Agentiei sau departamentele aferente din cadrul M.A.E.;
gg) ofera la cerere informatii celorlalti salariati ai Agentiei privind materialele de comunicare disponibile si evenimentele si circumstantele in care aceste materiale ar putea fi folosite pentru a spori vizibilitatea domeniului dezvoltarii internationale si a Agentiei;
hh) furnizeaza training pentru echipa Agentiei privind regulile de identitate vizuala ale brandului Agentiei, modalitati de comunicare a rezultatelor activitatilor Agentiei atunci cand personalul si colaboratorii merg in misiuni (inclusiv participarea la conferinte sau vizite de monitorizare a proiectelor), inclusiv comunicarea in mediul online;
ii) creeaza si mentine banca de fotografii a Agentiei;
jj) actualizeaza, atunci cand este cazul, manualul de identitate vizuala si alte materiale adiacente brandului Agentiei;
kk) identifica oportunitati de a creste vizibilitatea Agentiei si incheie parteneriate la nivel national si in statele partenere, atunci cand este cazul, cu mass-media, organizatii din societatea civila, institutii publice, centre de arta si cultura etc., in vederea atingerii obiectivelor de comunicare;
ll) creeaza continutul pentru retelele sociale, inclusiv website-ul Agentiei, conform strategiei de comunicare, si mentine interactiunea cu cititorii/urmaritorii;
mm) deschide canale noi de social media in conformitate cu noile retele aparute si cu nevoia de comunicare a Agentiei;
nn) comunica in mod constant cu mass-media atat din Romania, cat si din statele partenere pentru a asigura vizibilitate proiectului, a obtine aparitii in emisiuni TV sau radio, conferinte etc.;
oo) monitorizeaza presa locala si internationala, in special cu atentie sporita privind evenimentele si tendintele legate de domeniul dezvoltarii internationale si asistentei umanitare;
pp) dezvolta, organizeaza si coordoneaza evenimente de vizibilitate la nivel national si international ale Agentiei si/sau evenimente conexe in cadrul unor evenimente de nivel inalt pe plan international;
qq) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, precum si pe cele conferite expres de directorul general al Agentiei.
5.4. Serviciul programe de cooperare internationala pentru dezvoltare


Articolul 36
In concordanta cu scopul si obiectivele Agentiei, Serviciul programe de cooperare internationala pentru dezvoltare are urmatoarele atributii principale:
a) asigura coordonarea Programului multianual strategic de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
b) monitorizeaza modul de implementare a Programului multianual strategic de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
c) raporteaza anual si ori de cate ori este necesar activitatile realizate in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara, finantate din fonduri publice;
d) asigura secretariatul tehnic pentru intrunirile Comitetului consultativ in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
e) coordoneaza procesul national de raportare a asistentei oficiale pentru dezvoltare, acordata de Romania, catre organizatiile internationale competente, in conformitate cu cerintele de raportare ale fiecarei organizatii internationale; in acest sens, Agentia are responsabilitatea bancii de date privind raportarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si International Aid Transparency Initiative (IATI);
f) elaboreaza si coordoneaza planul de actiune pe baza programului multianual strategic;
g) identifica si analizeaza, in colaborare cu Serviciul implementare proiecte, nevoile specifice din statele partenere ale Agentiei in domeniul de referinta;
h) identifica si testeaza potentiale parteneriate si noi modele de interventie, pe baza nevoilor identificate;
i) elaboreaza analize si alte documente in domeniu;
j) sprijina la nivel strategic dezvoltarea si implementarea proiectelor si a altor activitati ale Agentiei in domeniul de referinta, ofera puncte de vedere si recomandari;
k) mentine legatura si se consulta cu organizatiile neguvernamentale si institutiile publice active in domeniul de referinta din tara si din tarile partenere;
l) mentine legatura cu organizatiile internationale si alte institutii si organizatii relevante;
m) participa alaturi de Serviciul implementare proiecte la evenimente organizate in cadrul proiectelor implementate sau monitorizate, atunci cand este necesar;
n) asigura o comunicare eficienta, profesionala si la timp cu managementul Agentiei si alte institutii centrale;
o) introduce in platforma EU Devin proiecte finantate prin Agentie, atat in modulul de tranzactii, cat si in modulul de monitorizare proiecte;
p) mentine legatura cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), International Aid Transparency Initiative (IATI), Comisia Europeana si alte organizatii si institutii internationale, pe tema raportarii asistentei oficiale pentru dezvoltare;
q) reprezinta Agentia la intalniri si evenimente nationale si internationale, pe tema raportarii asistentei oficiale pentru dezvoltare, in functie de caz;
r) pregateste datele necesare pentru elaborarea raportului national privind asistenta oficiala pentru dezvoltare acordata de Romania anual;
s) propune editarea de publicatii;
t) identifica si propune potentiale parteneriate si noi modele de cooperare in functie de contextul global;
u) elaboreaza analize, strategii si alte documente de parteneriat;
v) pentru indeplinirea atributiilor, serviciul poate propune contractarea unor servicii cu experti in domeniu, in conditiile legii;
w) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, precum si pe cele conferite expres de directorul general al Agentiei.


CAPITOLUL VI
Dispozitii finale


Articolul 37
Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se completeaza cu prevederile Regulamentului intern.


Articolul 38
Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare, impreuna cu prevederile Regulamentului intern, vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin afisare si vor produce efecte fata de acestia din momentul instiintarii prin afisare.


Articolul 39
Regulamentul de organizare si functionare se modifica, se completeaza si se reactualizeaza ori de cate ori se impune, cu respectarea legislatiei in vigoare, la data cand intervin modificari.





Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discrim
Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prev ...

OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile
Ordonanta de urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fon ...

OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
Ordonanta de urgenta nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia d ...

Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic
Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc ...

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiil ...

Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 ...

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...



Articole Juridice

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract inch
Sursa: EuroAvocatura.ro



Jurisprudenţă

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Ştiri Juridice