Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

INTEGRAL: REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007


Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

CAPITOLUL I


Dispozitii generale, obiective si atributii


Articolul 1
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR), denumita in continuare Uniune, este persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop lucrativ, din care fac parte practicienii in insolventa, in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G.


Articolul 2
(1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie si functionala si competenta de autoreglementare, control si supraveghere, in conformitate cu art. 48 din O.U.G.
(2) Uniunea isi asigura resursele financiare din venituri proprii, donatii si sponsorizari din partea persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate, alte venituri conform prevederilor legale.


Articolul 3
Uniunea isi exercita autoritatea pe intregul teritoriu al Romaniei si poate constitui filiale cu personalitate juridica in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet, in baza art. 47 alin. (2) din O.U.G.


Articolul 4
Structura aparatului propriu si bugetul de venituri si cheltuieli se stabilesc in raport cu nevoile Uniunii si in limita posibilitatilor financiare, de catre Consiliul national de conducere, denumit in continuare CNC.


Articolul 5
(1) Uniunea are sigla proprie, aprobata de Consiliul national de conducere al Uniunii. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune si de filialele sale.
(2) Sediul central al Uniunii este in municipiul Bucuresti, adresa fiind stabilita de Consiliul national de conducere al Uniunii.
(3) Denumirea Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, cu specificarea sediului central, sau, dupa caz, denumirea filialei judetene ori a municipiului Bucuresti, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.


Articolul 6
(1) Obiectivele si atributiile Uniunii sunt cele definite la art. 49 si 50 din O.U.G.
(2) In exercitarea dreptului de autoreglementare, prevazut la art. 48 din O.U.G., statutul, regulamentele, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara se adopta prin hotarari ale Congresului Uniunii, iar instructiunile si normele interne, prin decizii ale Consiliului national de conducere si ale Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR.
(3) In indeplinirea atributiilor sale legale si in interesul strict al organizarii si promovarii profesiei de practician in insolventa, UNPIR opereaza portalul de date statistice al insolventei, numit in prezentul statut "portal de date". Datele furnizate de catre practicienii in insolventa prin intermediul portalului de date nu vor fi date publice accesibile de catre entitati, cu exceptia UNPIR si a entitatilor din cadrul UNPIR.


CAPITOLUL II
Membrii Uniunii. Drepturile si obligatiile acestora


Articolul 7
Pot fi membri ai Uniunii, avand totodata calitatea de practician in insolventa, persoanele fizice romane sau straine, in conditiile O.U.G. si ale prezentului statut.


Articolul 8
(1) Profesia de practician in insolventa poate fi exercitata in urmatoarele forme, definite la art. 4-22 din O.U.G.:
a) cabinete individuale, denumite in continuare CI;
b) cabinete asociate, denumite in continuare CA;
c) societate civila profesionala cu raspundere limitata, denumita in continuare SPRL;
d) intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, denumita in continuare IPURL.
(2) Practicianul in insolventa nu isi poate organiza si desfasura activitatea concomitent in mai multe forme de organizare si nu poate avea calitatea de asociat decat intr-o societate civila profesionala, cu exceptia constituirii de filiale ale SPRL, in care este partener.
(3) Obiectul de activitate al formelor de organizare este exercitarea profesiei de practician in insolventa, inclusiv acordarea de consultanta privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa.
(4) Formele de exercitare a profesiei se pot asocia liber, conform dreptului de libera asociere, pentru gestionarea in bune conditii a procedurilor de insolventa, fara ca forma de asociere rezultata sa fie inscrisa in Tabloul UNPIR sau Registrul formelor de organizare.


Articolul 9
(1) Forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa poate fi schimbata oricand cu oricare dintre formele mentionate la art. 8 alin. (1), cu instiintarea Uniunii in termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectiva, in conditiile art. 22 din O.U.G.
(2) La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru operatiunile legate de inregistrarile in Tabloul practicienilor in insolventa din Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (denumit in continuare Tabloul UNPIR) si cele in Registrul formelor de organizare se va percepe o taxa al carei cuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.
(3) La schimbarea formei de exercitare a profesiei opereaza de drept transmiterea portofoliului de dosare. Transmiterea portofoliului de dosare mai opereaza si in ipoteza fuziunii si divizarii formelor de organizare a profesiei conform cap. IX.


Articolul 10
(1) Persoanele fizice romane pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse in urmatoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi si persoane incompatibile, in conditiile art. 23, art. 30 alin. (2) si art. 33 din O.U.G.
(2) Persoanele juridice romane pot fi inregistrate in Registrul formelor de organizare si inscrise in Tabloul UNPIR daca indeplinesc conditiile stabilite la art. 7-21 din O.U.G.
(3) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii in conditiile art. 24 din O.U.G.
(4) Persoanele juridice straine pot fi inregistrate in Registrul formelor de organizare si inscrise in Tabloul UNPIR in conditiile art. 24 din O.U.G.


Articolul 11
(1) Practicienii in insolventa fac parte din organele care aplica procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt reprezentanti legali ai debitoarei, acestia indeplinind strict atributiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile ulterioare. Prevederile prezentului statut pentru activitatea practicienilor desemnati conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile ulterioare, se vor aplica doar in masura compatibilitatii cu acest act normativ. Raspunderea, obligatiile si drepturile practicienilor in insolventa sunt limitate la atributiile stabilite de aceste acte normative.
(2) In exercitarea profesiei, practicienii in insolventa sunt organe care aplica procedura - parteneri indispensabili ai justitiei, ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarilor publici.
(3) Practicianul in insolventa este obligat sa respecte solemnitatea sedintei de judecata, sa nu foloseasca cuvinte sau expresii de natura a aduce atingere demnitatii judecatorului, procurorului, altor avocati, partilor sau reprezentantilor acestora in proces.
(4) Practicianul in insolventa nu raspunde penal pentru sustinerile formulate oral sau in scris, in forma adecvata, cu respectarea prevederilor alin. (3), in fata instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie atunci cand acestea sunt facute pentru sustinerea pozitiei debitorului pe care il reprezinta sau supravegheaza si nici daca sunt in legatura cu consultatiile oferite justitiabililor, debitorilor, creditorilor ori altor participanti la procedura insolventei, daca ele sunt facute cu buna-credinta si respectarea legii si a normelor de deontologie profesionala.


Articolul 12
Practicienii in insolventa compatibili au urmatoarele drepturi:
a) sa desfasoare activitatea de practician in insolventa pe intregul teritoriu al Romaniei, dupa dobandirea calitatii de practician definitiv si atat timp cat nu se gasesc in vreuna din situatiile de incompatibilitate, nedemnitate sau conflict de interese prevazute in O.U.G.;
b) sa participe la lucrarile adunarilor generale ale filialei din care fac parte, precum si la lucrarile Congresului Uniunii la care sunt delegati;
c) sa aleaga si sa fie alesi intr-o functie de conducere centrala sau locala, precum si in alte functii sau comisii lucrative, cum ar fi instantele de disciplina si comisiile de cenzori, daca nu se gasesc in situatii de incompatibilitate;
d) sa voteze in Congresul Uniunii si in adunarile generale ale filialelor, fiecare membru avand dreptul la un singur vot;
e) sa participe la activitatile si la manifestarile Uniunii si ale filialelor sale;
f) sa colaboreze la elaborarea publicatiilor Uniunii;
g) sa utilizeze mijloacele de informare si de documentare ale Uniunii si ale filialelor sale;
h) sa fie recomandati pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultanta si instruire profesionala;
i) sa primeasca periodicul Uniunii;
j) sa foloseasca in documentele oficiale si personale mentiunea de membru al Uniunii;
k) sa primeasca onorarii conform art. 38 din O.U.G., tinandu-se cont de gradul de complexitate al activitatii.


Articolul 13
(1) Membrii Uniunii aflati in situatia de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfasura activitatea de practician in insolventa pe intregul teritoriu al Romaniei si dreptul de a fi alesi intr-o functie de conducere centrala sau locala, precum si in alte functii sau comisii lucrative, cum ar fi instantele de disciplina si comisiile de cenzori, pe perioada incompatibilitatii. La survenirea starii de incompatibilitate, membrii Uniunii isi pierd functia detinuta in cadrul organismelor interne ale profesiei.
(2) Membrii Uniunii care solicita trecerea din sectiunea persoanelor incompatibile in cea a persoanelor compatibile trebuie sa faca dovada calitatii de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar sau expert tehnic judiciar cu legitimatia vizata la zi a corpului profesional, precum si dovada calitatii de asociat intr-o societate profesionala ori intr-un cabinet individual sau dovada de angajare in cadrul profesiei prin carte de munca ori contract.
(3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calitatile prevazute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. si nu sunt functionari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician in insolventa numai daca lucreaza in interiorul profesiei lor. Nu sunt incompatibile persoanele care detin calitatea de senator sau deputat, pe durata exercitarii mandatului.
(4) In cazul in care intervine incetarea starii de incompatibilitate, prevazuta la alin. (1), cererea de trecere in alta sectiune a Tabloului UNPIR va fi aprobata de Consiliul national de conducere al Uniunii, pe baza documentelor justificative depuse.
(5) Suspendarea la cerere, in conditiile art. 36 lit. d) din O.U.G., duce la inscrierea membrului, persoana fizica, in sectiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii.
(6) Durata suspendarii este de cel putin un an de la data aprobarii cererii. Persoanele suspendate la cerere au aceleasi drepturi si obligatii ca cele inscrise in sectiunea membrilor incompatibili. Prin exceptie, in cazuri temeinic motivate, durata suspendarii poate fi mai scurta de 1 an, iar practicianul in insolventa poate solicita reactivarea, la cerere, atunci cand acesta face dovada ca motivele suspendarii au incetat.
(7) Reinscrierea in sectiunea membrilor compatibili a Tabloului UNPIR a persoanelor inregistrate ca suspendate la cerere se face la solicitarea acestora, cu aprobarea Consiliului national de conducere al Uniunii.
(8) Pe perioada incompatibilitatii practicienii in insolventa definitivi pierd calitatea de indrumator de stagiu.
(9) Cu exceptia situatiei cesionarii integrale a partilor sociale, trecerea la incompatibili a membrilor Uniunii duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din Registrul formelor de organizare al UNPIR. In termen de 10 zile de la emiterea deciziei de trecere la sectiunea membrilor incompatibili, practicianul in insolventa are obligatia sa informeze instantele de judecata, precum si debitorii asupra radierii cabinetului sau IPURL in care acesta isi desfasura activitatea.
(10) In situatia constatarii starii de nedemnitate in conformitate cu art. 25 din O.U.G., odata cu pierderea calitatii de practician in insolventa, persoana in cauza pierde si functia in care a fost aleasa la nivel central sau local.


Articolul 14
(1) Asociatul unic din intreprinderea profesionala unipersonala cu raspundere limitata, precum si asociatul coordonator al societatii profesionale cu raspundere limitata pot fi angajati in societatile pe care le coordoneaza.
(2) Asociatii care nu au calitatea de asociati coordonatori pot fi angajati cu contract de munca in propria societate.
(3) Asociatul coordonator al societatii profesionale cu raspundere limitata nu poate detine simultan calitatea de asociat in societatea pe care o coordoneaza si calitatea de angajat sau colaborator in filialele societatii-mama.


Articolul 15
(1) Colaboratorul, ca persoana fizica, care opteaza pentru aceasta forma de exercitare a profesiei, in conformitate cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi de colaborare simultana cu mai multe societati profesionale sau cabinete.
(2) Membrii Uniunii inscrisi in subsectiunea IA (practicieni stagiari) pot avea calitatea de angajati sau colaboratori la o singura societate profesionala ori cabinet de insolventa.


Articolul 16
(1) Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei de practician in insolventa.
(2) Contractul de colaborare se incheie in forma scrisa intre practicianul colaborator si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul colaborator este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.


Articolul 17
Practicianul colaborator va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat contract, fara a avea dreptul la clientela personala in afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza.


Articolul 18
Practicianul colaborator va fi remunerat in baza conventiei prin retrocedare de onorarii.


Articolul 19
(1) In lipsa unor dispozitii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denuntat de oricare dintre parti, prin instiintarea celeilalte/celorlalte parti cu cel putin 3 luni inainte. In cazul in care contractul este incheiat cu un practician stagiar, vor fi respectate dispozitiile din prezentul statut privind formarea profesionala initiala.
(2) Desocotirea intre parti in cazul denuntarii unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.


Articolul 20
(1) Salarizarea in interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei careia ii este subordonat in legatura cu determinarea conditiilor concrete de munca.
(2) Practicianul salarizat va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat contract, fara a avea drept la clientela proprie.
(3) Contractul de salarizare in interiorul profesiei se incheie in forma scrisa intre practicianul salarizat si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul salarizat este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.
(4) Salarizarea se efectueaza conform celor stabilite prin contract.


Articolul 21
Membrii Uniunii au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea de practician in insolventa, precum si hotararile si deciziile Uniunii;
b) sa participe la realizarea obiectivelor Uniunii;
c) sa plateasca cotizatia fixa anuala, in cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, pana la data de 30 aprilie pentru anul in curs, in caz de neplata aplicandu-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
d) sa plateasca contributia pe transe de venituri, calculata conform art. 109 alin. (3) lit. g), pana la data de 30 aprilie a anului in curs pentru veniturile realizate in anul anterior, in caz de neplata aplicandu-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
e) sa se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician in insolventa, in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G. si cel putin in cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;
f) sa comunice, prin completarea rubricilor in cadrul portalului de date, in termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul mentionat raportandu-se la data sedintei la care numirea a fost efectuata de un judecator- sindic sau la data depunerii semnaturii in registrul comertului, dupa caz;
g) sa nu desfasoare activitati politice in cadrul sau cu ocazia manifestarilor organizate de Uniune;
h) sa completeze online rubricile portalului de date in conformitate cu setul de instructiuni al acestuia. Obligatia completarii si actualizarii datelor statistice revine titularului cabinetului individual/asociatului/asociatilor coordonatori al/ai fiecarei forme de organizare, astfel:
1. lunar sau ori de cate ori se impune pentru toate procedurile in care forma de organizare are calitatea de administrator judiciar sau lichidator, indiferent de legea in baza careia a fost desemnat;
2. pana la data de 15 martie a fiecarui an - pentru declaratia veniturilor realizate in anul anterior si stabilirea contributiei anuale aferente;
i) sa comunice, prin completarea in portalul de date, in termen de 30 de zile, schimbarile intervenite in legatura cu situatiile de incompatibilitate, precum si pe cele de natura sa aduca modificari ale datelor inscrise in Tabloul UNPIR;
j) sa completeze in portalul de date si sa furnizeze datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre cenzorul filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale fata de UNPIR, conform prevederilor O.U.G.;
k) sa completeze in portalul de date si sa furnizeze atunci cand este cazul datele necesare comisiei de cenzori a filialei in vederea verificarii situatiei virarii catre Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa;
l) sa furnizeze orice alte informatii solicitate justificat de Uniune, in conformitate cu obiectivele si atributiile acesteia.


CAPITOLUL III
Organizarea si conducerea Uniunii


Articolul 22
Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, Adunarea reprezentantilor permanenti, presedintele Uniunii si Consiliul national de conducere al Uniunii.


SECTIUNEA 1
Congresul Uniunii


Articolul 23
(1) Congresul Uniunii se constituie din:
a) membrii Consiliului national de conducere al Uniunii;
b) toti membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii si ai instantelor locale de disciplina, membrii Instantei superioare de disciplina si ai Comisiei centrale de cenzori;
c) delegatii, practicienii in insolventa, desemnati de filialele UNPIR.
(2) In stabilirea numarului de delegati ai fiecarei filiale se ia in considerare numarul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere si ai instantei de disciplina, iar pentru numarul astfel rezultat se desemneaza cate un delegat la fiecare 20 de membri.
(3) Fiecare filiala a UNPIR va putea desemna, in cadrul Adunarii generale, un reprezentant ce va putea candida pentru o functie de conducere in cadrul Uniunii. Exceptie fac filialele cu peste 100 de membri care vor putea nominaliza 2 persoane pentru functiile de conducere, iar filiala UNPIR Bucuresti 5 persoane.
(4) Consiliul national de conducere poate desemna candidati pentru functiile de conducere, pentru Instanta superioara de disciplina si pentru Comisia centrala de cenzori.
(5) Toate persoanele desemnate de adunarile generale sau de CNC vor depune la Secretariatul general UNPIR un curriculum vitae care sa evidentieze activitatea de practician in insolventa si in special eventualele activitati in cadrul Uniunii, cel tarziu cu 10 zile inainte de data congresului.


Articolul 24
Congresul Uniunii se reuneste cel putin o data pe an sau ori de cate ori se considera necesar.


Articolul 25
(1) Conform art. 54 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoaca de:
a) Consiliul national de conducere al Uniunii;
b) 25% din numarul membrilor compatibili ai Uniunii.
(2) Convocarea Congresului Uniunii se anunta cel putin intr-un cotidian national de larga circulatie, cu minimum 30 de zile inainte de data programata. Secretariatul general al Uniunii va transmite anuntul si direct consiliilor de conducere ale filialelor, pentru afisare la sediul acestora.


Articolul 26
(1) Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la art. 23, prezenti fizic sau mandatati, un delegat la congres putand fi mandatat de maximum trei delegati desemnati de Adunarea generala a aceleiasi filiale, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii simple.
(2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri, congresul se va desfasura la data si ora stabilite prin anuntul pentru a doua convocare, hotararile urmand a fi luate de majoritatea simpla a membrilor prezenti.


Articolul 27
Congresul Uniunii adopta hotarari. Hotararile vor fi numerotate in ordinea adoptarii lor. In cazul in care intr-un an calendaristic se convoaca mai multe congrese, hotararile acestora vor fi numerotate in continuare pentru anul respectiv. Hotararile vor fi semnate de secretarul general si de presedintele Uniunii.


Articolul 28
Pe langa atributiile prevazute la art. 55 din O.U.G., Congresul Uniunii are si urmatoarele atributii:
a) stabileste, in functie de forma de exercitare a profesiei, limitele minime ale valorilor politelor de asigurare profesionala (limitele minime ale valorilor politelor de asigurare profesionala sunt prevazute in anexa nr. 6);
b) stabileste cuantumul cotizatiei anuale, contributia pe transe de venit pentru venitul brut realizat in anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces in profesie si la cel pentru dobandirea calitatii de practician definitiv, cuantumul taxei de inscriere in Tabloul UNPIR si in Registrul formelor de organizare, precum si taxele percepute pentru operatiuni legate de Registrul formelor de organizare;
c) alege organele de conducere ale Uniunii dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale filialelor si de CNC;
d) poate suspenda hotarari ale adunarilor generale ale filialelor daca acestea contravin prevederilor legislative privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa sau se constata nereguli in ceea ce priveste organizarea activitatii filialei.


SECTIUNEA a 2-a
Adunarea reprezentantilor permanenti


Articolul 29
Adunarea reprezentantilor permanenti are urmatoarele atributii:
a) examineaza si aproba executia bugetului pe anul anterior si proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator, precum si situatiile financiare anuale ale Uniunii certificate de Comisia centrala de cenzori, sub conditia ratificarii de proximul congres al Uniunii;
b) aproba nivelul taxelor, cotizatiilor, precum si plafoanele minime de asigurare profesionala, sub conditia ratificarii de proximul congres al Uniunii;
c) aproba, modifica si completeaza tarifele si standardele de cost pentru cheltuielile de procedura ce se platesc din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) coordoneaza activitatea Institutului National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa si a Consiliului de conducere al acestuia. Examineaza si aproba executia bugetului pe anul anterior si proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator, precum si situatiile financiare anuale ale Institutului National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa certificate de Comisia centrala de cenzori, sub conditia ratificarii de proximul congres al Uniunii;
e) aproba nivelul indemnizatiilor membrilor Instantei superioare de disciplina a UNPIR si ai Comisiei centrale de cenzori.


Articolul 30
(1) Congresul Uniunii poate delega si alte atributii ale sale Adunarii reprezentantilor permanenti.
(2) Delegarea de atributii se stabileste prin hotarari ale Congresului.
(3) Intrunirile adunarilor reprezentantilor permanenti si ordinea de zi a acestora se stabilesc de catre presedintele Uniunii.


SECTIUNEA a 3-a
Presedintele Uniunii


Articolul 31
(1) Presedintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Uniunii este si presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.
(2) In cazul in care presedintele nu isi mai poate indeplini atributiile, mandatul este preluat de prim-vicepresedinte.


Articolul 32
Presedintele Uniunii reprezinta Uniunea in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Acesta poate delega atributiile de reprezentare, pe timp limitat, de regula prim- vicepresedintelui sau unuia dintre vicepresedinti.


Articolul 33
Presedintele Uniunii angajeaza personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice si in limitele de salarizare aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.


SECTIUNEA a 4-a
Consiliul national de conducere al Uniunii


Articolul 34
(1) Consiliul national de conducere al Uniunii este format din 17 membri titulari, dintre care un presedinte, un prim- vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 13 membri, precum si 5 membri supleanti, alesi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.
(2) In cazul in care un membru titular nu isi mai poate indeplini atributiile inlauntrul mandatului de 4 ani din motive de sanatate sau este demisionar, sanctionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul Consiliului national de conducere al Uniunii, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat de catre consiliu prin vot secret.
(3) Membrii supleanti pot fi invitati la sedintele Consiliului national de conducere al Uniunii fara a avea insa drept de vot la adoptarea deciziilor.
(4) Alegerea membrilor Consiliului national de conducere se face prin vot secret, dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale filialelor UNPIR sau de Consiliul national de conducere in exercitiu, calitatea de membru titular si, respectiv, de membru supleant fiind dobandita pe baza numarului de voturi obtinute. In cazul numarului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii in Uniune (data inscrierii in Tabloul UNPIR) sau prin consens.


Articolul 35
Consiliul national de conducere al Uniunii se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la propunerea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor, si adopta decizii privind activitatea Uniunii.


Articolul 36
(1) In afara de atributiile prevazute la art. 58 din O.U.G., Consiliul national de conducere al Uniunii are urmatoarele atributii:
a) acorda aviz pentru infiintarea filialelor judetene si urmareste functionarea acestora;
b) desfiinteaza o filiala constituita in cazul in care numarul practicienilor in insolventa definitivi si compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 54 alin. (3) sau/si in cazul in care majoritatea membrilor filialei solicita aceasta. Membrii filialei astfel desfiintate, precum si cei ai filialelor care nu au primit aviz vor fi rearondati unei filiale invecinate stabilite de Consiliul national de conducere. Patrimoniul filialelor care sunt desfiintate trece, de drept, la filiala invecinata in care vor fi inscrisi membrii;
c) aproba inscrierea/radierea practicienilor in insolventa, membri ai Uniunii, in/din Tabloul UNPIR, precum si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I bis;
d) aproba inscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolventa, cabinetelor asociate, societatilor profesionale si a filialelor acestora, precum si fuziunile sau divizarile formelor de organizare in/din Registrul formelor de organizare;
e) aproba inscrierea/radierea formelor de organizare ale practicienilor in insolventa in/din Tabloul UNPIR;
f) organizeaza examenele de acces in profesie si aproba regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de definitivat;
g) asigura participarea unui membru al Consiliului national de conducere sau al instantei superioare de disciplina la adunarile generale de constituire ale filialelor sau la orice alta adunare generala, daca acest lucru este solicitat de conducerea filialei respective;
h) solutioneaza contestatiile impotriva respingerii cererii de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa si, respectiv, in Tabloul UNPIR;
i) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor Instantei superioare de disciplina pronuntate in fond privind membrii titulari ai instantelor locale de disciplina ale filialelor, precum si membrii titulari ai consiliilor de conducere ale filialelor;
j) hotaraste afilierea la organizatii profesionale similare din alte tari si supune spre ratificare hotararea la proximul congres al Uniunii;
k) organizeaza alegerile pentru organele de conducere ale Uniunii;
l) aproba normele pe baza carora se desfasoara adunarile generale ale filialelor si se fac nominalizarile pentru organele de conducere ale Uniunii;
m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a presedintelui Uniunii, a membrilor titulari si a celor supleanti ai Consiliului national de conducere al Uniunii, precum si pentru alegerea prin vot secret a membrilor Instantei superioare de disciplina si a cenzorilor;
n) stabileste nivelul diurnei pentru deplasarile in interesul Uniunii si modul de decontare a cheltuielilor aferente;
o) poate convoca reprezentantii filialelor Uniunii pentru analizarea activitatii filialei in cazul in care se constata nerespectarea deciziilor Consiliului national de conducere sau a circularelor emise de Secretariatul general al Uniunii.
(2) Pentru unele activitati nepermanente Consiliul national de conducere al Uniunii poate angaja colaboratori externi.
(3) Pe langa Consiliul national de conducere al Uniunii functioneaza Comisia centrala de cenzori, formata din 5 membri, in conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G. Comisia are in componenta cel putin 2 experti contabili si este condusa de un presedinte.
(4) Deciziile disciplinare pronuntate de Consiliul national de conducere al Uniunii cu privire la membrii instantelor de disciplina ale filialelor si ai consiliilor de conducere ale filialelor pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.


Articolul 37
(1) Litigiul dintre practicienii in insolventa cu privire la relatiile profesionale, precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre asociati sau care privesc conlucrarea intre diferitele forme de exercitiu al profesiei, poate fi solutionat, la cererea partii interesate, pe calea concilierii.
(2) Conciliatorul va fi ales de presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii dintre practicienii cu tinuta morala si profesionala deosebita.


Articolul 38
(1) Conciliatorul poate proceda la consultarea partilor fie impreuna, fie separat pentru a constata punctele asupra carora exista divergenta si modalitatile in care interesele partilor pot fi conciliate.
(2) La sfarsitul concilierii, conciliatorul va redacta un proces- verbal semnat si de parti in care va consemna concilierea acestora.
(3) In caz de esec partial sau total al concilierii, procesul- verbal va cuprinde pretentiile asupra carora partile au convenit sau, dupa caz, punctele asupra carora partile au opinii diferite si vor fi comunicate presedintelui CNC.


Articolul 39
(1) Cand litigiul dintre practicienii in insolventa nu a putut fi solutionat prin conciliere, partea interesata poate declansa procedura arbitrajului.
(2) Petentul va sesiza presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii printr-o cerere in care va expune obiectul litigiului, situatia de fapt si temeiul de drept.
(3) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea paratului, obiectul litigiului, situatia de fapt, probele, temeiurile de drept si numele arbitrului propus.
(4) Cererea, precum si inscrisurile care o insotesc vor fi depuse in atatea exemplare cate parti sunt si unul pentru presedintele Uniunii.


Articolul 40
(1) Primind cererea de arbitrare, presedintele Uniunii o va comunica partii reclamate, care va fi invitata sa isi precizeze, in scris, punctul de vedere.
(2) In cazul in care paratul este o forma asociativa de exercitare a profesiei, comunicarea se face catre reprezentantul acesteia.
(3) Paratul, in termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune intampinare in care va arata punctul sau de vedere asupra faptelor expuse in cererea de arbitrare. In acelasi termen poate formula cerere reconventionala care va indeplini aceleasi conditii de forma ca si cererea de arbitrare.


Articolul 41
(1) In cazul in care partile nu se inteleg asupra persoanei arbitrului, presedintele Uniunii va desemna un membru al Uniunii care se bucura de o autoritate profesionala si morala deosebita.
(2) Activitatea arbitrului poate fi remunerata potrivit regulilor stabilite de presedintele Uniunii.
(3) Practicianul in insolventa desemnat ca arbitru poate refuza aceasta insarcinare fara o justificare intemeiata, presedintele urmand a desemna o alta persoana.
(4) Practicianul desemnat ca arbitru poate fi inlocuit pe motiv de conflict de interese in conditiile prezentului statut si ale Regulamentului privind procedura disciplinara de catre presedintele Consiliului national de conducere al UNPIR.


Articolul 42
(1) In procedura arbitrala, partile pot fi asistate de un avocat sau un consilier juridic, angajat al societatii profesionale respective.
(2) In toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialitatii. In acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una dintre parti va fi comunicata celeilalte parti.
(3) Sedintele de arbitraj nu sunt publice.


Articolul 43
Daca partile nu convin altfel, litigiul se va solutiona exclusiv in drept. In toate cazurile se vor avea in vedere uzantele profesionale si regulile deontologice.


Articolul 44
(1) Fiecarei parti i se va comunica o copie a hotararii arbitrale.
(2) Executarea hotararii arbitrale se realizeaza in conditiile art. 614 si 615 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 45
In situatia in care presedintele Uniunii este implicat intr-un litigiu arbitral de natura celui prevazut la articolele de mai sus, atributiile prevazute la art. 39, 40 si 41 din prezentul statut vor fi exercitate de prim-vicepresedintele CNC.


SECTIUNEA a 5-a
Instanta superioara de disciplina a Uniunii


Articolul 46
(1) Instanta superioara de disciplina a Uniunii functioneaza pe langa Consiliul national de conducere al Uniunii si este compusa din 9 membri titulari (un presedinte si 8 membri) si 3 membri supleanti, alesi de Congresul Uniunii, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani dintre practicienii in insolventa aflati in evidenta Uniunii care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. Mandatul poate fi reinnoit.
(2) In afara atributiilor prevazute de art. 661 din O.U.G., instanta superioara de disciplina a Uniunii are urmatoarele atributii:
a) analizeaza abaterile disciplinare prevazute de O.U.G. si de statut si asigura respectarea de catre membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etica profesionala, conform Codului de etica profesionala si disciplina al Uniunii;
b) elaboreaza si supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinara, cu precizarea competentelor instantelor de disciplina locale;
c) asigura instruirea periodica a instantelor de disciplina locale si controlul activitatii acestora;
d) urmareste respectarea regulilor deontologice privind concurenta neloiala si actioneaza prin masuri disciplinare aplicate in baza analizarii sesizarilor primite sau prin autosesizare;
e) solutioneaza, in complet de 3 membri, cererile de suspendare formulate impotriva hotararilor definitive si executorii pronuntate de instantele locale de disciplina;
f) urmareste respectarea regulilor deontologice privind concurenta neloiala si actioneaza prin masuri disciplinare aplicate in baza analizarii sesizarilor primite sau a unor anchete efectuate prin autosesizare;
g) dispune stramutarea plangerilor disciplinare, in conditiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinara si aplicarea sanctiunilor, sau orice alte masuri necesare infaptuirii justitiei disciplinare.
(3) Sesizarile privind abaterile comise de membri ai Instantei superioare de disciplina a Uniunii se analizeaza de catre Consiliul national de conducere al Uniunii, propunerile de sanctionare disciplinara urmand a fi supuse hotararii Congresului Uniunii.
(4) In intervalul cuprins intre data formularii propunerilor de sanctionare a unor membri ai Consiliului national de conducere al Uniunii si, respectiv, ai Instantei superioare de disciplina a Uniunii si data intrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele in cauza sunt suspendate din functie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanti ai respectivului organ.


Articolul 47
(1) Deciziile disciplinare pronuntate de instanta superioara de disciplina impotriva hotararilor instantelor locale de disciplina pot fi atacate in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Deciziile disciplinare pronuntate de instanta superioara de disciplina in prima instanta in plangerile formulate impotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere si ai instantelor locale de disciplina pot fi atacate la Consiliul national de conducere al UNPIR, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararile Instantei superioare de disciplina sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin hotarare a Consiliului national de conducere al UNPIR.
(3) Deciziile disciplinare pronuntate de Instanta superioara de disciplina prin care sunt respinse plangerile formulate impotriva membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR, precum si deciziile disciplinare pronuntate de Consiliul national de conducere prin care sunt respinse plangerile formulate impotriva membrilor instantei superioare de disciplina pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare si se judeca de Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ.
(4) Contestatiile impotriva sanctiunilor hotarate de Congresul UNPIR cu privire la membrii Instantei superioare de disciplina, precum si a membrilor Consiliului national de conducere pot fi formulate in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii si se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ.


SECTIUNEA a 6-a
Secretariatul general al Uniunii


Articolul 48
Secretariatul general al Uniunii are in principal urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea curenta a Uniunii prin compartimentele:
- Secretariat-evidenta-comunicare;
- Financiar-contabilitate, resurse umane;
- Juridic-contencios;
- Relatii cu membrii;
- Registrul formelor de organizare, Tabloul UNPIR;
b) poate constitui, in conditiile asigurarii resurselor financiare necesare, compartimente distincte pentru activitatile profesionale, de organizare si control, relatii externe etc., subordonate vicepresedintilor de resort;
c) asigura pastrarea documentelor Uniunii si arhivarea acestora;
d) efectueaza operatiunile tehnice de evidenta a membrilor in vederea intocmirii si actualizarii Tabloului UNPIR, precum si a Registrului formelor de organizare;
e) asigura editarea legitimatiilor si a atestatelor de membru;
f) elibereaza certificatele de inregistrare si, la cerere, certificate constatatoare si alte documente oficiale opozabile tertilor, pe baza documentelor inscrise in Registrul formelor de organizare;
g) urmareste incasarea de catre filiale a taxelor, cotizatiilor si contributiilor membrilor si emite anual legitimatia sau atestatul de membru al Uniunii, eliberat de filiale dupa incasarea cotizatiilor;
h) opereaza portalul de date statistice, in scopul si in limitele prevazute la art. 6 alin. (3), pe baza instructiunilor emise de CNC;
i) primeste de la filialele Uniunii cererile si documentele de inscriere ale candidatilor la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa, precum si ale celor care solicita inscrierea fara examen;
j) participa la sedintele Consiliului national de conducere al Uniunii si asigura redactarea documentelor acestuia;
k) indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii si de presedintele acesteia;
l) asigura publicarea anunturilor in presa;
m) angajeaza, cu acordul presedintelui Uniunii, colaboratori externi pentru unele activitati nepermanente.


Articolul 49
Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general. Statele de functii si de salarii ale personalului din cadrul Secretariatului general se stabilesc de presedintele Uniunii.


SECTIUNEA a 7-a
Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa


Articolul 50
(1) Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa (denumit in continuare I.N.P.P.I.) este persoana juridica de drept privat, nonprofit, aflata sub autoritatea Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR, care nu face parte din sistemul national de invatamant si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare.
(2) I.N.P.P.I. are personalitate juridica si buget propriu, care se aproba anual de catre Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR.
(3) Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR adopta si modifica statutul I.N.P.P.I., prin care se stabilesc organizarea si functionarea acestuia.
(4) Conducerea I.N.P.P.I. este asigurata de Consiliul de conducere al I.N.P.P.I, denumit in continuare Consiliul Institutului.
(5) Consiliul Institutului este format din 5 membri, desemnati pentru o perioada de 4 ani de catre Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR, conform statutului I.N.P.P.I.
(6) Presedintele Consiliului Institutului este ales de Adunarea reprezentantilor permanenti prin vot deschis cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
(7) Presedintele I.N.P.P.I. este si presedintele Consiliului de conducere.
(8) Conducerea executiva a I.N.P.P.I. este asigurata de un director executiv numit de Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR.
(9) Veniturile I.N.P.P.I. provin din:
a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;
b) donatii, sponsorizari sau legate;
c) venituri realizate din activitati didactice;
d) alte venituri prevazute de statutul I.N.P.P.I.


Articolul 51
(1) In temeiul legii, al prezentului statut si al statutului sau de organizare si functionare, I.N.P.P.I are urmatoarele atributii:
a) organizeaza formarea profesionala initiala si perfectionarea profesionala a practicienilor in insolventa;
b) elaboreaza programele de studiu ale practicienilor in insolventa stagiari;
c) organizeaza examenul de definitivat, in conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare aprobat de Consiliul national de conducere.
(2) In afara de atributiile prevazute la art. 552 din O.U.G., I.N.P.P.I. are urmatoarele atributii:
a) organizeaza pregatirea si formarea profesionala continua a practicienilor in insolventa definitivi;
b) orice alte activitati compatibile cu scopul, obiectivele si statutul I.N.P.P.I.


Articolul 52
(1) I.N.P.P.I. organizeaza examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa definitiv, la nivel national, de regula in doua sesiuni anuale, in conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare, data acestuia fiind adusa la cunostinta candidatilor cu cel putin 60 de zile inainte.
(2) Practicianul in insolventa stagiar care la data promovarii examenului pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar se afla in situatia de incompatibilitate prevazuta de art. 26 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui sa faca dovada incetarii situatiei de incompatibilitate in timpul stagiului complet de pregatire profesionala cu durata de 2 ani.


Articolul 53
(1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii in insolventa stagiari care au efectuat stagiul complet de pregatire profesionala si care au urmat numarul minim de puncte de pregatire profesionala stabilite in conformitate cu dispozitiile statutului I.N.P.P.I.
(2) Pierd dreptul de a sustine examenul de definitivat practicienii in insolventa stagiari care nu il sustin si nu il promoveaza in cel mult 5 ani de la dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar, cu exceptia celor care in aceasta perioada au fost incompatibili.
(3) Nota minima de promovare a examenului este 7.
(4) Candidatii la examenul de definitivat vor plati o taxa de inscriere aprobata de Congresul Uniunii.


CAPITOLUL IV
Organizarea si conducerea filialelor


SECTIUNEA 1
Constituire


Articolul 54
(1) Filialele judetene si a municipiului Bucuresti se constituie cu avizul Consiliului national de conducere al Uniunii, cu un numar minim de 12 membri persoane fizice compatibile. La data indeplinirii numarului minim de membri este obligatorie constituirea filialei Uniunii.
(2) In cazul constituirii filialelor conform alin. (1), Consiliul national de conducere va asigura un ajutor financiar destinat achizitionarii dotarilor necesare functionarii.
(3) In cazul scaderii numarului minim de membri ai filialei prevazut la alin. (1), filiala se desfiinteaza prin hotarare a membrilor ramasi, urmand ca acestia sa fie rearondati in baza deciziei Consiliului national de conducere la o alta filiala.


SECTIUNEA a 2-a
Adunarea generala


Articolul 55
(1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generala si consiliul de conducere.
(2) Adunarea generala a filialei este formata din membrii acesteia, practicieni in insolventa, care isi au domiciliul sau sediul social, dupa caz, in raza de competenta a filialei.


Articolul 56
Adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an sau ori de cate ori se considera necesar.


Articolul 57
(1) Adunarea generala a filialei se convoaca de:
a) consiliul de conducere al filialei;
b) 25% din numarul membrilor compatibili ai filialei.
(2) Filialele vor convoca adunarile generale cu minimum 15 zile inainte de data programata, publicand anuntul in presa locala, si vor informa Secretariatul general al Uniunii. Consiliul de conducere al filialei va putea anunta si direct membrii filialei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Cu cel tarziu 7 zile inaintea datei sedintei adunarii generale a filialei, materialele-suport aferente adunarii generale a filialei se comunica membrilor filialei sau se va indica prin convocator modalitatea in care materialele pot fi descarcate electronic.


Articolul 58
(1) Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor compatibili ai acesteia, prezenti fizic sau mandatati, un membru compatibil putand sa fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti fizic sau reprezentati prin mandat.
(2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri, adunarea generala se va desfasura la data si ora stabilite prin anuntul pentru a doua convocare, hotararile urmand a fi luate de majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(3) Adunarea generala a filialei, in conformitate cu dispozitiile art. 63 lit. d) din O.U.G., desemneaza delegatii la Congresul UNPIR din randul practicienilor in insolventa compatibili.


SECTIUNEA a 3-a
Consiliul de conducere al filialei


Articolul 59
(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri si poate creste pana la 5 in cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un presedinte, precum si 2 membri supleanti, alesi de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani. Pentru presedintele si membrii consiliului de conducere al filialei se aplica prevederile art. 59 alin. (1) si (2) din O.U.G.
(2) Alegerea presedintelui si a membrilor consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, din randul membrilor compatibili, calitatea de membru titular si, respectiv, de membru supleant fiind dobandita pe baza numarului de voturi obtinute. In cazul numarului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii in Uniune (data inscrierii in Tabloul UNPIR) sau prin consens.
(3) In cazul in care un membru titular nu isi mai poate indeplini atributiile inlauntrul mandatului de 4 ani din motive de sanatate sau este demisionar, sanctionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul consiliului de conducere al filialei, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat prin vot secret de consiliu. In cazul in care membrul titular este presedintele consiliului de conducere al filialei, functia acestuia va fi ocupata de membrul consiliului care a obtinut cel mai mare numar de voturi la precedentele alegeri.
(4) In cazul in care, din diverse motive, se constata imposibilitatea constituirii numarului minim de membri titulari ai consiliului de conducere sau ai instantei de disciplina, membrii ramasi vor convoca adunarea generala in vederea completarii organelor de conducere sus-mentionate.
(5) Consiliul de conducere al filialei se va intruni la solicitarea presedintelui sau la cererea a cel putin 2 membri, obligatoriu trimestrial si ori de cate ori se considera necesar. Deciziile consiliului in exercitarea atributiilor statutare se iau cu majoritatea celor prezenti. In caz de paritate decide presedintele consiliului. Convocarea va fi transmisa prin secretariatul filialei si va fi insotita de ordinea de zi si o scurta informare privitoare la discutiile ce se vor purta. Convocatorul va fi transmis cu minimum 5 zile inainte de sedinta sau, cu acordul tuturor membrilor consiliului, acesta se va transmite si intr-un termen mai scurt. Oricare dintre membrii consiliului va putea completa ordinea de zi in termen de cel mult 24 de ore de la transmitere. Cu ocazia sedintei secretariatul filialei va asigura intocmirea unui proces-verbal de sedinta in care se vor consemna deciziile. Punerea in aplicare a deciziilor se va face de catre presedinte sau un membru desemnat al consiliului, personal sau prin personalul salarizat al filialei. Raspunde de respectarea acestor formalitati presedintele consiliului.


Articolul 60
Consiliul de conducere al filialei are urmatoarele atributii:
a) supune spre avizare Consiliului national de conducere al Uniunii actul de infiintare a filialei si orice modificari ale acestuia;
b) asigura desfasurarea activitatii filialei;
c) transmite Consiliului national de conducere al Uniunii orice modificare in legatura cu membrii sai, in vederea actualizarii Tabloului UNPIR;
d) convoaca si organizeaza adunarea generala a filialei;
e) propune adunarii generale candidatii pentru instanta de disciplina si comisia de cenzori;
f) analizeaza si avizeaza documentatia de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa, precum si a solicitantilor pentru acces fara examen si cu scutire de stagiu;
g) angajeaza personalul executiv al secretariatului filialei;
h) inainteaza, in termen de 15 zile de la data adunarii
generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidatilor desemnat/desemnati de adunare pentru o functie de conducere centrala sau locala, precum si in celelalte instante sau comisii lucrative, cum ar fi instantele de disciplina si comisiile de cenzori, relevand: calitatile morale si profesionale, realizarile din activitatea de practician in insolventa, implicarea in actiunile intreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum si in cele de pregatire profesionala etc. Inainteaza, cu 7 zile inainte de data adunarii generale, membrilor filialei o caracterizare/scrisoare de intentie insotita de CV a candidatului/candidatilor care s-au inscris pentru o functie de conducere locala, respectiv pentru o functie in instantele de disciplina si comisiile de cenzori, relevand: calitatile morale si profesionale, realizarile din activitatea de practician in insolventa, implicarea in actiunile intreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum si in cele de pregatire profesionala etc. Aceasta prevedere se aplica si in privinta candidatilor care sunt propusi de catre consiliul de conducere in conditiile lit. e);
i) aproba, prin decizie, in baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea platilor din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% si/sau nu au pus la dispozitia comisiei de cenzori actele necesare verificarii cotei de 2%. Sistarea opereaza pana la data virarii sumelor de catre practician sau pana la data desfiintarii deciziei consiliului de conducere.


SECTIUNEA a 4-a
Instantele locale de disciplina


Articolul 61
(1) In localitatile in care isi desfasoara activitatea curtile de apel functioneaza instantele locale de disciplina ale UNPIR.
(2) Instantele locale de disciplina analizeaza si solutioneaza plangerile formulate impotriva practicienilor in insolventa membri ai filialelor care isi desfasoara activitatea in raza tribunalelor apartinand curtilor de apel respective.
(3) Instantele locale de disciplina sunt compuse din 7 membri titulari (un presedinte si 6 membri) alesi de adunarile generale ale filialelor, prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, dintre membrii practicieni in insolventa definitivi si compatibili, care se bucura de o autoritate profesionala si morala deosebite. Mandatul poate fi reinnoit.


Articolul 62
(1) Alegerea persoanelor pentru functia de membru al instantei locale de disciplina de catre filialele UNPIR se face din randul membrilor practicieni in insolventa compatibili care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebite pe baza ponderii numarului de membri afiliati fiecarei filiale raportat la numarul total al practicienilor arondati instantei locale de disciplina.
(2) La calculul numarului de membri alesi se va lua in considerare rotunjirea procentului in plus pentru intervalul 1,5- 1,9 si in minus pentru intervalul 1,1-1,4. In cazul in care dupa acest calcul rezulta un numar mai mare de 7 membri ai instantei se va lua in considerare si a doua zecimala a cifrei calculate conform alin. (1).
(3) Aplicarea formulei de calcul privind desemnarea membrilor instantelor locale de disciplina revine in sarcina Secretariatului general al UNPIR.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conducerea unei filiale UNPIR poate decide cedarea unei functii de membru titular in instanta locala de disciplina catre un alt judet/o alta filiala arondate aceleiasi instante locale de disciplina.


Articolul 63
(1) Instantele locale de disciplina au urmatoarele atributii:
a) analizeaza abaterile disciplinare prevazute de O.U.G. si de statut, potrivit competentelor date de prezentul statut;
b) asigura aplicarea masurilor prevazute la art. 46 alin. (2) lit. a) si d);
c) solutioneaza in prima instanta si in complet de 3 membri abaterile disciplinare savarsite de membrii arondati si aplica sanctiunile prevazute la art. 74 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite in prezentul statut;
d) comunica Secretariatului general al Uniunii sanctiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din O.U.G. si prezentului statut.
(2) Hotararile instantei locale de disciplina sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin decizie a instantei superioare de disciplina.
(3) Contestatiile impotriva hotararilor instantei locale de disciplina se depun la instanta locala de disciplina care a pronuntat hotararea disciplinara, in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii, sub sanctiunea decaderii, si se solutioneaza de instanta superioara de disciplina.
(4) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. c) membrii titulari ai consiliului de conducere al filialei, precum si membrii titulari ai instantei locale de disciplina, ale caror abateri disciplinare se judeca in prima instanta de instanta superioara de disciplina, in complet de 3 membri.


CAPITOLUL V
Accesul in profesia de practician in insolventa


SECTIUNEA 1
Accesul in profesie in baza unui examen


Articolul 64
Primirea in profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu exceptia persoanelor care pot solicita inscrierea in profesie beneficiind de scutirea de examen si de perioada de stagiu, in conditiile art. 30 alin. (2) din O.U.G.


Articolul 65
(1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar se organizeaza in mod unitar, la nivel national, de catre Consiliul national de conducere al Uniunii.
(2) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar se va desfasura, de regula, anual, daca Consiliul national de conducere al Uniunii nu decide altfel.
(3) Secretariatul general al Uniunii va anunta cu cel putin 60 de zile inainte intr-un cotidian national, precum si pe site-ul Uniunii data inceperii sesiunii de examen si data-limita pentru depunerea documentatiei de inscriere continand cererea de inscriere si documentele care dovedesc indeplinirea conditiilor stabilite la art. 23 din O.U.G.
(4) Documentatia de inscriere se va depune la consiliul de conducere al filialei, care va asigura analizarea indeplinirii conditiilor si transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii.
(5) Documentatia de inscriere va fi verificata prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afisa la sediul central si va transmite filialelor, cu cel putin 7 zile inaintea datei examenului, lista cuprinzand candidatii care indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului.
(6) Consiliul national de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestatiilor si de supraveghere a desfasurarii examenului. Presedintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regula, vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea. Presedintele comisiei de analizare a contestatiilor este, de regula, prim-vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.


Articolul 66
(1) Documentatia de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar va contine:
a) cererea de inscriere;
b) curriculum vitae si copie de pe cartea/buletinul de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de licenta in drept sau stiinte economice;
d) certificatul de cazier judiciar sau declaratie notariala pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de nedemnitate;
e) dovada experientei de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare de lunga durata;
f) certificat de casatorie/hotarare de divort (unde este cazul).
(2) Dovada se face, de regula, cu copia carnetului de munca, adeverinta pentru cei care au activat in institutii care nu au intocmit carnete de munca, conventie civila inregistrata la camera de munca ori adeverinta eliberata de baroul de avocati, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat si/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (UNEAR) etc.].
(3) Adeverinta pentru persoanele care au desfasurat activitati practice economice si juridice va avea obligatoriu forma agreata de Uniune.
(4) Se considera activitate practica economica sau juridica, dupa caz, perioada de 3 ani care conform anumitor prevederi legale este considerata vechime in profesie, cu depunerea dovezilor corespunzatoare.
(5) Calculul experientei practice economice sau juridice se va realiza prin luarea in considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore/zi sau suma normelor partiale care insumate sa reprezinte norma intreaga. Calculul experientei practice se va face si in conformitate cu dispozitiile art. 69 alin. (6) - (15).


Articolul 67
(1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar consta intr-o proba scrisa, sub forma unui test-grila.
(2) Regulile de desfasurare a examenului sunt prezentate in anexa nr. 1.
(3) Candidatii vor plati o taxa de inscriere la examen. In cazul in care candidatul isi retrage cererea de inscriere cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data desfasurarii examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de inscriere. Candidatii care solicita retragerea cererii de inscriere dupa implinirea acestui termen, precum si cei care nu se prezinta la examen la data si ora inceperii desfasurarii acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de inscriere.
(4) Membrii comisiei de pregatire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestatiilor si ai celei de supraveghere a desfasurarii examenului pot fi remunerati pentru activitatea depusa, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii.


Articolul 68
(1) Persoanele care au promovat examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa vor solicita inscrierea in Tabloul UNPIR in termen de 6 luni de la data promovarii examenului.
(2) Persoanele care nu solicita inscrierea in termenul prevazut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita inscrierea in Tabloul UNPIR.


Articolul 69
(1) Persoanele fizice romane care au dobandit calitatea de practician in insolventa definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de exercitare a profesiei precizate la art. 8 din prezentul statut.
(2) Sunt scutite de stagiul de pregatire profesionala persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridica sau economica, cu norma intreaga de 8 ore pe zi, precum si persoanele care au fost deputati sau senatori, in comisiile de specialitate juridica sau economica, fara ca acestea sa depaseasca jumatate din durata celor 10 ani.
(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovarii examenului de admitere in profesie au avut calitatea de angajat, cu norma intreaga de 8 ore pe zi, pe o functie economica sau juridica, intr-un cabinet individual de insolventa, intr-o SPRL sau intr-o IPURL cel putin 3 ani.
(4) Calculul activitatii practice economice sau juridice se va realiza prin luarea in considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore pe zi sau suma normelor partiale care insumate sa reprezinte norma intreaga.
(5) Documentatia ce trebuie depusa de persoanele prevazute la alin. (2) si (3) va contine:
a) cererea de dobandire a calitatii de practician in insolventa definitiv;
b) dovada experientei de cel putin 10 ani, pentru persoanele prevazute la art. 33 alin. (1) din O.U.G., ori 3 ani, pentru persoanele prevazute la art. 33 alin. (11) din O.U.G., de la data obtinerii diplomei de invatamant superior de lunga durata;
c) dovada achitarii taxei de verificare a cererii si a documentelor doveditoare in valoare de 1.500 lei.
(6) Activitatea practica economica se calculeaza dupa data obtinerii diplomei de licenta, incepand cu prima zi a angajarii pe o functie economica, exclusiv pentru persoanele care detin o diploma de studii de invatamant superior in stiinte economice.
(7) Activitatea practica juridica se calculeaza dupa data obtinerii diplomei de licenta, incepand cu prima zi a angajarii pe o functie juridica, exclusiv pentru persoanele care detin o diploma de studii de invatamant superior in stiinte juridice.
(8) Se considera activitate practica economica exercitarea profesiei de expert contabil, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, care lucreaza in interiorul profesiei.
(9) Se considera activitate practica economica, in conditiile legii, si exercitarea functiilor de economist, administrator de societate, director general, director, sef sectie productie, sef serviciu sau sef birou cu activitate economica (cost, planificare, marketing, salarizare, comercial), precum si activitatea desfasurata de salariatii unor departamente economice.
(10) Se considera activitate practica juridica, in conditiile legii, exercitarea profesiei de avocat, judecator, procuror, notar, executor judecatoresc, precum si consilier juridic.
(11) Dovada exercitarii unei profesii economice sau juridice se face, de regula, cu copia carnetului de munca, extras din Revisal, contract de munca inregistrat la inspectoratul teritorial de munca ori adeverinta eliberata de angajator pentru cei care nu au detinut sau nu detin carnet de munca. Adeverinta pentru persoanele care au desfasurat activitati practice economice si juridice va avea obligatoriu forma agreata de Uniune.
(12) Dovada exercitarii profesiei de avocat se face cu adeverinta eliberata de baroul de avocati.
(13) In situatia persoanelor care au activat sau activeaza in institutii care nu au intocmit carnete de munca, dovada se face prin adeverinta.
(14) Adeverinta pentru persoanele care au desfasurat activitati practice economice sau juridice, cu exceptia persoanelor care au activat in institutii cu regim special, va avea obligatoriu forma agreata de Uniune.
(15) Activitatea practica economica sau juridica se calculeaza de la momentul angajarii, incepand cu prima zi si pana la data sustinerii examenului de primire in profesie.


SECTIUNEA a 2-a
Accesul in profesie pe baza de cerere


Articolul 70
Persoanele care doresc primirea in profesie cu scutire de examen si de perioada de stagiu, in conditiile art. 30 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la care sunt arondati teritorial o cerere prin care solicita primirea in profesie.


Articolul 71
(1) Documentatia de inscriere in Uniune cu scutire de examen si de perioada de stagiu pentru persoanele care doresc dobandirea calitatii de practician in insolventa va contine:
a) cererea de inscriere;
b) curriculum vitae;
c) copie de pe cartea/buletinul de identitate;
d) copie legalizata de pe diploma de licenta in drept;
e) certificatul de cazier judiciar sau declaratie notariala pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de nedemnitate;
f) extras de pe carnetul de munca sau adeverinta din care sa rezulte dovada exercitarii functiei de judecator-sindic de cel putin 5 ani sau 10 ani pentru judecator, notar ori avocat;
g) certificat de casatorie/hotarare de divort (unde este cazul).
(2) Inscrierea in Tabloul UNPIR in una dintre sectiunile membrilor compatibili este conditionata de prezentarea dovezii eliberarii din functia de magistrat sau notar in termen de cel mult 1 an de la eliberarea din functie.


Articolul 72
Cererile persoanelor care solicita dobandirea calitatii de practician in insolventa cu scutire de examen si stagiu vor fi analizate de Consiliul national de conducere.


Articolul 73
Consiliul national de conducere are urmatoarele atributii:
a) verifica cererea si documentele doveditoare;
b) face toate investigatiile necesare privind moralitatea si demnitatea solicitantului, in temeiul art. 25 din O.U.G.;
c) poate verifica cunostintele solicitantului cu privire la organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa;
d) emite decizia de admitere in profesie, refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.


Articolul 74
Inscrierea in Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului national de conducere al Uniunii. Decizia de inscriere in Tabloul UNPIR se transmite la filiala, care are obligatia de a o comunica persoanei care a solicitat primirea in profesie. Inscrierea in Tabloul UNPIR devine efectiva si este efectuata de Secretariatul general numai dupa:
a) completarea si depunerea la filiala a cererii de inscriere, precum si a cererii-optiune;
b) depunerea juramantului scris in forma prevazuta la art. 30 alin. (4) din O.U.G.;
c) depunerea deciziei de infiintare a cabinetului individual sau a unui act doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori colaborator al unei societati profesionale (contract de societate, contract de munca, contract de prestari servicii etc.);
d) achitarea taxei de inscriere in Tabloul UNPIR si a cotizatiei pe anul in curs in termen de 3 luni de la data comunicarii deciziei de admitere;
e) incheierea politei de asigurare profesionala la plafonul minim prevazut in statut in cazul persoanelor compatibile.


Articolul 75
(1) Persoanele care au calitatea de avocat, judecator, judecator-sindic sau notar si care solicita primirea in profesie cu scutire de examen si de perioada de stagiu vor solicita inscrierea in Tabloul UNPIR in termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere in profesie.
(2) Persoanele care nu solicita inscrierea in termenul prevazut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita inscrierea in Tabloul UNPIR.


SECTIUNEA a 3-a
Accesul in profesie pentru persoanele fizice straine


Articolul 76
(1) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, putand activa astfel ca practician in insolventa, daca in statul in care isi au domiciliul ele au aceasta specialitate, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale, conform prevederilor art. 24 din O.U.G.
(2) Pentru practicienii in insolventa din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al Uniunii va contine:
a) cererea de evaluare;
b) curriculum vitae si copie a pasaportului;
c) certificatul (atestatul) profesional, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d) dovada studiilor superioare de cel putin 3 ani;
e) certificat de onorabilitate;
f) declaratia de compatibilitate;
g) solicitarea unui stagiu de adaptare de un an;
h) declaratie privind exercitarea temporara sau ocazionala a activitatii de practician in insolventa.
(4) Exercitarea temporara a activitatii consta in desfasurarea activitatii pe o perioada limitata de timp ce trebuie indicata de solicitant. Exercitarea ocazionala reprezinta desfasurarea activitatii de practician in insolventa pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii si pana la inchiderea acesteia.
(5) Etapele necesare dobandirii calitatii de membru al Uniunii si documentele aferente sunt cele cuprinse in metodologia prezentata in anexa nr. 3.
(6) Conventiile bilaterale incheiate de Uniune cu organismele similare din statele din care provin practicienii in insolventa, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, vor contine in principal elemente din metodologia prezentata in anexa nr. 3, precum si conditii privind solutionarea unor litigii in legatura cu activitatea practicienilor in insolventa.
(7) Calitatea de practician definitiv se obtine numai dupa efectuarea unei perioade de stagiu de adaptare de un an. Stagiul de adaptare se va efectua sub supravegherea unui coordonator de stagiu.


SECTIUNEA a 4-a
Inregistrarea in Registrul formelor de organizare a persoanelor juridice straine


Articolul 77
(1) Persoanele juridice straine care nu au sediul profesional in Romania pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, putand activa astfel ca practician in insolventa, daca in statul in care isi au sediul profesional desfasoara aceasta activitate si au statutul de societate profesionala, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din O.U.G.
(2) Pentru societatile profesionale de insolventa din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al Uniunii va contine:
a) cererea de evaluare, semnata de reprezentantul legal al societatii;
b) copia pasaportului reprezentantului legal al societatii (in cazul in care acesta nu a dobandit anterior calitatea de membru al Uniunii, persoana fizica straina);
c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competenta, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d) contractul de societate al societatii civile profesionale de insolventa;
e) declaratie privind exercitarea temporara sau ocazionala a activitatii de practician in insolventa.
(4) Exercitarea temporara a activitatii consta in desfasurarea activitatii pe o perioada limitata de timp ce trebuie indicata de solicitant. Exercitarea ocazionala reprezinta desfasurarea activitatii de practician in insolventa pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii si pana la inchiderea acesteia.
(5) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii, care va hotari cu privire la inscrierea societatii in Tabloul UNPIR.


CAPITOLUL VI
Pregatirea profesionala


Articolul 78
(1) Fiecare practician in insolventa definitiv si compatibil are obligatia sa urmeze in decursul unui an calendaristic cursurile de formare profesionala organizate sub patronajul I.N.P.P.I., sub sanctiunea suspendarii din profesie.
(2) Structura cursurilor de formare profesionala, precum si numarul punctelor de pregatire profesionala se aproba prin hotararea Consiliului I.N.P.P.I.
(3) Practicienii in insolventa incompatibili pot participa la programul de pregatire profesionala, acesta devenind insa obligatoriu de la data incetarii situatiei de incompatibilitate.
(4) Seminarele de pregatire profesionala vor fi conduse de formatori (lectori) selectionati pe baza criteriilor stabilite de Consiliul I.N.P.P.I. Selectia si coordonarea activitatii formatorilor vor fi asigurate de Consiliul stiintific al I.N.P.P.I.
(5) Cheltuielile aferente desfasurarii programului de pregatire profesionala se suporta, in principal, din taxele de participare. Consiliul Institutului poate aloca unele fonduri in limita sumelor prevazute anual in bugetul de venituri si cheltuieli.


CAPITOLUL VII
Indrumatorii de stagiu


Articolul 79
(1) Persoanele fizice romane care au dobandit calitatea de practician in insolventa stagiar, ca urmare a promovarii examenului organizat de Uniune, au obligatia efectuarii stagiului de pregatire profesionala cu durata de 2 ani.
(2) Persoanele fizice straine, practicieni in insolventa in tara in care isi au domiciliul si care doresc sa activeze in Romania, pot opta pentru efectuarea unui stagiu de adaptare cu durata de 2 ani.
(3) Stagiul de pregatire profesionala, precum si stagiul de adaptare se desfasoara sub indrumarea unui coordonator de stagiu, practician in insolventa definitiv, stagiarul avand calitatea de salariat sau colaborator. Pe perioada stagiului practicianul in insolventa stagiar va fi remunerat de forma de organizare cu care are relatii contractuale cu echivalentul a cel putin un salariu minim lunar pe economie stabilit pentru anul in curs. Contractul de stagiu se incheie cu forma de organizare, stagiul desfasurandu-se sub indrumarea unui coordonator de stagiu nominalizat, practician in insolventa in cadrul formei de organizare.
(4) Raporturile dintre stagiar si practicianul indrumator de stagiu vor fi consemnate intr-un document scris, reprezentand intelegerea dintre parti, care va fi depus spre opozabilitate la Uniune impreuna cu celelalte documente de inscriere.


Articolul 80
(1) CNC al Uniunii va reactualiza anual lista cu indrumatorii de stagiu pe baza unor criterii de selectie, care vor lua in considerare, in principal, urmatoarele:
a) sa aiba vechime de cel putin 5 ani de la data inscrierii in Tabloul UNPIR;
b) sa nu fi suferit nicio sanctiune disciplinara de natura celor prevazute la cap. XIV;
c) venitul brut din activitatea de practician in insolventa.
(2) In functie de volumul de activitate al indrumatorului de stagiu, pe baza unei grile intocmite in functie de veniturile realizate in anul anterior atestarii, de catre cabinetul sau societatea profesionala in care isi exercita profesia, Consiliul national de conducere al Uniunii va stabili numarul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 50.000 lei.
(3) Lista indrumatorilor de stagiu va fi actualizata anual, pe baza declaratiei de venit pentru veniturile din activitatea de practician in insolventa realizate in anul anterior, si se va publica pe site-ul Uniunii.


CAPITOLUL VIII
Registrul formelor de organizare. Continut, inscriere


Articolul 81
(1) In Registrul formelor de organizare sunt inregistrate societatile civile profesionale cu personalitate juridica, filialele acestora si cabinetele individuale de insolventa, precum si celelalte forme asociative de organizare profesionala, prevazute si constituite in conformitate cu dispozitiile din O.U.G.
(2) Elementele supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare computerizat pentru societatile profesionale cu personalitate juridica si filialele acestora sunt cele prevazute la art. 71 alin. (1) din O.U.G.
(3) Elemente supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare computerizat pentru cabinetele individuale de insolventa sau cabinetele asociate sunt cele prevazute la art. 71 alin. (2) din O.U.G.
(4) Se depun spre mentionare urmatoarele:
a) dovada varsamintelor privind aportul social;
b) cereri de indreptare de erori materiale privind modificarea elementelor mentionate la alin. (2);
c) oricare alt act prevazut de O.U.G. sau de prezentul statut, depus ulterior inregistrarii in Registrul formelor de organizare;
d) informatii financiare, prezentate anual, care trebuie sa contina veniturile realizate din activitatea de insolventa;
e) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei;
f) durata societatii;
g) modul de transformare, reorganizare, dizolvare si lichidare.
(5) In vederea inregistrarii unor modificari ale contractelor de societate sau deciziilor de infiintare ale cabinetelor individuale, in Registrul formelor de organizare se depun spre mentionare urmatoarele documente:
a) cerere de inregistrare/operare in RFO;
b) hotararile fiecarei forme de organizare, semnate de asociatii/titularii de cabinete;
c) act aditional la contractul de societate sau la decizia de infiintare;
d) contractul formei de organizare/decizia de infiintare actualizate;
e) dovada achitarii taxelor aferente.
(6) Dovada inregistrarii in Registrul formelor de organizare computerizat se face prin emiterea unui certificat de inregistrare a societatii, cabinetului individual sau a cabinetelor asociate, ale carui format si continut vor fi stabilite prin decizie a Consiliului national de conducere al Uniunii.
(7) Taxele de inregistrare pentru emiterea de certificate de inregistrare, certificate constatatoare, pentru preschimbari, copii certificate si alte operatiuni efectuate de departamentul specializat din cadrul Secretariatului general al Uniunii vor fi stabilite anual prin hotarare a Congresului Uniunii.
(8) Este interzis ca in acelasi sediu social sa functioneze doua sau mai multe forme de organizare profesionala de practicieni in insolventa. Prin sediu social se intelege unitatea locativa distincta din punct de vedere functional, detinuta in baza unui titlu locativ propriu. Filiala Uniunii unde este inscrisa forma de organizare profesionala va desemna dintre membri un raportor care sa verifice si sa ateste intrunirea conditiilor de desfasurare a activitatii intr-un spatiu locativ distinct care sa asigure independenta functionala si pastrarea confidentialitatii cu privire la activitatea desfasurata.
(9) Este interzisa inscrierea in Registrul formelor de organizare a unei societati cu denumire identica sau asemanatoare cu a uneia deja inregistrate, atat in denumirea intreaga, cat si in cuvintele ce o compun, inclusiv cele care sugereaza o prescurtare sau initiale, cu exceptia sintagmelor utilizate in profesie (insolventa, insolvent, judiciar, expert etc.). Filialele constituite de catre o societate profesionala, conform prevederilor prezentului statut, vor fi inscrise in Registrul formelor de organizare cu o denumire care va ingloba denumirea societatii profesionale constitutive si cuvantul "filiala", urmat de denumirea judetului pe raza caruia se constituie aceasta. Este interzisa acordarea unei denumiri identice sau asemanatoare a unei noi societati cu a uneia ce a fost radiata din Registrul formelor de organizare, mai devreme de trecerea unei perioade de 5 ani de la scoaterea din evidentele Uniunii a denumirii societatii radiate.
(10) Cabinetele individuale se inregistreaza cu numele titularului, urmat de sintagma "cabinet individual de insolventa", iar cabinetele asociate se individualizeaza cu numele tuturor titularilor si sintagma "cabinete asociate de insolventa".
(11) Denumirea societatilor profesionale se individualizeaza printr-o denumire specifica, care poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, sau o denumire personalizata, urmata de acronimul SPRL sau IPURL. Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizata potrivit alin. (1), poate fi pastrata si dupa decesul sau plecarea unuia dintre asociati, cu acordul acestuia sau, dupa caz, al tuturor mostenitorilor celui decedat, exprimat in forma autentica.
(12) Nu pot fi inregistrate sucursale, puncte de lucru sau alte dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatii.
(13) Formatul Registrului formelor de organizare este prevazut in anexa nr. 9.


Articolul 82
Normele privind inregistrarile in Registrul formelor de organizare sunt stabilite de CNC.


CAPITOLUL IX
Transformarea formelor de organizareA. Fuziunea si divizarea formelor de organizare


Articolul 83
Fuziunea prin absorbtie este operatiunea prin care una sau mai multe forme de organizare sunt dizolvate fara a intra in lichidare si care isi transfera totalitatea patrimoniului lor formei de organizare absorbante.


Articolul 84
Fuziunea prin contopire este operatiunea prin care mai multe forme de organizare sunt dizolvate fara a intra in lichidare si care isi transfera totalitatea patrimoniului lor unei noi forme de organizare pe care o constituie.


Articolul 85
Divizarea totala este operatiunea prin care un SPRL, fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau, inclusiv portofoliul de dosare si clienti, catre doua sau mai multe societati profesionale constituite sau alte forme de organizare care iau astfel fiinta.


Articolul 86
Divizarea partiala este operatiunea prin care un SPRL, fara a intra in lichidare, transfera o parte din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum este evidentiat in evidentele contabile ale societatii, si al unei parti din portofoliul de dosare si clienti, catre o societate constituita sau catre una sau mai multe forme de organizare care iau astfel fiinta.


Articolul 87
Fuziunea si divizarea totala atrag de drept radierea formelor de organizare absorbite sau divizate total din Registrul formelor de organizare si din Tabloul Uniunii.


Articolul 88
Fuziunea si divizarea se pot face si intre forme diferite de organizare ale profesiei, in masura in care aceste operatiuni nu contravin dispozitiilor O.U.G. sau ale prezentului statut.


Articolul 89
(1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare forma de organizare in parte, prin hotarare a asociatilor societatilor/titularilor de cabinet.
(2) Hotararea asupra fuziunii/divizarii se ia cu votul asociatilor reprezentand majoritatea partilor sociale, acestia decizand prin aceeasi hotarare modul de repartizare a patrimoniului, a portofoliului de dosare/clienti si de stingere a pasivului. Asociatii pot stabili prin contractul de societate o majoritate calificata pentru decizia de fuziune/divizare.
(3) Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de O.U.G. si de prezentul statut pentru forma de organizare convenita.


Articolul 90
In vederea inregistrarii operatiunilor de fuziune in Registrul formelor de organizare se depun spre inregistrare, cel putin, urmatoarele documente:
a) cerere de inregistrare/operare in RFO;
b) hotararile fiecarei forme de organizare, semnate de asociatii/titularii de cabinete;
c) protocolul de fuziune semnat de asociati/titularii de cabinete ce urmeaza a participa la fuziune. Protocolul de fuziune trebuie sa contina modul de repartizare a patrimoniului, a portofoliului de dosare/clienti si de stingere a pasivului asa cum s-a stabilit prin hotararea asociatilor asupra fuziunii;
d) declaratie de succesiune, insotita de anexa cu portofoliul de dosare si clienti;
e) cerere privind radierea vechilor forme de organizare care au participat la operatiunea de fuziune;
f) contractul formei de organizare rezultat din operatiunea de fuziune, actualizat.


Articolul 91
In vederea inregistrarii operatiunilor de divizare in Registrul formelor de organizare se depun spre inregistrare, cel putin, urmatoarele documente:
a) cerere de inregistrare/operare in RFO;
b) hotararea privind divizarea, semnata de asociatii formei de organizare;
c) proiectul de divizare semnat de asociatii/titularii de cabinete ce urmeaza a fi divizate. Acesta trebuie sa contina modul de repartizare a patrimoniului, insotit de anexa cu repartizarea portofoliului de dosare cu stabilirea clara a entitatii careia ii vor ramane spre indeplinire obligatiile legale conform procedurii, respectiv exercitarii drepturilor, precum si modalitatea de stingere a pasivului asa cum s-a stabilit prin hotararea asociatilor asupra divizarii.
UNPIR nu certifica repartizarea portofoliului de dosare in noile entitati, inregistrarea in registrul formelor de organizare a profesiei rezultate in urma divizarii fiind pentru publicitatea formelor de organizare;
d) in cazul operatiunii de divizare totala se va anexa si cererea privind radierea vechii forme de organizare din RFO;
e) contractele formelor de organizare rezultate din operatiunea de divizare, actualizate.


Articolul 92
(1) Documentele prevazute la art. 91, in original, se vor depune spre avizare la filiala UNPIR unde isi va/vor avea sediul forma sau formele de organizare beneficiare ale operatiunii de fuziune/divizare.
(2) Documentatia avizata de filiala UNPIR se va inainta Secretariatului general al UNPIR.


Articolul 93
(1) Verificarea conditiilor de forma privind operatiunile de fuziune/divizare se face prin Secretariatul general, raspunderea privind indeplinirea conditiilor de fond aferente operatiunilor de fuziune/divizare apartinand asociatilor/titularilor formelor de organizare.
(2) Data transmiterii drepturilor si obligatiilor intre formele de organizare respective are loc atat intre parti, cat si fata de terti, la data aprobarii operatiunii de fuziune/divizare de catre Consiliul national de conducere al UNPIR, daca prin lege nu se prevede altfel.
B. Dizolvarea formelor de organizare


Articolul 94
Dizolvarea reprezinta totalitatea operatiunilor care pregatesc incetarea existentei unei forme de organizare, in vederea asigurarii conditiilor lichidarii patrimoniului si radierii societatii din Registrul formelor de organizare.


Articolul 95
Formele de exercitare a profesiei se dizolva prin:
a) hotararea asociatilor reprezentand majoritatea partilor sociale. Asociatii pot stabili prin contractul de societate o majoritate simpla sau calificata pentru decizia de dizolvare;
b) radierea din profesie a tuturor asociatilor sau, dupa caz, trecerea in oricare din situatiile de incompatibilitate a tuturor asociatilor, daca nu si-au cesionat partile sociale in termen de 30 de zile de la data inscrierii in Registrul formelor de organizare a profesiei a mentiunilor ce pot duce la dizolvarea formei de organizare, in conditiile prezentului alineat;
c) decesul tuturor asociatilor;
d) dobandirea tuturor partilor sociale de catre un singur asociat si pastrarea lor de catre acesta o perioada mai mare de 3 luni, fara ca acesta sa efectueze operatiuni privind cooptarea unui alt asociat sau pentru transformarea formei de organizare profesionala;
e) la cererea simultana de retragere din societate formulata de toti asociatii;
f) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
g) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
h) in baza procesului-verbal de conciliere sau a hotararii de arbitraj pronuntate in conditiile prevazute de prezentul statut, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegeri grave intre asociati, care impiedica functionarea societatii;
i) alte cauze prevazute de lege sau de contractul de societate.


Articolul 96
(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.
(2) In cazul lichidarii prevazute de art. 95 lit. a), d), e), f) si g), in situatia in care forma de organizare nu are obligatii catre creditori, iar asociatii se inteleg cu privire la repartizarea activului formei de organizare intre asociati, radierea formei de organizare se va face fara numire de lichidator, pe baza declaratiilor asociatilor pe propria raspundere. Dizolvarea conduce la radierea formei de organizare din registrul formelor dupa depunerea documentelor necesare cu privire la stingerea datoriilor formei de organizare, sub forma declaratiei in forma autentica pe propria raspundere a asociatiilor, in cazurile anume prevazute de statut insotita de raportul de lichidare. In termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociatii pe baza declaratiei pe propria raspundere insotita de raportul de repartizare si lichidare a patrimoniului vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din registrul formelor si din tabloul UNPIR. Operatiunea tehnica de radiere se aproba de CNC, sub conditia ca forma de organizare sa achite la zi contributiile datorate UNPIR, inclusiv pentru propriile filiale (in cazul in care exista). In toate celelalte situatii se va numi un lichidator care va depune un raport final.
(3) La radiere, in ipotezele prevazute de art. 95 lit. b), c), h) si i), cererea va fi insotita de raportul lichidatorului in care se va mentiona modalitatea de predare a portofoliului de dosare in care procedura nu este inchisa ca urmare a lichidarii.
(4) La radiere, in ipotezele prevazute de art. 95 lit. a), d), e), f) si g), cererea va fi insotita si de urmatoarele:
- cerere de decontare privind dosarele cu procedurile inchise si pentru care se solicita achitarea sumelor cuvenite din fondul de lichidare;
- declaratie privind contul in care se vor achita drepturile cuvenite pentru sumele datorate si neplatite din fond (in cazul sumelor prevazute in sentintele de inchidere a procedurii neredactate la momentul depunerii cererii de radiere);
- documentele de decontare prevazute la art. 116 alin. (1);
- declaratie de venituri din profesie, aferenta anului in curs;
- declaratie privind predarea in conditiile legii si statutului de organizare a profesiei a dosarelor in care procedura nu este inca inchisa;
- dovada achitarii cotizatiilor si contributiilor anuale.
Nu vor fi decontate din fondul de lichidare facturile depuse dupa radierea formei de organizare.
Radierea din registrul formelor de organizare nu produce efecte asupra obligatiilor fiscale sau de alta natura; singurul efect pe care il are este acela de incetare a capacitatii de a se angaja in activitati specifice profesiei de practician in insolventa, asa cum aceasta este organizata conform O.U.G.
(5) Societatea intra in lichidare din momentul dizolvarii sale.
(6) Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.


Articolul 97
(1) Desemnarea lichidatorului:
a) prin decizia de dizolvare asociatii vor desemna un lichidator din randul membrilor UNPIR, stabilindu-i si onorariul. Acordul prealabil, scris, al lichidatorului in privinta acceptarii numirii este obligatoriu;
b) in situatiile in care nu este desemnat un lichidator de catre asociati, acesta va fi numit de catre consiliul de conducere al filialei Uniunii de care apartine societatea dizolvata, dintre lichidatorii care au depus oferte pentru acest tip de proceduri, fiind stabilit si un onorariu;
c) actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Registrul formelor de organizare, pentru a fi inscrise de indata;
d) numai dupa indeplinirea formalitatilor de la lit. c) lichidatorii vor exercita aceasta functie.
(2) Pentru opozabilitatea fata de terti, secretariatul general va elibera un certificat constatator, scutit de taxe, care va mentiona starea juridica a formei de organizare, numele si numarul matricol al lichidatorului.
(3) Remunerarea lichidatorului si cheltuielile de lichidare se acopera din averea societatii dizolvate.
(4) Din momentul dizolvarii asociatii sau practicienii coordonatori nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.
(5) Interdictia prevazuta la alin. (4) se aplica de la data la care dizolvarea a fost hotarata de asociati sau declarata prin sentinta judecatoreasca.
(6) Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare, prin mentiunea "in lichidare" trecuta dupa denumirea societatii.


Articolul 98
(1) Lichidatorii au urmatoarele atributii principale:
a) sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii si autoritatile, inclusiv instante de judecata;
b) sa execute si sa termine operatiunile referitoare la lichidare;
c) in vederea acoperirii pasivului societatii sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a formelor de organizare;
d) sa incaseze creantele societatii;
e) sa achite datoriile societatii;
f) sa repartizeze activul net catre asociati conform detinerilor acestora sau prevederilor contractului de societate;
g) sa coordoneze activitatea societatii in ceea ce priveste portofoliul de dosare si clienti, fiind obligat ca in termen de maximum 45 de zile de la preluarea functiei sa convoace adunarile creditorilor/asociatilor sau membrilor debitorului in vederea inlocuirii. In perioada dintre dizolvarea societatii si inlocuirea din dosarele sau din gestionarea clientilor aflati in portofoliu in aceste dosare/proiecte se vor putea face doar acte de administrare/conservare;
h) sa indeplineasca orice alte acte necesare lichidarii si radierii societatii.
(2) Lichidatorii impreuna cu reprezentantii formelor de organizare sunt datori ca, in termen de maximum 30 de zile de la preluarea functiei, sa faca un inventar si o evaluare (daca este cazul) cu un expert evaluator, platit din averea debitoarei, care sa constate situatia exacta a activului, pasivului societatii si a portofoliului de dosare/clienti si sa le semneze.
(3) Documentele societatii, inclusiv cele referitoare la bunurile din patrimoniu, vor fi puse la dispozitia lichidatorului in termen de maximum 15 zile de la preluarea functiei, de catre asociatii societatii dizolvate sau de catre cei care le detin. Vor fi puse de asemenea la dispozitia lichidatorului, in termen de maximum 20 de zile de la preluarea functiei, toate informatiile si documentele referitoare la portofoliul de dosare/clienti.
(4) Asociatii vor fi convocati pentru a fi informati cu privire la rezultatele obtinute de lichidatori, repartizarea activului net si pentru a constata terminarea lichidarii.
(5) Bunurile ramase in patrimoniul formei de organizare, in urma procedurilor de lichidare, le revin asociatilor, conform deciziei acestora, luata prin hotararea de dizolvare. In caz contrar se vor repartiza conform cotelor detinute.
(6) In termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociatii pe baza declaratiei pe propria raspundere insotita de raportul privind situatia financiara de lichidare, respectiv lichidatorii pe baza raportului final de lichidare prin care se prezinta situatia patrimoniului, a creantelor si activelor ramase, vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din Registrul formelor si din Tabloul UNPIR.
(7) Lipsa de cooperare a asociatilor, coordonatorilor sau practicienilor care au avut in administrare dosare sau clienti din portofoliul societatilor dizolvate cu lichidatorul, in special cu privire la obligatiile de la alin. (2) si (3), reprezinta abatere disciplinara.
(8) Radierea din Registrul formelor de organizare si din Tabloul UNPIR se realizeaza doar pentru a se tine evidenta persoanelor care pot desfasura activitatile prevazute de lege ca fiind exercitate exclusiv de practicienii in insolventa. Eventuala raspundere patrimoniala a formei de organizare a profesiei sau a practicianului se realizeaza in conditiile legii, in limita patrimoniului de afectatiune conform art. 2.324 alin. (4) din Codul civil.


CAPITOLUL X
Inregistrarea in Registrul formelor de organizare


Articolul 99
(1) SPRL se constituie, in baza unui contract de societate, prin asocierea a cel putin 2 practicieni in insolventa compatibili, in conditiile art. 7 din O.U.G. Contractul de societate, in forma scrisa, se inregistreaza la Uniune in Registrul formelor de organizare, la data aprobarii cererii de inscriere in Tabloul UNPIR de catre Consiliul national de conducere al Uniunii. Contractul de societate poate dobandi data certa si in conditiile dreptului comun.
(2) Contractul de societate al SPRL va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute la art. 10 alin. (2) din O.U.G.
(3) Lipsa din contract a oricarei clauze obligatorii atrage refuzul inregistrarii la Uniune in Registrul formelor de organizare. Asociatii, impreuna sau oricare dintre ei, precum si persoana desemnata de acestia sa reprezinte societatea in raporturile cu tertii pot complini lipsa clauzei obligatorii din contract.
(4) Filialele societatilor profesionale cu raspundere limitata au regimul juridic al societatii-mama. Acestea sunt obligate sa achite taxa anuala si sa se asigure profesional pentru plafonul minim de asigurare profesionala. Contributia anuala pe transe de venituri se plateste la filiala Uniunii pe raza careia functioneaza. Veniturile societatii profesionale constitutive care provin din excedentul de numerar al filialei sau filialelor pe care le-a constituit nu se vor supune contributiei pe transe de venituri la filiala Uniunii in care cea dintai este inscrisa.
(5) Filiala constituita cu aportul integral al unei societati profesionale poate fi infiintata prin hotarare a adunarii generale. Infiintarea filialei se va face printr-un contract, semnat in numele societatii profesionale de catre asociatul coordonator al acesteia, imputernicit prin hotararea adunarii generale a societatii prin care s-a decis constituirea filialei.
(6) Filiala va putea fi constituita si prin asocierea unei societati profesionale cu raspundere limitata cu unul sau mai multi practicieni in insolventa, persoane fizice. Asociatii persoane fizice trebuie sa fie practicieni in insolventa compatibili. Pentru a exista filiala, o societate profesionala cu raspundere limitata trebuie sa detina cel putin 50% + 1 din capitalul social necesar constituirii filialei.
(7) Este interzisa inscrierea in Registrul formelor de organizare a societatilor profesionale constituite prin asocierea cu practicienii in insolventa incompatibili sau persoane care nu au calitatea de practician in insolventa.


Articolul 100
(1) O intreprindere profesionala unipersonala se constituie fie prin actul de vointa al unui singur practician in insolventa compatibil, fie ca urmare a decesului, incompatibilitatii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociati dintr-o SPRL, care are ca efect reducerea asociatilor la unul singur, daca acest din urma asociat opteaza pentru organizarea activitatii sale sub forma IPURL.
(2) In masura compatibilitatii lor, contractul IPURL va cuprinde aceleasi elemente cu cele mentionate pentru SPRL la art. 99 alin. (2).


Articolul 101
(1) Radierea din Registrul formelor de organizare se realizeaza prin hotarare a Consiliului national de conducere al UNPIR in urmatoarele situatii:
a) la cererea practicianului in insolventa, in cazul cabinetului individual si IPURL sau la cererea formulata in baza hotararii Adunarii generale a asociatilor conform contractului de societate, in cazul SPRL;
b) in cazul suspendarii la cererea practicianului in insolventa, prevazut la art. 13 alin. (5);
c) in cazul sanctiunii disciplinare de excludere definitiva din UNPIR, prevazuta la art. 74 alin. (1) lit. d) din O.U.G.;
d) in cazul in care, din orice motive, in societate ramane un singur asociat pe o perioada mai mare de 3 luni, fara transformarea in cabinet individual sau intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, prevazut la art. 20 din O.U.G.;
e) in cazul fuziunii, divizarii sau dizolvarii (ce are ca efect incetarea existentei unei forme de exercitare a profesiei).
(2) Radierea din Registrul formelor de organizare nu duce automat la radierea cabinetului individual, IPURL sau SPRL de la organele fiscale, reprezentantii formelor de organizare avand obligatia de a realiza demersurile in vederea radierii acestora din evidentele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) In cazul prevazut de alin. (1) lit. b) operatiunea de radiere din Registrul formelor de organizare a cabinetului sau IPURL in care isi desfasura activitatea practicianul in insolventa suspendat la cerere survine de drept.
(4) In cazul prevazut de alin. (1) lit. c) operatiunea de radiere din registrul formelor de organizare a cabinetului sau IPURL in care isi desfasura activitatea practicianul in insolventa sanctionat disciplinar survine de drept la momentul ramanerii definitive a hotararii disciplinare, constatat prin decizie disciplinara sau, dupa caz, prin decizie definitiva si irevocabila pronuntata de instantele judecatoresti.
(5) Se excepteaza de la prevederile alin. (4) situatia in care s-a pronuntat o hotarare de suspendare a efectelor deciziei disciplinare de excludere din profesie sau situatia in care nu a fost pronuntata o sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila ce are ca obiect anularea sanctiunii disciplinare.
(6) In cazul prevazut de alin. (1) lit. d) operatiunea de radiere din Registrul formelor de organizare survine de drept, dupa trecerea termenului de 3 luni.
(7) In cazul in care o societate-mama isi radiaza propriile filiale din Registrul formelor de organizare, aceasta din urma are obligatia achitarii cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri pentru propriile filiale. In caz de neplata, asociatul coordonator al societatii-mama va fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. 122.
(8) Orice cauza care poate duce la constatarea nulitatii operatiunilor efectuate cu privire la formele de organizare va beneficia de un termen de remediere de cel mult 2 luni de la data constatarii, pe orice cale. Operatiunile si actele de procedura efectuate in exercitiul profesiei nu vor fi afectate, cu conditia ca inlaturarea cauzei de nulitate sa se produca inainte ca instanta de judecata sa se pronunte asupra valabilitatii lor.


CAPITOLUL XI
Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania


Articolul 102
Activitatea de practician in insolventa poate fi desfasurata, pe intregul teritoriu al Romaniei, numai de persoanele care au aceasta calitate dobandita in conditiile legii si care sunt inscrise in Tabloul UNPIR in sectiunile membrilor compatibili.


Articolul 103
Tabloul UNPIR are 7 sectiuni, definite in anexa nr. 8.


Articolul 104
(1) La inscrierea in Tabloul UNPIR fiecare practician in insolventa va primi un cod numeric netransmisibil acordat de Secretariatul general al Uniunii, prin inregistrarea cererilor de inscriere in ordine alfabetica, pe filiale. In cazul reinscrierii unei persoane fizice sau juridice, se atribuie acelasi cod numeric detinut anterior radierii.
(2) Inscrierea in Tabloul UNPIR a practicienilor in insolventa se face, la cererea solicitantilor care indeplinesc conditiile necesare si achita taxa de inscriere, astfel:
a) persoanele fizice romane compatibile depun cererea de inscriere la filiala Uniunii pe a carei raza teritoriala isi vor desfasura activitatea;
b) persoanele fizice romane incompatibile depun cererea de inscriere la filiala Uniunii pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul stabil;
c) persoanele fizice si juridice straine depun la Secretariatul general al Uniunii cererile si documentele necesare, cu respectarea conditiilor stabilite prin O.U.G. si prin prezentul statut.
(3) Cererea de inscriere se supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii. Secretariatul general al Uniunii elibereaza decizia de inscriere, care va contine principalele date de identificare ale practicianului in insolventa, precum si codul numeric din Tabloul UNPIR si, respectiv, numarul de inregistrare din Registrul formelor de organizare.
(4) Codul numeric al practicianului in insolventa este personalizat si are doua componente, una formata dintr-o cifra sau o cifra si o litera, reprezentand apartenenta la una dintre sectiunile ori subsectiunile Tabloului Uniunii (1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3, 4, 5 si 6), iar cea de-a doua formata din 4 cifre care reprezinta numarul alocat persoanei inregistrate.
(5) Formele asociative permise de O.U.G. vor fi inscrise la rubrica "Mentiuni" din subsectiunea corespunzatoare fiecarei forme de organizare profesionala parte a contractului de asociere.


Articolul 105
(1) Respingerea cererii de inscriere in Tabloul UNPIR poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii. Comunicarea se face de catre Secretariatul general al Uniunii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(2) Contestatia se depune in termenul mentionat mai sus la Secretariatul general al Uniunii si se solutioneaza de Consiliul national de conducere al Uniunii, in conditiile art. 69 alin. (3) din O.U.G.


Articolul 106
Tabloul Uniunii se reactualizeaza lunar pe site-ul oficial al Uniunii si se publica periodic in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I bis, prin grija Secretariatului general al Uniunii.


Articolul 107
Legitimatia de practician in insolventa si, respectiv, atestatul pentru persoanele juridice si cabinetele individuale vor fi emise anual de Secretariatul general al Uniunii, vor avea inscris codul numeric din Tabloul UNPIR si se vor elibera numai dupa achitarea cotizatiei pe anul respectiv. Forma si continutul legitimatiei si ale atestatului vor fi aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.


CAPITOLUL XII
Patrimoniul si veniturile Uniunii


Articolul 108
Patrimoniul Uniunii si al filialelor acesteia este constituit din totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite de Uniune si este gestionat de Consiliul national de conducere al Uniunii si, respectiv, de comitetele de conducere ale filialelor.


Articolul 109
(1) Veniturile Uniunii se constituie din taxe, cotizatii, penalitati pecuniare, donatii, sponsorizari si din alte venituri, potrivit legii.
(2) Nivelul taxelor, cotizatiilor si contributiilor anuale ale membrilor Uniunii se aproba pentru anul calendaristic urmator de catre Congresul Uniunii, la propunerea Consiliului national de conducere al Uniunii.
(3) Taxele, cotizatiile si contributiile sunt urmatoarele:
a) taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa;
b) taxa de sustinere a examenului de definitivat in profesie;
c) taxele de operare a inscrierilor in Tabloul UNPIR;
d) taxa de verificare a cererii si a documentelor privind dobandirea calitatii de practician in insolventa, fara examen si cu scutire de stagiu;
e) taxele percepute pentru operatiuni legate de Registrul formelor de organizare, in cuantumul prevazut in anexa nr. 5;
f) cotizatia anuala;
g) contributia anuala pe cote de venituri, reprezentand cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, este de 0,8%;
h) taxa de analizare si verificare a indeplinirii conditiilor privind scutirea de stagiu in baza art. 33 din O.U.G.;
i) taxa de eliberare privind istoricul membrilor UNPIR sau al formelor de exercitare a profesiei;
j) taxe de participare la manifestari stiintifice/seminare profesionale organizate in interesul membrilor. Organizarea unor astfel de manifestari se va realiza in limitele impuse de art. 78 alin. (2) din Statut;
k) taxe din alte activitati organizate in interesul membrilor.
(4) Taxele, cotizatiile si contributiile mentionate la alin. (3) sunt scutite de TVA, conform art. 292 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Contributia anuala pe transe de venituri se determina de fiecare cotizant, pe baza unei declaratii scrise, transmisa Secretariatului general al Uniunii pana la data de 15 martie a anului in curs pentru anul anterior. Realitatea declaratiei este supusa verificarii, prin sondaj, de catre cenzorii filialelor. Cenzorul delegat cu verificarea poate solicita orice document de la practician, inclusiv declaratia de venituri depusa de acesta la organul fiscal.
(6) In cazul in care societatile profesionale sau cabinetele individuale isi schimba sediul social, plata cotizatiei variabile datorate Uniunii va fi impartita pe 4 trimestre si se va achita filialelor in functie de durata cat a activat pe raza respectivei filiale.
(7) Nivelul taxelor, cotizatiilor, precum si plafonul minim de asigurare profesionala sunt prevazute in anexa nr. 6.
(8) Prin venit brut realizat se intelege totalitatea sumelor incasate de practician ca onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora.


Articolul 110
Neplata cotizatiilor si a contributiilor anuale pana la data de 30 aprilie atrage sanctionarea conform art. 44 alin. (2) din O.U.G. Eliberarea atestatelor si legitimatiilor pentru anul in curs de catre filialele Uniunii este conditionata de plata cotizatiei si a contributiei.


Articolul 111
(1) Repartizarea veniturilor intre Uniune si filialele sale se efectueaza astfel:
a) taxele de inscriere la examen si de verificare a cererii si a documentelor privind dobandirea calitatii de practician in insolventa fara examen si cu scutire de stagiu se constituie venit la bugetul Uniunii;
b) taxele de inscriere in Tabloul UNPIR se repartizeaza astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se vireaza catre Uniune pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, cand a fost efectuata plata;
c) veniturile realizate din incasarea cotizatiilor si contributiilor se repartizeaza astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se vireaza catre Uniune, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, cand a fost efectuata plata;
d) veniturile realizate din incasarea taxelor pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare se constituie venit la bugetul Uniunii;
e) sumele rezultate din vanzarea publicatiilor proprii, editate de Consiliul national de conducere al Uniunii, se constituie venit la bugetul Uniunii;
f) sumele provenite din penalitatile pecuniare se constituie venit la bugetul Uniunii sau al filialei, dupa caz;
g) filialele Uniunii isi vor deschide un cont la o sucursala sau o filiala a bancii la care este deschis si contul Uniunii;
h) liberalitatile, donatiile, sponsorizarile etc. vor fi acceptate de Uniune sau de filialele sale cu acordul Consiliului national de conducere al Uniunii.
(2) Filialele au obligatia sa depuna un exemplar din situatiile financiare, certificate si aprobate, la Secretariatul general al Uniunii, pana la data de 30 aprilie a anului in curs pentru exercitiul contabil al anului anterior.


Articolul 112
(1) In baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, Consiliul national de conducere al Uniunii efectueaza cheltuieli pentru:
a) initierea, organizarea si desfasurarea actiunilor prevazute in planul de activitate al Uniunii;
b) organizarea si functionarea structurilor Uniunii pentru indeplinirea obiectivelor Uniunii;
c) extinderea bazei materiale a Uniunii;
d) promovarea cunostintelor tehnice si a punctelor de vedere ale Uniunii;
e) sprijinirea functionarii comisiilor permanente si temporare ale Uniunii;
f) asigurarea relatiilor cu celelalte organizatii similare din tara si din strainatate, plata cotizatiilor, in cazul afilierii la organizatii interne sau internationale, si a cheltuielilor de reprezentare si de participare a delegatiilor Uniunii;
g) recompensarea, pentru activitati permanente, a unor persoane care indeplinesc functii eligibile;
h) intretinerea patrimoniului Uniunii si alte cheltuieli administrative, gospodaresti sau de reprezentare;
i) asigurarea unui abonament permanent la periodicul de informare al Uniunii si participarea la manifestarile organizate de Uniune pentru toti membrii acesteia.
(2) Soldul bugetar la sfarsitul anului calendaristic se reporteaza in anul urmator.


Articolul 113
(1) Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Uniune si de filiale se organizeaza si se conduce potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(2) Uniunea, avand statut de persoana juridica autonoma si fara scop lucrativ, isi constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 66 din O.U.G., completate cu prevederile art. 109. Din aceste venituri isi acopera in intregime cheltuielile.
(3) Contabilitatea sintetica si analitica a veniturilor si cheltuielilor se organizeaza distinct, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli. Prin bugetul de venituri si cheltuieli se vor asigura fondurile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii Uniunii, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se intocmeste si se supune aprobarii Congresului Uniunii.
(4) Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasari in tara si in strainatate, organizari de evenimente, dotari cu inventar gospodaresc si cu mijloace de transport se aproba de presedintele Uniunii. Sumele lunare reprezentand cheltuieli curente ale Uniunii se aproba de secretarul general al Uniunii pe baza de referat.
(5) Filialele Uniunii, avand personalitate juridica conform art. 47 alin. (2) din O.U.G., au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii la sediile declarate de pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile reglementarilor legale in vigoare.
(6) Uniunea si filialele au obligatia de a intocmi situatiile financiare anuale si in cazul incetarii activitatii, potrivit legii. Situatiile financiare ale Uniunii, certificate de cenzori, se supun aprobarii Adunarii reprezentantilor permanenti ai Uniunii, urmand a fi ratificate de Congres. Situatiile financiare ale filialelor UNPIR, certificate de cenzori, se supun aprobarii adunarilor generale ale filialelor.


CAPITOLUL XIII
Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare


Articolul 114
(1) UNPIR va constitui, in baza art. 39 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, un subcont special in care vor fi virate sumele incasate de la bugetul Ministerului Justitiei, prin Oficiul National al Registrului Comertului.
(2) UNPIR va utiliza un alt subcont special in care se va vira de filialele UNPIR procentul de 2% incasat de acestea de la practicienii in insolventa.
(3) UNPIR va transmite catre filialele sale suma reprezentand valoarea deconturilor centralizate urmand ca acestea din urma sa distribuie sumele cuvenite practicienilor in insolventa.
(4) Sumele existente in cele doua subconturi speciale vor fi redistribuite de UNPIR filialelor sale in subconturile speciale deschise de acestea, in conformitate cu procedurile ce vor fi stabilite de Consiliul national de conducere.
(5) Toate comisioanele bancare pentru operatiunile de redistribuire catre filialele UNPIR se suporta din fondul de lichidare.


Articolul 115
(1) Distribuirea catre practicienii in insolventa de catre filialele Uniunii a sumelor colectate in fondul de lichidare se va face pe baza urmatoarelor criterii:
a) cheltuieli de procedura pentru dosare deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cheltuieli de procedura pentru dosare deschise in baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea cronologica a inregistrarii documentelor la filiala;
b) onorariile din hotararea judecatoreasca pentru dosarele deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevazuta de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea cronologica a inregistrarii documentelor la filiala. Avand in vedere natura fondului de lichidare, constituit in conditiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, decontarea din acest fond se va face exclusiv in limita sumei prevazute la art. 117 din statut, respectiv art. 38 alin. (5) teza finala din O.U.G. Stabilirea chiar si de instanta a unor sume superioare celor prevazute in statut sau a celor aprobate de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR nu poate conduce la decontarea sau executarea silita de catre beneficiar a unor sume superioare avand in vedere prevederile art. 38 alin. (5) si art. 51 din O.U.G.
(2) Tinand cont de criteriile principale enuntate la alin. (1), Consiliul de conducere al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, tinand seama de situatii speciale.
(3) In cazul in care un practician este numit de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului intr-un dosar in temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu si, ulterior, prin trecerea la procedura simplificata prevazuta de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, ii mai este stabilit un onorariu, fie aceluiasi practician, fie altuia, eventual si cheltuieli de procedura de catre judecatorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de pana la 4.000 lei, la care se adauga cheltuielile facute in procedura. In cazul finalizarii dosarului de un alt practician decat cel desemnat initial, stabilirea remuneratiei cuvenite fiecarui practician in cauza intra in competenta consiliului de conducere al filialei UNPIR pe raza careia isi are sediul societatea debitoare. In acest caz, impartirea poate fi facuta in baza regulilor stabilite de Adunarea generala a membrilor filialei sau, in lipsa acestora, de catre Consiliul de conducere al filialei, in baza analizei deconturilor depuse de practicienii care au activat in dosar. Aceasta plata se va efectua pentru deconturile inaintate in dosarul trecut in procedura simplificata prevazuta de legea privind procedura insolventei.
(4) In situatia in care un practician in insolventa a fost desemnat intr-o procedura in baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza ofertei sale financiare, iar ulterior se constata ca in averea debitorului nu exista disponibilitati, acesta nu poate cere decontarea din fondul de lichidare, constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui onorariu mai mare decat cel pe baza caruia a fost desemnat.
(5) In toate situatiile, intr-un dosar inchis fara sa fi existat bunuri, unde costurile procedurale se acopera pe seama fondului de lichidare, se poate acorda o singura remuneratie, care se va incadra in plafonul stabilit la alin. (3).
(6) In situatia desemnarii unui practician in insolventa de catre reprezentantii unei asociatii sau fundatii pentru derularea procedurilor de insolventa, reprezentantii acestora au obligatia sa avanseze cheltuielile de lichidare, inclusiv onorariul practicianului.
(7) Nu sunt decontate din fondul de lichidare cheltuielile de procedura si onorariul practicianului in insolventa pentru derularea procedurilor de lichidare a asociatilor si fundatiilor, in situatia numirii acestora de catre reprezentantii respectivelor entitati.


Articolul 116
(1) Pentru decontarea din fondul de lichidare, filiala Uniunii solicita urmatoarele documente justificative:
a) sentinta/incheierea/rezolutia, in original sau copie conforma cu originalul, prin care judecatorul-sindic/judecatorul- delegat/directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana desemnata din cadrul registrului comertului stabilesc/stabileste onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de procedura. In conditiile in care cheltuielile de procedura nu sunt reglementate ab initio, atunci acestea se vor accepta spre decontare in conformitate cu prevederile art. 118;
b) orice document din care rezulta ca debitoarea nu detine bunuri sau sume de bani in patrimoniu sau ca acestea sunt insuficiente si a fost inchisa procedura in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau art. 174 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) factura fiscala;
d) hotararea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului in insolventa in procedura in baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza ofertei sale financiare.
(2) In cazul in care, conform practicii locale, instantele considera ca nu este necesara aprobarea pentru decontarea din fondul de lichidare, aceasta este de competenta filialei UNPIR care va dispune aprobarea conform criteriilor stabilite de O.U.G. si ale prezentului statut.
(3) Pentru decontarea din fondul de lichidare, in situatia in care din sentinta sau din incheiere nu rezulta in mod expres faptul ca debitoarea detine bunuri sau sume de bani in averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport intocmit pe parcursul procedurii (de observatie, administrare sau lichidare), bilantul de la inceputul lichidarii, inventarul bunurilor societatii debitoare, adeverinta eliberata de serviciile de impozite si taxe, eventual certificatul de radiere si/sau orice alte documente justificative.
(4) Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, in conditiile in care in averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere, cu exceptia cazurilor cand bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente si a fost ceruta inchiderea procedurii in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza art. 174 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Obligatia privind plata sumelor din fondul de lichidare catre practicienii in insolventa apartine filialei Uniunii pe raza careia isi are sediul debitoarea.
(6) Decontul final prevazut de art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, se aproba de catre Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe raza careia se afla sediul debitoarei.
(7) Toate tipizatele privind operatiunile pe fondul de lichidare se aproba de CNC.
(8) Decontarea din fondul de lichidare pentru formele de organizare radiate se va face in conformitate cu procedurile de decont stabilite de Consiliul national de conducere.


Articolul 117
Pentru avansarea unor sume din fondul de lichidare, filiala Uniunii pe raza careia isi are sediul debitoarea solicita urmatoarele documente:
a) orice document din care rezulta ca debitoarea nu detine bunuri valorificabile in conditiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau sume de bani in patrimoniu sau ca acestea sunt insuficiente (inclusiv rapoarte lunare aprobate de judecatorul-sindic);
b) hotararea adunarii creditorilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu restituirea cu prioritate a sumelor avansate, in termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;
c) cererea practicianului prin care se obliga pe propria raspundere sa restituie avansul, in termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;
d) factura fiscala.


Articolul 118
(1) Plata onorariilor practicienilor in insolventa ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face, pe toata perioada desfasurarii procedurii, in ordinea vechimii, la urmatoarele tarife:
a) pana la 5.000 lei, in baza hotararii judecatoresti pentru procedurile de insolventa deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de pana la 5.000 lei, exclusiv TVA.
Indiferent de cuantumul onorariului din hotararea judecatoreasca, din fondul de lichidare se va deconta doar onorariul in limita sumei de 5.000 lei, prevederile art. 38 alin. (5) si art. 51 din O.U.G. sunt incidente;
b) 1.000 lei, prevazut la art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA.
(2) Cheltuielile de procedura admise la plata din fondul de lichidare sunt:
a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificari, convocari si comunicari ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operatiuni din cadrul procedurii - conform documentelor justificative;
b) cheltuielile de cazare si deplasare impuse de necesitatea prezentarii practicianului in insolventa la termenele de judecata fixate in litigii in care debitoarea este parte, in cazul acelor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata din afara localitatii unde se afla tribunalul care judeca dosarul de insolventa. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifica pe baza decontului de deplasare, la care sunt atasate tichetele de transport sau bonul fiscal, in limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;
c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare in conditiile art. 117 necesare asigurarii de catre practicianul in insolventa a bunei desfasurari a procedurii (cum ar fi, dar fara a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrarii societatii debitoare si tinerea contabilitatii societatii debitoare in ipoteza in care administratorului special i-a fost ridicat partial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societatii debitoare in relatia cu partenerii comerciali, precum si in relatia cu autoritati suverane/suprasuverane etc.). In conditiile in care, din constrangeri legate de timp sau pentru distante mai mari de 200 km, se opteaza pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al calatoriilor la clasa economica. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la conditii hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiasi decont de deplasare, la care sunt atasate facturile si bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adauga si diurna legala, aferenta personalului alocat in acest scop. Se vor aplica prevederile alin. (5);
d) cheltuieli necesare pentru tinerea contabilitatii societatii debitoare de pana la 500 lei, fara TVA, pentru toata perioada derularii procedurii;
e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare in conditiile art. 117 pot fi si cheltuieli necesare indeplinirii obligatiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competenta in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (cum ar fi predarea instalatiilor ce contin materiale radioactive, substante chimice periculoase etc.), si pentru care nu poate fi asigurata pastrarea in conditiile de siguranta cerute de lege, existand un pericol real de poluare a mediului sau de contaminare radioactiva, iar din acest motiv obligatiile de mediu nu pot fi transmise odata cu imobilul supus valorificarii in procedura, precum si cheltuieli legate de elaborarea documentatiei tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare identificarii solutiilor fezabile pentru indeplinirea obligatiilor de mediu si a costurilor aferente acestor solutii. Se vor aplica prevederile alin. (5);
f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operatiunilor de verificare, selectionare, inventariere si legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie sa faca dovada organizarii procedurii de selectie a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunt privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;
g) onorariile stabilite de judecatorul-sindic pentru curatorii numiti in actiunile in anulare sau actiunile in raspundere formulate de catre practicianul in insolventa si expertizele judiciare incuviintate de judecatorul-sindic din oficiu in actiunile in anulare sau actiunile in raspundere pana la 1.000 lei in functie de durata actiunilor pentru curatori.
Indiferent de cuantumul cheltuielilor de procedura stabilite de judecatorul-sindic, prin hotarare, din fondul de lichidare se vor deconta doar cheltuielile de procedura care respecta tarifele si standardele de cost aprobate de ARP, ratificate de Congresul UNPIR, prevederile art. 51 din O.U.G. sunt incidente.
(3) Cheltuielile de procedura trebuie insotite de documente justificative care atesta efectuarea/prestarea serviciilor de catre terti conform reglementarilor prezentului statut si procedurii de decontare UNPIR.
(4) Nu sunt decontate din fondul de lichidare urmatoarele:
a) cheltuielile de transport/cazare [altele decat cele prevazute la alin. (2)], cheltuielile de functionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizatii profesionale, asigurari de raspundere, comisioanele bancare, onorariile de executare si alte cheltuieli indirecte;
b) expertizele contabile intocmite in situatia debitorilor fara bunuri, precum si expertizele intocmite dupa inchiderea procedurii de insolventa, in situatia disjungerii cererii de atragere a raspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) evaluarile intocmite in situatia debitorilor in care valoarea bunurilor nu acopera cheltuielile de procedura;
d) onorariile si cheltuielile cu procedura dispuse prin sentinta sau incheiere de judecatorul-sindic in situatia in care cererile de decont sunt inaintate la filiala dupa implinirea termenului de prescriptie de trei ani, calculat de la data comunicarii sentintei/incheierii prin intermediul Buletinului procedurilor de insolventa sau conform Codului de procedura civila.
(5) Cheltuielile prevazute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare in limitele prevazute de dispozitiile statutare in prezentul capitol doar daca sunt prezentate in rapoartele lunare, aprobate de catre judecatorul-sindic. Aceste sume ce se vor avansa pentru acoperirea cheltuielilor de la alin. (2) lit. c) se vor aproba de filiala Uniunii pe raza careia isi are sediul debitoarea, pe baza documentelor din care sa rezulte ca suma urmeaza sa se restituie cu prioritate conform aprobarii adunarii creditorilor, in conditiile art. 117.


(6) In conformitate cu art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, decontul final al cheltuielilor de procedura efectuate in legatura cu lichidarea unei societati, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se face de catre filiala Uniunii pe raza careia se afla sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative atasate cererii de plata depuse de lichidator.
(7) CNC va completa procedurile de decontare pentru aplicarea unitara la nivelul Uniunii a dispozitiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si f).
(8) In scopul bunei gestionari a fondului de lichidare conform destinatiei prevazute de art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, CNC poate plafona cheltuielile decontabile lunar din fondul de lichidare de natura celor de la alin. (2) lit. e) si f).


Articolul 119
(1) Evidenta operatiunilor contabile legate de fondul de lichidare se va tine centralizat pe filiala, pe baza monografiei contabile aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.
(2) Justificarea platii sumelor din fondul de lichidare, operata de catre filialele Uniunii, se va face in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Cheltuielile de administrare a fondului de lichidare, atat la nivel central, cat si la nivelul filialelor, vor fi suportate din fondul de lichidare numai pe baza de documente justificative. Nivelul maxim de salarizare al personalului angajat pentru aceasta activitate, precum si cheltuielile de birotica vor fi stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii, pe baza propunerilor primite de la filiale.
(4) La nivel central va fi constituita o comisie de analiza a sesizarilor, avand si atributii de control. Cheltuielile legate de activitatea comisiei de analiza a sesizarilor se vor suporta din bugetul Uniunii.
(5) In cazul schimbarii formei de exercitare a profesiei, sumele restante din fondul de lichidare se transfera, dupa caz, catre noi forme de organizare, pe baza de declaratii scrise, in 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru filiala din care fac parte membrii. Declaratia scrisa va fi insotita de documente justificative.


Articolul 120
(1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica oricarei sume incasate in contul debitoarei, dupa data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerata suma recuperata, si se evidentiaza in raportul lunar.
(2) In cazul perioadei de observatie si al reorganizarii procentul de 2% se aplica:
a) la sumele incasate in cazul activelor valorificate in perioada de observatie/vanzarile de active ce au fost prevazute in planul de reorganizare, exclusiv TVA;
b) la sumele recuperate din creantele anterioare deschiderii procedurii;
c) in situatia in care un creditor garantat sau negarantat doreste sa preia bunul supus garantiei in contul creantei sale, prin compensare totala sau partiala, acesta din urma va achita toate cheltuielile de procedura, insa cota de 2% se va aplica numai asupra partii din pret care se achita in numerar (fondurile obtinute), exclusiv TVA.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul perioadei de observatie si al reorganizarii, procentul de 2% nu se aplica:
a) incasarilor realizate din continuarea activitatii curente a societatii debitoare;
b) in cazul societatilor avand ca obiect de activitate productia (sunt avute in vedere toate tipurile de productie) si care inregistreaza in contul productiei realizate sumele incasate din vanzari. Acestea se inregistreaza in contul veniturilor din activitatea de baza;
c) in cazul dezvoltatorilor imobiliari ce construiesc locuinte, sumele incasate din vanzari se inregistreaza in contul veniturilor din marfuri, si nu din vanzare active;
d) in situatia operatiunilor noncash in cadrul planului de reorganizare;
e) in ipoteza platilor efectuate benevol de catre administratorul special din surse proprii a obligatiilor catre creditori sau in situatia achitarii datoriilor debitoarei de catre terte persoane;
f) in situatia fuziunii sau divizarii debitorului, reglementata de art. 133 alin. (5) pct. D din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, prin intermediul careia are loc un transfer total/partial atat al activului, cat si al pasivului societatii;
g) in situatia identificarii unui furnizor necesar sau a unui constructor pentru finalizarea unui proiect imobiliar ce accepta transmiterea in proprietate, pentru stingerea creantei sale curente, a unor active finalizate;
h) transferul de afacere reglementat de Codul fiscal.
(4) In cazul falimentului, procentul de 2% se aplica oricarei sume incasate in contul debitoarei. Pentru sumele incasate din vanzari se aplica procentul de 2% la suma incasata, exclusiv TVA. Prin exceptie, procentul de 2% nu se aplica:
a) in situatia in care un creditor garantat sau negarantat doreste sa preia bunul supus garantiei in contul creantei sale, prin compensare totala sau partiala, acesta din urma va achita toate cheltuielile de procedura, insa cota de 2% se va aplica numai asupra partii din pret care se achita in numerar (fondurile obtinute), exclusiv TVA;
b) in ipoteza platilor efectuate benevol de catre administratorul special din surse proprii a obligatiilor catre creditori sau in situatia achitarii datoriilor debitoarei de catre terte persoane.
(5) In cazul in care la finalizarea procedurii de faliment toti creditorii inscrisi in tabelul definitiv al creantelor sunt platiti si mai exista bunuri in patrimoniul debitoarei, transmiterea bunurilor asociatilor/actionarilor sau persoanei fizice, dupa caz, se va face conform solicitarii acestora, potrivit normelor legale, acestia din urma vor achita toate cheltuielile de procedura. La sumele ramase si distribuite nu se va aplica cota de 2%.
(6) Sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa se vireaza integral in subcontul special constituit de Uniune pentru administrarea fondului de lichidare.
(7) Procentul de 2% se varsa de fiecare practician in subcontul filialei unde isi are sediul societatea debitoare.
(8) Filiala va dispune virarea integrala a soldului aflat in subcont la sfarsitul fiecarei luni in subcontul special constituit la nivelul Uniunii, pana in data de 5 a lunii urmatoare, iar soldul datoriilor inregistrate va fi comunicat pana la data de 10 a lunii urmatoare.
(9) In situatia in care sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa depasesc nivelul datoriilor de plata inregistrate la nivelul filialei pentru luna respectiva, filiala va primi suma cuvenita integral, inclusiv cheltuielile de administrare, urmand ca diferenta rezultata sa fie redistribuita de UNPIR pro-rata catre filialele care au deficit.
(10) In situatia in care suma virata nu acopera nivelul datoriilor de plata inregistrate la nivelul filialei pentru luna respectiva, aceasta va primi o suma egala cu ce a virat, urmand ca diferenta sa fie redistribuita de UNPIR pro-rata.
(11) Practicianul are obligatia completarii on-line in portalul de date a rubricilor ce cuprind date din raportul asupra fondurilor obtinute si a unuia din planul de distribuire odata cu depunerea acestora la dosarul cauzei.
(12) Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului de lichidare prevazute in Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
(13) Filiala Uniunii va comunica Secretariatului general, pana la data de 10 a lunii, soldul datoriilor ce se suporta din fond, existente la sfarsitul lunii precedente, defalcate pe onorarii, cheltuieli procedurale si cheltuieli administrative.
(14) Secretariatul general al Uniunii, pana la data de 15 a lunii, va proceda la distribuirea disponibilitatilor din subcontul special catre filiale. La distribuire se va avea in vedere acoperirea integrala a cheltuielilor procedurale la fiecare filiala a Uniunii, iar diferenta se va distribui pe baza de pro-rata calculata prin raportarea valorii disponibilului ramas in cont dupa plata cheltuielilor procedurale catre filiale si dupa acoperirea cheltuielilor de gestionare a fondului la nivel central, la totalul soldurilor onorariilor raportate potrivit alin. (13). Suma de distribuit fiecarei filiale se va stabili prin inmultirea soldului onorariilor comunicat de filiala potrivit alin. (13) cu pro-rata. Distribuirea se va face in baza avizului acordat de presedintele Uniunii, iar, in lipsa acestuia, de catre unul dintre membrii Biroului executiv. Secretariatul general al Uniunii va prezenta lunar modul de stabilire si de distribuire a sumelor din fond in cadrul sedintei CNC.
(15) In baza Regulamentului de organizare si functionare, comisia de cenzori a filialei verifica preluarea cotei de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa de catre formele de exercitare a profesiei. Verificarea se face din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate. Practicienii in insolventa au obligatia sa puna la dispozitia comisiei de cenzori actele necesare verificarii cotei de 2%.


CAPITOLUL XIV
Abateri si sanctiuni


Articolul 121
Constituie abateri urmatoarele fapte:
1. indeplinirea de activitati specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;
2. divulgarea secretului profesional, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege;
3. nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala, prevazuta la art. 42 alin. (8) din O.U.G.;
4. neplata primei de asigurare prevazute la art. 42 alin. (9) din O.U.G. privind neindeplinirea obligatiei de asigurare profesionala pana la expirarea perioadei de suspendare;
5. incalcarea principiilor fundamentale de etica profesionala, definite de Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii;
6. desfasurarea de activitati politice in cadrul Uniunii si cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta;
7. neparticiparea fara motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la doua congrese succesive la care au fost delegati;
8. neparticiparea fara motive temeinice a membrilor filialelor la doua adunari generale succesive la care au fost convocati;
9. neplata cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri in conditiile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
10. neplata cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri sau numai a uneia dintre acestea, pana la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;
11. declararea incorecta a veniturilor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii de practician in insolventa si implicit plata unei contributii anuale pe transe de venituri neconforme cu realitatea;
12. necomunicarea in termen de 30 de zile a schimbarilor intervenite in legatura cu datele inscrise in Tabloul UNPIR si in Registrul formelor de organizare;
13. intrarea in una dintre situatiile de nedemnitate prevazute la art. 25 din O.U.G.;
14. deschiderea impotriva practicianului in insolventa, prin hotarare irevocabila, a procedurii falimentului;
15. necalcularea si nevirarea, in primele 25 de zile ale lunii pentru incasarile din luna anterioara, a procentului de 2% prevazut de art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa;
16. declansarea de catre practicianul in insolventa a unor masuri asiguratorii sau a procedurii de executare silita asupra fondului de lichidare;
17. exercitarea de catre practicianul in insolventa incompatibil a oricarei activitati prevazute la art. 11 din O.U.G. in competenta practicienilor in insolventa compatibili;
18. solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel din propria oferta financiara in baza caruia a fost desemnat intr-o procedura conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel prevazut la art. 118, respectiv cheltuieli de procedura care nu corespund prevederilor prezentului statut si procedurii de decontare UNPIR, constituie incalcarea art. 51 din O.U.G. si a principiilor din Codul de conduita etica;
19. neindeplinirea obligatiei privind completarea formularelor, precum si a datelor statistice prevazute de art. 21 lit. f), h), i), j), k) si l);
20. neplata cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri in conditiile art. 101 alin. (7);
21. lipsa de cooperare a asociatilor, coordonatorilor sau practicienilor in conditiile art. 98 alin. (7);
22. neindeplinirea oricarei altei obligatii, neprecizate mai sus, prevazute expres de O.U.G. si de prezentul statut.


Articolul 122
Se sanctioneaza cu avertisment scris faptele prevazute la art. 121 pct. 1 si 6.


Articolul 123
(1) Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an faptele prevazute la art. 121 pct. 2, 5, 9, 15, 18, 20 si 21.
(2) Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada de maximum 6 luni fapta prevazuta la art. 121 pct. 3.


Articolul 124
(1) Se sanctioneaza pecuniar, cu amenda, faptele prevazute la art. 121 pct. 7, 8, 12, 19 si 22.
(2) Cuantumul amenzilor se stabileste intre 1.000 lei si 5.000 lei. Sumele obtinute din sanctiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, dupa caz.
(3) Neplata amenzii in termen de 90 de zile de la data aplicarii sanctiunii se sanctioneaza cu suspendarea din profesie pe o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni.


Articolul 125
(1) Membrul Uniunii sanctionat cu suspendarea calitatii de practician in insolventa are urmatoarele interdictii pe perioada suspendarii:
a) nu poate activa ca practician in insolventa;
b) nu are drept de vot in adunarea generala a filialei si nu poate participa la Congresul Uniunii;
c) nu poate fi ales in organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii;
d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea.
(2) Membrii Uniunii sanctionati cu suspendarea calitatii de practician in insolventa sunt obligati ca in termen de cel mult 10 zile de la ramanerea definitiva a hotararii de suspendare sa prezinte la conducerea filialei dovada ca au solicitat inlocuirea lor cu un alt practician in insolventa pe perioada suspendarii.
(3) Daca suspendarea il priveste pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi inlocuit pe perioada suspendarii de catre unul dintre membrii supleanti ai organului de conducere respectiv.
(4) Necomunicarea in termenul prevazut la alin. (2) a dovezii de inlocuire cu un alt practician se sanctioneaza cu excluderea definitiva din Uniune, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa.


Articolul 126
Comiterea unei noi abateri disciplinare pentru care se poate aplica sanctiunea suspendarii, in perioada de reabilitare de un an, avand in vedere necorectarea comportamentului, se va putea considera agravanta si va conduce la aplicarea directa a sanctiunii excluderii.


Articolul 127
(1) Se sanctioneaza pecuniar cu amenda, care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevazuta la art. 121 pct. 11.
(2) Amenda este egala cu suma neachitata Uniunii conform veniturilor reale realizate.


Articolul 128
Se sanctioneaza cu excluderea definitiva din Uniune, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa, faptele prevazute la art. 121 pct. 4, 10, 13, 14, 16 si 17.


Articolul 129
Sanctiunea de excludere definitiva din Uniune determina radierea din Tabloul UNPIR si pierderea calitatii de practician in insolventa.


Articolul 130
(1) Membrii instantelor disciplinare nu pot fi trasi la raspundere pentru hotararile de sanctionare adoptate decat in cazul in care se dovedeste ca si-au exercitat insarcinarea cu rea-credinta sau grava neglijenta.
(2) Regulamentul privind procedura disciplinara este prevazut in anexa nr. 4.


CAPITOLUL XV
Dispozitii finale


Articolul 131
Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul statut.


Articolul 132
Dispozitiile art. 120*) referitoare la incasarea, varsarea, virarea sau distribuirea sumelor din fondul de lichidare vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018.
*) In forma anterioara republicarii trimiterea la art. 120 a fost la art. 119.


Articolul 133
(1) Dispozitiile referitoare la abrogarea art. 120**) (privind Fondul de solidaritate) vor intra in vigoare la 1 februarie 2018.
(2) Pana la 31 decembrie 2017, filialele UNPIR vor incasa procentul de 2% si vor alimenta Fondul de solidaritate in conformitate cu prevederile art. 120**).
**) In urma republicarii dispozitiile acestui articol nu se mai regasesc in forma republicata, deoarece anterior prezentei republicari a fost abrogat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 2/2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.
(3) Pana la 10 ianuarie 2018, filialele UNPIR vor vira sumele datorate catre Fondul de solidaritate, pentru incasarile din luna decembrie 2017.


Articolul 134
Filialele UNPIR au obligatia sa vireze excedentul aferent fondului de lichidare, inregistrat la 30 decembrie 2017, in contul comunicat de UNPIR, pana cel tarziu la 30 ianuarie 2018.


Articolul 135
Dispozitiile referitoare la "portalul de date" si toate obligatiile membrilor cu privire la utilizarea acestuia intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data la care acesta a devenit operational, comunicata tuturor membrilor prin grija Secretariatului general si al filialelor UNPIR.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea a ...

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Framingul constituie punere la dispozitia unui public nou a acestei opere
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 1597/03.09.2020 Tribunalul Cluj

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediu de odihna efectuat in avans. Plata nedatorata
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 4/ 14.01.2019 - Tribunalul ARAD

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 Tribunalul Iasi

Angajatorul este obligat sa plateasca drepturile salariale inaintea oricaror alte obligatii banesti
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 213/25.06.2019 Tribunalul Bucuresti

Prescrierea dreptului de a solicita plata drepturilor salariale neachitate
Pronuntaţă de: Decizia Civila nr. 213/25.06.2019 Curtea de Apel Constanta

Obligarea angajatorului la plata zilelor de concediu de odihna neefectuat in ultimii 3 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7011.02.2020- Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice