Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale

INTEGRAL: OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale


Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationaleIn contextul actiunilor de relansare economica este necesara si urgenta aprobarea unor programe nationale care privesc categorii sociale considerate prioritare in ceea ce priveste imbunatatirea accesului la standarde de educatie superioara, sustinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie sociala si a altor initiative ale mediului de afaceri si masuri active de ocupare a fortei de munca, digitalizarea activitatilor desfasurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competente digitale ale fortei de munca, actiuni care sunt de importanta strategica nationala.


In ultimii ani, procesul de informatizare a institutiilor si autoritatilor publice s-a dezvoltat in functie de politicile si de posibilitatile acestora de accesare a finantarilor propriilor proiecte si mai putin intr-o maniera integrata. Aceasta tendinta a creat premisele dezvoltarii unor sisteme "izolate" care au rezolvat probleme interne ale institutiilor sau probleme punctuale fara a urmari o viziune de ansamblu sau indeplinirea obiectivelor strategice, inclusiv din punctul de vedere al livrarii de servicii publice electronice catre cetatean.


Avand in vedere impactul economic negativ al pandemiei COVID-19, este imperios necesar ca aceste programe nationale sa fie finantate din fonduri europene si trebuie asumate de Guvernul Romaniei, intrucat au un puternic impact economic si social la nivelul intregii societati civile.


In contextul actual generat de pandemia COVID-19 sunt necesare identificarea si implementarea unor masuri pentru limitarea aspectelor negative si relansarea economica. Aceasta este o actiune urgenta si a fost generata de o situatie extraordinara, respectiv instituirea, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungita prin Decretul nr. 240/2020, de masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 in randul populatiei, care ar fi avut un impact deosebit de grav, in principal asupra dreptului la viata si, in subsidiar, asupra dreptului la sanatate al persoanelor. In contextul restrictiilor impuse de starea de urgenta, mentinute partial in perioada starii de alerta instituite prin Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aproximativ 1.100.000 de persoane si-au pierdut locul de munca sau se afla in somaj tehnic, astfel ca este necesar ca problema sa fie abordata la nivel national, prin actiuni integrate, cu impact larg si vizibil pe termen scurt si mediu.


Masurile identificate este necesar sa fie implementate in regim de urgenta, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, pentru a limita efectele economice negative generate de pandemia COVID-19, respectiv limitarea pierderii locurilor de munca, crearea urgenta de noi oportunitati, sustinerea antreprenoriatului, sustinerea de investitii in domeniul cercetarii, dezvoltarii, inovarii, precum si asigurarea unor masuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenta comunitara pentru persoanele varstnice.


Ca urmare a pandemiei COVID-19 provocarile curente sunt legate de relansarea economica si in acest sens sunt prioritare si de extrema urgenta masuri privind pastrarea locurilor de munca, imbunatatirea accesului la ocupatie, ocupare si reinsertie profesionala, dezvoltarea competentelor angajatilor si initiativa locuri de munca pentru tineri, masuri de integrare pe piata muncii a studentilor, corelate cu sustinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie sociala si a altor initiative ale mediului de afaceri, astfel incat sistemul sa fie capabil sa ofere oportunitati unui numar cat mai mare de persoane aflate in cautarea unui loc de munca.


Comisia Europeana a aratat ca este important ca statele membre sa asigure o balanta intre actiunile urgente si reformele structurale, cu elemente de asigurare a durabilitatii, in contextul masurilor de redresare, dar si cu privire la investitiile care trebuie facute in viitor.


Tinand cont de faptul ca toate aceste masuri trebuie incluse la finantare in regim de urgenta in cadrul unor programe nationale care vizeaza anumite categorii de beneficiari sau un anumit domeniu economic si/sau social pentru a asigura relansarea activitatii economico-sociale ca urmare a pandemiei COVID-19,


deoarece reglementarile legale in vigoare, interne si internationale, si necesitatea asigurarii cadrului legal si a conditiilor necesare realizarii obiectivelor si a obligatiilor asumate de catre Romania reprezinta contextul care impune reglementarea in regim de urgenta a unor masuri pentru implementarea proiectelor/programelor nationale cu finantare din fonduri europene, care vor contribui la evitarea riscului de dezangajare pentru anul 2020, iar in lipsa luarii masurilor legislative propuse va continua cresterea numarului de persoane care isi pierd locul de munca sau intra in somaj tehnic, nu se vor putea lua masuri active de ocupare a fortei de munca, va creste numarul de persoane care apeleaza la servicii de asistenta comunitara, iar aceste servicii nu vor putea asigura asistenta unui numar tot mai mare de solicitanti, luand in considerare si faptul ca din cauza cresterii preturilor va creste si numarul persoanelor varstnice care vor apela la servicii de asistenta comunitara,


avand in vedere ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, care contribuie substantial la relansarea economica si fara de care relansarea economica s-ar desfasura ingreunat si fara rezultate vizibile pe termen scurt si mediu, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1. -


Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general privind aprobarea finantarii din fonduri europene a programelor nationale aferente urmatoarelor domenii:


a) integrare pe piata muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel national;


b) sustinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie sociala si a altor initiative ale mediului de afaceri;


c) digitalizarea activitatilor desfasurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competente digitale ale fortei de munca;


d) masuri active de ocupare a fortei de munca;


e) masuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenta comunitara pentru persoanele varstnice;


f) investitii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.


Art. 2. -


(1) Programele nationale care se supun aprobarii in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a) sa fie in concordanta cu legislatia europeana si nationala aplicabila;


b) sa respecte regulile de eligibilitate stabilite prin regulamentele europene si legislatia nationala, precum si regulile de eligibilitate specifice ale programului operational din care urmeaza a fi asigurata finantarea;


c) sa contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale programului operational;


d) sa fie in concordanta cu indicatorii obiectivelor specifice ale programului operational in care urmeaza sa fie incluse la finantare;


e) sa se incadreze in prioritatile de investitii ale programului operational din care urmeaza a fi asigurata finantarea;


f) sa aiba acordurile si avizele necesare, conform legislatiei in domeniul mediului, dupa caz;


g) sa respecte legislatia in domeniul ajutorului de stat.


(2) In functie de activitatile si categoriile de proiecte care pot fi finantate in cadrul programului national, acesta se supune procedurii de evaluare de mediu, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile ulterioare, dupa caz.


(3) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) se face de catre autoritatea de management pentru programul operational in cadrul caruia se propun la finantare proiectele incluse in programul national in cauza, cu respectarea regulilor de selectie, evaluare, contractare si monitorizare aferente, cu incadrarea in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul programului.


Art. 3. -


(1) Programele nationale cu finantare din fonduri europene se stabilesc si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene si a ministerelor care au atributii in implementarea domeniilor prevazute la art. 1, dupa caz.


(2) Hotararea Guvernului sta la baza deciziilor de introducere la finantare in cadrul programelor operationale a programelor nationale reglementate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.


(3) Hotararea Guvernului pentru aprobarea unui program national, prevazuta la alin. (2), cuprinde:


a) denumirea programului national;


b) valoarea programului national si sursele de finantare;


c) durata programului national;


d) obiectivul programului national si indicatorii de rezultate si de eficienta;


e) categorii de activitati si beneficiari eligibili;


f) concluziile evaluarii adecvate de mediu si impactul asupra mediului, dupa caz;


g) cerinte privind regulile de ajutor de stat, dupa caz;


h) programul operational in cadrul caruia se finanteaza programul national supus aprobarii;


i) alte prevederi necesare pentru operationalizarea programului national.


(4) La stabilirea valorii programelor nationale, care urmeaza a fi incluse la finantare din fonduri europene, se iau in considerare fondurile disponibile cu aceasta destinatie din bugetul programului operational, precum si contributia nationala din bugetul de stat/bugetele locale si cheltuielile neeligibile care urmeaza a fi finantate potrivit legii.


Art. 4. -


(1) In conditiile aprobarii unui program national conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, autoritatea de management pentru programul operational in cadrul caruia se finanteaza proiectele din cadrul acelui program national este autorizata sa ia masurile necesare pentru modificarea programului operational, daca este cazul.


(2) Beneficiarii proiectelor finantate in cadrul programului national inclus la finantare din fonduri europene trebuie sa aiba capacitatea administrativa si financiara necesara pentru a asigura implementarea proiectelor.


(3) Controlul si monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul programului national incluse la finantare din fonduri europene revin autoritatii de management al programului operational respectiv, potrivit prevederilor legislatiei nationale si europene aplicabile si contractelor de finantare incheiate cu beneficiarii si, respectiv, potrivit prevederilor hotararii Guvernului pentru aprobarea programului national, dupa caz.


Art. 5. -


Acoperirea eventualelor depasiri ale limitelor maxime care pot fi suportate din alocarile programelor operationale prin mecanismul legal de supracontractare, ca urmare a includerii la finantare a unor programe nationale, se asigura din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite din care face parte programul operational, daca programele nationale nu pot fi incluse la finantare din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice