Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

INTEGRAL: OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei


Ordonanta de urgenta nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Avand in vedere instituirea starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,


tinand cont de necesitatea intensificarii eforturilor in vederea executarii misiunilor pe domeniul ordine si siguranta publica/situatii de urgenta, precum si a altor misiuni cu caracter special determinate de specificul situatiei de criza pe fondul raspandirii epidemiei COVID-19,


pornind de la faptul ca actualul cadru normativ care reglementeaza regimul disciplinar al personalului militar si politistilor, reprezentat de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului si Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, toate cu modificarile si completarile ulterioare, nu este adaptat situatiei nou-aparute si nu contine norme cu caracter preventiv care sa conduca la adaptarea comportamentului personalului in cauza, in conditiile in care, cu titlu general, imperativul mentinerii unui climat profesional corespunzator reclama necesitatea stabilirii unor norme juridice care sa consolideze mecanismele cercetarii disciplinare constituite in acest scop,


tinand seama de faptul ca toate aceste aspecte pot constitui o vulnerabilitate a modului de interventie a structurilor implicate in asigurarea ordinii si sigurantei publice/situatiilor de urgenta, vazand faptul ca situatiile descrise reclama responsabilitati institutionale, care nu pot fi amanate, pentru adaptarea la cerintele operative,


luand in considerare faptul ca lipsa unor instrumente juridice produce consecinte negative in privinta functionarii institutiilor statului si, implicit, afecteaza capacitatea de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetateni, intervine asadar obligatia autoritatilor statului de a inlatura aceasta vulnerabilitate printr-o interventie legislativa care sa asigure functionalitatea prevederilor statutare, avand in vedere necesitatea de a genera, prin masuri imediate, un nivel ridicat de atractivitate care sa determine, in plan social, interesul cetatenilor sau/si al rezervistilor militari de a se alatura scopului comun de mentinere a climatului de ordine si siguranta publica, in conditiile starii de urgenta, precum si de prevenire a extinderii raspandirii epidemiei COVID-19, se impune o interventie rapida care sa asigure implementarea eficienta a dispozitiilor art. 6 si 16 din Decretul nr. 195/2020.


Tinand cont de faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public, iar in contextul aratat demersul nu poate fi amanat existand riscul unor blocaje sau disfunctionalitati institutionale, precum si faptul ca aceste elemente constituie situatii de urgenta, extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -


Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 19. -


Pe timpul starii de urgenta si de asediu, comandantii/sefii structurilor militare pot dispune intreruperea concediilor de odihna, de odihna suplimentare, fara plata, de studii si pentru formare profesionala ale cadrelor militare in activitate din subordine, in functie de nevoile institutiilor militare.


Pe timpul starii de urgenta, comandantii/sefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totala sau partiala a concediilor de odihna/de odihna suplimentare pentru cadrele militare in activitate din subordine.


La declararea mobilizarii sau a starii de razboi, concediile de odihna, de odihna suplimentare, fara plata, paternal, de acomodare, pentru cresterea copilului, de studii, pentru formare profesionala, vacantele si permisiile se intrerup, cadrele militare in activitate fiind obligate sa se prezinte la unitatile militare de care apartin, in cel mai scurt timp posibil.


Pe timpul mobilizarii si pe timp de razboi, cadrelor militare in activitate si celor in rezerva, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii si concedii, potrivit ordinului ministrului apararii nationale.


Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantii/sefii stabilesc programul de lucru al cadrelor militare, in functie de evolutia situatiei si misiunile incredintate.


Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, cadrele militare pot efectua deplasari in alte garnizoane sau unitati administrativ-teritoriale, altele decat cele din care face parte unitatea militara in care isi desfasoara activitatea, ori pot parasi teritoriul national, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei."


2. La articolul 29, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:


"i) pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, primirea in audienta si solutionarea petitiilor se suspenda."


3. La articolul 351, dupa alineatul 3 se introduc trei noi alineate, alineatele 4-6, cu urmatorul cuprins:


"Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, sanctiunile disciplinare pentru cadrele militare in activitate se aplica astfel:


a) avertismentul sau mustrarea scrisa - de catre comandantii/sefii nemijlociti si superiorii acestora;


b) diminuarea soldei de functie sau de comanda - de catre comandantii de brigazi/similare si superiorii acestora;


c) amanarea inaintarii in gradul urmator - comandantii de divizii/similare, comandantul Comandamentului fortelor pentru operatii speciale si comandantul Comandamentului apararii cibernetice si superiorii acestora;


d) retrogradarea in functie - sefii categoriilor de forte, comandantul Comandamentului logistic intrunit, comandantul Comandamentului comunicatiilor si informaticii.


Sefii structurilor centrale aplica sanctiunile prevazute la alin. 4 pentru intregul personal militar din subordine.


Dispozitiile alin. 4 si 5 se aplica in mod corespunzator Serviciului de Informatii Externe, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, functiile similare celor prevazute la alin. 4 fiind echivalate prin ordin al conducatorului institutiei."


4. La articolul 352, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul cuprins:


"La stabilirea sanctiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantul/seful cu competente de aplicare a acesteia are in vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinara si efectele produse de aceasta, prin raportare la imprejurarea in care aceasta a fost savarsita."


5. La articolului 353, dupa alineatul 3 se introduc doua noi alineate, alineatele 4 si 5, cu urmatorul cuprins:


"Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, prin exceptie de la prevederile alin. 2 si 3, comandantii/sefii aplica sanctiunile disciplinare in mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetari disciplinare pentru fundamentarea deciziei.


Pentru efectuarea cercetarii disciplinare prevazute la alin. 4, comandantii/sefii desemneaza, in functie de complexitatea faptelor, un ofiter sau o comisie, care intocmeste si prezinta un raport, in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnarii."


6. Dupa articolul 3512 se introduc doua noi articole, articolele 3513 si 3514, cu urmatorul cuprins:


"Art. 3513. -


Pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, procedura disciplinara nu se suspenda, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmarire penala.


Art. 3514. -


Actul administrativ prin care se aplica sanctiunea pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi produce efecte de la data comunicarii acestuia si poate fi contestat direct la instanta de contencios administrativ, potrivit legii."


7. La articolul 76, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:


"Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, mutarea cadrelor militare dintr-o unitate in alta, precum si in cadrul aceleiasi unitati poate fi efectuata ori de cate ori este nevoie."


8. La articolului 85, alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, cadrele militare nu se trec in rezerva in conditiile alin. 1 lit. a), a1), c), d), e), e1), g), h), i), i1) si j)."


9. La articolul 109, alineatele 3 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"Dispozitiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. A1, lit. B lit. a) si b), art. 5 alin. 2, art. 351 alin. 4 si 5, art. 36 alin. 1 lit. i) si alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 411, art. 48 alin. 2 si 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art. 751, art. 771 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e1) si art. 1081 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apararii Nationale."


. . . . . . . . . .


Dispozitiile art. 2 alin. 2, art. 3513, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata indeplinirii functiei, art. 56-59, art. 62, art. 771 alin. 1, art. 80 si 81 nu se aplica ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din structurile Ministerului Apararii Nationale."


Art. II. -


Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 276, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


"(3) Prin exceptie de la alin. (2), in situatia instituirii starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, pentru delegarea dispusa in conditiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al politistului."


2. La articolului 279, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia instituirii starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, detasarea poate fi dispusa fara acordul politistului pentru o perioada de cel mult 12 luni, fara a depasi perioada pe care s-a instituit starea de urgenta, de asediu, de mobilizare si de razboi".


3. La articolul 2725 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"f) a fost instituita carantina, in conditiile legii, cu exceptia situatiilor in care carantina se instituie la locul de munca sau in care activitatea profesionala se desfasoara, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemunca".


4. La articolul 2727, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in situatia instituirii, dupa caz, a starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, seful unitatii poate dispune, in functie de evolutia situatiei operative si de specificul activitatilor si necesitatile unitatii, incetarea suspendarii dispusa in conditiile art. 2725 alin. (1) lit. c), d) si i) ori ale art. 2726 alin. (1) lit. b) si alin. (2). In aceasta situatie, politistul este obligat sa se prezinte la unitatea in care este incadrat, in cel mai scurt timp posibil."


5. La articolul 44, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(4) La instituirea starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, politistul aflat in concediu de odihna, concediu de studii, invoire platita sau concediu fara plata este obligat sa contacteze in cel mai scurt timp posibil seful nemijlocit, care dispune cu privire la conditiile de intrerupere a acestor situatii si de reluare a activitatii, in functie de specificul acesteia si necesitatile unitatii.


(5) In situatia instituirii starii de urgenta, seful unitatii poate dispune/aproba, in functie de evolutia situatiei operative si de specificul activitatilor si necesitatile unitatii, efectuarea totala/partiala a concediului de odihna sau acordarea unor zile de invoire platita, dupa caz."


6. La articolul 44, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:


"(6) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, sefii unitatilor stabilesc programul de lucru al acestora in functie de specificul si necesitatile unitatii."


7. La articolul 584, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 58 alin. (1) se aplica dupa efectuarea cercetarii prealabile, fara consultarea consiliului de disciplina."


8. La articolul 591, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:


"(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, politistul desemnat intocmeste proiectul raportului de cercetare prealabila in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnarii, care se aduce la cunostinta politistului cercetat.


(6) In situatia prevazuta la alin. (5), politistul cercetat poate formula/depune obiectii si probe in apararea sa, pe toata perioada cercetarii prealabile, dar nu mai tarziu de 6 zile calendaristice de la data desemnarii politistului care efectueaza cercetarea prealabila. Raportul de cercetare prealabila se finalizeaza in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnarii. La data finalizarii, raportul se prezinta persoanei care a dispus-o."


9. La articolul 593, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) si d), pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, persoana care a dispus cercetarea prealabila poate aplica masura prevazuta la art. 581 sau, dupa caz, o sanctiune disciplinara dintre cele prevazute la art. 58 alin. (1)."


10. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 60. -


(1) Sanctiunile disciplinare se dispun in termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevazuta la art. 59 alin. (2) a luat cunostinta despre comiterea faptei, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescriptie, iar termenul de 2 ani este termen de decadere."


11. La articolul 60 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Termenele prevazute la alin. (1) se suspenda, de drept, pe perioada si in situatiile urmatoare:".


12. La articolul 60, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:


"(41) La stabilirea sanctiunii pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, persoana care a dispus cercetarea prealabila are in vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinara si efectele produse de aceasta, prin raportare la imprejurarea in care aceasta a fost savarsita, in contextul mobilizarii, al starii de urgenta, al starii de asediu sau al starii de razboi."


13. Dupa articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu urmatorul cuprins:


"Art. 601. -


Pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, procedura disciplinara nu se suspenda, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmarire penala."


14. Dupa articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu urmatorul cuprins:


"Art. 611. -


Actul administrativ prin care se aplica sanctiunea pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi produce efecte de la data comunicarii acestuia si poate fi contestat direct la instanta de contencios administrativ potrivit legii."


15. La articolul 69, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, raporturile de serviciu ale politistului nu pot inceta in conditiile alin. (1) lit. a), c), d), f) si j)."


Art. III. -


Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 17. -


(1) Pe timpul starii de urgenta si de asediu, comandantii/sefii structurilor militare pot dispune intreruperea concediilor de odihna, de odihna suplimentare si de studii ale soldatilor si gradatilor profesionisti din subordine, in functie de nevoile institutiilor militare.


(2) Pe timpul starii de urgenta, comandantii/sefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totala sau partiala a concediilor de odihna/de odihna suplimentare pentru soldatii si gradatii profesionisti din subordine.


(3) La declararea mobilizarii sau a starii de razboi, concediile de odihna, de odihna suplimentare, pentru cresterea copilului si permisiile se intrerup, soldatii si gradatii profesionisti fiind obligati sa se prezinte la unitatile militare de care apartin, in cel mai scurt timp posibil.


(4) Pe timpul mobilizarii si pe timp de razboi, soldatilor si gradatilor profesionisti si celor concentrati sau mobilizati li se pot acorda permisii si concedii, potrivit ordinului ministrului apararii nationale.


(5) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantii/sefii stabilesc programul de lucru al soldatilor si gradatilor profesionisti in functie de evolutia situatiei si misiunile incredintate."


2. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu urmatorul cuprins:


"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantii/sefii aplica sanctiunile disciplinare in mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetari disciplinare pentru fundamentarea deciziei.


(4) Pentru efectuarea cercetarii disciplinare prevazute la alin. (3), comandantii/sefii desemneaza, in functie de complexitatea faptelor, un ofiter sau o comisie, care intocmeste si prezinta un raport, in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnarii.


(5) La stabilirea sanctiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, comandantul/seful are in vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinara si efectele produse de aceasta, prin raportare la imprejurarea in care aceasta a fost savarsita.


(6) Actul administrativ prin care se aplica sanctiunea pentru abaterile disciplinare savarsite pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi produce efecte de la data comunicarii acestuia si poate fi contestat direct la instanta de contencios administrativ, potrivit legii."


3. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, soldatii si gradatii profesionisti se numesc, la ordin, ori de cate ori este nevoie, in functii corespunzatoare pregatirii acestora, de catre comandantii/sefii unitatilor militare unde sunt incadrati sau de catre comandantii/sefii ierarhici superiori acestora."


4. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 46. -


(1) Pe timpul pregatirii si executarii misiunilor in afara teritoriului statului national, soldatii si gradatii profesionisti nu pot fi trecuti in rezerva ca urmare a prezentarii demisiei.


(2) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, soldatii si gradatii profesionisti nu pot fi trecuti in rezerva in conditiile prevazute la art. 45 alin. (1) lit. a), b), d)-j) si m)."


Art. IV. -


Dupa alineatul (1) al articolului 133 din Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


"(2) Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare si pe timp de razboi, raporturile de serviciu ale politistului nu pot inceta in conditiile prevazute de alin. (1) lit. b), g) si q)."


Art. V. -


Pentru cercetarea si sanctionarea abaterilor disciplinare savarsite de personalul militar in activitate si politisti pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se aplica prevederile legale in vigoare la data savarsirii acestora.


Art. VI. -


Prevederile art. 279 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica, in mod corespunzator, si detasarilor aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


Art. VII. -


Politistilor, politistilor de penitenciare si cadrelor militare in activitate incadrati/incadrate in conditiile art. 6 din Decretul nr. 195/2020, la data expirarii termenului pentru care au fost incadrati/incadrate, le inceteaza raporturile de serviciu sau, dupa caz, sunt trecute in rezerva, de drept.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice