Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

INTEGRAL: Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare


Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1266 din 21 decembrie 2020


Art. I. -


Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1, punctul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"31. organ fiscal central - Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare A.N.A.F., prin structurile de specialitate cu atributii de administrare a creantelor fiscale, inclusiv unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice sau A.N.A.F.;".


2. La articolul 7, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(10) Analiza de risc se efectueaza periodic, caz in care organul fiscal stabileste si clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului."


3. La articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"d) oricarui solicitant, cu consimtamantul expres si neechivoc al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii. Responsabilitatea privind modalitatea de utilizare a informatiilor astfel obtinute revine solicitantului;".


4. La articolul 11, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:


"(61) In scopul aplicarii prevederilor alin. (3) lit. d), solicitantul care prin natura activitatii solicita frecvent informatii de natura secretului fiscal despre clientii/partenerii sai poate incheia un protocol privind schimbul de informatii cu organul fiscal detinator al informatiei ce se transmite, utilizand sistemul informatic PatrimVen in conformitate cu art. 701."


5. La articolul 11, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(10) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre organele fiscale centrale si locale se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare, in scopul exercitarii atributiilor de administrare a creantelor fiscale."


6. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) In cazul reprezentarii contribuabilului/platitorul in relatia cu organul fiscal prin avocat, consultant fiscal sau expert contabil, forma si continutul imputernicirii sunt cele prevazute de dispozitiile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, consultant fiscal sau expert contabil, dupa caz."


7. La articolul 18 alineatul (5), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:


"


c) contribuabilului/platitorului care comunica cu organele fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit art. 79."


8. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Persoana fizica care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent intr-una din formele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunde pentru obligatiile fiscale datorate ca urmare a exercitarii profesiei sau activitatii cu bunurile din patrimoniul de afectatiune. Daca acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creantelor fiscale, pot fi urmarite si celelalte bunuri ale debitorului. Dispozitiile art. 31, 32 si ale art. 2.324 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile."


9. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:


"(4) Preluarea obligatiei fiscale potrivit prezentului articol se realizeaza prin comunicarea unei decizii catre persoanele care devin debitori."


10. La articolul 49 alineatul (1), dupa litera c) se introduc patru noi litere, literele d)-g), cu urmatorul cuprins:


"d) organul fiscal nu prezinta argumentele pentru care nu ia in considerare opinia prealabila emisa in scris sau solutia adoptata de organul fiscal sau de instanta de judecata potrivit art. 6 alin. (1), in cazul in care contribuabilul/platitorul a prezentat organului fiscal anterior emiterii actului administrativ-fiscal respectiva opinie/solutie;


e) organul fiscal nu respecta considerentele deciziei de solutionare a contestatiei in cazul emiterii noului act administrativ-fiscal potrivit art. 279 alin. (3);


f) emiterea raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere de catre organul de inspectie fiscala dupa incetarea inspectiei fiscale potrivit art. 126 alin. (2), respectiv emiterea raportului de verificare si a deciziei de impunere de catre organul fiscal dupa incetarea verificarii situatiei fiscale personale potrivit art. 140 alin. (6) coroborat cu art. 147 si art. 126 alin. (2), fara ca acestea sa fie reluate, potrivit legii;


g) organul fiscal emite raport de inspectie fiscala/de verificare a situatiei fiscale personale si decizie de impunere/decizie de modificare a bazelor de impozitare/decizie de nemodificare a bazelor de impozitare/decizie pentru regularizarea situatiei ori decizie de incetare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale, in situatia in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare/valorii in vama care fac obiectul inspectiei fiscale/controlului vamal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132."


11. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 54. -


Dispozitiile art. 46-51 si art. 53 se aplica in mod corespunzator si actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel."


12. La articolul 59, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Natura informatiilor, periodicitatea, precum si modelul declaratiilor se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F. sau al ministrului finantelor publice, dupa caz, in functie de autoritatea care trebuie sa valorifice respectivele informatii."


13. La articolul 62, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) Fara a aduce atingere alin. (1) si (6), fiecare institutie mentionata la alin. (1), care are obligatii de declarare, informeaza contribuabilii mentionati la alin. (1) cu privire la faptul ca datele privind identificarea conturilor lor sunt selectate si declarate in conformitate cu prezentul articol, furnizand acestora toate informatiile la care au dreptul in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificarile ulterioare. Informarea se realizeaza anterior deschiderii contului."


14. La articolul 65, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:


"(7) Competenta de efectuare a constatarii la fata locului de catre organul fiscal central se poate delega altui organ fiscal central din cadrul A.N.A.F., in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.


(8) In cazul delegarii competentei potrivit alin. (7), organul fiscal central caruia i s-a delegat competenta instiinteaza in scris contribuabilul/platitorul despre delegarea de competenta."


15. La articolul 71, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) Toate schimburile de informatii efectuate in temeiul prezentului articol se realizeaza cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificarile ulterioare."


16. La articolul 76 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


"(2) Ori de cate ori legislatia fiscala prevede un termen in care contribuabilii/platitorii trebuie sa isi indeplineasca obligatiile prevazute de legea fiscala, in legatura cu creantele administrate de organul fiscal central, acesta poate fi prelungit/modificat, pentru motive justificate ce tin de activitatea de administrare a creantelor fiscale, prin ordin al ministrului finantelor publice."


17. La articolul 82 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"e) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal. In cazul obtinerii ulterioare a codului numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit anterior se inlocuieste de catre organul fiscal, cu preluarea informatiilor fiscale inregistrate in perioada detinerii numarului de identificare fiscala pe codul numeric personal. Actele administrative fiscale, actele de executare sau alte acte emise de organele fiscale si comunicate anterior inlocuirii numarului de identificare fiscala raman valabile."


18. La articolul 82, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:


"(12) Codul de identificare fiscala poate fi utilizat de contribuabili si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale aferente perioadelor anterioare datei de inregistrare fiscala."


19. La articolul 83, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(4) Odata cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau inchirierea unei casete de valori, institutiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu detin cod de identificare fiscala. Pe baza datelor transmise Ministerul Finantelor Publice atribuie numarul de identificare fiscala sau, dupa caz, codul de inregistrare fiscala, inregistreaza fiscal persoana respectiva si comunica institutiei de credit informatia referitoare la inregistrarea fiscala in termen de 5 zile de la data solicitarii atribuirii numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala. Totodata se emite certificatul de inregistrare fiscala care se pastreaza de catre organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia. In cazul in care solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala se realizeaza prin intermediul aplicatiei on-line a A.N.A.F numarul de identificare fiscala sau, dupa caz, codul de inregistrare fiscala se comunica institutiei de credit prin aplicatia on-line spre a fi inregistrat in evidentele informatice ale acesteia.


(5) In alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1)-(3), pentru contribuabilii nerezidenti care nu au un sediu permanent pe teritoriul Romaniei, organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, informatii continute in certificatul de inregistrare fiscala. In acest caz, certificatul de inregistrare fiscala se pastreaza de organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia."


20. La articolul 85, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) In sensul prezentului articol, prin sediu secundar se intelege un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului/platitorului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea, cu exceptia activitatilor desfasurate de salariati la domiciliul acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca si a locatiilor beneficiarilor unde contribuabilul/platitorul desfasoara alte activitati decat cele mentionate la art. 85 alin. (4), activitati autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare."


21. La articolul 86, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


"(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) in cazul in care solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala se realizeaza potrivit art. 83 alin. (4) nu este necesara depunerea de catre institutiile de credit de acte doveditoare cu privire la informatiile cuprinse in solicitare. Organele fiscale pot solicita Oficiului National al Registrului Comertului sau institutiilor de credit sa puna la dispozitia acestora documente justificative ale informatiilor cuprinse in solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau a codului de inregistrare fiscala, dupa caz."


22. La articolul 98, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"d) deciziile privind nemodificarea bazei de impozitare, inclusiv deciziile de incetare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale."


23. La articolul 111 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:


"e) pe perioada cuprinsa intre data comunicarii catre organele de urmarire penala a procesului-verbal de sesizare a organelor de urmarire penala sau a procesului-verbal intocmit ca urmare a solicitarii organelor de urmarire penala adresata organelor fiscale de a efectua constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza si data ramanerii definitive a solutiei de rezolvare a cauzei penale."


24. La articolul 126, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) In cazul in care inspectia fiscala nu se finalizeaza intr-o perioada reprezentand dublul perioadei prevazute la alin. (1) in care nu se includ perioadele de suspendare legala a inspectiei fiscale, inspectia fiscala inceteaza, fara a se emite raport de inspectie fiscala si decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere. In acest caz, organul de inspectie fiscala poate relua inspectia, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat inspectia fiscala initiala, o singura data pentru aceeasi perioada si aceleasi obligatii fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (1)."


25. La articolul 126, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:


"


(21) In cazul in care inspectia fiscala a inceput si intervine incetarea persoanei juridice sau decesului persoanei fizice ca subiecte de drept fiscal, inspectia fiscala continua cu succesorii persoanei respective, daca acestia exista. In acest caz, creanta fiscala se stabileste pe numele succesorilor. In cazul in care nu exista succesori inspectia fiscala inceteaza.


(22) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (21) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F."


26. La articolul 127 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"h) pentru efectuarea verificarilor la ceilalti membri ai grupului fiscal/grupului fiscal unic, definite potrivit Codului fiscal;".


27. La articolul 127 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu urmatorul cuprins:


"i1) in situatia in care organul de inspectie fiscala este sesizat sau i se aduce la cunostinta, in timpul inspectiei fiscale ca impotriva contribuabilului/platitorului se afla in desfasurare o procedura judiciara in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspectiei fiscale sau in situatia in care documentele financiar-contabile ale contribuabilului au fost ridicate de organul de urmarire penala, fara a putea fi puse la dispozitia organului de inspectie fiscala."


28. La articolul 127, alineatele (2), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(2) In cazul prevazut la alin. (1), inspectia fiscala este suspendata pana la data la care inceteaza motivul suspendarii, dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendarii. Termenul de 6 luni nu opereaza in situatia prevazuta la alin. (1) lit. i1). In acest caz, inspectia fiscala se reia dupa data finalizarii procedurii judiciare sau dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, precum si dupa data la care organul de inspectie fiscala are acces la documentele financiar-contabile ale contribuabilului.


. . . . . . . . . .


(5) Ori de cate ori conducatorul inspectiei fiscale decide suspendarea inspectiei, se emite o decizie de suspendare care se comunica contribuabilului/platitorului. Suspendarea incepe de la data prevazuta in decizie. In cazul in care in decizie nu este prevazuta o astfel de data suspendarea incepe de la data comunicarii deciziei de suspendare.


(6) In termen de cel mult 10 zile de la incetarea motivului suspendarii sau la implinirea perioadei de suspendare prevazuta la alin. (2) sau (3), organul de inspectie instiinteaza contribuabilul/platitorul privind incetarea suspendarii si stabileste data la care se reia inspectia fiscala."


29. La articolul 127, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:


"(8) Prevederile art. 124 alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile pe perioada suspendarii inspectiei fiscale.


(9) Contribuabilul/platitorul are dreptul de a fi informat cu privire la orice alt mijloc de proba obtinut de organul fiscal, ca urmare a actiunilor ce au constituit cauze de suspendare conform alin. (1), si care are legatura cu situatia fiscala a contribuabilului/platitorului, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la respectivele probe, caz in care contribuabilul este informat in mod corespunzator despre obiectivele a caror protejare impiedica accesul acestuia la probe."


30. La articolul 127, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:


"


(10) Contribuabilul/platitorul poate contesta decizia de suspendare, potrivit titlului VIII."


31. La articolul 128, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(1) Prin exceptie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducatorul organului de inspectie fiscala poate decide reverificarea unor tipuri de obligatii fiscale pentru o anumita perioada impozabila, la propunerea organului de inspectie fiscala desemnat cu efectuarea inspectiei sau la cererea contribuabilului, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:


a) dupa incheierea inspectiei fiscale apar date suplimentare care erau necunoscute organului de inspectie fiscala sau, dupa caz, contribuabilului, la data efectuarii inspectiei fiscale;


b) datele suplimentare influenteaza rezultatele inspectiei fiscale incheiate.


(2) Prin date suplimentare se intelege orice fapt sau mijloc de proba de care se ia cunostinta ulterior inspectiei, de natura sa modifice rezultatele inspectiei anterioare."


32. La articolul 128, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) Contribuabilul poate solicita reverificarea in situatiile in care nu poate corecta declaratia de impunere potrivit art. 105 alin. (6)."


33. La articolul 130, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Organul de inspectie fiscal comunica contribuabilului/platitorului proiectul de raport de inspectie fiscala, in format electronic sau pe suport hartie, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere. In acest scop, odata cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspectie fiscala comunica si data, ora si locul la care va avea loc discutia finala, insa nu mai devreme de 3 zile lucratoare de la data comunicarii proiectului de raport de inspectie fiscala, respectiv 5 zile lucratoare in cazul marilor contribuabili. Perioada necesara pentru indeplinirea audierii in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) lit. b) nu se include in calculul duratei inspectiei fiscale."


34. La articolul 131, alineatele (1), (2) si partea introductiva a alineatului (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(1) Rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza, in scris, intr-un raport de inspectie fiscala, in care se prezinta constatarile organului de inspectie fiscala din punctul de vedere faptic si legal si consecintele lor fiscale, cu exceptia cazurilor in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspectiei fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.


(2) Raportul de inspectie fiscala se intocmeste la finalizarea inspectiei fiscale si cuprinde constatarile in legatura cu toate perioadele si toate obligatiile fiscale inscrise in Avizul de inspectie fiscala, precum si in legatura cu alte obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila ce au facut obiectul verificarii. In cazul in care contribuabilul/platitorul si-a exercitat dreptul prevazut la art. 130 alin. (5), raportul de inspectie fiscala cuprinde si opinia organului de inspectie fiscala, motivata in drept si in fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/platitor.


. . . . . . . . . .


(4) Pentru fiecare perioada si obligatie fiscala ce au facut obiectul constatarilor, raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii:".


35. La articolul 135, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) Prevederile art. 113 alin. (2) lit. a), b), e), f), g), h), j), k) si l), art. 118 alin. (8), art. 120, 124, 125 si 132 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul controlului inopinat."


36. La articolul 137, alineatul (4) se abroga.


37. Dupa articolul 137 se introduce un nou articol, articolul 1371, cu urmatorul cuprins:


"Art. 1371. - Rezultatele controlului antifrauda


(1) La finalizarea controlului operativ si inopinat se incheie proces-verbal de control/act de control, in conditiile legii. Un exemplar al procesului-verbal de control/actului de control se comunica contribuabilului/platitorului.


(2) Procesul-verbal/actul de control prevazut la alin. (1) constituie mijloc de proba in sensul prevederilor art. 55, inclusiv in situatia in care in continutul sau sunt prezentate consecintele fiscale ale neregulilor constatate.


(3) Contribuabilul/Platitorul isi poate exprima punctul de vedere fata de constatarile mentionate in procesul-verbal/actul de control in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare."


38. La articolul 140, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Verificarea situatiei fiscale personale se desfasoara de regula la sediul organului fiscal central. La cererea justificata a persoanei fizice supuse verificarii, verificarea situatiei fiscale personale se poate desfasura si la:


a) domiciliul sau, daca persoana verificata este in imposibilitate fizica de a se deplasa;


b) domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta de specialitate sau juridica, potrivit art. 124 alin. (3), daca domiciliul acestei persoane reprezinta si sediul sau profesional."


39. La articolul 140, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:


"(51) Prin solicitarea scrisa a persoanei fizice pentru desfasurarea verificarii la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta, se vor prezenta motivele argumentate si justificate cu documente/alte mijloace de proba pentru care se solicita schimbarea locului de desfasurare a verificarii situatiei fiscale personale."


40. La articolul 140, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(6) Durata efectuarii verificarii situatiei fiscale personale este stabilita de organul fiscal central si nu poate fi mai mare de 270 de zile calculate de la data inceperii verificarii fiscale."


41. La articolul 140, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:


"(61) Data inceperii verificarii situatiei fiscale personale se inscrie intr-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal se semneaza de catre organul fiscal competent si persoana fizica supusa verificarii si se inregistreaza la registratura organului fiscal."


42. La articolul 145, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(1) Rezultatul verificarii situatiei fiscale personale se consemneaza intr-un raport scris in care se prezinta constatarile din punct de vedere faptic si legal, cu exceptia cazurilor in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul verificarii situatiei fiscale personale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F."


43. La articolul 158, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(4) Organul fiscal central emitent inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul/platitorul solicitant le are de incasat de la autoritati contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Inscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se certifica faptul ca sumele sunt certe, lichide si exigibile."


44. La articolul 159, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:


"(51) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (5), proprietarii bunurilor care instraineaza mijloace de transport nu trebuie sa prezinte certificatul de atestare fiscala in cazul in care pentru instrainare utilizeaza formularul de contract de instrainare- dobandire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispozitiilor legale in vigoare."


45. La articolul 160, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(1) Orice persoana fizica sau juridica, alta decat cea prevazuta la art. 69 alin. (4), poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscala sau documente care sa ateste situatia fiscala a unui contribuabil numai cu consimtamantul expres si neechivoc al contribuabilului in cauza."


46. La articolul 167, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu urmatorul cuprins:


"(91) Dispozitiile alin. (9) privind ordinea de stingere prin compensare se aplica in mod corespunzator si in cazul grupului fiscal constituit in domeniul impozitului pe profit, daca drept urmare a depunerii declaratiei anuale consolidate privind impozitul pe profit rezulta o suma de restituit."


47. La articolul 168, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


(12) In cazul in care din eroare institutiile de credit vireaza organului fiscal sume reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii nationale ori internationale pentru derularea unor programe ori proiecte, precum si sumele prevazute la art. 729 alin. (7) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin exceptie de la prevederile alin. (8), sumele respective se restituie la cererea institutiei de credit sau a contribuabilului/platitorului, chiar daca acesta inregistreaza obligatii restante."


48. Dupa articolul 170 se introduce un nou articol, articolul 1701, cu urmatorul cuprins:


"Art. 1701. - Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende


(1) In cazul in care din regularizarea anuala a dividendelor platite ca urmare a distribuirii partiale in cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta sume de restituit de la buget, platitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaratie de regularizare/cerere de restituire dupa restituirea de catre asociati sau actionari a dividendelor si pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferentele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167 sau 168, dupa caz.


(2) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice la propunerea presedintelui A.N.A.F."


49. La articolul 173, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii pentru suma platita in contul obligatiei fiscale principale daca, anterior stabilirii obligatiilor fiscale, debitorul a efectuat o plata, iar suma platita nu a stins alte obligatii, stabilite prin:


a) declaratii de impunere depuse ulterior efectuarii platii;


b) declaratii de impunere rectificative sau decizii de impunere, inclusiv cele emise ca urmare a refacerii inspectiei fiscale in conditiile art. 129. In aceste cazuri, se datoreaza obligatii fiscale accesorii de la data scadentei obligatiei fiscale principale pana la data platii, inclusiv."


50. La articolul 173, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:


"(31) Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul stingerii obligatiilor fiscale prin celelalte modalitati prevazute la art. 22 decat cea prin plata."


51. La articolul 181, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(1) Pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, contribuabilul/platitorul datoreaza o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere."


52. La articolul 181, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Penalitatea de nedeclarare stabilita potrivit alin. (1) se reduce cu 75%, daca obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie:".


53. La articolul 181, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) Ori de cate ori organul fiscal constata incidenta prevederilor art. 181 alin. (2), acesta comunica decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare prin evidentierea reducerii de 75% aplicate."


54. La articolul 181, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(7) Penalitatea de nedeclarare nu se aplica daca obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere rezulta din aplicarea unor prevederi ale legislatiei fiscale de catre contribuabil/platitor, potrivit interpretarii organului fiscal cuprinse in norme, instructiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/platitorului de catre organul fiscal central.


(8) In cazul inspectiei fiscale despre aplicarea penalitatii de nedeclarare potrivit alin. (1) sau, dupa caz, despre neaplicarea acesteia potrivit alin. (6) sau (7), se consemneaza si se motiveaza in raportul de inspectie fiscala. Prevederile art. 130 alin. (5) si ale art. 131 alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator. Lipsa mentiunii din cuprinsul raportului de inspectie fiscala privind aplicarea penalitatii de nedeclarare conduce la decaderea organului fiscal din dreptul de a mai aplica penalitatea prin alte acte administrative subsecvente sau accesorii."


55. La articolul 181, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmatorul cuprins:


"(13) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie de regularizare emisa ca urmare a procedurii de control vamal ulterior."


56. La articolul 182, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:


"(5) Dreptul contribuabilului/platitorului de a solicita dobanda prevazuta de prezentul articol se prescrie in termen de 5 ani. Termenul incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care:


a) au fost stinse prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilului/platitorului;


b) anularea actului administrativ fiscal a devenit definitiva, in cazul prevazut la alin. (2);


c) restituirea a fost admisa definitiv, in cazul prevazut la alin. (3)."


57. La articolul 184, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(7) Esalonarea la plata nu se acorda nici pentru obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice, 2.000 lei in cazul asocierilor fara personalitate juridica si 5.000 lei in cazul persoanelor juridice."


58. La articolul 193, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, precum si cele care fac obiectul amanarii la plata potrivit art. 208, de pana la 5.000 lei in cazul persoanelor fizice, 10.000 lei in cazul asocierilor fara personalitate juridica si, respectiv, 20.000 lei in cazul persoanelor juridice, nu este necesara constituirea de garantii."


59. La articolul 193, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu urmatorul cuprins:


"(91) Prevederile alin. (9) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care pentru creantele solicitate la esalonare a fost instituit, anterior emiterii titlului de creanta in care aceste creante au fost individualizate, un sechestru asiguratoriu, transformat in sechestru executoriu in conditiile art. 213 alin. (3), precum si in cazul in care exista sume indisponibilizate in conturile bancare ale debitorului ca urmare a popririi asiguratorii sau executorii care acopera valoarea prevazuta la alin. (14). Sumele indisponibilizate vor fi virate la trezorerie in vederea constituirii garantiei potrivit dispozitiilor alin. (6) lit. a)."


60. La articolul 193, alineatele (11) si (18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(11) Bunurile oferite drept garantie potrivit alin. (6) lit. c) si d) se evalueaza de un evaluator autorizat, care intocmeste un raport de evaluare conform standardelor de evaluare in vigoare.


. . . . . . . . . .


(18) Pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ratelor ramase de achitat, la cererea temeinic justificata a debitorului. In urma analizarii celor solicitate de debitor, organul fiscal poate aproba sau respinge solicitarea privind inlocuirea sau redimensionarea garantiei."


61. La articolul 193, dupa alineatul (18) se introduc trei noi alineate, alineatele (181)-(183), cu urmatorul cuprins:


"(181) In cazul aprobarii, pentru debitorii care beneficiaza de esalonarea la plata cu constituire de garantii potrivit alin. (13) sau art. 206 alin. (2) lit. c), dupa caz, procentajul suplimentar al garantiei care se ia in calcul la stabilirea valorii garantiei este cel in vigoare la data inlocuirii sau redimensionarii garantiei, corespunzator perioadei de timp ramase din esalonarea la plata acordata.


(182) In cazul aprobarii, pentru debitorii care beneficiaza de esalonarea la plata cu bunuri insuficiente, pentru stabilirea valorii garantiei se ia in calcul cuantumul obligatiilor ramase de plata din esalonare.


(183) Organul fiscal, la cererea debitorului, elibereaza diferenta de garantie care depaseste valoarea luata in calcul cu ocazia redimensionarii, iar in cazul inlocuirii elibereaza garantia constituita asupra bunului inlocuit."


62. La articolul 193, dupa alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu urmatorul cuprins:


"(25) In cazul in care contribuabilii care beneficiaza de esalonare la plata detin in proprietate bunuri deja sechestrate de catre organul fiscal, altele decat cele care fac obiectul garantiilor constituite potrivit prezentului articol, sechestrele instituite pe aceste bunuri se ridica, cu exceptia cazului in care sunt aplicabile dispozitiile art. 213 alin. (8) sau (81)."


63. La articolul 194 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


c) sa se achite diferentele de obligatii fiscale rezultate din declaratii rectificative sau din declaratii depuse aferente obligatiilor fiscale pentru care nu exista obligatia de declarare in vectorul fiscal, in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaratiei, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 195;".


64. La articolul 195, alineatele (2), (5) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(2) Contribuabilul poate depune cel mult doua cereri de modificare a deciziei de esalonare la plata intr-un an calendaristic sau, dupa caz, fractie de an calendaristic. Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (11), alin. (111) si la art. 194 alin. (1) lit. h) si i) debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de esalonare la plata ori de cate ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei de esalonare la plata prin includerea tuturor obligatiilor fiscale ce reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata la data depunerii cererii.


. . . . . . . . . .


(5) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (4), pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), precum si pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata in derulare, la cererea debitorului, se poate aproba si o alta perioada de esalonare, calculata de la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de esalonare la plata si care nu poate depasi perioada prevazuta la art. 184 sau art. 206, dupa caz. Dispozitiile art. 184 alin. (8) sunt aplicabile in mod corespunzator.


. . . . . . . . . .


(11) In situatia in care pe perioada de valabilitate a inlesnirii debitorul obtine o suspendare a executarii actului administrativ fiscal in care sunt individualizate creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata, decizia de esalonare la plata se modifica, la cererea debitorului. Daca esalonarea cuprinde doar creantele fiscale individualizate in actul administrativ suspendat, decizia de esalonare la plata se suspenda."


65. La articolul 195, dupa alineatul (111) se introduc doua noi alineate, alineatele (112) si (113), cu urmatorul cuprins:


"(112) Prevederile alineatului (11) si (111) se aplica si in situatia in care debitorul obtine suspendarea executarii silite conform art. 719 din Codul de procedura civila, atunci cand motivele contestatiei la executare privesc stingerea sau inexistenta creantei fiscale care face obiectul executarii silite contestate.


(113) Daca hotararea judecatoreasca definitiva de admitere in tot sau in parte a contestatiei la executare formulata in conditiile alin. (112) este pronuntata dupa emiterea deciziei de finalizare a esalonarii la plata emisa in conditiile art. 194 alin. (3) sau daca debitorul nu a solicitat modificarea deciziei de esalonare conform alin. (112), aceasta din urma, precum si decizia de finalizare a esalonarii la plata se anuleaza din oficiu sau la cererea debitorului, iar sumele achitate in baza deciziei de esalonare se restituie debitorului la cerere, in conditiile art. 168."


66. La articolul 199, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(1) Esalonarea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozitiile art. 194 alin. (1) si art. 195 alin. (10). Organul fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, care se comunica debitorului."


67. La articolul 203, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(1) Pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si pentru obligatiile prevazute la art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) si n) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata. In cazul obligatiilor prevazute la art. 194 alin. (1) lit. f), executarea silita se suspenda dupa comunicarea somatiei."


68. La articolul 206 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


c) debitorul depune, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata, precum si a penalitatilor de intarziere si dobanzilor ce pot face obiectul amanarii la plata potrivit art. 208, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in conditiile prezentului capitol."


69. La articolul 211, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"b) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit sau polita de asigurare de garantie emisa de o societate de asigurare. In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din afara Uniunii Europene aceasta trebuie confirmata conform normelor bancare de o institutie de credit sau societate de asigurare din Romania. In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din Uniunea Europeana, aceasta este acceptata de organul fiscal daca sunt respectate prevederile referitoare la notificare cuprinse in Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE, transpusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II), transpusa prin Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare;".


70. La articolul 212, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) In cazul garantiilor prevazute la art. 211 lit. a) si b), organul fiscal dispune institutiei de credit sau societatii de asigurare emitente a scrisorii de garantie sau politei de asigurare de garantie, dupa caz, sau institutiei de credit ori societatii de asigurare din Romania care a confirmat scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie ori unitatii de Trezorerie a Statului, dupa caz, virarea, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii, a sumei de bani in conturile de venituri bugetare corespunzatoare."


71. La articolul 213, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(13) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 268 ale prezentului cod, impotriva deciziei prin care se dispune instituirea masurilor asiguratorii, prevazute la alin. (4), cel interesat poate formula actiune in anulare, in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta, conform cuantumului creantelor fiscale in privinta carora aceste masuri asiguratorii au fost instituite, fara a fi necesara parcurgerea procedurii prealabile. Cererea se judeca de urgenta si cu precadere. Procedura prevazuta de art. 200 din Codul de procedura civila nu este aplicabila, iar intampinarea nu este obligatorie. Hotararea prin care se pronunta anularea deciziei este executorie de drept. Ea poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare."


72. La articolul 214, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(1) Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 213 se ridica, in tot sau in parte, prin decizie motivata, de catre creditorul fiscal, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 211, dupa caz. Refuzul nejustificat de a solutiona cererea de ridicare formulata de catre cel interesat sau nesolutionarea in termen pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competenta potrivit art. 213 alin. (13), fara a fi necesara parcurgerea procedurii prealabile. Cererea se judeca de urgenta si cu precadere. Procedura prevazuta de art. 200 din Codul de procedura civila nu este aplicabila, iar intampinarea nu este obligatorie. Hotararea prin care se dispune ridicarea masurilor asiguratorii este executorie de drept. Ea poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare."


73. La articolul 217 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"d) la data comunicarii procesului-verbal de insolvabilitate/procesului-verbal aditional de insolvabilitate;".


74. La articolul 219 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


"(2) Sumele platite de contribuabil/platitor fara a fi datorate, pentru care termenul de prescriptie prevazut la alin. (1) s-a implinit, se scad din evidenta organului fiscal dupa expirarea acestui termen, cu exceptia cazului in care a operat compensarea potrivit prevederilor art. 167."


75. La articolul 226, alineatele (1) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(1) Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului Cod de catre organul de executare silita competent potrivit art. 30, 37 si 38.


. . . . . . . . . .


(8) In cazul in care titlurile executorii emise de alte organe decat cele prevazute la art. 30 alin. (1), art. 37 si 38 nu cuprind unul dintre urmatoarele elemente: numele si prenumele sau denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic de inregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnatura organului care l-a emis si dovada comunicarii acestora, organul de executare silita restituie de indata titlurile executorii organelor emitente."


76. La articolul 235, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:


"(51) Pe perioada suspendarii executarii silite potrivit prezentului articol, contribuabilul poate solicita acordarea esalonarii la plata pentru aceste obligatii fiscale suspendate la executarea silita. In acest caz, scrisoarea de garantie poate constitui garantie potrivit art. 193, in scopul acordarii esalonarii la plata, cu conditia prelungirii perioadei de valabilitate in conditiile prevazute la art. 193 alin. (17)."


77. La articolul 235, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu urmatorul cuprins:


"(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, in conditiile alin. (51), organul fiscal emite o decizie prin care stabileste cuantumul accesoriilor.


(8) Masurile asiguratorii devenite executorii ca urmare a emiterii actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creante fiscale se ridica in conditiile in care contribuabilul/platitorul constituie garantie potrivit prezentului articol.


(9) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul in care debitorul constituie garantii sub forma consemnarii de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului."


78. Articolul 241 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 241. - Inlocuirea bunurilor sechestrate


(1) La solicitarea debitorului, organul fiscal poate inlocui sechestrul asupra unui bun:


a) cu sechestrul asupra altui bun si numai daca bunul oferit in vederea sechestrarii este liber de orice sarcini, sub conditia acoperirii limitei de 150% din valoarea creantei ramase de recuperat pentru care s-a instituit sechestru;


b) cu scrisoare de garantie/polita de asigurare de garantie/consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului, pe o perioada de maximum 6 luni, la nivelul obligatiei fiscale ramase de recuperat la data depunerii garantiei, pentru care s-a inceput executarea silita a bunului ce se solicita a fi inlocuit. Organul de executare executa garantia in ultima zi de valabilitate a acesteia.


(2) Dupa inlocuirea bunurilor potrivit alin. (1), sechestrul aplicat asupra bunurilor ce s-au inlocuit se ridica."


79. La articolul 249 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"b) inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie, daca se recupereaza integral creanta fiscala sau daca pentru bunurile sechestrate se ofera cel putin pretul de evaluare, dupa caz;".


80. La articolul 250 alineatul (4), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:


"d1) datele de identificare ale debitorului pentru care se realizeaza anuntul privind vanzarea bunurilor;".


81. La articolul 250, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(14) In situatia in care nici la a treia licitatie nu se vinde bunul, se organizeaza o noua licitatie. In acest caz bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta este inferior pretului de pornire a licitatiei, dar nu mai mic decat 25% din pretul de evaluare al acestuia."


82. La articolul 255, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) In cazul bunurilor prevazute la alin. (1) lit. a), cu ocazia reluarii procedurii in cadrul termenului de prescriptie, daca organul de executare silita considera ca nu se impune o noua evaluare, pretul de pornire a licitatiei nu poate fi mai mic de 50% din pretul de evaluare a bunurilor. Bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta este inferior pretului de pornire a licitatiei, dar nu mai mic decat 25% din pretul de evaluare al acestuia, cu exceptia situatiei in care se prezinta un singur ofertant, cand vanzarea se realizeaza la cel putin pretul de pornire a licitatiei."


83. La articolul 263, dupa alineatul (11) se introduc cinci noi alineate, alineatele (111)-(115), cu urmatorul cuprins:


"(111) In situatia in care bunul imobil s-a transferat in proprietatea publica a statului, iar institutia publica centrala solicitanta refuza expres efectuarea demersurilor pentru initierea hotararii de constituire a dreptului de administrare, Ministerul Finantelor Publice publica pe site-ul propriu disponibilitatea de dare a bunului in administrarea altei institutii publice centrale sau de transmitere a dreptului de proprietate publica catre unitatea administrativ-teritoriala pe a carei raza teritoriala se afla imobilul, in conditiile legii, mentionand un termen de 90 de zile de la data publicarii pentru transmiterea cererilor institutiilor publice interesate in preluarea bunului imobil.


(112) In cazul in care bunul imobil este solicitat de o institutie publica centrala in termenul prevazut la alin. (111), Guvernul adopta hotararea de dare in administrare, cu respectarea conditiei prevazute la alin. (9).


(113) In situatia in care bunul imobil s-a transferat in proprietatea publica a statului, iar institutia publica centrala solicitanta refuza expres efectuarea demersurilor pentru initierea hotararii de constituire a dreptului de administrare, precum si in lipsa unei manifestari de vointa in preluarea administrarii bunului din partea unei alte institutii publice centrale, bunul imobil se poate transfera, pe baza cererii formulate in conditiile alin. (111), in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala se afla imobilul, in conditiile legii, cu obligatia mentinerii acestuia in proprietatea publica pentru o perioada de 5 ani. Dispozitiile art. 292 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.


(114) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (113) sau a altor conditii mentionate in hotararea Guvernului de transmitere in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale are ca efect revenirea de drept a bunului in proprietatea publica a statului. Constatarea revenirii de drept a bunului imobil in proprietatea publica a statului se realizeaza prin hotarare a Guvernului.


(115) In cazul in care, in urma parcurgerii etapelor prevazute la alin. (111)-(113), bunul imobil nu se transmite in administrarea unei institutii publice centrale sau in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz, acesta se transfera, in conditiile legii, din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea valorificarii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incetand uzul si interesul public national."


84. La articolul 265, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:


"


(41) In cazul in care ulterior declararii starii de insolvabilitate debitorii inregistreaza alte obligatii fiscale restante, organul fiscal comunica un proces-verbal aditional la procesul-verbal de insolvabilitate, in care se inscriu creantele fiscale nascute ulterior declararii starii de insolvabilitate. Prevederile alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator."


85. La articolul 268, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. In lipsa unui act administrativ fiscal, devin incidente prevederile art. 8 alin. (1) teza a doua si art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."


86. La articolul 269, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Obiectul contestatiei il constituie sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, precum si sumele si masurile nestabilite de catre organul fiscal, dar pentru care exista aceasta obligatie potrivit legii."


87. La articolul 270, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat intocmeste dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare si le inainteaza, in termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului de solutionare competent."


88. Articolul 272 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 272. - Organul competent


(1) Contestatiile formulate impotriva titlurilor de creanta, precum si impotriva altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central se solutioneaza de catre structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.


(2) Activitatea de solutionare a contestatiilor se realizeaza de catre structura specializata din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice atat la nivel central, cat si la nivel teritorial.


(3) Competenta si atributiile structurii specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ale structurilor teritoriale de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.


(4) Contestatiile formulate impotriva actelor administrativ- fiscale emise de organele fiscale locale din cadrul autoritatilor administratiei publice locale se solutioneaza de catre aceste organe fiscale.


(5) Contestatiile formulate impotriva actelor administrativ- fiscale emise de alte autoritati publice care, potrivit legii, administreaza creante fiscale se solutioneaza de catre aceste autoritati."


89. La articolul 274, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


(5) Decizia se semneaza de catre conducatorul structurii de solutionare a contestatiei sau de persoana cu functie de conducere imputernicita de acesta, dupa caz."


90. La articolul 276, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) Contestatorul poate solicita organului de solutionare competent sustinerea orala a contestatiei. In acest caz, organul de solutionare fixeaza un termen pentru care convoaca contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora. Aceasta solicitare poate fi adresata organului de solutionare competent in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei, sub sanctiunea decaderii. La solicitarea contestatorului, organul de solutionare este obligat sa asigure acestuia accesul la toate probele ce au legatura cu solutionarea contestatiei fiscale, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la respectivele probe."


91. La articolul 279, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:


"(41) In cazul persoanelor fizice care au fost supuse verificarii situatiei fiscale personale, solutia de desfiintare este pusa in executare de catre organul fiscal prin comunicarea unei decizii, intr-un termen ce nu poate fi mai mare de 240 de zile, calculat de la data comunicarii deciziei de desfiintare."


92. La articolul 281, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:


"(31) In situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desfiintarea, incheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a refacerii verificarii situatiei fiscale personale se realizeaza in termenul prevazut la art. 279 alin. (41)."


93. La articolul 281, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(4) In situatia in care instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) admite, in totalitate sau in parte, actiunea prevazuta la alin. (3) sau (31), organul fiscal emitent anuleaza in mod corespunzator noul act administrativ fiscal, precum si, dupa caz, actele administrative subsecvente, iar contestatorul este pus in situatia anterioara emiterii deciziei de desfiintare."


94. Dupa articolul 281 se introduce un nou articol, articolul 2811, cu urmatorul cuprins:


"Art. 2811. - Reexaminarea deciziei de solutionare


(1) Decizia emisa in solutionarea contestatiei poate fi reexaminata, de catre organul de solutionare competent, la cererea contribuabilului/platitorului, pentru urmatoarele situatii:


a) nu s-a avut in vedere aplicarea in speta a anumitor dispozitii legale care ar fi schimbat fundamental solutia adoptata;


b) ulterior emiterii deciziei de catre structura de solutionare a contestatiei se emite o decizie de catre Comisia fiscala centrala care ofera o alta interpretare dispozitiilor legale incidente spetei;


c) anterior sau ulterior emiterii deciziei de catre structura de solutionare a contestatiei se adopta o hotarare judecatoreasca a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei fie pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept, fie un recurs in interesul legii care dicteaza o anumita practica judiciara pentru problematica supusa analizei diferita de cea din decizia de solutionare a contestatiei;


d) anterior sau ulterior emiterii deciziei de catre structura de solutionare a contestatiei se adopta o hotarare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care este contrara deciziei de solutionare a contestatiei administrative.


(2) Cererea de reexaminare poate fi depusa:


a) in cazul deciziilor de solutionare a contestatiilor care fac obiectul actiunii in contencios administrativ, pe perioada judecarii cauzei;


b) in cazul deciziilor de solutionare a contestatiilor pentru care nu s-a formulat actiune in contencios administrativ, in termen de un an de la data comunicarii deciziei de solutionare, sub sanctiunea decaderii, chiar daca obligatia fiscala a fost stinsa.


(3) In urma reexaminarii deciziei emise in solutionarea contestatiei, organul de solutionare competent o poate confirma sau o poate retracta, emitand o noua decizie.


(4) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), decizia emisa in urma cererii de reexaminare poate fi comunicata pana la data incheierii dezbaterilor in fond in fata primei instante. Daca organul de solutionare competent a confirmat decizia initiala, actiunea in contencios administrativ isi continua cursul.


(5) In cazul in care decizia emisa in urma cererii de reexaminare nu a fost comunicata pana la data incheierii dezbaterilor in fond in fata primei instante, aceasta nu se mai comunica si nu produce niciun efect juridic.


(6) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), decizia de confirmare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile legii."


95. La articolul 283, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) In cazul tranzactiilor intre persoane membre ale aceluiasi grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, pentru operatiuni impozabile in Romania, in cazul in care se ajusteaza/estimeaza veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit in cadrul unei inspectii fiscale, organul de inspectie fiscala ajusteaza cu aceeasi valoare cheltuielile sau veniturile celuilalt membru al grupului cu care au fost derulate tranzactiile ajustate/estimate."


96. La articolul 336, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) In cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit, precum si a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei."


97. La articolul 338, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in prezentul cod, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."


Art. II. - Dispozitii tranzitorii


1. Prevederile art. 49 alin. (1) lit. d)-f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica pentru actele administrativ-fiscale comunicate dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.


2. In cazul in care la data intrarii in vigoare a prezentei legi institutiile de credit au deschis un cont bancar sau o caseta de valori pentru o persoana fizica sau o persoana juridica nerezidenta care nu detine cod de identificare fiscala, institutiile de credit au obligatia ca in termen de cel mult 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa solicite atribuirea unui numar de identificare fiscala sau cod de inregistrare fiscala, dupa caz.


3. Prevederile art. 131 alin. (1) si art. 145 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si pentru inspectiile fiscale in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


4. Prevederile art. 181 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica pentru rapoartele de inspectie fiscala emise dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.


5. Prevederile art. 181 alin. (13) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost introduse prin art. I, se aplica pentru drepturile vamale nascute dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.


6. Prevederile art. 263 alin. (111)-(115) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si bunurilor imobile intrate in proprietatea publica a statului, prin procedura de dare in plata, pentru care nu a fost adoptata o hotarare a Guvernului de dare in administrare pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


7. Termenul de emitere a ordinului privind procedura prevazuta la art. 1701 si a ordinului prevazut la art. 272 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.


8. Scrisorile de garantie emise de institutiile financiare nebancare si depuse la organele fiscale pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, raman valabile pe perioada derularii procedurii de administrare, pana la expirarea valabilitatii acestora. Daca procedura de administrare aflata in derulare nu s-a incheiat, debitorul are posibilitatea reinnoirii scrisorii de garantie sau obtinerea unei alte scrisori de la o institutie de credit ori polita de asigurare de garantie de la o societate de asigurare.


9. Ministerul Finantelor Publice preia, in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si directiile generale regionale ale finantelor publice, activitatea de solutionare a contestatiilor formulate impotriva titlurilor de creanta, precum si a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, posturile si personalul aferent acesteia.


10. Incadrarea personalului care se preia, in conditiile prevazute la pct. 8, in structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice se realizeaza in termenele si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.


11. Personalul care se preia in conditiile pct. 8 beneficiaza de drepturile salariale acordate potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice.


12. Directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili au obligatia de a asigura cu titlu gratuit conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii personalului preluat de catre Ministerul Finantelor Publice in conditiile pct. 8, Ministerul Finantelor Publice incheie protocoale cu directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili prin care se stabilesc obligatiile partilor.


13. Directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili pot exercita anumite atributii legate de activitatea si personalul preluat in conditiile pct. 8, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.


14. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare de modificare a actelor normative de organizare si functionare ale Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


15. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii prevazute la pct. 14, Ministerul Finantelor Publice incheie cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si cu directiile generale regionale ale finantelor publice protocoale de predare- preluare a numarului de posturi, personalului, patrimoniului si a prevederilor bugetare, corespunzatoare activitatii preluate conform prevederilor pct. 8-13.


16. Organizarea, modul de functionare, numarul de posturi al Ministerului Finantelor Publice, inclusiv cele aferente structurii specializate de solutionare a contestatiilor, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute de prezenta lege se reglementeaza prin hotarare a Guvernului, potrivit pct. 14."


Art. III. - Dispozitii finale


Prevederile art. 270, 272 si 274 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi. Contestatiile aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentului alineat se predau structurii specializate de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice si se solutioneaza de catre aceasta.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice