Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 62/2019 pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si pentru completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicatiile electronic

INTEGRAL: OUG 62/2019 pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si pentru completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicatiile electronic


Publicata in Monitorul Oficial nr. 725 din 03.09.2019.

Articolul I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:
"(22) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce contin informatia de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal se realizeaza fara interventia apelantului, catre numarul unic 114."
2. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice mobile au obligatia de a suporta atat costurile determinate de transmiterea la numarul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce contin informatia de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal, cat si costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informatiei de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal."
3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) agentii specializate de interventie - structurile autoritatilor administratiei publice, care au rolul de interventie imediata pentru solutionarea urgentelor in domeniile ambulantei, serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (S.M.U.R.D.), politiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum si alte structuri stabilite prin hotarare a Guvernului;
b) alertare falsa - utilizarea intentionata a numarului 112 pentru determinarea alarmarii sau interventiei agentiilor specializate de interventie in mod nejustificat;
c) apel de urgenta - orice apel catre Serviciul de urgenta 112, care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie;
d) mesaj asociat unui apel de urgenta - orice mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de urgenta, privind aceeasi situatie de urgenta, catre Serviciul de urgenta 112, de o persoana cu dizabilitati de auz si/sau vorbire inregistrata la administratorul SNUAU, care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie;
e) apelare abuziva - apelarea repetata, cu rea intentie, a numarului 112, fara ca apelantul sa justifice o stare care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie, sau apelarea numarului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;
f) apel involuntar - apelarea numarului 112 din greseala;
g) centrul unic pentru apeluri de urgenta - structura specializata de preluare si transfer al apelurilor de urgenta primite la 112, aflata in serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU;
h) mesaj abuziv - transmiterea repetata de mesaje scurte (SMS) catre numarul 113, cu rea intentie, de catre o persoana care nu este inregistrata la administratorul SNUAU, sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) catre numarul 113 pentru a aduce injurii operatorilor, precum si transmiterea repetata catre numarul 114, cu rea intentie, a unor mesaje care nu respecta conditiile prevazute la art. 2 alin. (22);
i) dispeceratul de urgenta - structura specializata de preluare si tratare a apelurilor de urgenta primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenta, aflata in serviciu permanent, operat de agentiile specializate de interventie;
j) dispeceratul integrat de urgenta - structura specializata aflata in serviciu permanent care, pe langa preluarea apelului la numarul de urgenta, asigura alarmarea si coordonarea echipajelor de interventie ale tuturor serviciilor specializate de interventie, cu caracter medical si nemedical, din aceeasi locatie fizica. Coordonarea se face de catre personal special pregatit, avand inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanta sau S.M.U.R.D.;
k) E 112 - serviciul de comunicatii de urgenta extins prin adaugarea informatiei de localizare a terminalului de la care se efectueaza apelul de urgenta;
l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare in Telecomunicatii;
m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimata ca fractie zecimala, ca un apel telefonic sa fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflecta probabilitatea ca in timpul unei ore cu trafic de varf un apel din o suta sa fie blocat;
n) informatia de localizare primara - datele cu continutul si formatul stabilite de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, care indica elementele de retea relevante din punctul de vedere al localizarii si care nu necesita prelucrare suplimentara din partea operatorului;
o) informatia de localizare - datele cu continutul si formatul stabilite de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si implementate in cadrul SNUAU, care, prin prelucrarea informatiei de localizare primara, indica pozitia geografica in care se afla echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobila sau adresa fizica de instalare a punctului terminal pentru o retea de telefonie fixa;
p) informatia de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al apelantului, dupa momentul initierii apelului de urgenta, si transmise catre administratorul SNUAU de o functionalitate integrata nativ la nivelul acestui terminal, precum si, acolo unde sunt disponibile, cele generate de o aplicatie furnizata de administratorul SNUAU, ce contin latitudinea si longitudinea care caracterizeaza pozitia geografica in care se afla echipamentul terminal;
q) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgenta - punctul fizic prin care unui apelant la numarul unic de urgenta 112 i se asigura accesul la agentiile specializate de interventie;
r) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o retea publica de telefonie catre numarul unic de urgenta 112, in functie de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgenta corespunzator;
s) Serviciul de urgenta 112 - serviciu furnizat de SNUAU care asigura preluarea apelurilor de urgenta de la cetateni si transmiterea acestora catre agentiile specializate de interventie, in vederea asigurarii unei reactii imediate, uniforme si unitare pentru solutionarea urgentelor;
s) statie de interventie - punct de concentrare a resurselor agentiilor specializate de interventie, destinate solutionarii urgentelor;
t) SNUAU - ansamblu integrat de aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei care realizeaza interfata unica de acces al cetateanului la agentiile specializate de interventie si care permite raspunsul adecvat urgentei semnalate; interfata publica de acces este realizata prin integrarea in cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgenta cu dispeceratele agentiilor specializate de interventie;
t) terminal telematic - terminal specializat care asigura posibilitatea transmiterii apelurilor de urgenta si a informatiilor privind urgenta de catre persoane cu dizabilitati de auz si/sau vorbire, utilizand tehnici de transmisie si de prelucrare automata la distanta a informatiei, prin intermediul unor procedee moderne de comunicatie;
u) 112 - numarul unic pentru apeluri de urgenta;
v) suporti tehnici - echipamente de comunicatii, antene folosite in exclusivitate pentru SNUAU.
(2) In cuprinsul prezentei ordonante de urgenta sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevazute la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare."
4. La articolul 15, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) de a lua toate masurile necesare astfel incat sa permita transmiterea, cu prioritate, in limita capabilitatilor tehnice, catre administratorul SNUAU a informatiei de localizare obtinute pe baza echipamentului terminal, atat prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cat si a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv;".
5. La articolul 15, litera b) se abroga.
6. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 18
(1) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitia administratorului SNUAU si de a actualiza, pana la data de 25 a fiecarei luni, in mod gratuit, in formatul stabilit de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, bazele de date proprii care contin numerele de telefon, datele cu caracter personal prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 55, respectiv pct. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului la puncte mobile, indiferent de modalitatea de plata anterioara sau ulterioara furnizarii serviciilor, respectiv ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului la puncte fixe."
7. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) Datele cu caracter personal prevazute la alin. (1) sunt stocate de catre administratorul SNUAU pentru o perioada de 5 ani.
(22) La implinirea termenului prevazut la alin. (21), datele cu caracter personal vor fi sterse sau, dupa caz, distruse."
8. La articolul 20, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) SNUAU are obligatia de a transforma informatiile de localizare primara in informatii de localizare, precum si de a utiliza, acolo unde este disponibila, informatia de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal."
9. La articolul 32 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numarul 113 ori la numarul 114, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
b) alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei."


Articolul II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (1), dupa punctul 54 se introduc patru noi puncte, punctele 55-58, cu urmatorul cuprins:
"55. date de identificare a utilizatorului final al cartelei SIM - in cazul persoanei fizice cu cetatenie romana - datele cu caracter personal prevazute in actul de identitate constand in nume, prenume, cod numeric personal, precum si, daca sunt mentionate in actul de identitate, adresa de domiciliu si adresa de resedinta, respectiv, in cazul persoanelor fizice fara cetatenie romana - nume, prenume, seria si numarul actului de identificare, tara emitenta, adresa de resedinta, in cazul rezidentilor, precum si, daca sunt mentionate in actul de identificare, codul numeric personal sau echivalentul acestuia si data nasterii; in cazul persoanelor juridice - denumirea, sediul si codul unic de identificare/codul de identificare fiscala, precum si datele cu caracter personal, prevazute mai sus, ale reprezentantului legal al persoanei juridice;
56. date de identificare a utilizatorului final al serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte fixe - in cazul persoanei fizice cu cetatenie romana - datele cu caracter personal prevazute in actul de identitate constand in nume, prenume, cod numeric personal, precum si, daca sunt mentionate in actul de identitate, adresa de domiciliu si adresa de resedinta, respectiv, in cazul persoanelor fizice fara cetatenie romana, nume, prenume, seria si numarul actului de identificare, tara emitenta, adresa de resedinta, in cazul rezidentilor, precum si codul numeric personal sau echivalentul acestuia si data nasterii, daca acestea sunt mentionate in actul de identificare; in cazul persoanelor juridice - denumirea, sediul si codul unic de identificare/codul de identificare fiscala, precum si datele cu caracter personal, prevazute mai sus, ale reprezentantului legal al persoanei juridice;
57. act de identitate - actul prevazut de dispozitiile art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
58. act de identificare - actul in baza caruia este permisa intrarea, respectiv sederea pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice fara cetatenie romana."
2. La articolul 50, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in activitatea de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice in conformitate cu dispozitiile prezentului capitol, precum si implementarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii prelucrarii se realizeaza cu respectarea, de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice, a reglementarilor legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal."
3. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 511
(1) Furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face in avans, se realizeaza, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, numai dupa ce furnizorul acestor servicii a colectat, prin intermediul unui formular in format fizic sau electronic, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare la distanta, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM, prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 55.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului final al cartelei SIM -persoana fizica sau ale reprezentantului legal al utilizatorului final al cartelei SIM - persoana juridica, colectate potrivit prezentului articol, este permisa pana la implinirea unui termen de 3 luni de la data incetarii furnizarii serviciului de telefonie destinate publicului la puncte mobile. La implinirea termenului, datele se sterg sau, dupa caz, se distrug.
(3) Atunci cand datele cu caracter personal ale utilizatorului final al cartelei SIM persoana fizica sau ale reprezentantului legal al utilizatorului final al cartelei SIM persoana juridica se colecteaza in format electronic, acestia transmit furnizorului de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile si o copie a actului de identitate, respectiv a actului de identificare valid in vederea verificarii corectitudinii acestor date. Copia actului de identitate, respectiv a actului de identificare valid se sterge sau, dupa caz, se distruge de catre furnizor la implinirea unui termen de cel mult 30 de zile de la data colectarii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 31 decembrie 2019, beneficiaza de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face in avans, furnizorul acestor servicii colecteaza, in conditiile prevazute la alin. (1), datele de identificare ale acestora prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 55, pana cel tarziu la data de 31 august 2020.
(5) Incepand cu data de 1 septembrie 2020 este interzisa furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face in avans, prin intermediul cartelelor SIM ai caror utilizatori finali nu au pus la dispozitia furnizorului acestor servicii, in conditiile alin. (4), datele de identificare.
(6) Fara a aduce atingere altor dispozitii legale aplicabile, datele colectate in temeiul prezentului articol sunt puse numai la dispozitia administratorului Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si sunt utilizate de catre acesta in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) In cazul pierderii sau furtului cartelei SIM, utilizatorul final al cartelei SIM informeaza furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, care are obligatia de a inceta de indata furnizarea serviciilor prin intermediul respectivei cartele SIM.
(8) In vederea indeplinirii obligatiilor care revin furnizorului de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile potrivit art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul modificarii datelor de identificare colectate conform prezentului articol, utilizatorul final al cartelei SIM pune la dispozitia furnizorului, in formatul stabilit de acesta din urma, date de identificare actualizate, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii documentului care atesta modificarea survenita.
(9) In cazul in care actualizarea datelor de identificare in conformitate cu alin. (8) se realizeaza in format electronic, dispozitiile alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator. "
4. La articolul 142, dupa punctul 19 se introduc doua noi puncte, punctele 191 si 192, cu urmatorul cuprins:
"191. furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile pentru care plata se face in avans cu incalcarea obligatiilor prevazute la art. 511 alin. (1) si (5);
192. nerespectarea obligatiei prevazute de dispozitiile art. 511 alin. (7);".


Articolul III
(1) In vederea asigurarii capacitatii de interconectare cu furnizorii de retele publice de comunicatii electronice mobile, precum si pentru procesarea primara a informatiilor de localizare obtinute pe baza echipamentului terminal in vederea utilizarii la nivelul SNUAU, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba alocarea in bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, la titlul 71 "Active nefinanciare", a sumei de 3.392 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019.
(2) Diferenta dintre suma de 3.392 mii lei, alocata din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, si valoarea contractelor de achizitie publica incheiate pentru realizarea obiectivului prevazut la alin. (1) se restituie la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pana la sfarsitul anului 2019.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pe anul 2019.


Articolul IV
Prevederile art. I pct. 9 privind fapta de transmitere de mesaje abuzive la numarul 114 si fapta de alertare falsa a agentiilor specializate de interventie, precum si dispozitiile art. II pct. 4 referitoare la nerespectarea obligatiei privind incetarea furnizarii serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile in conditiile dispozitiilor art. 511 alin. (7) intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si a ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...

Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei
Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei ...

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- ...

OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
Ordonanta de urgenta nr. 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea d ...

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant
Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de ...

HG 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/202
Hotararea nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. ...

Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe dura
Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat ...Articole Juridice

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta aplicat si coerent argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Ştiri Juridice