Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala

INTEGRAL: Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala


Ordinul nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 135/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 827 din 10.10.2019.

Articolul I
Normele privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 135/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 27 septembrie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dosarele de inscriere la examenul de competenta se depun personal, prin delegat (cu imputernicire simpla), prin posta sau curier, la sediul ASPAAS, in termenul stabilit si anuntat pe site-ul ASPAAS, conform prevederilor art. 9 alin. (2)."
2. La articolul 4 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) diploma de licenta, in copie certificata pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS cu diploma in original sau copie legalizata si cu xerocopie pe care personalul ASPAAS care preia dosarul de inscriere va constata conformitatea cu originalul) sau in copie legalizata, pentru situatiile in care dosarele se transmit prin posta sau curier la sediul ASPAAS;".
3. La articolul 4 alineatul (3), litera d) se abroga.
4. La articolul 4 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) orice alt document solicitat de ASPAAS in procesul de analiza (de exemplu, copie dupa certificatul de casatorie, in cazul in care numele candidatului din actul de identitate difera de numele din diploma de licenta)."
5. La articolul 4, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Registrul candidatilor centralizeaza urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele candidatilor, ordonati alfabetic;
b) numarul legitimatiei individuale de examen;".
6. La articolul 5, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) Candidatul care nu a promovat niciuna dintre probele examenului de competenta sau cea de-a doua proba a examenului de competenta in cadrul unei sesiuni ordinare sau extraordinare se poate prezenta la o alta sesiune ordinara sau extraordinara pentru a resustine ambele probe, respectiv proba a doua nepromovata a examenului."
7. La articolul 5, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu urmatorul cuprins:
"(121) In cazul in care candidatul a promovat ambele probe ale examenului de competenta, dar nu a fost obtinuta nota minima de promovare a examenului, respectiv nota 7, ca medie aritmetica a celor doua probe, candidatul poate sustine inca o data a doua proba."
8. La articolul 5, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(17) Certificatele de absolvire/Diplomele de auditor financiar se inmaneaza, personal, persoanelor fizice titulare pe baza actului de identitate, la registratura/secretariatul ASPAAS. Pentru inmanarea certificatelor de absolvire/diplomelor de auditor financiar ASPAAS poate organiza o ceremonie de acordare."
9. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cadrul comisiei de examinare functioneaza subcomisii cu atributii specifice: de elaborare a subiectelor de examen, pentru organizarea si desfasurarea examenului, de corectare a lucrarilor si de solutionare a contestatiilor."
10. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Subcomisiile de examinare se constituie prin decizie a presedintelui ASPAAS."
11. La articolul 7, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Numarul membrilor si componenta subcomisiilor pentru organizarea si desfasurarea examenului, de corectare a lucrarilor si de solutionare a contestatiilor pentru o anumita sesiune de examen se stabilesc in functie si de numarul de candidati inscrisi la examen, prin decizie a presedintelui ASPAAS, emisa, de regula, in termen de 5 zile de la validarea dosarelor de inscriere si elaborarea listei candidatilor. Subcomisia de elaborare a subiectelor se poate constitui prin decizie separata anterior, pentru a se asigura elaborarea subiectelor in timp util, insa prestarea activitatii va demara dupa elaborarea listei candidatilor, pentru a se evita eventualele situatii de incompatibilitate si conflicte de interese."
12. La articolul 7, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) De regula, subcomisiile isi exercita atributiile in prezenta tuturor membrilor."
13. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Comisia de examinare are urmatoarele atributii, prin subcomisiile cu functii specifice:
A. Subcomisia de elaborare subiecte
a) elaboreaza subiectele aferente examenului de competenta profesionala in conformitate cu tematica si bibliografia stabilite de ASPAAS. Subiectele se elaboreaza in 2 (doua) variante, iar varianta de subiect selectata pentru examen se extrage de catre un membru al Comisiei de examinare cu 24 de ore inainte de inceperea examenului;
b) elaboreaza baremul de evaluare si notare pentru fiecare proba din cadrul examenului.
B. Subcomisia pentru organizarea si desfasurarea examenului
a) organizeaza, controleaza si indruma actiunile care vizeaza desfasurarea examenului;
b) asigura instruirea persoanelor care supravegheaza candidatii in salile de examen (responsabili de sala si supraveghetori);
c) asigura multiplicarea subiectelor la fiecare proba, in conditii de confidentialitate si transparenta.
C. Subcomisia de corectare
a) corecteaza lucrarile in conditiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect in parte;
b) asigura organizarea procesului de deschidere a lucrarilor de examen;
c) consemneaza notele de pe lucrari in catalog;
d) semneaza in catalogul de examinare.
D. Subcomisia de contestatii
a) recorecteaza lucrarile contestate in conditiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect in parte;
b) asigura organizarea procesului de redeschidere a lucrarilor de examen;
c) consemneaza notele de pe lucrari in catalog;
d) semneaza in catalogul de contestatii."
14. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Atributiile presedintelui Comisiei de examinare sunt urmatoarele:
a) coordoneaza activitatea membrilor Comisiei;
b) asigura concilierea notelor intre corectori, in cazul in care exista o diferenta mai mare sau egala cu 1 (un) punct intre corectori, atat la testul privind cunostintele teoretice, cat si la testul de aplicare in practica a cunostintelor teoretice. In cazul in care concilierea nu se realizeaza, se procedeaza la reevaluarea lucrarii respective de catre un alt corector, nota acordata de acesta fiind cea finala."
15. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 9
Organizarea examenului de competenta profesionala
(1) Perioada de desfasurare a sesiunii de examen, centrul/centrele de examinare si tematica si bibliografia de examen se stabilesc prin decizie a presedintelui ASPAAS.
(2) ASPAAS publica pe site-ul propriu tematica si bibliografia de examen si alte informatii potrivit alin. (1), de regula cu 45 de zile inainte de data stabilita pentru sustinerea primei probe de examen."
16. La articolul 10 alineatul (5), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) se asigura ca niciun candidat nu paraseste sala in timpul examenului pentru a reveni, in afara situatiilor exceptionale conform art. 11 alin. (10);"
17. La articolul 11, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Orice detalii, nelamuriri sau eventuale erori referitoare la subiectele distribuite sunt clarificate pe parcursul examenului de catre membrii subcomisiei de elaborare subiecte din cadrul comisiei de examinare."
18. La articolul 11, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(14) Responsabilii de sala vor intocmi pentru fiecare sala de examen o situatie care sa cuprinda:
a) numarul de candidati absenti/prezenti raportat la numarul de lucrari;
b) numele responsabilului de sala;
c) numele supraveghetorilor de sala."
19. La articolul 13, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) Rezultatele examenului de competenta sunt validate de catre membrii subcomisiei de corectare si sunt publicate pe site-ul ASPAAS."
20. La articolul 14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Contestatiile se solutioneaza de cel putin un membru al subcomisiei de contestatii, care nu a participat la corectarea initiala a respectivei lucrari."
21. Anexa la norme se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA
(Anexa la norme)


CERERE DE INSCRIERE
la examenul de competenta profesionala


Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., nascut/a la data de . . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., cu domiciliul in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat/a cu buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/a de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., solicit inscrierea la examenul de competenta profesionala organizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) sesiunea . . . . . . . . . .
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:
a) diploma de licenta, in copie certificata pentru conformitate/in copie legalizata;
b) copia actului de identitate in termen de valabilitate;
c) certificat de cazier judiciar aflat in termen de valabilitate;
d) declaratia privind respectarea conditiei de buna reputatie;
e) orice alt document solicitat de ASPAAS in procesul de analiza (de exemplu, copie dupa certificatul de casatorie, in cazul in care numele candidatului din actul de identitate difera de numele din diploma de licenta).
Mentionez ca SUNT/NU SUNT membru la urmatoarele organisme profesionale de profil din tara sau din strainatate . . . . . . . . . .
Adresa de e-mail: . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . .
Adresa de corespondenta: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . . .
Subsemnatul/Subsemnata.........., cunoscand prevederile art. 322, 323 si 326 din Codul penal privind falsul in inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals si falsul in declaratii, declar ca informatiile furnizate sunt corecte si complete si ca sunt de acord cu stocarea, utilizarea si prelucrarea de catre ASPAAS a datelor cu caracter personal in exercitarea atributiilor legale.Data:
SemnaturaComentează: Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala
Consultă un avocat online
Fill out my online form.
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Legislaţie

Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate
Contract colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M ...

Legea nr. 233/2019 pentru modificarea Legii 190/2019 privind punerea in aplicarea a Regulamentului GDPR
Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de pune ...

Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA
Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II - Anu ...

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administr ...

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit ...

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in dom ...

Decizia ANCOM nr. 1012/2019 - modificarea Deciziei 160/2015 privind stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitati
Decizia nr. 1012/2019 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Adminis ...

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019 ...

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019. ...Articole Juridice

Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica c
Sursa: EuroAvocatura.ro

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice