Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019

INTEGRAL: Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019


Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019 si a aparatului de lucru al acestora, din 03.09.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 728 din 04.09.2019.

Articolul 1
(1) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot.
(2) Candidatii in alegeri, sotul, sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(3) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat.
(4) Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.
(5) Nimeni nu poate fi in acelasi timp membru a doua sau mai multor birouri electorale.
(6) Procesele-verbale intocmite cu prilejul constituirii si completarii birourilor electorale atesta calitatea de membru al biroului electoral.


Articolul 2
Reprezentantii formatiunilor politice in birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor legale conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 3
(1) Reprezentantii formatiunilor politice in birourile electorale pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, in conditiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Calitatea de membru al unui birou electoral inceteaza de drept in conditiile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 4
(1) Birourile electorale lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor care le compun si adopta hotarari, decizii, acte si/sau masuri, dupa caz, cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.
(3) In sensul prezentei hotarari, prin membru al biroului electoral se intelege si presedintele si loctiitorul acestuia.


Articolul 5
(1) Sedinta biroului electoral este condusa de presedintele acestuia.
(2) In lipsa presedintelui biroului electoral, atributiile acestuia sunt indeplinite de loctiitorul sau.
(3) Prezenta la sedinte a membrilor birourilor electorale este obligatorie.
(4) In cazuri justificate, presedintii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora sa lipseasca de la sedinta.
(5) La sedintele birourilor electorale participa doar membrii birourilor electorale si personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigura secretariatul sedintelor; atunci cand este cazul, pot participa reprezentantii altor institutii publice avand atributii, potrivit legii, in organizarea si desfasurarea alegerilor, cu aprobarea prealabila a biroului electoral.
(6) Publicitatea hotararilor, deciziilor si a masurilor adoptate de biroul electoral se asigura in conditiile prevazute de lege, inclusiv a dispozitiilor referitoare la protectia datelor cu caracter personal.


Articolul 6
(1) Convocarea membrilor birourilor electorale la sedinte se face telefonic, prin mesaj text, alte mijloace electronice sau prin e-mail, de regula cu cel putin 6 ore inainte, cu exceptia situatiilor urgente, cand se face de indata de catre presedinte.
(2) In convocarea membrilor birourilor electorale se precizeaza ora, motivul, locul de desfasurare a sedintei si se comunica proiectul ordinii de zi si materialele ce sunt propuse a fi luate in discutie.


Articolul 7
(1) Proiectul ordinii de zi a sedintei se propune de catre presedinte si se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi ori pentru eliminarea unora dintre problemele inscrise in aceasta.
(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobarii biroului electoral. Daca acestea sunt aprobate, presedintele este obligat sa le supuna dezbaterii.


Articolul 8
(1) Problemele inscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului electoral in ordinea inscrierii.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor inscrise pe ordinea de zi se poate face doar cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea presedintelui, loctiitorului sau a unuia dintre membri.


Articolul 9
(1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant si numai dupa acordarea acestuia de catre presedinte.
(2) In luarile de cuvant, membrii biroului electoral au obligatia de a se limita strict la problema pusa in discutie.
(3) Presedintele poate limita sau retrage cuvantul acordat, in situatia in care vorbitorul se abate de la subiectul in discutie. Daca cel in cauza nu se supune, presedintele poate suspenda sedinta.
(4) Membrii birourilor electorale trebuie sa pastreze solemnitatea sedintelor.
(5) La finalizarea dezbaterilor privind o problema inscrisa pe ordinea de zi, presedintele biroului electoral sintetizeaza solutiile propuse si le supune votului membrilor biroului electoral.
(6) Presedintele biroului electoral asigura, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, numararea voturilor exprimate si consemnarea acestora in procesul-verbal de sedinta.
(7) In cadrul dezbaterilor biroului electoral, membrii acestuia pot solicita punctul de vedere al personalului tehnic auxiliar.


Articolul 10
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor, birourile electorale adopta acte si iau masuri, potrivit competentei lor, numai cu votul majoritatii membrilor prezenti si cu respectarea prevederilor art. 4.
(2) Votul se exprima deschis si poate fi numai "pentru" sau "impotriva" si va fi consemnat ca atare in procesul-verbal de sedinta.
(3) Actele adoptate se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membrii care au participat la adoptarea lor.
(4) Lipsa semnaturilor unor membri nu influenteaza valabilitatea actului, daca acesta a fost adoptat in conditiile alin. (1), indeplinirea acestora fiind constatata in procesul-verbal de sedinta.
(5) Hotararile, deciziile si masurile adoptate se aduc la cunostinta publica, sub semnatura presedintelui biroului electoral, prin postare pe internet, prin orice alt mijloc de publicitate sau prin afisare la sediul propriu, conform prezentului regulament, fiind comunicate si partilor interesate prin e-mail, fax sau posta.
(6) Hotararile pronuntate de Biroul Electoral Central pentru interpretarea legii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 11
(1) Birourile electorale sunt obligate sa tina evidenta intampinarilor, contestatiilor, a altor cereri privind alegerile, a hotararilor, deciziilor si a masurilor adoptate.
(2) Dupa fiecare sedinta, birourile electorale intocmesc un proces-verbal de sedinta care se semneaza de presedinte si de persoana care l-a intocmit, la care se anexeaza, sub forma unui dosar, toate documentele care au fost dezbatute. Acesta poate fi consultat, la cerere, de catre membrii biroului electoral si nu poate fi facut public.
(3) In procesul-verbal prevazut la alin. (2) vor fi consemnate urmatoarele: membrii biroului electoral prezenti la sedinta; problemele inscrise pe ordinea de zi; ordinea de zi aprobata de biroul electoral; pe scurt, eventualele dezbateri asupra punctelor de pe ordinea de zi; sintetic, solutiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi; voturile exprimate; hotararea, decizia sau masura adoptata pentru fiecare punct al ordinii de zi.


Articolul 12
(1) Programul zilnic de lucru cu publicul se afiseaza la sediile birourilor electorale si este respectat cu strictete. Acesta nu poate avea mai putin de 6 ore si trebuie fixat intre orele 10,00-17,00.
(2) In zilele in care se implinesc termene privind activitati care tin de competenta lor, birourile electorale isi incheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
(3) In ziua sau zilele votarii, dupa caz, birourile electorale asigura permanenta.


Articolul 13
(1) Aplicarea hotararilor Biroului Electoral Central este obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Deciziile adoptate de Biroul Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii in materie electorala, precum si pentru toti participantii la alegeri, se comunica partilor interesate si se aduc la cunostinta publica prin afisarea pe pagina proprie de internet.
(3) Deciziile birourilor electorale judetene, birourilor electorale de sector, biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourilor electorale ale sectiilor de votare prin care se solutioneaza intampinari, contestatii sau alte cereri devin executorii de la datele la care expira termenele de contestare a acestora, respectiv, daca este cazul, de la data aducerii la cunostinta publica a solutiilor adoptate cu privire la contestatii.
(4) Deciziile birourilor electorale mentionate la alin. (3) sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii in materie electorala, precum si pentru toti participantii la alegeri din raza teritoriala de competenta a biroului electoral.


Articolul 14
Deciziile birourilor electorale prin care se solutioneaza intampinari, contestatii sau alte cereri trebuie sa contina in mod obligatoriu:
a) denumirea, numarul si adresa sediului biroului electoral, precum si, daca este cazul, adresa de e-mail, numarul de telefon si/sau fax;
b) data sedintei;
c) datele de identificare ale contestatarului;
d) obiectul intampinarii/contestatiei;
e) probele care au fost administrate;
f) sustinerile altor parti interesate, daca este cazul;
g) solutia data si masurile luate de biroul electoral, cu aratarea motivelor de fapt si de drept;
h) calea de atac si termenul de exercitare a acesteia, unde este cazul;
i) semnaturile membrilor biroului electoral, conform art. 10.


Articolul 15
(1) Relatia cu mass-media a Biroului Electoral Central, a biroului electoral judetean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti si a biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate se asigura, sub coordonarea presedintelui biroului electoral, prin intermediul purtatorului de cuvant desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar de catre institutia publica al carei angajat este.
(2) In cazul in care se considera necesara emiterea unui comunicat de presa, continutul acestuia se aproba de biroul electoral.


Articolul 16
Presedintele Biroului Electoral Central poate desemna pe unul dintre membrii judecatori pentru intocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor in discutie.


Articolul 17
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din tara nu pot functiona cu mai putin de 5 membri, in prezenta obligatorie a presedintelui sau a loctiitorului acestuia.
(2) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate nu pot functiona cu mai putin de 3 membri, in prezenta obligatorie a presedintelui sau a loctiitorului acestuia.


Articolul 18
(1) Membrul biroului electoral al sectiei de votare are obligatia de a face cunoscute alegatorilor numele, prenumele si functia in biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat in mod vizibil asupra sa.
(2) In relatiile cu ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare, precum si cu alegatorii si persoanele acreditate, membrul biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate, fiindu-i interzise manifestarile indecente.


Articolul 19
Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare isi inceteaza activitatea la data validarii rezultatului alegerilor pentru presedintele ales.


Articolul 20
Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea in termen de 48 de ore de la data validarii rezultatului alegerilor pentru presedintele ales.


Articolul 21
(1) Pe toata perioada exercitarii atributiilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, personalul tehnic auxiliar se subordoneaza birourilor electorale a caror activitate o sprijina.
(2) Personalul tehnic auxiliar are obligatia de a respecta normele de conduita profesionala prevazute de lege.


Articolul 22
Prevederile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator birourilor electorale pentru votul prin corespondenta.


Articolul 23
Personalul tehnic auxiliar are urmatoarele atributii:
a) realizeaza lucrarile de secretariat ale biroului electoral;
b) asigura inregistrarea si arhivarea documentelor, precum si secretariatul sedintelor biroului electoral;
c) asigura redactarea proceselor-verbale de sedinta, a deciziilor, hotararilor si a oricaror alte acte emise de birourile electorale;
d) elaboreaza proiecte de decizii si hotarari la solicitarea biroului electoral;
e) asigura relatia cu publicul a biroului electoral, precum si accesul la informatiile de interes public, conform legislatiei aplicabile;
f) efectueaza operatiunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum si operatiunile materiale de predare-primire a materialelor electorale;
g) indeplineste orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare indeplinirii atributiilor acestora.Comentează: Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019
Consultă un avocat online
Fill out my online form.
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Legislaţie

Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate
Contract colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M ...

Legea nr. 233/2019 pentru modificarea Legii 190/2019 privind punerea in aplicarea a Regulamentului GDPR
Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de pune ...

Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA
Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II - Anu ...

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administr ...

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit ...

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in dom ...

Decizia ANCOM nr. 1012/2019 - modificarea Deciziei 160/2015 privind stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitati
Decizia nr. 1012/2019 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Adminis ...

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019 ...

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019. ...Articole Juridice

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica c
Sursa: EuroAvocatura.ro

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice

Salariul minim diferentiat pentru studii superioare o sa dispara. Care va fi salariul minim in anul 2020
26 Nov 2019 | 452