Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor

INTEGRAL: Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor


Publicata in Monitorul Oficial nr. 839 din 16.10.2019.

CAPITOLUL I
Constituirea, destinatia si utilizarea Fondului de garantare a asiguratilor


Articolul 1
Prezenta norma reglementeaza procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguratilor prevazut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, de administrare si de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum si procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile acestuia.


Articolul 2
(1) Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguratilor, denumit in continuare Fond, sunt:
a) contributii ale asiguratorilor la Fond;
b) dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiei legale;
c) sume din recuperarea creantelor Fondului;
d) sume din fructificarea disponibilitatilor Fondului;
e) sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;
f) imprumuturi de la institutiile de credit sau imprumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.
(2) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru plata:
a) despagubirilor/indemnizatiilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate cu asiguratorul aflat in procedura de faliment;
b) sumelor cuvenite creditorilor de asigurari a fi platite de catre Fond, in situatia incetarii contractelor de asigurare;
c) sumelor aferente constatarii, instrumentarii si lichidarii dosarelor de dauna;
d) sumelor aferente infiintarii, organizarii, administrarii si functionarii Fondului pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.


Articolul 3
(1) Pentru stabilirea contributiei datorate de asiguratori Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplica asupra primelor brute incasate din activitatea de asigurari directe, pe baza evidentelor contabile lunare ale acestora, separat pe cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata.
(2) Indicatorul prime brute incasate are intelesul prevazut in Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara, republicat.


Articolul 4
(1) Contributia datorata de asiguratori Fondului se vireaza lunar, in moneda nationala - leu, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, in contul acestuia.
(2) Pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului, asiguratorii sunt obligati sa plateasca dobanzi si/sau penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/2015.
(3) In situatia in care prin ordinul de plata asiguratorul vireaza o suma cumulata, compusa din contributia datorata si din dobanzi si/sau penalitati de intarziere, la explicatii evidentiaza distinct cele doua sume.


Articolul 5
Asiguratorii pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate la Fond, acestea fiind evidentiate in raportarile prevazute in anexa nr. 1 si/sau in anexa nr. 2.


Articolul 6
(1) Asiguratorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Fondului, pana in ultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna expirata, raportarile privind contributia datorata si virata la Fond, distinct pentru cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata, conform anexei nr. 1.
(2) In cazul transmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face in forma prevazuta in anexa nr. 2; pentru o perioada de raportare este admisa o singura situatie rectificativa, transmisa pana la termenul de depunere a urmatoarei raportari, cu exceptia raportarii pentru luna decembrie, pentru care se accepta transmiterea situatiilor rectificative pana la data depunerii situatiilor financiare anuale ale asiguratorilor.
(3) Odata cu transmiterea raportarilor, asiguratorii anexeaza in mod obligatoriu si o declaratie pe propria raspundere, data sub semnatura reprezentantului legal al acestora, sub sanctiunile prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul penal, pentru infractiunile de inselaciune si/sau de fals in declaratii, prin care se atesta ca datele si/sau informatiile transmise sunt reale, corecte si complete.


Articolul 7
(1) In vederea recuperarii sumelor datorate de asiguratori Fondului, directorul general al Fondului emite actul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator.
(2) Actul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator constituie titlu de creanta; titlul de creanta se va comunica asiguratorului si va cuprinde suma restanta datorata de asigurator si modalitatea de calcul al sumei datorate.
(3) In termen de 10 zile, calculat de la data comunicarii catre asigurator a actului prin care s-a stabilit si s-a individualizat obligatia de plata, asiguratorul poate sa isi plateasca de bunavoie obligatiile datorate.
(4) Daca la data scadentei datoria restanta prevazuta in titlul de creanta nu a fost platita, titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Fondul va declansa procedura de executare silita a creantelor, prevazuta de lege.


Articolul 8
(1) Fondul are ca destinatie plata indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate, in conditiile legii, cu societatea de asigurare fata de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit conditiilor de asigurare si in limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.
(2) Fondul nu preia functiile unui asigurator si nu are obligatia de a confirma valabilitatea politelor de asigurare emise de asiguratori si nici de a elibera certificat privind daunele inregistrate.


Articolul 9
(1) Prin acordurile de cooperare prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurarilor sau entitati interesate in protectia detinatorilor de polite de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile intreprinse de creditorii de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decat Romania, in vederea obtinerii despagubirii/indemnizatiei cuvenite.
(2) Mandatul acordat potrivit alin. (1) poate viza gestionarea de catre mandatar, in nume propriu, dar pe seama si in contul Fondului, a solicitarilor formulate de creditorii de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania.
(3) Obiectul si limitele mandatului sunt stabilite prin acordurile de cooperare prevazute la alin. (1) si, fara a se limita la acestea, pot privi imputernicirea mandatarului de a:
a) transmite informatiile privind demersurile necesare pentru obtinerea despagubirilor cuvenite de la Fond;
b) primi si inregistra cererile de deschidere a dosarelor de dauna si constatare a daunelor, precum si cererile de plata formulate de orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva societatii de asigurare in faliment;
c) primi si inregistra petitiile, sesizarile, reclamatiile formulate de petenti si sa formuleze un raspuns in termenul si forma agreate in prealabil cu Fondul;
d) verifica indeplinirea conditiilor pentru angajarea raspunderii civile contractuale a societatii de asigurare in faliment;
e) constata prejudiciul si de a evalua cuantumul despagubirilor;
f) solicita completarea documentatiei depuse in justificarea sumelor pretinse.


CAPITOLUL II
Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului


Articolul 10
(1) Bugetul de venituri si cheltuieli se elaboreaza de catre Fond, se aproba de Consiliul de administratie al Fondului si se verifica in executie conform practicilor si procedurilor interne; executia bugetara se verifica si se aproba de catre directorul general al Fondului si se transmite trimestrial Consiliului de administratie al Fondului spre informare, precum si, in conformitate cu art. 12 alin. (5) lit. a), Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.
(2) Organizarea si conducerea evidentei contabile a Fondului se fac potrivit dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor contabile emise de A.S.F., potrivit legii.


Articolul 11
(1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului cuprinde:
a) la partea de venituri: resursele financiare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) -e) din Legea nr. 213/2015;
b) la partea de cheltuieli:
1. cheltuielile privind plata indemnizatiilor/despagubirilor cuvenite creditorilor de asigurari, inclusiv, dar nu limitativ, cheltuielile generate de constatarea, instrumentarea si lichidarea dosarelor de dauna, precum si sumele cuvenite creditorilor de asigurari ca urmare a incetarii contractelor de asigurare;
2. cheltuielile cu organizarea, administrarea si functionarea Fondului pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.
(2) In vederea derularii activitatii Fondului, acesta isi poate deschide conturi la institutiile de credit.


CAPITOLUL III
Obligatii de raportare si transparenta ale Fondului


Articolul 12
(1) Fondul intocmeste si transmite A.S.F. situatiile si rapoartele periodice prevazute la alin. (2) - (6); acestea sunt transmise pe suport hartie, iar cele prevazute la alin. (5) si (6) se transmit si in format electronic in aplicatia A.S.F.-EWS.
(2) Situatiile financiare anuale transmise A.S.F. conform art. 24 lit. a) pct. (vii) din Legea nr. 213/2015 si reglementarilor emise de A.S.F. privind incheierea exercitiului financiar sunt insotite de:
a) raportul auditorului financiar impreuna cu opinia acestuia;
b) raportul administratorilor Fondului;
c) raportul anual de activitate.
(3) Suplimentar raportarilor mentionate la alin. (2), anual, Fondul transmite A.S.F.:
a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzand constatarile si recomandarile acestuia pentru solutionarea deficientelor, situatia privind implementarea masurilor dispuse in cadrul rapoartelor de audit anterioare;
b) planul de audit intern pentru anul in curs;
c) raportul privind actiunile de control intern din anul anterior, cuprinzand constatarile rezultate in urma procesului de control si monitorizare si masurile de actiune propuse;
d) bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului in curs, aprobat de Consiliul de administratie al Fondului.
(4) Raportarile prevazute la alin. (3) lit. b) si d) se transmit pana la data de 31 ianuarie a anului in curs, iar rapoartele mentionate la alin. (3) lit. a) si c) se transmit pana la sfarsitul lunii martie a anului urmator celui pentru care se face raportarea.
(5) Trimestrial, Fondul transmite A.S.F. urmatoarele rapoarte:
a) executia bugetului de venituri si cheltuieli, in forma prevazuta in anexa nr. 3, pana la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea;
b) situatia contributiilor datorate si virate la Fond de catre asiguratori, distinct pentru asigurarile generale si pentru asigurarile de viata, in forma prevazuta in anexa nr. 4, in termen de 45 de zile de la sfarsitul trimestrului pentru care se face raportarea.
(6) Lunar, cel tarziu pana in data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, Fondul transmite A.S.F.:
a) situatia privind plata indemnizatiilor/despagubirilor efectuate de catre Fond creditorilor de asigurari ai asiguratorului aflat in faliment, in forma prezentata in anexa nr. 5;
b) situatia resurselor financiare ale Fondului, in forma prezentata in anexa nr. 6.


Articolul 13
Fondul transmite A.S.F. rapoarte in legatura cu orice eveniment de natura a afecta functionarea acestuia.


CAPITOLUL IV
Procedura deschiderii si instrumentarii dosarelor de dauna


Articolul 14
Intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si data denuntarii contractelor de asigurare, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva asiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila poate solicita deschiderea dosarului de dauna prin completarea unei cereri dupa modelul prevazut in anexa nr. 7 si transmiterea acesteia Fondului; modelul prevazut in anexa nr. 7 este orientativ si poate fi adaptat.


Articolul 15
(1) Cererea prevazuta la art. 14, completata si semnata de catre petent, se poate transmite:
a) direct Fondului;
b) societatilor cu care Fondul are incheiate conventii privind servicii de constatare a daunelor si regularizare a cererilor de despagubire;
c) schemelor de garantare in domeniul asigurarilor sau birourilor nationale auto din tara in care petentul are resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul principal, in masura in care sunt incheiate acorduri de cooperare conform prevederilor art. 9, pentru evenimentele asigurate produse in strainatate, in baza asigurarii RCA ori a documentului Carte verde definite conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie.
(2) Fondul aduce la cunostinta petentilor informatii in legatura cu datele de contact ale entitatilor mentionate la alin. (1).


Articolul 16
Deschiderea dosarului de dauna si constatarea prejudiciilor se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) in urma inregistrarii cererii prevazute la art. 14, Fondul, direct sau prin mandatarii sai, contacteaza petentul in cel mai scurt timp, in vederea efectuarii constatarii prejudiciilor si evaluarii daunelor;
b) petentul declara in scris producerea evenimentului asigurat, prin completarea declaratiei privind evenimentul, conform anexei nr. 8;
c) procesul-verbal de constatare a daunelor se intocmeste de catre specialistul constatare daune din cadrul Fondului sau prin mandatarii acestuia, in cazul unor conventii/acorduri de cooperare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in cazul asigurarilor obligatorii, sau a conditiilor de asigurare aferente contractului in baza caruia a fost avizat evenimentul, in cazul asigurarilor facultative;
d) constatarea daunelor se efectueaza in baza documentelor care atesta producerea evenimentului asigurat, emise de autoritatile publice competente, cum ar fi organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe abilitate potrivit legii ori alte documente din care sa reiasa cauzele si imprejurarile evenimentului, cum ar fi constatarea amiabila de accident, declaratia asiguratului sau alte documente similare, potrivit legii;
e) Fondul sau mandatarii acestuia, in cazul unor conventii/acorduri de cooperare, solicita petentului depunerea la dosarul de dauna a politei/contractului de asigurare, a documentelor prevazute la lit. d), a documentelor din care sa reiasa intinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despagubirii si, dupa caz, alte documente relevante pentru analizarea dosarului;
f) actele si documentele justificative se depun in limba romana, iar in cazul in care sunt redactate intr-o limba straina, acestea se depun insotite de traducerea autorizata conform legii;
g) procesul-verbal de constatare a pagubelor se transmite petentului si este anexat la dosarul de dauna;
h) la cererea petentului sau a unitatii reparatoare, Fondul sau mandatarii acestuia, in cazul unor conventii/acorduri de cooperare, efectueaza constatari suplimentare ale avariilor a caror depistare nu a fost posibila la constatarea initiala.


Articolul 17
Stabilirea si evaluarea despagubirilor se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) evaluarea despagubirilor se efectueaza de catre Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, in baza documentelor existente la dosarul de dauna si in conformitate cu prevederile legii si ale conditiilor de asigurare;
b) daca din analizarea dosarului de dauna rezulta necesitatea completarii acestuia cu documente suplimentare, Fondul transmite o solicitare scrisa petentului in acest sens;
c) dupa analizarea si instrumentarea dosarului de dauna, directia tehnica de specialitate intocmeste referatul de plata a despagubirii care va fi analizat de catre celelalte directii de specialitate din cadrul Fondului in vederea avizarii, conform prevederilor legale;
d) dupa avizarea dosarului de dauna de catre directiile de specialitate din cadrul Fondului, acesta se inainteaza comisiei speciale prevazute la art. 13 alin. (4) din Legea nr. 213/2015.


CAPITOLUL V
Procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile Fondului. Modalitati de recuperare a sumelor platite de la Fond


Articolul 18
(1) Dupa data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, pronuntate impotriva unei societati de asigurare aflate in stare de insolventa, Fondul este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, in conditiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei norme.
(2) Informatiile pe care Fondul le publica conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 cuprind urmatoarele date: date generale referitoare la Fond, cadrul legal aplicabil, conditiile si modalitatile de efectuare a platilor, date referitoare la documentele, conditiile si formalitatile ce trebuie indeplinite pentru incasarea despagubirii/indemnizatiei.


Articolul 19
(1) Dupa data publicarii deciziei privind inchiderea procedurii de redresare financiara si constatarea indiciilor starii de insolventa a asiguratorului de catre A.S.F., in termenul prevazut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, Fondul va prelua de la asigurator evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare financiara, evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare.
(2) Asiguratorul are obligatia de a preda evidentele prevazute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, in termenul prevazut de lege, atat in format letric, cat si, daca exista, in format electronic/digital; asiguratorul preda toate contractele de asigurare in vigoare, dosarele de dauna, bazele de date, registrele, corespondenta, orice document referitor la dosare/contracte in vigoare, precum si orice alte evidente detinute de asigurator in legatura cu acestea.
(3) Raspunderea asupra datelor inscrise in evidentele preluate de Fond revine membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere/conducerii executive/directoratului asiguratorului, dupa caz, care vor declara prin procesul-verbal incheiat mentionat la alin. (4) ca evidentele mentionate la alin. (1) sunt reale, complete si corecte in masura necesara pentru o administrare si gestionare corespunzatoare a acestora de catre Fond.
(4) Preluarea de catre Fond a evidentelor si documentelor, in format letric si/sau pe suport digital/electronic, mentionate la alin. (1), se face pe baza unui proces-verbal incheiat cu reprezentantii legali ai asiguratorului.
(5) Fondul verifica datele prezentate in evidentele preluate, inclusiv corelatiile dintre aceste date, dosarele de dauna si contractele de asigurare in vigoare; eventualele erori vor fi aduse la cunostinta asiguratorului si lichidatorului judiciar, dupa desemnarea acestuia.
(6) In urma analizarii de catre directiile de specialitate ale Fondului a evidentelor preluate, Fondul publica pe site-ul propriu lista potentialilor creditori de asigurari care pot beneficia de despagubiri/indemnizatii din disponibilitatile Fondului.


Articolul 20
(1) Pentru incasarea de la Fond a indemnizatiilor/despagubirilor, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari completeaza o cerere de plata motivata in acest sens, pe baza modelului prevazut in anexa nr. 9 pentru restituirile de prima, respectiv in anexa nr. 10 pentru cererile de plata a despagubirilor; cererea de plata se poate depune incepand cu data publicarii deciziei A.S.F. de inchidere a procedurii de redresare financiara, in temeiul art. 22 din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, si in maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment.
(2) Pentru creantele de asigurari nascute ulterior ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plata poate fi depusa in maximum 90 de zile de la data nasterii dreptului de creanta al creditorului de asigurari.
(3) Cererea de plata se adreseaza Fondului si se depune la sediul acestuia, direct sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin posta electronica ori prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia; cererea de plata se poate depune si la mandatarii desemnati de catre Fond in acest scop.
(4) La cererea de plata se anexeaza copii ale documentelor de identificare ale petentilor/creditorilor de asigurare, precum si, in copie legalizata, actele/inscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creante de asigurari; in cazul imposibilitatii de prezentare a actelor/inscrisurilor doveditoare in copie legalizata, petentul poate sa prezinte copii ale acestora sau poate include in cuprinsul cererii de plata o declaratie pe propria raspundere, in sensul sustinerii acestor documente justificative; in cuprinsul cererii de plata se va preciza motivul imposibilitatii de depunere a inscrisurilor justificative.
(5) In cuprinsul cererii de plata, petentul declara pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal, daca suma pretinsa de la Fond a fost incasata in cadrul procedurii de faliment si/sau in urma exercitarii altor actiuni de recuperare a sumelor cuvenite, indreptate impotriva asiguratorului debitor fata de care s-a stabilit starea de insolventa.
(6) Fondul solicita informatii si documente suplimentare lichidatorului judiciar desemnat in dosarul de faliment al asiguratorului, atunci cand din analiza cererii de plata rezulta necesitatea acestora.
(7) Listele creditorilor de asigurari ale caror creante certe, lichide si exigibile urmeaza a fi platite din disponibilitatile Fondului se intocmesc pe masura inregistrarii si analizarii cererilor de plata si a documentatiei justificative aferente, dupa verificarea si avizarea dosarelor de dauna de catre directiile de specialitate ale Fondului, precum si dupa verificarea si analizarea informatiilor si documentelor prevazute la art. 19, primite de la asigurator, si, dupa caz, a celor prevazute la alin. (6) si art. 25 daca acestea au fost primite de la lichidatorul judiciar.
(8) Listele prevazute la alin. (7) se transmit comisiei speciale in vederea aprobarii; aceasta poate verifica, prin sondaj, cererile de plata si documentatia aferenta si, in toate cazurile in care considera ca este necesar, poate dispune reverificarea cererilor de plata si a documentatiei justificative.
(9) De la data publicarii deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara, comisia speciala poate aproba despagubirile/indemnizatiile creditorilor de asigurari, urmand ca plata acestora sa se faca dupa ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment impotriva asiguratorului.


Articolul 21
(1) Fondul asigura plata despagubirilor/indemnizatiilor catre creditorii de asigurari ai asiguratorilor aflati in faliment, in limitele plafonului de garantare si in conditiile prevazute de Legea nr. 213/2015 si de prezenta norma.
(2) Indemnizatiile/Despagubirile se platesc creditorilor de asigurari potrivit conditiilor prevazute in contractele de asigurare incheiate cu societatea de asigurare in faliment, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentei norme.


Articolul 22
Platile catre o alta persoana decat creditorul de asigurari pot fi efectuate conform solicitarii creditorului de asigurare, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile in cauza.


Articolul 23
(1) Plata se face in moneda nationala - leu, iar, in cazul creantelor in valuta, plata se va efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua efectuarii platii.
(2) Indemnizatiile/Despagubirile cuvenite creditorilor de asigurari se pot plati de catre Fond prin posta pana la nivelul sumei de 5.000 lei si/sau prin institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv online.


Articolul 24
(1) Toate despagubirile/indemnizatiile platite din disponibilitatile Fondului, impreuna cu dovada platii acestora, se inregistreaza cu titlu de creante de asigurari la dosarul de faliment inregistrat pe rolul instantei judecatoresti competente; recuperarea creantelor Fondului se face prin valorificarea bunurilor si/sau a drepturilor si veniturilor societatii de asigurare debitoare, in conditiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Fondul este indreptatit sa inregistreze la masa credala, in tot cursul procedurii de faliment, orice sume achitate creditorilor de asigurari, precum si orice dobanzi si/sau cheltuieli efectuate din disponibilitatile Fondului cu titlu de creante de asigurari, conform art. 18 din Legea nr. 213/2015.
(3) Daca petentul a urmat procedura de faliment a asiguratorului anterior solicitarii adresate Fondului, in cuprinsul cererii de plata va preciza suma solicitata la masa credala, iar in situatia in care, la momentul depunerii cererii de plata la Fond, petentului i se distribuise o suma in cadrul procedurii de faliment, acesta va preciza in cuprinsul cererii de plata si cuantumul sumei incasate; daca, ulterior depunerii cererii de plata la Fond, petentul se inscrie la masa credala a asiguratorului in faliment, acesta va notifica Fondul.
(4) Fondul poate proceda la compensarea creantelor sale cu cele ale societatii de asigurare debitoare cu avizul A.S.F. si cu aprobarea judecatorului-sindic, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare; Fondul poate adjudeca in contul creantei sale constituite din sumele prevazute la alin. (2), in calitate de creditor privilegiat, activele societatii de asigurare debitoare, in conditiile prevazute la art. 850 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL VI
Dispozitii specifice procedurii de faliment a societatii de asigurare


Articolul 25
(1) In temeiul art. 258 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, lichidatorul judiciar desemnat in dosarul de faliment transmite Fondului raportul prevazut la art. 258 alin. (1) lit. a) din aceeasi lege, precum si un raport amanuntit asupra situatiei bunurilor/veniturilor societatii de asigurare debitoare si asupra stadiului procedurii de lichidare.
(2) Raportul lichidatorului judiciar prevazut la alin. (1) va cuprinde si urmatoarele:
a) situatia creantelor de asigurari inregistrate la dosarul de faliment, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurari, a cuantumului creantelor admise si inregistrate la masa credala a asiguratorului, precum si a ordinii de prioritate/a privilegiului/a garantiei legale de care se bucura aceste creante;
b) situatia creantelor de asigurari inregistrate la dosarul de faliment, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu precizarea creditorilor de asigurari ale caror creante nu au fost admise de lichidatorul judiciar in cuantumul solicitat de acestia ori, dupa caz, ale caror creante au fost respinse la plata; prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii si creantele de asigurari se aplica in mod corespunzator;
c) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, aprobate la plata de catre aceasta, dar neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, neaprobate la plata de catre aceasta si neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) situatia creantelor de asigurari care au facut/fac obiectul unor operatiuni de compensare ori al unor concordate sau, dupa caz, al unor litigii aflate spre solutionare pe rolul instantelor judecatoresti competente la data intocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurari si a creantelor acestora, corespunzator prevederilor lit. a);
f) propunerile lichidatorului judiciar privind modalitatile concrete de lichidare a bunurilor si/sau a drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare debitoare, prevazute la art. 258 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si/sau masurile intreprinse de acesta.
(3) Odata cu transmiterea raportului intocmit conform alin. (1) si (2), lichidatorul judiciar pune la dispozitie Fondului dosarele de dauna si toate inscrisurile/documentatiile aferente inregistrate in evidentele sale, precum si, dupa caz, un exemplar al tabelului definitiv al creantelor intocmit in cadrul procedurii de faliment.


Articolul 26
In urma inregistrarii si analizarii raportului si a situatiilor transmise de lichidatorul judiciar conform art. 25, Fondul poate proceda la refacerea listelor creditorilor de asigurari mentionate la art. 20 alin. (7).


Articolul 27
(1) Titlul executoriu care constata creante de asigurari nevalorificat in cadrul procedurii de faliment sau in cadrul altor proceduri de executare silita prevazute de lege se transmite Fondului, in vederea verificarii lui si, dupa caz, a valorificarii acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, in conditiile prezentei norme si ale prevederilor legale incidente.
(2) Titlul executoriu este insotit de cererea de plata formulata de petent, cu respectarea termenului prevazut de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.


CAPITOLUL VII
Dispozitii finale


Articolul 28
(1) Verificarea modului de constituire de catre asiguratori a contributiei datorate Fondului si de virare la termen a acesteia, precum si verificarea datelor cuprinse in raportarile lunare se fac de organele de specialitate ale Autoritatii de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 213/2015, precum si ale normelor date in aplicarea acestor acte normative.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme se constata si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2015 si ale Legii nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 29
In cazul constatarii existentei unor indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni, Fondul sesizeaza organele competente.


Articolul 30
Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta norma.


Articolul 31
Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii acesteia.


Articolul 32
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiil ...

Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 ...

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...Articole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract inch
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticaleJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice