Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea medierii actualizata. Mediator Bucuresti - Legea 192/2006, actualizata 2020

INTEGRAL: Legea medierii actualizata. Mediator Bucuresti - Legea 192/2006, actualizata 2020


LEGEA nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 154/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator;
- OUG 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor.


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Articolul 1


(1) Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.


(2) Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.Articolul 2


(1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau juridice, isi pot solutiona conflictele de orice natura prin procedura medierii, chiar si dupa declansarea unui proces in fata instantei de judecata.


(11) Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.


(13) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris.


(14) Serviciile prestate conform dispozitiilor alin. (1) si (11) sunt gratuite, neputandu-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.


(2) Dovada incercarii procedurii de mediere se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea, in cazul in care partile au parcurs doar sedinta de informare, sau prin procesul-verbal de inchidere a procedurii de mediere, conform art. 57. In cazul in care una dintre parti refuza in scris participarea la mediere, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data fixata pentru mediere, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei si nu constituie dovada a incercarii de mediere, conform art. 601.


(21) Prin exceptie de la alin. (2) , dovada incercarii procedurii de mediere de catre reclamant va fi considerata ca fiind indeplinita si prin depunerea la dosarul cauzei a procesului-verbal de neprezentare a uneia dintre parti, intocmit de mediator, numai in situatia in care se probeaza primirea invitatiei la mediere de catre parat.


(22) Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii este etapa prealabila incheierii contractului de mediere, cuprinsa in procedura medierii, prin care mediatorul folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate, analizeaza conflictul si prezinta partilor avantajele apelarii la procedura medierii pentru conflictul lor concret, le da toate informatiile necesare in scopul de a ajuta si determina partile, ca in deplin acord si cunostinta de cauza, sa accepte rezolvarea neintelegerilor dintre ele prin mediere.


(23) Certificatul de informare este documentul eliberat de catre mediator in urma efectuarii sedintei de informare cu privire la avantajele medierii pentru toate partile implicate in conflict, daca acestea decid ca nu doresc semnarea contractului de mediere. Certificatul de informare se elibereaza in mod gratuit tuturor partilor implicate.


(24) Procesul-verbal incheiat conform alin. (2) este documentul care se elibereaza de mediator in cazul in care una dintre partile implicate refuza in scris participarea la mediere, nu raspunde invitatiei la mediere ori nu se prezinta la data fixata pentru mediere si va cuprinde in continutul sau demersurile efectuate. Procesul-verbal se va elibera partii care se prezinta la data fixata pentru mediere, in conditiile probarii primirii invitatiei.


(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.


(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.


(5) In orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune, acestea pot introduce o clauza de mediere, a carei validitate este independenta de validitatea contractului din care face parte.


(6) Judecatorul, procurorul, notarul public, avocatul, executorul judecatoresc si consilierul juridic recomanda partilor, respectiv partii pe care o reprezinta solutionarea amiabila a litigiului, respectiv a conflictului, prin procedura medierii, potrivit legii speciale.


(7) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.


(8) In litigiile dintre consumatori si comercianti in materie de consum, procedura medierii se aplica in mod corespunzator.


(9) Persoanele fizice sau juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.


(10) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.


(11) In orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune, acestea pot introduce o clauza de mediere, a carei validitate este independenta de validitatea contractului din care face parte.Articolul 3


Activitatea de mediere se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala.Articolul 4


(1) Medierea reprezinta o activitate de interes public.


(2) In exercitarea atributiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie in privinta continutului intelegerii la care vor ajunge partile, dar le poate indruma sa verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59.Articolul 5


(1) Medierea poate avea loc intre doua sau mai multe parti.


(2) Partile au dreptul sa isi aleaga in mod liber mediatorul.


(3) Medierea se poate realiza de catre unul sau mai multi mediatori.Articolul 6


Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale informeaza partile asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii si le indruma sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele.CAPITOLUL II: Profesia de mediator


SECTIUNEA 1: Dobandirea, suspendarea si incetarea calitatii de mediator


Articolul 7


Poate deveni mediator persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:


a) are capacitate deplina de exercitiu;


b) are studii superioare;


c) are o vechime in munca de cel putin 3 ani;


d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;


e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;


f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;


g) a fost autorizata ca mediator, in conditiile prezentei legi.Articolul 8


(1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de catre Consiliul de mediere, dupa achitarea taxei de autorizare, al carei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2) .


(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare in profesia de mediator, obtinut in unul dintre aceste state, dobandesc, in contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie in Romania, dupa recunoasterea acestor documente de catre Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Documentele de calificare obtinute in profesia de mediator in alt stat decat Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana de catre persoanele prevazute la alin. (2) se recunosc in conditiile prevazute la alin. (5) , care se aplica in mod corespunzator. Daca abilitatile si cunostintele nu corespund cerintelor de calificare prevazute de legea romana, Consiliul de mediere ia in considerare si experienta profesionala dobandita de solicitant si ii poate cere sa dovedeasca faptul ca indeplineste toate aceste cerinte.


(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si cetatenilor romani, posesori ai documentelor de calificare in profesia de mediator, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, dupa caz, intr-un stat tert.


(5) Cetateanul unui stat tert, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor in strainatate sau care a dobandit calitatea de mediator in strainatate si doreste sa desfasoare activitate de mediere cu caracter permanent in Romania, dobandeste acces la profesie in urmatoarele conditii:


a) prezinta titlul de studii, insotit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii;


b) prezinta continutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregatirii si, dupa caz, documentele care atesta dobandirea calitatii de mediator. Consiliul de mediere evalueaza continutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregatirii, comparand cunostintele si abilitatile atestate de aceste documente cu cerintele stabilite conform legii romane, si hotaraste, daca este cazul, accesul in profesie. Conditiile de echivalare ori compensare a calificarii, in situatia in care cunostintele si abilitatile atestate nu corespund cerintelor de calificare prevazute de legea romana, vor fi stabilite prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2) .


(6) Mediatorul strain poate desfasura in Romania activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestarii de servicii, in baza documentului care atesta ca exercita legal aceasta profesie in statul de origine sau de provenienta, fiind exceptat de la cerintele de autorizare si de inscriere prevazute in lege, avand insa obligatia instiintarii, in scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfasurarea acestei activitati.


(7) Cetatenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obtinut in unul dintre aceste state sau in Romania, dobandesc calitatea de mediator in Romania, in conditiile prevazute la alin. (2) -(6) .


(8) Cetatenii prevazuti la alin. (7) , care au dobandit calitatea de mediator in Romania, pot desfasura activitatea de mediere cu caracter permanent in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, daca in aceste state dobandirea acestei calitati nu este reglementata, in baza documentului care atesta ca exercita legal aceasta profesie in Romania.


(9) Pentru mediatorii autorizati in conditiile art. 7 si 72 alin. (2) , documentul de calificare prin care se atesta dobandirea competentelor profesionale ca mediator este eliberat de catre Consiliul de mediere in conditiile stabilite de standardele de formare in domeniul medierii.


(10) In cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii.Articolul 81


(1) Autorizatia se elibereaza solicitantului in cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatarii indeplinirii de catre acesta a tuturor conditiilor stabilite de lege si de regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2) .


(2) Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri se motiveaza in mod corespunzator si se notifica solicitantului inainte de expirarea termenului initial.


(3) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Consiliul de mediere comunica persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.


(4) Hotararea de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei de mediator poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Articolul 9


(1) Formarea profesionala a mediatorilor se asigura prin cursuri de formare profesionala organizate de catre furnizorii de formare si de catre institutiile de invatamant superior acreditate.


(2) Cursurile si programele de formare profesionala a mediatorilor vor fi autorizate de catre Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesionala in domeniu, elaborate de catre acesta.


(3) Structura cursului de formare profesionala va fi intocmita conform prevederilor privind formarea adultilor.


(4) Consiliul de mediere va emite documentele care atesta competenta profesionala a mediatorilor.Articolul 10


Institutiile si celelalte persoane juridice care desfasoara, conform art. 9, programe de formare profesionala a mediatorilor se inscriu de catre Consiliul de mediere pe o lista, care va fi pusa la dispozitia celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti si al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de internet a acestuia.Articolul 11


(1) Consiliul de mediere are dreptul sa verifice modul de organizare si desfasurare a cursurilor si de aplicare a standardelor de formare initiala si continua si poate solicita, daca este cazul, retragerea autorizatiei, potrivit standardelor de formare in domeniul medierii si procedurilor elaborate de catre Consiliul de mediere.


(2) Retragerea autorizatiei ori expirarea perioadei pentru care a fost acordata atrage radierea de pe lista prevazuta la art. 10.Articolul 12


(1) Mediatorii autorizati sunt inscrisi in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) In tabloul prevazut la alin. (1) se mentioneaza urmatoarele date:


a) numele si prenumele mediatorului;


b) sediul profesional;


c) pregatirea de baza a mediatorului, institutiile la care s-a format si titlurile cu care Ie-a absolvit;


d) domeniul medierii in care acesta este specializat;


e) durata experientei practice in activitatea de mediere;


f) limba straina in care este capabil sa desfasoare medierea;


g) calitatea de membru al unei asociatii profesionale in domeniul medierii, precum si, dupa caz, al altor organizatii;


h) existenta unei cauze de suspendare.


i) corpul profesional al mediatorilor judetean din care face parte;


j) formarea profesionala continua;


k) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;


l) date de contact ale mediatorului sau formei de exercitare (nr. telefon, nr. fax, adresa de e-mail) .


(3) Consiliul de mediere are obligatia sa actualizeze periodic si cel putin o data pe an Tabloul mediatorilor si sa il puna la dispozitie celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti, al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.


(4) Profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi.


(5) Exercitarea profesiei de mediator de catre persoane care nu au dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi, constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale.Articolul 13


Exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta activitate sau profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale.Articolul 14


(1) Exercitarea calitatii de mediator se suspenda:


a) in cazul unei incompatibilitati prevazute de lege; in acest caz, mediatorul este obligat sa incunostinteze, in termen de 3 zile, Consiliul de mediere, in legatura cu aceasta incompatibilitate;


b) la cerere, facuta in scris de catre mediator;


c) ca sanctiune disciplinara, in conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c) .


(2) Exercitarea calitatii de mediator se suspenda de drept, in cazul in care impotriva mediatorului s-a luat masura arestarii preventive sau a arestului la domiciliu, pana la solutionarea procesului penal, potrivit legii.Articolul 15


Calitatea de mediator inceteaza:


a) la cerere, prin renuntare facuta in scris de catre mediator;


b) prin deces;


c) in cazul in care nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 7 lit. a) si d) ;


d) ca sanctiune disciplinara, in conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d) ;


e) in cazul in care prin hotarare judecatoreasca definitiva sa dispus condamnarea sau amanarea aplicarii pedepsei pentru o infractiune care aduce atingere prestigiului profesiei sau s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate.Articolul 16


(1) Suspendarea, precum si incetarea calitatii de mediator se dispun sau, dupa caz, se constata de catre Consiliul de mediere.


(2) In caz de incetare a calitatii de mediator, numele acestuia se radiaza din tabloul mediatorilor.Articolul 161


In ceea ce priveste procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.SECTIUNEA 2: Consiliul de mediere


Articolul 17


(1) In vederea organizarii activitatii de mediere se infiinteaza Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti.


(2) Consiliul de mediere se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, ale regulamentului sau de organizare si functionare si ale Statutului profesiei de mediator.


(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct si secret de mediatorii cu drept de vot, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.


(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.


(41) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricaruia dintre membrii acestuia se poate face la initiativa unei patrimi din numarul mediatorilor autorizati, decizia fiind adoptata cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul mediatorilor autorizati.


(5) Situatiile in care calitatea de membru al Consiliului de mediere inceteaza in timpul exercitarii mandatului, precum si procedura revocarii sunt stabilite prin regulamentul prevazut la alin. (2) .


(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.


(7) Consiliul de mediere isi exercita mandatul pana la preluarea mandatului de catre noul consiliu de mediere.Articolul 18


(1) Consiliul de mediere va alege un presedinte si un vicepresedinte si va desemna dintre membrii sai o comisie cu activitate permanenta, care pregateste lucrarile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.


(11) Consiliul de mediere infiinteaza Institutul de formare continua, in vederea cresterii calitatii pregatirii profesionale continue a mediatorilor autorizati.


(2) In structura Consiliului de mediere functioneaza un secretariat tehnic, alcatuit dintr-un numar de persoane stabilit prin organigrama si aprobat de Consiliul de mediere.


(3) Structura si atributiile comisiei prevazute la alin. (1) si ale secretariatului tehnic prevazut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2) .


(4) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizatie lunara, in conditiile stabilite prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2) .Articolul 19


(1) Consiliul de mediere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.


(2) Sedintele Consiliului de mediere se desfasoara in prezenta a cel putin 7 membri si sunt publice, cu exceptia cazului in care membrii sai hotarasc altfel.


(3) [textul din Art. 19, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 06-dec-2009 de Art. I, punctul 12. din Legea 370/2009]


(4) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de mediere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor care il compun.


(5) La lucrarile Consiliului de mediere pot fi invitate sa participe persoane din orice alte institutii sau organisme profesionale, a caror consultare este necesara pentru luarea masurilor sau pentru adoptarea hotararilor Consiliului de mediere.Articolul 20


Consiliul de mediere are urmatoarele atributii principale:


a) promoveaza activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati in scopul asigurarii calitatii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;


b) elaboreaza standardele de formare in domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale in materie;


c) autorizeaza programele de formare profesionala initiala si continua, precum si pe cele de specializare a mediatorilor;


d) intocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare profesionala care au obtinut autorizarea;


e) autorizeaza mediatorii, in conditiile prevazute de prezenta lege si de procedura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere;


e1) coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in vederea asigurarii controlului mediatorilor si a serviciilor pe care acestia le presteaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009;


f) intocmeste si actualizeaza tabloul mediatorilor autorizati;


g) tine evidenta birourilor mediatorilor autorizati;


h) supravegheaza respectarea standardelor de formare in domeniul medierii;


i) elibereaza documentele care atesta calificarea profesionala a mediatorilor;


j) adopta Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, precum si normele de raspundere disciplinara a acestora;


k) ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;


l) face propuneri pentru completarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;


m) adopta regulamentul privind organizarea si functionarea sa;


m1) organizeaza alegerile pentru urmatorul consiliu de mediere si elaboreaza procedurile de organizare a alegerilor. Declansarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni inainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea data;


n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.Articolul 21


Consiliul de mediere isi acopera cheltuielile de organizare si functionare din venituri proprii, dupa cum urmeaza:


a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;


b) donatii, sponsorizari, finantari si alte surse de venit, dobandite in conditiile legii;


c) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;


d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sanctiuni disciplinare;


e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.CAPITOLUL III: Organizarea si exercitarea activitatii mediatorilor


Articolul 22


(1) Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzator, sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.


(2) Mediatorul sau mediatorii asociati, titulari ai unui birou, pot angaja traducatori, juristi, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii de mediere.


(3) In exercitarea profesiei, mediatorii autorizati pot fi angajati cu contract individual de munca numai in cadrul formelor prevazute la art. 22 alin. (1) .Articolul 23


In desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina arhiva si registre proprii, precum si o evidenta financiar-contabila.Articolul 24


(1) Mediatorii se pot constitui in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutelor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii.


(2) Totalitatea mediatorilor autorizati de catre Consiliul de mediere constituie Corpul profesional al mediatorilor din Romania (CPMR) .


(3) Corpul profesional al mediatorilor din fiecare judet (CPMJ) , respectiv din municipiul Bucuresti (CPMB) este constituit din toti mediatorii care au sediul profesional principal/secundar inregistrat in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti.


(4) CPMR va avea un reprezentant in relatia cu sistemul judiciar la nivelul fiecarei curti de apel din Romania.


(5) Organizarea si functionarea CPMR in structuri judetene si pe langa curti de apel se vor face conform Statutului profesiei de mediator.CAPITOLUL IV: Drepturile si obligatiile mediatorului


SECTIUNEA 1: Drepturile mediatorului


Articolul 25


Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activitatii sale, cu respectarea principiului confidentialitatii. Conditiile in care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament.Articolul 26


(1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.


(2) Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si de obiectul conflictului.


(3) Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.Articolul 27


(1) Fiecare mediator are dreptul sa aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozitiilor si principiilor statuate in prezenta lege.


(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, avand obligatia de a indruma partile in vederea alegerii unui alt mediator.Articolul 28


(1) Sediul profesional al mediatorului este inviolabil.


(2) Perchezitia sediului profesional al mediatorului poate fi dispusa numai de judecator si se efectueaza de procuror sau de organul de cercetare penala, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala.SECTIUNEA 2: Obligatiile mediatorului


Articolul 29


(1) Mediatorul are obligatia sa dea orice explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii, in special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.


(2) Mediatorul trebuie sa asigure ca medierea sa se realizeze cu respectarea libertatii, demnitatii si a vietii private a partilor.Articolul 30


(1) Mediatorul are indatorirea sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, intr-un termen rezonabil.


(2) Mediatorul trebuie sa conduca procesul de mediere in mod nepartinitor si sa asigure un permanent echilibru intre parti.Articolul 31


Mediatorul are obligatia sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta despre orice imprejurare ce l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, precum si in cazul in care constata ca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2.Articolul 32


Mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii, chiar si dupa incetarea functiei sale.Articolul 33


(1) Mediatorul este obligat sa respecte normele de deontologie si sa raspunda, cu respectarea dispozitiilor art. 32, cererilor formulate de autoritatile judiciare.


(2) Mediatorul este obligat sa comunice Consiliului de mediere orice modificare a conditiilor, care face necesara actualizarea mentiunilor prevazute la art. 12 alin. (2) .Articolul 34


Mediatorul are obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele teoretice si tehnicile de mediere, urmand in acest scop cursuri de formare continua, in conditiile stabilite de Consiliul de mediere.Articolul 35


Mediatorul este obligat sa restituie inscrisurile ce i-au fost incredintate de parti pe parcursul procedurii de mediere.Articolul 36


Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii.Articolul 37


(1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau cu actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere. In cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai in cazul in care are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa a partilor si, daca este cazul, a celorlalte persoane interesate.


(2) Calitatea de martor are intaietate fata de aceea de mediator, cu privire la faptele si imprejurarile pe care Ie-a cunoscut inainte de a fi devenit mediator in acel caz.


(3) In toate cazurile, dupa ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfasura activitatea de mediere in cauza respectiva.SECTIUNEA 3: Raspunderea mediatorului


Articolul 38


Raspunderea disciplinara a mediatorului intervine pentru urmatoarele abateri:


a) incalcarea obligatiei de confidentialitate, impartialitate si neutralitate;


b) refuzul de a raspunde cererilor formulate de autoritatile judiciare, in cazurile prevazute de lege;


c) refuzul de a restitui inscrisurile incredintate de partile aflate in conflict;


d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre parti intr-o procedura judiciara sau arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii;


e) savarsirea altor fapte care aduc atingere probitatii profesionale.


f) neplata taxelor profesionale constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform statutului profesional.Articolul 39


(1) Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea abaterii si constau in:


a) observatie scrisa;


b) amenda de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON) ;


c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni;


d) incetarea calitatii de mediator.


(2) Limitele amenzii prevazute la alin. (1) lit. b) se actualizeaza periodic de catre Consiliul de mediere, in functie de rata inflatiei.Articolul 40


(1) Orice persoana interesata poate sesiza Consiliul de mediere, in scris si sub semnatura, in legatura cu savarsirea unei abateri dintre cele prevazute la art. 38.


(2) Cercetarea abaterii se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii sesizarii, de catre o comisie de disciplina alcatuita dintr-un membru al Consiliului de mediere si 2 reprezentanti ai mediatorilor, desemnati prin tragere la sorti din Tabloul mediatorilor. Membrii comisiei de disciplina sunt numiti prin hotarare a Consiliului de mediere. Invitarea celui in cauza in vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa isi formuleze apararea. In caz de neprezentare, se va incheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care sa reiasa faptul ca mediatorul a fost invitat si nu s-a prezentat la termenul stabilit.


(3) Dosarul de cercetare cu propunere de sanctionare sau de neaplicare a unei sanctiuni disciplinare se inainteaza Consiliului de mediere, care hotaraste, in termen de 30 de zile, cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorului.Articolul 41


(1) Hotararea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunilor prevazute la art. 39 alin. (1) poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta.


(2) Actiunea exercitata potrivit alin. (1) suspenda executarea hotararii atacate.


(3) Hotararea de aplicare a amenzii prevazute la art. 39 alin. (1) lit. b) , ramasa definitiva potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de sanctionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, pana la achitarea sumei.Articolul 42


Raspunderea civila a mediatorului poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.CAPITOLUL V: Procedura de mediere


SECTIUNEA 1: Procedura prealabila incheierii contractului de mediereArticolul 43


(1) Partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului. Partea solicitanta va furniza mediatorului datele necesare contactarii celeilalte parti.


(2) In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea informarii si acceptarii medierii. In cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor semna contractul de mediere.


(21) In procesele si cererile in materie civila si comerciala, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile pot incerca solutionarea litigiului prin mediere.


(3) Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei mentionate la alin. (1) ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.


(4) Mediatorul poate face si alte demersuri legale pe care le considera necesare pentru invitarea partilor la mediere, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.Articolul 44


(1) Este interzisa desfasurarea sedintelor de mediere inainte de incheierea contractului de mediere.


(2) Contractul de mediere se incheie intre mediator, pe de o parte, si partile aflate in conflict, pe de alta parte.SECTIUNEA 2: Contractul de mediere


Articolul 45


Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea anularii, urmatoarele clauze:


a) identitatea partilor aflate in conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor;


b) mentionarea tipului sau a obiectului conflictului;


c) declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile;


d) obligatia mediatorului de a pastra confidentialitatea si decizia partilor privind pastrarea confidentialitatii, dupa caz;


e) angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;


f) obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinandu-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala. Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti in mod egal;


g) intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea.


h) numarul de exemplare in care va fi redactat acordul in cazul in care acesta va fi in forma scrisa, corespunzator numarului partilor semnatare ale contractului de mediere;


i) obligatia partilor de a semna procesul-verbal intocmit de catre mediator, indiferent de modul in care se va incheia medierea.Articolul 46


(1) In contractul de mediere pot fi prevazute si alte clauze, in conditiile legii.


(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.


(3) Daca, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevazute, efectuate in interesul partilor si cu acordul acestora, se va incheia o anexa la contractul de mediere.Articolul 47


(1) Contractul de mediere se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Acesta se semneaza de catre partile aflate in conflict si de mediator si se intocmeste in atatea exemplare originale cati semnatari sunt.


(2) Partile aflate in conflict pot da procura speciala unei alte persoane, in conditiile legii, pentru a incheia contractul de mediere.Articolul 48


Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.Articolul 49


Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspenda incepand cu data semnarii contractului de mediere, pana la inchiderea procedurii de mediere in oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege.SECTIUNEA 3: Desfasurarea medierii


Articolul 50


(1) Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere.


(2) Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict.


(3) Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.Articolul 51


Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului. Daca este cazul, medierea se poate desfasura si in alte locuri convenite de mediator si de partile aflate in conflict.Articolul 52


(1) Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord.


(2) In cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.Articolul 53


Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si la art. 55 alin. (1) , precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere in conditiile art. 52 asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.Articolul 54


(1) Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.


(2) Mediatorul are dreptul sa inchida procedura de mediere, procedand potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplica in mod corespunzator. In aceasta situatie mediatorul este obligat sa restituie onorariul, in parte, in conditiile stabilite prin contractul de mediere.Articolul 55


(1) In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.


(2) Atunci cand solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.SECTIUNEA 4: Inchiderea procedurii de mediere


Articolul 56


(1) Procedura de mediere se inchide, dupa caz:


a) prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;


b) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;


c) prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.


(2) In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) , orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.Articolul 57


La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cazurile prevazute la art. 56 alin. (1) , mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.Articolul 58


(1) Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel.


(2) Acordul partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi contrare legii si ordinii publice. In conditiile in care legea impune indeplinirea unor conditii de fond si forma, legalitatea acordului de mediere poate fi verificata si atestata fie de avocatii partilor sau de catre un notar public, in situatia in care acestea au fost asistate pe parcursul procedurii de mediere, fie de un alt avocat sau notar public ales de mediator cu acordul partilor.


(21) Acordul de mediere verificat si atestat de catre avocatii partilor, de catre notarul public sau de catre un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul partilor este titlu executoriu.


(22) In situatia mentionata la alin. (21) sunt aplicabile si prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Intelegerea partilor poate fi afectata, in conditiile legii, de termene si conditii.


(4) In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata, pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si de forma, notarul public sau instanta de judecata, dupa caz, putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare cu acordul partilor.


(41) Mediatorul este tinut de obligatiile prevazute la alin. (4) si in cazul in care prin acordul de mediere se constituie, se modifica sau se stinge orice drept real imobiliar.


(5) Obligatia prevazuta la alin. (4) se aplica in toate situatiile in care legea impune, sub sanctiunea nulitatii, indeplinirea unor conditii de fond si de forma.


(6) In cazul in care legea impune indeplinirea conditiilor de publicitate, notarul public sau instanta de judecata va solicita inscrierea contractului autentificat, respectiv a hotararii judecatoresti in Cartea Funciara.


(7) Intelegerea partilor are caracter obligatoriu pentru ele.Articolul 59


(1) Partile pot solicita notarului public autentificarea intelegerii lor.


(2) Partile sau partea interesata se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.


(21) Partile sau partea interesata se pot infatisa la notarul public in vederea autentificarii acordului de mediere.


(22) Judecatorul, daca considera necesar, solicita prezenta tuturor partilor.


(3) Actul intocmit de notarul public conform alin. (1) si art. 58 alin. (4) si (41) , prin care se autentifica intelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu executoriu.Articolul 591


Daca acordul de mediere se refera la o cauza succesorala si a intervenit inainte de eliberarea certificatului de mostenitor, competenta apartine notarului public, conform legii.Articolul 592


Cererea adresata instantei privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere se taxeaza potrivit legii.Articolul 60


(1) In orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre partile aflate in conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, incunostintand, in scris, cealalta parte si mediatorul.


(2) Mediatorul ia act de denuntarea unilaterala a contractului de mediere si, in cel mult 48 de ore de la data primirii incunostintarii, intocmeste un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere.


(3) Daca una dintre partile aflate in conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere in conditiile alin. (1) , mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, va continua sau va inchide procedura de mediere.SECTIUNEA 5: Medierea in cazul unui litigiu pe rolul instantelor de judecata


Articolul 601


(1) In litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii:


a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;


b) in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64;


c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;


d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;


e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;


f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50. 000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la registrul comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1. 013-1. 024 sau la cea prevazuta la art. 1. 025-1. 032 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


g) [textul din Art. 60^1, alin. (1) , litera G. din capitolul V, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 84, punctul 5. din titlul II din Legea 255/2013]


(2) [textul din Art. 60^1, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 5 a fost abrogat la 15-feb-2013 de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 90/2012]


- pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, in ceea ce priveste dispozitiile alin. (1) lit. a) -f) ;


- pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, in ceea ce priveste dispozitiile alin. (1) lit. g) .Articolul 602


(1) Etapa de informare si analiza de conflict din cadrul procedurii de mediere, incluzand si formalitatile pentru convocarea partilor, nu pot depasi 15 zile calendaristice. Prevederile art. 2. 532 pct. 7 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.


(2) Acceptarea participarii sau participarea la sedinta de informare nu constituie o recunoastere a dreptului ce ar face obiectul litigiului si nu intrerupe cursul prescriptiei.Articolul 61


(1) In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor sau la propunerea oricareia dintre acestea ori la recomandarea instantei, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.


(2) La inchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, sa transmita instantei de judecata competente acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul-verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 alin. (1) lit. b) si c) .


(3) In cazurile prevazute la art. 601, daca odata cu primirea cererii de chemare in judecata reclamantul nu a depus dovada ca s-a incercat solutionarea conflictului prin mediere, instanta, odata cu comunicarea cererii de chemare in judecata, va solicita atat reclamantului, cat si paratului sa depuna dovada ca au incercat solutionarea pe cale amiabila a litigiului, daca o astfel de incercare a avut loc.


(4) In cazul in care pana la data la care judecatorul fixeaza prin rezolutie, potrivit art. 201 alin. (3) din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, primul termen de judecata niciuna dintre parti nu comunica instantei dovada prevazuta la alin. (2) , instanta va solicita partilor depunerea acesteia pana la primul termen de judecata.Articolul 62


(1) Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, in conditiile prevazute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila.


(2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfasurarii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.


(3) Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru.Articolul 63


(1) In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator.


(2) Odata cu pronuntarea hotararii instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale, caz in care se vor restitui 50 de procente din taxa achitata.


(21) Instanta de judecata nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia, in cazul in care conflictul solutionat este legat de o cauza succesorala pentru care nu s-a eliberat certificatul de mostenitor.


(3) Hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.CAPITOLUL VI: Dispozitii speciale privind medierea unor conflicte


SECTIUNEA 1: Dispozitii speciale privind conflictele de familie


Articolul 64


(1) Pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la:


a) continuarea casatoriei;


b) partajul de bunuri comune;


c) exercitiul drepturilor parintesti;


d) stabilirea domiciliului copiilor;


e) contributia parintilor la intretinerea copiilor;


f) orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.


(11) Acordurile de mediere incheiate de parti, in cauzele/conflictele ce au ca obiect exercitiul drepturilor parintesti, contributia parintilor la intretinerea copiilor si stabilirea domiciliului copiilor, imbraca forma unei hotarari de expedient.


(2) Intelegerea sotilor cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului se depune de catre parti la instanta competenta sa pronunte divortul.Articolul 65


(1) Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii sa nu contravina interesului superior al copilului, va incuraja parintii sa se concentreze in primul rand asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitatii parintesti, separatia in fapt sau divortul sa nu impieteze asupra cresterii si dezvoltarii acestuia.


(2) Autoritatea tutelara competenta intocmeste si elibereaza, la cererea mediatorului cu care partile au incheiat contractul sau la cererea oricareia dintre parti, raportul de ancheta psihosociala, care este comunicat solicitantului.Articolul 66


(1) Inainte de incheierea contractului de mediere sau, dupa caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligentele pentru a verifica daca intre parti exista o relatie abuziva ori violenta, iar efectele unei astfel de situatii sunt de natura sa influenteze medierea si va decide daca, in asemenea circumstante, solutionarea prin mediere este potrivita. Dispozitiile art. 54 sunt aplicabile in mod corespunzator.


(2) Daca, in cursul medierii, mediatorul ia cunostinta de existenta unor fapte ce pun in pericol cresterea sau dezvoltarea normala a copilului ori prejudiciaza grav interesul superior al acestuia, este obligat sa sesizeze autoritatea competenta.SECTIUNEA 2: Dispozitii speciale privind medierea in cauzele penale


Articolul 67


(1) Dispozitiile din prezenta lege se aplica si in cauzele penale, atat in latura penala, cat si in latura civila, dupa distinctiile aratate in prezenta sectiune.


(2) In latura penala a procesului, dispozitiile privind medierea se aplica numai in cauzele privind infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, daca autorul a recunoscut fapta in fata organelor judiciare sau, in cazul prevazut la art. 69, in fata mediatorului.


(21) In cauzele penale in care medierea este posibila in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) , aceasta trebuie sa se desfasoare astfel incat victima sa nu se gaseasca in contact cu faptuitorul, cu exceptia cazului in care partile isi exprima acordul la incheierea contractului de mediere.


(22) Incheierea unui acord de mediere in latura penala a unei infractiuni, conform alin. (1) , constituie o cauza sui-generis care inlatura raspunderea penala. Incheierea unui acord de mediere in latura penala, in conditiile prezentei legi, poate interveni pana la citirea actului de sesizare a instantei.


(3) Partile si subiectii procesuali nu pot fi constransi sa accepte procedura medierii.


NOTA Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca dispozitiile art. 67, in interpretarea data prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, sunt constitutionale in masura in care incheierea unui acord de mediere cu privire la infractiunile pentru care poate interveni impacarea produce efecte numai daca are loc pana la citirea actului de sesizare a instantei.Articolul 68


(1) In cauzele penale medierea trebuie sa se desfasoare astfel incat sa fie respectate drepturile fiecarei parti ori subiect procesual la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal intocmit potrivit prezentei legi, prin care se inchide procedura medierii, trebuie sa arate daca persoanele intre care s-a desfasurat procedura medierii au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupa caz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea.


(2) In cazul minorilor, garantiile prevazute de lege pentru desfasurarea procesului penal trebuie asigurate, in mod corespunzator, si in cadrul procedurii de mediere.Articolul 69


(1) In cazul in care procedura de mediere se desfasoara inaintea inceperii procesului penal si aceasta se inchide prin solutionarea conflictului si incheierea unei intelegeri, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a) , prin derogare de la dispozitiile art. 157 alin. (3) din Codul penal, fapta nu va atrage raspunderea penala pentru faptuitorul cu privire la care conflictul s-a incheiat prin mediere.


(2) Termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate in conflict nu au incheiat o intelegere, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a) , persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.Articolul 70


(1) In cazul in care medierea cu privire la latura penala a cauzei se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se poate suspenda, in temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.


(2) Suspendarea dureaza pana cand procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care a fost dispusa.


(3) [textul din Art. 70, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-oct-2012 de Art. I, punctul 19. din Legea 115/2012]


(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea procesului-verbal prin care se constata ca nu s-a incheiat intelegerea potrivit art. 56 alin. (1) lit. a) sau, daca acesta nu se comunica, la expirarea termenului prevazut la alin. (2) .


(5) Pentru solutionarea actiunii penale ori a actiunii civile in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat sa transmita organului judiciar acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul-verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 alin. (1) lit. b) si c) .


(6) Dispozitiile art. 61 alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul in care medierea este recomandata de catre organele judiciare.CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 71


(1) In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se infiinteaza Consiliul de mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea si functionarea sa, precum si standardele de formare in domeniul medierii, ce vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) In vederea constituirii primului consiliu de mediere, membrii acestuia vor fi desemnati de comun acord de catre organizatiile legal constituite din domeniul medierii, avandu-se in vedere criteriile cumulative privitoare la vechimea activitatii organizatiei in acest domeniu conform prevederilor statutului, numarul de membri specializati, precum si pregatirea si experienta practica in mediere ale reprezentantilor acestor organizatii.


(3) Pentru organizarea si functionarea primului consiliu de mediere, in primul an de la inceperea activitatii se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:


a) cheltuielile de intretinere si functionare;


b) salariile secretariatului tehnic al acestuia.


(4) Dupa expirarea perioadei de un an de la data constituirii Consiliului de mediere, finantarea sa se asigura in conditiile art. 21.Articolul 72


(1) In termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de mediere, incepe procedura de autorizare a mediatorilor.


(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea in vigoare a prezentei legi, urmeaza un curs de formare profesionala a mediatorilor in tara ori in strainatate, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 lit. a) -e) , pot solicita autorizarea ca mediator, in conditiile prezentei legi, avand obligatia prezentarii documentelor care atesta programa de formare parcursa. Consiliul de mediere va decide autorizarea dupa evaluarea continutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregatirii. Dispozitiile art. 8 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.Articolul 73


(1) Dispozitiile prezentei legi privind medierea conflictelor devin aplicabile in termen de o luna de la data intocmirii tabloului mediatorilor autorizati.


(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica si in medierea conflictelor de drepturi de care partile pot dispune din cadrul conflictelor de munca.Articolul 74


(1) Institutiile si celelalte persoane juridice care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au in derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza in conformitate cu reglementarile in vigoare la momentul inceperii cursurilor.


(2) [textul din Art. 74, alin. (2) din capitolul VII a fost abrogat la 01-oct-2012 de Art. I, punctul 22. din Legea 115/2012]Articolul 75


Avocatii, notarii publici, precum si membrii altor profesii liberale care dobandesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfasura activitatea de mediere la sediul unde isi exercita activitatea de baza.Articolul 76


Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Statutului profesiei de mediator.


Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...

Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei
Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei ...

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- ...

OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
Ordonanta de urgenta nr. 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea d ...

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant
Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de ...

HG 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/202
Hotararea nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. ...

Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe dura
Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat ...Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta aplicat si coerent argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Ştiri Juridice

MCP Cabinet avocati a lansat serviciul de Programari online
26 May 2020 | 318

Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a fost recunocuta ca fiind de utilitate publica
25 May 2020 | 308