Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

INTEGRAL: Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului


Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor StatuluiArt. I. -


Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"LEGE


privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului"


2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 4. -


(1) Instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si a dreptului de preemptiune, la pret si in conditii egale, in urmatoarea ordine:


a) preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, sotii, rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv;


b) preemptori de rang II: proprietarii investitiilor agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei, irigatii exclusiv private si/sau arendasii. In cazul in care pe terenurile supuse vanzarii se afla investitii agricole pentru culturile de pomi, vita- de-vie, hamei si pentru irigatii, prioritate la cumpararea acestor terenuri au proprietarii acestor investitii;


c) preemptori de rang III: proprietarii si/sau arendasii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vanzarii, cu respectarea dispozitiilor prevazute la alin. (2) si (4);


d) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;


e) preemptori de rang V: Academia de Stiinte Agricole si Silvice A«Gheorghe Ionescu-SisestiA» si unitatile de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, organizate si reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice A«Gheorghe Ionescu-SisestiA» si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de invatamant cu profil agricol, in scopul cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan cu destinatia strict necesara cercetarii agricole, aflate in vecinatatea loturilor existente in patrimoniul acestora;


f) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/resedinta situat/situata in unitatile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau in unitatile administrativ-teritoriale vecine;


g) preemptori de rang VII: statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului.


(2) Arendasul care doreste sa cumpere terenul agricol arendat situat in extravilan trebuie sa detina aceasta calitate in temeiul unui contract de arendare valabil incheiat si inregistrat potrivit dispozitiilor legale cu cel putin un an inainte de data afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei si sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a) in cazul arendasilor persoane fizice, sa faca dovada domiciliului/resedintei situat/situate pe teritoriul national pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;


b) in cazul arendasilor persoane juridice si asociatii, persoane fizice, sa faca dovada domiciliului/resedintei situat/situate pe teritoriul national pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;


c) in cazul arendasilor persoane juridice, cu actionariat alta persoana juridica, actionarii care detin controlul societatii sa faca dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.


(3) In cazul exercitarii dreptului de preemptiune de catre tinerii fermieri, prioritate la cumpararea terenului supus vanzarii are tanarul fermier care desfasoara activitati in zootehnie, cu respectarea conditiei privind domiciliul/resedinta stabilit/stabilita pe teritoriul national pe o perioada de cel putin un an anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.


(4) In sensul prezentei legi, tanar fermier este o persoana cu varsta de pana la 40 de ani, asa cum este definita la art. 2 alin. (1) lit. (n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificarile ulterioare, care intentioneaza sa desfasoare sau desfasoara activitati agricole.


(5) In cazul exercitarii dreptului de preemptiune de catre proprietarii de terenuri agricole vecine, prioritatea la cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan se stabileste astfel:


a) proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vanzare;


b) in cazul in care terenul ce face obiectul ofertei de vanzare are doua laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpararea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tanar fermier, care are domiciliul/resedinta situat/situata pe teritoriul national pe o perioada de cel putin un an anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;


c) proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vanzare, in ordinea descrescatoare a lungimii hotarului comun cu terenul in cauza;


d) in cazul in care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vanzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unitati administrativ- teritoriale, prioritate la cumpararea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/resedinta in raza unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.


(6) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(7) Solicitarea si utilizarea extrasului de carte funciara sau, in conditiile legii, a certificatului de sarcini si a documentatiei cadastrale valabile la incheierea contractelor translative de proprietate privind bunurile imobile si alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credinte atat a partilor din contract, cat si in fata notarului public cu privire la calitatea de proprietar a vanzatorului asupra imobilului supus vanzarii conform descrierii din cartea funciara."


3. Dupa articolul 4 se introduc doua noi articole, articolele 41 si 42, cu urmatorul cuprins:


"Art. 41. -


(1) In cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se poate face catre persoanele fizice cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:


a) sa aiba domiciliul/resedinta situat/situata pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare;


b) sa desfasoare activitati agricole pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani, anterior inregistrarii acestei oferte;


c) sa fie inregistrate de autoritatile fiscale romane cu minimum 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.


(2) In cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se poate face catre persoanele juridice cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:


a) sa aiba sediul social si/sau sediul secundar situat pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare;


b) sa desfasoare activitati agricole pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;


c) sa prezinte inscrisurile din care sa reiasa ca, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezinta venit din activitati agricole, asa cum sunt prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;


d) asociatul/actionarul care detine controlul societatii sa aiba domiciliul situat pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;


e) in cazul in care in structura persoanelor juridice, asociatii/actionarii care detin controlul societatii sunt alte persoane juridice, asociatii/actionarii care detin controlul societatii sa faca dovada domiciliului situat pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.


(3) In cazul neexercitarii dreptului de preemptiune, potentialii cumparatori pot depune la primarie un dosar care sa cuprinda documentele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si (2), in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2).


(4) Documentele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


(5) In cazul neexercitarii dreptului de preemptiune, daca niciunul dintre potentialii cumparatori, in termenul legal, nu indeplineste conditiile pentru a putea cumpara terenul agricol situat in extravilan, instrainarea acestuia prin vanzare se poate face catre orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prezentei legi.


Art. 42. -


(1) Terenurile agricole situate in extravilan se pot instraina, prin vanzare, inainte de implinirea a 8 ani de la cumparare, cu obligatia platii impozitului de 80% pe suma ce reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare, in baza grilei notarilor din respectiva perioada.


(2) In cazul instrainarii directe sau indirecte, inainte de implinirea a 8 ani de la cumparare, a pachetului de control al societatilor care au in proprietate terenuri agricole situate in extravilan si care reprezinta mai mult de 25% din activele acestora, vanzatorul va avea obligatia de a plati un impozit de 80% din diferenta de valoare a terenurilor respective calculata pe baza grilei notarilor intre momentul dobandirii terenurilor si momentul instrainarii pachetului de control. In acest caz, impozitul pe profit privind diferenta de valoare a actiunilor sau partilor sociale vandute se va aplica la o baza redusa proportional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective in activele fixe, orice dubla impozitare fiind interzisa.


(3) Prevederile art. 16 se vor aplica in mod corespunzator situatiilor prevazute la alin. (1) si (2).


(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica reorganizarii sau realocarii de bunuri in cadrul aceluiasi grup de societati.


(5) Proprietarii terenurilor agricole situate in extravilan au obligatia sa le utilizeze exclusiv in vederea desfasurarii activitatilor agricole de la data cumpararii, iar in situatia in care pe terenul agricol exista investitii agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei si irigatii exclusiv private se va pastra destinatia agricola a acestei investitii."


4. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii prevazute la alin. (1), primaria are obligatia sa afiseze timp de 45 de zile lucratoare oferta de vanzare la sediul sau si, dupa caz, pe pagina de internet a acesteia.


(3) Primaria are obligatia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumita in continuare structura centrala, respectiv directiilor pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite in continuare structuri teritoriale, dupa caz, precum si Agentiei Domeniilor Statului un dosar care sa cuprinda lista preemptorilor, copiile cererii de afisare a ofertei de vanzare si ale documentelor doveditoare prevazute la alin. (1), procesul- verbal de afisare a ofertei, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei."


5. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu urmatorul cuprins:


"(5) Primaria are obligatia de a transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, dosarul prevazut la art. 41 alin. (3), in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei.


(6) In termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, primaria are obligatia sa notifice titularilor dreptului de preemptiune, la domiciliul, resedinta sau, dupa caz, sediul acestora, inregistrarea ofertei de vanzare; in cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu pot fi contactati, notificarea se va face prin afisarea la sediul primariei sau pe site-ul primariei.


(7) Procedura privind notificarea titularilor dreptului de preemptiune cu privire la inregistrarea ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


(8) In cazul in care suprafata de teren care face obiectul intentiei de vanzare se afla la limita a doua teritorii administrative, primaria va instiinta autoritatea publica locala cu care aceasta se invecineaza, care la randul ei va notifica titularii drepturilor de preemptiune, cu respectarea prevederilor alin. (6)."


6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 7. -


(1) Titularul dreptului de preemptiune trebuie ca, in termenul de 45 de zile lucratoare, sa isi manifeste in scris intentia de cumparare, sa comunice acceptarea ofertei vanzatorului si sa o inregistreze la sediul primariei unde aceasta a fost afisata. Primaria va afisa, inclusiv pe site-ul propriu, in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea acceptarii ofertei de vanzare, datele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afisare pe site-ul structurii centrale sau structurilor teritoriale, dupa caz.


(2) Comunicarea acceptarii ofertei vanzatorului se inregistreaza la primarie de catre titularul dreptului de preemptiune insotita de documentele justificative, prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


(3) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), mai multi preemptori de rang diferit isi manifesta in scris intentia de cumparare, la acelasi pret si in aceleasi conditii, se aplica prevederile art. 4.


(4) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), mai multi preemptori de acelasi rang isi manifesta in scris intentia de cumparare si niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelasi pret si in aceleasi conditii, se aplica prevederile art. 4.


(5) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), un preemptor de rang inferior ofera un pret superior celui din oferta de vanzare sau celui oferit de ceilalti preemptori de rang superior lui care accepta oferta, vanzatorul poate relua procedura, cu inregistrarea ofertei de vanzare cu acest pret, cu respectarea prevederilor art. 4.


(6) Procedura prevazuta la alin. (5) se va desfasura o singura data, in termen de 10 zile de la implinirea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2).


(7) In termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea comunicarii de acceptare a ofertei de vanzare, primaria are obligatia sa transmita structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, datele de identificare a preemptorilor, potentiali cumparatori, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor legale.


(8) Daca, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), primaria constata ca niciunul dintre titularii dreptului de preemptiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, se aplica dispozitiile art. 41 alin. (3) si art. 6 alin. (5). Vanzarea terenului la un pret mai mic decat cel cerut in oferta de vanzare prevazuta la art. 6 alin. (1), in conditii mai avantajoase decat cele aratate in aceasta ori cu nerespectarea conditiilor prevazute la art. 41 atrage nulitatea absoluta.


(9) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), respectiv in termenul de 10 zile prevazut la alin. (6), vanzatorul modifica datele inscrise in oferta de vanzare, acesta reia procedura de inregistrare a cererii prevazute la art. 6 alin. (1), cu respectarea dispozitiilor prezentei legi."


7. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:


"Art. 71. -


(1) Inainte de implinirea termenului prevazut la art. 6 alin. (2), vanzatorul poate depune la primaria unde a fost inregistrata cererea de afisare a ofertei de vanzare o cerere prin care solicita retragerea ofertei. In acest caz, primaria va incheia un proces-verbal de anulare a procedurii prevazute de prezenta lege si va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, dupa caz, si Agentiei Domeniilor Statului.


(2) In cazul in care, inainte de implinirea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), unul dintre titularii dreptului de preemptiune care si-au manifestat acceptarea ofertei inregistreaza la primarie o cerere de renuntare la comunicarea de acceptare, se aplica prevederile art. 4."


8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 9. -


(1) Avizul final necesar incheierii contractului de vanzare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, pentru cazurile prevazute la art. 4, se emite de catre structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafata de pana la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafata de peste 30 ha, de catre structura centrala.


(2) Avizul necesar incheierii contractului de vanzare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, pentru cazul prevazut la art. 41 alin. (1) si (2) sau la art. 71 alin. (2), se emite de catre structurile teritoriale, pentru terenurile cu suprafata de pana la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafata de peste 30 ha, de catre structura centrala.


(3) Anularea avizelor prevazute la alin. (1) si (2) emise de structura centrala sau structurile teritoriale intervine ca urmare a decesului vanzatorului sau a decesului preemptorului, inainte de incheierea contractului de vanzare sau anterior pronuntarii hotararii judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, dupa caz.


(4) Autoritatea emitenta a avizelor prevazute la alin. (1) si (2) poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului, din oficiu sau la cererea persoanei interesate."


9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 10. -


(1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 si 41 se va face de catre structura centrala, respectiv de catre structurile teritoriale de la locul situarii imobilului, dupa caz, in termen de 10 zile lucratoare de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2) sau a termenului prevazut la art. 7 alin. (6) si (9). In cazul indeplinirii conditiilor legale, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, vor emite avizul/avizul final necesar incheierii contractului de vanzare, prevazut la art. 9 alin. (1) si (2).


(2) In cazul in care niciun preemptor nu si-a manifestat intentia de cumparare, verificarea indeplinirii conditiilor de catre potentialii cumparatori, prevazute la art. 41, se va face de catre structura centrala, respectiv de catre structurile teritoriale de la locul situarii imobilului, in termen de 10 zile lucratoare de la indeplinirea termenului prevazut la art. 6 alin. (5), dupa caz, si se emite avizul prevazut de art. 9 alin. (2).


(3) In situatia in care, in urma verificarilor de catre structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, se constata ca preemptorul ales sau potentialul cumparator nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege, se va emite un aviz negativ, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare prevazut la alin. (1) si (2).


(4) Avizele prevazute la alin. (1)-(3) vor fi eliberate prin grija structurilor teritoriale. Avizele vor fi publicate pe site-urile proprii, in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, pentru o perioada de 30 de zile.


(5) In situatia in care nu s-a inregistrat nicio oferta de cumparare, la expirarea termenului prevazut la art. 41 alin. (3), in termen de 10 zile lucratoare, primariile emit procesul-verbal de finalizare a procedurii. Procesul-verbal se elibereaza vanzatorului si se comunica structurii centrale sau structurilor teritoriale, dupa caz.


(6) Procedura de emitere si de eliberare a avizelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."


10. Articolul 11 se abroga.


11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 12. -


(1) In exercitarea atributiilor care rezulta din aplicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, impreuna cu structurile subordonate, dupa caz:


a) asigura publicarea ofertelor de vanzare pe site-ul propriu;


b) asigura verificarea exercitarii dreptului de preemptiune;


c) verifica indeplinirea conditiilor legale de vanzare de catre preemptorul sau potentialul cumparator, prevazute de prezenta lege;


d) emite avizele prevazute la art. 9 alin. (1) si (2) si art. 10 alin. (3) necesare incheierii contractului de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;


e) constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de prezenta lege, prin personalul imputernicit, conform prevederilor art. 17.


(2) Se instituie Registrul unic national privind circulatia si destinatia terenurilor agricole situate in extravilan, denumit in continuare Registru unic, sistem electronic, constituit pe baza datelor si informatiilor furnizate de catre autoritatile administratiei publice locale, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.


(3) Registrul unic se realizeaza, se actualizeaza si se administreaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.


(4) Institutiile prevazute la alin. (2) au obligatia de a transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale datele si informatiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale, documentele cadastrale si actele translative de proprietate ale terenurilor agricole situate in extravilan.


(5) Procedura privind realizarea, actualizarea si administrarea Registrului unic, precum si modalitatile de transmitere a datelor si informatiilor de catre institutiile prevazute la alin. (2) se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


(6) Finantarea cheltuielilor privind realizarea Registrului unic prevazut la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale."


12. La articolul 14, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"c) vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan fara avizele structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, dupa caz, prevazute la art. 9 alin. (1) si (2);


d) nerespectarea dreptului de preemptiune in conditiile prevazute la art. 4 si a conditiilor prevazute la art. 41 si 42;".


13. La articolul 14, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:


"e) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2), (3) si (6) si art. 7 alin. (1) si (7) de catre primarii."


14. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 15. -


Contraventiile prevazute la art. 14 se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei."


15. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


Art. 16. -


Instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan fara respectarea dreptului de preemptiune, potrivit prevederilor art. 4-42, sau fara obtinerea avizelor prevazute la art. 3 si 9 este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta."


16. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 17. -


(1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de catre:


a) structurile centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru contraventiile prevazute la art. 14 lit. d) si e);


b) institutiile abilitate pentru contraventiile prevazute la art. 14 lit. a)-c).


(2) Procedura privind constatarea si sanctionarea contraventiilor se reglementeaza prin normele metodologice."


17. La articolul 20, alineatul (1) se abroga.


Art. II. -


(1) Dispozitiile privind procedurile referitoare la ofertele de vanzare, exercitarea dreptului de preemptiune, controlul aplicarii procedurii dreptului de preemptiune si procedura de emitere a avizelor necesare instrainarii terenurilor sunt aplicabile cererilor formulate dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si cererilor aflate in curs de solutionare la aceasta data.


(2) In tot cuprinsul legii, sintagma vanzare-cumparare se inlocuieste cu sintagma vanzare.


Art. III. -


(1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. IV. -


In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se modifica normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului apararii nationale si al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014, in conformitate cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice