Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

INTEGRAL: Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice


Ordinul nr. 856/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 723 din 03.09.2019.

Articolul I
Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, aprobat prin Ordinul viceprim- ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentand maximum 15% din valoarea finantata de Autoritate;".
2. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care AMPOR declara neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanteaza/nu se platesc/se recupereaza de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, dupa caz, in functie de persoana culpabila."
3. La articolul 7 alineatul (1), literele f) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) cerere/cereri de decontare - solicitare/solicitari a/ale instalatorului adresata/adresate in scris Autoritatii, in baza careia/carora se face decontarea cheltuielilor eligibile, depusa/depuse pentru fiecare regiune in parte, dintre cele prevazute la art. 3; formularul cererii de decontare este prevazut in anexa la contractul de participare in vederea decontarii;
. . . . . . . . . .
o) dosar de decontare - dosarul depus de instalatorul validat la Autoritate, care cuprinde una sau mai multe cereri de decontare, astfel cum sunt definite la lit. f), insotita/insotite in mod obligatoriu de documentele justificative a caror lista este prevazuta in cuprinsul acesteia;".
4. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l1), cu urmatorul cuprins:
"l1) contributie proprie - suma sustinuta de beneficiarul final, reprezentand diferenta dintre valoarea acordata de Autoritate prin Program si valoarea totala a facturii aferente achizitiei si montarii sistemului de panouri fotovoltaice;".
5. La articolul 18 alineatul (3) litera b), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. adresa unde se implementeaza proiectul, numarul cartii funciare a imobilului constructie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum si numarul cadastral ale imobilului respectiv;".
6. La articolul 19 alineatul (1), literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) imobilul pe care se implementeaza proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice, cu exceptia cazului in care este afectat de o ipoteca imobiliara; nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
. . . . . . . . . .
f) solicitantul si coproprietarii pot depune o singura cerere de finantare in cadrul programului pentru un imobil identificat cu numar cadastral; in cazul in care exista mai multi proprietari asupra imobilului pentru care se solicita finantare, cererea de finantare va fi depusa doar de catre unul dintre acestia si va fi semnata de toti coproprietarii;".
7. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care se depun doua cereri de finantare pentru acelasi imobil identificat cu numar cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finantare."
8. La articolul 20 alineatul (7), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) sa functioneze pana la 2.000 m altitudine;".
9. La articolul 20, alineatele (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(10) Invertorul trebuie sa fie verificat de catre operatorul de retea relevant, in conformitate cu prevederile privind responsabilitatile acestuia stipulate in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public.
(11) Verificarea prevazuta la alin. (10) are in vedere stabilirea conformitatii invertorului cu cerintele legale in vigoare."
10. La articolul 21, literele e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul, in original; in cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, se va prezenta, in plus fata de extrasul de carte funciara aferent constructiei, extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, din care sa rezulte ca este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren; in situatia in care extrasul de carte funciara este obtinut de solicitant in format electronic, se depune la instalatorul validat copia tiparita a acestuia, care contine si codul de verificare;
. . . . . . . . . .
g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data inscrierii, in original, in copie legalizata sau emis in SPV; in situatia in care certificatul este obtinut de solicitant in format SPV, se depune la instalatorul validat copia tiparita a acestuia, care contine si codul de verificare;".
11. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Analiza documentelor prevazute la alin. (1) este efectuata de o comisie, denumita in continuare comisia de analiza, din care pot face parte atat persoane din cadrul Autoritatii, cat si personal extern."
12. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 25
Incheierea contractului de finantare nerambursabila
(1) Autoritatea pune la dispozitia solicitantilor aprobati, prin intermediul aplicatiei informatice, contractul de finantare nerambursabila, care poarta semnatura reprezentantului legal, precum si declaratia pe propria raspundere a solicitantului, al carei model este prevazut in anexa nr. 31 la ghid.
(2) Dupa introducerea ATR, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), aplicatia informatica genereaza documentele prevazute la alin. (1), pe care instalatorul le listeaza si le pune la dispozitia solicitantului aprobat in vederea completarii si semnarii de catre acesta. Instalatorul nu permite semnarea contractului de finantare daca solicitantul aprobat nu a completat si nu a semnat declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1).
(3) In termenul prevazut la art. 24 alin. (1), instalatorul validat scaneaza si introduce in aplicatia informatica documentele prevazute la alin. (1), semnate de catre solicitantul aprobat."
13. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul programului se realizeaza de catre instalatorul validat prin depunerea cererii de decontare, cate una pentru fiecare dintre regiunile prevazute la art. 3, inregistrata separat la Autoritate, insotita de documentele justificative prevazute in prezentul ghid.
(2) Dosarul de decontare, cuprinzand una sau mai multe cereri de decontare, se depune la Autoritate cel mult o data pe luna, cu exceptia ultimului dosar, care poate fi depus pana in ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de participare."
14. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 30
Continutul dosarului de decontare
Dosarul de decontare contine urmatoarele:
a) cererea de decontare, semnata de catre reprezentantul legal al instalatorului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta;
b) lista beneficiarilor finali inscrisi, generata de aplicatia informatica, semnata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal al instalatorului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresa loc de implementare, serie contoare, putere instalata, suma solicitata; lista beneficiarilor finali pentru care se solicita finantarea, semnata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal al instalatorului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta si editata cu ajutorul aplicatiei informatice;
c) dosarele de finantare ale beneficiarilor finali, care cuprind urmatoarele documente:
(i) documentele mentionate la art. 21 si 27, in forma solicitata prin ghid;
(ii) contestatiile impotriva deciziei Comitetului director, dupa caz, in original;
(iii) ATR, in copie;
(iv) contractul de finantare nerambursabila, semnat de beneficiarul final, in original;
(v) declaratia pe propria raspundere a solicitantului aprobat, potrivit art. 25 alin. (2)."
15. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Monitorizarea finantarii acordate in cadrul programului, a investitiilor realizate, precum si a respectarii conditiilor prevazute in prezentul ghid se face de catre Autoritate pe o perioada de 6 ani de la data emiterii catre beneficiarul final a certificatului de racordare."
16. La articolul 31 alineatul (2), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. sa aduca la cunostinta potentialilor terti dobanditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementeaza proiectul informatiile cu privire la situatia acestuia si sa depuna diligentele in vederea preluarii de catre acestia a obligatiilor prevazute in contractul de finantare incheiat cu Autoritatea;".
17. La articolul 31 alineatul (2), dupa punctul 6 se introduc doua noi puncte, punctele 7 si 8, cu urmatorul cuprins:
"7. sa nu instraineze imobilul pe care este implementat proiectul si sa nu il greveze cu sarcini, altele decat ipoteca imobiliara, catre persoane juridice sau entitati care desfasoara activitati economice, sub sanctiunea recuperarii de catre Autoritate a finantarii acordate;
8. sa nu afecteze investitia finantata si functionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementeaza proiectul."
18. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 311
Pierderea dreptului de semnare a contractului de finantare/Recuperarea finantarii in cadrul programului
(1) Autoritatea anuleaza dreptul solicitantului aprobat de a semna contractul de finantare/recupereaza finantarea acordata si reziliaza contractul de finantare fara acordarea unui termen pentru inlaturarea deficientelor si fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile in urmatoarele situatii:
a) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementeaza proiectul in urma executarii silite instituite de catre creditorul persoana juridica;
b) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementeaza proiectul in urma executarii silite instituite de catre creditorul persoana fizica, iar aceasta din urma nu preia obligatiile beneficiarului in cadrul Programului;
c) imobilul pe care se implementeaza proiectul intra sub incidenta Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite;
d) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementeaza proiectul unei persoane juridice sau unei entitati care desfasoara activitati economice;
e) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementeaza proiectul unei persoane fizice, iar aceasta din urma nu a preluat obligatiile beneficiarului in cadrul Programului;
f) solicitantul aprobat/beneficiarul instituie in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice o sarcina nepermisa de prezentul ghid (enumerare cu titlu exemplificativ: comodat, locatiune).
(2) Pentru verificarea conditiilor de la alin. (1), Autoritatea si organismele abilitate au dreptul sa solicite informatii si documente relevante de la institutiile competente."
19. La articolul 34, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Daca situatia prevazuta la alin. (3) intervine dupa efectuarea platilor catre instalatorii validati, in baza dosarelor de decontare, Autoritatea recupereaza de la succesorii in drepturi/beneficiarii finali sumele finantate."
20. La anexa nr. 2 la ghid, "Contract de participare in vederea decontarii", la articolul 4 punctul 4.1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) sa permita reprezentantilor AFM si altor organisme abilitate accesul la sediul sau social si punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor si a evidentelor contabile, precum si a altor documente relevante in legatura cu derularea programului;".
21. La anexa nr. 2 la ghid, la articolul 4 punctul 4.1, dupa litera p) se introduc doua noi litere, literele q) si r), cu urmatorul cuprins:
"q) sa asigure accesul, in vederea obtinerii finantarii, in mod nemijlocit si nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice in cadrul programului, in ceea ce priveste egalitatea de gen si sanse si cu privire la accesul persoanelor cu dizabilitati, potrivit prevederilor legale;
r) sa returneze sumele platite de catre AFM, in situatia in care AMPOR declara neeligibile cheltuielile aferente acestora, iar in sarcina instalatorului se retine culpa acestuia."
22. La anexa nr. 2 la ghid, anexa la contractul de participare in vederea decontarii se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
23. La anexa nr. 3 la ghid, "Cerere de finantare nerambursabila", punctul I, paragraful privind adresa completa a solicitantului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Adresa completa a solicitantului
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .
Localitatea (oras, municipiu, comuna, sat) . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . .
Telefon fix: prefix judet . . . . . . . . . ., nr. telefon . . . . . . . . . .
Telefon mobil . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ."
24. La anexa nr. 3 la ghid, punctul I, paragraful privind adresa completa a imobilului la care se implementeaza proiectul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Adresa completa a imobilului la care se implementeaza proiectul
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., nr. cartii funciare si nr. cadastral . . . . . . . . . ., localitatea (oras, municipiu, comuna, sat) . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ."
25. La anexa nr. 3 la ghid, punctul II, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu datele de identificare sus-mentionate, solicit o finantare nerambursabila in suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentand cofinantare in procent de pana la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala de distributie a energiei electrice, putere instalata de minimum 3kWp, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finantare."
26. La anexa nr. 3 la ghid, punctul II, al doilea paragraf se abroga.
27. La anexa nr. 3 la ghid, punctul III, literele a), f) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) imobilul pe care se implementeaza proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice, cu exceptia ipotecii imobiliare; nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, al vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
. . . . . . . . . .
f) voi aduce la cunostinta potentialilor terti dobanditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementeaza proiectul informatiile cu privire la situatia acestuia si voi depune diligentele
in vederea preluarii de catre acestia a obligatiilor prevazute in contractul de finantare incheiat cu Autoritatea, pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
. . . . . . . . . .
h) ma angajez sa permit accesul reprezentantilor Autoritatii, precum si al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activitatilor realizate din finantarea acordata, inclusiv in perioada de monitorizare;".
28. La anexa nr. 3 la ghid, punctul III, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:
"o) ma oblig sa nu instrainez si sa nu grevez cu sarcini, altele decat ipoteca imobiliara, imobilul pe care este implementat proiectul, catre persoane juridice sau entitati care desfasoara activitati economice, pana la semnarea si pe perioada de valabilitate a contractului de finantare."
29. La anexa nr. 3 la ghid, la "Declaratie pe propria raspundere a coproprietarilor, daca este cazul", dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
"21. sunt/suntem de acord ca pe imobilul identificat la pct. 1 sa se instaleze sistemul de panouri fotovoltaice pentru care este data prezenta declaratie."
30. La anexa nr. 4 la ghid, "Contract de finantare nerambursabila", punctele 3 si 4 de la articolul 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"3. Data emiterii certificatului de racordare reprezinta data finalizarii proiectului.
4. Durata de monitorizare a proiectului este de 6 ani de la data finalizarii proiectului."
31. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.1, dupa subpunctul 5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6, cu urmatorul cuprins:
"6. sa aduca la cunostinta potentialilor terti dobanditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementeaza proiectul informatiile cu privire la situatia acestuia si sa depuna diligentele in vederea preluarii de catre acestia a obligatiilor prevazute in contractul de finantare incheiat cu Autoritatea;".
32. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5, punctul 5.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5.2. Obligatiile beneficiarului final pe parcursul monitorizarii proiectului:
1. sa utilizeze si sa conserve bunurile achizitionate in baza acestui contract cu diligentele unui bun proprietar si sa le mentina in functiune pe o perioada de 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;
2. sa aduca la cunostinta potentialilor terti dobanditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementeaza proiectul informatiile cu privire la situatia acestuia si sa depuna diligentele in vederea preluarii de catre acestia a obligatiilor prevazute in contractul de finantare incheiat cu Autoritatea si a celor de la art. 31 alin. (2) din ghid;
3. sa nu delocalizeze investitia finantata prin prezentul contract in afara regiunii de dezvoltare regionala in cadrul careia a fost prevazuta initial implementarea proiectului;
4. sa permita accesul persoanelor autorizate in vederea colectarii datelor referitoare la energia electrica produsa si, dupa caz, livrata in reteaua nationala de distributie a energiei electrice."
33. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.3, subpunctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. sa notifice AFM si sa prezinte documentele corespunzatoare, in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, in ceea ce priveste imobilul pe care se implementeaza proiectul sau cu privire la informatiile furnizate AFM in vederea obtinerii finantarii;".
34. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.3, dupa subpunctul 4 se introduc cinci noi subpuncte, subpunctele 5-9, cu urmatorul cuprins:
"5. sa nu instituie sarcini asupra imobilului pe care se implementeaza proiectul, cu exceptia ipotecii imobiliare, in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice;
6. sa nu instraineze imobilul pe care este implementat proiectul catre persoane juridice sau entitati care desfasoara activitati economice, sub sanctiunea restituirii catre Autoritate a finantarii acordate;
7. sa nu afecteze investitia finantata si functionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementeaza proiectul;
8. sa returneze finantarea catre AFM, in situatia in care AMPOR declara neeligibile cheltuielile efectuate in cadrul proiectului, iar in sarcina beneficiarului final se retine culpa acestuia;
9. sa returneze finantarea catre AFM, in situatia in care pierde dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se implementeaza proiectul, in cazul de executare silita."
35. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5, punctul 5.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5.4. In situatia in care succesorii in drepturi sau tertii dobanditori persoane fizice nu preiau obligatiile asumate prin prezentul contract, succesorii in drepturi/beneficiarul final este obligat sa restituie AFM sumele finantate."
36. La anexa nr. 4 la ghid, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"ARTICOLUL 7
Cazuri de culpa
1. Nerespectarea de catre beneficiarul final a oricareia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpa.
2. Constituie caz de culpa si urmatoarele fapte ale beneficiarului final:
a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevazuta in contract;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie in legatura cu proiectul, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
3. AFM va notifica beneficiarul final in situatia constatarii unui caz de culpa si, in cazul in care deficientele mentionate in notificare nu sunt inlaturate in maximum 30 de zile de la data notificarii, AFM are dreptul sa rezilieze unilateral contractul, fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile si, daca au fost efectuate plati, sa recupereze sumele virate catre beneficiarul final, in conditiile Codului de procedura fiscala/Codului de procedura civila, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 1-5, pct. 5.2 subpct. 1 si 4, pct. 5.3 subpct. 1-4 si 7.
4. AFM are dreptul sa rezilieze contractul cu recuperarea sumelor virate catre beneficiarul final, fara acordarea termenului de 30 de zile pentru inlaturarea deficientelor si fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile, in cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 6, pct. 5.2 subpct. 2 si 3, pct. 5.3 subpct. 5, 6, 8 si 9."
37. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 9, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"7. Cazul fortuit nu exonereaza de raspundere partea care il invoca, in situatia nerespectarii obligatiilor prevazute in Ghidul de finantare si in prezentul contract."
38. La anexa nr. 4 la ghid, articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 14
Dispozitii finale
1. Prezentul contract, care poarta semnatura reprezentantului legal al AFM, este generat de aplicatia informatica in 2 (doua) exemplare, ambele avand valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
2. Prezentul contract a fost semnat de catre beneficiarul final la data de . . . . . . . . . ., la sediul instalatorului validat.
3. Data semnarii prezentului contract de catre beneficiarul final reprezinta data intrarii in vigoare a acestuia."
39. Dupa anexa nr. 3 la ghid se introduce o noua anexa, anexa nr. 31, avand continutul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.


Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat ...

Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011
Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011 Monitorul Oficial, Pa ...

Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial, ...

Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea perso ...

Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilo ...

Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 Monitor ...

OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoane
Ordonanta de urgenta nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente pre ...

Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau pr
Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru fina ...

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice