Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

INTEGRAL: Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale


Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

CAPITOLUL I


Instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei


ARTICOLUL 1 Instituirea posibilitatii restructurarii obligatiilor bugetare


(1) In scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 in cuantum mai mare sau egal cu un milion lei si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.


(2) Prin obligatii bugetare, in sensul prezentului capitol, se intelege obligatia de plata a oricarei sume care se cuvine bugetului general consolidat individualizata in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului fiscal central, in vederea recuperarii.


(3) Prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 se inteleg si obligatiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de pana la 31 decembrie 2018.


(4) Restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 ianuarie 2019 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 alin. (3).


(5) Nu formeaza obiect al restructurarii urmatoarele obligatii bugetare:


a) obligatiile bugetare care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;


b) obligatiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ inceteaza dupa data aprobarii planului de restructurare si comunicarea deciziei de inlesnire la plata, debitorul poate solicita includerea in inlesnirea la plata a obligatiilor bugetare ce au facut obiectul suspendarii sau luarea altor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare. In acest scop, organul fiscal competent comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile bugetare individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile accesorii aferente;


c) obligatiile bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat de recuperat.


(6) Pentru obligatiile prevazute la alin. (5) lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurarii obligatiilor bugetare potrivit prezentului capitol. In acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal odata cu notificarea prevazuta la art. 3.


ARTICOLUL 2 Conditii pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare


(1) Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:


a) sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata reglementata de Codul de procedura fiscala;


b) sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, intocmite de un expert independent;


c) sa nu se afle in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006*), cu modificarile si completarile ulterioare;


*) Legea nr. 85/2006 a fost abrogata prin Legea nr. 85/2014.


d) sa nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale in vigoare;


e) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 alin. (3);


f) sa indeplineasca testul creditorului privat prudent, in sensul prezentei ordonante. Testul creditorului privat prudent reprezinta o analiza de sine statatoare, efectuata pe baza premiselor avute in vedere in cadrul planului de restructurare a debitorului, din care sa rezulte ca statul se comporta similar unui creditor privat, suficient de prudent si diligent, care ar obtine un grad mai mare de recuperare a creantelor in varianta restructurarii comparata atat cu varianta executarii silite, cat si cu varianta deschiderii procedurii falimentului.


(2) Conditia de la alin. (1) lit. e) se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile bugetare au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal competent sau debitorul isi indeplineste obligatiile declarative prevazute de lege in termenul stabilit potrivit art. 3 alin. (2).


ARTICOLUL 3 Notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare


(1) Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa pana la data de 30 septembrie 2019, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.


(2) Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal competent verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit vectorului fiscal pana la respectiva data, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurarii. In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala. Termenul pentru indeplinirea obligatiilor declarative este de 10 zile lucratoare.


(3) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului. Acest termen se prelungeste in mod corespunzator in situatia in care organul fiscal constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative.


(4) Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile bugetare ce pot forma obiect al restructurarii.


(5) Obligatiile bugetare care fac obiect al restructurarii se marcheaza in evidenta pe platitor si acestea se sting doar dupa stingerea obligatiilor bugetare care constituie conditie potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. i).


ARTICOLUL 4 Continutul planului de restructurare


(1) Planul de restructurare cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele:


a) prezentarea cauzelor si amploarea dificultatii financiare a debitorului, precum si masurile luate de debitor pentru depasirea acestora;


b) situatia patrimoniala a debitorului;


c) informatii referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de esalonarea la plata conform Codului de procedura fiscala;


d) masurile de restructurare a debitorului si modalitatile prin care debitorul intelege sa depaseasca starea de dificultate financiara, cu termene clare de implementare, masurile de restructurare a obligatiilor bugetare, precum si prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanti care sa demonstreze restaurarea viabilitatii debitorului.


(2) Restructurarea obligatiilor bugetare poate fi constituita din una sau mai multe masuri, din care una dintre masuri trebuie sa fie reprezentata de inlesnirile la plata obligatiilor bugetare. Masurile de restructurare a obligatiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt urmatoarele:


a) inlesniri la plata obligatiilor bugetare. Prin inlesniri la plata obligatiilor bugetare, in sensul prezentului capitol, se intelege plata esalonata a obligatiilor bugetare principale, precum si amanarea la plata a accesoriilor si/sau a unei cote din obligatiile bugetare principale, in vederea anularii potrivit art. 18.


b) conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale, in conditiile reglementate la art. 264 din Codul de procedura fiscala;


c) stingerea obligatiilor bugetare principale prin darea in plata a unor bunuri imobile ale debitorului, potrivit dispozitiilor art. 263 din Codul de procedura fiscala;


d) anularea unor obligatii bugetare principale potrivit art. 18.


(3) Prin derogare de la dispozitiile art. 263 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, cererea de dare in plata se analizeaza de comisia constituita la nivelul organului fiscal competent.


(4) Masura de anulare a unor obligatii bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligatiilor bugetare principale, in conditiile alin. (6) - (9), si nu poate avea ca obiect obligatii bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat de recuperat.


(5) Planul de restructurare poate sa prevada urmatoarele masuri de restructurare a debitorului, precum:


a) restructurarea operationala si/sau financiara;


b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;


c) restrangerea activitatii prin valorificarea partiala a activelor din averea debitorului.


(6) Pentru masura inlesnirii la plata a obligatiilor bugetare, planul de restructurare trebuie sa prevada urmatoarele:


a) perioada necesara pentru inlesnirea la plata, precum si cuantumul si termenele de plata a ratelor stabilite printr-un grafic de plata. Inlesnirea la plata nu trebuie sa depaseasca 7 ani, existand posibilitatea prelungirii potrivit art. 11 alin. (4);


b) modalitatea de plata a obligatiilor bugetare, astfel:


(i) debitorul trebuie sa achite, pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5, urmatoarele obligatii bugetare:


aa) obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2019 si data depunerii solicitarii de restructurare;


bb) obligatiile bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat de recuperat inscrise in certificatul de atestare fiscala emis potrivit art. 3 alin. (3);


cc) obligatiile bugetare stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 alin. (3) si data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5, cu exceptia celor incluse in decizia de inlesnire potrivit art. 11 sau a celor care formeaza obiect al unei alte masuri de restructurare;


dd) obligatiile bugetare declarate suplimentar de debitor si/sau stabilite de organul fiscal prin decizie intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 alin. (3) si data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5.


(ii) in primul an al inlesnirii, debitorul trebuie sa achite urmatoarele obligatii bugetare:


aa) obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre data depunerii solicitarii de restructurare si data comunicarii deciziei de inlesnire la plata;


bb) obligatiile bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat de recuperat transmise organului fiscal in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de inlesnire la plata;


cc) obligatiile bugetare stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale intre data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5 si data comunicarii deciziei de inlesnire la plata, cu exceptia celor incluse in decizia de inlesnire potrivit art. 11 sau a celor care formeaza obiect al unei alte masuri de restructurare;


dd) obligatiile bugetare declarate suplimentar de debitor si/sau stabilite de organul fiscal prin decizie intre data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5 si data comunicarii deciziei de inlesnire la plata;


(iii) in al doilea an al inlesnirii la plata, debitorul trebuie sa achite cel putin 10% din cuantumul obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata;


(iv) din al treilea an si pana la finalizarea inlesnirii la plata, debitorul trebuie sa achite restul obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata, proportional cu anii pentru care a fost acordata inlesnirea la plata;


(7) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa conditiile prevazute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie sa achite si 5% din cuantumul obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5.


(8) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum cuprins intre 30% si 40% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa conditiile prevazute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie sa achite si 10% din cuantumul obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5.


(9) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare si masura de anulare a unui cuantum cuprins intre 40% si 50% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa conditiile prevazute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie sa achite si 15% din cuantumul obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5.


(10) In cazul in care planul de restructurare prevede masura de stingere a obligatiilor bugetare prin dare in plata a unor bunuri imobile ale debitorului si/sau masura conversiei in actiuni a obligatiilor bugetare, acestea trebuie realizate in maximum un an de la data aprobarii planului de restructurare.


(11) In situatia in care debitorul intentioneaza ca restructurarea obligatiilor bugetare sa se realizeze prin masura conversiei in actiuni si/sau a darii in plata, inainte de depunerea solicitarii de restructurare prevazute la art. 5, organul fiscal analizeaza impreuna cu debitorul indeplinirea conditiilor prevazute la art. 263 si/sau 264 din Codul de procedura fiscala.


(12) Planul de restructurare trebuie sa fie aprobat de adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau de asociatul unic, dupa caz.


ARTICOLUL 5 Solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare


(1) Debitorul depune la organul fiscal competent solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, impreuna cu planul de restructurare si testul creditorului privat prudent.


(2) In situatia in care dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala, potrivit art. 3 alin. (3), si pana la data depunerii solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare au fost stinse obligatii bugetare ce pot face obiectul restructurarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu un nou certificat de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului in vederea ajustarii planului de restructurare, daca acesta nu a fost deja ajustat. In acest caz, obligatiile bugetare cuprinse in certificatul de atestare fiscala ce pot forma obiect al restructurarii nu se sting pana la momentul depunerii planului de restructurare ajustat.


(3) In analiza solicitarii depuse potrivit alin. (1) organul fiscal competent verifica:


a) daca debitorul se afla in dificultate generata de lipsa de disponibilitati banesti si are capacitatea financiara de plata pentru a beneficia de esalonarea la plata potrivit Codului de procedura fiscala;


b) daca planul de restructurare contine elementele prevazute la art. 4 alin. (1) si daca este aprobat conform art. 4 alin. (12);


c) daca masurile de restructurare a obligatiilor bugetare respecta conditiile prevazute la art. 4 alin. (2), (4) si (6) - (11), dupa caz;


d) existenta masurilor de restructurare care asigura restabilirea viabilitatii debitorului si indeplinirea testului creditorului privat prudent pe baza analizei puse la dispozitie de expertul independent, potrivit definitiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. f).


(4) Solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.


ARTICOLUL 6 Modul de solutionare a cererii


(1) In situatia in care organul fiscal competent constata ca debitorul poate beneficia de esalonarea la plata potrivit Codului de procedura fiscala, emite decizie de respingere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare si solutioneaza cererea potrivit dispozitiilor art. 184-209 din Codul de procedura fiscala. In acest caz, organul fiscal verifica conditiile de acordare a esalonarii la plata, cu exceptia conditiei prevazute la art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, care a fost verificata potrivit art. 5 alin. (3) lit. a).


(2) In cazul in care organul fiscal competent constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2, precum si conditiile prevazute la art. 5 alin. (3) lit. b) -d), emite decizie prin care aproba restructurarea obligatiilor bugetare.


(3) In cazul in care planul de restructurare contine masura de inlesnire la plata, eventual combinata cu masura de anulare, in parte, a unor obligatii bugetare principale si/sau cu celelalte masuri de restructurare a obligatiilor bugetare, organul fiscal procedeaza astfel:


a) emite decizie de inlesnire la plata a obligatiilor bugetare principale. Graficul de plata stabilit in planul de restructurare face parte integranta din decizia de inlesnire la plata;


b) emite decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor datorate de debitor aferente obligatiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurarii la plata, cu exceptia obligatiilor accesorii aferente obligatiilor bugetare principale reprezentand ajutor de stat de recuperat, care trebuie platite potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) si (ii). Se emite aceasta decizie si in situatia in care obligatiile bugetare principale prevazute la art. 1 alin. (1), (3) si (4) sunt stinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;


c) emite decizie de amanare la plata a obligatiilor bugetare principale propuse a fi anulate.


(4) In situatia in care organul fiscal competent constata ca debitorul nu indeplineste conditiile prevazute la art. 5 alin. (3) lit. b) sau c), solicita debitorului efectuarea corectiilor necesare. In cazul in care in termen de 30 de zile de la data solicitarii nu sunt efectuate corectiile, organul fiscal competent emite decizie de respingere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare, fara a fi afectat dreptul debitorului de a depune o noua solicitare in termenul prevazut la art. 22.


(5) In situatia in care organul fiscal competent constata ca debitorul nu indeplineste conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) -f), emite decizie de respingere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare.


(6) Obligatiile bugetare care fac obiect al restructurarii nu sunt considerate obligatii restante.


ARTICOLUL 7 Regimul de monitorizare si supraveghere a debitorului


(1) In vederea realizarii masurilor incluse in planul de restructurare, expertul independent realizeaza o monitorizare permanenta a debitorului, intocmind periodic un raport privind stadiul implementarii, pe care il transmite debitorului si organului fiscal.


(2) Pe toata perioada implementarii masurilor incluse in planul de restructurare, organul fiscal central instituie un regim de supraveghere a debitorului cu privire la respectarea prevederilor din planul de restructurare, precum si a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare. In acest caz, conducatorul organului fiscal competent desemneaza una sau mai multe persoane in vederea efectuarii supravegherii.


(3) Persoana/Persoanele care efectueaza supravegherea are/au urmatoarele drepturi:


a) sa participe la sedintele adunarii generale a actionarilor, asociatilor, consiliului de administratie si alte asemenea sedinte privind managementul debitorului, in calitate de observator;


b) sa aiba acces in toate locatiile in care isi desfasoara activitatea debitorul, in conditiile Codului de procedura fiscala;


c) sa aiba acces la toate documentele primite de debitor sau care emana de la debitor, inclusiv contracte, oferte sau alte acte, in conditiile Codului de procedura fiscala.


(4) Persoana/Persoanele care efectueaza supravegherea are/au urmatoarele obligatii:


a) sa analizeze raportul privind stadiul implementarii masurilor incluse in planul de restructurare intocmit de expertul independent;


b) sa semneze pentru luare la cunostinta toate cererile, declaratiile si orice alte documente depuse de debitor la organul fiscal competent;


c) sa discute cu expertul independent si sa propuna masurile si solutiile prevazute la art. 9 alin. (2), in cazul in care se constata abateri in implementarea planului de restructurare. In functie de elementele de risc identificate, propune/propun instituirea de masuri asiguratorii, potrivit Codului de procedura fiscala.


(5) Debitorul are urmatoarele obligatii:


a) sa informeze si sa comunice, in timp util, persoanei/persoanelor care efectueaza supravegherea data, ora si locul la care vor avea loc sedintele adunarii generale a actionarilor, asociatilor, consiliului de administratie si alte asemenea sedinte privind managementul debitorului, precum si documentele ce urmeaza a fi supuse dezbaterii;


b) sa permita accesul persoanei/persoanelor care efectueaza supravegherea in toate locatiile in care isi desfasoara activitatea, la solicitarea expresa a acesteia/acestora, in conditiile Codului de procedura fiscala;


c) sa permita accesul persoanei/persoanelor care efectueaza supravegherea la toate documentele primite de debitor sau care emana de la debitor, inclusiv contracte, oferte sau alte acte, precum si de a efectua copii de pe documentele solicitate, in conditiile Codului de procedura fiscala;


d) sa informeze expertul independent si persoana/persoanele care efectueaza supravegherea despre intarzierile in implementarea masurilor stabilite in planul de restructurare, cauzele acestora, precum si solutiile ce urmeaza a fi luate.


(6) In cazul in care organul fiscal competent considera necesare clarificari cu privire la raportul depus de expertul independent sau cu privire la masurile ori solutiile propuse de persoana/persoanele care efectueaza supravegherea, le poate solicita de la debitor, expertul independent si/sau de la persoana/persoanele care efectueaza supravegherea.


(7) Ori de cate ori se impune o ajustare a planului de restructurare, aceasta se efectueaza de un expert independent.


ARTICOLUL 8 Prevederi speciale privind stingerea obligatiilor bugetare administrate de organul fiscal central


(1) In cazul in care in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare se sting obligatiile bugetare, stingerea se efectueaza mai intai cu obligatiile care constituie conditie potrivit art. 4 alin. (6) - (9) si apoi cu celelalte obligatii cuprinse in certificatul de atestare fiscala care fac obiectul masurii de inlesnire la plata, in conditiile art. 20.


(2) Pentru deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare depuse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 alin. (3) se aplica dispozitiile art. 167 din Codul de procedura fiscala.


(3) Pe perioada derularii inlesnirii la plata, cu sumele de rambursat/de restituit, in limita sumei aprobate la rambursare/restituire, obligatiile bugetare se sting in urmatoarea ordine:


a) ratele de inlesnire si/sau, dupa caz, obligatiile bugetare de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata;


b) sumele datorate in contul urmatoarelor rate din graficul de plata.


(4) Prin derogare de la prevederile art. 167 alin. (5) lit. b) din Codul de procedura fiscala, in cazul deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare depuse in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data emiterii deciziei de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare, momentul exigibilitatii sumei de rambursat este data emiterii deciziei de rambursare.


(5) Prin data emiterii deciziei de rambursare, prevazuta la alin. (4), se intelege data inregistrarii acesteia la organul fiscal competent.


(6) Diferentele de obligatii bugetare ramase nestinse in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare se comunica debitorului printr-o instiintare de plata.


ARTICOLUL 9 Conditii pe perioada de derulare a planului de restructurare


(1) Debitorul are obligatia de a indeplini masurile prevazute in planul de restructurare, in termenele stabilite in acesta.


(2) In cazul in care persoana/persoanele care efectueaza supravegherea constata ca masurile de restructurare a debitorului, inclusiv masurile de restructurare a obligatiilor bugetare, cu exceptia inlesnirilor la plata, nu sunt realizate in termenele/perioadele prevazute in planul de restructurare, notifica debitorul si ii acorda un termen rezonabil in raport cu natura si complexitatea masurii, care poate fi prelungit pentru motive justificate, dar nu mai mult de 6 luni de la data constatarii, in vederea realizarii acestora sau a prezentarii unui plan de restructurare ajustat, daca masurile nu pot fi implementate din cauze obiective.


(3) Inlesnirea la plata isi mentine valabilitatea in urmatoarele conditii:


a) debitorul sa declare si sa achite, potrivit legii, obligatiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de inlesnire la plata. Inlesnirea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt declarate si/sau achitate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege inclusiv sau pana la finalizarea inlesnirii la plata in situatia in care acest termen se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata;


b) debitorul sa achite, potrivit legii, obligatiile bugetare stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de inlesnire la plata. Inlesnirea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate in cel mult 30 de zile de la termenul de plata prevazut de lege sau pana la finalizarea perioadei de inlesnire la plata in situatia in care termenul de 30 de zile se implineste dupa aceasta data;


c) debitorul sa achite diferentele de obligatii bugetare rezultate din declaratii rectificative in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaratiei;


d) debitorul sa respecte cuantumul si termenele de plata din graficul de plata. Inlesnirea la plata isi mentine valabilitatea si daca rata din grafic este achitata pana la urmatorul termen de plata din graficul de plata;


e) debitorul sa achite obligatiile bugetare stabilite de alte organe decat organele fiscale si transmise spre recuperare organelor fiscale, precum si amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de inlesnire la plata, in cel mult 180 de zile de la comunicarea somatiei sau pana la finalizarea inlesnirii la plata in situatia in care termenul de 180 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata;


f) debitorul sa achite obligatiile bugetare ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor potrivit art. 8 alin. (6), in cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata;


g) debitorul sa achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile bugetare stabilite in acte administrative ce au fost suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care suspendarea executarii actului administrativ a incetat dupa data comunicarii deciziei de inlesnire la plata;


h) debitorul sa achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile bugetare stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata organului fiscal competent dupa emiterea deciziei de inlesnire la plata;


i) debitorul sa achite sumele pentru care s-a stabilit raspunderea, incepand cu data comunicarii deciziei de inlesnire la plata, potrivit prevederilor legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala, in cel mult 30 de zile de la data stabilirii raspunderii;


j) debitorul sa nu intre sub incidenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) sau d);


k) debitorul sa respecte obligatiile prevazute la art. 7 alin. (5);


l) debitorul sa achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile bugetare datorate de debitorii care fuzioneaza, potrivit legii, si care nu beneficiaza de restructurarea obligatiilor bugetare.


(4) In situatia in care termenele prevazute la alin. (3) se implinesc dupa data finalizarii inlesnirii la plata, obligatiile bugetare trebuie stinse pana la data finalizarii inlesnirii la plata.


(5) In situatia in care sumele care au format obiect al inlesnirii la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la alin. (3), organul fiscal competent comunica debitorului decizia de finalizare a inlesnirii la plata.


ARTICOLUL 10 Modificarea planului de restructurare


Pe perioada derularii planului de restructurare, acesta poate fi modificat din initiativa debitorului, in cazul in care constata anterior implinirii termenelor ca masurile incluse in plan, inclusiv masurile de restructurare a obligatiilor bugetare, cu exceptia inlesnirilor la plata, nu pot fi realizate, din motive obiective, in termenele stabilite. In cazul prezentarii unui plan de restructurare ajustat, debitorul trebuie sa actualizeze testul creditorului privat prudent. In cazul in care organul fiscal accepta planul de restructurare ajustat, in functie de rezultatul noului test, organul fiscal ajusteaza obligatiile bugetare prevazute in deciziile emise potrivit art. 6 alin. (3).


ARTICOLUL 11 Modificarea deciziei de inlesnire la plata in perioada de valabilitate a inlesnirii


(1) Pe perioada de valabilitate a inlesnirii, decizia de inlesnire la plata poate fi modificata la cererea debitorului prin includerea in cuprinsul acesteia a urmatoarelor obligatii bugetare cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent:


a) obligatiile bugetare de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, prevazute la art. 9 alin. (3) lit. a) -c), e) -i) si l);


b) obligatiile bugetare exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii inlesnirii, prevazute la art. 14 alin. (2);


c) obligatiile bugetare pentru care s-a aprobat un plan de restructurare ajustat potrivit art. 9 alin. (2).


(2) Debitorul poate depune cel mult doua cereri de modificare a deciziei de inlesnire la plata intr-un an calendaristic sau, dupa caz, intr-o fractiune de an calendaristic. Pentru obligatiile bugetare prevazute la art. 9 alin. (3) lit. g) si h) si alin. (8) al prezentului articol, debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de inlesnire la plata ori de cate ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei de inlesnire la plata prin includerea tuturor obligatiilor bugetare ce reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii inlesnirii la plata la data depunerii cererii.


(3) Cererea se depune pana la implinirea termenului prevazut la art. 9 alin. (3) lit. a) -c), e) -i) si l), dupa caz, ori pana la implinirea termenului prevazut la art. 14 alin. (2) si se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de inlesnire la plata sau decizie de respingere, dupa caz.


(4) In situatia in care debitorul solicita modificarea deciziei de inlesnire la plata, acesta prezinta un plan de restructurare ajustat, aprobat potrivit art. 4 alin. (12), care cuprinde un nou grafic de plata. Noul grafic de plata poate fi prelungit, cu acordul prealabil al persoanei/persoanelor care efectueaza supravegherea, pe o perioada de maximum 3 ani, indiferent de numarul cererilor de modificare depuse.


(5) In cazul in care se solicita modificarea inlesnirii la plata, accesoriile aferente sumelor care se includ in inlesnire se amana la plata in vederea scutirii.


(6) Cuantumul si termenele de plata ale noilor rate de inlesnire se stabilesc prin graficul de plata prevazut la alin. (4) cu respectarea art. 4 alin. (6) - (9), care face parte integranta din decizia de modificare a deciziei de inlesnire la plata.


(7) In situatia in care pe perioada de valabilitate a inlesnirii la plata se desfiinteaza sau se anuleaza, in tot sau in parte, actul administrativ in care sunt individualizate obligatii bugetare ce fac obiectul inlesnirii la plata, decizia de inlesnire la plata se modifica in mod corespunzator, la cererea debitorului.


(8) In situatia in care pe perioada de valabilitate a inlesnirii debitorul obtine o suspendare a executarii actului administrativ in care sunt individualizate obligatii bugetare ce fac obiectul inlesnirii la plata, decizia de inlesnire la plata se modifica, la cererea debitorului.


(9) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru obligatiile bugetare ale unui debitor care nu beneficiaza de inlesnire la plata si fuzioneaza, potrivit legii, cu un alt debitor care beneficiaza de inlesnirea la plata.


ARTICOLUL 12 Accesorii


(1) Pentru obligatiile bugetare ce formeaza obiect al restructurarii, cu exceptia obligatiilor bugetare principale reprezentand ajutor de stat de recuperat, nu se datoreaza si nu se calculeaza obligatii de plata accesorii de la data aprobarii planului de restructurare.


(2) Pentru rata de inlesnire la plata achitata cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de plata, potrivit art. 9 alin. (3) lit. d), precum si pentru diferentele de obligatii bugetare marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, potrivit art. 8 alin. (6), se percepe o penalitate, care i se comunica debitorului prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit prevederilor art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.


(3) Nivelul penalitatii este de 5% din:


a) suma ramasa nestinsa din rata de inlesnire, reprezentand obligatii bugetare principale;


b) diferentele de obligatii bugetare marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare.


(4) Penalitatea se face venit la bugetul de stat.


ARTICOLUL 13 Esecul planului de restructurare


(1) Planul de restructurare esueaza in situatia in care masurile de restructurare a debitorului inclusiv masurile de restructurare a obligatiilor bugetare, cu exceptia inlesnirilor la plata, nu sunt implementate la termenele stabilite in plan si dupa notificarea debitorului potrivit art. 9 alin. (2) acesta nu prezinta un plan de restructurare ajustat sau nu realizeaza masurile in termenul stabilit de persoana/persoanele care supravegheaza debitorul. Planul de restructurare esueaza si in situatia in care inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea.


(2) Inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozitiile art. 9 alin. (3). Organul fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii valabilitatii inlesnirii la plata, care se comunica debitorului.


(3) Pierderea valabilitatii inlesnirii la plata atrage:


a) inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma nestinsa. Dispozitiile art. 21 raman aplicabile;


b) pierderea valabilitatii amanarii la plata a dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor, precum si a obligatiilor bugetare principale amanate la plata. In acest caz, odata cu decizia de constatare a pierderii valabilitatii inlesnirii la plata se comunica debitorului si decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor datorate de debitor, precum si a obligatiilor bugetare principale amanate la plata.


(4) In cazul pierderii valabilitatii inlesnirii la plata, pentru obligatiile bugetare ramase de plata din restructurare, se datoreaza de la data emiterii deciziei de inlesnire la plata dobanzi potrivit art. 174 din Codul de procedura fiscala.


ARTICOLUL 14 Mentinerea inlesnirii la plata


(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei inlesniri la plata a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la art. 9 alin. (3), precum si la alin. (2) al prezentului articol, cu exceptia cazului in care inlesnirea a fost pierduta ca urmare a nerespectarii conditiei prevazute la art. 9 alin. (3) lit. j), de doua ori intr-un an calendaristic sau intr-o fractiune de an calendaristic, daca depune o cerere in acest scop inainte de stingerea tuturor obligatiilor bugetare care au facut obiectul inlesnirii la plata. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii inlesnirii, cu pastrarea perioadei de inlesnire deja aprobate. In aceasta situatie planul de restructurare se mentine.


(2) Pentru mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, debitorul are obligatia sa achite obligatiile bugetare exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii inlesnirii, cu exceptia celor care au facut obiectul inlesnirii a carei valabilitate a fost pierduta, in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei. Prevederile art. 9 sunt aplicabile in mod corespunzator.


ARTICOLUL 15 Suspendarea executarii silite


(1) Pentru obligatiile bugetare care fac obiectul restructurarii, precum si pentru obligatiile prevazute la art. 9 alin. (3) lit. a) -c), e) -i) si l) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data depunerii solicitarii prevazute la art. 5. In cazul obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (3) lit. e), executarea silita se suspenda dupa comunicarea somatiei.


(2) Odata cu comunicarea deciziei de aprobare a planului de restructurare catre debitor, organele fiscale competente comunica, in scris, institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului masura de ridicare a executarii silite prin poprire.


(3) Sechestrele si masurile asiguratorii instituite de organul fiscal se mentin pe perioada acordarii inlesnirii la plata. In situatia in care bunurile sechestrate potrivit Codului de procedura fiscala trebuie valorificate in vederea asigurarii finantarii si/sau platii datoriilor debitorului, organul fiscal ridica sechestrele, prin emiterea unei decizii la cererea debitorului, cu avizul persoanei/persoanelor care efectueaza supravegherea potrivit art. 7, iar sumele obtinute sunt folosite de debitor pentru punerea in aplicare a planului de restructurare.


(4) In cazul emiterii deciziei de respingere, incepe sau continua executarea silita, de la data comunicarii acesteia. Dispozitiile art. 21 raman aplicabile.


ARTICOLUL 16 Regimul special al obligatiilor bugetare de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar


(1) Pentru debitorii care au solicitat restructurarea obligatiilor bugetare si care trebuie sa achite obligatiile bugetare administrate de organul fiscal central intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competenta nu revoca/nu suspenda actul pe motiv de neplata a obligatiilor bugetare la termenul prevazut in legislatia specifica.


(2) In situatia in care solicitarea de restructurare a fost respinsa, debitorii prevazuti la alin. (1) trebuie sa achite obligatiile bugetare de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar in scopul mentinerii actului, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere. In acest caz, o noua solicitare de restructurare se poate depune numai dupa achitarea acestor obligatii bugetare cu respectarea termenului prevazut la art. 22.


(3) Pe perioada derularii planului de restructurare, autoritatea competenta nu revoca/nu suspenda autorizatia, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv de neplata a obligatiilor bugetare la termenul prevazut in legislatia specifica.


ARTICOLUL 17 Calcularea termenelor


(1) Termenele stabilite in prezentul capitol se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare de la care incep sa curga si expirand la ora 24,00 a ultimei zile in care se implinesc termenele.


(2) In situatia in care termenele prevazute la alin. (1) se implinesc intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat, acestea se prelungesc pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.


ARTICOLUL 18 Finalizarea planului de restructurare


(1) In situatia in care masurile de restructurare a debitorului, precum si masurile de restructurare a obligatiilor bugetare au fost realizate, planul de restructurare se considera finalizat, iar dobanzile, penalitatile si toate accesoriile datorate de debitor, amanate la plata, precum si obligatiile bugetare principale amanate la plata se anuleaza prin decizie, care se comunica debitorului odata cu decizia de finalizare a planului de restructurare.


(2) Decizia de finalizare a planului de restructurare a obligatiilor bugetare impreuna cu decizia de anulare a obligatiilor bugetare principale si accesorii amanate la plata se comunica debitorului, potrivit Codului de procedura fiscala.


ARTICOLUL 19 Indreptarea erorilor din actele intocmite de organul fiscal


Organul fiscal competent poate indrepta erorile din continutul actelor intocmite, din oficiu sau la cererea debitorului, printr-o decizie de indreptare a erorii. Decizia de indreptare a erorii produce efecte fata de debitor de la data comunicarii acesteia, potrivit legii.


ARTICOLUL 20 Plata cu anticipatie a sumelor cuprinse in graficul de plata


(1) Debitorul poate plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de plata. In acest caz, debitorul notifica organul fiscal, prin cerere, intentia de a stinge anticipat aceste sume. In cazul achitarii anticipate partiale, organul fiscal competent instiinteaza debitorul, pana la urmatorul termen de plata din grafic, cu privire la stingerea sumelor datorate in contul urmatoarelor rate de inlesnire aprobate pana la concurenta cu suma achitata.


(2) Organul fiscal reface graficul de plata, din oficiu, pana la urmatorul termen de plata a ratelor, in urmatoarele situatii:


a) ori de cate ori are loc o diminuare a obligatiilor bugetare incluse in decizia de inlesnire la plata ca urmare a anularii unor titluri de creanta/titluri executorii;


b) se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de plata, cu respectarea perioadei de inlesnire aprobate. In acest caz, ratele ce fac obiectul stingerii anticipate sunt exigibile la data platii sau la data emiterii deciziei de rambursare, dupa caz;


c) in graficul de plata exista si obligatii bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii, iar acestea au fost stinse, total sau partial, potrivit legislatiei specifice, de catre organele care le gestioneaza.


(3) In cazul prevazut la alin. (2), noul grafic de inlesnire se comunica debitorului in termen de 10 de zile, prin decizia organului fiscal competent, si il inlocuieste pe cel existent in planul de restructurare.


(4) Ori de cate ori se prezinta un plan de restructurare ajustat care cuprinde un nou grafic de plata potrivit prezentului capitol, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de inlesnire la plata, la care anexeaza noul grafic.


ARTICOLUL 21 Solicitarea deschiderii procedurii insolventei


Organul fiscal competent are obligatia de a solicita deschiderea procedurii insolventei, in conditiile Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia debitorilor care se afla in administrare speciala potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a operatorilor economici din industria nationala de aparare care sunt autorizati si inscrisi in registrul unic al operatorilor economici si al capacitatilor de productie si/sau servicii pentru aparare potrivit Legii nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarele situatii:


a) in cazul in care debitorul nu depune solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 in termenul prevazut la art. 22;


b) in cazul in care organul fiscal competent respinge solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 si nu emite acordul de principiu pentru acordarea unei esalonari conform Codului de procedura fiscala si debitorul nu achita obligatiile bugetare in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere, dar nu mai devreme de termenul prevazut la art. 22;


c) in cazul in care planul de restructurare esueaza si debitorul nu achita obligatiile bugetare in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei de constatare a pierderii valabilitatii inlesnirii la plata, dar nu mai devreme de termenul prevazut la art. 22.


ARTICOLUL 22 Termenul de depunere a solicitarii de restructurare


(1) Solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 se poate depune in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, sub sanctiunea decaderii.


(2) Pentru debitorii care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se afla intr-o procedura de cercetare sau investigatie a Comisiei Europene din punctul de vedere al compatibilitatii cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, termenul de 6 luni prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data agrearii modului de acordare a facilitatii fiscale de catre Comisia Europeana.


CAPITOLUL II


Anularea unor obligatii accesorii


ARTICOLUL 23 Sfera de aplicare


(1) Prezentul capitol se aplica pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei.


(2) Pot beneficia de prevederile prezentului capitol si debitorii - persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutiile publice - care au obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.


(3) In sensul prezentului capitol, prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se intelege:


a) obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv;


b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;


c) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.


(4) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:


a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;


b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.


(5) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv si obligatiile de plata care, la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.


(6) Pentru obligatiile prevazute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor. In acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.


ARTICOLUL 24 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018


Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;


b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;


c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;


d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.


ARTICOLUL 25 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa


(1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente diferentelor de obligatii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;


b) toate obligatiile bugetare principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 15 decembrie 2019 inclusiv;


c) sunt indeplinite, in mod corespunzator, conditiile prevazute la art. 24 lit. b) -d).


(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul corectarii erorilor din deconturile de taxa pe valoarea adaugata efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare.


ARTICOLUL 26 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare cu termene de plata pana la data de 31 decembrie 2018 si stinse pana la aceasta data


Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si stinse pana la aceasta data se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ si in mod corespunzator conditiile prevazute la art. 24 lit. b-d).


ARTICOLUL 27 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare cu termene de plata pana la data de 31 decembrie 2018 individualizate in decizii de impunere


(1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;


b) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.


(2) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedura fiscala, in situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, in scopul acordarii anularii prevazute la art. 25, organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de debitori in cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.


ARTICOLUL 28 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante


(1) Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal competent cu privire la intentia lor, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevazuta la art. 24 lit. d).


(2) Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal competent verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit vectorului fiscal pana la respectiva data, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale potrivit art. 24-27. In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala.


(3) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului.


(4) Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. 24-27.


(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):


a) dobanzile, penalitatile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii. In acest caz, organul fiscal emite decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor;


b) procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a);


c) obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.


(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile si pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de anulare a accesoriilor si data emiterii deciziei de solutionare a cererii potrivit art. 30 alin. (1).


(7) Decizia de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor isi pierde valabilitatea in oricare dintre urmatoarele situatii:


a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz;


b) la data de 15 decembrie 2019, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.


(8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol si care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.


ARTICOLUL 29 Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal central


(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedura fiscala, pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 28 si au infiintate popriri la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, de catre organul de executare fiscala, asupra disponibilitatilor banesti, pot efectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate.


(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si pentru popririle infiintate intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si data de 15 decembrie 2019 inclusiv.


ARTICOLUL 30 Cererea de anulare a accesoriilor


(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusa potrivit prezentului capitol, se solutioneaza prin decizie de anulare a accesoriilor sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.


(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol in oricare dintre situatiile prevazute la art. 24-27, daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea anularii.


ARTICOLUL 31 Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care beneficiaza de esalonare la plata


(1) Debitorii care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Codului de procedura fiscala, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor, potrivit prevederilor art. 25-27, daca indeplinesc conditiile prevazute de aceste articole, dar doresc si mentinerea esalonarii la plata.


(2) Debitorii care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Codului de procedura fiscala, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor, daca esalonarea la plata se finalizeaza pana la 15 decembrie 2019. In acest caz, accesoriile incluse in ratele de esalonare cu termene de plata dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante achitate odata cu plata ratei de esalonare se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.


ARTICOLUL 32 Anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale


(1) In cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplica de catre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ- teritoriale ale municipiului Bucuresti, optional, daca consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi.


(2) Prin hotararea prevazuta la alin. (1) consiliul local aproba si procedura de acordare a anularii accesoriilor.


ARTICOLUL 33 Anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 administrate de alte institutii sau autoritati publice


Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul obligatiilor bugetare administrate de alte institutii sau autoritati publice. In acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune si se solutioneaza de catre institutia sau autoritatea publica care administreaza respectivele obligatii bugetare.


ARTICOLUL 34 Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care au cereri de rambursare


Debitorii care, la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, au cereri de rambursare in curs de solutionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau partial rambursarea beneficiaza de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, daca achita obligatiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate in cererea de rambursare, in 30 de zile de la data comunicarii deciziei prin care se respinge rambursarea.


CAPITOLUL III


Dispozitii finale


ARTICOLUL 35 Mentinerea valabilitatii facilitatilor fiscale


Facilitatile fiscale prevazute de prezenta ordonanta isi mentin valabilitatea si in urmatoarele cazuri:


a) in cazul desfiintarii actului administrativ fiscal in procedura de solutionare a contestatiei chiar daca s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;


b) in cazul in care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 sau 28, organul fiscal constata existenta unor obligatii bugetare ce nu au fost incluse in certificatul de atestare fiscala.


ARTICOLUL 36 Posibilitatea de contestare


Impotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei ordonante se poate formula contestatie potrivit art. 268-281 din Codul de procedura fiscala.


ARTICOLUL 37 Acte normative de aplicare


(1) Procedura de aplicare a cap. I se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.


(2) Procedura de aplicare a cap. II se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul obligatiilor bugetare administrate de catre organul fiscal central, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.


(3) In cazul obligatiilor bugetare administrate de alte institutii sau autoritati publice, cu exceptia unitatilor administrativ- teritoriale si a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, procedura de aplicare a cap. II se aproba de conducatorul institutiei sau autoritatii publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ
Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justit ...

Legea nr. 61/1991, Republicata si actualizata 2020, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linist
Legea nr. 61/1991, Republicata si actualizata 2020, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor ...

OUG 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului
Ordonanta de urgenta nr. 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma ...

OUG 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normati
Ordonanta de urgenta nr. 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activita ...

OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice
Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asu ...

OUG nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Ordonanta de urgenta nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

OUG 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordonanta de urgenta nr. 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 ...

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 ...

OG nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Ordonanta nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura ...Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de acces la documentele continute in dosarul unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a medicamentelor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatie
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost at
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Judecatori eliberati din functie la data de 13 februarie 2020
14 Feb 2020 | 425