Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

INTEGRAL: Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice


Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publiceARTICOLUL 1


Domeniu de aplicare


(1) Prezenta lege se aplica in cazul facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor atribuite in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute de lege si fata de care exista obligatia publicarii unui anunt de participare/concesionare si/sau a unui anunt de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


(2) Autoritatile si entitatile contractante pot aplica prevederile prezentei legi si in cazul facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor mentionate la alin. (1), a caror valoare este mai mica decat pragurile prevazute de lege fata de care exista obligatia publicarii unui anunt de participare/concesionare si/sau a unui anunt de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


(3) Prezenta lege nu se aplica facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor clasificate potrivit legii sau in cazul in care atribuirea si executarea contractului de achizitie publica au necesitat impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului.


ARTICOLUL 2


Definitii


(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) destinatar factura electronica - autoritate contractanta, entitate contractanta sau unitate de achizitii centralizate cu atributii in acest sens potrivit legii, care primeste si prelucreaza facturi electronice;


b) elemente principale ale unei facturi electronice - un ansamblu de componente esentiale de informatii pe care trebuie sa le contina o factura electronica pentru a permite interoperabilitatea transfrontaliera, inclusiv informatiile necesare pentru a asigura conformitatea juridica;


c) emitent factura electronica - operator economic care are calitatea de contractant in cadrul unui contract de achizitii publice/sectoriale, al unui contract de concesiune de lucrari sau servicii sau al unui contract de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii sau, dupa caz, operator economic care are calitatea de subcontractant, in conditiile art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 232 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;


d) factura electronica - factura emisa, transmisa si primita intr-un format electronic structurat care permite prelucrarea sa automata si electronica;


e) legaturi sintactice - orientari cu privire la modul in care un model de date semantice pentru o factura electronica ar putea fi reprezentat in diferitele sintaxe;


f) model de date semantice - un set de termeni structurati si interconectati in mod logic, precum si semnificatiile acestora, care precizeaza elementele principale ale unei facturi electronice in conformitate cu standardul european privind facturarea electronica;


g) open contracting data standard - OCDS - in achizitiile publice - standard dedicat descrierii cat mai complete a procesului de achizitii publice derulat prin mijloace electronice;


h) sintaxa - limbajul sau dialectul care poate fi citit automat, utilizat pentru reprezentarea elementelor de date incluse intr-o factura electronica, in conformitate cu standardul european privind facturarea electronica;


i) standard european privind facturarea electronica - standard european special pentru modelul semantic de date privind elementele esentiale ale unei facturi electronice, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului;


j) standard international - un standard international astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.


(2) In aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile "autoritate contractanta", "entitate contractanta", "operator economic", "contractant", "contract", "subcontractant", "sistem electronic de achizitii publice", "unitate de achizitii centralizate" au intelesul prevazut de Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 3


Utilizarea standardului privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice


Datele semantice ale elementelor principale aferente unei facturi electronice recomandate trebuie sa respecte in principal urmatoarele criterii:


a) sa fie in conformitate cu continutul semantic asa cum este descris in standardul SR EN 16931-1:2017;


b) factura electronica este reprezentata in oricare dintre sintaxele identificate in CEN/TS 16931-2, in conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. i);


c) factura electronica este in conformitate cu corelarea adecvata definita in subpartea aplicabila a CEN/TS 16931-3;


d) sa aiba in vedere necesitatea protectiei datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), o abordare de protectie a datelor incepand cu momentul conceperii si principiile proportionalitatii, reducerii la minimum a datelor si limitarii scopului.


ARTICOLUL 4


Obiectii formale impotriva standardului european


In cazul in care se constata ca standardul privind facturarea electronica si lista sintaxelor nu raspund in intregime criteriilor prevazute la art. 3, Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, denumita in continuare AADR, informeaza in consecinta Comisia Europeana, in termen de 90 de zile, furnizand o explicatie detaliata.


ARTICOLUL 5


Conditii impuse destinatarului facturilor electronice


Destinatarul facturii electronice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a) sa dispuna de mijloace tehnice si resurse umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;


b) sa fie in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare factura in forma electronica emisa, pentru o perioada de timp determinata in functie de specificul achizitiei;


c) sa utilizeze sisteme de arhivare electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata. Pe durata arhivarii, persoanele care au responsabilitatea arhivarii vor lua masuri ca orice factura in forma electronica sa poata fi accesata conform dispozitiilor Legii nr. 135/2007, republicata, numai de catre emitent, destinatar sau organele abilitate prin lege;


d) sa respecte elementele principale ale unei facturi electronice in conformitate cu standardul SR EN 16931;


e) sa fie inregistrat la Ministerul Finantelor Publice.


ARTICOLUL 6


Elementele principale ale unei facturi electronice


Elementele principale ale unei facturi electronice sunt:


a) identificatorii de proces si de factura;


b) data facturii;


c) informatii privind identificarea persoanei impozabile care a livrat produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrarile;


d) informatii privind cumparatorul;


e) informatii privind beneficiarul platii;


f) informatii privind reprezentantul fiscal al vanzatorului;


g) identificarea tipului de produse furnizate, servicii prestate sau lucrari executate;


h) referirea la contractul de achizitii publice/sectoriale, de concesiune de lucrari si servicii, precum si, dupa caz, la contractul de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii;


i) detalii privind livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor;


j) instructiuni de plata;


k) informatii privind creditari sau debitari;


l) informatii privind pozitiile de pe factura;


m) totalurile facturii;


n) defalcarea TVA.


ARTICOLUL 7


Primirea si prelucrarea facturilor electronice de catre destinatari


(1) Toate autoritatile si entitatile contractante trebuie sa primeasca si sa prelucreze o factura electronica conforma cu standardul european privind facturarea electronica si cu oricare dintre sintaxele sale, potrivit prevederilor prezentei legi.


(2) Autoritatile contractante si entitatile contractante trebuie sa primeasca si sa prelucreze informatiile aferente facturilor electronice conexe contractelor de achizitie publica/sectoriala, contractelor de concesiune de lucrari sau servicii sau contractelor de achizitii publice din domeniul apararii si securitatii, in conformitate cu prezenta lege.


(3) Informatiile prevazute la alin. (2) pot fi transmise, respectiv primite si prelucrate in Sistemul electronic de achizitii publice - SEAP, in conformitate cu standardul OCDS, pentru asigurarea transparentizarii informatiilor aferente respectivelor contracte.


(4) Autoritatile contractante si entitatile contractante verifica legalitatea, autenticitatea, originea si integritatea continutului facturilor emise in forma electronica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


(5) Factura in forma electronica trebuie sa respecte continutul stabilit de actele normative speciale si va contine obligatoriu marca temporala care certifica momentul emiterii.


ARTICOLUL 8


Protectia datelor


(1) Prezenta lege nu aduce atingere legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.


(2) Datele cu caracter personal obtinute in scopul prelucrarii facturilor electronice pot fi folosite exclusiv in acest scop sau in scopuri compatibile cu acesta, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.


(3) Modalitatile de publicare, in scopul asigurarii transparentei si a tragerii la raspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate in cadrul facturarii electronice trebuie sa fie in concordanta cu scopul publicarii si protectiei sferei private.


ARTICOLUL 9


Utilizarea facturilor electronice in scopuri de TVA


Prezenta lege nu aduce atingere dispozitiilor titlului VII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 10


Dispozitii finale


Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice