Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021

INTEGRAL: Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021


Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021, din 30.08.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 736 din 09.09.2019.

CAPITOLUL I
Fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat finantat de la bugetul de stat si prin bugetele locale/judetene, dupa caz


Articolul 1
Proiectul planului de scolarizare la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratelor scolare, in vederea fundamentarii cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic si criteriul relevantei.


Articolul 2
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului legislativ se vor urmari:
1. respectarea legislatiei in vigoare privind organizarea si functionarea invatamantului preuniversitar;
2. respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind incadrarea stricta in numarul de posturi aprobat de Ministerul Educatiei Nationale pentru fiecare inspectorat scolar, corelarea la nivelul unitatilor de invatamant a numarului de posturi cu numarul de elevi/prescolari si incadrarea in bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/prescolar;
3. respectarea standardelor nationale si europene din domeniul educatiei privind resursele umane calificate necesare desfasurarii unui proces educational eficient si eficace;
4. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborarii proiectului planului de scolarizare prin invatamantul profesional si tehnic, respectiv: Planul regional de actiune pentru invatamant (PRAI), Planul local de actiune pentru invatamant (PLAI), Planul de actiune al scolii (PAS).


Articolul 3
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului economic se vor analiza, in raport cu prevederile art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
1. situatia claselor paralele care se estimeaza ca la sfarsitul anului scolar au efective sub limita minima, stabilita prin lege, si a caror comasare se impune, fie la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica si in structurile arondate acesteia, fie la nivelul localitatii/unitatii administrativ-teritoriale;
2. situatia claselor din unitatile de invatamant din mediul urban, astfel incat acestea sa functioneze cel putin cu efectivele medii prevazute la art. 63 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 4
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului demografic se va tine seama de:
1. analiza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica privind evolutia demografica a populatiei de varsta cuprinsa in intervalul 0-18 ani, a densitatii acesteia, a componentei etnice. Pentru nivelurile de studii specifice invatamantului profesional si tehnic, analiza evolutiei demografice se va face avandu-se in vedere si recomandarile stabilite prin PRAI si PLAI;
2. analiza fenomenului de migrare interna si externa a populatiei de varsta scolara, prescolara si anteprescolara;
3. asigurarea cuprinderii populatiei de varsta prescolara si scolara, in raport cu optiunile exprimate, intr-o forma organizata de invatamant.


Articolul 5
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului geografic se vor urmari:
1. promovarea unor masuri dinamice pentru accesul la educatie al tuturor copiilor si elevilor, care sa permita acoperirea echitabila a tuturor zonelor din mediul urban si din mediul rural, cu oferta de formare profesionala prin invatamant profesional si tehnic;
2. dezvoltarea calificarilor profesionale care valorifica traditia locala si potentialul de dezvoltare socioeconomica, corelate cu posibilitatile de insertie socioprofesionala.


Articolul 6
Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare pentru invatamantul profesional si liceal, in cadrul criteriului relevantei - conform caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare socioeconomica - se vor urmari:
1. investigarea necesarului de specializari solicitat pentru scolarizare in invatamantul liceal, filiera teoretica, care sa ofere acces pe piata muncii sau in invatamantul superior;
2. analiza solicitarilor exprimate de operatorii economici si proiectarea ofertei de formare profesionala in invatamantul profesional si tehnic privind calificarile profesionale scolarizate in acest segment de invatamant.


Articolul 7
Fundamentarea proiectului planului de scolarizare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii specifice obligatorii:
1. constituirea formatiunilor de studiu de inceput in invatamantul liceal, profesional, inclusiv dual si postliceal din 28 de elevi;
2. constituirea formatiunilor de studiu in invatamantul profesional, inclusiv dual, conform solicitarilor operatorilor economici;
3. constituirea formatiunilor de studiu in cadrul limitelor maxime prevazute de art. 63 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. constituirea formatiunilor de studiu peste limitele maxime, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. stabilirea de catre inspectoratele scolare a numarului de locuri pentru candidatii de etnie roma si tinerii de origine romana din Republica Moldova, tari invecinate si diaspora si repartizarea acestora pe unitati de invatamant, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
6. asigurarea cuprinderii intregii generatii a copiilor in varsta de 6 ani in clasa pregatitoare;
7. asigurarea cuprinderii intregii generatii de absolventi ai clasei a VIII-a in invatamantul liceal si in invatamantul profesional, inclusiv dual, in vederea finalizarii invatamantului obligatoriu, conform legii;
8. reducerea numarului de clase cu predare simultana si, respectiv, a numarului de clase cu efective sub limita minima prevazuta de art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. organizarea programului "A doua sansa" in vederea reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii.


Articolul 8
(1) Organizarea formatiunilor de studiu prevazute la art. 63 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba de catre secretarul de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar si de catre secretarul de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar in limbile minoritatilor nationale. Propunerile fundamentate ale unitatilor de invatamant preuniversitar si asumate de catre inspectoratele scolare privind organizarea formatiunilor de studiu prevazute la art. 63 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt centralizate la nivelul Directiei generale minoritati si relatia cu Parlamentul si inaintate spre aprobare, cu avizul Directiei generale educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial, Directiei generale invatamant secundar superior si educatie permanenta si Directiei generale economice.
(2) Inspectoratele scolare centralizeaza solicitarile unitatilor de invatamant care organizeaza noi formatiuni de studiu independente, aflate sub incidenta prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele propuse sa functioneze in regim simultan si le transmit, semnate si stampilate, la Directia minoritati din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, spre avizare.


Articolul 9
(1) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a cu frecventa zi invatamant liceal, pe nivelul/filiera/profilul/specializarea/calificarea profesionala/programul de studii, pentru care s-a obtinut prin ordin de ministru autorizarea de functionare provizorie/acreditarea, se vor face numai de catre unitatile de invatamant in care, in sesiunea iunie-iulie 2019 a examenului de bacalaureat, nu s-a inregistrat procent de promovabilitate de 0% sau in care acest examen a fost promovat de cel putin un absolvent.
(2) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru filiera tehnologica, clasa a IX-a cu frecventa (seral), si pentru filiera teoretica, clasa a IX-a cu frecventa (seral) sau cu frecventa redusa, se vor face numai pentru absolventii ciclului gimnazial din promotiile anterioare care nu au urmat o forma de invatamant liceal si care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021.
(3) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasele a XI-a, invatamant de masa cu frecventa (seral), filiera tehnologica, ciclul superior, se vor face tinand seama de numarul estimat al solicitarilor absolventilor de zece clase de liceu din seriile anterioare, absolventilor de stagii de pregatire practica, absolventilor invatamantului profesional din seria curenta si seriile anterioare, absolventilor anului de completare, dupa completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislatiei in vigoare.
(4) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasele de inceput din ciclul superior al liceului, invatamantul special cu frecventa (zi/seral), filiera tehnologica/teoretica, se vor face tinand seama de numarul estimat al solicitarilor absolventilor ciclului inferior al liceului din seriile anterioare, absolventilor de stagii de pregatire practica, absolventilor invatamantului profesional din seria curenta si seriile anterioare, absolventilor anului de completare, dupa completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislatiei in vigoare pentru organizarea si functionarea invatamantului special.


Articolul 10
(1) Propunerile privind numarul de locuri pentru invatamantul profesional, inclusiv dual, se realizeaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind organizarea acestui tip de invatamant si pe baza unei analize detaliate a nevoilor pietei muncii, a tendintelor de dezvoltare economica din zona, conform documentelor de planificare, respectiv PRAI si PLAI, pe baza solicitarilor operatorilor economici sau a inspectoratelor scolare ori a unitatilor de invatamant, cu acordul operatorilor economici.
(2) Propunerile privind numarul de locuri pentru stagiile de pregatire practica se realizeaza pe baza optiunilor exprimate in scris de catre absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica.


Articolul 11
(1) Conducerea unitatii de invatamant raspunde de fundamentarea si elaborarea proiectului planului de scolarizare la nivelul unitatii de invatamant, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
(2) In proiectul planului de scolarizare se propun doar clase pentru nivelul/filiera/profilul/specializarea/calificarea profesionala/programul de studii/forma de invatamant pentru care unitatea de invatamant are, prin ordin de ministru, autorizare de functionare provizorie/acreditare. De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in fundamentarea proiectului planului de scolarizare se va tine cont inclusiv de locatie si capacitatea institutionala.
(3) Proiectul planului de scolarizare este dezbatut in consiliul profesoral al unitatii de invatamant, pe baza unei analize a nivelurilor educationale propuse, structurate pe filiere, profiluri, specializari, domenii si calificari profesionale.
(4) Proiectul planului de scolarizare este aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, dupa care se inainteaza inspectoratului scolar spre analiza.
(5) Prin exceptie de la alin. (3) si (4), pentru unitatile de invatamant nou-infiintate sau constituite in cadrul procesului de reorganizare, proiectul planului de scolarizare se realizeaza de catre inspectoratul scolar.


Articolul 12
(1) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar analizeaza propunerile transmise de unitatea de invatamant, opereaza sau nu modificari si intocmeste proiectul planului de scolarizare la nivel judetean, pe care il inainteaza spre aprobare la Ministerul Educatiei Nationale.
(2) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale nu transmit propuneri privind organizarea retelei scolare din raza lor de competenta sau nu intreprind demersurile necesare privind organizarea retelei scolare, in acord cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie al inspectoratului scolar va fundamenta proiectul planului de scolarizare, pentru unitatile de invatamant aflate in aceasta situatie, pe baza actului administrativ (hotararea consiliului local, hotarare judecatoreasca etc.) valabil la momentul respectiv.
(3) Unitatile de invatamant sunt informate in scris daca la nivelul consiliului de administratie al inspectoratului scolar au fost operate modificari in proiectul planului de scolarizare propus.
(4) Datele referitoare la proiectul planului de scolarizare pentru reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular pentru anul scolar 2020-2021 se incarca integral in aplicatia informatica dedicata - Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR).
(5) Pe baza precizarilor transmise de Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratul scolar inainteaza proiectul planului de scolarizare separat pentru fiecare tip de invatamant (de stat si particular).


Articolul 13
Proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat profesional, liceal (filiera tehnologica) si postliceal contine, in mod obligatoriu, avizul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) si al coordonatorului regional al Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT).


Articolul 14
Pentru modul de fundamentare a proiectului planului de scolarizare, precum si defalcarea acestuia in profil teritorial pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, limbi de predare, filiere, profiluri, specializari, domenii, calificari profesionale si forme de invatamant, precum si de exactitatea datelor transmise raspund inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti care au atributii privind reteaua scolara.


Articolul 15
Ministerul Educatiei Nationale analizeaza proiectul planului de scolarizare inaintat de fiecare inspectorat scolar, pe niveluri si forme de invatamant, opereaza sau nu modificari si intocmeste proiectul de hotarare a Guvernului privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat.


Articolul 16
Cifrele de scolarizare aprobate prin hotarare a Guvernului au caracter maximal. Ministerul Educatiei Nationale repartizeaza global fiecarui inspectorat scolar, pe niveluri de invatamant si pe forme de organizare, cifrele de scolarizare.


Articolul 17
In termen de 10 zile de la primirea acestora de la Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare aproba si repartizeaza fiecarei unitati de invatamant cifrele de scolarizare defalcate pe niveluri de invatamant, limba de predare, filiere, profiluri, domenii ale pregatirii de baza, specializari si calificari profesionale autorizate/acreditate, prin ordin de ministru, numar de formatiuni de studiu.


Articolul 18
(1) La aprobarea numarului de posturi pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul fiecarui judet in parte/municipiului Bucuresti, comunicat inspectoratelor scolare, Ministerul Educatiei Nationale tine seama de modificarile determinate in structura numarului de posturi, de planurile-cadru in vigoare, precum si de necesitatea asigurarii serviciilor de sprijin educational prevazute de lege.
(2) Adresa de inaintare a proiectului planului de scolarizare de catre inspectoratele scolare la Ministerul Educatiei Nationale are urmatorul continut: "Prezentul proiect al planului de scolarizare pentru reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021 a fost intocmit cu incadrarea stricta in numarul de posturi aprobat inspectoratului scolar de catre Ministerul Educatiei Nationale. Inspectoratul scolar a luat toate masurile cu privire la incadrarea unitatilor de invatamant in bugetul calculat pe baza legislatiei in vigoare."


CAPITOLUL II
Evidenta efectivelor de prescolari si elevi din unitatile de invatamant preuniversitar particular autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate


Articolul 19
(1) Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar particular:
a) intocmesc proiectul planului de scolarizare pe fiecare nivel de invatamant, mentionand distinct numarul de copii/elevi pe fiecare nivel de invatamant/limba de predare/filiera/profil/specializare/calificare profesionala/domeniu al pregatirii de baza/domeniu pentru fiecare program de studii/pentru fiecare forma de invatamant/pentru fiecare locatie autorizat(a)/acreditat(a) prin ordin de ministru;
b) transmit inspectoratelor scolare proiectele planurilor de scolarizare stabilite la nivelul unitatii de invatamant respective, pe niveluri de invatamant/limba de predare/filiere/profiluri/specializari/calificari profesionale/domenii ale pregatirii de baza/domenii;
c) inainteaza inspectoratului scolar, separat, prin proiectul planului de scolarizare, datele referitoare la nivelurile de invatamant/specializarile/calificarile profesionale acreditate, care vor fi scolarizate in anul scolar 2020-2021 in unitatea de invatamant, in vederea asigurarii finantarii de la bugetul de stat, conform legislatiei in vigoare.
(2) Inspectoratele scolare verifica si aproba proiectele planurilor de scolarizare propuse de catre unitatile de invatamant particular in raport cu capacitatea de scolarizare a unitatii de invatamant, validand numarul de elevi/prescolari pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, pentru elevii si prescolarii cu varsta peste 3 ani din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional, din unitatea de invatamant.
(3) Inspectoratele scolare transmit centralizat proiectul planului de scolarizare al unitatilor de invatamant preuniversitar particular la Ministerul Educatiei Nationale.
(4) Datele referitoare la nivelurile de invatamant/limba de predare/specializarile/calificarile profesionale pentru care unitatile de invatamant particular sunt autorizate/acreditate, prin ordin de ministru, se centralizeaza la nivel de inspectorat scolar si se introduc in SIIIR.


CAPITOLUL III
Emiterea avizului conform pentru organizarea retelei scolare


SECTIUNEA 1
Termeni si definitii


Articolul 20
In intelesul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) avizul conform pentru organizarea retelei scolare - este actul emis de catre inspectoratele scolare la solicitarea formulata de catre autoritatile administratiei publice locale in vederea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, respectiv de Ministerul Educatiei Nationale la solicitarea formulata de catre consiliile judetene/consiliile locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu consultarea partenerilor sociali, in vederea organizarii retelei scolare pentru invatamantul special de nivel liceal si special de nivel postliceal;
b) unitate de invatamant cu personalitate juridica (PJ) - reprezinta orice unitate de invatamant autorizata sa functioneze provizoriu/acreditata din sistemul national de invatamant preuniversitar, avand ca elemente definitorii: actul de infiintare (ordin al ministrului/hotarare a autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, dupa caz/hotarare judecatoreasca/orice alt act emis in acest sens si care respecta prevederile legislatiei in vigoare), act de mentinere a acreditarii, patrimoniu (sediu, dotari corespunzatoare, adresa), cod de identificare fiscala (CIF), stampila cu stema Romaniei si denumirea Ministerului Educatiei Nationale si cont la Trezoreria Statului/banca (pentru unitatile de invatamant particular);
c) structura scolara arondata (AR) - este unitatea de invatamant fara personalitate juridica, subordonata unei/unui unitati de invatamant cu personalitate juridica (PJ)/furnizor de educatie autorizat, reprezentand o locatie a acesteia/acestuia;
d) furnizorul de educatie (FE) - este unitatea de invatamant/institutia de invatamant/organizatia interesata - autorizata sa functioneze provizoriu - care are dreptul de organizare a admiterii, precum si de organizare si desfasurare a procesului de invatamant, pe baza evaluarii externe realizate, in conditiile legii, de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar;
e) retea scolara locala - totalitatea unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, a unitatilor de invatamant preuniversitar infiintate in structura universitatilor de stat si a furnizorilor de educatie autorizati sa functioneze provizoriu din raza de competenta a autoritatilor administratiei publice locale;
f) retea scolara judeteana/a municipiului Bucuresti - totalitatea unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, a unitatilor de invatamant preuniversitar infiintate in structura universitatilor de stat si a furnizorilor de educatie autorizati sa functioneze provizoriu care functioneaza la nivelul unui judet/al municipiului Bucuresti;
g) retea scolara nationala - totalitatea unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, a unitatilor de invatamant preuniversitar infiintate in structura universitatilor de stat si a furnizorilor de educatie autorizati sa functioneze provizoriu, cuprinse in sistemul national de invatamant preuniversitar;
h) organizarea retelei scolare - este procesul de cuprindere a unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate/acreditate de stat si particular, precum si a furnizorilor de educatie autorizati sa functioneze provizoriu care functioneaza in anul scolar urmator pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective. Actul administrativ prin care se organizeaza reteaua scolara a localitatii/judetului/sectorului municipiului Bucuresti este hotararea consiliului local/consiliului judetean/ordinul de ministru, dupa caz, emise in baza prevederilor legislatiei in vigoare;
i) reorganizarea unitatilor de invatamant preuniversitar - este operatiunea juridica in care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice, ce are ca efecte constituirea de noi unitati de invatamant, modificarea ori incetarea acestora. Reorganizarea persoanei juridice se realizeaza prin fuziune sau divizare.


Articolul 21
(1) Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ) are buget si contabilitate proprie organizata potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale altor prevederi ale legislatiei in vigoare. Administratorul financiar (contabilul), definit potrivit reglementarilor legale, are obligatiile prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in alte prevederi ale legislatiei in vigoare.
(2) Unitatile de invatamant preuniversitar particular cu personalitate juridica isi organizeaza propriul compartiment de contabilitate, cu respectarea prevederilor legale, asumandu-si raspunderea legala pentru gestionarea fondurilor primite prin finantare de la bugetul de stat si prin bugetele locale.


SECTIUNEA a 2-a
Infiintarea si reorganizarea unitatilor de invatamant preuniversitar


Articolul 22
(1) Infiintarea unitatilor de invatamant preuniversitar se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) - (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art. 291 si 292 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Institutiile de invatamant superior pot infiinta in structura acestora unitati de invatamant preuniversitar, fara personalitate juridica, in conditiile art. 129 alin. (1) si (11) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Unitatile de invatamant preuniversitar, infiintate de universitati de stat, sunt unitati de invatamant de stat, finantate din bugetul de stat prin contractele institutionale incheiate de universitati cu Ministerul Educatiei Nationale, la nivelul standardelor de cost specifice pentru invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(4) Unitatile de invatamant preuniversitar infiintate in structura institutiilor de invatamant superior sunt fara personalitate juridica si se includ, de drept, in reteaua scolara, pe baza deciziei rectorului si a ordinului ministrului educatiei nationale de autorizare de functionare provizorie/acreditare, comunicate autoritatilor administratiei publice locale si inspectoratului scolar judetean ori al municipiului Bucuresti.
(5) Dupa acreditare unitatile de invatamant preuniversitar infiintate in structura institutiilor de invatamant superior nu dobandesc personalitate juridica.


Articolul 23
(1) Reorganizarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 221 -224 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art. 311 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Entitatile prevazute la art. 221 alin. (3), lit. a), b), d), e) si f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat acreditate, cu personalitate juridica, respectiv la art. 221 alin. (3) lit. c) si e) din aceeasi lege, pentru unitatile de invatamant particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, inainteaza catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, denumita in continuare ARACIP, lista unitatilor de invatamant pentru care se propune reorganizarea, insotita de o nota de fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus.
(3) Inspectoratele scolare au obligatia de a stabili, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, respectiv consiliul judetean si consiliile locale, unitatile de invatamant propuse pentru reorganizare. Lista acestor unitati, insotita de o nota de fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus, se transmite la ARACIP de catre inspectoratul scolar.
(4) In vederea stabilirii unitatilor de invatamant propuse pentru reorganizare, inspectoratele scolare si autoritatile administratiei publice locale, respectiv consiliul judetean si consiliile locale, vor tine seama de urmatoarele criterii:
a) calitatea educatiei furnizate de unitatile de invatamant preuniversitar corelata cu standardul national de acreditare/evaluare periodica, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, in vigoare;
b) eficienta utilizarii resurselor financiare, materiale si umane, in cazul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
c) incadrarea cheltuielilor unitatii de invatamant de stat in fondurile alocate pentru finantarea de baza si in numarul de posturi didactice, didactice auxiliare si nedidactice aprobate acesteia de catre inspectoratul scolar;
d) respectarea prevederilor art. 19 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind efectivele de copii si elevi ale acestor unitati de invatamant.
(5) Inspectoratele scolare au obligatia de a transmite catre Ministerul Educatiei Nationale lista cu situatiile divergente, prevazute la art. 221 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind propunerile de reorganizare pentru anul scolar 2020-2021, insotita de motivele care au condus la acestea.
(6) Ministerul Educatiei Nationale analizeaza situatiile prevazute la alin. (5) pe baza documentelor transmise de catre inspectoratele scolare si stabileste unitatile de invatamant care se reorganizeaza in anul scolar 2020-2021, in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Finalizarea operatiunilor specifice reorganizarii se realizeaza prin ordin al ministrului educatiei nationale, la propunerea ARACIP.
(8) ARACIP, pe baza constatarilor privind asigurarea standardelor de calitate pentru componentele organizatorice ale unitatilor de invatamant care intra in proces de reorganizare, propune ministrului educatiei nationale, dupa caz, ordinul privind unitatile de invatamant rezultate in urma reorganizarii.
(9) Unitatile de invatamant rezultate in urma procesului de reorganizare se includ, de drept, in reteaua scolara, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(10) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar stabileste:
a) transferul drepturilor, obligatiilor si al personalului de la unitatea absorbita catre unitatea de invatamant cu personalitate juridica care absoarbe;
b) transferul drepturilor, obligatiilor si al personalului unitatilor de invatamant care se contopesc catre nou-infiintata unitate cu personalitate juridica;
c) transferul drepturilor, obligatiilor si al personalului unitatii divizate catre unitatea/unitatile de invatamant cu personalitate juridica dobanditoare;
d) transferul bazei materiale, cu exceptia terenurilor si a cladirilor aflate in domeniul public local, de la unitatea de invatamant care isi pierde personalitatea juridica catre unitatea dobanditoare.
(11) In indeplinirea atributiilor reglementate la alin. (10), inspectoratul scolar va proceda la:
a) informarea si indrumarea unitatilor de invatamant care vor intra in reorganizare prin fuziune/divizare in legatura cu etapele care trebuie parcurse de acestea, in vederea transferarii drepturilor, obligatiilor si a personalului catre unitatea dobanditoare;
b) asigurarea unui proiect de plan de scolarizare pentru unitatile de invatamant constituite in urma procesului de reorganizare;
c) asigurarea incadrarii personalului didactic in unitatea de invatamant care se reorganizeaza si/sau, dupa caz, solutionarea reducerilor de activitate ale acestora, in conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in vigoare, pentru anul scolar 2020-2021;
d) emiterea deciziilor de repartizare a personalului didactic transferat de la unitatea care isi pierde personalitatea juridica catre unitatea/unitatile dobanditoare, conform procedurilor stabilite prin Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in vigoare, pentru anul scolar 2020-2021;
e) avizarea statelor de personal ale unitatilor de invatamant dobanditoare, avandu-se in vedere functiile didactice si nedidactice rezultate prin transferul personalului unitatii care isi pierde personalitatea juridica;
f) verificarea modului in care unitatea/unitatile de invatamant dobanditoare a/au procedat la incheierea contractelor individuale de munca ale personalului transferat de la unitatea de invatamant care si-a pierdut personalitatea juridica si la inregistrarea acestora in registrul general de evidenta a salariatilor;
g) verificarea finalizarii procedurilor de radiere din evidentele autoritatilor fiscale (retragerea CIF-ului) si de casare/returnare a sigiliilor la inspectoratul scolar, de catre unitatile de invatamant care isi pierd personalitatea juridica prin reorganizare;
h) verificarea preluarii de catre unitatea/unitatile dobanditoare a arhivei unitatii/unitatilor care isi pierde/pierd personalitatea juridica prin reorganizare;
i) desfasurarea oricaror altor operatiuni necesare pentru finalizarea procesului de reorganizare a unitatilor de invatamant.
(12) Deciziile/Hotararile inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti privind operatiunile de la alin. (10) si (11) se comunica unitatilor scolare implicate in procesul de reorganizare in cel mult 10 zile de la comunicarea de catre ARACIP a ordinului de ministru emis la finalizarea operatiunilor specifice procesului de reorganizare, dar nu mai tarziu de 31 august 2020.
(13) Procedura de transfer al personalului didactic auxiliar si al personalului nedidactic de la unitatea de invatamant care isi pierde personalitatea juridica la unitatea dobanditoare este urmatoarea: anterior incetarii personalitatii juridice, directorul unitatii de invatamant care se reorganizeaza emite decizia de transfer, ca urmare a reorganizarii, al personalului didactic auxiliar si al personalului nedidactic si dispune incetarea contractului individual de munca al fiecarui salariat, in conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrand incetarea contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (2) lit. k) din Hotararea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor; in baza deciziei de transfer, transmisa unitatii la care se realizeaza transferul (unitatea dobanditoare), directorul acesteia emite decizia de angajare pe post a fiecarui salariat transferat si incheie contractul individual de munca, cu cel putin o zi lucratoare anterior inceperii activitatii. Contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor unitatii dobanditoare, cu respectarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 905/2017.


SECTIUNEA a 3-a
Organizarea retelei scolare


Articolul 24
(1) Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular se realizeaza prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, cu avizul conform al inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale, dupa caz.
(2) Obtinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atragand nulitatea hotararii consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean prin care este organizata reteaua scolara.
(3) Organizarea retelei scolare se realizeaza, in ordine, cu respectarea urmatoarelor etape:
a) realizarea proiectului de retea scolara de catre consiliul local/consiliul judetean;
b) transmiterea proiectului de retea scolara, insotit de un raport argumentativ privind structura retelei scolare propuse sa functioneze in anul scolar urmator, realizat de catre consiliul local/consiliul judetean, de catre primar/presedintele consiliului judetean, catre inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei Nationale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;
c) transmiterea catre autoritatile administratiei publice locale (primarul si consiliul local, respectiv presedintele consiliului judetean si consiliul judetean) a listei unitatilor de invatamant pentru care se acorda aviz conform, precum si a listei unitatilor de invatamant pentru care nu se acorda aviz conform (insotita de un raport care contine motivele neacordarii avizului conform si propuneri privind organizarea acestora);
d) aprobarea, prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, a retelei scolare pe baza avizului conform al inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale.


Articolul 25
(1) Organizarea retelei scolare se realizeaza anual.
(2) Unitatile de invatamant care isi schimba sediul sau isi
extind activitatea pe aceleasi niveluri de invatamant/specializari/calificari profesionale in noi sedii, in aceeasi localitate sau in municipiul Bucuresti, au obligatia sa anunte, potrivit legislatiei in vigoare: autoritatile publice locale, inspectoratul scolar si ARACIP. Unitatile de invatamant respective au obligatia detinerii autorizatiilor de mediu, sanitare si de securitate contra incendiilor, inainte de inceperea procesului educational pentru situatiile respective. Inspectoratele scolare, in colaborare cu ARACIP, vor desfasura activitati de monitorizare si control, pe baza standardelor de autorizare/acreditare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 21/2007 privind indeplinirea cerintelor referitoare la organizarea si functionarea spatiilor de invatamant in care unitatile de invatamant aflate in aceasta situatie urmeaza sa functioneze, pentru niveluri de invatamant/specializari/calificari profesionale pentru care acestea au fost autorizate/acreditate prin ordin de ministru. Unitatile de invatamant aflate in aceasta situatie vor desfasura proces educational in noile locatii numai dupa constatarea respectarii, in spatiile respective, a cerintelor standardelor, corespunzator nivelurilor/specializarilor/calificarilor profesionale pentru care unitatile de invatamant respective au fost autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, fiind emis ordin al ministrului educatiei nationale in acest sens, cu atestarea capacitatii maxime de scolarizare.
(3) Extinderea activitatii unitatilor de invatamant intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt judet se realizeaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind procedura de autorizare de functionare provizorie, prin ARACIP.


Articolul 26
(1) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea retelei scolare, inspectoratele scolare vor tine seama de urmatoarele criterii:
a) calitatea educatiei furnizate de unitatile de invatamant preuniversitar corelata cu standardul national de autorizare/acreditare/evaluare periodica, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, in vigoare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii externe periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, in vigoare;
b) asigurarea finantarii de baza pentru toti copiii/elevii din invatamantul preuniversitar de stat si particular, conform legislatiei in vigoare;
c) eficienta utilizarii resurselor financiare, materiale si umane, in cazul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
d) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de "colegiu/colegiu national";
e) respectarea prevederilor legale privind mentinerea titlului de "colegiu/colegiu national";
f) respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind operatiunile specifice referitoare la unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv infiintarea/desfiintarea/reorganizarea acestora;
g) incadrarea cheltuielilor unitatii de invatamant de stat in fondurile alocate pentru finantarea de baza si in numarul de posturi didactice, didactice auxiliare si nedidactice aprobate acesteia de catre inspectoratul scolar;
h) respectarea prevederilor art. 19 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind efectivele de copii si elevi ale acestor unitati de invatamant;
i) respectarea cerintelor standardelor de autorizare de functionare provizorie/acreditare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, in vigoare, privind spatiile de invatamant in care vor functiona unitati de invatamant rezultate in urma procesului de reorganizare.
(2) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar liceal si postliceal special, Ministerul Educatiei Nationale va avea in vedere urmatoarele criterii:
a) calitatea educatiei furnizate de unitatile de invatamant preuniversitar corelata cu standardul national de autorizare/acreditare/evaluare periodica, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor Hotararii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, in vigoare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii externe periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, in vigoare;
b) eficienta utilizarii resurselor financiare, materiale si umane, in cazul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
c) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar;
d) respectarea prevederilor legale privind autorizarea de functionare provizorie/acreditarea unitatilor de invatamant pentru nivelurile liceal special si postliceal special;
e) respectarea prevederilor art. 19 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind efectivele de copii si elevi ale acestor unitati de invatamant;
f) respectarea cerintelor standardelor de autorizare de functionare provizorie/acreditare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar, in vigoare, privind spatiile de invatamant in care vor functiona unitati de invatamant rezultate in urma procesului de reorganizare.
(3) Concomitent cu avizul conform, inspectoratele scolare comunica autoritatilor administratiei publice locale, respectiv primarului si consiliului local, lista unitatilor de invatamant pentru activitati extrascolare, centrelor de excelenta si cluburilor sportive scolare, in vederea includerii acestora in reteaua scolara.
(4) Operatiile specifice privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru activitati extrascolare (palate si cluburi ale copiilor), respectiv pentru cluburile sportive scolare, se realizeaza de catre inspectoratele scolare prin hotarari ale consiliilor de administratie ale acestora, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale si cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.


Articolul 27
In situatia in care, dupa inceperea cursurilor, efectivele de copii si elevi ale unor unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru care s-a acordat avizul conform si s-a emis hotarare a consiliului local/consiliului judetean/ordin de ministru, dupa caz, scad sub limitele prevazute la art. 19 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile de invatamant respective isi continua activitatea, urmand a intra in proces de reorganizare incepand cu anul scolar urmator.


Articolul 28
(1) Dupa inceperea cursurilor, reteaua scolara nu se modifica.
(2) In situatii exceptionale, daca dupa emiterea hotararii consiliului local/consiliului judetean/ordinului de ministru privind organizarea retelei scolare exista solicitari de modificare a acesteia, inainte de inceperea cursurilor, acestea vor fi analizate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in afara calendarului stabilit prin prezenta metodologie, doar cu acordul secretarului de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar.
(3) In situatia in care o unitate de invatamant cu personalitate juridica isi modifica denumirea, respectiv in situatia in care isi modifica nivelul de invatamant cel mai inalt pe care a scolarizat/va scolariza, ca urmare a autorizarii de functionare provizorie/acreditarii sau incetarii scolarizarii pe nivelul cel mai inalt, aceasta isi schimba, in mod obligatoriu, denumirea si codul de identificare fiscala. In aceste cazuri se opereaza modificarile in reteaua scolara cu informarea secretarului de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar.
(4) In situatia in care pe parcursul anului scolar sunt emise hotarari judecatoresti, ramase definitive, ce vizeaza reteaua scolara si implica modificari ale acesteia, acestea vor fi puse imediat in aplicare de catre autoritatile administratiilor publice locale/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv inspectoratele scolare la nivelul carora acestea isi produc efectele sau de catre Ministerul Educatiei Nationale, dupa caz.


CAPITOLUL IV
Dispozitii finale


Articolul 29
(1) Inspectoratele scolare mentin un permanent dialog cu administratia publica locala in ceea ce priveste organizarea retelei scolare din raza de competenta. In situatia in care autoritatile publice locale si inspectoratele scolare au opinii divergente cu privire la organizarea retelei scolare si nu a fost emisa hotararea consiliului local pana la data prevazuta in anexa la prezenta metodologie, Ministerul Educatiei Nationale emite un ordin cu privire la aprobarea retelei scolare.
(2) Situatiile de neemitere a hotararilor consiliilor locale de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 vor fi transmise la Ministerul Educatiei Nationale pana la data prevazuta in anexa la prezenta metodologie, insotite de un raport detaliat care va contine descrierea completa a fiecarei situatii, demersurile realizate pana la acel moment de catre factorii implicati si propuneri de solutionare a acestora.
(3) In urma analizei rapoartelor detaliate transmise de catre inspectoratele scolare, Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu prevederile art. 61 alin. (41) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data prevazuta in anexa la prezenta metodologie, emite ordin de ministru privind includerea unor unitati de invatamant in reteaua scolara pentru anul scolar 2020-2021, precum si a retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 din unele localitati in care nu s-a realizat in totalitate procesul de organizare a retelei scolare de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul conform emis de catre inspectoratele scolare.
(4) Pentru stabilirea retelei scolare a invatamantului special de nivel liceal si special de nivel postliceal, inspectoratele scolare solicita consiliilor judetene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in aceleasi termene si perioade prevazute in anexa, transmiterea catre Ministerul Educatiei Nationale a proiectului de retea scolara pentru emiterea avizului conform.
(5) Pana la data prevazuta in anexa, Ministerul Educatiei Nationale/inspectoratele scolare trebuie sa comunice, in scris, avizul conform/refuzul de a emite avizul conform autoritatilor administratiei publice locale/judetene, dupa caz, privind organizarea retelei scolare din raza lor teritoriala. Refuzul de a emite avizul conform se motiveaza in scris si se comunica solicitantilor.


Articolul 30
Inspectoratul scolar transmite proiectul planului de scolarizare si reteaua scolara pentru anul scolar 2020-2021 separat, atat pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cat si pentru unitatile de invatamant particular, in doua exemplare (unul in format letric si unul in format electronic scanat) la Ministerul Educatiei Nationale pana la data prevazuta in anexa.


Articolul 31
(1) Orice persoana juridica, publica sau privata, interesata in furnizarea de educatie se supune procesului de evaluare si acreditare, in conditiile legii.
(2) In invatamantul preuniversitar evaluarea, in cadrul celor doua etape ale acreditarii, se face in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Inspectoratele scolare tin evidenta cu privire la respectarea termenelor de declansare a procedurii de acreditare a nivelurilor de invatamant/limbilor de predare/programelor de studii/locatiilor/formelor de invatamant/specializarilor/calificarilor profesionale.


Articolul 32
(1) Palatele si cluburile copiilor, precum si cluburile sportive scolare sunt acreditate si se supun evaluarii periodice, din 5 in 5 ani.
(2) Infiintarea in cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive scolare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizeaza pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
(3) Inspectoratele scolare si autoritatile administratiei publice locale, respectiv consiliul judetean sau consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, dau publicitatii reteaua scolara care va functiona in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 alin. (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anexa poate fi consultata aici.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona
Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferit ...

OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite p
Ordonanta de urgenta nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pe ...

OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta
Ordonanta de urgenta nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernulu ...

OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii
Ordonanta de urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de inst ...

ORDONANTA MILITARA nr. 6/2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava , a unor comune din zona limitrofa, precum si a
ORDONANTA MILITARA nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiul ...

OUG 30/2020, actualizata prin OUG 32/2020
ORDONANTA DE URGENTA nr. 30/2020, actualizata prin OUG 32/2020, pentru modificarea si completarea un ...

Legea 19/2020, actualizata prin OUG 30/2020 si OUG 32/2020, privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia i
LEGEA nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in si ...

OUG 32/2020 pentru modificarea si completarea OUG 30/2020
Ordonanta de urgenta nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernul ...

OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative ...Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul execut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de che
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electron
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Conferintele UpDate Work. Adaptarea raporturilor de munca. Reorganizarea societatilor angajatoare
03 Apr 2020 | 460

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1627

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 773

Consiliul Concurentei: Companiile pot actiona coordonat astfel incat sa evite deficitul de produse esentiale
23 Mar 2020 | 368

Call-center cu privire la somajul tehnic si adrese de email pentru transmiterea documentelor
23 Mar 2020 | 349

Perioada pentru care nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente
21 Mar 2020 | 350

Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
21 Mar 2020 | 556