Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

INTEGRAL: OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice


Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice, in caz contrar existand riscul diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinta cea mai grava in acest caz reprezentand-o intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local.


Atragerea fondurilor europene reprezinta o prioritate pentru Romania, atat la nivelul Guvernului, cat si la nivelul structurilor de specialitate implicate in coordonarea si gestionarea acestor fonduri, avand in vedere potentialul lor de a sustine dezvoltarea pe termen scurt, mediu si lung a economiei si a societatii romanesti, in general.


Existenta litigiilor in materia achizitiilor publice, in special in ceea ce priveste procedurile/contractele de infrastructura, este un factor constant de intarziere a graficului de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene, modificarile legislative deja implementate privind termenele de solutionare a proceselor si existenta unor completuri specializate in materia achizitiilor publice fiind primii pasi in asigurarea celeritatii si eficientizarea procedurilor, oferind o anumita predictibilitate cu privire la orizontul de timp in care aceste cauze se solutioneaza, orice intarziere cauzata si de gradul de aglomerare a instantelor de judecata competente sa solutioneze astfel de litigii, fiind generatoare de costuri suplimentare.


Totodata se are in vedere cresterea volumului de munca, precum si a responsabilitatilor personalului preconizate prin modificarile propuse in ceea ce priveste asigurarea controlului ex ante al procedurilor de atribuire, in vederea punerii in aplicare a masurilor de eficientizare si flexibilizare a procesului de control ex ante exercitat de A.N.A.P., concomitent cu asigurarea stabilitatii si predictibilitatii acestui proces.


Astfel, prin Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor au fost create mecanisme suple si rapide de solutionare a cererilor si actiunilor in materia achizitiilor publice, in vederea celerizarii procedurilor.


Pentru a evita riscurile legate de posibile intarzieri in implementarea proiectelor de infrastructura indiferent de natura acestora, precum si a celor dedicate specializarii inteligente, respectiv pentru a diminua riscurile de dezangajare (peste 500 mil. euro incepand cu finalul celui de-al doilea an al perioadei de programare pentru anul anterior), dar si asupra perspectivei de dezvoltare pe termen lung a Romaniei.


Luand in considerare perioada lunga pe care o presupune procedura parlamentara, precum si faptul ca legile pentru care se aduc modificarile din prezenta ordonanta de urgenta au fost adoptate in procedura de urgenta, iar in procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesita o corelare urgenta a anumitor prevederi cu textul actului normativ in ansamblu.


Avand in vedere ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, vizeaza interesul general public, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -


Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 57, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:


"(4) Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."


2. La articolul 140, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) Masurile adoptate in conformitate cu alin. (2) se justifica in raportul procedurii prevazut la art. 216 alin. (1)."


3. Articolul 165 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 165. -


(1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:


a) fie are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat sau cu cele ale statului membru al autoritatii contractante;


b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.


(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor."


4. La articolul 167, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:


"(71) Inainte ca autoritatea contractanta sa excluda din procedura un candidat/ofertant care se afla in situatia prevazuta la art. 167 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie sa-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra ca implicarea sa in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta."


5. La articolul 171, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:


"(31) Autoritatea contractanta evalueaza masurile luate de operatorii economici si dovedite in conformitate cu prevederile alin. (3), tinand seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau abaterii avute in vedere.


(32) In cazul in care masurile prevazute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de catre autoritatea contractanta, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire."


6. La articolul 214, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Autoritatea contractanta intocmeste raportul procedurii intr-un termen care sa nu depaseasca:


a) 60 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e), g) si h);


b) 20 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. f) si i);


c) 100 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. c) si d)."


7. La articolul 214, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:


"(4) Prin exceptie de la alin. (3), in cazuri temeinic justificate si cu aprobarea conducatorului autoritatii contractante, aceasta perioada se poate prelungi o singura data fara a depasi perioada de valabilitate a ofertei, aducandu-se la cunostinta operatorilor economici implicati in procedura in termen de maximum doua zile lucratoare de la aprobarea de catre conducatorul autoritatii contractante a deciziei de prelungire.


(5) In cazul in care drept urmare a unei solutii emise de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta de judecata se dispune reevaluarea ofertelor, autoritatea contractanta reface raportul procedurii de atribuire prevazut la art. 216 alin. (1) intr-un termen care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei."


8. La articolul 221, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(7) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), o modificare a unui contract de achizitie publica/acord-cadru in perioada de valabilitate a acestuia este considerata modificare substantiala in sensul alin. (1) lit. e) atunci cand, prin aceasta modificare, contractul/acordul-cadru prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului semnat initial."


9. La articolul 221, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:


"(71) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) si (2), o modificare a unui contract de achizitie publica/acord-cadru este considerata modificare substantiala atunci cand este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:


a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;


b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-cadru initial;


c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;


d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) lit. d)."


10. La articolul 224 alineatul (1), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"l) incalcarea prevederilor art. 214 si art. 215 alin. (1)."


11. La articolul 227, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 227. -


(1) Sanctiunea contraventionala se aplica autoritatii contractante, care dispune adoptarea masurilor care se impun impotriva persoanei/persoanelor implicate in derularea achizitiei publice ce a facut obiectul contraventiei."


Art. II. -


Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 37 alineatul (3), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:


"


f) servicii de certificare si autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozitiilor legale."


2. La articolul 70, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:


"(4) Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."


3. La articolul 149, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) Masurile adoptate in conformitate cu alin. (2) se justifica in raportul procedurii prevazut de art. 230 alin. (1)."


4. Articolul 178 se modifica dupa cum urmeaza:


"Art. 178. -


(1) Entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:


a) fie are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat, sau cu cele ale statului membru al autoritatii contractante;


b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.


(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor."


5. La articolul 180, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:


"(51) Inainte ca entitatea contractanta sa excluda din procedura un candidat/ofertant care se afla in situatia prevazuta de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie sa-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra ca implicarea sa in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta."


6. La articolul 184, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:


"(31) Entitatea contractanta evalueaza masurile luate de operatorii economici si dovedite in conformitate cu alin. (3), tinand seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau abaterii avute in vedere.


(32) In cazul in care masurile prevazute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de catre entitatea contractanta, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire."


7. La articolul 227, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare intr-un termen care sa nu depaseasca:


a) 60 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 82 alin. (1) lit. a), b), e), g) si h);


b) 20 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 82 alin. (1) lit. f) si i);


c) 100 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 82 alin. (1) lit. c) si d)."


8. La articolul 227, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:


"(4) Prin exceptie de la alin. (3), in cazuri temeinic justificate si cu aprobarea conducatorului entitatii contractante, aceasta perioada se poate prelungi o singura data fara a depasi perioada de valabilitate a ofertei, aducandu-se la cunostinta operatorilor economici implicati in procedura in termen de maximum doua zile lucratoare de la aprobarea de catre conducatorul autoritatii contractante a deciziei de prelungire.


(5) In cazul in care drept urmare a unei solutii emise de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta de judecata se dispune reevaluarea ofertelor, entitatea contractanta reface raportul procedurii de atribuire prevazut la art. 230 alin. (1) intr-un termen care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei."


9. La articolul 240, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(2) Contractul/Acordul-cadru sectorial poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale, respectiv contractul/acordul-cadru sectorial modificat nu prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului semnat initial.


(3) Fara a aduce atingere prevederilor art. 235-241, modificarea unui contract/acord-cadru sectorial in perioada de valabilitate este considerata substantiala atunci cand este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:


a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;


b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului/acordului-cadru sectorial in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul sectorial/acordul-cadru initial;


c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului/acordului-cadru sectorial;


d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1)."


10. La articolul 245 alineatul (2), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"j) incalcarea prevederilor art. 227."


11. La articolul 248, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 248. -


(1) Sanctiunea contraventionala se aplica entitatii contractante, care dispune adoptarea masurilor care se impun impotriva persoanelor/persoanelor implicate in derularea achizitiei publice ce a facut obiectul contraventiei."


Art. III. -


Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) litera f), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) litera a) si litera b), la articolul 36 alineatul (6) litera a) si litera c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductiva, la articolul 65, la articolul 70 alineatul (1), la articolul 79 alineatul (1), la articolul 80 alineatul (1), alineatul (2) si alineatul (4), la articolul 81 alineatul (1) partea introductiva, la articolul 83, la articolul 104, precum si la capitolul II sectiunea 1, sintagma "entitatile contractante" se inlocuieste cu sintagma "autoritatile/entitatile contractante".


2. La articolul 5 alineatul (1) litera g) si litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) si litera b), precum si la capitolul I sectiunea a 3-a paragraful 2, sintagma "entitati contractante" se inlocuieste cu sintagma "autoritati/entitati contractante".


3. La articolul 5 alineatul (1) litera m) si litera q), la articolul 7 alineatul (1) si alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1) partea introductiva, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la articolul 13 alineatul (1) si alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) si alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (3) si alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) si alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) si litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (1) si alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) si alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductiva si litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) si alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) si alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) si alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) si alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) si alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea introductiva si litera a), la articolul 71 alineatul (1), alineatul (2) partea introductiva si alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductiva si litera a), la articolul 74 alineatul (1) si alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1) si alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c), litera d) si litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) si alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) si alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 alineatul (2) litera b) si alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1) partea introductiva si alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96 alineatul (1) si alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) si alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 105 alineatul (1) partea introductiva, litera a) si litera c), la articolul 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) si alineatul (3), la articolul 110 alineatul (1) partea introductiva si alineatul (2) si la articolul 111 alineatul (1), sintagma "entitatea contractanta" se inlocuieste cu sintagma "autoritatea/entitatea contractanta".


4. La articolul 5 alineatul (1) litera n), litera z) si litera ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) si litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) litera g) si litera h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 alineatul (2) si alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 si la articolul 110 alineatul (1) partea introductiva, sintagma "entitatii contractante" se inlocuieste cu sintagma "autoritatii/entitatii contractante".


5. La articolul 7 alineatul (1), la articolul 81 alineatul (1) litera f), la articolul 87 alineatul (1) si la articolul 103 litera a), sintagma "entitate contractanta" se inlocuieste cu sintagma "autoritate/entitate contractanta".


6. La articolul 36 alineatul (5) litera a) si litera c), sintagma "entitatilor contractante" se inlocuieste cu sintagma "autoritatilor/entitatilor contractante".


7. La articolul 36 alineatul (1) partea introductiva, la alineatul (3) si la alineatul (4) partea introductiva, sintagma "entitate contractanta" se inlocuieste cu sintagma "autoritate contractanta in sensul art. 9 sau entitate contractanta".


8. La articolul 36 alineatul (2), la alineatul (4) litera a), alineatul (7) si alineatul (8), sintagma "entitatea contractanta" se inlocuieste cu sintagma "autoritatea contractanta in sensul art. 9 sau entitatea contractanta".


9. La articolul 36 alineatul (5), sintagma "entitatile contractante" se inlocuieste cu sintagma "autoritatile contractante in sensul art. 9 sau entitatile contractante".


10. La articolul 27 alineatul (1) litera a) si la articolul 36 alineatul (6), sintagma "entitati contractante" se inlocuieste cu sintagma "autoritati contractante in sensul art. 9 sau entitati contractante".


11. La articolul 51 alineatul (5) si la articolul 111 alineatul (3), sintagma "autoritatii contractante" se inlocuieste cu sintagma "autoritatii/entitatii contractante".


12. La articolul 71 alineatul (4) si la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma "autoritatea contractanta" se inlocuieste cu sintagma "autoritatea/entitatea contractanta".


13. Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 83. -


Autoritatile contractante prevazute la art. 9 si entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care iau cunostinta ca operatorul economic respectiv se afla, avand in vedere faptele comise sau omise, fie inaintea, fie in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 79, art. 80 alin. (1) si (2)."


14. La articolul 86, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) In sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii, nu confera autoritatii/entitatii contractante o libertate de alegere nelimitata si se pot referi la oricare dintre urmatoarele:


a) gradul de preluare a unor riscuri de catre concesionar;


b) nivelul platilor actualizate efectuate de catre entitatea contractanta;


c) nivelul tarifelor de utilizare;


d) modalitatea de executie a lucrarilor/prestare a serviciilor bazata pe indicatori de performanta de ordin calitativ, tehnic, functional, financiar etc.;


e) modul de asigurare a protectiei mediului;


f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;


g) nivelul redeventei;


h) durata concesiunii;


i) inovarea."


15. La articolul 87, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:


"(3) In situatia prevazuta la alin. (1), daca criteriile de atribuire au fost publicate la momentul publicarii anuntului de concesionare, autoritatea/entitatea contractanta publica un nou anunt de concesionare, cu respectarea termenelor minime mentionate la art. 54 alin. (1).


(4) Modificarea ordinii criteriilor de atribuire in situatia prevazuta la alin. (1) nu conduce la discriminare."


Art. IV. -


Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"a) act al autoritatii contractante - orice act, orice operatiune care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de legislatia in materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul unei proceduri de atribuire, fara a include achizitia directa, prevazute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;".


2. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) In cazul prevazut la alin. (4), persoana care se considera vatamata si care a depus contestatie la Consiliu nu are obligatia de a plati taxa judiciara de timbru prevazuta la art. 521."


3. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


"(2) In cazul in care contestatia priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata in sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP, data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire."


4. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) In cazul procedurilor a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, masurile adoptate potrivit alin. (1) se comunica contestatorului si celorlalti operatori economici implicati in procedura, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii lor prin orice mijloc de comunicare prevazut de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz."


5. La articolul 16, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(2) In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa o publice in SEAP.


(3) In cazul procedurilor de atribuire a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica contestatia si celorlalti operatori economici interesati/implicati in procedura, in termen de o zi lucratoare de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevazut de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz."


6. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


(3) Pana la solutionarea contestatiei de catre Consiliu, operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire, respectiv, dupa caz, operatorii economici participanti la procedura de atribuire pot formula, cu instiintarea partilor cauzei, cerere de interventie voluntara in litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in termen de 10 zile de la data publicarii in SEAP a contestatiei. In cazul procedurilor a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, termenul de 10 zile se calculeaza de la data comunicarii contestatiei."


7. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 19. -


(1) La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala."


8. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 24. -


(1) Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii, in conditiile art. 18 alin. (2), a dosarului achizitiei publice, al achizitiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv in termen de 10 zile lucratoare in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei."


9. La articolul 44, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Presedintele Consiliului trebuie sa fie licentiat in drept, cu o vechime de cel putin 12 ani in domeniul juridic, din care cel putin 3 ani in functia de consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice."


10. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Membrii Consiliului sunt selectionati pe baza aptitudinilor profesionale si a bunei reputatii. Candidatii trebuie sa aiba studii universitare, o vechime de 10 ani in domeniul juridic, economic sau tehnic, precum si o experienta de cel putin 3 ani in domeniul achizitiilor publice."


11. La articolul 46, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Personalul tehnico-administrativ are calitatea de personal contractual si/sau functionari publici si este salarizat potrivit reglementarilor aplicabile personalului contractual si/sau functionarilor publici din cadrul administratiei publice centrale."


12. La articolul 46, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"


(21) Membrilor Consiliului le sunt aplicabile toate drepturile, beneficiile si obligatiile specifice functiei publice."


13. La articolul 48, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


"(3) Verificarea anuala a starii de sanatate aprofundata a consilierilor de solutionare include si examen psihologic si, dupa caz, examen psihiatric la indicatia medicului de medicina muncii."


14. Dupa articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu urmatorul cuprins:


"Art. 481. -


(1) Constatarea abaterilor disciplinare savarsite de membrii Consiliului revine comisiei de disciplina care se constituie in cadrul Consiliului.


(2) Comisia de disciplina are un numar de 3 membri, dintre care unul este numit de presedintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simpla, si un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


(3) La propunerea comisiei de disciplina, sanctiunile disciplinare se aplica de presedintele Consiliului, cu exceptia sanctiunii destituirii din functia publica, care se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica."


15. La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa o publice in SEAP".


16. La articolul 50, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) In cazul procedurilor de atribuire a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica contestatia si celorlalti operatori economici interesati/implicati in procedura, in termen de o zi lucratoare de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevazut de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz."


17. La articolul 50, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(7) Prevederile art. 17 alin. (3) si art. 19 alin. (1) se aplica in mod corespunzator."


18. La articolul 51, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile lucratoare de la comunicare. Recursul se judeca de sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, in complet specializat in achizitii publice."


19. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu urmatorul cuprins:


"Art. 52. -


(1) Contestatia introdusa la instanta judecatoreasca competenta se taxeaza conform prevederilor art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.


(2) Recursul formulat impotriva hotararii de solutionare a contestatiei se taxeaza cu 50% din taxa prevazuta la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.


(3) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru prevazuta la alin. (2) recursurile formulate de autoritatile contractante.


(4) Prevederile art. 56 alin. (5) sunt aplicabile in mod corespunzator."


20. La articolul 55, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(3) Hotararea pronuntata in cazul litigiilor de la art. 53 alin. (1) poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile lucratoare de la comunicare, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 30 de zile lucratoare de la data sesizarii legale a instantei.


(4) Calea de atac prevazuta la alin. (3) si (31) suspenda executarea si se judeca de urgenta si cu precadere, fiind aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 50 alin. (5) si (6).


(5) In caz de admitere a recursului, respectiv a apelului, instanta rejudeca, in toate cazurile, litigiul in fond."


21. La articolul 55, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:


"(31) Hotararea pronuntata in cazul litigiilor de la art. 53 alin. (11) poate fi atacata numai cu apel, in termen de 10 zile de la comunicare, la instanta ierarhic superioara. Apelul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 30 de zile lucratoare de la data sesizarii legale a instantei."


22. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 56. -


(1) Cererile introduse la instantele judecatoresti potrivit prevederilor prezentului capitol se taxeaza cu 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care procedura de atribuire este organizata pe loturi, taxele de timbru se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot contestat. In cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul taxei judiciare se raporteaza la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intentioneaza a se atribui in baza acordului-cadru respectiv.


(3) Recursul/apelul se taxeaza cu 50% din taxa prevazuta la alin. (1) si/sau alin. (2), dupa caz.


(4) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru prevazuta la alin. (1) si/sau alin. (2) recursurile formulate de autoritatile contractante.


(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare."


23. La articolul 611, alineatele (1), (2), (5) - (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(1) Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sesizarii Consiliului, o cautiune stabilita dupa cum urmeaza:


a) 2% din valoarea estimata a contractului, in cazul in care aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei;


b) 2% din valoarea ofertei declarate castigatoare in cadrul raportului procedurii, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 88.000 lei;


c) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei;


d) 2% din valoarea ofertei declarate castigatoare in cadrul raportului procedurii, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 880.000 lei.


(2) In cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raporteaza la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intentioneaza a se atribui in baza acordului-cadru respectiv.


. . . . . . . . . .


(5) Cautiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii CNSC. Cautiunea nu se restituie celui care a depus-o in masura in care autoritatea contractanta face dovada ca asupra acesteia a formulat cerere in fata instantei pentru plata despagubirii cuvenite pana la implinirea termenului de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.


(6) Cererea de restituire se depune la CNSC si la autoritatea contractanta dupa expirarea termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cautiunea se restituie de indata daca autoritatea contractanta declara in mod expres ca nu urmareste obligarea contestatorului care a constituit cautiunea la despagubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestatiei.


(7) Consiliul, dupa caz, se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu respectarea principiilor reglementate la art. 15, in termen de 5 zile, printr-o incheiere supusa plangerii la instanta competenta potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) in termen de 5 zile de la comunicare. Plangerea este suspensiva de executare."


24. La articolul 611, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:


"(21) In cazul unei proceduri de atribuire impartite pe loturi, prevederile alin. (1) se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot contestat.


(22) In cazul in care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizata pe loturi, prevederile alin. (1) se raporteaza la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intentioneaza a se atribui in baza acordului-cadru respectiv aferent fiecarui lot contestat."


25. Articolul 612 se abroga.


26. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu urmatorul continut:


"Art. 681. -


Nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege ori a dispozitiilor cuprinse in prezenta lege privind solutiile ori masurile ce pot fi dispuse de instanta constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii."


Art. V. -


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"h) control ex ante-control privind aspectele de calitate si aspectele de regularitate, asa cum sunt definite de prezenta ordonanta de urgenta."


2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonante de urgenta si normelor metodologice aferente cu privire la emiterea avizului conform final, precum si pentru derularea procedurii de conciliere, nu sunt incluse in termenele prevazute pentru intocmirea raportului procedurii de catre autoritatile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 si Legii nr. 100/2016."


3. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta vizeaza verificarea conformitatii cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul achizitiilor publice/sectoriale/concesiuni, din punctul de vedere al regularitatii si calitatii, pe baza de liste de verificare.


(3) Controlul ex ante prevazut la alin. (1) se exercita de ANAP in mod selectiv, pe baza unei metodologii de selectie, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3)."


4. La articolul 6, alineatul (2) litera a) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"


(2) Controlul de calitate si regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevazut la alin. (1) lit. a), presupune:


a) verificarea conformitatii cu dispozitiile legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale, respectiv concesiuni de servicii sau lucrari a documentatiei de atribuire, impreuna cu strategia de contractare si celelalte documente ce o insotesc, a anuntului de tip erata, precum si a propunerilor de raspuns ale autoritatii contractante la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici si a oricaror informatii suplimentare publicate de aceasta in relatie cu respectiva documentatie de atribuire, cu exceptia studiului de fundamentare prevazut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;


. . . . . . . . . .


(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevazute la art. 2 alin. (1) lit. g), cu exceptia procedurilor prevazute la art. 68 alin. (2) lit. b) si art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c) -d) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 82 alin. (11) lit. b) si art. 117 alin. (1) lit. d), g), h), i) si j) din Legea nr. 99/2016."


5. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Metodologia de selectie trebuie sa asigure realizarea controlului prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de maximum 10% din totalul procedurilor de atribuire ce pot face obiectul controlului ex ante conform art. 6 alin. (3), aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimata mai mare decat pragul stabilit de legislatie pentru realizarea achizitiei directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se incadreaza in categoriile cu riscul cel mai mare, asa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."


6. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 9. -


(1) Autoritatea contractanta selectata in vederea realizarii controlului ex ante va fi instiintata anterior inceperii activitatii de control, prin intermediul SEAP, in termen de doua zile lucratoare de la incarcarea documentatiei de atribuire in SEAP/transmiterea notificarii privind intentia de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fara publicare prealabila."


7. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:


"(11) In cazul instiintarilor aferente verificarii intentiilor de realizare a modificarilor contractuale si a negocierilor fara publicare/invitatie prealabila, acestea se vor transmite prin orice mijloace de comunicare prevazute la cap. II sectiunea 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz ca prevederile art. 24 alin. (2) si (3) din prezenta ordonanta de urgenta nu sunt operationale/aplicabile."


8. La articolul 10 alineatul (1), partea introductiva si litera d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"Art. 10. -


(1) Autoritatea contractanta initiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru realizarea controlului ex ante are obligatia de a pune la dispozitia ANAP, prin intermediul SEAP sau prin alte mijloace electronice daca din motive de natura tehnica, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii, urmatoarele informatii si/sau documente:


. . . . . . . . . .


d) copii ale documentelor prin care se formalizeaza deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, impreuna cu justificarile aferente, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea acestora;".


9. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ANAP cu privire la masurile de remediere intreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificarii prevazute la art. 7 alin. (6), in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii acestora."


10. Denumirea sectiunii a 3-a de la capitolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"SECTIUNEA a 3-a


Desfasurarea activitatii de control al documentatiei de atribuire, a anuntului de tip erata si a solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare"11. La articolul 11 alineatul (1), partea introductiva, precum si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"Art. 11. -


(1) In desfasurarea activitatii de control ex ante din cadrul etapei prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP efectueaza controlul de calitate si regularitate o singura data, a:


a) documentatiei de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru verificare, inainte de transmiterea spre publicare a anuntului de participare/de participare simplificat/de concurs;


b) anuntului de tip erata, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de catre autoritatea contractanta spre publicare in SEAP;".


12. La articolul 11, alineatele (2) si (3) se abroga.


13. La articolul 12 alineatul (1), partea introductiva si literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"Art. 12. -


(1) In desfasurarea activitatii de control ex ante al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor si atribuire a contractului, personalul ANAP efectueaza controlul de calitate si regularitate a concluziilor si emite o singura data, pe fiecare faza a acestui proces, un aviz conform astfel:


a) componenta comisiei de evaluare si concluziile comisiei de evaluare privind indeplinirea conditiilor de forma aferente depunerii ofertelor/candidaturilor si a criteriilor de calificare/selectie de catre ofertanti/candidati/subcontractanti/terti sustinatori conform informatiilor din DUAE;


. . . . . . . . . .


d) concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru indeplinirea criteriilor de calificare/selectie prezentate de catre candidatii ce urmeaza a fi selectati conform regulilor prevazute in documentatia de atribuire in cadrul procedurilor care prevad o etapa de preselectie, respectiv de ofertantul/ofertantii ce urmeaza a fi declarat/declarati castigator/castigatori in urma aplicarii criteriului de atribuire, concluziile incluse in raportul procedurii de atribuire, precum si neconformitatile neremediate de la momentul initierii controlului ex ante."


14. La articolul 12 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:


"e) concluziile finale ale comisiei de evaluare privind analiza neconformitatilor constatate si neremediate din Avizele conform conditionate, anterior emise de ANAP."


15. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 13. -


(1) In desfasurarea activitatii de control prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP verifica documentele prin care se formalizeaza deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare faza a procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor aferenta procedurilor de atribuire selectate, inclusiv in ceea ce priveste aplicarea criteriului de atribuire si stabilirea ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori."


16. La articolul 14, alineatele (2) si (7) se abroga.


17. La articolul 14, alineatele (3), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(3) Autoritatea contractanta poate decide publicarea anuntului de participare/anuntului de participare simplificat/anunt de concesionare/anunt de concurs, cu sau fara remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform conditionat emis ca rezultat al controlului ex ante exercitat in conformitate cu prevederile art. 11, avand obligatia de a publica avizul conform emis.


(4) Autoritatea contractanta poate decide continuarea derularii procedurii de atribuire cu sau fara remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform conditionat, avand obligatia de a publica avizul conform final odata cu publicarea raportului procedurii, respectiv in ziua transmiterii comunicarilor privind rezultatul procedurii.


. . . . . . . . . .


(6) In cazul procedurilor de negociere fara publicare prealabila, autoritatea contractanta are obligatia de a publica in SEAP avizul conform final, impreuna cu un anunt de transparenta, si se comunica tuturor participantilor la procedura de atribuire, impreuna cu rezultatul procedurii.


18. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 15. -


Procesul de control ex ante este limitat la aspectele verificate si constatate in baza listelor de verificare ale ANAP si nu exonereaza de raspundere autoritatea contractanta in raport cu actiunile si deciziile adoptate de aceasta in procesul de atribuire si/sau modificare a contractului in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile."


19. La articolul 16, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"


Art. 16. -


(1) In cazul in care autoritatea contractanta are obiectii cu privire la constatarile si/sau masurile de remediere dispuse referitoare la aspectele de calitate, identificate de catre ANAP ca urmare a activitatii de control ex ante al procesului de atribuire, se poate demara procedura de conciliere.


(2) Procedura de conciliere poate fi declansata de autoritatea contractanta numai cu privire la aspectele de calitate prevazute in avizul conform conditionat emis de ANAP in legatura cu care autoritatea contractanta are obiectii, nefiind aplicabila rezultatelor verificarilor aspectelor de regularitate."


20. La articolul 18, alineatul (3) literele a) si b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) In situatia in care decizia de conciliere este adoptata ca urmare a examinarii pe fond a cererii de conciliere, aceasta trebuie sa fie emisa intr-o perioada cuprinsa intre:


a) 10-15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de conciliere, daca ANAP nu are nevoie de informatii suplimentare de la autoritatea contractanta;


b) 5-10 zile lucratoare de la data primirii ultimelor informatii suplimentare de la autoritatea contractanta, daca ANAP are nevoie de informatii suplimentare."


21. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Dupa adoptarea deciziei de conciliere de catre ANAP:


a) constatarile si/sau masurile de remediere dispuse prin avizul conform conditionat emis initial de controlul ex ante sunt mentinute, in cazul respingerii cererii de conciliere;


b) constatarile si/sau masurile de remediere dispuse de controlul ex ante vor fi modificate, partial sau total, in conformitate cu solutia adoptata in decizia de conciliere, urmand ca ANAP sa emita un nou aviz conform care il va inlocui pe cel initial, in cazul admiterii partiale/admiterii cererii de conciliere."


22. La articolul 26, alineatul (1) litera a) se abroga.


Art. VI. -


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, aprobata prin Legea nr. 244/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, denumita in continuare ANAP, se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea atributiilor, activitatii, a posturilor si a personalului de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare UCVAP, si de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice."


2. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 4. -


(1) ANAP este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului."


3. La articolul 5, alineatele (11) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(11) La nivelul ANAP functioneaza un comitet decizional format cel putin din reprezentantii functiilor de reglementare, monitorizare, control ex ante, supervizare si conciliere, nominalizati prin ordin al presedintelui ANAP.


. . . . . . . . . .


(7) Finantarea ANAP se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."


Art. VII. -


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, aprobata prin Legea nr. 195/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 932 din 29 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1 alineatul (1), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"b) furnizarea de produse sensibile, inclusiv orice fel de piese de schimb, componente si/sau subansambluri ale acestora, inclusiv privind infrastructura informatica critica de interes national, avand in vedere sensibilitatea informatiilor vehiculate prin intermediul acesteia;


. . . . . . . . . .


d) lucrari si servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrari si servicii cu caracter sensibil, inclusiv privind infrastructura informatica critica de interes national, avand in vedere sensibilitatea informatiilor vehiculate prin intermediul acesteia."


2. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) In domeniul specific al securitatii nonmilitare, prezenta ordonanta de urgenta se aplica achizitiilor care au caracteristici similare cu cele ale achizitiilor din domeniul apararii si care prezinta un caracter la fel de sensibil. Aceste conditii pot fi indeplinite in special in domeniile in care fortele militare si cele nonmilitare indeplinesc aceleasi misiuni si/sau in cazul in care obiectivul achizitiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene si/sau a statului roman in interiorul ori in afara granitelor acestuia impotriva unor amenintari grave provenite de la entitati nonmilitare si/sau neguvernamentale. Acest domeniu poate include, spre exemplu, protectia frontierelor, activitati de politie si misiuni de gestionare a crizelor, precum si protectia infrastructurilor critice, inclusiv infrastructurile informatice critice de interes national, in conditiile legii."


3. La articolul 3, dupa punctul 17 se introduc doua noi puncte, punctele 171 si 172, cu urmatorul cuprins:


"


171. Infrastructura informatica - sisteme informatice interconectate prin linii de comunicatii (fibra optica, linii satelitare, conexiuni in spectrul radio, linii terestre etc.), utilizate pentru a furniza servicii informatice;


172. Infrastructura informatica critica de interes national - infrastructura informatica esentiala pentru mentinerea functiilor vitale ale societatii, a sanatatii, sigurantei, securitatii, bunastarii sociale ori economice a persoanelor si a carei perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel national ca urmare a incapacitatii de a mentine respectivele functii, respectiv infrastructurile de cloud guvernamental si infrastructurile asociate acestora."


4. La articolul 3, punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"28. produse sensibile, lucrari sensibile si servicii sensibile - produse, lucrari si servicii destinate utilizarii in scopuri de securitate, care implica, necesita si/sau contin informatii clasificate, inclusiv infrastructura informatica si infrastructura informatica critica de interes national;".


5. La articolul 22, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"a) Contractelor pentru care aplicarea prezentei ordonante de urgenta ar obliga statul roman sa ofere informatii a caror divulgare este considerata ca fiind contrara intereselor sale fundamentale de securitate. Divulgarea informatiilor in legatura cu infrastructura informatica critica implicata in furnizarea oricaror servicii publice electronice tip eGuvernare poate fi contrara intereselor esentiale ale sigurantei de stat."


6. La articolul 107, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


"(3) In cazurile in care sunt aplicabile dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, in privinta proiectelor din domeniul TIC, autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru in urma derularii procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Acordul-cadru va viza selectarea ofertantilor avand capacitatea tehnica necesara derularii proiectelor TIC in vederea indeplinirii obiectivelor generale si obiectivelor specifice stabilite de autoritatea contractanta. Cu ofertantii selectati se va derula procedura reluarii competitiei pentru fiecare contract subsecvent in vederea dezvoltarii si fixarii solutiei tehnico- economice ce va fi implementata ca urmare a atribuirii contractelor subsecvente."


7. La articolul 109, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:


"(11) In cazurile in care sunt aplicabile dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, in privinta proiectelor din domeniul TIC, critice de interes national, avand in vedere specificul acestor proiecte, autoritatea contractanta poate sa incheie un acord- cadru cu ofertantii selectati pentru o perioada de cel mult 10 ani. Autoritatea are obligatia justificarii duratei pentru care intentioneaza sa incheie un acord-cadru, justificarea fiind inclusa in anuntul de atribuire."


8. Dupa articolul 116, se introduce un nou articol, articolul 1161, cu urmatorul cuprins:


"Art. 1161. -


Pentru proiectele TIC, critice de interes national, proiectele si solutiile asociate tehnic acestora, la reluarea competitiei autoritatea contractanta va stabili un dialog cu ofertantii in privinta definitivarii si fixarii obiectivelor specifice si indicatorilor de performanta ce trebuie indepliniti de solutiile ofertate. Autoritatea contractanta va atribui contractul subsecvent celei mai bune solutii din punct de vedere tehnico- economic."


Art. VIII. -


Anexa nr. VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La capitolul I litera A punctul I, dupa punctul 42 de la nota se introduce un nou punct, punctul 43, cu urmatorul cuprins:


"43. Prevederile pct. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici din cadrul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice."


2. La capitolul II litera A punctul I, dupa punctul 5 de la nota se introduce un nou punct, punctul 6, cu urmatorul cuprins:


"6. Prevederile pct. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator si personalului contractual din cadrul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice."


Art. IX. -


Incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru personalul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice se aplica in mod corespunzator prevederile art. 45 din Legea nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020.


Art. X. -


(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se suplimenteaza numarul de posturi pentru instantele judecatoresti cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi fiind repartizate Curtii de Apel Bucuresti si 10 posturi Tribunalului Bucuresti. Aceste posturi vor fi alocate exclusiv completurilor specializate in achizitii publice care solutioneaza cereri ce corespund tipurilor de actiuni prevazute de Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in special celor care pun in discutie fonduri europene.


(2) In situatia in care, la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), in bugetul ordonatorului principal de credite nu sunt prevazute fonduri pentru finantarea posturilor respective, finantarea acestora se va realiza din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pana la data primei rectificari bugetare.


(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in bugetul de stat modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor alineatului (1).


Art. XI. -


(1) Procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman supuse legislatiei in vigoare la data initierii acestora.


(2) Prin procedura de atribuire in curs de desfasurare se intelege orice procedura pentru care s-a transmis un anunt de participare sau, dupa caz, un anunt de participare simplificat, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


(3) Contestatiile, procesele si cererile aflate in curs de solutionare in fata Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor sau, dupa caz, a instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa se judece in conditiile si cu procedura prevazute de legea in vigoare la data la care au fost incepute.


(4) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Operatorul SEAP are obligatia de a lua masurile necesare pentru a adapta sistemul electronic in vederea implementarii masurilor necesare ca urmare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, intr-un termen, calculat pe zile lucratoare, de 30 de zile.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice