Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale

INTEGRAL: OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale


Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice nationale si internationale determinate de raspandirea epidemiei COVID-19, instituirea, pe intreg teritoriul tarii, a starii de urgenta, pe o durata de 30 de zile, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, si existenta premiselor pentru prelungirea starii de urgenta pentru inca 30 de zile,


luand in considerare necesitatea asigurarii unor resurse suplimentare pentru finantarea institutiilor publice, in principal, in domeniul social si medical, inclusiv in actualul context de sustinere a entitatilor implicate in combaterea efectelor epidemiei COVID-19, se impune reglementarea extinderii deducerii din impozitul pe veniturile microintreprinderilor si a sponsorizarilor efectuate catre institutiile si autoritatile publice.


Avand in vedere ca, in urma deciziilor autoritatilor publice privind prevenirea raspandirii epidemiei COVID-19, pentru personalul care ocupa functii considerate de catre angajator esentiale pentru desfasurarea activitatii se instituie masuri de izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, este necesara reglementarea regimului fiscal aplicabil avantajelor in natura acordate in aceste situatii, in sensul ca pentru acestea nu se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.


Avand in vedere atingerea anumitor obiective ale politicii fiscale care vizeaza, in principal, cresterea veniturilor la bugetul de stat concomitent cu reducerea cheltuielilor statului cu privire la distrugerea unor bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se impune modificarea cadrului legal, in sensul ca alcoolul si bauturile alcoolice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si care indeplinesc conditiile legale de comercializare se valorifica de organele competente, conform legii.


Luand in considerare faptul ca starea de urgenta impune masuri exceptionale de natura politica, militara, economica, sociala si de alta natura aplicabile pe intreg teritoriul tarii ori in unele unitati administrativ-teritoriale, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu o serie de prevederi aplicabile alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si produselor energetice confiscate, rechizitionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, dupa caz.


Avand in vedere necesitatea continuarii masurii de amanare a platii TVA in vama pe toata perioada in care se instituie starea de urgenta prin decret al Presedintelui Romaniei pentru prevenirea raspandirii epidemiei COVID-19,


tinand cont de faptul ca sunt necesare clarificari privind regimul fiscal aplicabil indemnizatiilor acordate pe perioada starii de urgenta decretate de Presedintele Romaniei sau indemnizatiilor privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv din bugetul de stat, asa cum acestea au fost stabilite prin acte normative din domeniul protectiei sociale,


pentru asigurarea acoperirii din import a necesarului de alcool etilic complet denaturat pentru producerea de dezinfectanti, fara alocarea de catre operatorii economici a unor sume importante in plata TVA la organele vamale,


in vederea implementarii schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de epidemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020, este necesara definirea comisionului de administrare datorat de beneficiarul unui credit garantat de stat pentru remunerarea activitatii F.N.G.C.I.M.M. de gestionare a garantiilor acordate in numele si contul statului.


Avand in vedere faptul ca licentierea si autorizarea de exploatare a jocurilor de noroc presupun prezenta fizica a organizatorilor, precum si a personalului din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, se impune modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Tinand cont de faptul ca Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede un termen maxim pentru depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarilor contabile anuale,


tinand cont de faptul ca masurile instituite de autoritatile publice in contextul epidemiei COVID-19 vizeaza atat suspendarea temporara a activitatii unor operatori economici, cat si limitarea libertatii de miscare a persoanelor, cu scopul de a le ocroti dreptul la viata si integritatea, conditii in care Loteria bonurilor fiscale nu mai poate produce efectele scontate,


luand in considerare faptul ca revendicarea premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale presupune prezenta persoanelor care detin bonuri fiscale castigatoare la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,


tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, ar pune in pericol sanatatea persoanelor, atat a celor care revendica premii, cat si a celor care preiau cererile de revendicare, determinand totodata cheltuirea nejustificata a resurselor bugetare alocate pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,


avand in vedere necesitatea reducerii perioadei de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, cu scopul de a reintroduce rapid in circuitul economic sumele solicitate la rambursare, precum si imposibilitatea deplasarii, in conditiile actuale, a echipelor de control la sediul contribuabililor si contactul fizic cu acestia,


in circumstantele exceptionale create de focarul COVID-19, contribuabilii, indiferent de marime, se pot confrunta cu o lipsa severa de lichiditate, caz in care pot avea dificultati in indeplinirea conditiilor de mentinere a inlesnirilor la plata pentru obligatiile fiscale acordate de organul fiscal central,


luand in considerare ca, in contextul raspandirii epidemiei COVID-19, perioada de inchidere sau reducere a activitatii din domeniile de activitate prevazute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati afecteaza semestrul I al anului 2020, este necesara reglementarea posibilitatii recalcularii impozitului specific anual si implicit a platii semestriale, pentru reducerea impactului pe cash-flow.


In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea unor masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -


Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 56, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:


"


(15) Prevederile alin. (11) - (14) se aplica si pentru sponsorizarile efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, catre institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice. In acest caz, deducerea sumelor reprezentand sponsorizari din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in limita prevazuta la alin. (11), se efectueaza in baza contractului de sponsorizare, fara a exista obligatia inscrierii entitatilor beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazut la art. 25 alin. (41). "


2. La articolul 76 alineatul (4), dupa litera t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins:


"


u) avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu sau de urgenta, potrivit legii."


3. La articolul 142, dupa litera t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins:


"


u) avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu sau de urgenta, potrivit legii."


4. Articolul 437 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


Art. 437. - Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita


(1) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare pot fi valorificate de catre organele competente catre antrepozite fiscale de productie numai in vederea procesarii. In acest caz, livrarea se face, pe baza de factura, la preturi care nu cuprind accizele.


(2) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita si care indeplinesc conditiile legale de comercializare se valorifica de organele competente catre operatorii economici comercianti, pe baza de factura, la preturi care cuprind si accizele.


(3) Circulatia produselor accizabile prevazute la alin. (1) si (2) intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 16-a.


(4) Produsele accizabile intrate in proprietatea privata a statului, care nu pot fi valorificate in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), se distrug in conditiile prevazute in reglementarile referitoare la modul si conditiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.


(5) Persoanele care dobandesc bunuri accizabile potrivit alin. (1) si (2) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege si normele de aplicare a acesteia."


Art. II. -


(1) Prin derogare de la prevederile art. 60, 1381 si 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada starii de urgenta instituite prin decret emis de Presedintele Romaniei, pentru indemnizatiile prevazute la art. XI alin. (1) si art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acorda facilitati fiscale.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica indemnizatiilor acordate din bugetul de asigurari pentru somaj sau bugetul de stat incepand cu luna aprilie 2020.


Art. III. -


Dupa articolul 284 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 285, cu urmatorul cuprins:


"


Art. 285. -


(1) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice confiscate, rechizitionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, dupa caz, si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare pot fi valorificate de catre organele competente catre antrepozite fiscale de productie numai in vederea procesarii. In acest caz, livrarea se face, pe baza de factura, la preturi care nu cuprind accizele.


(2) Organele competente pot incheia cu operatori economici autorizati pentru denaturarea alcoolului etilic, care face obiectul confiscarii sau rechizitiei definitive, contracte de prestari servicii in vederea denaturarii acestuia, urmand ca produsul astfel rezultat sa fie valorificat de aceleasi organe competente. Selectia operatorilor care presteaza servicii de denaturare se realizeaza utilizand metoda comparatiei preturilor pentru servicii similare aflate pe piata, daca acestea sunt disponibile, in caz contrar urmand a stabili cel mai bun pret rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la antrepozitari autorizati care au dreptul de denaturare a alcoolului etilic.


(3) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice confiscate, rechizitionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, dupa caz, si care indeplinesc conditiile legale de comercializare se valorifica de organele competente catre operatori economici comercianti, pe baza de factura, la preturi care cuprind si accizele.


(4) Circulatia produselor accizabile confiscate sau rechizitionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, dupa caz, nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 16-a din titlul VIII AŤAccize si alte taxe specialeAť din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


(5) Produsele accizabile confiscate sau rechizitionate definitiv care nu pot fi valorificate in conditiile prevazute la alin. (1) si (3) se distrug in conditiile prevazute in reglementarile referitoare la modul si conditiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.


(6) Persoanele care dobandesc bunuri accizabile potrivit alin. (1) - (3) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele de aplicare a acesteia.


(7) Valorificarea produselor accizabile prevazute la alin. (1)-(3) se face conform procedurii de valorificare prevazute in reglementarile referitoare la modul si conditiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului."


Art. IV. -


Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 10 aprilie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 5 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


g) produse energetice, utilaje si materiale pentru transportul si depozitarea acestora;".


2. La articolul 5 alineatul (1), dupa litera p) se introduc doua noi litere, literele q) si r), cu urmatorul cuprins:


"


q) alcoolul etilic si bauturile alcoolice;


r) orice alte bunuri, stabilite cu luarea in considerare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."


Art. V. -


Dupa articolul 12 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc doua noi capitole, capitolul V1 "Valorificarea alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si a produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului", alcatuit din articolele 121-129, si capitolul V2 "Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului pe perioada instituirii starii de asediu sau a starii de urgenta", alcatuit din articolele 1210 si 1211, cu urmatorul cuprins:


"


CAPITOLUL V1


Valorificarea alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si a produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului


Art. 121. -


Detinatorii bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului au obligatia, prin comisia de preluare si distrugere constituita la nivelul acestora, de a stabili daca acestea indeplinesc conditiile legale de comercializare, fara a stabili daca bunurile de natura alcoolului si bauturilor alcoolice sunt proprii utilizarii sau consumului uman ca atare.


Art. 122. -


Organele de valorificare preiau bunurile de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si, dupa, caz, le deplaseaza la depozitele detinute in acest sens sau le lasa in custodie la locul de detinere, aplicand in acest sens sigilii asupra incintelor, recipientelor sau rezervoarelor in care acestea se afla, dupa caz.


Art. 123. -


Dupa preluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si a produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, organele de valorificare solicita efectuarea de analize specifice de laborator pentru a stabili, dupa caz:


a) tipul si caracteristicile actuale ale bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului in functie de care pot fi calificate ca subtipuri ale acestora;


b) daca bunurile de natura alcoolului etilic si bauturilor alcoolice sunt proprii utilizarii sau consumului uman ca atare.


Art. 124. -


Organele de valorificare procedeaza la evaluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si a produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, utilizand in acest sens metoda comparatiei preturilor pentru produse similare aflate pe piata, daca acestea sunt disponibile, in caz contrar urmand a stabili cel mai bun pret rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la comercianti autorizati sa comercializeze astfel de produse.


Art. 125. -


La stabilirea valorii de evaluare a bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului, comisia de evaluare procedeaza astfel:


a) calculeaza potrivit legii valoarea accizelor si le include in valoarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului care indeplinesc conditiile legale de comercializare;


b) determina valoarea de evaluare pentru bunurile de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, care nu include accize.


Art. 126. -


(1) Bunurile de natura alcoolului etilic si a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului pot fi acordate cu titlu gratuit catre institutii si autoritati publice la cererea motivata a acestora, in starea in care se afla aceste bunuri sau in vederea procesarii de catre operatori autorizati, cheltuielile de procesare urmand a fi suportate de catre entitatile beneficiare.


(2) Analiza si aprobarea cererilor se vor face in ordinea inregistrarii acestora la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in limita stocurilor de bunuri de natura alcoolului etilic si a produselor energetice aflate in gestiunea organelor de valorificare.


Art. 127. -


Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare se face prin metoda vanzarii directe catre antrepozite fiscale de productie numai in vederea procesarii, denaturarii sau transformarii.


Art. 128. -


Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului care indeplinesc conditiile legale de comercializare se face prin una dintre urmatoarele metode:


a) vanzare directa;


b) in regim de consignatie.


Art. 129. -


Alcoolul, bauturile alcoolice si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului care nu pot fi procesate, valorificate sau atribuite cu titlu gratuit sau care nu pot face, dupa caz, obiectul procesarii, denaturarii sau transformarii se distrug in conditiile legii.


CAPITOLUL V2


Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului pe perioada instituirii starii de asediu sau a starii de urgenta


Art. 1210. -


In situatia in care, pe teritoriul Romaniei sau intr-o anumita zona a Romaniei, este instituita starea de asediu sau starea de urgenta, pe toata perioada existentei acesteia, precum si pe o perioada de 30 de zile de la incetare pot face obiectul atribuirii cu titlu gratuit urmatoarele:


a) bunuri de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice si produselor energetice intrate in proprietatea privata a statului inainte de instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, care se afla in gestiunea organelor de valorificare;


b) bunuri de natura alcoolului etilic, bauturilor alcoolice si produselor energetice confiscate sau intrate in proprietatea privata a statului inainte de instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, care se afla in gestiunea detinatorilor;


c) bunuri care se circumscriu Necesarului de bunuri in stare de asediu sau Necesarului de bunuri in stare de urgenta prevazute la art. 282 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, confiscate sau intrate in proprietatea privata a statului inainte de instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta si care se afla in gestiunea detinatorilor sau a organelor de valorificare, dupa caz.


Art. 1211. -


Lista bunurilor prevazute la art. 1210 se comunica de catre detinatori organelor de valorificare in termen de cel mult 48 de ore de la instituirea starii de urgenta sau de asediu, urmand ca organele de valorificare sa comunice Ministerului Apararii Nationale, respectiv Ministerului Afacerilor Interne lista acestor bunuri, pentru a fi atribuite direct cu titlu gratuit in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare."


Art. VI. -


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:


1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


Art. 2. -


(1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) si (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeasi lege, care importa medicamente, echipamente de protectie si masini de productie masti de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare, care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta si in urmatoarele 30 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta.


(2) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) si (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeasi lege, care importa alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanti, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta.


(3) Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectiva a TVA la organele vamale conform alin. (1) si (2) este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


(4) In cazul importului de alcool etilic complet denaturant, beneficiaza de prevederile alin. (2) numai importatorii care detin autorizatie de utilizator final conform prevederilor titlului VIII AŤAccize si alte taxe specialeAť din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data importului.


(5) Organele vamale nu solicita plata taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la alin. (1) si (2).


(6) Taxa aferenta importurilor prevazute la alin. (1) si (2) realizate in cursul perioadei fiscale se evidentiaza de catre importatori in decontul prevazut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 297-301 din aceeasi lege."


2. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.


Art. VII. -


La articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


k) comisionul de administrare - suma cuvenita F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activitatii de analiza, acordare, monitorizare si administrare a garantiilor, al carei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice si se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale in cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program. Dupa incetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, comisionul de administrare se datoreaza F.N.G.C.I.M.M. de catre beneficiarul programului;".


Art. VIII. -


(1) In anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror licente de organizare a jocurilor de noroc intra sub incidenta art. 332 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activitatii pana cel mai tarziu in 90 de zile de la data incetarii starii de urgenta decretate.


(2) In anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc intra sub incidenta art. 332 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activitatii pana cel mai tarziu in 90 de zile de la incetarea starii de urgenta decretate.


(3) Pe durata starii de urgenta decretate in anul 2020, obligatiile de plata aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc traditionale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda.


(4) Pentru activitatile prevazute la alin. (3) nu se aplica sanctiunile prevazute Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la neplata taxelor aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, daca plata taxelor care intra sub incidenta prevederilor alin. (3) se efectueaza in cel mult 30 de zile lucratoare de la incetarea starii de urgenta decretate.


(5) Operatorii de jocuri de noroc care intra sub incidenta alin. (3) nu datoreaza taxe aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga perioada a starii de urgenta decretate.


Art. IX. -


(1) Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru anul 2020, nu datoreaza impozit specific pentru perioada in care acestia intrerup activitatea total sau partial pe perioada starii de urgenta decretate.


(2) Pentru aplicarea alin. (1), contribuabilii recalculeaza, in mod corespunzator, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei din anul calendaristic in care a desfasurat activitatea. Perioada in care contribuabilii au desfasurat activitatea se determina prin scaderea din numarul de 365 de zile calendaristice a numarului de zile aferent perioadei in care acestia au intrerupt activitatea total sau partial pe perioada starii de urgenta decretate.


(3) Impozitul specific unor activitati determinat potrivit alin. (1) si (2) se declara si se plateste potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016.


(4) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:


a) intrerup activitatea total sau partial si detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;


b) nu se afla in insolventa conform informatiilor disponibile pe pagina web a Oficiului National al Registrului Comertului.


Art. X. -


(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda extragerile lunare si ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate in baza Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2015, cu completarile ulterioare.


(2) Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau in termen de 90 de zile de la data incetarii starii de urgenta.


Art. XI. -


(1) Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul de procedura fiscala, taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare prin deconturile cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, depuse in cadrul termenului legal de depunere, se ramburseaza de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale.


(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica:


a) deconturilor cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, a fost inceputa inspectia fiscala in vederea solutionarii acestora;


b) deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliti potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.609/2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili si de contribuabilii mijlocii stabiliti potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.610/2016 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificarile ulterioare, care se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, in cazul in care:


(i) contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;


(ii) organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite;


(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale;


c) deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de alti contribuabili decat cei prevazuti la lit. b), care se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, in cazul in care:


(i) contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;


(ii) organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite;


(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale;


(iv) contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, dupa inregistrarea in scopuri de TVA;


(v) soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.


(3) Pentru sumele rambursate in conformitate cu prevederile prezentului articol, inspectia fiscala ulterioara se decide in baza unei analize de risc.


Art. XII. -


(1) Pentru plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare neachitate pana la implinirea termenului prevazut la art. XIII alin. (1) nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati conform Codului de procedura fiscala. In acest caz, pana la primul termen de plata dupa expirarea termenului prevazut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de esalonare, cu respectarea perioadei de esalonare aprobate. Noul grafic de esalonare se comunica debitorului prin decizia organului fiscal.


(2) Prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) si art. 200 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata acordate potrivit legii se suspenda pana la implinirea termenului prevazut la art. XIII alin. (1).


(3) Dispozitiile art. 157 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator si pentru obligatiile bugetare prevazute la alin. (1) si (2).


(4) Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita, prin somatie si prin valorificarea bunurilor la licitatie, a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti definitive pronuntate in materie penala, provenite din savarsirea de infractiuni.


(5) Termenele de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili creante fiscale si de a cere executarea silita, precum si cel al contribuabilului/platitorului de a cere restituirea creantelor fiscale, prevazute de Codul de procedura fiscala, se suspenda sau nu incep sa curga pana la implinirea termenului prevazut la art. XIII alin. (1).


Art. XIII. -


(1) Aplicarea prevederilor art. XI si XII inceteaza la 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.


(2) Obligatiile care intra sub incidenta masurilor prevazute la art. XII alin. (2), cu exceptia acelora care privesc ratele din graficele de esalonare refacute conform art. XII alin. (1), se considera indeplinite in urmatoarele situatii:


a) pentru situatia in care termenele prevazute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) si art. 200 alin. (2) din Codul de procedura fiscala s-au implinit pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1), daca acestea se executa in termen de 30 de zile de la incetarea acestui termen;


b) pentru celelalte situatii decat cele prevazute la lit. a), la implinirea termenului prevazut la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) si art. 200 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.


(3) Pentru obligatiile prevazute la alin. (2) lit. a), contribuabilii pot solicita modificarea esalonarii la plata, cu conditia ca cererea sa fie depusa in termen de 30 de zile de la incetarea termenului prevazut la alin. (1), prevederile art. 195 din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator.


Art. XIV. -


Pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, respectiv a raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevazute la art. 36 alin. (1) si (3) si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 iulie 2020 inclusiv.


Art. XV. -


Lista bunurilor prevazute la art. 1210 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in posesia detinatorilor acestora la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se comunica de catre acestia in termen de cel mult 48 de ore organelor de valorificare, urmand ca organele de valorificare sa comunice Ministerului Apararii Nationale, respectiv Ministerului Afacerilor Interne lista acestor bunuri, pentru a fi atribuite direct cu titlu gratuit in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. XVI. -


(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la implinirea unui termen de 15 zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta instituite prin decret al Presedintelui Romaniei este permisa denaturarea alcoolului etilic si in antrepozitele fiscale autorizate pentru productia de bauturi alcoolice.


(2) Poate face obiectul denaturarii prevazute la alin. (1) alcoolul etilic aflat in stocul operatorilor care detin autorizatie de antrepozit fiscal pentru productia de bauturi alcoolice la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau achizitionat si receptionat in incinta antrepozitului fiscal pentru productia de bauturi alcoolice pana la expirarea perioadei prevazute la alin. (1). Cantitatile de alcool etilic achizitionate si receptionate in incinta antrepozitului fiscal sunt dovedite cu documentele comerciale/administrative de insotire aferente, conform prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si titlului VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Operatorii care doresc sa denatureze alcoolul etilic prevazut la alin. (2) depun la organele vamale teritoriale competente cererea prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. In situatia in care se intentioneaza denaturarea alcoolului etilic achizitionat si receptionat in incinta antrepozitului fiscal dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cererea va fi insotita de copia documentelor comerciale/administrative de insotire aferente, conform prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si titlului VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) La data depunerii cererii prevazute la alin. (3), autorizatiile de antrepozit fiscal pentru productia de bauturi alcoolice in care se doreste a fi realizata denaturarea se completeaza prin efectul legii, numai pentru perioada in care sunt permise denaturarea alcoolului etilic, imbutelierea si livrarea alcoolului etilic denaturat, conform alin. (1) si alin. (8), la rubrica "produsele realizate in cadrul antrepozitului fiscal", cu grupa de produse "S400 - alcool etilic denaturat".


(5) In aplicarea prevederilor alin. (4), organele competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala modifica in mod corespunzator informatiile cuprinse in aplicatiile informatice aferente controlului miscarii produselor accizabile.


(6) Denaturantii utilizati se achizitioneaza de catre operatorii care intra sub incidenta prevederilor alin. (3), costul acestora fiind inglobat in pretul de livrare a produsului final rezultat.


(7) Prevederile titlului VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si pentru situatia prevazuta la alin. (1) - (5).


(8) Operatorii care intra sub incidenta alin. (3) sunt obligati sa imbutelieze si sa livreze intreaga cantitate de alcool etilic denaturat pana cel mai tarziu in 60 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta. Dupa aceasta data se interzice imbutelierea si livrarea alcoolului etilic denaturat in/din antrepozitele fiscale autorizate pentru productia de bauturi alcoolice.


(9) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (8), alcoolul etilic denaturat aflat in incinta antrepozitelor fiscale autorizate pentru productia de bauturi alcoolice, indiferent de starea in care se regaseste acesta, in vrac sau imbuteliat, se valorifica sub supravegherea organelor competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala numai catre antrepozitele fiscale de productie alcool etilic - materie prima in vederea imbutelierii si/sau livrarii catre lanturile de distributie.


Art. XVII. -


Prevederile art. XI se aplica si deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare si pentru care nu a fost emisa Decizia de rambursare a TVA pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice