Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

INTEGRAL: Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


LEGEA nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Ordinul 546/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap;
- Ordinul 124/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap;
- OUG 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.


CAPITOLUL I: Dispozitii generale, definitii si principiiArticolul 1


Prezenta lege reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate in scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora.Articolul 2


(1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale.


(Din 22-sep-2010 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 84/2010)


(2) De dispozitiile prezentei legi beneficiaza copiii si adultii cu handicap, cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul ori resedinta in Romania.Articolul 3


Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la baza urmatoarele principii:


a) respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului;


b) prevenirea si combaterea discriminarii;


c) egalizarea sanselor;


d) egalitatea de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca;


e) solidaritatea sociala;


f) responsabilizarea comunitatii;


g) subsidiaritatea;


h) adaptarea societatii la persoana cu handicap;


i) interesul persoanei cu handicap;


j) abordarea integrata;


k) parteneriatul;


l) libertatea optiunii si controlul sau decizia asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiaza;


m) abordarea centrata pe persoana in furnizarea de servicii;


n) protectie impotriva neglijarii si abuzului;


o) alegerea alternativei celei mai putin restrictive in determinarea sprijinului si asistentei necesare;


p) integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi si obligatii egale ca toti ceilalti membri ai societatii.Articolul 4


Autoritatile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentantii societatii civile, precum si persoanele fizice si juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligatia sa promoveze, sa respecte si sa garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite in concordanta cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificata prin Legea nr. 74/1999, precum si cu celelalte acte interne si internationale in materie la care Romania este parte.Articolul 5


In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:


1. acces neingradit al persoanei cu handicap - accesul fara limitari sau restrictii la mediul fizic, informational si comunicational;


2. accesibilitate - ansamblul de masuri si lucrari de adaptare a mediului fizic, precum si a mediului informational si comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esential de exercitare a drepturilor si de indeplinire a obligatiilor persoanelor cu handicap in societate;


3. adaptare - procesul de transformare a mediului fizic si informational, a produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile si persoanelor cu handicap;


4. adaptare rezonabila la locul de munca - totalitatea modificarilor facute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la munca al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achizitionarea de echipament, dispozitive si tehnologii asistive si alte masuri asemenea;


5. angajare asistata - optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a muncii si care presupune oferirea de sprijin in cautarea locului de munca si la locul de munca, transport, tehnologii ajutatoare, instruire, specializare;


6. asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;


7. asistent personal profesionist - persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, aflat in conditiile precizate de lege;


8. asistenta vie - include asistenta animala, ca de exemplu, cainele-ghid;


9. atelier protejat - spatiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfasoara activitati de formare, dezvoltare si perfectionare a abilitatilor; poate functiona in locatii din comunitate, in centre de zi, in centre rezidentiale si in unitati de invatamant speciale;


10. bugetul personal complementar - stabileste limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, in functie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse si a taxei pentru abonamentul la curentul electric;


11. cai si mijloace de acces - elementele prin care se asigura accesul in cladirile publice si care asigura posibilitatea deplasarii persoanelor cu handicap in interiorul cladirii;


12. cerinte educative speciale - necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare, precum si o asistenta complexa de tip medical, social etc. ;


13. cladiri de utilitate publica - cladirile apartinand institutiilor publice si private care ofera populatiei diferite tipuri de servicii;


14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap - organul de specialitate fara personalitate juridica in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale carei atributii principale sunt stabilite prin prezenta lege;


15. contractare - procedura de finantare/cofinantare de catre autoritatile administratiei publice locale a serviciilor sociale publice realizate de furnizorii privati de servicii sociale, acreditati in conditiile legii;


16. dizabilitate - termenul generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare, definite conform Clasificarii internationale a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, adoptata si aprobata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, si care releva aspectul negativ al interactiunii individ-context;


17. egalizarea sanselor - procesul prin care diferitele structuri sociale si de mediu, infrastructura, serviciile, activitatile informative sau documentare devin disponibile si persoanelor cu handicap;


18. incluziune sociala - setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii si comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;


19. indemnizatie lunara - prestatia sociala lunara reprezentand sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natura sa faciliteze egalizarea de sanse, asigurarea unei vieti autonome si favorizarea incluziunii lor sociale;


20. integrare sociala - procesul de interactiune dintre individ sau grup si mediul social, prin intermediul caruia se realizeaza un echilibru functional al partilor;


21. insotitor - persoana care acompaniaza persoana cu handicap si care beneficiaza de drepturi in conditiile prevazute de lege;


22. toc de munca protejat - spatiul aferent activitatii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel putin locul de munca, echipamentul, toaleta si caile de acces;


23. manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza indeplinirea planului individual de servicii, precum si masurile luate in legatura cu adultul cu handicap;


231. masuri de protectie - masuri stabilite de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cuprinse in programul individual de reabilitare si integrare sociala, de tip: asistent personal, asistent personal profesionist, servicii sociale la domiciliu sau centre de zi sau rezidentiale.


(Din 19-iul-2018 Art. 5, punctul 23. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 69/2018)


24. plan individual de servicii - documentul care fixeaza obiective pe termen scurt, mediu si lung, precizand modalitatile de interventie si sprijin pentru adultii cu handicap, prin care se realizeaza activitatile si serviciile precizate in programul individual de reabilitare si integrare sociala;


25. program individual de reabilitare si integrare sociala - documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in care sunt precizate activitatile si serviciile de care adultul cu handicap are nevoie in procesul de integrare sociala;


26. reprezentant legal - parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile fata de persoana cu handicap;


27. sanse egale - rezultatul procesului de egalizare a sanselor, prin care diferitele structuri ale societatii si mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;


28. tehnologie asistiva si de acces - tehnologia care asigura accesul cu sanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si comunicational;


29. unitate protejata autorizata - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.CAPITOLUL II: Drepturile persoanelor cu handicapArticolul 6


Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la:


a) ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;


b) educatie si formare profesionala;


c) ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;


d) asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;


e) locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;


f) petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;


g) asistenta juridica;


h) facilitati fiscale;


i) evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.Articolul 7


(1) Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, in principal, autoritatilor administratiei publice locale unde isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si, in subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile si familie sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.


(2) In baza principiului egalizarii sanselor, autoritatile publice competente au obligatia sa asigure resursele financiare necesare si sa ia masuri specifice pentru ca persoanele cu handicap sa aiba acces nemijlocit si neingradit la servicii.


(3) Legitimatia acordata persoanelor cu handicap este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele acestora, si este valabila si recunoscuta pe intreg teritoriul tarii.


(4) Modelul legitimatiei este aprobat prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.


(Din 19-iul-2018 Art. 7, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 69/2018)Articolul 8


(1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si celelalte autoritati publice centrale si locale au obligatia sa asigure, potrivit prezentei legi, conditiile necesare pentru integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap.


(2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap elaboreaza politici si asigura monitorizarea si controlul respectarii drepturilor persoanelor cu handicap.


(3) In vederea realizarii dispozitiilor prevazute la alin. (2) , Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate incheia parteneriate cu organizatii neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezinta interesele acestora sau care desfasoara activitati in domeniul promovarii si apararii drepturilor omului.SECTIUNEA 1: Sanatate si recuperare


Articolul 9


(1) Pentru protectia sanatatii fizice si mentale a persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:


a) sa includa nevoile persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele guvernamentalele ocrotire a sanatatii;


b) sa creeze conditii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor medicale si sociomedicale;


c) sa infiinteze si sa sustina centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;


d) sa creeze conditii pentru asigurarea tehnologiei asistive si de acces;


e) sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei handicapului;


f) sa sprijine accesul la tratamentul balnear si de recuperare;


g) sa includa si sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltand programe specifice.


(2) Persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentantii lor legali au dreptul la toate informatiile referitoare la diagnosticul medical si de recuperare/reabilitare, la serviciile si programele disponibile, in toate stadiile acestora, precum si la drepturile si obligatiile in domeniu.Articolul 10


Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.Articolul 11


(1) In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:


a) dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;


b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;


c) un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.


(2) In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap.


(3) Contravaloarea pretului de referinta pentru produsele prevazute la alin. (1) lit. a) se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul.


(4) Numarul biletelor de tratament balnear gratuit care se acorda adultilor cu handicap se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.Articolul 12


[Art. 12 din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-ian-2012 de Art. VII, alin. (2) din Ordonanta urgenta 124/2011]Articolul 13


[Art. 13 din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-ian-2012 de Art. VII, alin. (2) din Ordonanta urgenta 124/2011]Articolul 14


[Art. 14 din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-ian-2012 de Art. VII, alin. (2) din Ordonanta urgenta 124/2011]SECTIUNEA 2: Educatie


Articolul 15


(1) Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora.


(2) Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti.


(3) Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant.Articolul 16


(1) Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de invatamant, coordonat de Ministerul Educatiei Nationale.


(2) Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin:


a) invatamantul de masa;


b) invatamantul special integrat, organizat in invatamantul de masa;


c) invatamantul special;


d) invatamantul la domiciliu sau pe langa unitatile de asistenta medicala;


e) alte variante educationale.


(3) Copiii si tinerii cu handicap si/sau cu cerinte educative speciale, integrati in invatamantul de masa, beneficiaza de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, de la caz la caz.


(4) Copiii si tinerii cu handicap si/sau cu cerinte educative speciale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna.


(5) Orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor si tinerilor cu handicap si cu cerinte educative speciale se realizeaza prin hotarare a comisiei de orientare scolara si profesionala din cadrul centrelor judetene de resurse si de asistenta educationala, respectiv din Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, care elibereaza certificatul de orientare scolara si profesionala.


(6) Unitatile de invatamant special dispun de regula de cantina scolara si, dupa caz, internat scolar, in conditiile legii.


(7) Elevii cu handicap si/sau cerinte educative speciale beneficiaza gratuit de masa si cazare in internatele scolare si alte drepturi materiale prevazute de legislatia in domeniu.


(8) Studentii cu handicap beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti.


(9) Valoarea reducerii prevazute la alin. (8) se asigura din bugetul institutiilor de invatamant publice sau private.


(Din 30-iun-2017 Art. 16 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 17


(1) Finantarea invatamantului special si special integrat se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.


(2) In situatia in care un copil cu cerinte educative speciale este protejat in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile ulterioare, intr-un serviciu de tip rezidential si este scolarizat in alt judet/sector fata de cel de domiciliu, cheltuielile aferente cresterii si ingrijirii acestuia sunt asigurate din bugetul institutiei in subordinea careia functioneaza serviciul de tip rezidential.


(Din 30-iun-2017 Art. 17 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 18


(1) In cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:


a) servicii educationale de sprijin;


b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia;


c) adaptarea mobilierului din salile de curs;


d) manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere;


e) utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.


(2) Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz, au dreptul la locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant.


(3) Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Tineret.Articolul 19


In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:


a) sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala al persoanelor cu handicap;


b) sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;


c) sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap;


d) sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu familia si comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;


e) sa sprijine pregatirea cadrelor didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de invatamant obisnuit;


f) sa asigure posibilitatea practicarii unui sport de catre orice persoana cu handicap, precum si pregatirea cadrelor didactice in vederea insusirii de catre acestea a unor notiuni medicale si tehnice specifice;


g) sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap si familiile acestora, prin specialisti in domeniul psihopedagogiei speciale;


h) sa asigure accesul in unitatile si institutiile de invatamant.SECTIUNEA 3: Locuinta


Articolul 20


(1) In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia.


(2) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:


a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;


b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosinta acestor persoane.


(Din 01-ian-2010 Art. 20, alin. (2) , litera B. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I din Legea 359/2009)


(3) Beneficiaza de prevederile alin. (2) si familia sau reprezentantul legal pe perioada in care are in ingrijire un copil ori un adult cu handicap grav.


(4) Beneficiaza de prevederile alin. (2) lit. b) si adultul cu handicap accentuat.SECTIUNEA 4: Cultura, sport, turism


Articolul 21


(1) Autoritatile competente ale administratiei publice au obligatia sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber.


(2) In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la cultura, sport si turism, autoritatile administratiei publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:


a) sa sprijine participarea persoanelor cu handicap si a familiilor acestora la manifestari culturale, sportive si turistice;


b) sa organizeze, in colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, manifestari si activitati culturale, sportive, de petrecere a timpului liber;


c) sa asigure conditii pentru practicarea sportului de catre persoanele cu handicap;


d) sa sprijine activitatea organizatiilor sportive ale persoanelor cu handicap.


(3) Copilul cu handicap, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive.


(4) Adultii cu handicap beneficiaza de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, astfel:


a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate;


b) adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete de intrare in aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti.


(5) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (3) si (4) se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, al Agentiei Nationale pentru Sport, din bugetele locale sau, dupa caz, din bugetul organizatorilor publici ori privati.SECTIUNEA 5: Transport


Articolul 22


Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice in vederea asigurarii transportului in comun al persoanelor cu handicap:


a) sa achizitioneze mijloace de transport in comun adaptate;


b) sa adapteze mijloacele de transport in comun aflate in circulatie in limitele tehnice posibile, conform reglementarilor in vigoare;


c) sa realizeze, in colaborare ori in parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.Articolul 23


(1) Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.


(2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane:


a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;


b) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;


c) insotitorii aciuitilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;


d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;


e) asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.


(3) Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


(4) Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (1) si (2) se asigura din bugetele locale.


(5) Modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia se stabilesc prin hotarare a consiliilor locale.Articolul 24


(Din 26-feb-2019 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 546/2019)


(Din 26-feb-2019 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 124/2019)


(Din 28-dec-2018 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2018)


(1) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic.


(Din 25-mar-2012 Art. 24, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I din Legea 52/2012)


(2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane:


a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora;


b) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.


(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.


(Din 25-mar-2012 Art. 24, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I din Legea 52/2012)


(4) Beneficiaza de prevederile alin. (3) si insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora.


(5) Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa.


(Din 25-mar-2012 Art. 24, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I din Legea 52/2012)


(6) Beneficiaza de prevederile alin. (5) si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.


(61) Dreptul prevazut la alin. (1) -(6) se asigura in baza biletelor de calatorie gratuita care se tiparesc de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costul tiparirii fiind suportat din bugetele acestora.


(Din 19-iul-2018 Art. 24, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 69/2018)


(7) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1) -(6) se asigura din bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.


(8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) -(6) se stabileste prin hotarare a Guvernului) .SECTIUNEA 6: Asistenta juridica


Articolul 25


(1) Persoanele cu handicap beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului, indiferent de locul unde acestea se afla.


(2) In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei sau tutelei si de asistenta juridica.


(3) Odata cu preluarea tutelei, tutorele are obligatia de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile si imobile ale persoanei cu handicap si prezinta anual un raport de gestiune autoritatii tutelare din unitatea administrativ-teritoriala in care persoana cu handicap are domiciliul sau resedinta.


(4) In cazul in care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care sa accepte tutela, instanta judecatoreasca va putea numi ca tutore autoritatea administratiei publice locale sau, dupa caz, persoana juridica privata care asigura protectia si ingrijirea persoanei cu handicap.


(5) Monitorizarea respectarii obligatiilor care revin tutorelui persoanei cu handicap este asigurata de autoritatea tutelara din unitatea administrativ-teritoriala in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.


(6) Parintele, reprezentantul legal, tutorele, precum si organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta in fata instantelor judecatoresti competente.


(7) Judecarea cauzelor care au ca obiect obtinerea de catre persoanele cu handicap a drepturilor prevazute de prezenta lege se face cu celeritate.SECTIUNEA 7: Facilitati


Articolul 26


[Art. 26 din capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la 01-ian-2016 de Art. 502, alin. (1) , punctul 5. din titlul XI din Codul Fiscal din 2015]Articolul 27


(Din 16-nov-2009 Art. 27 din capitolul II, sectiunea 7 a fost in legatura cu Ordinul 517/2009)


(Din 30-iun-2009 Art. 27 din capitolul II, sectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2009)


(1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10. 000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20. 000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.


(Din 13-iun-2009 Art. 27, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 7 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 207/2009)


(11) Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin. (1) si carora, in urma reevaluarii, li s-a schimbat incadrarea in gradul de handicap beneficiaza in continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.


(Din 13-iun-2009 Art. 27, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 7 completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 207/2009)


(2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat.


(3) Metodologia de preluare de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plata a dobanzii incheiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.


(Din 13-iun-2009 Art. 27, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 7 completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 207/2009)Articolul 28


(1) Persoanele cu handicap, precum si insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Scutirea prevazuta la alin. (1) se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare din persoanele indreptatite potrivit prevederilor alin. (1) .


(Din 16-iul-2015 Art. 28 din capitolul II, sectiunea 7 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 193/2015)Articolul 29


[Art. 29 din capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la 11-dec-2015 de Art. 31 din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015]


SECTIUNEA 8: Asigurarea continuitatii in masurile de protectieArticolul 30


In vederea asigurarii corelarii serviciilor din sistemul de protectie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protectie a persoanelor adulte cu handicap, autoritatile responsabile ale administratiei publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:


a) sa planifice si sa asigure tranzitia tanarului cu handicap din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a persoanei adulte cu handicap, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;


b) sa asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap;


c) sa instituie masuri menite sa asigure pregatirea tanarului pentru viata adulta si pentru viata independenta;


d) sa desfasoare, in colaborare sau in parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de pregatire pentru viata de adult;


e) sa desfasoare activitati de informare a tanarului cu handicap in ceea ce priveste oportunitatile de educatie, angajare, acces la viata familiala si viata sociala, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber;


f) sa evalueze, la cerere, elevii cu handicap si cu cerinte educationale speciale.


(Din 30-iun-2017 Art. 30, litera F. din capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 51/2017)CAPITOLUL III: Servicii si prestatii sociale


SECTIUNEA 1: Servicii sociale


Articolul 31


(1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.


(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.


(3) Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap.


(4) In vederea asigurarii serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri speciale:


a) sa creeze conditii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;


b) sa initieze, sa sustina si sa dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, in colaborare sau in parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;


c) sa asigure ponderea personalului de specialitate angajat in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap in raport cu tipurile de servicii sociale: asistenti sociali, psihologi, instructori de ergoterapie, kinetoterapeuti, pedagogi de recuperare, logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializati, medici psihiatri, medici dentisti, infirmieri;


d) sa implice in activitatile de ingrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;


e) sa asigure instruirea in problematica specifica a persoanei cu handicap a personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor personali si a asistentilor personali profesionisti;


f) sa dezvolte si sa sprijine programe de colaborare intre parinti si specialisti in domeniul handicapului, in colaborare sau in parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;


g) sa infiinteze si sa sustina sistemul bazat pe managementul de caz in protectia persoanei cu handicap;


h) sa incurajeze si sa sustina activitatile de voluntariat;


i) sa asigure asistenta si ingrijire sociomedicala la domiciliul persoanei cu handicap.Articolul 32


(1) Persoanele adulte cu handicap beneficiaza de servicii sociale acordate:


(Din 30-iun-2017 Art. 32, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 51/2017)


a) la domiciliu;


b) in comunitate;


c) in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.


(2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate si adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.Articolul 33


(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza, administra si finanta servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, in conditiile legii.


(2) Autoritatile administratiei publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditati, in conditiile legii.


(3) Costul serviciului social contractat nu poate depasi costul avut de serviciul respectiv la data contractarii sau costul mediu al functionarii serviciului la data infiintarii, in cazul unui serviciu nou.


(4) Modalitatea de contractare va fi stabilita prin normele metodologice3) de aplicare a prevederilor prezentei legi.Articolul 34


(1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se afla in coordonarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.


(2) Evaluarea, monitorizarea si controlul privind respectarea standardelor minime de calitate sunt in competenta Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, precum si a agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti.


(3) In realizarea activitatilor de coordonare metodologica, personalul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati are acces in spatiile care au legatura cu furnizarea de servicii sociale, la date si informatii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului respectiv.


(Din 30-iun-2017 Art. 34 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 51/2017)SECTIUNEA 2: Asistentul personal


Articolul 35


(1) Persoana adulta cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii sociopsihomedicale.


(2) Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.


(Din 30-iun-2017 Art. 35 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 36


(1) Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:


a) are varsta minima de 18 ani impliniti;


b) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;


c) are capacitate deplina de exercitiu;


d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;


e) a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.


(2) Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.Articolul 37


(1) Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:


a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;


(Din 30-iun-2017 Art. 37, alin. (1) , litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 51/2017)


b) program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;


c) concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;


d) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 23;


e) transport interurban, in conditiile prevazute la art. 24.


(2) Pe perioada absentei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal.


(Din 25-iul-2012 Art. 37, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 136/2012)


(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) sau gazduirea intr-un centru de tip respira.


(Din 22-sep-2010 Art. 37, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 84/2010)Articolul 38


Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:


a) sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;


b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;


c) sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;


d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;


e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.Articolul 39


(1) Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii.


(2) Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia.


(3) Modalitatile si conditiile de incheiere, modificare si incetare a contractului individual de munca al asistentului personal se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) Contractul individual de munca al asistentului personal inceteaza de drept in cazul decesului persoanei cu handicap grav.Articolul 40


(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigura in proportie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.


(Din 07-dec-2017 Art. 40, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 30, punctul 1. din capitolul II din Ordonanta urgenta 90/2017)


(2) Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.Articolul 41


Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal a obligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina lui, precum si a celor prevazute in contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila sau, dupa caz, penala a acestuia, in conditiile legii.Articolul 42


(1) Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor.


(2) Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.


(Din 30-iun-2017 Art. 42, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(3) Invalizii de razboi care au si calitatea de persoane cu handicap grav si sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiaza atat de dreptul prevazut la alin. (2) , cat si de dreptul prevazut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I. O. V. R. , cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) Parintii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit in plasament un copil cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare.


(Din 30-iun-2017 Art. 42, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(5) Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprimat in scris al acestora.


(6) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata in conditiile prevazute la alin. (5) .


(7) [textul din Art. 42, alin. (7) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 25-iul-2012 de Art. I, punctul 2. din Legea 136/2012]Articolul 43


(1) Indemnizatia lunara prevazuta la art. 42 alin. (4) este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice.


(Din 30-iun-2017 Art. 43, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(2) Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav.


(3) Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de protectie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dupa caz.


(4) Nu pot beneficia de indemnizatia lunara:


a) parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala, in conditiile legii, la un asistent maternal sau intr-un serviciu de tip rezidential;


(Din 30-iun-2017 Art. 43, alin. (4) , litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 51/2017)


b) adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali, pe perioada in care adultii cu handicap grav se afla in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist, in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii rezidentiale publice cu caracter social, medico-social, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice pe o perioada mai mare de o luna;


(Din 30-iun-2017 Art. 43, alin. (4) , litera B. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 51/2017)


c) persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei.Articolul 44


Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia:


(Din 22-sep-2010 Art. 44 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 84/2010)


a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi;


(Din 22-sep-2010 Art. 44, litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 84/2010)


b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.


SECTIUNEA 3: Asistentul personal profesionistArticolul 45


(1) Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist.


(11) Ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se asigura de catre asistentul personal profesionist, altul decat sotul, sotia sau rudele in linie dreapta.


(Din 19-iul-2018 Art. 45, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 69/2018)


(2) Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


(3) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua in considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist.


(4) Contractul de munca al asistentului personal profesionist se incheie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau de catre furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii.


(5) Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor cu handicap grav si accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


(6) Asistentul maternal care ingrijeste copilul cu handicap grav sau accentuat pana la varsta majoratului poate opta sa devina asistent personal profesionist.Articolul 46


Pentru fiecare adult cu handicap aflat in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist se acorda o alocatie lunara de ingrijire reprezentand cheltuieli lunare de locuit, hrana si echipament, astfel:


a) 1,2 din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana adulta cu handicap accentuat;


b) 1,5 din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, pentru persoana adulta cu handicap grav.


(Din 19-iul-2018 Art. 46 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 69/2018)Articolul 47


(1) Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiaza de urmatoarele drepturi:


a) salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;


(Din 30-iun-2017 Art. 47, alin. (1) , litera A. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 51/2017)


b) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;


c) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;


d) un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.


(2) Asistentul personal profesionist beneficiaza si de alte drepturi, dupa cum urmeaza:


a) consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;


b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face in interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;


c) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 23.


(3) Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav sau accentuat un inlocuitor al asistentului personal profesionist ori gazduirea intr-un centru de tip respira.Articolul 471


(1) Finantarea sumelor prevazute la art. 46 si 47 se asigura din bugetul propriu al judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta asistentul personal profesionist.


(2) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot contracta servicii sociale licentiate de tip asistent personal profesionist cu furnizori privati de servicii sociale, acreditati, in conditiile legii.


(Din 19-iul-2018 Art. 47 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 69/2018)Articolul 48


(1) Conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist se reglementeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.


(Din 10-aug-2017 Art. 48, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 548/2017)


(2) Standardele minime obligatorii pentru asigurarea ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se elaboreaza de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati si se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.


(Din 30-iun-2017 Art. 48, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 49


Asistentul personal profesionist are urmatoarele obligatii principale:


a) sa participe anual la instruirea organizata de angajator;


b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;


c) sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;


d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu handicap grav sau accentuat si sa nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;


e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.Articolul 50


Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal profesionist a obligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina acestuia, precum si a celor prevazute in contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila, ori, dupa caz, penala a asistentului personal profesionist, in conditiile legii.SECTIUNEA 4: Centre pentru persoanele adulte cu handicap


Articolul 51


(1) Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate in centre de zi si centre rezidentiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private.


(2) Centrele de zi si centrele rezidentiale reprezinta servicii sociale acordate persoanelor adulte cu handicap, cu personal calificat si infrastructura adecvata; centrele rezidentiale sunt servicii sociale in care persoana cu handicap este gazduita cel putin 24 de ore.


(3) In sensul prezentei legi, tipurile de centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap sunt:


a) locuinte protejate;


b) centre pentru viata independenta;


c) centre de abilitare si reabilitare;


d) centre de ingrijire si asistenta;


e) centre respiro/centre de criza.


(4) Capacitatea centrelor rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap nu poate fi mai mare de 50 de locuri.


(5) Admiterea unei persoane cu handicap intr-un centru rezidential, cu exceptia celor prevazute la alin. (3) lit. e) , se face in cazul in care acesteia nu i se pot asigura servicii la domiciliu sau in comunitate.


(6) Centrele de zi si centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap se infiinteaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, astfel:


a) in subordinea consiliilor judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in structura directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului;


b) in subordinea autoritatii administratiei publice locale la nivel de municipiu, oras sau comuna, in structura serviciului public de asistenta sociala, cu exceptia celor de la alin. (3) lit. b) -d) .


(7) Centrele de zi si centrele rezidentiale private pentru persoanele adulte cu handicap se infiinteaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.


(8) Centrele de zi si centrele rezidentiale publice si private pentru persoane adulte cu handicap functioneaza cu respectarea standardelor specifice de calitate.


(9) Centrele publice si private pentru persoane adulte cu handicap sunt coordonate metodologic de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati.


(10) Finantarea masurilor de protectie de tip centre de zi si centre rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului sau al autoritatii administratiei publice locale la nivel de municipiu, oras sau comuna, dupa caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate cu aceasta destinatie, in proportie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale la elaborarea bugetului de stat, in baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale.


(Din 19-iul-2018 Art. 51 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 69/2018)Articolul 52


(1) In vederea desfasurarii unui tip de activitati cu caracter inovator in domeniul protectiei persoanelor cu handicap, furnizorii de servicii sociale acreditati pot infiinta, administra si finanta centre-pilot, pentru o durata de maximum 2 ani.


(2) Evaluarea activitatilor cu caracter inovator se realizeaza de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati.


(Din 30-iun-2017 Art. 52, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 53


(1) Intr-un centru de zi sau rezidential serviciile sociale pot fi furnizate in sistem integrat cu serviciile medicale, de educatie, de locuire, de ocupare a fortei de munca si altele asemenea.


(2) Persoanele cu handicap din centrele de zi sau rezidentiale beneficiaza de servicii medicale din cadrul pachetului de servicii medicale de baza care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.


(3) Coordonarea serviciilor sociale furnizate in sistem integrat se face de autoritatea administratiei publice locale sau de furnizorul de servicii sociale care infiinteaza, administreaza si finanteaza centrul.


(4) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului aloca fonduri de la buget pentru finantarea cheltuielilor aferente:


a) activitatilor de educatie desfasurate in centrele pentru persoanele cu handicap;


b) perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor didactice;


c) altor actiuni si activitati, in conditiile legii.Articolul 54


(1) Persoana cu handicap are dreptul sa fie ingrijita si protejata intr-un centru din localitatea/judetul in a carei/carui faza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta.


(2) Finantarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe teritoriul carora functioneaza acestea.


(3) In cazul in care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate in conditiile prevazute la alin. (1) , persoana cu handicap poate fi ingrijita si protejata intr-un centru aflat in alta unitate administrativ-teritoriala.


(4) Decontarea cheltuielilor dintre autoritatile administratiei publice locale se face in baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate in luna anterioara de centrul in care persoana cu handicap este ingrijita si protejata.


(5) Modalitatea de decontare va fi stabilita prin normele metodologice4) de aplicare a prevederilor prezentei legi.Articolul 55


(1) Furnizorul de servicii sociale are obligatia de a promova, facilita si asigura personalului programe de formare profesionala, precum si programe de instruire specifica cu privire la problematica handicapului si legislatia in domeniu.


(2) Personalul din cadrul centrelor prevazute la art. 51 alin. (1) are obligatia respectarii standardelor specifice de calitate, precum si a prevederilor legale privind drepturile persoanelor cu handicap.


(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.Articolul 56


(1) Personalul de specialitate care isi desfasoara activitatea in centrele publice din mediul rural, de zi si rezidentiale pentru copiii si adultii cu handicap, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport dus-intors de la domiciliu, in conditiile legii.


(2) Sumele necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) se asigura din bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala functioneaza centrul.


SECTIUNEA 5: Prestatii sociale pentru persoanele cu handicapArticolul 57


(1) Dreptul la prestatiile sociale se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. In baza documentului care atesta incadrarea in grad de handicap din evidenta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului.


(2) Plata prestatiei sociale se face in baza deciziei de plata emisa de directorul executiv al agentiei judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre personalul cu atributii in acest sens, preluat de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


(Din 01-ian-2019 Art. 57, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 1. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(3) In situatia in care persoana incadrata in grad de handicap nu doreste sa beneficieze de prestatii sociale poate depune cerere in acest sens.


(4) Cererea prevazuta la alin. (3) se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale competente in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si se transmite directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in maximum 5 zile lucratoare de la inregistrare.


(5) Dreptul la prestatii sociale se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care persoana a fost incadrata in grad de handicap si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana nu mai este incadrata in grad de handicap sau, dupa caz, a depunerii cererii prevazute la alin. (3) .


(Din 30-iun-2017 Art. 57 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 58


(1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege.


(Din 22-feb-2019 Art. 58, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 9/2019)


(2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.


(3) Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.


(Din 30-iun-2017 Art. 58, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(4) Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:


a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:


(i) 70% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;


(ii) 53% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;


b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri;


(i) 30% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;


(ii) 22% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;


(iii) 12% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.


(Din 01-iul-2018 Art. 58, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 60/2017)


(5) Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel:


a) 60% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap grav;


b) 35% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap accentuat;


c) 12% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap mediu.


(Din 01-iul-2018 Art. 58, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 60/2017)


(6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4) :


a) adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii rezidentiale publice cu caracter social sau medico-social, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice pe o perioada mai mare de o luna;


(Din 30-iun-2017 Art. 58, alin. (6) , litera A. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 51/2017)


b) persoanele cu handicap care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei;


c) adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.


(7) [textul din Art. 58, alin. (7) din capitolul III, sectiunea 5 a fost abrogat la 30-iun-2017 de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 51/2017]


(8) [textul din Art. 58, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-ian-2012 de Art. VII, alin. (2) din Ordonanta urgenta 124/2011]


(9) De dreptul prevazut la alin. (2) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada in care este ingrijit in familie.


(10) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1) -(5) si cheltuielilor de administrare se asigura prin bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, iar plata acestora se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala prin agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti.


(Din 01-ian-2019 Art. 58, alin. (10) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(11) Procedura de preluare de catre agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti a personalului cu atributii in efectuarea platilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, procedura de acordare a platilor, precum si situatiile de suspendare, modificare, incetare a dreptului se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.


(Din 01-ian-2019 Art. 58, alin. (11) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(12) Bugetul personal complementar prevazut la alin. (4) lit. b) nu este luat in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.


(13) In situatia in care din calculul prestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarilor.


(Din 01-iul-2018 Art. 58, alin. (13) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 60/2017)


(14) Drepturile restante aferente deciziilor emise si neplatite in anul 2006 pentru persoanele cu handicap vizual, stabilite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/19995) privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura si se platesc de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin directiile de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.SECTIUNEA 6: Obligatiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentantilor legali


Articolul 59


(1) Persoanele adulte cu handicap au urmatoarele obligatii:


(Din 30-iun-2017 Art. 59, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 51/2017)


a) sa se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente in domeniu;


b) sa se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru incadrarea in grad si tip de handicap, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;


c) sa se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente in domeniu, cu exceptia persoanelor cu handicap a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural - anatomice intr-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare si pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;


d) sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;


e) sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;


f) sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;


g) sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialisti, in scopul recuperarii, reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;


h) sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.


(Din 17-mai-2014 Art. 59 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 67/2014)


(2) Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap se prezinta pentru reevaluare in urmatoarele situatii:


a) solicita acest lucru ca urmare a agravarii conditiei lor medico-psihosociale;


b) sunt convocate de catre structurile competente in cazul existentei unor suspiciuni justificate privind incalcarea prevederilor legale referitoare la incadrarea in grad si tip de handicap.


(Din 17-mai-2014 Art. 59, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 67/2014)Articolul 60


Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil sau adult cu handicap are urmatoarele obligatii principale:


a) sa asigure cresterea si ingrijirea corespunzatoare a persoanei cu handicap;


b) sa respecte si/sau sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;


c) sa insoteasca persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu;


d) sa se prezinte la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;


e) sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala;


f) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.


CAPITOLUL IV: AccesibilitateArticolul 61


In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si comunicational, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:


a) sa promoveze si sa implementeze conceptul Acces pentru toti, pentru a impiedica crearea de noi bariere si aparitia unor noi surse de discriminare;


b) sa sprijine cercetarea, dezvoltarea si productia de noi tehnologii de informare si comunicare si tehnologii asistive;


c) sa recomande si sa sustina introducerea in pregatirea initiala a elevilor si studentilor a unor cursuri referitoare la problematica handicapului si a nevoilor acestora, precum si la diversificarea modalitatilor de realizare a accesibilitatii;


d) sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii;


e) sa asigure accesul la informatiile publice pentru persoanele cu handicap;


f) sa asigure interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual si ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate;


g) sa proiecteze si sa deruleze, in colaborare sau in parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de accesibilitate sau de constientizare asupra importantei acesteia.Articolul 62


(1) Cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport in comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru calatori si peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, strazile si drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational si comunicational vor fi adaptate conform prevederilor legale in domeniu, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap.


(2) Cladirile de patrimoniu si cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform prevederilor legale in domeniu.


(3) Costurile lucrarilor necesare pentru realizarea adaptarilor prevazute la alin. (1) si (2) se suporta din bugetele autoritatilor administratiei publice centrale sau locale si din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, dupa caz.


(4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa includa reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap in comisiile de receptie a lucrarilor de constructie ori de adaptare a obiectivelor prevazute la alin. (1) si (2) .


(Din 30-iun-2017 Art. 62, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 63


(1) Autoritatile prevazute de lege au obligatia sa elibereze autorizatia de constructie pentru cladirile de utilitate publica numai in conditiile respectarii prevederilor legale in domeniu, astfel incat sa fie permis accesul neingradit al persoanelor cu handicap.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru cladirile de locuit care se construiesc ori pentru care se realizeaza lucrari de consolidare, de reabilitare, de extindere si/sau de modernizare, cu finantare din fonduri publice.


(3) Adaptarea accesului in cladirile aflate in patrimoniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale se face si in conditiile cand nu se realizeaza lucrarile prevazute la alin. (2) , la solicitarea persoanelor cu handicap grav, locatari ai acestora.Articolul 64


(1) Pentru a facilita accesul neingradit al persoanelor cu handicap la transport si calatorie, pana la 31 decembrie 2010, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia masuri pentru:


a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport in comun aflate in circulatie;


b) adaptarea tuturor statiilor mijloacelor de transport in comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spatiilor de acces spre usa de intrare in mijlocul de transport;


c) montarea panourilor de afisaj corespunzatoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual si auditiv in mijloacele de transport public;


d) imprimarea cu caractere mari si in culori contrastante a rutelor si a indicativelor mijloacelor de transport in comun.


(2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, toti operatorii de taxi au obligatia sa asigure cel putin o masina adaptata transportului persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant.


(3) Constituie discriminare refuzul conducatorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu handicap si a dispozitivului de mers.


(4) Pana la data de 31 decembrie 2007, autoritatile administratiei publice locale competente au obligatia sa ia masuri pentru:


a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe strazile si drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil;


b) montarea sistemelor de semnalizare sonora si vizuala la intersectiile cu trafic intens.


(5) Cainele-ghid care insoteste persoana cu handicap grav are acces liber si gratuit in toate locurile publice si in mijloacele de transport.


(6) Pana la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare si operatorii de transport feroviar au urmatoarele obligatii:


a) sa adapteze cel putin un vagon si statiile principale de tren, pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant;


b) sa marcheze prin pavaj tactil contrastant caile spre peroanele de imbarcare, ghisee sau alte utilitati.Articolul 65


(1) In spatiile de parcare de pe langa cladirile de utilitate publica, precum si in cele organizate vor fi adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international cel putin 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri, pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.


(2) Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.


(3) Modelul cardului-legitimatie va fi stabilit in normele metodologice6) de aplicare a prevederilor prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de catre autoritatile administratiei publice locale.


(4) Costurile aferente dreptului prevazut la alin. (2) se suporta din bugetele locale.


(5) In spatiile de parcare ale domeniului public si cat mai aproape de domiciliu administratorul acestora repartizeaza locuri de parcare gratuita persoanelor cu handicap care au solicitat si au nevoie de astfel de parcare.Articolul 66


(1) Editurile au obligatia sa puna matritele electronice utilizate pentru tiparirea cartilor si revistelor la dispozitia persoanelor juridice autorizate care le solicita pentru a le transforma in format accesibil persoanelor cu deficiente de vedere sau de citire, in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Bibliotecile publice au obligatia sa infiinteze sectii cu carte in formate accesibile persoanelor cu deficiente de vedere sau de citire.Articolul 67


(1) Pana la data de 31 martie 2007, operatorii de telefonie au urmatoarele obligatii:


a) sa adapteze cel putin o cabina la o baterie de telefoane publice in conformitate cu prevederile legale in vigoare;


b) sa furnizeze informatii despre costurile serviciilor in forme accesibile persoanelor cu handicap.


(2) Operatorii de servicii bancare au obligatia sa puna la dispozitia persoanelor cu handicap, la solicitarea acestora, extrase de cont si alte informatii in formate accesibile.


(3) Angajatii operatorilor de servicii bancare si postale au obligatia de a acorda asistenta in completarea formularelor, la solicitarea persoanelor cu handicap.Articolul 68


Pana la data de 31 decembrie 2007, proprietarii de spatii hoteliere au urmatoarele obligatii:


a) sa adapteze cel putin o camera pentru gazduirea persoanei cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant;


b) sa marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, receptia si sa detina harta tactila a cladirii;


c) sa monteze lifturi cu insemne tactile.Articolul 69


(1) Autoritatile si institutiile centrale si locale, publice sau private asigura, pentru relatiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.


(2) Metodologia de autorizare a interpretilor7) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cu consultarea Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania, precum si a organizatiilor neguvernamentale din domeniul surdocecitatii.


(3) Limbajul mimico-gestual si limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial ca mijloace de comunicare specifice persoanelor cu handicap auditiv sau cu surdocecitate.


(Din 30-iun-2017 Art. 69, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 70


(1) Autoritatile centrale si locale publice, precum si institutiile centrale si locale, publice sau de drept privat, au obligatia de a asigura servicii de informare si documentare accesibile persoanelor cu handicap.


(2) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, serviciile de relatii cu publicul vor afisa si vor dispune de informatii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv si mintal.Articolul 71


(1) Pana la data de 31 decembrie 2007, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru:


a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, in vederea imbunatatirii accesarii documentelor electronice de catre persoanele cu handicap vizual si mintal;


b) utilizarea pictogramelor in toate serviciile publice;


c) adaptarea telefoanelor pentru persoanele cu handicap auditiv;


(Din 30-iun-2017 Art. 71, alin. (1) , litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(2) In achizitia de echipamente si softuri, institutiile publice vor avea in vedere respectarea criteriului de accesibilitate.


CAPITOLUL V: Orientare, formare profesionala, ocupare si angajare in muncaArticolul 72


(1) Orice persoana cu handicap care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap.


(2) Persoana cu handicap participa activ in procesul evaluarii si orientarii profesionale, are acces la informare si la alegerea activitatii, conform dorintelor si aptitudinilor sale.


(3) Datele si informatiile personale colectate in cursul procesului de evaluare si orientare profesionala sunt confidentiale si pot fi utilizate numai in interesul si cu acordul persoanei cu handicap in cauza.Articolul 73


(1) Beneficiaza de orientare profesionala, dupa caz, persoana cu handicap care este scolarizata si are varsta corespunzatoare in vederea integrarii profesionale, persoana care nu are un loc de munca, cea care nu are experienta profesionala sau cea care, desi incadrata in munca, doreste reconversie profesionala.


(2) Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal al acesteia este principalul factor de decizie cu privire la orientarea profesionala.


(3) Formarea profesionala a persoanelor cu handicap se organizeaza, conform legii, prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare.Articolul 74


(1) In vederea asigurarii evaluarii, orientarii, formarii si reconversiei profesionale a persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:


a) sa realizeze/diversifice/sustina financiar programe privind orientarea profesionala a persoanelor cu handicap;


b) sa asigure pregatirea si formarea pentru ocupatii necesare in domeniul handicapului;


c) sa coreleze pregatirea profesionala a persoanelor cu handicap cu cerintele pietei muncii;


d) sa creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare si orientare profesionala in orice meserie, in functie de abilitatile persoanelor cu handicap.


(2) Evaluarea si orientarea profesionala a adultilor cu handicap se realizeaza de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in conditiile legii.Articolul 75


(1) Persoanele cu handicap au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.


(2) In realizarea drepturilor prevazute la alin. (1) , autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:


a) sa promoveze conceptul potrivit caruia persoana cu handicap incadrata in munca reprezinta o valoare adaugata pentru societate si, in special, pentru comunitatea careia apartine;


b) sa promoveze un mediu de munca deschis, inclusiv si accesibil persoanelor cu handicap;


c) sa creeze conditiile si serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap sa poata alege forma de conversie/reconversie profesionala si locul de munca, in conformitate cu potentialul ei functional;


d) sa infiinteze si sa sustina complexe de servicii, formate din unitati protejate autorizate si locuinte protejate;


e) sa initieze si sa dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, in vederea angajarii si pastrarii in munca a persoanelor cu handicap;


f) sa acorde sprijin pentru organizarea unei piete de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu handicap;


g) sa diversifice si sa sustina diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana cu handicap si familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistata si altele asemenea;


h) sa promoveze serviciile de mediere pe piata muncii a persoanelor cu handicap;


i) sa realizeze/actualizeze permanent baza de date, pentru evidentierea ofertei de munca din randul persoanelor cu handicap;


j) sa dezvolte colaborari cu mass-media, in vederea cresterii gradului de constientizare/sensibilizare a comunitatii cu privire la potentialul, abilitatile si contributia persoanelor cu handicap la piata muncii;


k) sa realizeze, in colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe si proiecte avand ca obiectiv cresterea gradului de ocupare;


l) sa initieze si sa sustina campanii de sensibilizare si constientizare a angajatorilor asupra abilitatilor persoanelor cu handicap;


m) sa initieze programe specifice care stimuleaza cresterea participarii pe piata muncii a fortei de munca din randul grupurilor supuse riscului major de excluziune sociala.Articolul 76


Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului stabileste masuri privind egalitatea de sanse pentru persoanele cu handicap, asigurand, acolo unde este necesar, suport aditional adaptat nevoilor adultilor cu handicap, sprijinind accesul acestora in unitatile si institutiile de invatamant superior. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului initiaza programe de educatie permanenta a adultilor cu handicap si asigura sprijin privind implementarea lor.Articolul 77


(1) Persoanele cu handicap au dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta lege.


(2) In sensul prezentei legi si numai in contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III.Articolul 78


(1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.


(2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.


(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2) , platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.


(Din 01-sep-2017 Art. 78, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 60/2017)


(Din 30-mar-2018 Art. 78, alin. (3) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art. XIII din Ordonanta urgenta 25/2018)


(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.


(41) [textul din Art. 78, alin. (4^1) din capitolul V a fost abrogat la 01-sep-2017 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 60/2017]


(5) Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor art. 78 alin. (2) si (3) se fac de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(Din 30-iun-2017 Art. 78, alin. (5) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(6) In scopul stimularii angajarii persoanelor cu handicap, in conditiile prevazute la alin. (2) , autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) , au obligatia organizarii unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Aceasta masura nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de catre institutia publica.


(Din 01-sep-2017 Art. 78, alin. (5) din capitolul V completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 60/2017)Articolul 79


(1) Angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme:


a) pe piata libera a muncii;


b) la domiciliu;


c) in forme protejate.


(2) Formele protejate de angajare in munca sunt:


a) loc de munca protejat;


b) unitate protejata autorizata.Articolul 80


Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor necesare in activitate, precum si al produselor finite realizate.Articolul 81


(1) Unitatile protejate pot fi infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu handicap.


(2) Unitatile protejate pot fi:


a) cu personalitate juridica;


b) fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri in cadrul institutiilor publice.


(Din 01-sep-2017 Art. 81, alin. (2) , litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 60/2017)


(3) Procedura de autorizare a unitatilor protejate se stabileste prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.


(Din 30-iun-2017 Art. 81, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 82


(1) Unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:


a) scutire de plata taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare;


b) scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) alte drepturi acordate de autoritatile administratiei publice locale finantate din fondurile proprii.


(2) La inceputul fiecarui an, unitatile protejate autorizate au obligatia sa prezinte raportul de activitate pentru anul precedent Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.


(3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (2) se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei de functionare ca unitate protejata sau, dupa caz, cu retragerea acesteia si cu obligatia rambursarii integrale a facilitatilor de care a beneficiat pe durata functionarii ca unitate protejata autorizata.


(4) Procedura de suspendare sau retragere a autorizatiei unitatilor protejate se stabileste prin normele metodologice9) de aplicare a prevederilor prezentei legi.Articolul 83


(1) Persoanele cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:


a) cursuri de formare profesionala;


b) adaptare rezonabila la locul de munca;


c) consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;


d) o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;


e) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;


f) posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens;


g) [textul din Art. 83, alin. (1) , litera G. din capitolul V a fost abrogat la 01-ian-2010 de Art. I, punctul 153. din Ordonanta urgenta 109/2009]


(2) Finantarea drepturilor prevazute la alin. (1) lit. a) si c) pentru persoanele cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.Articolul 84


Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:


a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;


b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;


c) decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;


d) o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL VI: Incadrarea in grad de handicap


Articolul 85


(1) Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturile prevazute la art. 6 pe baza incadrarii in grad de handicap, in raport cu gradul de handicap.


(2) Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului.


(Din 31-mar-2017 Art. 85, alin. (2) din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Decizia 1/2017)


(3) Incadrarea in grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare comisie de evaluare.


(4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judetean, dupa caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia incadrarii persoanelor adulte in grad si tip de handicap si are urmatoarea componenta:


a) presedinte - un medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca, medicina interna, medicina de familie sau un medic de medicina generala, absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical;


b) un medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca, medicina de familie sau un medic de medicina generala, propus de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;


c) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in beneficiul persoanelor cu handicap;


d) un psiholog;


e) un asistent social.


(5) Componenta nominala a comisiilor de evaluare se aproba prin hotarare de catre consiliile judetene sau, dupa caz, locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.


(Din 30-iun-2017 Art. 85, alin. (5) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(6) Presedintele comisiei de evaluare, fara a fi functionar public, face parte din structura de personal a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti.


(7) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv presedintele, au dreptul la o indemnizatie de sedinta, echivalenta cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti. Plata indemnizatiei se suporta din bugetele consiliilor judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


(Din 25-iul-2012 Art. 85, alin. (7) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 136/2012)


(8) Presedintele si membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexa.


(9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurata de personal care face parte din structura directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


(Din 25-iul-2012 Art. 85, alin. (9) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 136/2012)


(10) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.


(Din 22-sep-2010 Art. 85 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 84/2010)Articolul 86


(1) Gradele de handicap sunt: usor, mediu, accentuat si grav.


(2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.Articolul 861


(1) Comisia pentru protectia copilului stabileste incadrarea copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si elibereaza certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap.


(2) Termenul de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap pentru copii se stabileste tinand cont de situatia concreta a copilului din punct de vedere al deficientelor/afectarilor, limitarilor de activitate si restrictiilor de participare si este de minimum 6 luni si maximum 2 ani. Pentru tanarul care urmeaza sa implineasca 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni si mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani si 6 luni.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) pentru copiii cu handicap a caror afectiune necesita ingrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protectia copilului stabileste un termen de valabilitate a certificatului valabil pana la varsta de 18 ani.


(Din 30-iun-2017 Art. 86 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 87


(Din 01-mai-2008 Art. 87, alin. (1) din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Art. 2 din Metodologie din 2008)


(1) Comisia de evaluare are urmatoarele atributii principale:


a) stabileste incadrarea in grad si tip de handicap si perioada de valabilitate a certificatului, dupa caz, data ivirii handicapului, orientarea profesionala a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexa elaborat de serviciul de evaluare complexa;


(Din 25-iul-2012 Art. 87, alin. (1) , litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 136/2012)


b) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;


c) [textul din Art. 87, alin. (1) , litera C. din capitolul VI a fost abrogat la 25-iul-2012 de Art. I, punctul 5. din Legea 136/2012]


d) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;


e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;


f) informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite si obligatiile ce le revin;


g) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprinde.


(Din 22-sep-2010 Art. 87, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 84/2010)


(11) Pentru persoanele cu handicap a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil si care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fara a fi necesara prezentarea acestora la reevaluarile periodice.


(Din 25-iul-2012 Art. 87, alin. (1) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 6. din Legea 136/2012)


(2) Comisia de evaluare indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.


(3) Organizarea si metodologia de functionare a comisiei de evaluare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.


(4) Incadrarea sau respingerea incadrarii in grad si tip de handicap se atesta prin certificat emis de catre comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru.


(5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.


(Din 30-iun-2017 Art. 87, alin. (5) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(6) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonata metodologic de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati.


(Din 30-iun-2017 Art. 87, alin. (6) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 88


In vederea exercitarii atributiilor ce revin comisiei de evaluare, se infiinteaza serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.Articolul 89


(Din 01-mai-2008 Art. 89 din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Art. 13 din Metodologie din 2008)


(1) Odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap, comisia de evaluare are obligatia de a elabora programul individual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap.


(2) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare si integrare sociala, comisia de evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia.


(3) Certificatul prevazut la alin. (1) da dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispozitiile prevazute de lege pentru gradul de handicap respectiv.


(4) Programul individual de reabilitare si integrare sociala prevazut la alin. (1) se intocmeste si se revizuieste in conformitate cu normele metodologice10) de aplicare a prevederilor prezentei legi.Articolul 90


(Din 01-mai-2008 Art. 90 din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Art. 16 din Metodologie din 2008)


[Art. 90 din capitolul VI a fost abrogat la 22-sep-2010 de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 84/2010]Articolul 901


(1) In structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati functioneaza Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara, cu activitate de coordonare metodologica si monitorizare a activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap.


(2) Comisia superioara are urmatoarea componenta:


a) un membru, medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca sau medicina fizica si de reabilitare sau un medic de medicina generala si cu experienta in dizabilitate;


b) un membru licentiat in asistenta sociala si cu experienta in dizabilitate;


c) un membru licentiat in psihologie si cu experienta in dizabilitate;


d) un membru licentiat in stiinte juridice si cu experienta in dizabilitate.


(3) Componenta nominala a Comisiei superioare se aproba prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati. Presedintele Comisiei superioare este numit, prin aceeasi decizie, dintre membrii mentionati la alin. (2) .


(4) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare se asigura de personal din structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.


(5) Presedintele si membrii Comisiei superioare au dreptul la o indemnizatie de sedinta, echivalenta cu pana la 5% din indemnizatia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depasi 35% din indemnizatia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care a participat in luna respectiva.


(6) In situatii justificate, in functie de volumul si specificul activitatii, componenta Comisiei superioare poate fi suplimentata cu maximum 3 membri, de alte specialitati decat cele mentionate la alin. (2) , cu incadrarea in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie.


(7) In cazul in care membrii si/sau presedintele Comisiei superioare se deplaseaza in interesul serviciului, in tara ori in strainatate, pot beneficia de drepturile de delegare prevazute de legislatia in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, in limita bugetului aprobat.


(Din 19-iul-2018 Art. 90^1 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 69/2018)Articolul 902


(1) Principalele atributii ale Comisiei superioare sunt:


a) asigura coordonarea metodologica si monitorizarea activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap;


a1) elaboreaza, modifica si/sau completeaza Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de handicap a persoanelor adulte, aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.


(Din 19-iul-2018 Art. 90^2, alin. (1) , litera A. din capitolul VI completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 69/2018)


b) [textul din Art. 90^2, alin. (1) , litera B. din capitolul VI a fost abrogat la 30-iun-2017 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 51/2017]


c) stabileste prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, in urmatoarele situatii:


1. ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;


2. ca urmare a autosesizarii;


d) stabileste incadrarea in grad si tip de handicap, ca urmare a reevaluarii dispuse in conditiile lit. c) ;


e) participa, la solicitare, in actiuni de verificare a activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap.


(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) , Comisia superioara emite decizii dupa cum urmeaza:


a) [textul din Art. 90^2, alin. (2) , litera A. din capitolul VI a fost abrogat la 30-iun-2017 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 51/2017]


b) de reevaluare, in conditiile alin. (1) lit. c) ;


c) de incadrare/neincadrare in grad si tip de handicap, in urma reevaluarii dispuse in conditiile alin. (1) lit. c) .


(3) Modelul deciziilor prevazute la alin. (2) se aproba prin regulamentul de organizare si functionare al Comisiei superioare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.


(Din 28-iul-2016 Art. 90^2, alin. (3) din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2016)


(4) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate la sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.


(Din 15-feb-2013 Art. 90^2, alin. (4) din capitolul VI modificat de Art. VI din capitolul I, sectiunea 2 din Legea 2/2013)Articolul 903


(1) Decizia de reevaluare emisa de Comisia superioara in conditiile art. 902 alin. (1) lit. c) cuprinde recomandari cu privire la continutul dosarului de evaluare complexa si va fi transmisa directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din raza de domiciliu a persoanei, in vederea efectuarii reevaluarii de catre serviciul de evaluare complexa.


(2) Reevaluarea persoanei se va realiza in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii deciziei de reevaluare la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.


(3) In cazul in care persoana supusa reevaluarii nu se prezinta la a doua convocare a serviciului de evaluare complexa, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale.


(4) Procesul de reevaluare prevazut la alin. (2) se desfasoara in prezenta unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va elabora un referat ce va fi inaintat Comisiei superioare impreuna cu dosarul completat si raportul de reevaluare complexa elaborat de serviciul de evaluare complexa.


(5) In cazul in care persoana nu se prezinta la reevaluare in termenul prevazut la alin. (2) , in baza raportului de reevaluare al serviciului de evaluare complexa insotit de referatul reprezentantului structurii de specialitate a ministerului, Comisia superioara emite decizie de neincadrare in grad si tip de handicap.


(6) In baza raportului si a referatului prevazute la alin. (4) , Comisia superioara emite decizia de incadrare/neincadrare in grad si tip de handicap.


(7) Punerea in executare a deciziilor emise de Comisia superioara se face de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.


(Din 25-iul-2012 Art. 90^3 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 136/2012)Articolul 904


[Art. 90^4 din capitolul VI a fost abrogat la 25-iul-2012 de Art. I, punctul 10. din Legea 136/2012]Articolul 905


[Art. 90^5 din capitolul VI a fost abrogat la 25-iul-2012 de Art. I, punctul 10. din Legea 136/2012]CAPITOLUL VII: Parteneriate


Articolul 91


In activitatea de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si autoritatile administratiei publice centrale si locale intretin relatii de dialog, colaborare si parteneriat cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezinta interesele acestora, precum si cu institutiile de cult recunoscute de lege cu activitate in domeniu.Articolul 92


(1) Se infiinteaza, pe langa Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, denumit in continuare Consiliul, cu rol consultativ, in urmatoarea componenta:


a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;


b) presedintele Consiliului National al Dizabilitatii din Romania;


c) un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului;


d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;


e) un reprezentant al Ministerului Sanatatii Publice;


f) un reprezentant al unei organizatii neguvernamentale pentru protectia drepturilor omului;


g) cate un reprezentant al organismelor administratiei publice centrale si/sau locale, precum si al altor organisme de drept public sau privat din domeniu, cu statut de membri nepermanenti, in functie de problemele ce urmeaza a fi solutionate.


(2) Consiliul are urmatoarele atributii:


a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protectia persoanelor cu handicap, initiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap sau de alte autoritati competente;


b) analizeaza problematica protectiei persoanelor cu handicap si propune masuri privind imbunatatirea conditiilor de viata ale acestora;


c) sesizeaza organele competente cu privire la incalcarea drepturilor persoanelor cu handicap.


(3) Consiliul se intruneste in sedinte ordinare trimestriale, precum si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.


(4) Convocarea membrilor se realizeaza de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.


(5) Sedintele se desfasoara la sediul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sau in orice alt loc pe care aceasta il propune.


(6) Secretariatul Consiliului se asigura de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.


(7) Modul de organizare si functionare a Consiliului se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.


(Din 30-iun-2017 Art. 92, alin. (7) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 93


(1) La nivelul judetelor si sectoarelor municipiului Bucuresti se vor infiinta, pe langa directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, comitete de analiza a problemelor persoanelor cu handicap.


(2) Infiintarea, precum si modul de organizare si functionare se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.CAPITOLUL VIII: Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap


Articolul 94


(1) Protectia persoanelor cu handicap se finanteaza din urmatoarele surse:


a) bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;


b) bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;


c) bugetul de stat;


d) contributii lunare de intretinere a persoanelor cu handicap care beneficiaza de servicii sociale in centre;


e) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.


(2) Pentru a garanta primirea de catre persoanele cu handicap a sumelor reprezentand prestatii sociale, acestea vor fi constituite numai din sume provenind de la bugetul de stat si vor fi gestionate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin directiile teritoriale de munca si protectie sociala.


(3) Nivelul contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora, precum si metodologia de stabilire a acesteia se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.


(Din 30-iun-2017 Art. 94, alin. (3) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(4) Pentru anumite servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap se pot percepe taxe, in conditiile stabilite de furnizorii de servicii sociale publici sau privati acreditati, cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.Articolul 941


(1) Persoanele cu handicap grav psihic si/sau mintal asistate in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap si sustinatorii legali ai acestora sunt scutite de plata contributiei lunare de intretinere. Costurile aferente sunt sustinute din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata in conditiile legii, prin bugetele locale judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.Articolul 942


Sustinatorii legali ai adultilor cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap, care pot datora contributia lunara de intretinere, sunt:


a) sotul pentru sotie sau, dupa caz, sotia pentru sot;


b) copiii pentru parinti;


c) parintii pentru copii.


(Din 30-iun-2017 Art. 94 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 51/2017)Articolul 95


(1) Produsele si serviciile realizate de centrele pentru persoanele cu handicap, aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pot fi valorificate catre persoane fizice si juridice.


(2) Sumele obtinute in conditiile prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in subordinea careia functioneaza centrul respectiv.Articolul 96


(Din 29-iul-2009 Art. 96 din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2009)


(1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta sau, dupa caz, cofinanta programe de interes national care au ca scop integrarea, incluziunea sociala si profesionala a persoanelor adulte cu handicap, precum si cresterea calitatii vietii acestora.


(2) Programele de interes national prevazute la alin. (1) , complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale:


a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna functionare a serviciilor si centrelor care asigura ingrijirea adultilor cu handicap;


b) realizarea de studii, cercetari si publicatii in cadrul domeniului sau de activitate;


c) instruirea personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor si centrelor pentru persoanele cu handicap;


d) informarea opiniei publice despre drepturile adultilor cu handicap prin campanii de mediatizare;


e) transcrierea sau traducerea materialelor informative si culturale in sistemele de acces la informatie, specifice persoanelor incadrate in anumite categorii de handicap: alfabet Braille, inregistrari audio, scriere vizuala cu litere marite, limbaj mimico-gestual, pictograme;


f) orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.


g) dezvoltarea de servicii de asistenta vie si alte forme sau servicii de asistenta adecvata a handicapului.


(Din 08-mai-2014 Art. 96, alin. (2) , litera F. din capitolul VIII completat de Actul din Legea 55/2014)


(3) Programele de interes national prevazute la alin. (1) se aproba ca anexa la bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.


(4) Metodologia de selectare si finantare a programelor de interes national se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.


(Din 30-iun-2017 Art. 96, alin. (4) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(Din 10-iul-2018 Art. 96, alin. (4) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1680/2018)Articolul 97


(1) Finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor de interes national prevazute la art. 96 alin. (1) se asigura din urmatoarele surse:


a) bugetul de stat;


b) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;


c) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.


(2) Sumele alocate din sursele prevazute la alin. (1) vor fi cuprinse in bugetul propriu al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.


(3) In scopul finantarii programelor de interes national prevazute la art. 96 alin. (1) , Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aloca fonduri din bugetul propriu:


a) serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;


b) organismelor private autorizate, potrivit legii.


(4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe baza de conventii incheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.


(5) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta proiecte din cadrul programelor de interes national ce urmeaza sa fie realizate, pe baza de conventie, in colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autoritati sau institutii publice si organisme private autorizate, potrivit legii.


(Din 28-apr-2011 Art. 98 din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011)Articolul 98


(1) Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca si Consiliul National al Dizabilitatii din Romania pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual.


(Din 30-iun-2017 Art. 98, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(2) Sumele prevazute la alin. (1) se utilizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sumele ramase neutilizate la data incheierii exercitiului financiar se restituie la bugetul de stat.


(Din 19-nov-2012 Art. 98 din capitolul VIII modificat de Art. VIII din Ordonanta urgenta 68/2012)Articolul 99


(1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati finanteaza, in proportie de pana la 98%, prin derogare de la prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, proiecte ale organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap.


(Din 19-iul-2018 Art. 99, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 69/2018)


(2) Metodologia de selectare si finantare a proiectelor se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.


(Din 30-iun-2017 Art. 99, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 51/2017)CAPITOLUL IX: Raspunderea juridica


Articolul 100


(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:


a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1) , cu amenda de la 6. 000 lei la 12. 000 lei;


b) nerespectarea dispozitiilor art. 16-22, art. 23 alin. (1) -(2) si (4) , art. 24 alin. (1) -(6) , art. 27 alin. (1) si (2) , art. 28, art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2) , art. 33 alin. (1) -(3) , art. 34 alin. (3) , art. 37 alin. (2) , art. 51 alin. (4) -(7) , art. 54 alin. (1) -(3) , art. 55 alin. (1) -(2) , art. 61-64, art. 65 alin. (1) , (2) si (5) , art. 66-68, art. 69 alin. (1) , art. 70, 71 si art. 75 alin. (2) cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei;


(Din 19-iul-2018 Art. 100, alin. (1) , litera B. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 69/2018)


c) nerespectarea dispozitiilor art. 78 alin. (2) si (3) , cu amenda de la 20. 000 lei la 35. 000 lei;


(Din 30-iun-2017 Art. 100, alin. (1) , litera C. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 51/2017)


c1) nerespectarea dispozitiilor art. 83 alin. (1) lit. b) , cu amenda de la 6. 000 la 12. 000 lei.


(Din 30-iun-2017 Art. 100, alin. (1) , litera C. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 51/2017)


d) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amenda de la 6. 000 lei la 12. 000 lei si/sau suspendarea ori retragerea avizului de functionare;


e) nerespectarea conditiilor de autorizare in timpul functionarii ca unitate protejata autorizata, cu amenda de la 20. 000 lei la 25. 000 lei si retragerea autorizatiei de functionare;


f) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, cu amenda de la 1. 000 lei la 2. 000 lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv.


(Din 19-iul-2018 Art. 100, alin. (1) , litera F. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 69/2018)


g) propunerea de incadrare, incadrarea in grad si tip de handicap a unei persoane, cu incalcarea criteriilor medicopsihosociale aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei.


(Din 25-iul-2012 Art. 100, alin. (1) , litera G. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 136/2012)


(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. a) , b) , d) , e) si g) se fac de catre inspectorii sociali.


(Din 25-iul-2012 Art. 100, alin. (2) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 136/2012)


(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. c) se fac de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(Din 30-iun-2017 Art. 100, alin. (3) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(31) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. c1) se fac de catre personalul Inspectiei Muncii.


(Din 30-iun-2017 Art. 100, alin. (3) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 51/2017)


(4) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii contraventionale prevazute la alin. (1) lit. f) se fac de catre agentii de circulatie sau de catre personalul de control cu atributii in acest sens.


(5) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.


(6) Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


(Din 22-sep-2010 Art. 100 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 84/2010)Articolul 1001


Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2. 000 lei urmatoarele fapte:


a) nerespectarea de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 23 alin. (3) , art. 42 alin. (6) , art. 88. art. 903 alin. (2) si (7) ;


b) nerespectarea de catre comisiile de evaluare a prevederilor art. 89 alin. (1) si (4) ;


c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3) , art. 39 alin. (1) si (2) , art. 40 alin. (1) , art. 44;


d) nerespectarea de catre serviciile publice de asistenta sociala a prevederilor art. 40 alin. (2) ;


e) nerespectarea de catre consiliile judetene, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 85 alin. (5) .Articolul 1002


(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la art. 1001 se fac de catre inspectorii sociali.


(2) Constatarea contraventiilor se poate efectua si de catre celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, conform atributiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) In situatia prevazuta la alin. (2) , organul de control al Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice are obligatia de a transmite de indata procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (1) in vederea aplicarii sanctiunilor prevazute de lege.


(4) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.


(5) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de contraventie ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 1001, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.


(6) Procesele-verbale intocmite de catre personalul prevazut la alin. (1) vor fi depuse in fotocopie la entitatea controlata prevazuta de art. 1001.


(Din 01-ian-2017 Art. 100 din capitolul IX completat de Art. 22 din capitolul II din Ordonanta urgenta 82/2016)Articolul 101


(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de prestatii sociale, se recupereaza de la titularul dreptului sau de la familia acestuia, dupa caz.


(2) Sumele prevazute la alin (1) se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de beneficiar in termen de maximum 180 zile de la emiterea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei de recuperare, in conditiile legii.


(3) Pentru recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) termenul de prescriptie este cel prevazut de art. 2. 517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.


(4) In situatia in care beneficiarul dreptului a locuit singur si a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii.


(Din 12-nov-2015 Art. 101, alin. (4) din capitolul IX modificat de Art. 1 din Legea 266/2015)CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 102


Prevederile art. 43 alin. (1) si ale art. 58 alin. (4) si (5) intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.Articolul 103


La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) si e) si alin. (5) si ale art. 19 alin. (1) lit. a) -c) , e) , f) , q) si r) , care se abroga incepand cu data de 1 ianuarie 2007, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.Articolul 104


In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi si le va supune spre aprobare prin hotarare a Guvernului12) .

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...Articole Juridice

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice