Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori".

INTEGRAL: Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori".


Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori", aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC" a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 740 din 10.09.2019.

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori"


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1
(1) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis, denumita "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori", aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC1 ".
1 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.
(2) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/1 din 24 decembrie 2013.
(3) Prezenta schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
(4) Prezenta schema de ajutor de minimis nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.


CAPITOLUL II
Baza legala


Articolul 2
Prezenta schema este elaborata in conformitate cu:
a) Programul operational Capital uman 2014-2020;
b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108, din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL III
Definitii


Articolul 3
In sensul prezentei scheme urmatorii termeni se definesc astfel:
1. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management (AM) pentru Programul operational Capital uman (POCU) sau prin organismele intermediare (OI) pentru POCU;
2. administrator al schemei de ajutor de minimis este beneficiarul finantarii nerambursabile in cadrul unui proiect ce contine activitati de ocupare finantat prin axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 al POCU;
3. beneficiarul finantarii nerambursabile - entitate publica sau privata, asa cum este definita in cadrul Ghidului solicitantului - Conditii specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori", care implementeaza un proiect ce contine activitati de ocupare finantat prin axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 al POCU;
4. beneficiar de ajutor de minimis - intreprinderea careia i se acorda ajutor de minimis de catre administratorul schemei de minimis in cadrul masurilor de antreprenoriat finantate in cadrul proiectelor finantate prin POCU, axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC";
5. comercializarea produselor agricole - inseamna detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;
6. contract de finantare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat intre AM/OI POCU, pe de o parte, si beneficiarul finantarii nerambursabile, pe de alta parte, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile corelative ale partilor, in vederea implementarii operatiunilor in cadrul POCU;
7. contractul de subventie - actul juridic semnat intre administratorul schemei de ajutor de minimis si beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii masurilor finantate prin prezenta schema de ajutor de minimis;
8. intreprinderea, in contextul prezentei scheme, reprezinta orice entitate implicata intr-o activitate economica si care este constituita conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
9. intreprinderea unica - include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective. Intreprinderile care intretin cu una sau mai multe intreprinderi relatiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate intreprinderi unice;
10. MySMIS2 - sistemul IT prin care potentialii beneficiari din Romania pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020;
2 Conform Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.
11. proiect - proiectul finantat prin POCU, depus de beneficiarul finantarii nerambursabile in cadrul apelului de proiecte "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori" si implementat in baza contractului de finantare;
12. prelucrarea produselor agricole - orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare;
13. produse agricole - produsele enumerate in anexa I la Tratat, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
14. rata de actualizare - rata de referinta stabilita de Comisia Europeana pentru Romania pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet.


CAPITOLUL IV
Obiectivul schemei


Articolul 4
Obiectivul prezentei scheme il constituie sprijinul pentru sustinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori, in vederea crearii de noi locuri de munca, prin acordarea de microgranturi.


CAPITOLUL V
Domeniul de aplicare


Articolul 5
(1) Prezenta schema de minimis se aplica intreprinderilor care beneficiaza de sprijin pentru sustinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, prin acordarea de subventii (microgranturi) persoanelor din grupul-tinta pentru infiintarea de afaceri, in cadrul apelului privind obiectivul specific 5.1. "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC".
(2) Prezenta schema de minimis nu se aplica:
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole:
(i) atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
(ii) atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari;
d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.


CAPITOLUL VI
Conditii de eligibilitate pentru activitati


Articolul 6
In cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis activitatile care respecta cumulativ urmatoarele conditii:
a) au ca scop sustinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, prin acordarea de subventii (microgranturi) persoanelor din grupul-tinta pentru infiintarea de afaceri;
b) respecta conditiile de infiintare si dezvoltare definite in Ghidul solicitantului.


CAPITOLUL VII
Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis


Articolul 7
(1) Pot beneficia de ajutorul de minimis prevazut in prezenta schema intreprinderile constituite conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, sau conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) nu sunt in stare de insolventa, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic, nu au nicio restrictie asupra activitatii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente intre creditori sau nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementata prin lege;
c) nu inregistreaza datorii publice si si-au platit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare;
d) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari definitive in ultimii 3 ani de catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale;
e) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat definitiv pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
f) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
g) sunt direct responsabile de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
h) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.
(2) Intreprinderile mentionate la alin. (1) sunt cele care desfasoara activitati in conditiile prevazute la art. 6.


CAPITOLUL VIII
Calcularea plafonului de minimis si intreprinderea unica


Articolul 8
(1) Respectarea plafonului de minimis are in vedere o intreprindere unica. Astfel, daca intre intreprinderile care beneficiaza de sprijinul prezentei scheme de finantare exista cel putin una dintre relatiile mentionate la art. 3 pct. 9, respectivele structuri vor fi tratate ca o singura "intreprindere unica".
(2) Valoarea maxima a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia intreprinderea unica pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare ce se intentioneaza a se acorda in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depasi echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare.
(3) In cazul in care prin acordarea de ajutoare de minimis in temeiul prezentei scheme s-ar depasi plafonul relevant mentionat anterior, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finantarea nerambursabila solicitata care se incadreaza in plafonul de minimis.
(4) Atunci cand o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele unor terti sau contra cost desfasoara si alte activitati pentru care se aplica plafonul de 200.000 euro, in cazul intreprinderii respective se aplica plafonul de 200.000 euro, echivalent in lei, cu conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati sau distinctia intre costuri, pentru a dovedi ca suma de care beneficiaza activitatea de transport rutier de marfuri nu depaseste echivalentul in lei a 100.000 euro si ca ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
(5) Solicitantii care isi desfasoara activitatea atat in sectoare/domenii eligibile, cat si in sectoare/domenii neeligibile, asa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finantare pentru sectoarele eligibile, cu conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati.
(6) In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
(7) In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.
(8) Valoarea ajutorului de minimis va fi exprimata sub forma financiara, ca suma bruta inainte de deducerea taxelor sau a altor obligatii fiscale.


CAPITOLUL IX
Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis


Articolul 9
(1) Ajutorul de minimis prevazut de prezenta schema se acorda din fonduri comunitare si nationale.
(2) Acordarea de subventii (microgranturi) pentru infiintarea de noi afaceri va fi conditionata de infiintarea firmei. Valoarea maxima a subventiei acordate unui firme nou-infiintate in baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro.


Articolul 10
(1) Atributiile Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU), sunt:
a) elaboreaza Ghidul solicitantului - Conditii specifice O.S.5.1 insotit de schema de ajutor de minimis si lanseaza apelul de propuneri de proiecte aferent O.S.5.1, dupa avizarea schemei de ajutor de minimis de catre Consiliul Concurentei;
b) poate delega atributiile privind evaluarea si contractarea cererilor de finantare aferente apelului de propuneri de proiecte, precum si implementarea schemei de ajutor de minimis catre organismele intermediare regionale pentru POCU;
c) recupereaza valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de catre beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea conditiilor de acordare. Aceasta atributie poate fi delegata catre organismele intermediare regionale pentru POCU;
d) pastreaza evidente detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durata de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidente trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis.
(2) Atributiile organismelor intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU) sunt:
a) semneaza contracte de finantare cu beneficiarii de finantare nerambursabila, care devin administratori ai schemei de ajutor de minimis;
b) valideaza respectarea criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
c) monitorizeaza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare, si dispun masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislatia nationala ori europeana aplicabila la momentul respectiv;
d) pastreaza evidente detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durata de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidente trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis;
e) recupereaza valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de catre beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea conditiilor de acordare, in baza procedurii de recuperare puse la dispozitie de catre Ministerul Fondurilor Europene - AM POCU.


Articolul 11
Atributiile administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:
a) identifica potentialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmeaza sa fie finantate in conformitate cu Ghidul solicitantului - Conditii specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori", cu respectarea prevederilor legale nationale si comunitare aplicabile. Procedura de selectare a planurilor de afaceri va detalia aspectele privind termenul in care se realizeaza evaluarea, documentele necesar a fi depuse in cadrul procesului de selectie, conditiile in care este admisa sau nu completarea documentatiei, termenul de depunere si solutionare a contestatiilor, alte aspecte relevante;
b) are obligatia verificarii respectarii criteriilor de eligibilitate si de acordare a ajutorului de minimis prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 si transmite documentele justificative catre furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;
c) dupa primirea validarii de la furnizor semneaza cu beneficiarii de ajutor de minimis contractele de subventie, in baza carora acorda ajutorul de minimis;
d) realizeaza plata sumelor aferente ajutorului de minimis catre beneficiarii ajutorului de minimis in conformitate cu planurile de afaceri selectate si cu normele legale aplicabile;
e) are obligatia de a raporta furnizorului de ajutor de minimis toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul pus la dispozitie de catre furnizorul schemei;
f) are obligatia de a monitoriza ajutorul de minimis acordat pe toata durata contractului de subventie;
g) are obligatia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de catre beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea functionarii afacerii, inclusiv mentinerea locului de munca creat, pe o perioada de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 12 luni;
h) are obligatia de a pastra evidente detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durata de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidente trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis.


Articolul 12
(1) Drepturile si obligatiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:
a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, in conditiile respectarii prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis;
b) pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a implementa planul de afaceri selectat si de a asigura sustenabilitatea activitatilor in conditiile prevazute in prezenta schema de ajutor de minimis, respectiv: continuarea functionarii afacerii, inclusiv mentinerea locului de munca creat, pe o perioada de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 12 luni;
c) beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul pus la dispozitie de catre furnizorul schemei;
d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a restitui, dupa caz, partial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare si utilizare a ajutorului, inclusiv dobanda aferenta;
e) beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul pus la dispozitie de catre furnizorul schemei.
(2) Constituie motive de restituire integrala a ajutorului de minimis primit:
a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
b) nerespectarea tintelor indicatorilor privind numarul de locuri de munca asumate prin planul de afaceri, in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Conditii specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori". Beneficiarii ajutorului de minimis au obligatia mentinerii locurilor de munca nou-create in numarul si pe durata mentionate in Ghidului solicitantului - Conditii specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori".
(3) Constituie motive de restituire partiala a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli care nu respecta prevederile art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile ulterioare.
(4) Din perspectiva monitorizarii cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o intreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordarii ajutorului de minimis se considera data semnarii contractului de subventie.
(5) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaratie de eligibilitate, pe propria raspundere, in care va mentiona informatiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit in ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finantare, precum si in anul fiscal curent, pana la depunerea cererii de finantare, respectiv incheierea contractului de subventie, cu respectarea prevederilor referitoare la intreprinderea unica.
(6) Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei3, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate in conditiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului relevant prevazut la art. 8 alin. (2).
3 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general.
(7) Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat in sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene acordate pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul genereaza o intensitate a ajutorului de stat care depaseste intensitatea maxima stabilita in fiecare caz in parte printr-un regulament privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana.
(8) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.


Articolul 13
(1) Acordarea de subventii (microgranturi) pentru infiintarea de noi afaceri va fi conditionata de infiintarea firmei.
(2) Activitatile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finantate numai daca au fost initiate dupa semnarea contractului de subventie incheiat intre administratorul schemei de minimis si beneficiarul ajutorului de minimis.


CAPITOLUL X
Cheltuieli eligibile


Articolul 14
Lista orientativa privind incadrarea cheltuielilor aferente proiectului in categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS este urmatoarea:


Categorie MySMIS - Cheltuieli cu subventii/ burse/ premii/ ajutoare
Subcategorie MySMIS - Subventii pentru infiintarea unei afaceri (antreprenoriat)
Subcategoria (descrierea cheltuielii) contine: Subventii (microgranturi) pentru infiintarea unei afaceri (antreprenoriat), pentru realizarea activitatilor prevazute in planul de afaceri pentru care s-a decis acordarea ajutorului de minimis


CAPITOLUL XI
Durata schemei


Articolul 15
Prezenta schema intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica pana la 31.12.2020, in limita fondurilor alocate pentru aceasta schema, urmand ca platile aferente sa fie efectuate pana la 31.12.2023.


CAPITOLUL XII
Bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari


Articolul 16
(1) Sursa de finantare pentru prezenta schema de minimis este Programul operational Capital uman, axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC".
(2) Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 10.770.629 euro, echivalent in lei, din care 9.155.034 euro contributia UE din Fondul Social European si 1.615.594 euro contributia nationala.


Articolul 17
Numarul estimat de beneficiari de ajutor de minimis in cadrul prezentei scheme este de 303 intreprinderi.


CAPITOLUL XIII
Efecte si beneficii


Articolul 18
Prin aplicarea prezentei scheme se vizeaza obtinerea urmatoarelor efecte si beneficii:
- sustinerea antreprenoriatului din randul persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, in vederea crearii de noi locuri de munca, prin acordarea de microgranturi (infiintarea de start-up-uri).


CAPITOLUL XIV
Reguli privind transparenta


Articolul 19
(1) Furnizorul/Administratorul schemei de minimis va informa in scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat in baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia, cu mentionarea reglementarilor aplicabile.
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - AM POCU, la adresa http://mfe.gov.ro.


CAPITOLUL XV
Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de minimis, precum si sustenabilitatea masurilor


Articolul 20
Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza prezentei scheme se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, precum si cu legislatia nationala si comunitara aplicabila.


Articolul 21
(1) Furnizorul schemei de minimis are obligatia de a inregistra schema de minimis in Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Furnizorul schemei de minimis (Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU, direct sau prin OIR POCU) are obligatia de a inregistra in RegAS contractele de subventie, ajutoarele de minimis platite, eventualele obligatii de rambursare si rambursari efective aferente acestora etc. in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data semnarii actelor sau efectuarii platilor, dupa caz.
(3) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat4, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.
4 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.
(4) In cazul in care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurentei valori estimative.
(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anularile, recalcularile, recuperarile, rambursarile se raporteaza Consiliului Concurentei pana la data de 31 martie a anului urmator anului de raportare.


Articolul 22
Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in termen de 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.


Articolul 23
Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligatia de a pune la dispozitia furnizorului si a administratorului schemei de minimis, in formatul si in termenul solicitate de acestia, toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad in sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.


Articolul 24
(1) In conformitate cu art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurentei in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii schemei de ajutor de minimis.
(2) In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurentei cu privire la intrarea in vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum si a oricarei modificari aduse masurii de sprijin, in termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.


CAPITOLUL XVI
Recuperarea ajutorului de minimis


Articolul 25
(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizeaza de catre furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor elaboreaza metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.
(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...

HG 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020
Hotararea nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data ...Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Ştiri Juridice