Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

INTEGRAL: Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 8 din 08.01.2020


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. I. -


Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 22, literele b) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire si acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru realizarea bransamentelor la retelele de utilitati ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente bransamentelor;


. . . . . . . . . .


f) efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de construire pentru lucrarile prevazute in autorizatia de construire, numai impreuna cu receptia la terminarea lucrarilor bransamentelor la infrastructura tehnico-edilitara aferente ansamblurilor de locuinte individuale si colective, constructiilor de utilitate publica si cailor de acces;".


2. La articolul 22, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:


"f1) efectuarea receptiei finale la expirarea perioadei de garantie;".


3. La articolul 22, literele h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"h) expertizarea constructiilor, mai putin a instalatiilor/retelelor edilitare de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. (2). Modificarea instalatiilor/retelelor edilitare aferente constructiilor expertizate se realizeaza in baza unor documentatii tehnice elaborate si avizate in conformitate cu prevederile legale;


i) predarea catre proprietar a constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii si punerea in functiune a bransamentelor autorizate si definitive la retelele de utilitati publice ale infrastructurii edilitare, atat in cazul investitiilor noi, cat si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii."


4. Dupa articolul 22 se introduce o noua sectiune, sectiunea 11, cuprinzand articolul 221, cu urmatorul cuprins:


"SECTIUNEA 11


Obligatii si raspunderi ale operatorilor serviciilor de utilitati publice


Art. 221. -


Executia lucrarilor de racordare/bransare se face in baza contractelor de executie incheiate cu constructorii atestati si se realizeaza in termenele prevazute in contractul de racordare."


5. La articolul 27, literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"g) darea in folosinta a constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si punerea in functiune a bransamentelor autorizate si definitive la retelele de utilitati publice ale infrastructurii edilitare, atat in cazul investitiilor noi, cat si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii, preluarea acesteia si obtinerea autorizatiilor potrivit legii;


h) permiterea utilizarii constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si preluarea constructiei, avand puse in functiune si receptionate, de catre proprietarul investitor/proprietarul initial, toate bransamentele la utilitatile edilitare corespunzator avizelor furnizorilor de utilitati anexa la autorizatia de construire."


6. La articolul 36, partea introductiva si litera j) ale punctului I se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"I. de la 1.000 lei la 100.000 lei:


. . . . . . . . . .


j) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. f), f1) si i) si art. 27 lit. g) si h);".


Art. II. -


Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:


"(11) Pentru realizarea lucrarilor de constructii si/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/bransarea la retelele tehnico- edilitare existente in zona, acordul/autorizatia administratorului drumului se emite de autoritatile competente in numele operatorilor de retele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului si in considerarea drepturilor legale de care beneficiaza operatorul de retea. Autorizatiile de construire pentru imobil si acordul/autorizatia administratorului drumului pentru instalatiile de racordare la utilitati se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizatii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalatiei de racordare la una din utilitati nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizatii de construire pentru imobil si alte utilitati."


2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;".


3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor si siturilor;".


4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire;".


5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 7. -


(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:".


6. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:


"c1) documentatia tehnica - D.T. si pentru acordul/autorizatia administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona;".


7. La articolul 7, alineatul (164) si litera a) a alineatului (20) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(164) Pentru lucrarile la infrastructura de transport si/sau tehnico-edilitara de interes public, finantate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizatiile de construire se pot emite in baza studiului de fezabilitate sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a proiectului P.A.C./P.A.D., urmand ca avizele si acordurile prevazute de lege sa fie obtinute pana la incheierea executarii lucrarilor realizate in baza proiectului tehnic.


. . . . . . . . . .


a) sa stabileasca continutul-cadru al documentatiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, lista altor documente si conditii specifice necesare, precum si modul de calcul final al taxelor/tarifelor pentru avizele/acordurile emise, pe care le pun la dispozitia publicului si autoritatilor administratiei publice competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet si prin afisare la sediu;".


8. La articolul 11 alineatul (1), literele l) si m) se abroga.


9. La articolul 11 alineatul (7), dupa litera c) se introduc trei noi litere, literele d)-f), cu urmatorul cuprins:


"d) lucrari de bransamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;


e) lucrari de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cu acordul/autorizatia administratorului drumului;


f) montarea pe cladiri, anexe gospodaresti si pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de catre prosumatori asa cum sunt ei definiti la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau a panourilor solare pentru incalzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu instiintarea prealabila a autoritatilor administratiei publice locale si cu respectarea legislatiei in vigoare. Sistemele fotovoltaice si/sau panourile solare vor fi sustinute de o structura formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea intregului ansamblu si sa preia incarcarile rezultate din greutatea proprie a acesteia si a panourilor, precum si cele rezultate din actiunea vantului si a depunerilor de zapada."


10. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 12. -


(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii, ca urmare a introducerii actiunii de catre prefect, in urma activitatii de control a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C."


11. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei, a lucrarilor prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. b), c), e) si g) si la art. 11 alin. (7) lit. e), precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate fara solicitarea unei noi autorizatii de construire in situatiile prevazute la art. 7 alin. (15), de catre investitor si executant;".


12. La articolul 26 alineatul (2), liniuta a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"- de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), e) si e1);".


13. La articolul 27, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(3) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h), h1), i)-k) si o), se constata si se sanctioneaza de catre compartimentele de specialitate cu atributii de control ale autoritatilor administratiei publice locale ale judetelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele savarsite in unitatea lor administrativ- teritoriala sau, dupa caz, in teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.


. . . . . . . . . .


(4) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i)- k) si o) se constata si se sanctioneaza numai de catre organele de control ale Inspectoratului de Stat in Constructii."


14. La articolul 37, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(6) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza unui certificat de atestare, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau, dupa caz, a unei adeverinte/unui certificat de atestare a edificarii constructiei. In cazul constructiilor pentru care executia lucrarilor s-a realizat fara autorizatie de construire, iar implinirea termenului de prescriptie prevazut la art. 31 nu mai permite aplicarea sanctiunilor, certificatul de atestare/adeverinta privind edificarea constructiei va fi emis/emisa in baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii, inclusiv cu incadrarea in reglementarile de urbanism aprobate, care sa confirme situatia actuala a constructiilor si respectarea dispozitiilor in materie si a unei documentatii cadastrale. In situatia in care in expertiza tehnica se constata neindeplinirea tuturor cerintelor fundamentale si a celor relative la incadrarea in reglementarile de urbanism, nu se elibereaza certificatul de atestare/adeverinta privind edificarea constructiei."


15. La articolul 45, alineatele (11) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(11) Autoritatile administratiei publice de la nivel judetean si de la nivelul municipiilor resedinta de judet competente au obligatia de a organiza in cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic, denumita in continuare C.A.U., in vederea obtinerii, contra cost, in conditiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor si acordurilor necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii prin emiterea acordului unic, pe baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, insotita de documentatiile tehnice de avizare specifice, depuse in format electronic.


. . . . . . . . . .


(13) Obtinerea avizelor si acordurilor se poate realiza fie direct de catre solicitant sau imputernicitii acestora, anterior depunerii documentatiei tehnice pentru autorizarea constructiei, fie prin intermediul C.A.U. la cererea solicitantului, potrivit alin. (11)."


16. La articolul 45, dupa alineatul (14) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (15)-(115), cu urmatorul cuprins:


"(15) In situatia depunerii documentatiilor prevazute la alin. (11) exclusiv in format electronic, acestea vor fi semnate cu semnatura electronica calificata sau avansata, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, de catre toti specialistii prevazuti de lege, corespunzator dreptului de practica profesionala dobandit de acestia, documentul avand aceeasi valoare juridica cu cele din format scriptic.


(16) Relatiile functionale, atributiile, precum si asigurarea ritmicitatii functionarii C.A.U. se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, la propunerea arhitectului-sef sau a persoanei cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului conform legii.


(17) Pe baza de protocoale incheiate intre autoritatile administratiei publice locale si emitentii de avize si acorduri, C.A.U. se compune din:


a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administratiei publice locale, care asigura si secretariatul comisiei;


b) reprezentantii delegati ai tuturor societatilor care administreaza si/sau furnizeaza utilitatile urbane-avizatori;


c) reprezentantii imputerniciti ai serviciilor descentralizate ale administratiei publice centrale in domeniile prevenirii si stingerii incendiilor, apararii civile si protectiei sanatatii populatiei, prevazute de lege;


d) reprezentantii altor institutii emitente de avize si acorduri relevante, dupa caz.


(18) Secretariatul C.A.U. organizat in cadrul structurii de specialitate preia documentatiile si verifica respectarea conditiilor din certificatul de urbanism depus de solicitanti. In situatia in care documentatia depusa nu respecta cerintele urbanistice care sa permita continuarea procedurii de avizare- autorizare, returneaza solicitantului documentatia neconforma. In situatia respectarii cerintelor urbanistice, transmite documentatiile de avizare, prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ catre fiecare reprezentant al avizatorilor prevazut in certificatul de urbanism. Secretariatul C.A.U. urmareste emiterea avizelor in termenele prevazute de lege, iar in cazul depasirii acestora, sesizeaza Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. pentru aplicarea sanctiunilor conform legii.


(19) C.A.U. are caracter permanent si isi desfasoara activitatea de regula prin procedura scrisa electronica, prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ si, in situatiile in care se impune, prin reuniuni de lucru la sediul primariei/consiliului judetean. C.A.U. se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru emiterea acordurilor unice, cu respectarea termenelor legale.


(110) C.A.U. are cel putin urmatoarele atributii principale:


a) primeste, prin intermediul secretariatului, documentatiile tehnice de avizare specifice, depuse in format electronic;


b) analizeaza documentatiile in conformitate cu legislatia specifica in vederea emiterii avizelor/acordurilor;


c) in situatiile in care emitentii de avize/acorduri considera necesare completari sau modificari ale documentatiei, C.A.U. analizeaza solicitarile in cauza si modul in care acestea influenteaza conditiile tehnice impuse prin alte avize si conduc la modificarea solutiei, comunicand aceste aspecte atat solicitantului, cat si avizatorilor afectati;


d) transmite secretariatului avizele obtinute prin C.A.U. si propunerea de acord unic in vederea informarii solicitantului si continuarii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de construire.


(111) In situatia in care solicitantul opteaza pentru obtinerea avizelor si acordurilor prin intermediul C.A.U., taxele si tarifele pentru emiterea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suporta de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitentii avizelor si acordurilor, care se calculeaza potrivit reglementarilor legale specifice fiecarui domeniu de avizare si se comunica emitentilor de autorizatii de construire/desfiintare.


(112) Dupa obtinerea avizelor, autoritatea publica emite acordul unic pe baza propunerii C.A.U., in baza caruia se achita taxele aferente avizelor/acordurilor emise si se continua procedura de autorizare.


(113) Solicitantul achita la casieria primariei/consiliului judetean sau prin intermediul https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public taxele pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism in baza dispozitiilor de plata emise de catre secretariatul C.A.U. in ziua depunerii documentelor, chitantele atasandu-se la cererea pentru obtinerea avizelor si acordurilor prin intermediul C.A.U. Taxele intra intr-un cont colector (sume de mandate) de unde se vireaza catre emitentii avizelor/acordurilor in maximum 24 de ore de la primire.


(114) In vederea emiterii acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea autorizatiilor de construire, consiliile judetene si locale vor stabili taxe in conditiile legii.


(115) In cazul platilor efectuate prin https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public, acestea se vor pune la dispozitia institutiei emitente in format electronic."


Art. III. -


(1) In termen de maximum 60 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale care organizeaza C.A.U. si institutiile emitente de avize se inregistreaza in portalul P.C.U. electronic http://www.edirect.e-guvernare.ro/.


(2) Autoritatile administratiei publice locale deja inregistrate in portalul http://www.edirect.e-guvernare.ro/ creeaza un cont distinct pentru functionarea acesteia si efectuarea procedurilor specifice de avizare.


Art. IV. -


In termen de maximum 90 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei legi autoritatile administratiei publice locale impreuna cu emitentii de avize si acorduri aproba fluxurile si configurarea procedurilor specifice prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/.


Art. V. -


Prevederile art. 22 lit. f) si f1) si ale art. 36 pct. I lit. j) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate si completate prin prezenta lege, intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice