Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Metodologia privind organizarea si derularea activitatilor de voluntariat, desfasurate de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, din 29.08.2019

INTEGRAL: Metodologia privind organizarea si derularea activitatilor de voluntariat, desfasurate de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, din 29.08.2019


Publicata in Monitorul Oficial nr. 735 din 09.09.2019

CAPITOLUL I
Consideratii generale


Articolul 1
Demersurile educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala, desfasurate sub forma de voluntariat de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, sunt parte a demersurilor de reintegrare sociala.


Articolul 2
(1) Voluntariatul este activitatea de interes public, desfasurata din proprie initiativa, de orice persoana fizica, in folosul altora sau al societatii, organizata de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup.
(2) Activitatea de interes public este activitatea desfasurata in domenii cum sunt: arta si cultura, sportul si recreerea, educatia, cercetarea, protectia mediului, asistenta sociala, religia, dezvoltarea comunitara, dezvoltarea sociala.


Articolul 3
(1) In unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor isi pot desfasura activitatea doua tipuri de voluntari:
a) persoane fizice care desfasoara activitati pe baza unui contract de voluntariat incheiat nemijlocit cu unitatea de detentie;
b) persoane fizice, membre sau colaboratoare ale unor organizatii neguvernamentale, care desfasoara activitati de voluntariat pe baza unui contract de voluntariat cu o persoana juridica, denumita organizatie gazda, care a incheiat un protocol de colaborare cu unitatea de detentie.
(2) Este obligatorie incheierea contractelor de voluntariat intre persoanele fizice si unitatea de detentie drept conventii individuale cu titlu gratuit.


Articolul 4
(1) In sistemul administratiei penitenciare se desfasoara exclusiv activitati de voluntariat circumscrise domeniilor ce au ca finalitate cresterea sanselor de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate si domeniului asistentei religioase.
(2) Activitatile de asistenta religioasa se desfasoara in baza Ordinului ministrului justitiei nr. 4.000/C/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, accesul furnizorilor de asistenta religioasa in unitatile penitenciare neputand fi conditionat de semnarea contractelor de voluntariat. La cererea furnizorului de asistenta religioasa sau prin comun acord pot fi incheiate contracte de voluntariat in vederea acordarii asistentei religioase.


Articolul 5
Activitatile de voluntariat, in sistemul administratiei penitenciare, se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) participarea, ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat;
b) implicarea motivata si dinamica a voluntarilor in activitatile din unitatile de detentie;
c) desfasurarea voluntariatului, cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;
d) participarea persoanelor private de libertate la activitatile desfasurate de catre voluntari pe baza egalitatii de sanse si de tratament, fara niciun fel de discriminare;
e) selectia beneficiarilor fara niciun fel de discriminare, pe temei de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectie HIV/SIDA sau alte temeiuri;
f) desfasurarea activitatilor cu respectarea cadrului normativ executional penal si a conditiilor de siguranta a detinerii.


Articolul 6
Unitatile de detentie pot intreprinde demersuri in vederea atragerii de voluntari care sa desfasoare activitatile necesare pentru acoperirea nevoilor identificate la nivelul populatiei carcerale.


Articolul 7
(1) In situatia in care, la nivelul unitatilor de detentie, sunt inregistrate solicitari scrise privind desfasurarea unor activitati de voluntariat, acestea se solutioneaza in termenul legal prevazut pentru petitii.
(2) In situatia refuzului privind accesul sau, dupa caz, a desfasurarii activitatii, raspunsul unitatii este motivat si scris.


CAPITOLUL II
Recrutarea si selectia voluntarilor


Articolul 8
In vederea recrutarii si/sau selectiei voluntarilor se au in vedere urmatoarele aspecte:
a) nevoile educative si de asistenta psihologica si sociala, asa cum rezulta din Analiza anuala a nevoilor de educatie si asistenta psihologica si sociala, document intocmit anual de catre coordonatorul sectorului reintegrare sociala de la nivelul unitatii de detinere;
b) gradul de acoperire al necesarului de resurse umane si materiale ce trebuie implicate in activitatile de reintegrare sociala.


Articolul 9
In vederea informarii societatii civile cu privire la domeniile in care se pot desfasura activitati de voluntariat, respectiv a tipurilor de specialisti de care unitatile de detentie au nevoie, se intreprind demersurile ce se impun, in colaborare cu purtatorul de cuvant, in vederea popularizarii acestor informatii.


Articolul 10
(1) Coordonatorul sectorului reintegrare sociala identifica, centralizeaza si actualizeaza, periodic, potentialele institutii/organizatii care pot furniza voluntari.
(2) In limita posibilitatilor, se pot adresa solicitari si entitatilor promotoare de voluntariat.


Articolul 11
Pentru realizarea activitatii de selectie se parcurg, in ordine, urmatoarele etape:
a) centralizarea documentelor, in functie de tipul de activitate derulata: Curriculum Vitae format Europass, portofoliu de activitate, scrisoare de recomandare, scrisoare de intentie, copie carte/buletin de identitate, copie diploma de studii, dupa caz, atestat de libera practica intr-un anumit domeniu de activitate;
b) verificarea documentelor si a datelor de identificare, conform procedurilor specifice;
c) sustinerea interviului;
d) comunicarea scrisa a rezultatului activitatii de selectie si, dupa caz, planificarea etapei de instruire.


Articolul 12
(1) In scopul selectionarii voluntarilor se au in vedere, in mod cumulativ, urmatoarele criterii:
a) existenta unor competente certificate, corespunzatoare domeniului de activitate in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
b) motivatia intrinseca pentru desfasurarea activitatii;
c) corespondenta intre propunerile de colaborare venite din partea persoanelor fizice si nevoile unitatii de detentie.
(2) Nu este permisa desfasurarea activitatilor de voluntariat pentru persoanele care:
a) au introdus sau au incercat sa introduca in locul de detinere obiecte interzise;
b) se afla in relatie de sot/sotie, concubin/concubina si rude de gradul I si II cu persoanele private de libertate din cadrul unitatii de detentie;
c) viziteaza persoanele private de libertate din cadrul unitatii de detentie;
d) au executat o pedeapsa privativa de libertate si sunt liberate conditionat, aflate in termenul de supraveghere;
e) au initiat cauze impotriva unitatii de detentie in care solicita sa desfasoare activitatea de voluntariat;
f) prin activitatea desfasurata provoaca conflicte sau aduc atingere sigurantei locului de detinere.
(3) Voluntarii care solicita accesul in unitatea de detentie pentru desfasurarea activitatilor completeaza, odata cu solicitarea de acces, o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu se afla in nicio situatie de incompatibilitate privind criteriile mentionate la alin. (2) lit. a) -e).


Articolul 13
(1) Voluntarii selectionati in vederea desfasurarii activitatilor sunt instruiti cu privire la cadrul normativ executional penal, Regulamentul de ordine interioara al unitatii, specificul populatiei carcerale si modalitati dezirabile de interactiune cu detinutii.
(2) Organizatiile/Asociatiile/Institutiile asigura instruirea persoanelor cu care au incheiat contracte de voluntariat si intocmesc, in doua exemplare, angajamentele individuale de desfasurare a activitatilor, in conditiile specifice ale unitatii de detentie potrivit anexei nr. 1, aspect ce va fi consemnat in continutul protocolului de colaborare.
(3) Persoanele fizice selectionate ca voluntari, care se adreseaza direct administratiei penitenciarului, sunt instruite la nivelul unitatii de detentie, in conditiile art. 209 din anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor si programelor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala din locurile de detinere aflate in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si semneaza angajamentele individuale, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie, la finalul instruirii.


Articolul 14
(1) Dupa finalizarea etapei de instruire, persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) care au parcurs etapa de selectie semneaza contracte de voluntariat, potrivit anexei nr. 3, cu unitatea de detentie.
(2) Seful serviciului educatie sau seful serviciului asistenta psihosociala verifica existenta contractelor de voluntariat, incheiate intre organizatia gazda care solicita incheierea protocolului de colaborare si voluntari, conform anexei nr. 3.


Articolul 15
(1) In interiorul unitatii de detinere, toti voluntarii poarta un ecuson pentru identificare.
(2) Administratia locului de detinere se ingrijeste de confectionarea ecusonului, dupa modelul si specificatiile din anexa nr. 4, iar pozele sunt puse la dispozitie de catre voluntari.
(3) Ecusoanele voluntarilor se pastreaza la sectorul vizita sau in post control acces si se inmaneaza la inceputul fiecarei activitati.
(4) La finalizarea colaborarii in cadrul activitatilor de voluntariat, ecusoanele se distrug in baza unui proces-verbal, semnat de catre un reprezentant al unitatii de detentie si voluntar.


CAPITOLUL III
Desfasurarea activitatilor


Articolul 16
(1) Coordonatorul sectorului reintegrare sociala intreprinde demersurile necesare incheierii protocolului de colaborare intre unitatea de detentie si persoana juridica furnizoare de activitati de voluntariat sau, dupa caz, a contractelor individuale de voluntariat.
(2) Coordonatorul sectorului reintegrare sociala de la nivelul unitatii are obligatia de a planifica si organiza, cel putin cu frecventa anuala, o intalnire cu institutii/organizatii care pot furniza voluntari sau, dupa caz, cu entitati promotoare de voluntariat.


Articolul 17
(1) Activitatile desfasurate de voluntari sunt planificate de catre coordonatorul sectorului reintegrare sociala.
(2) Planificarea activitatilor desfasurate de voluntari este complementara celorlalte documente de planificare a activitatilor de reintegrare sociala si va tine cont de resursele umane si materiale de la nivelul fiecarei unitati de detentie.


Articolul 18
Pentru intocmirea documentelor de planificare se respecta cadrul procedural general aplicabil activitatilor de reintegrare sociala.


Articolul 19
Voluntarii pot desfasura, in unitatile de detentie, activitati sub forma demersurilor structurate si semistructurate, cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.


Articolul 20
(1) Pentru fiecare voluntar se stabileste tipul de activitate ce urmeaza sa se desfasoare, dupa care coordonatorul sectorului reintegrare sociala analizeaza care sunt documentele ce trebuie intocmite atat de personalul din unitatea de detentie care coordoneaza activitatea, cat si de catre voluntar.
(2) Voluntarul intocmeste, in conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.322/C/2017, Mapa programului/proiectului de activitate ce va contine documente legate de activitatea sa.


Articolul 21
(1) Coordonatorul sectorului reintegrare sociala desemneaza unul sau mai multi reprezentanti din cadrul serviciilor de educatie si asistenta psihosociala care sa asigure coordonarea, monitorizarea si evaluarea activitatii voluntarului.
(2) Responsabilii desemnati intocmesc Mapa voluntarului ce va contine documente de organizare si monitorizare a activitatii acestuia: contractul de voluntariat, copie de pe angajament, fisa de monitorizare a activitatii, conform anexei nr. 5, si raportul de activitate, conform anexei nr. 6.


Articolul 22
Responsabilii desemnati, in baza documentelor intocmite pentru desfasurarea programului/activitatii, vor consemna datele in aplicatia informatica.


Articolul 23
In vederea recompensarii persoanelor private de libertate, in functie de rezultatele obtinute prin participarea la programe si activitati de reintegrare sociala derulate de catre voluntar, se aloca credite de catre responsabilul desemnat in urma introducerii datelor in aplicatia informatica, conform cadrului normativ aflat in vigoare.


Articolul 24
(1) Aprobarea de acces pentru voluntari este acordata, in scris, de catre directorul unitatii de detentie, dupa obtinerea cumulativa a avizelor din partea directorului adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, lucratorului de prevenire a criminalitatii si terorismului si a coordonatorului sectorului reintegrare sociala.
(2) Solicitarea de acces formulata in scris este insotita de tabelul nominal cu persoanele care vor desfasura activitati specifice in unitatea de detentie si se inainteaza directorului fiecarei unitati. Tabelul nominal cuprinde informatii privind numele, prenumele, respectiv seria si numarul actului de identitate.


Articolul 25
La sosirea in unitatea de detentie, dupa efectuarea controlului specific, prezentarea documentului de identitate si inmanarea ecusonului, voluntarul va fi insotit de catre o persoana desemnata de catre directorul unitatii pana la locul de desfasurare al activitatii.


Articolul 26
Supravegherea activitatilor derulate de catre voluntar se va efectua in functie de tipul regimului de executare al persoanelor private de libertate ce alcatuiesc grupul-tinta.


Articolul 27
De la intrarea in incinta unitatii de detentie, pe tot parcursul derularii activitatilor, voluntarii au obligatia de a purta, in mod vizibil, ecusonul de identificare.


Articolul 28
Pe parcursul derularii contractului de voluntariat, activitatea este monitorizata, periodic, sub forma fisei de monitorizare, iar la finalul acestuia se intocmeste o fisa de evaluare a activitatii, ce va fi pusa la dispozitia voluntarului sau a furnizorului de voluntariat, in copie.


Articolul 29
(1) Pe durata perioadei activitatii de voluntariat, precum si la incheierea activitatii de voluntariat, administratia unitatii de detentie, la cererea voluntarului, elibereaza un certificat de voluntariat, conform anexei nr. 7, care sa ateste perioada, continutul si rezultatele activitatii desfasurate.
(2) Activitatea desfasurata in unitatea de detentie poate fi considerata experienta profesionala si/sau in specialitate, conform prevederilor legale care reglementeaza activitatea de voluntariat in Romania.
(3) La solicitarea persoanei se poate elibera o scrisoare de recomandare.
(4) In functie de portofoliul de activitate al furnizorului de voluntariat si al rezultatelor obtinute pe perioada derularii contractului de voluntariat se pot identifica si alte modalitati de evidentiere si promovare a acestora.


Articolul 30
Inca de la inceputul activitatii, voluntarii sunt informati de catre responsabilul desemnat cu coordonarea, monitorizarea si evaluarea activitatii voluntarului, asupra faptului ca activitatea le va fi monitorizata, in scopul prevenirii si eliminarii eventualelor obstacole sau disfunctionalitati.


Articolul 31
Pe intreaga perioada de derulare a contractului de voluntariat acesta poate fi suspendat sau, dupa caz, denuntat, in situatii temeinic justificate.


Articolul 32
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta metodologie.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...

HG 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020
Hotararea nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data ...

Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole
Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de regle ...

Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discrim
Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prev ...

OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile
Ordonanta de urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fon ...

OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
Ordonanta de urgenta nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia d ...

Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Ştiri Juridice