Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

INTEGRAL: OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta


Ordonanta de urgenta nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si declararea "Pandemiei" de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11 martie 2020,


vazand Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii starii de urgenta si planul de actiune la instituirea starii de urgenta,


avand in vedere instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,


luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada imediat urmatoare, care indica o crestere a numarului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,


tinand cont de faptul ca nerespectarea sau neaplicarea masurilor stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in actele normative conexe, in ordonantele militare sau in ordine, specifice starii instituite, ar avea un impact deosebit de grav, in principal asupra dreptului la viata si, in subsidiar, asupra dreptului la sanatate al persoanelor, contribuind la zadarnicirea eforturilor autoritatilor competente in combaterea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2,


avand in vedere necesitatea stringenta si imediata de asigurare a unui caracter preventiv si coercitiv adecvat sub aspectul raspunderii contraventionale in cazul nerespectarii sau neaplicarii imediate a masurilor stabilite,


vazand experienta tarilor grav afectate de evolutia virusului cu privire la rapiditatea de luare a deciziei la nivelul autoritatilor si constatand ca este necesar ca in Romania sa fie adoptate in continuare, gradual si in timp real, masuri pentru limitarea raspandirii acestuia, care sa vizeze actiuni atat in planul sanatatii publice, cat si in alte domenii ale vietii sociale si economice, intelegand faptul ca pentru gestionarea consecintelor in plan social si economic a situatiei determinate de pericolul raspandirii virusului este necesara inclusiv adoptarea unor acte normative in regim de maxima urgenta,


subliniind ca anumite proceduri care sunt parte in lantul decizional, respectiv procedurile de transparenta decizionala in administratia publica si cele aferente dialogului social, astfel cum sunt prevazute de legislatia in vigoare, sunt de natura a afecta rapiditatea cu care pot fi luate masurile normative aplicabile pe durata starii instituite ori care sunt o consecinta a instituirii acestei stari,


raportat la specificul starii instituite prin Decretul nr. 195/2020, nereglementarea in sensul celor precizate mai sus are ca efect limitarea capacitatii autoritatilor publice de a dispune si realiza, in cel mai scurt timp, masurile necesare, aspect care afecteaza interesul public general si, in contextul dat, constituie o amenintare la adresa sanatatii publice si a economiei.


In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate definesc un context exceptional care nu putea fi previzionat, care vizeaza interesul public general si care constituie o situatie extraordinara, de urgenta, a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 28. -


(1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.


(2) Pe langa sanctiunea contraventionala principala prevazuta la alin. (1), in functie de natura si gravitatea faptei, se pot aplica si una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare, prevazute in ordonantele militare:


a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;


b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de catre organele abilitate;


c) suspendarea temporara a activitatii;


d) desfiintarea unor lucrari;


e) refacerea unor amenajari."


2. Dupa articolul 28 se introduc patru noi articole, articolele 281-284, cu urmatorul cuprins:


"Art. 281. -


Bunurile confiscate ca urmare a aplicarii sanctiunilor contraventionale prevazute la art. 28, care sunt cuprinse in categoriile stabilite, potrivit art. 282 alin. (1), in Necesarul de bunuri in stare de urgenta sau in Necesarul de bunuri in stare de asediu, se atribuie direct, cu titlu gratuit, si nu se supun dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 282. -


(1) Pe perioada starii instituite, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apararii Nationale intocmeste Necesarul de bunuri in stare de urgenta, respectiv Necesarul de bunuri in stare de asediu, care cuprinde lista categoriilor de bunuri aflate in cantitati insuficiente punerii in aplicare a masurilor dispuse in starea instituita. Documentele se comunica autoritatilor abilitate sa asigure aplicarea si respectarea dispozitiilor ordinelor si/sau ordonantelor militare.


(2) Organul constatator care a dispus confiscarea bunurilor prevazute de art. 281 transmite Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ministerului Apararii Nationale, in cel mult 24 de ore de la data constatarii faptei, in copie, procesul-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii, impreuna cu documentele de insotire a bunurilor confiscate.


(3) Ministrul afacerilor interne, respectiv ministrul apararii nationale sau persoanele imputernicite de acestia dispun prin ordin de distributie:


a) atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate, institutiilor sau autoritatilor publice, in termen de cel mult 3 zile de la data primirii documentelor prevazute la alin. (2);


b) atribuirea bunurilor confiscate in vederea prelucrarii voluntare unor operatori specializati, in situatia in care acestea sunt materii prime si materiale care pot fi folosite pentru obtinerea unor produse necesare autoritatilor si institutiilor publice pentru punerea in aplicare a masurilor dispuse pe perioada starii instituite.


(4) Transportul bunurilor de la organul constatator la autoritatile si institutiile publice beneficiare sau/si la operatorii specializati se asigura de catre structuri publice specializate, desemnate prin ordinul de distributie prevazut la alin. (3).


Art. 283. -


(1) Produsele obtinute de operatorii prevazuti la art. 282 alin. (3) lit. b) sunt atribuite cu titlu gratuit autoritatilor si institutiilor publice beneficiare stabilite prin ordin de distributie al ministrului afacerilor interne, respectiv al ministrului apararii nationale sau al persoanelor imputernicite de catre acestia.


(2) Conditiile si termenii in care se realizeaza predarea- preluarea materiilor prime, materialelor, precum si a produselor obtinute se stabilesc de catre Ministerul Afacerilor Interne, respectiv de catre Ministerul Apararii Nationale si operatorii specializati prevazuti la art. 282 alin. (3) lit. b) prin protocol de predare-preluare.


(3) Cheltuielile operatorilor economici efectuate in vederea obtinerii produselor prevazute la alin. (1), precum si cheltuielile ocazionate de transportul produselor catre autoritatile si institutiile beneficiare sunt deductibile fiscal.


(4) Taxa pe valoarea adaugata datorata potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre operatorii economici prevazuti la art. 282 alin. (3) lit. b) pentru produsele prevazute la alin. (1), se suporta de catre autoritatile si institutiile publice beneficiare.


Art. 284. -


(1) Plangerea formulata impotriva procesului- verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunilor prevazute la art. 28 nu suspenda executarea sanctiunilor contraventionale complementare aplicate.


(2) In caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului- verbal instanta judecatoreasca dispune sa se achite celui in drept o despagubire care se stabileste in raport cu valoarea de circulatie a bunurilor la momentul confiscarii si care se asigura din bugetul autoritatilor si institutiilor publice beneficiare."


3. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:


"Art. 291. -


(1) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului- verbal, jumatate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contraventiile prevazute la art. 28.


(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contraventiile prevazute la art. 28 se fac venit integral la bugetul de stat."


4. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 30. -


In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, contraventiilor prevazute la art. 28 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."


5. Dupa articolul 33 se introduc doua noi articole, articolele 331 si 332, cu urmatorul cuprins:


"Art. 331. -


Pe perioada starii de asediu sau a starii de urgenta, normele legale referitoare la transparenta decizionala si dialogul social nu se aplica in cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc masuri aplicabile pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta ori care sunt o consecinta a instituirii acestor stari.


Art. 332. -


(1) Valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autoritatile publice se mentine pe toata perioada starii de asediu sau a starii de urgenta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestor stari.


(2) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul dovezilor inlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulatie, se mentine numai valabilitatea celor emise in temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata perioada starii de asediu sau a starii de urgenta, precum si pentru o perioada de 10 zile de la incetarea acestor stari. Pentru aceleasi perioade se mentine si valabilitatea prelungirii dreptului de circulatie dispusa de procuror sau de instanta de judecata potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."


Art. II. -


In cazul sanctiunilor contraventionale aplicate potrivit art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile prevederile art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare.


Art. III. -


Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile art. I pct. 1 intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice