Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

INTEGRAL: Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare


DIRECTIVA (UE) 2016/1919 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,


avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul82 alineatul (2) litera (b) ,


avand in vedere propunerea Comisiei Europene,


dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,


avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European,


dupa consultarea Comitetului Regiunilor,


hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara,


intrucat:


(1) Scopul prezentei directive este de a asigura eficacitatea dreptului de a avea acces la un avocat, prevazut de Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European si a Consiliului, prin punerea la dispozitie de asistenta din partea unui avocat, finantata de catre statele membre, pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in procedurile penale si pentru persoanele cautate care intra sub incidenta unor proceduri privind mandatul european de arestare in temeiul Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului (``persoane cautate``) .


(2) Prin stabilirea unor norme minime comune privind dreptul la asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate, persoanele acuzate si persoanele cautate, prezenta directiva are ca obiectiv consolidarea increderii statelor membre in sistemele de justitie penala ale celorlalte state membre, contribuind, astfel, la imbunatatirea recunoasterii reciproce a hotararilor in materie penala.


(3) Articolul 47 al treilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumita in continuare ``carta``) , articolul6 alineatul (3) litera (c) din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (denumita in continuare ``CEDO``) si articolul14 alineatul (3) litera (d) din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice (denumit in continuare ``PIDCP``) consacra dreptul la asistenta juridica gratuita in cadrul procedurilor penale in conditiile mentionate in dispozitiile respective. Carta are aceeasi valoare juridica ca si tratatele, iar statele membre sunt parti la CEDO si la PIDCP. Cu toate acestea, experienta a aratat ca aceasta calitate nu ofera intotdeauna, prin ea insasi, un grad suficient de incredere in sistemele de justitie penala ale altor state membre.


(4) La 30 noiembrie 2009, Consiliul a adoptat o rezolutie privind Foaia de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate in cadrul procedurilor penale (denumita in continuare ``foaia de parcurs``) . Pe baza unei abordari etapizate, foaia de parcurs prevede adoptarea unor masuri privind dreptul la traducere si interpretare (masura A) , dreptul la informare cu privire la drepturi si informare privind capetele de acuzare (masura B) , dreptul la consiliere juridica si asistenta juridica gratuita (masura C) , dreptul de a comunica cu rudele, angajatorii si autoritatile consulare (masura D) si masuri speciale de protectie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt vulnerabile (masura E) .


(5) La 11 decembrie 2009, Consiliul European a salutat foaia de parcurs si a inclus-o in Programul de la Stockholm - O Europa deschisa si sigura in serviciul cetatenilor si pentru protectia acestora (punctul2.4) . Consiliul European a subliniat caracterul neexhaustiv al foii de parcurs, invitand Comisia sa analizeze si alte elemente ale drepturilor procedurale minime ale persoanelor suspectate si ale celor acuzate si sa evalueze necesitatea de a aborda si alte aspecte, cum ar fi prezumtia de nevinovatie, in vederea promovarii unei mai bune cooperari in acest domeniu.


(6) Pana in prezent au fost adoptate, in temeiul foii de parcurs, cinci masuri privind drepturile procedurale in cadrul procedurilor penale, si anume Directivele 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343si (UE) 2016/800ale Parlamentului European si ale Consiliului.


(7) Prezenta directiva se refera la a doua parte din masura C din foaia de parcurs, cu privire la consiliere si asistenta juridica.


(8) Asistenta juridica gratuita ar trebui sa acopere costurile apararii pentru persoanele suspectate sau acuzate si pentru persoanele cautate. Atunci cand acorda asistenta juridica gratuita, autoritatile competente din statele membre ar trebui sa aiba posibilitatea de a solicita ca persoanele suspectate, cele acuzate sau cele cautate sa suporte o parte din costurile respective, in functie de resursele lor financiare.


(9) Fara a aduce atingere articolului6 din Directiva (UE) 2016/800, prezenta directiva nu ar trebui sa se aplice atunci cand persoanele suspectate, cele acuzate sau cele cautate au renuntat la dreptul lor de acces la un avocat, in conformitate cu articolul9, respectiv articolul10 alineatul (3) din Directiva 2013/48/UE si nu au revocat o asemenea renuntare, sau atunci cand statele membre au aplicat derogarile temporare prevazute la articolul3 alineatul (5) sau (6) din Directiva 2013/48/UE, pe durata respectivelor derogari.


(10) Atunci cand o persoana care nu a fost initial o persoana suspectata sau acuzata, cum ar fi un martor, devine o persoana suspectata sau acuzata, aceasta persoana ar trebui sa aiba dreptul de a nu se autoincrimina si dreptul de a pastra tacerea, in conformitate cu dreptul Uniunii si cu CEDO, astfel cum sunt interpretate in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (``Curtea de Justitie``) si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. In consecinta, prezenta directiva se refera in mod explicit la situatia concreta in care o astfel de persoana devine o persoana suspectata sau acuzata in cursul interogarii sale de catre politie sau de catre o alta autoritate de aplicare a legii in contextul procedurilor penale. Atunci cand, pe parcursul interogatoriului, o persoana care nu este suspectata sau acuzata dobandeste o astfel de calitate, interogatoriul ar trebui suspendat imediat. Totusi, interogatoriul ar trebui sa poata fi continuat daca persoana in cauza a fost informata ca a devenit o persoana suspectata sau acuzata si aceasta persoana este in masura sa isi exercite pe deplin drepturile din prezenta directiva.


(11) In unele state membre, o alta autoritate decat o instanta competenta in materie penala este competenta sa aplice sanctiuni, altele decat privarea de libertate, in cazul infractiunilor relativ minore. Acestea pot include, de exemplu, incalcari minore ale normelor de trafic care sunt savarsite la scara larga si care pot fi constatate in urma unui control in trafic. In astfel de situatii, nu ar fi rezonabil sa li se impuna autoritatilor competente sa asigure toate drepturile in temeiul prezentei directive. Prin urmare, atunci cand dreptul unui stat membru prevede aplicarea unei sanctiuni pentru infractiuni minore de catre o astfel de autoritate si exista fie dreptul la o cale de atac, fie posibilitatea ca respectiva cauza sa fie deferita unei instante cu competente in materie penala, prezenta directiva ar trebui sa se aplice numai in cazul procedurilor desfasurate in fata respectivei instante ca urmare a exercitarii unei astfel de cai de atac sau a inaintarii cauzei la o astfel de instanta.


(12) In unele state membre, anumite infractiuni minore, in special incalcarile minore ale normelor de trafic, infractiunile minore legate de reglementarile locale generale si infractiunile minore contra ordinii publice sunt considerate infractiuni. In astfel de situatii, nu ar fi rezonabil sa li se impuna autoritatilor competente sa asigure toate drepturile in temeiul prezentei directive. In cazul in care legislatia unui stat membru prevede ca privarea de libertate nu poate fi aplicata ca sanctiune pentru infractiuni minore, prezenta directiva ar trebui sa se aplice, prin urmare, numai procedurilor desfasurate in fata unei instante competente in materie penala.


(13) Aplicarea prezentei directive la infractiunile minore face obiectul conditiilor stabilite in prezenta directiva. Statele membre ar trebui sa poata aplica criteriul starii materiale, criteriul temeiniciei sau ambele, pentru a stabili daca se acorda asistenta juridica gratuita. Cu conditia respectarii dreptului la un proces echitabil, criteriul temeiniciei poate fi considerat a nu fi fost indeplinit in cazul anumitor infractiuni minore.


(14) Domeniul de aplicare a prezentei directive in cazul anumitor infractiuni minore nu ar trebui sa aduca atingere obligatiilor care revin statelor membre in temeiul CEDO de a asigura dreptul la un proces echitabil, inclusiv obtinerea de asistenta din partea unui avocat.


(15) Cu conditia respectarii dreptului la un proces echitabil, situatiile urmatoare nu constituie privare de libertate in sensul prezentei directive: identificarea persoanei suspectate sau acuzate; stabilirea oportunitatii inceperii anchetei; verificarea detinerii de arme sau alte aspecte similare legate de siguranta; desfasurarea de acte de cercetare sau de strangere de probe, diferite de cele mentionate in mod explicit in prezenta directiva, cum ar fi perchezitiile corporale, examinarile fizice, testele de sange, testele de alcoolemie sau alte teste similare, sau fotografierea ori luarea amprentelor digitale; aducerea persoanei suspectate sau acuzate in fata unei autoritati competente, in conformitate cu normele prevazute de dreptul intern.


(16) Prezenta directiva stabileste norme minime. Statele membre ar trebui sa poata sa acorde asistenta juridica gratuita in situatii care nu intra sub incidenta prezentei directive, ca de exemplu in cazul efectuarii unor acte de cercetare sau de strangere de probe, diferite de cele mentionate in mod explicit in prezenta directiva.


(17) In conformitate cu articolul6 alineatul (3) litera (c) din CEDO, persoanele suspectate si cele acuzate care nu dispun de resurse suficiente pentru a achita asistenta din partea unui avocat trebuie sa aiba dreptul la asistenta juridica gratuita atunci cand acest lucru este in interesul actului de justitie. Aceasta norma minima le permite statelor membre sa aplice criteriul starii materiale, criteriul temeiniciei sau ambele. Aplicarea acestor teste nu ar trebui sa limiteze sau sa constituie o derogare de la drepturile si garantiile procedurale asigurate in temeiul cartei si al CEDO, in conformitate cu interpretarea Curtii de Justitie si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.


(18) Statele membre ar trebui sa prevada modalitati practice de acordare a asistentei juridice gratuite. Aceste modalitati ar putea stabili ca asistenta juridica gratuita se acorda in urma unei cereri a unei persoane suspectate sau acuzate ori a unei persoane cautate. Cu toate acestea, tinand seama in special de nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile, o astfel de solicitare nu ar trebui sa reprezinte o conditie determinanta pentru acordarea asistentei juridice gratuite.


(19) Autoritatile competente ar trebui sa acorde asistenta juridica gratuita fara intarzieri nejustificate si cel tarziu inainte de interogarea persoanei respective de catre politie, de catre o alta autoritate de aplicare a legii sau de catre o autoritate judiciara, sau inainte de desfasurarea actelor de cercetare sau de strangere de probe specifice mentionate in prezenta directiva. In cazul in care autoritatile competente nu sunt in masura sa procedeze astfel, acestea ar trebui sa acorde cel putin asistenta juridica gratuita de urgenta sau provizorie inainte de un astfel de interogatoriu sau de desfasurarea unor astfel de acte de cercetare sau de strangere de probe.


(20) Avand in vedere caracterul specific al procedurilor privind mandatul european de arestare, interpretarea dispozitiilor din prezenta directiva care se refera exclusiv la persoanele cautate ar trebui sa tina seama de aceasta particularitate si sa nu aduca atingere in niciun fel interpretarii celorlalte dispozitii ale prezentei directive.


(21) Persoanele cautate ar trebui sa aiba dreptul la asistenta juridica gratuita in statul membru de executare. In plus, persoanele cautate care intra sub incidenta procedurilor privind mandatul european de arestare in scopul efectuarii urmaririi penale si care isi exercita dreptul de a numi un avocat in statul membru emitent in conformitate cu Directiva 2013/48/UE ar trebui sa aiba dreptul la asistenta juridica gratuita in statul membru respectiv in scopul unor astfel de proceduri in statul membru de executare, in masura in care aceasta asistenta ar fi necesara pentru a garanta accesul efectiv la justitie, potrivit prevederilor articolului47 din carta. Acesta ar fi cazul atunci cand avocatul din statul membru de executare nu poate sa isi indeplineasca in mod eficace si eficient atributiile in ceea ce priveste executarea unui mandat european de arestare fara a fi asistat de un avocat din statul membru emitent. Orice decizie privind acordarea de asistenta juridica gratuita in statul membru emitent ar trebui sa fie adoptata de catre o autoritate care are competenta de a lua astfel de decizii in statul membru respectiv, pe baza criteriilor stabilite de catre statul membru in cauza la punerea in aplicare a prezentei directive.


(22) Pentru a asigura accesul efectiv al persoanelor cautate la un avocat, statele membre ar trebui sa se asigure ca aceste persoane au dreptul la asistenta juridica gratuita pana cand acestea sunt predate sau pana cand decizia privind refuzul predarii devine definitiva.


(23) Atunci cand pun in aplicare prezenta directiva, statele membre ar trebui sa asigure respectarea dreptului fundamental de a beneficia de asistenta juridica gratuita, astfel cum este prevazut in carta si in CEDO. In realizarea acestui obiectiv, statele membre ar trebui sa respecte Principiile si Liniile directoare ale Organizatiei Natiunilor Unite privind accesul la asistenta juridica in sistemele de justitie penala.


(24) Fara a aduce atingere dispozitiilor din legislatia nationala privind prezenta obligatorie a unui avocat, o autoritate competenta ar trebui sa decida, fara intarzieri nejustificate, privind acordarea sau nu a asistentei juridice gratuite. Autoritatea competenta ar trebui sa fie o autoritate independenta care este competenta sa ia decizii cu privire la acordarea de asistenta juridica gratuita sau o instanta judecatoreasca, inclusiv in complet format dintr-un singur judecator. In situatii de urgenta, implicarea temporara a politiei si a parchetului ar trebui, totusi, sa fie de asemenea posibila in masura in care acest lucru este necesar pentru acordarea asistentei juridice gratuite in timp util.


(25) In cazul in care se acorda asistenta juridica gratuita unei persoane suspectate, acuzate sau cautate, o modalitate de a asigura eficacitatea si calitatea acesteia este aceea de a facilita continuitatea reprezentarii in justitie a respectivei persoane. In acest sens, statele membre ar trebui sa faciliteze continuitatea reprezentarii de catre un avocat pe toata durata procedurilor penale, precum si - daca este cazul - a procedurilor privind mandatul european de arestare.


(26) Personalului implicat in luarea deciziilor cu privire la asistenta juridica gratuita in cadrul procedurilor penale si al procedurilor privind mandatul european de arestare ar trebui sa-i fie asigurata o formare corespunzatoare. Fara a aduce atingere independentei judecatoresti si diferentelor de organizare dintre sistemele judiciare din statele membre, acestea din urma ar trebui sa solicite celor responsabili de formarea judecatorilor sa asigure formarea corespunzatoare a instantelor si judecatorilor care statueaza cu privire la acordarea asistentei juridice gratuite.


(27) Principiul eficacitatii dreptului Uniunii impune instituirea de catre statele membre a unor cai de atac adecvate si eficiente in eventualitatea incalcarii unui drept conferit persoanelor prin dreptul Uniunii. Ar trebuie sa existe o cale de atac eficace atunci cand dreptul la asistenta juridica gratuita este subminat, sau acordarea asistentei juridice gratuite este intarziata sau refuzata, in intregime sau in parte.


(28) Pentru a monitoriza si a evalua eficacitatea prezentei directive, se impune culegerea de date relevante, din cele disponibile, cu privire la punerea in aplicare a drepturilor prevazute de prezenta directiva. Astfel de date includ, acolo unde este posibil, numarul de cereri de asistenta juridica gratuita in cadrul procedurilor penale si, in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare in cadrul carora statul membru in cauza actioneaza ca stat membru emitent sau stat membru de executare, numarul de cazuri in care a fost acordata asistenta juridica gratuita, precum si numarul de cazuri in care o solicitare de asistenta juridica gratuita a fost respinsa. In masura posibilului, ar trebui colectate, de asemenea, si datele privind costurile aferente acordarii de asistenta juridica gratuita persoanelor suspectate sau acuzate, precum si celor si cautate.


(29) Prezenta directiva ar trebui sa se aplice persoanelor suspectate, celor acuzate si celor cautate indiferent de statutul lor juridic, de cetatenie sau de nationalitate. Statele membre ar trebui sa respecte si sa garanteze drepturile prevazute in prezenta directiva, fara niciun fel de discriminare bazata pe motive precum rasa, culoarea, sexul, orientarea sexuala, limba, religia, opiniile politice sau de orice alta natura, nationalitatea, originea etnica sau sociala, averea, un handicap sau nasterea. Prezenta directiva sustine drepturile si principiile fundamentale recunoscute de carta si de CEDO, inclusiv interzicerea torturii si a tratamentului inuman sau degradant, dreptul la libertate si securitate, respectarea vietii private si de familie, dreptul la integritatea persoanei, drepturile copilului, integrarea persoanelor cu dizabilitati, dreptul la o cale de atac eficienta si la un proces echitabil, la prezumtia de nevinovatie si dreptul la aparare. Prezenta directiva ar trebui sa fie pusa in aplicare in conformitate cu aceste drepturi si principii.


(30) Prezenta directiva stabileste norme minime. Statele membre pot extinde drepturile prevazute in prezenta directiva pentru a asigura un nivel mai ridicat de protectie. Un astfel de nivel mai ridicat de protectie nu ar trebui sa constituie un obstacol in calea recunoasterii reciproce a hotararilor judecatoresti pe care aceste norme minime vizeaza sa o faciliteze. Nivelul de protectie stabilit de statele membre nu ar trebui niciodata sa fie mai redus decat standardele prevazute in carta sau in CEDO, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justitie si de Curtea Europeana a Drepturilor Omului.


(31) Intrucat obiectivul prezentei directive, si anume stabilirea unor norme minime comune privind dreptul la asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate, cele acuzate si cele cautate, nu poate fi realizat in mod satisfacator de catre statele membre, dar, avand in vedere amploarea actiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul5 din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE) . In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat la respectivul articol, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.


(32) In conformitate cu articolele1 si 2 din Protocolul nr.21 privind pozitiaRegatului Unit si a Irlandei cu privire la spatiul de libertate, securitate si justitie, anexat la TUE si la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) , si fara a aduce atingere articolului4 din protocolul respectiv, aceste state membre nu participa la adoptarea prezentei directive, nu au obligatii in temeiul acesteia si aceasta nu li se aplica.


(33) In conformitate cu articolele1 si 2 ale Protocolului nr.22 privind pozitiaDanemarcei, anexat la TUE si la TFUE, Danemarca nu ia parte la adoptarea prezentei directive, nu are obligatii in temeiul acesteia si aceasta nu i se aplica,


ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:


Articolul 1 Obiect


(1) Prezenta directiva stabileste norme minime comune privind dreptul la asistenta juridica gratuita pentru:


(a) persoanele suspectate si persoanelor acuzate in cadrul procedurilor penale; si


(b) persoanele care intra sub incidenta unor proceduri privind mandatul european de arestare in temeiul Deciziei-cadru 2002/584/JAI (``persoane cautate``) .


(2) Prezenta directiva completeaza Directivele 2013/48/UE si (UE) 2016/800. Nicio dispozitie a prezentei directive nu se interpreteaza in sensul limitarii drepturilor prevazute in directivele mentionate.


Articolul2 Domeniu de aplicare


(1) Prezenta directiva se aplica persoanelor suspectate si persoanelor acuzate in cadrul procedurilor penale care au dreptul de a avea acces la un avocat in temeiul Directivei 2013/48/UE si care:


(a) sunt private de libertate;


(b) trebuie sa fie asistate de un avocat in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern; sau


(c) trebuie sau pot sa fie prezente la un act de cercetare sau de strangere de probe, inclusiv, cel putin, la urmatoarele:


(i) recunoasterea dintr-un grup de persoane;


(ii) confruntari;


(iii) reconstituiri ale unei infractiuni.


(2) Prezenta directiva se aplica de asemenea, din momentul arestarii in statul membru de executare, persoanelor cautate, care au dreptul de a avea acces la un avocat in temeiul Directivei 2013/48/UE.


(3) Prezenta directiva se aplica de asemenea, in aceleasi conditii ca cele prevazute la alineatul (1) , persoanelor care nu erau initial persoane suspectate sau acuzate, dar care devin persoane suspectate sau acuzate in cursul interogarii de catre politie sau de o alta autoritate de aplicare a legii.


(4) Fara a aduce atingere dreptului la un proces echitabil, in ceea ce priveste infractiunile minore, prezenta directiva se aplica numai procedurilor desfasurate in fata unei instante competente in materie penala, in urmatoarele cazuri:


(a) dreptul unui stat membru prevede aplicarea unei sanctiuni de catre o alta autoritate decat o instanta competenta in materie penala, iar aplicarea unei astfel de sanctiuni poate fi atacata in fata unei astfel de instante sau deferita unei astfel de instante; sau


(b) privarea de libertate nu poate fi impusa ca sanctiune.


In orice caz, prezenta directiva se aplica din momentul in care este luata o decizie privind detentia, precum si in timpul detentiei, in orice etapa a procedurii, pana la incheierea procedurilor respective.


Articolul 3 Definitie


In sensul prezentei directive, ``asistenta juridica gratuita`` inseamna finantarea de catre un stat membru a asistentei din partea unui avocat, prin intermediul careia se permite exercitarea efectiva a dreptului de a avea acces la un avocat.


Articolul 4 Asistenta juridica gratuita in cadrul procedurilor penale


(1) Statele membre asigura ca persoanele suspectate si persoanele acuzate care nu dispun de resurse suficiente pentru a acoperi costurile asistentei juridice din partea unui avocat au dreptul la asistenta juridica gratuita atunci cand acest lucru este in interesul actului de justitie.


(2) Pentru a stabili daca asistenta juridica trebuie sa fie acordata in conformitate cu alineatul (1) , statele membre pot aplica criteriul starii materiale, criteriul temeiniciei sau ambele.


(3) Atunci cand un stat membru aplica criteriul starii materiale, acesta ia in considerare toti factorii relevanti si obiectivi, cum ar fi veniturile, capitalul, situatia familiala a persoanei in cauza, precum si costurile asistentei juridice din partea unui avocat si nivelul de trai din statul membru respectiv, pentru a stabili daca, in conformitate cu criteriile aplicabile in acel stat membru, persoanele suspectate sau acuzate nu dispun de resurse suficiente pentru a beneficia de asistenta juridica din partea unui avocat.


(4) Atunci cand statele membre aplica criteriul temeiniciei, se ia in considerare gravitatea infractiunii, complexitatea cauzei, precum si gradul de severitate a sanctiunii in cauza, pentru a stabili daca interesele justitiei impun acordarea asistentei juridice gratuite. In orice caz, criteriul temeiniciei se considera a fi indeplinit in urmatoarele situatii:


(a) atunci cand o persoana suspectata sau acuzata este adusa in fata unui judecator sau a unei instante competente pentru a se pronunta cu privire la detentie in orice faza a procedurilor in cadrul domeniului de aplicare a prezentei directive; si


(b) pe durata detentiei.


(5) Statele membre se asigura ca asistenta juridica gratuita este acordata fara intarzieri nejustificate si cel tarziu inainte de interogarea persoanei de catre politie, de catre o alta autoritate de aplicare a legii sau de catre o autoritate judiciara, sau inainte de efectuarea actelor de cercetare sau de strangere de probe mentionate la articolul2 alineatul (1) litera (c) .


(6) Asistenta juridica gratuita se acorda numai in scopul procedurilor penale in care persoana in cauza este suspectata sau acuzata pentru savarsirea unei infractiuni.


Articolul5 Asistenta juridica gratuita in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare


(1) Statul membru de executare se asigura ca persoanele cautate au dreptul la asistenta juridica gratuita din momentul arestarii in temeiul unui mandat european de arestare, pana cand acestea sunt predate sau pana cand decizia de refuz al predarii devine definitiva.


(2) Statul membru emitent se asigura ca persoanele cautate care intra sub incidenta procedurilor privind mandatul european de arestare in scopul efectuarii urmaririi penale si care isi exercita dreptul de a numi un avocat in statul membru emitent pentru a asista avocatul din statul membru de executare, in conformitate cu articolul10 alineatul (4) si alineatul (5) din Directiva 2013/48/UE, au dreptul la asistenta juridica gratuita in statul membru emitent in scopul unor astfel de proceduri in statul membru de executare, in masura in care asistenta juridica gratuita este necesara pentru a garanta accesul efectiv la justitie.


(3) Dreptului la asistenta juridica gratuita mentionat la alineatele (1) si (2) i se poate aplica criteriul starii materiale, in conformitate cu articolul4 alineatul (3) , care se aplica mutatis mutandis.


Articolul6 Deciziile privind acordarea de asistenta juridica gratuita


(1) Deciziile privind acordarea sau neacordarea asistentei juridice gratuite si desemnarea avocatilor se iau fara intarziere de catre o autoritate competenta. Statele membre adopta masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca autoritatea competenta adopta deciziile cu diligenta si respectand dreptul la aparare.


(2) Statele membre iau masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele suspectate, persoanele acuzate si persoanele cautate sunt informate in scris in cazul in care cererea lor de asistenta juridica gratuita este respinsa, integral sau partial.


Articolul 7 Calitatea serviciilor si a formarii privind asistenta juridica gratuita


(1) Statele membre adopta masurile necesare, inclusiv in ceea ce priveste finantarea, pentru a se asigura:


(a) ca exista un sistem de asistenta juridica gratuita eficace si de o calitate adecvata; si


(b) ca serviciile de asistenta juridica gratuita sunt de o calitate suficienta sa garanteze caracterul echitabil al procedurilor, cu respectarea corespunzatoare a independentei profesiei juridice.


(2) Statele membre asigura o formare adecvata a personalului implicat in luarea deciziilor cu privire la asistenta juridica gratuita in procedurile penale si in procedurile privind mandatul european de arestare.


(3) Cu respectarea corespunzatoare a independentei profesiei juridice si a rolului persoanelor responsabile de formarea avocatilor, statele membre iau masurile adecvate pentru a promova asigurarea unei formari corespunzatoare avocatilor care ofera servicii de asistenta juridica gratuita.


(4) Statele membre iau masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele suspectate, persoanele acuzate si persoanele cautate au dreptul, la cerere, ca avocatul care ofera servicii de asistenta juridica gratuita sa fie inlocuit, in cazul in care circumstante specifice justifica acest lucru.


Articolul 8 Cai de atac


Statele membre garanteaza ca persoanele suspectate, persoanele acuzate si persoanele cautate au o cale de atac efectiva potrivit dreptului intern, in cazul incalcarii drepturilor lor prevazute in prezenta directiva.


Articolul 9 Persoanele vulnerabile


Statele membre asigura ca, in punerea in aplicare a prezentei directive, sunt luate in considerare necesitatile specifice ale persoanelor suspectate, persoanelor acuzate si persoanelor cautate care sunt vulnerabile.


Articolul 10 Furnizarea datelor si raportul privind punerea in aplicare


(1) Pana la 25 mai 2021, si, ulterior, la fiecare trei ani, statele membre transmit Comisiei datele disponibile care indica modul in care drepturile prevazute de prezenta directiva au fost puse in aplicare.


(2) Pana la 25 mai 2022, si, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezinta un raport privind punerea in aplicare a prezentei directive Parlamentului European si Consiliului. In raportul sau, Comisia evalueaza punerea in aplicare a prezentei directive in ceea ce priveste dreptul la asistenta juridica gratuita in cadrul procedurilor penale si al procedurilor privind mandatul european de arestare.


Articolul 11 Mentinerea nivelului de protectie


Nicio dispozitie a prezentei directive nu se interpreteaza ca reprezentand o limitare sau o derogare de la oricare dintre drepturile si garantiile procedurale asigurate in temeiul cartei, al CEDO, sau al altor dispozitii relevante de drept international sau de drept intern al oricarui stat membru care prevede un nivel mai ridicat de protectie.


Articolul 12 Transpunerea


(1) Statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 25 mai 2019. Acestea informeaza imediat Comisia in acest sens.


Atunci cand statele membre adopta aceste masuri, acestea contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de trimitere sunt stabilite de catre statele membre.


(2) Statele membre comunica Comisiei textul dispozitiilor de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.


Articolul 13 Intrarea in vigoare


Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii inJurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Articolul 14 Destinatari


Prezenta directiva se adreseaza statelor membre in conformitate cu tratatele.


Adoptata la Strasbourg, 26 octombrie 2016.


Pentru Parlamentul European


Presedintele


M.SCHULZ


Pentru Consiliu


Presedintele


I.LESAY

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRLJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice