Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala

INTEGRAL: Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala


Ordinul nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 135/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 827 din 10.10.2019.

Articolul I
Normele privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 135/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 27 septembrie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dosarele de inscriere la examenul de competenta se depun personal, prin delegat (cu imputernicire simpla), prin posta sau curier, la sediul ASPAAS, in termenul stabilit si anuntat pe site-ul ASPAAS, conform prevederilor art. 9 alin. (2)."
2. La articolul 4 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) diploma de licenta, in copie certificata pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS cu diploma in original sau copie legalizata si cu xerocopie pe care personalul ASPAAS care preia dosarul de inscriere va constata conformitatea cu originalul) sau in copie legalizata, pentru situatiile in care dosarele se transmit prin posta sau curier la sediul ASPAAS;".
3. La articolul 4 alineatul (3), litera d) se abroga.
4. La articolul 4 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) orice alt document solicitat de ASPAAS in procesul de analiza (de exemplu, copie dupa certificatul de casatorie, in cazul in care numele candidatului din actul de identitate difera de numele din diploma de licenta)."
5. La articolul 4, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Registrul candidatilor centralizeaza urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele candidatilor, ordonati alfabetic;
b) numarul legitimatiei individuale de examen;".
6. La articolul 5, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) Candidatul care nu a promovat niciuna dintre probele examenului de competenta sau cea de-a doua proba a examenului de competenta in cadrul unei sesiuni ordinare sau extraordinare se poate prezenta la o alta sesiune ordinara sau extraordinara pentru a resustine ambele probe, respectiv proba a doua nepromovata a examenului."
7. La articolul 5, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu urmatorul cuprins:
"(121) In cazul in care candidatul a promovat ambele probe ale examenului de competenta, dar nu a fost obtinuta nota minima de promovare a examenului, respectiv nota 7, ca medie aritmetica a celor doua probe, candidatul poate sustine inca o data a doua proba."
8. La articolul 5, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(17) Certificatele de absolvire/Diplomele de auditor financiar se inmaneaza, personal, persoanelor fizice titulare pe baza actului de identitate, la registratura/secretariatul ASPAAS. Pentru inmanarea certificatelor de absolvire/diplomelor de auditor financiar ASPAAS poate organiza o ceremonie de acordare."
9. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cadrul comisiei de examinare functioneaza subcomisii cu atributii specifice: de elaborare a subiectelor de examen, pentru organizarea si desfasurarea examenului, de corectare a lucrarilor si de solutionare a contestatiilor."
10. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Subcomisiile de examinare se constituie prin decizie a presedintelui ASPAAS."
11. La articolul 7, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Numarul membrilor si componenta subcomisiilor pentru organizarea si desfasurarea examenului, de corectare a lucrarilor si de solutionare a contestatiilor pentru o anumita sesiune de examen se stabilesc in functie si de numarul de candidati inscrisi la examen, prin decizie a presedintelui ASPAAS, emisa, de regula, in termen de 5 zile de la validarea dosarelor de inscriere si elaborarea listei candidatilor. Subcomisia de elaborare a subiectelor se poate constitui prin decizie separata anterior, pentru a se asigura elaborarea subiectelor in timp util, insa prestarea activitatii va demara dupa elaborarea listei candidatilor, pentru a se evita eventualele situatii de incompatibilitate si conflicte de interese."
12. La articolul 7, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) De regula, subcomisiile isi exercita atributiile in prezenta tuturor membrilor."
13. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Comisia de examinare are urmatoarele atributii, prin subcomisiile cu functii specifice:
A. Subcomisia de elaborare subiecte
a) elaboreaza subiectele aferente examenului de competenta profesionala in conformitate cu tematica si bibliografia stabilite de ASPAAS. Subiectele se elaboreaza in 2 (doua) variante, iar varianta de subiect selectata pentru examen se extrage de catre un membru al Comisiei de examinare cu 24 de ore inainte de inceperea examenului;
b) elaboreaza baremul de evaluare si notare pentru fiecare proba din cadrul examenului.
B. Subcomisia pentru organizarea si desfasurarea examenului
a) organizeaza, controleaza si indruma actiunile care vizeaza desfasurarea examenului;
b) asigura instruirea persoanelor care supravegheaza candidatii in salile de examen (responsabili de sala si supraveghetori);
c) asigura multiplicarea subiectelor la fiecare proba, in conditii de confidentialitate si transparenta.
C. Subcomisia de corectare
a) corecteaza lucrarile in conditiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect in parte;
b) asigura organizarea procesului de deschidere a lucrarilor de examen;
c) consemneaza notele de pe lucrari in catalog;
d) semneaza in catalogul de examinare.
D. Subcomisia de contestatii
a) recorecteaza lucrarile contestate in conditiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect in parte;
b) asigura organizarea procesului de redeschidere a lucrarilor de examen;
c) consemneaza notele de pe lucrari in catalog;
d) semneaza in catalogul de contestatii."
14. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Atributiile presedintelui Comisiei de examinare sunt urmatoarele:
a) coordoneaza activitatea membrilor Comisiei;
b) asigura concilierea notelor intre corectori, in cazul in care exista o diferenta mai mare sau egala cu 1 (un) punct intre corectori, atat la testul privind cunostintele teoretice, cat si la testul de aplicare in practica a cunostintelor teoretice. In cazul in care concilierea nu se realizeaza, se procedeaza la reevaluarea lucrarii respective de catre un alt corector, nota acordata de acesta fiind cea finala."
15. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 9
Organizarea examenului de competenta profesionala
(1) Perioada de desfasurare a sesiunii de examen, centrul/centrele de examinare si tematica si bibliografia de examen se stabilesc prin decizie a presedintelui ASPAAS.
(2) ASPAAS publica pe site-ul propriu tematica si bibliografia de examen si alte informatii potrivit alin. (1), de regula cu 45 de zile inainte de data stabilita pentru sustinerea primei probe de examen."
16. La articolul 10 alineatul (5), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) se asigura ca niciun candidat nu paraseste sala in timpul examenului pentru a reveni, in afara situatiilor exceptionale conform art. 11 alin. (10);"
17. La articolul 11, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Orice detalii, nelamuriri sau eventuale erori referitoare la subiectele distribuite sunt clarificate pe parcursul examenului de catre membrii subcomisiei de elaborare subiecte din cadrul comisiei de examinare."
18. La articolul 11, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(14) Responsabilii de sala vor intocmi pentru fiecare sala de examen o situatie care sa cuprinda:
a) numarul de candidati absenti/prezenti raportat la numarul de lucrari;
b) numele responsabilului de sala;
c) numele supraveghetorilor de sala."
19. La articolul 13, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) Rezultatele examenului de competenta sunt validate de catre membrii subcomisiei de corectare si sunt publicate pe site-ul ASPAAS."
20. La articolul 14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Contestatiile se solutioneaza de cel putin un membru al subcomisiei de contestatii, care nu a participat la corectarea initiala a respectivei lucrari."
21. Anexa la norme se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA
(Anexa la norme)


CERERE DE INSCRIERE
la examenul de competenta profesionala


Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., nascut/a la data de . . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., cu domiciliul in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat/a cu buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/a de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., solicit inscrierea la examenul de competenta profesionala organizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) sesiunea . . . . . . . . . .
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:
a) diploma de licenta, in copie certificata pentru conformitate/in copie legalizata;
b) copia actului de identitate in termen de valabilitate;
c) certificat de cazier judiciar aflat in termen de valabilitate;
d) declaratia privind respectarea conditiei de buna reputatie;
e) orice alt document solicitat de ASPAAS in procesul de analiza (de exemplu, copie dupa certificatul de casatorie, in cazul in care numele candidatului din actul de identitate difera de numele din diploma de licenta).
Mentionez ca SUNT/NU SUNT membru la urmatoarele organisme profesionale de profil din tara sau din strainatate . . . . . . . . . .
Adresa de e-mail: . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . .
Adresa de corespondenta: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . . .
Subsemnatul/Subsemnata.........., cunoscand prevederile art. 322, 323 si 326 din Codul penal privind falsul in inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals si falsul in declaratii, declar ca informatiile furnizate sunt corecte si complete si ca sunt de acord cu stocarea, utilizarea si prelucrarea de catre ASPAAS a datelor cu caracter personal in exercitarea atributiilor legale.Data:
Semnatura

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice