Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007

INTEGRAL: Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007


Republicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019

CAPITOLUL I
Introducere


Articolul 1
Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa impreuna cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G., si Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa constituie principalele reguli conform carora Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (UNPIR), denumita in continuare Uniunea, si membrii ei isi desfasoara activitatea.


Articolul 2
Codul de etica profesionala si disciplina cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduita practicienilor in insolventa, astfel incat acestia sa desfasoare o activitate competenta si conform unei etici profesionale si discipline corespunzatoare.


CAPITOLUL II
Principii fundamentale


Articolul 3
Principiile fundamentale care trebuie sa fie respectate de catre practicianul in insolventa in conduita lui, in relatiile profesionale cu ceilalti, sunt:
a) independenta - in exercitarea profesiei, practicianul in insolventa trebuie sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa;
b) integritatea morala - in exercitarea activitatii lor, membrii Uniunii vor actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate;
c) respectarea secretului profesional - membrii Uniunii vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia desfasurarii activitatii in calitate de practicieni in insolventa;
d) conflictul de interese - practicienii in insolventa vor evita in exercitarea activitatii lor conflictul de interese;
e) concurenta neloiala - membrii Uniunii isi vor exercita activitatea cu buna-credinta si cu respectarea cerintelor unei concurente loiale;
f) practica anticoncurentiala - membrii Uniunii vor evita actele si faptele care au sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei libere intre practicienii in insolventa;
g) respectarea prevederilor legale - membrii Uniunii vor respecta legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasoara;
h) competenta profesionala - practicienii in insolventa sunt datori sa abordeze cu competenta profesionala lucrarile pe care le realizeaza.


SECTIUNEA 1
Independenta


Articolul 4
Independenta de actiune in exercitarea profesiei de practician in insolventa trebuie sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea practicianului.


Articolul 5
(1) Se prezuma a fi incalcata independenta in situatia in care membrul Uniunii angajat, un colaborator al sau, sotul (sotia) sau o ruda ori afin pana la gradul III se afla, simultan sau succesiv, in raporturi juridice susceptibile de a influenta creditorul sau creditorii ce pot decide numirea ori mentinerea sa in pozitia de administrator judiciar sau lichidator intr-un dosar de insolventa.
(2) In cazul persoanelor juridice aceasta prevedere se extinde si pentru cazurile in care pierderea independentei este datorata unui angajat sau colaborator al persoanei juridice respective, dar care nu este membru al Uniunii.
(3) Se prezuma a fi incalcata independenta in exercitarea profesiei in situatia in care membrul Uniunii accepta un onorariu care sa fie conditionat de indeplinirea unei cerinte individuale a unui anumit creditor, conditionarea conducand la incalcarea caracterului unitar concursual si egalitar al procedurii.


SECTIUNEA a 2-a
Integritatea morala


Articolul 6
Membrul Uniunii va actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate in activitatea sa profesionala, in relatiile cu instantele judecatoresti si in relatiile cu ceilalti membri ai Uniunii.


Articolul 7
Prin comportamentul sau si calitatea activitatii depuse, fiecare membru al Uniunii va contribui la construirea si intretinerea increderii publice in institutia practicianului in insolventa, precum si in viabilitatea solutiilor propuse de legislatia aplicabila.


SECTIUNEA a 3-a
Respectarea secretului profesional


Articolul 8
Membrii Uniunii vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia activitatii intreprinse in calitate de practicieni in insolventa, cu exceptia cazurilor in care au obligatia legala sau sunt autorizati in mod expres sa le transmita.


Articolul 9
Membrii Uniunii nu vor folosi secretul profesional de care au luat cunostinta in cursul exercitarii profesiei nici in beneficiul propriu, nici in beneficiul unor terte parti.


Articolul 10
Se prezuma a fi exceptate de la prevederile secretului profesional toate datele, informatiile si documentele necesare desfasurarii activitatii conform atributiilor legale.


SECTIUNEA a 4-a
Conflictul de interese


Articolul 11
Conflictul de interese este starea in care se afla membrul Uniunii care are un interes personal, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, care ar putea influenta impartialitatea si obiectivitatea activitatii sale in evaluarea, realizarea si raportarea atributiilor ce ii revin.


Articolul 12
Membrii Uniunii au obligatia sa se abtina de la orice fel de conflict de interese si sa comunice instantelor, in cazul in care au fost numiti, ca nu isi pot indeplini obligatiile din cauza acestui conflict, solicitand inlocuirea.


SECTIUNEA a 5-a
Concurenta neloiala


Articolul 13
Practicienii in insolventa sunt obligati sa isi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor oneste, cu respectarea intereselor partilor si a cerintelor concurentei loiale.


Articolul 14
(1) Constituie concurenta neloiala practicile comerciale ale formei de organizare care contravin uzantelor cinstite si principiului general al bunei-credinte si care produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata.
(2) Sunt interzise practicile de concurenta neloiala, dupa cum urmeaza:
a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizata prin comunicarea ori raspandirea de catre o forma de organizare sau reprezentantul/angajatul sau de informatii care nu corespund realitatii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natura sa ii lezeze interesele;
b) deturnarea clientelei unei intreprinderi de catre un fost sau actual salariat/reprezentant al sau ori de catre orice alta persoana prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva forma de organizare a luat masuri rezonabile de asigurare a protectiei acestora si a caror dezvaluire poate dauna intereselor acelei forme;
c) orice alte practici comerciale care contravin uzantelor cinstite si principiului general al bunei-credinte si care produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata.


SECTIUNEA a 6-a
Practica anticoncurentiala


Articolul 15
(1) Constituie practica anticoncurentiala, conform Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt interzise orice intelegeri intre forme de organizare, decizii ale asociatiilor de forme de organizare si practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea ori denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia, in special cele care:
a) stabilesc, direct sau indirect, preturi de cumparare sau de vanzare sau orice alte conditii de tranzactionare;
b) limiteaza sau controleaza productia, comercializarea, dezvoltarea tehnica sau investitiile;
c) impart pietele sau sursele de aprovizionare;
d) aplica, in raporturile cu partenerii comerciali, conditii inegale la prestatii echivalente, creand astfel acestora un dezavantaj concurential;
e) conditioneaza incheierea contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte.
(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica intelegerilor sau categoriilor de intelegeri intre forme de organizare, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociatiilor de forme de organizare, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci cand acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) contribuie la imbunatatirea productiei sau distributiei de marfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurand, in acelasi timp, consumatorilor un avantaj corespunzator celui realizat de partile la respectiva intelegere, decizie ori practica concertata;
b) impun formelor de organizare in cauza doar acele restrictii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
c) nu ofera formelor de organizare posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantiala a pietei produselor in cauza.


SECTIUNEA a 7-a
Respectarea prevederilor legale


Articolul 16
Membrii persoane fizice si societati profesionale vor respecta legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasoara in calitatea lor de practicieni in insolventa.


Articolul 17
In cazul in care un membru se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
a) este condamnat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru o infractiune economica, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, inselaciune, evaziune fiscala sau, dupa caz, pentru tentativa, instigare si/sau complicitate la o astfel de fapta;
b) a fost gasit vinovat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru incalcarea prevederilor legislatiei Autoritatii de Supraveghere Financiara, a societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau bancare;
c) a fost condamnat, definitiv si irevocabil printr-o hotarare judecatoreasca, pentru orice fapta de natura sa determine imposibilitatea continuarii activitatii de practician in insolventa;
d) a recunoscut ca este vinovat de una dintre faptele prevazute la lit. a), b) sau c); in acest caz, va aduce de indata la cunostinta Secretariatului general al Uniunii situatia respectiva.


Articolul 18
Membrii Uniunii nu vor exercita simultan sau succesiv pentru acelasi debitor calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar, intr-o perioada de 2 ani.


Articolul 19
Membrii Uniunii vor informa Secretariatul general al Uniunii, in cel mult 30 de zile, cu privire la intrarea in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 26 alin. (1) din O.U.G.


Articolul 20
Membrii Uniunii nu vor utiliza, in realizarea atributiilor exclusive ale practicianului in insolventa, mandatari, colaboratori sau salariati care nu au calitatea de practician in insolventa definitiv si compatibil.


Articolul 21
Membrii Uniunii nu vor incredinta administrarea societatii profesionale unei persoane care nu are calitatea de practician in insolventa definitiv si compatibil.


Articolul 22
Membrii Uniunii nu isi vor desfasura profesia in acelasi timp in mai multe forme de exercitare a acesteia sau in mai multe entitati profesionale.


Articolul 23
Membrii Uniunii nu isi vor exercita calitatea de practician in insolventa pentru o persoana juridica la care cel in cauza a detinut calitatea de administrator, asociat, actionar, director sau membru al consiliului de administratie ori alte functii ori pozitii similare, potrivit art. 28 alin. (3) din O.U.G.


Articolul 24
Membrii Uniunii nu vor exercita calitatea de administrator judiciar sau lichidator concomitent cu activitati aferente altor profesii, cu exceptia celor prevazute la art. 26 alin. (2) din O.U.G.


Articolul 25
Practicienii in insolventa nu vor accepta numirea inaintea expirarii termenului prevazut la art. 27 alin. (1) din O.U.G.


Articolul 26
Practicienii in insolventa nu isi vor exercita profesia cu incalcarea prevederilor art. 27 alin. (2) si (3) din O.U.G.


Articolul 27
Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 18 din O.U.G., privind cesionarea in termen de cel mult 30 de zile a partilor sociale detinute de un asociat al societatii profesionale devenit incompatibil.


Articolul 28
Membrii Uniunii nu vor transmite cu intarziere mai mare de 30 de zile raportarile statistice privind numirile ca administrator judiciar sau lichidator si a declaratiilor de venit, fata de termenele stabilite de art. 21 lit. f) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.


Articolul 29
Membrii Uniunii nu vor refuza furnizarea datelor solicitate cu ocazia verificarii prin sondaj efectuate de delegatii conducerii filialei in conditiile art. 21 lit. j) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.


Articolul 30
Practicienii in insolventa inscrisi pe lista coordonatorilor de stagiu atestati nu vor refuza indeplinirea rolului de coordonator de stagiu, cu exceptia cazului in care refuzul se datoreaza unui numar de stagiari care depaseste capacitatea coordonatorului.


Articolul 31
Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 41 din O.U.G.


Articolul 32
Membrii Uniunii nu vor comunica peste termenul prevazut de art. 9 din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa schimbarile intervenite in forma de exercitare a profesiei.


Articolul 33
Membrii Uniunii nu vor restitui cu intarziere la fondul de lichidare sumele avansate pentru cheltuielile de procedura, peste termenul prevazut la art. 116 alin. (4) * din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
*) In urma republicarii, dispozitiile acestui articol nu se mai regasesc in forma republicata, deoarece anterior prezentei republicari a fost abrogat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.


Articolul 34
Membrii Uniunii nu vor solicita decontarea din fondul de lichidare in conditiile in care in averea debitoarei existau bunuri sau sume de bani ce puteau fi valorificate.


Articolul 35
Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre delegatul conducerii filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale.


Articolul 36
Membrii Uniunii au obligatia de a vira procentul de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa catre filiala Uniunii, prevazut la art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei sau de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 37
Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare comisiei de cenzori a filialei in vederea verificarii situatiei virarii catre filiala Uniunii a procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa.


Articolul 38
Membrii Uniunii vor comunica modificarile intervenite in forma de exercitare a profesiei, prevazute la art. 22 alin. (8) din O.U.G.


Articolul 39
Societatea civila profesionala care, din orice motive, ramane cu un singur asociat are obligatia transformarii acesteia in alta forma de organizare profesionala, in interval de 3 luni.


Articolul 40
Practicianul in insolventa stagiar va respecta prevederile art. 33 alin. (2) si (3) din O.U.G.


Articolul 41
Membrii Uniunii au obligatia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua.


Articolul 42
Membrii Uniunii au obligatia de a nu depune sau accepta, in mod repetat, oferte de onorariu care nu indeplinesc prevederile art. 38 alin. (2) din O.U.G.


Articolul 43
Membrii Uniunii au obligatia de a nu solicita decontarea din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel din propria oferta financiara in baza caruia a fost desemnat intr-o procedura conform art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.


SECTIUNEA a 8-a
Competenta profesionala


Articolul 44
Membrii Uniunii vor aborda cu competenta profesionala activitatea desfasurata si vor arata preocupare pentru sporirea prestigiului profesiei, manifestand retinere la angajarea unor lucrari pe care nu le pot realiza in bune conditii.


CAPITOLUL III
Comportamentul profesional


Articolul 45
Membrii Uniunii vor adopta un comportament de natura sa contribuie la cresterea prestigiului profesiei prin:
a) devotament fata de profesia aleasa;
b) efort profesional de imbunatatire continua a practicilor profesionale;
c) instruire si perfectionare profesionala si asigurarea conditiilor pentru cresterea experientei persoanelor cu care colaboreaza;
d) spirit de echipa, curajul opiniilor si onestitate.


Articolul 46
Deontologia profesionala - toti membrii definiti in conformitate cu art. 2 si 3 din O.U.G. trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei lor, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesionale si de la orice actiuni contrare independentei si onoarei sau care sunt susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii Uniunii si membrilor sai.


Articolul 47
Membrii Uniunii pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de institutii de invatamant autorizate.


CAPITOLUL IV
Etica exercitarii profesiei


Articolul 48
Membrii Uniunii pot folosi in corespondenta lor mentiunea apartenentei la Uniune, dar nu sigla sau emblema Uniunii.


Articolul 49
(1) Membrii Uniunii nu pot acorda consultanta tertilor in probleme de specialitate din domeniul insolventei care se refera la sau au legatura cu societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu care acestia se afla in raporturi contractuale ori de mandat legal, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(2) Un membru al Uniunii nu poate colabora, in cadrul activitatilor si operatiunilor pe care le desfasoara ca practician, cu un coleg, membru al Uniunii, care este suspendat pe perioada sanctiunii.


Articolul 50
Orice membru al Uniunii care activeaza ca practician in insolventa are datoria sa verifice ca toate persoanele cu care lucreaza sau care sunt angajate colaboratori sa fie competente si sa aiba pregatirea profesionala necesara unei astfel de activitati.


Articolul 51
Fiecare membru al Uniunii este obligat sa se asigure profesional, intr-un termen de maximum 30 de zile de la admiterea in Uniune, la o societate de asigurari.


CAPITOLUL V
Relatiile intre membrii Uniunii


Articolul 52
Membrii Uniunii isi datoreaza amabilitate si respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci si manifestarile dure si necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la orice cuvinte care jignesc, orice imputari rauvoitoare, demersuri in defavoarea altora si, in general, sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor membri ai Uniunii.


Articolul 53
Divergentele dintre membri se vor concilia pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare se vor supune dezbaterii Comisiei superioare de disciplina.


CAPITOLUL VI
Dispozitii finale


Articolul 54
Regulile privind conduita etica sunt obligatorii pentru toti membrii Uniunii.


Articolul 55
Prezentul cod de etica profesionala si disciplina intra in vigoare la data aprobarii lui de Congresul Uniunii.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea a ...

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Framingul constituie punere la dispozitia unui public nou a acestei opere
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Lipsa resurselor financiare nu poate constitui o cauza exoneratoare de la plata salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 575 din data de 04 Februarie 2019

Retineri din salariu in lipsa unui titlu executoriu care sa constate datoria salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis - Sentinta civila nr. 1281/PI din data de 27 Noiembrie 2020

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Neplata drepturilor salariale. Lipsa semnaturii salariatului pe statele de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia nr. 520/2020

Plata salariului reprezinta o obligatie principala a angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 1483/2019

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Ştiri Juridice