Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra sanatatii populatiei, din 09.10.2019

INTEGRAL: Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra sanatatii populatiei, din 09.10.2019


Publicata in Monitorul Oficial nr. 841 din 16.10.2019.

CAPITOLUL I
Definitii


Articolul 1
In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) impact asupra sanatatii - totalul efectelor pozitive sau negative ale unui obiectiv functional asupra starii de sanatate a populatiei rezidente din zona de influenta stabilita prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
b) evaluarea impactului asupra sanatatii (denumita in continuare EIS) - combinatie de proceduri, metode si instrumente prin care se identifica efecte probabile ale unui obiectiv functional asupra sanatatii unei populatii din zona de influenta a acestuia;
c) evaluarea prospectiva a impactului asupra sanatatii - EIS efectuata in faza de pregatire a documentatiei unui proiect, astfel incat sa poata fi luate masuri de minimizare a impactului negativ si de maximizare a celui pozitiv inca din faza de pregatire;
d) evaluarea concomitenta a impactului asupra sanatatii - EIS desfasurata in timpul executarii lucrarilor de constructie a obiectivului, cu scopul de a ajuta solicitantii sa ia masuri corective prompte de solutionare a unui impact negativ asupra sanatatii necunoscut sau de a estima corectitudinea predictiilor facute intr-un studiu EIS prospectiv sau atunci cand apar schimbari semnificative care pot influenta concluziile studiului EIS prospectiv;
e) evaluarea retrospectiva a impactului asupra sanatatii - EIS desfasurata in faza de functionare a obiectivului pentru a determina impactul asupra sanatatii si consecintele care decurg prin functionarea acestuia;
f) studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii (denumit in continuare studiu EIS) - document tehnic ce reuneste aspecte de mediu, de sanatate, economice si sociale cu scopul de a cuantifica modurile in care este afectata sanatatea, astfel incat sa poata fi trase concluzii motivate, tinand seama de informatiile furnizate de catre solicitant, precum si de cele obtinute de catre evaluator in scopul evaluarii complete si corecte a impactului asupra sanatatii;
g) Evidenta elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii (denumita in continuare EESEIS) - document de interes public care cuprinde informatii cu privire la lista nominala a elaboratorilor de studii EIS, precum si perioada pentru care acestia sunt abilitati sa intocmeasca studii de evaluare a impactului asupra sanatatii, afisat pe site-ul Centrului National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar din Institutul National de Sanatate Publica;
h) solicitant EIS - titularul proiectului definit la art. 2 lit. i) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, care depune o cerere pentru un studiu EIS;
i) solicitant EESEIS - persoana fizica independenta sau persoana juridica ce depune o cerere pentru inscrierea in Evidenta elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii;
j) elaborator de studiu EIS - persoana fizica independenta (medic confirmat in specialitatile igiena sau sanatate publica) sau persoana juridica (un colectiv interdisciplinar coordonat de un medic primar cu specialitatea igiena sau sanatate publica) inscrisa in Evidenta elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii, pe baza deciziei de includere luate de CIESEIS;
k) aviz de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact - inscris eliberat elaboratorului de studiu EIS, emis de catre Comisia de inregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii, prin care i se acorda dreptul de a efectua studii EIS;
l) for decident - autoritate teritoriala de mediu, de sanatate sau administrativa;
m) obiective functionale - planuri, proiecte, investitii, componente sau activitati care urmeaza sa fie realizate, sunt in curs de realizare sau care au fost deja realizate;
n) obiectiv functional de interes national - proiect de investitie cu caracter distinctiv si unic la nivel national, necesar pentru satisfacerea nevoilor societatii, cu posibile consecinte negative asupra sanatatii omului, care indeplineste cel putin 3 dintre urmatoarele criterii:
1. este un proiect national de investitie publica semnificativa, potrivit art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. este un suport pentru domenii strategice ale economiei nationale;
3. constituie un potential factor de risc in cazul neasigurarii functionarii sale la parametri normali, oprirea sau functionarea sub acesti parametri putand constitui un pericol pentru viata si integritatea populatiei;
4. prezinta costuri ridicate de construire, intretinere, functionare si utilizare;
5. ca urmare a functionarii sale, prezinta un potential de producere a deseurilor, emisiilor poluante, inclusiv zgomot, cu risc de producere a unor accidente grave prin substantele si tehnologiile folosite, care pot avea implicatii majore pentru sanatatea populatiei din judetul arondat si cel putin alte doua judete limitrofe;
o) obiectiv functional care poate determina poluare transfrontaliera - proiect de investitie aflat pe teritoriul unui judet limitrof granitei Romaniei, prin a carui executie s-ar putea produce emisii de poluanti capabili sa provoace daune in mediul unei alte tari, trecand frontierele prin cai precum apa sau aerul;
p) factor de mediu sau factor ecologic - orice conditie de mediu capabila sa exercite influenta directa sau indirecta asupra sanatatii omului;
q) public interesat - definitia prevazuta la art. 2 lit. g) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
r) zona de influenta - intindere spatiala unde exista riscuri potentiale pentru sanatatea populatiei din areal, generate de functionarea obiectivului.


CAPITOLUL II
Atributii si responsabilitati


Articolul 2
Activitatea de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei este coordonata de Institutul National de Sanatate Publica (denumit in continuare INSP), prin Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (denumit in continuare CNMRMC), cu participarea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti (denumite in continuare DSP), care au responsabilitati specifice in domeniul riscurilor pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu.


Articolul 3
INSP are urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) infiinteaza si organizeaza Comisia de inregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii (denumita in continuare CIESEIS), formata din 5 membri din personalul incadrat in INSP, numiti prin decizie a directorului general al INSP, si anume: un presedinte - directorul CNMRMC, 4 membri cu studii superioare si un secretar;
b) avand in vedere prevederile art. 1 lit. n) si o), stabileste daca un obiectiv functional este de interes national si/sau daca determina poluare transfrontaliera, ca urmare a solicitarii transmise de catre directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, pe al caror teritoriu se gaseste obiectivul functional;
c) realizeaza studiile EIS pentru obiectivele de interes national sau pentru obiectivele functionale care pot determina poluare transfrontaliera, prin structurile de specialitate.


Articolul 4
(1) CIESEIS are urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) primeste solicitarile de inscriere in EESEIS, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
b) verifica documentele prevazute la art. 8, depuse de solicitantul EESEIS;
c) intocmeste referatele de evaluare;
d) decide in privinta includerii sau neincluderii in EESEIS;
e) elibereaza solicitantului avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, semnat de presedintele acesteia, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
f) in conditiile prevazute la art. 9 decide asupra retragerii avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact si transmite o instiintare catre detinator in care sunt enuntate motivele anularii/revocarii acestuia;
g) intocmeste si actualizeaza lunar EESEIS, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
(2) Secretarul CIESEIS indeplineste responsabilitatile prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
(3) Presedintele, membrii si secretarul CIESEIS nu pot fi implicati in elaborarea studiilor EIS.


Articolul 5
(1) Directia de sanatate publica judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti pe al carei teritoriu arondat se regaseste obiectivul functional are urmatoarele responsabilitati:
a) transmite in scris necesitatea efectuarii studiului catre solicitantul EIS, in cazul in care respectivul obiectiv intra sub incidenta Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) afiseaza pe pagina de internet rezumatele studiilor EIS intocmite de elaboratori, iar propunerile/recomandarile motivate in urma comentariilor publicului interesat vor fi luate in considerare in etapa de analiza a calitatii studiilor EIS;
c) participa in comisiile de analiza tehnica stabilite la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, constituite potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
(2) Personalul din DSP nu poate fi implicat in elaborarea studiilor EIS pentru obiectivele functionale aflate pe teritoriul aceluiasi judet daca:
a) este abilitat cu autorizarea, notificarea sau inspectia acestora;
b) participa in comisiile de analiza tehnica.


Articolul 6
Elaboratorul de studiu EIS este responsabil pentru:
a) calitatea si obiectivitatea informatiilor furnizate in studiul EIS, continutul concluziilor si recomandarilor acestuia;
b) informarea CIESEIS in legatura cu orice fel de modificari care au intervenit in perioada de valabilitate a avizului de abilitare legate de continutul documentelor depuse la dosar.


Articolul 7
Titularul proiectului care depune o solicitare EIS este responsabil pentru:
a) corectitudinea informatiilor si a datelor furnizate in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra sanatatii;
b) suportarea costurilor necesare derularii studiului EIS, beneficiind in exclusivitate de continutul lui in derularea actiunilor administrative pentru obiectivul functional pe care il reprezinta.


CAPITOLUL III
Eliberarea, anularea, revocarea avizelor de abilitare si inscrierea in EESEIS


Articolul 8
(1) Pentru eliberarea avizelor de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, persoana fizica independenta care solicita inregistrarea in EESEIS trebuie sa depuna la sediul INSP din Bucuresti un dosar care sa cuprinda:
a) cerere, conform anexei nr. 1;
b) diploma de licenta medic-doctor, in copie;
c) certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din Romania si aviz anual in termen, in copie;
d) curriculum vitae;
e) diploma de medic specialist sau primar in specialitatea igiena sau sanatate publica;
f) certificat profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor din Romania;
g) cazier judiciar;
h) declaratie de interese, intocmita conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
i) nota de informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal, intocmita conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
j) dovada achitarii tarifului pentru serviciile de inscriere, in cuantum de 500 lei, in contul INSP.
(2) Persoana juridica depune urmatoarele:
a) cerere, conform anexei nr. 1;
b) documentele prevazute de alin. (1) lit. b) -i) pentru medicul cu specialitatea igiena sau sanatate publica, coordonatorul studiilor EIS;
c) documentele prevazute la alin. (1) lit. d), g) -i) pentru fiecare membru din colectivul interdisciplinar de specialisti, participant in studiile EIS;
d) diploma de licenta, in copie, pentru fiecare membru din colectivul interdisciplinar de specialisti, participant in studiile EIS;
e) dovada achitarii tarifului pentru serviciile de inscriere, in cuantum de 1.000 lei, in contul INSP.
(3) In termen de 30 de zile de la primirea dosarului complet, CIESEIS elibereaza avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, intocmit dupa modelul din anexa nr. 2.
(4) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact are o valabilitate de trei ani de la data emiterii. Avizul de abilitare se vizeaza anual in conditiile in care pentru medici se face dovada valabilitatii avizului anual al certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
(5) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi reinnoit numai dupa reactualizarea documentatiei si numai daca solicitarea a fost facuta cu cel putin trei luni inaintea datei expirarii.
(6) Tariful pentru serviciile prestate pentru reinnoirea avizelor de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact este de 300 lei in cazul persoanelor fizice independente prevazute la alin. (1) si de 700 lei in cazul persoanelor juridice prevazute la alin. (2).
(7) Pentru realizarea studiilor/atributiilor prevazute la art. 3 lit. c), pentru INSP nu se aplica prevederile prezentului articol.
(8) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) depuse in copie vor fi certificate "conform cu originalul" si se pastreaza la sediul INSP, potrivit legii.


Articolul 9
(1) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi anulat daca detinatorul acestuia a depus la dosar informatii care se dovedesc a fi false sau inselatoare.
(2) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi revocat:
a) la cererea detinatorului;
b) in cazul neprezentarii avizului anual prevazut la art. 8 alin. (1) lit. c).


CAPITOLUL IV
Procedura pentru elaborarea studiilor EIS


SECTIUNEA 1
Depunerea si evaluarea cererilor


Articolul 10
(1) Impactul asupra sanatatii populatiei se evalueaza, dupa caz, prin studiu de evaluare prospectiva/concomitenta/retrospectiva functionarii unui proiect, pe baza documentelor depuse de titularul proiectului, prevazute la alin. (2) si (3).
(2) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru elaborarea studiului EIS in cazul obiectivelor functionale care se supun si procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevazute in anexa nr. 1 la aceeasi lege, este urmatoarea:
a) cerere de elaborare a studiului;
b) decizia scrisa a directiei de sanatate publica catre titularul de proiect privind necesitatea efectuarii studiului pentru obiectivul aflat in teritoriul arondat, cu mentionarea incadrarii obiectivului/activitatii in situatiile prevazute de legislatia in vigoare;
c) raport la studiul de impact asupra mediului care sa contina inclusiv un studiu de dispersie a poluantilor si concluzii privind nivelul imisiilor in zona locuita invecinata;
d) studiu geotehnic, dupa caz;
e) studiu de insorire, dupa caz;
f) certificatul de urbanism;
g) actele de proprietate/inchiriere a spatiului utilizat;
h) documentatia cadastrala;
i) actul constitutiv, certificatul de inregistrare si statutul societatii solicitante;
j) fisele tehnice si avizele stabilite prin certificatul de urbanism;
k) planul urbanistic zonal (PUZ);
l) plan de situatie cu specificarea distantelor de la perimetrul unitatii pana la fatada imobilelor din vecinatate;
m) descrierea proiectului de constructie si functionare;
n) memoriu tehnic din care sa rezulte distantele fata de vecini pe fiecare reper cardinal, structura constructiei, descrierea functionala a obiectivului cu schitele descriptive, finisajele interioare si exterioare, racordurile la utilitati, sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu, lucrari de reconstructie ecologica si masuri pentru monitorizarea mediului;
o) descrierea procesului tehnologic de la intrare pana la iesire - text si schite cu precizarea capacitatii de productie si prezentarea materiilor prime, reactivilor, substantelor chimice etc. folosite in obtinerea produselor finite;
p) in cazul obiectivelor care au functionat/functioneaza se prezinta urmatoarele documente: buletine de analiza de mediu (apa, emisii, zgomot, dupa caz), planuri de monitorizare, autorizatii existente, bilanturi de mediu, rapoarte anuale de mediu si alte documente la solicitarea justificata a elaboratorului;
q) alte avize si acorduri (pentru situatiile in care sunt necesare avize si acorduri la nivel local/national).
(3) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru obiective functionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este urmatoarea:
a) cerere de elaborare a studiului;
b) decizia scrisa a directiei de sanatate publica privind necesitatea studiului pentru obiectivul aflat in teritoriul arondat;
c) memoriu de arhitectura;
d) memoriu tehnic complet, intocmit conform pct. VI lit. A din anexa nr. 5.E la procedura prevazuta in anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018;
e) studiu de insorire, dupa caz;
f) aviz sau notificare de clasare emisa de catre autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului organizate la nivel judetean si la nivelul municipiului Bucuresti;
g) certificat de urbanism;
h) acte de identitate ale beneficiarului;
i) acte de proprietate/inchirierea terenului/spatiului;
j) certificat de inregistrare in registrul comertului (CUI);
k) documentatia cadastrala;
l) plan de incadrare in zona;
m) plan de situatie cu specificarea distantelor de la perimetrul unitatii pana la fatada imobilelor din vecinatate;
n) descrierea procesului tehnologic de la intrare pana la iesire - text si schite cu precizarea capacitatii de productie si prezentarea materiilor prime, reactivilor, substantelor chimice etc. folosite in obtinerea produselor finite - daca este cazul;
o) alte avize si acorduri (pentru situatiile in care sunt necesare avize si acorduri la nivel local/national).
(4) Studiile EIS prevazute la alin. (1) stabilesc masurile legate de impactul activitatii unui obiectiv functional asupra sanatatii populatiei si contribuie la decizia forurilor decidente de realizare, nerealizare sau oprire a functionarii acestuia.


Articolul 11
Documentele prevazute la art. 10 alin. (2) si (3) se pastreaza la sediul elaboratorului de studii EIS pentru o perioada de 10 ani, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata.


SECTIUNEA a 2-a
Etapele procedurii de realizare si consultare cu privire la studiile EIS


Articolul 12
(1) Dupa primirea deciziei din partea directiei de sanatate publica, solicitantul EIS selecteaza un elaborator de studiu EIS din EESEIS sau se adreseaza INSP in cazul obiectivelor functionale definite la art. 1 lit. n) si o).
(2) Studiul EIS pentru obiective functionale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevazute in anexa nr. 1 la aceeasi lege, va contine urmatoarele capitole:
a) scop si obiective;
b) opisul de documente care au stat la baza elaborarii studiului;
c) date generale si de amplasament;
d) identificarea si evaluarea potentialilor factori de risc pentru sanatatea populatiei din mediu si factori de disconfort pentru populatie, in care se mentioneaza la fiecare subcapitol:
1. situatia existenta/propusa, posibilul risc asupra sanatatii populatiei;
2. evaluarea de risc asupra sanatatii: identificarea pericolelor, evaluarea expunerii, evaluarea relatiei doza-raspuns, caracterizarea riscului;
3. recomandari si masuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ si maximizarea celui pozitiv;
e) alternative, daca este cazul;
f) concluzii si conditii obligatorii;
g) rezumat, cuprinzand: o descriere a proiectului cu informatii referitoare la amplasarea, conceptia, dimensiunea si alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sanatatii populatiei din zona de influenta, concluzii si recomandari.
(3) Studiul EIS pentru obiective functionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului va contine urmatoarele capitole:
a) scop si obiective;
b) opisul de documente care au stat la elaborarea studiului;
c) date generale si de amplasament;
d) identificarea si evaluarea potentialilor factori de risc din mediu si de disconfort pentru populatie, in care se mentioneaza la fiecare subcapitol;
1. situatia existenta/propusa, posibilul risc asupra sanatatii populatiei;
2. recomandari si masuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ si maximizarea celui pozitiv;
e) alternative, daca este cazul;
f) concluzii si conditii obligatorii;
g) rezumat, cuprinzand:o descriere a proiectului cu informatii referitoare la amplasarea, conceptia, dimensiunea si alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sanatatii populatiei din zona de influenta, concluzii si recomandari.
(4) Studiile EIS prevazute la alin. (2) sunt elaborate exclusiv de catre persoane juridice.
(5) Rezumatele studiilor EIS prevazute la alin. (2) si (3) sunt supuse comentariilor publicului interesat prin afisarea pe pagina de internet a directiei de sanatate publica care a formulat decizia de efectuare a studiului de evaluare a impactului asupra sanatatii, iar propunerile/recomandarile motivate sunt luate in considerare in etapa de analiza a calitatii studiilor EIS.
(6) DSP judetene si a municipiului Bucuresti analizeaza calitatea studiilor EIS si decid acceptarea sau refacerea acestora.
(7) Pe baza studiilor EIS, DSP judetene si a municipiului Bucuresti formuleaza puncte de vedere cu privire la efectele semnificative directe si indirecte ale unui proiect asupra populatiei si sanatatii umane, potrivit prevederilor art. 12 alin. (7) din Legea nr. 292/2018.


Articolul 13
(1) Studiile EIS se inainteaza de solicitantul EIS catre DSP pe al carei teritoriu arondat se gaseste amplasamentul obiectivului functional.
(2) Forma finala a studiului EIS se pune la dispozitia factorilor decidenti si comisiei de analiza tehnica, pentru a fi luate deciziile optime de crestere a efectelor pozitive asupra statusului de sanatate al populatiei si pentru a se elabora strategii de ameliorare a efectelor negative.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiil ...

Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 ...

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...Articole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract inch
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticaleJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice