Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

INTEGRAL: Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului


Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019.


Articolul I
Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cifra de scolarizare pentru rezidentiat este cel putin egala cu numarul de locuri reprezentand totalul absolventilor de medicina, medicina dentara si farmacie cu diploma de licenta din promotia anului in curs, cumulat cu numarul de posturi conform art. 18, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii. In cazul in care numarul candidatilor care promoveaza examenul de rezidentiat este mai mare decat cifra de scolarizare initial anuntata, aceasta se va suplimenta pana la repartitia candidatilor, astfel incat toti candidatii promovati sa poata accesa un loc sau un post de rezidentiat. Ministerul Finantelor Publice asigura resursele financiare necesare scolarizarii prin rezidentiat la nivelul cifrelor de scolarizare aprobate."
2. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) Ministerul Sanatatii organizeaza admiterea in rezidentiatul pe locuri si pe posturi, prin concurs national, cu tematica si bibliografie unice, in temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Concursul national prevazut la alin. (1) se poate desfasura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sanatatii si institutiile de invatamant superior publice acreditate care au facultati de medicina, medicina dentara si farmacie."
3. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti, respectiv farmacistii rezidenti care ocupa prin concurs posturi de asistent de cercetare stiintifica efectueaza pregatirea in afara normei de baza, cu pastrarea tuturor drepturilor de rezident."
4. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) la data finalizarii programului de pregatire in rezidentiat, certificata de catre coordonatorul sau directorul de program de rezidentiat, in baza carnetului de rezident si a caietului de monitorizare a pregatirii rezidentului, dar nu mai devreme de prima sesiune de examene organizata in specialitatea respectiva, dupa expirarea stagiului minim aferent specialitatii;".
5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara in mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, prin departamentele de invatamant postuniversitar medical, medico-dentar si farmaceutic, inclusiv in cabinete medicale individuale de medicina de familie, precum si in unitati sanitare ale ministerelor cu retea sanitara proprie sau in unitati sanitare aflate in administrarea unitatilor publice locale.
(2) Institutiile de invatamant superior cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate propun Ministerului Sanatatii coordonatorii de program de rezidentiat, directorii de program, precum si responsabilii de formare, inclusiv in cabinete medicale individuale de medicina de familie, precum si in unitati sanitare ale ministerelor cu retea sanitara proprie sau in unitati sanitare aflate in administrarea unitatilor publice locale.
(3) Coordonatorul de program trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie sef de disciplina, sef de departament, sef de laborator sau farmacist-sef, certificat in specialitatea programului;
b) sa fie cadru didactic universitar cu functie de predare - profesor, conferentiar sau sef de lucrari.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), directorul programului de rezidentiat in medicina de urgenta trebuie sa efectueze garzi in cadrul unei unitati de primiri urgente si sa indeplineasca unul dintre urmatoarele criterii:
a) sa fie cadru didactic universitar - sef de lucrari, conferentiar sau profesor la disciplina medicina de urgenta;
b) sa fie medic primar medicina de urgenta sau medic specialist medicina de urgenta, cu rezidentiat in medicina de urgenta, cu 5 ani vechime ca specialist in unitatea de primiri urgente;
c) sa fie medic primar anestezie si terapie intensiva, cu 5 ani vechime in unitatea de primiri urgente.
(5) Pentru programul de rezidentiat in specialitatea medicina de familie sunt nominalizati coordonatori de program cadre didactice universitare - profesor, conferentiar, sef de lucrari in specialitatea medicina de familie, medicina interna sau pediatrie.
(6) Nominalizarea coordonatorilor de program se face de catre institutiile de invatamant superior din domeniul sanatate acreditate si cu avizul colegiilor profesionale.
(7) Listele cu coordonatorii acreditati se revizuiesc anual pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an.
(8) In cazul in care un coordonator/director de program isi suspenda activitatea in conditiile legii, pe o perioada mai mare de o luna, la propunerea institutiilor de invatamant superior din domeniul sanatate acreditate in cauza, coordonarea rezidentilor va fi preluata temporar de alte cadre didactice sau medici primari in specialitatea respectiva, avand titlul de doctor in stiinte medicale. Daca suspendarea este mai mare de 6 luni, se numeste un alt coordonator/director de program sau rezidentii vor fi redistribuiti altor coordonatori/directori de program disponibili din centrul universitar respectiv, dupa caz.
(9) Pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, directorii de program si responsabilii de formare in rezidentiat beneficiaza de majorarea salariului de baza avut conform prevederilor legale in vigoare pe perioada cat exercita aceste functii.
(10) Responsabilii de formare din cabinetele medicale individuale de medicina de familie, precum si din unitatile sanitare ale ministerelor cu retea sanitara proprie sau in unitatile sanitare aflate in administrarea unitatilor publice locale beneficiaza de plata indemnizatiei prin transfer de la directiile de sanatate publica."
6. La articolul 15, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Dupa promovarea examenului si dupa expirarea stagiului minim aferent specialitatii, ministrul sanatatii confirma prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, dupa caz, in cel mult 30 de zile lucratoare de la ultima zi a sesiunii de examene organizate pentru specialitatea respectiva."
7. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 18
(1) Rezidentiatul pe post se organizeaza in trimestrul IV al fiecarui an, in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii, aflate in administrarea unitatilor publice locale sau a ministerelor sau institutiilor cu retea sanitara proprie, in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala."
8. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
"(51) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care aleg post in specialitate sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, devenind rezidenti pe post in specialitatea respectiva, cu pregatire in centrul universitar ales."
9. La articolul 18, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Obligatia prevazuta la alin. (7) se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca, in temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea de catre salariat a obligatiei asumate il obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, precum si la restituirea primei de instalare, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional la contractul individual de munca."
10. La articolul 18, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu urmatorul cuprins:
"(81) Cheltuielile ocazionate de pregatirea profesionala se stabilesc pe ani de studii, prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale, pentru fiecare din specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala."
11. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cuantumul anual al taxei este egal cu cel al cheltuielilor prevazute la art. 18 alin. (81) si se aplica in mod corespunzator ambelor modalitati de obtinere a celei de-a doua specialitati, prevazute la alin. (1). Acesta se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale si se revizuieste la intervale de minimum 5 ani."
12. La articolul 22, alineatul (3) se abroga.
13. La articolul 221, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Coordonatorul de rezidentiat, respectiv directorul de program, precum si indrumatorul de rezidentiat pot desemna medici rezidenti titulari in linia de garda cu acordul scris al acestora, la solicitarea unitatii sanitare unde se efectueaza garda in afara timpului normal de lucru. Orele suplimentare de garda efectuate de rezidenti peste orele normate se remunereaza conform incadrarii salariale existente."
14. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 23
(1) Medicii rezidenti care au finalizat pregatirea in rezidentiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, pot fi incadrati cu contract individual de munca in unitati sanitare publice, inclusiv in cabinete medicale individuale, in functie de specialitatea in care s-a efectuat pregatirea de rezidentiat si sub indrumarea unui medic cu drept de libera practica in specialitatea respectiva. In aceste cazuri, incadrarea se va face pe perioada determinata de un an, cu posibilitate de prelungire anuala, pana la maximum 3 ani. Incadrarea se va face pe functia de medic, cu salarizarea corespunzatoare de rezident ultimul an, in functie de specialitatea de confirmare.
(2) Prevederea de la alin. (1) se aplica si in cazul medicilor rezidenti pe post. In intervalul prevazut la alin. (1) se suspenda contractul individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara unde medicul rezident a ocupat postul."
15. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 291
(1) In vederea reatestarii competentelor profesionale si redobandirii dreptului de practica sau de libera practica, dupa caz, pentru medicii care au intrerupt activitatea profesionala sau se afla intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din Romania, prin colegiile teritoriale, incheie cu unitatile sanitare acreditate sa desfasoare programe de pregatire in rezidentiat, inclusiv cu cabinetele medicale individuale de medicina de familie, contracte pentru efectuarea stagiului practic pentru medicii in cauza.
(2) Pe perioada stagiului prevazut la alin. (1), medicii lucreaza sub supravegherea si responsabilitatea coordonatorilor de program de rezidentiat, directorilor de program, precum si responsabililor/indrumatorilor de formare nominalizati conform prevederilor art. 9 alin. (3) sau a unui medic primar acreditat in acest scop de catre Colegiul Medicilor din Romania in cazul medicilor de familie si de medicina generala.
(3) Medicii prevazuti la alin. (1) au aceleasi atributii si responsabilitati ca si medicii rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in cazul medicilor specialisti sau, dupa caz, competente limitate in cazul medicilor de medicina generala si al medicilor cu competente limitate.
(4) Pe perioada stagiului, medicii prevazuti la alin. (1) nu beneficiaza de drepturi salariale.
(5) La incheierea stagiului pentru redobandirea dreptului de libera practica, unitatea sanitara acreditata sau, dupa caz, cabinetul medical individual de medicina de familie elibereaza medicului o adeverinta din care rezulta perioada efectuarii acestuia si sumarul activitatilor desfasurate."


Articolul II
(1) Pentru anul 2019, prin derogare de la art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (2) si (3), art. 15 alin. (8), art. 181 alin. (1) si art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul national pentru admiterea in rezidentiatul pe locuri si pe posturi se organizeaza in temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Cifra de scolarizare pentru rezidentiat pentru anul 2019 se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. Ministerul Finantelor asigura resursele financiare necesare scolarizarii prin rezidentiat, la nivelul cifrelor de scolarizare aprobate.
(3) Ordinele prevazute la alin. (1) si (2) sunt opozabile Ministerului Educatiei Nationale.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...

Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei
Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei ...

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- ...

OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
Ordonanta de urgenta nr. 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea d ...

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant
Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de ...

HG 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/202
Hotararea nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. ...

Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe dura
Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat ...Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Ştiri Juridice

Beneficiarii OUG 92/2020 privind sprijinirea angajatorilor si salariatilor afectati de CoVid-19
31 May 2020 | 367

MCP Cabinet avocati a lansat serviciul de Programari online
26 May 2020 | 370

Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a fost recunocuta ca fiind de utilitate publica
25 May 2020 | 360

ICCJ: Hotararea pronuntata in prima instanta in procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se ataca cu recurs
25 May 2020 | 316