Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 49/2020 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala

INTEGRAL: OUG 49/2020 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala


Ordonanta de urgenta nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala

Avand in vedere situatia extraordinara determinata de infectarea cu COVID-19, de starea de urgenta instituita la nivel national in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si numarul mare de persoane care se afla in carantina, se impune interventia legislativa de urgenta in sensul modificarii si completarii reglementarilor referitoare la conditiile si modalitatea de acordare a certificatelor de concediu medical pentru carantina si a indemnizatiilor aferente acestor certificate in vederea imbunatatirii accesului persoanelor asigurate la prestatiile acordate de sistemul de asigurari sociale de sanatate.


Luand in considerare necesitatea introducerii unor prevederi care reglementeaza faptul ca modul si durata de acordare a certificatelor de concediu medical de care beneficiaza persoanele infectate cu COVID-19 se stabilesc in normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,


intrucat este necesar a avea in vedere toate situatiile care sunt prevazute in protocolul de tratament al infectiei cu COVID-19, astfel incat indiferent de locul de acordare a ingrijirilor medicale si forma de boala, orice persoana asigurata sa poata beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate,


avand in vedere necesitatea asigurarii implementarii unor masuri privind reducerea birocratiei in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pentru eliberarea certificatelor de concediu medical care cuprind a 91-a zi, acordate pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, precum si pentru copilul bolnav cu afectiuni grave in varsta de pana la 16 ani, cum ar fi afectiunile oncologice sau malformatiile congenitale ale sistemului nervos, se elimina avizul medicului expert al asigurarilor sociale.


Tinand cont de necesitatea simplificarii procedurii de acordare a certificatelor de concediu medical pentru situatiile in care asiguratii beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav daca insotesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene, in lipsa careia acestia nu ar beneficia in timp util de certificatele de concediu medical si de indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor,


avand in vedere faptul ca certificatele de concediu medical de care beneficiaza asiguratii in perioada starii de urgenta nu vor fi eliberate la data la care a avut loc consultatia, pentru evitarea prescrierii dreptului persoanelor asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical, precum si a platitorilor de indemnizatii de a solicita plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, se impune modificarea termenului de decadere in interiorul caruia se poate solicita plata, de la 90 de zile la 180 de zile de la data incetarii perioadei starii de urgenta.


In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,


tinand cont de faptul ca neadoptarea acestui act normativ ar avea consecinte directe asupra sanatatii si vietii pacientilor, prin neasigurarea accesului in timp util la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:


"


(4) In cazul persoanelor prevazute la art. 1, modul si durata de acordare a concediilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca determinata de infectia cu COVID-19, in conditiile de la alin. (1), sunt prevazute in normele de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."


2. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 20. -


(1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica."


3. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu urmatorul cuprins:


"Art. 201. -


(1) In perioada situatiei de urgenta instituite in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1, carora li se interzice continuarea activitatii si pentru care a fost instituita masura de carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina, indiferent de locul in care aceasta se instituie respectiv institutionalizata, la o locatie declarata de catre persoana carantinata sau prin izolare, care se acorda pentru perioada si pe baza documentelor prevazute prin ordin al ministrului sanatatii, in functie de evolutia situatiei epidemiologice.


(2) Pentru persoanele aflate in situatiile prevazute la alin. (1), certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii de familie dupa ultima zi a perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei starii de urgenta instituite potrivit alin. (1).


(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru situatiile prevazute la alin. (1) reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 10."


4. La articolul 271, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Certificatele de concediu medical se elibereaza de catre casa de asigurari de sanatate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de catre cea cu care aceasta are incheiat contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara a persoanelor prevazute la alin. (1). "


5. La articolul 272, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Documentele prevazute la art. 271 alin. (2) pot fi transmise casei de asigurari de sanatate care elibereaza certificatul de concediu medical de catre persoanele prevazute la alin. (1) pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau, dupa caz, de catre persoanele care autentifica documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanta, iar casa de asigurari, la randul sau, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, beneficiarilor/persoanelor in drept/angajatorilor, dupa caz."


6. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 28. -


(1) Indemnizatiile prevazute la art. 26 alin. (1) se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, dupa caz, de casa de asigurari de sanatate prevazuta la art. 271 alin. (2) si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz.


(2) Indemnizatiile prevazute la art. 26 alin. (11) se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist sau, dupa caz, de casa de asigurari de sanatate prevazuta la art. 271 alin. (2)."


7. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 29. -


(1) Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 26 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor interventii chirurgicale. In aceste cazuri, durata concediului medical este stabilita de catre medicul specialist in functie de evolutia bolii.


(2) Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 26 alin. (11) este corespunzatoare numarului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul specialist."


8. La articolul 40, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:


"(11) Indemnizatiile aferente certificatelor de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta instituite in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi solicitate pe baza actelor justificative de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1), precum si de platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b), in termen de 180 de zile de la data incetarii perioadei starii de urgenta."


9. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) si (11) se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical."


Art. II. -


Prin derogare de la prevederile art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu veniturile aferente lunii martie 2020, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina de care beneficiaza personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19.


Art. III. -


(1) Personalul din sistemul sanitar implicat in aplicarea masurilor de prevenire, limitare si tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situatiei de urgenta, beneficiaza de indemnizatie de hrana, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantumul lunar stabilit, indiferent de timpul efectiv lucrat.


(2) Personalul din unitatile de asistenta sociala, respectiv servicii sociale cu cazare publice, astfel cum sunt acestea identificate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, in aplicarea masurilor de prevenire, limitare si tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situatiei de urgenta, beneficiaza de indemnizatie de hrana, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantumul lunar stabilit conform art. 36 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de timpul efectiv lucrat.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...Articole Juridice

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice