Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

INTEGRAL: OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii


Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1331 din 31 decembrie 2020.


Avand in vedere faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut, respectiv elaborarea amenajamentelor pastorale pentru intreaga suprafata de pajisti din Romania pana la data de 1 ianuarie 2021,


tinand cont de respectarea obligatiei implementarii amenajamentelor pastorale la 1 ianuarie 2021, in vederea sustinerii absorbtiei fondurilor europene aferente platilor pe suprafata si luand in considerare faptul ca amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetatie si productia vegetala, coroborat cu situatia creata de pandemia de COVID-19 privind restrictionarea deplasarii personalului pentru evitarea raspandirii bolii, respectarea perioadelor de carantina si a zonelor carantinate, se impune prelungirea termenului-limita de realizare a amenajamentelor pastorale pana la 1 ianuarie 2022,


avand in vedere masurile luate la nivelul intregii Uniuni Europene, precum si la nivelul Romaniei in contextul epidemiei de COVID-19, ce au determinat instituirea starii de urgenta si ulterior a starii de alerta, ceea ce a condus la inchiderea institutiilor de invatamant si desfasurarea activitatii educationale in mediul on-line, se impune prelungirea suspendarii acesteia pana la data de 1 ianuarie 2022,


de asemenea, tinand cont ca neprelungirea suspendarii aplicarii Legii nr. 509/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ar conduce la instituirea obligatiei de acordare de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevi incepand cu 1 ianuarie 2021, actiune care nu se poate materializa decat dupa consultarea factorilor implicati in implementarea acestei masuri, astfel incat sa se poata identifica solutii clare si viabile pentru ca prescolarilor si elevilor sa li se poata acorda mierea, chiar si in cazul in care activitatea scolara nu se desfasoara fizic in institutiile de invatamant, ceea ce ar putea genera cheltuieli suplimentare cu depozitarea si distributia mierii.


Intrucat asigurarea veniturilor necesare desfasurarii activitatii Agentiei impacteaza structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2021, in conditiile in care Guvernul a adoptat masuri bugetare, politice si de asigurare de lichiditati in vederea atenuarii efectelor negative provocate de pandemia de coronavirus asupra nivelului de trai al populatiei si asupra economiei, se impune prelungirea termenului de intrare in vigoare a legii pana la data de 1 ianuarie 2022.


Tinand cont de contextul in care ne aflam, in stare de pandemie si criza economica mondiala, in care bugetul de stat este sub presiuni uriase, pentru a nu impovara si mai mult bugetul pentru anul viitor, cheltuielile necesare desfasurarii activitatii, provenind atat din venituri proprii, cat si din bugetul de stat, se impune prelungirea termenului privind intrarea in vigoare a Legii nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, cu modificarile ulterioare, pana la 1 ianuarie 2022.


Avand in vedere ca Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 si raportat la faptul ca fondurile pentru plata primei de comercializare se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, iar acest aspect are implicatii majore asupra bugetului de stat, pentru fiecare exercitiu financiar de aplicare a legii,


in considerarea faptului ca masurile dispuse prin Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura sunt susceptibile unei scheme de ajutor de stat si ar fi necesara parcurgerea etapelor procedurale prealabile aplicarii acesteia prin notificare la Comisia Europeana, se impune prelungirea termenului de intrare in vigoare a legii pana la data de 1 ianuarie 2022,


tinand seama de faptul ca nepromovarea in regim de urgenta a prezentului act normativ ar avea drept consecinte negative urmatoarele:


- riscul unui impact negativ asupra utilizatorilor de pajisti determinat de imposibilitatea aplicarii incepand cu anul 2021 a amenajamentului pastoral, independent de vointa lor, care ar genera consecinte negative pentru crescatorii de animale concretizate prin sanctionarea acestora cu amenzi;


- riscul neimplementarii masurii de acordare de miere, cu titlu gratuit, prescolarilor si elevilor, precum si al imposibilitatii realizarii masurilor administrative prealabile necesare implementarii;


- riscul unui blocaj in desfasurarea activitatii Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, cu consecinte negative majore, datorate, in primul rand, lipsei fondurilor necesare functionarii, respectiv pentru investitii, cheltuieli curente, cheltuieli de personal;


- riscul imposibilitatii asigurarii resurselor financiare necesare pentru plata primei de comercializare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu consecinte negative in perceptia generala a potentialilor beneficiari cu privire la acordarea acestei forme de sprijin;


- riscul unor posibile sanctiuni din partea Comisiei Europene in conditiile unei decizii nefavorabile privitoare la caracterul acestei forme de sprijin acordat producatorilor agricoli,


avand in vedere ca pana in prezent, cu toate eforturile depuse de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Bucuresti - Ilfov, constituita in noiembrie 2017 prin asocierea municipiului Bucuresti, a judetului Ilfov si a celor 40 de localitati din judetul Ilfov, se evidentiaza necesitatea ca pentru traseele din Programul integrat de transport Bucuresti - Ilfov unde licentele de traseu urmeaza sa expire la data de 31 decembrie 2020, sa fie adoptata o masura urgenta care sa permita asigurarea in continuare a deplasarii persoanelor pe aceste trasee, intre municipiul Bucuresti si localitati ale judetului Ilfov.


Totodata, aceasta masura este absolut necesara pentru a se evita practici ilicite in activitatile de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitati ale judetului Ilfov, practici care au consecinte negative asupra sigurantei si calitatii vietii populatiei, calitatii serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum si pentru a evita impactul negativ asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a neplatii taxelor si impozitelor aferente activitatilor de transport de persoane ce sunt desfasurate in lipsa unui cadru legal in vigoare.


In situatia in care, incepand cu data de 1 ianuarie 2021 programul de transport si licentele de traseu in baza carora se efectueaza transportul rutier de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov nu vor fi valabile, se va constata faptul ca:


- operatorii de transport nu vor avea un cadru legal pentru desfasurarea acestei activitati, situatie care va genera practici ilicite in activitatea de transport derulata in zona respectiva, acest fapt generand inclusiv premisele afectarii bugetului de stat prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a neplatii taxelor si impozitelor aferente activitatilor de transport de persoane;


- este intrerupta activitatea operatorilor de transport incepand cu data de 1 ianuarie 2021, fapt care va avea un efect negativ asupra calatorilor prin neasigurarea necesarului de transport, mai ales in situatia actuala in care suntem obligati sa respectam distantarea sociala in contextul pandemiei;


- programul integrat de transport la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov nu poate fi asigurat la capacitate maxima.


Inexistenta, in cuprinsul Legii nr. 122/2020 de modificare a Legii nr. 107/1996 a apei, a reglementarii unor metode alternative indirecte de masurare a cantitatilor de apa prelevate/evacuate, in cazurile speciale generate de lipsa mijloacelor sau imposibilitatea tehnica a montarii unor aparate de masura a debitelor sau volumelor de apa, denota iminenta unor blocaje majore in derularea abonamentelor de exploatare a resursei incepand cu prima zi a anului 2021, respectiv poate cauza un impact semnificativ in atingerea tintelor bugetului general consolidat, dar si in ceea ce priveste stabilitatea costurilor productiei de energie electrica.


Avand in vedere ca elementele prezentate mai sus vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de urgenta a prezentei ordonante de urgenta.


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -


Termenul prevazut la alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2022.


Art. II. -


In perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din invatamantul primar de stat, privat si confesional, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. III. -


Termenul prevazut la articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2022.


Art. IV. -


Termenul de intrare in vigoare prevazut la articolul 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2022.


Art. V. -


(1) La solicitarea operatorilor de transport care detin licente de traseu valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pe traseele cuprinse in actualul program de transport in baza caruia se efectueaza serviciile regulate de transport rutier de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prelungeste licentele de traseu insotite de graficele de circulatie, pentru autobuzele detinute si nominalizate de catre acestia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate pana la data de 31.03.2021, dar nu mai tarziu de data atribuirii de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru transport public a obligatiei prestarii serviciului de transport public catre operatorii de transport, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Procedura si modalitatea de prelungire a valabilitatii licentelor de traseu pentru situatiile prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., potrivit legii.


Art. VI. -


Articolul III din Legea nr. 122/2020 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. III. -


(1) In conditiile in care, in termen de 6 luni de la semnarea abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul nu monteaza echipamente de masura a cantitatilor de apa utilizate/evacuate, Administratia Nationala A«Apele RomaneA» are dreptul de a instala echipamente de masura si control pe cheltuiala sa, urmand ca respectivul cost sa fie recuperat prin adaugarea contravalorii la factura catre utilizator. Utilizatorul trebuie sa asigure accesul si toate conditiile necesare reprezentantilor Administratiei Nationale A«Apele RomaneA» in acest sens.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica si beneficiarilor care au semnat abonamentul de utilizare/exploatare inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


(3) In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), utilizatorul va plati contravaloarea aferenta debitului maxim autorizat.


(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), in cazul inexistentei/imposibilitatii tehnice dovedite de montare a aparatelor de masura pentru debite sau volum, se aplica metode indirecte de contorizare, prin raportarea debitului maxim autorizat la timpul efectiv de utilizare pentru productia de energie electrica, utilizatorul avand obligatia comunicarii datelor generate de aparate conforme de masura a timpului de utilizare.


(5) In termenul prevazut la alin. (1) si (2), utilizatorul comunica operatorului o cerere prin care solicita aplicarea dispozitiilor alin. (4) la incheierea abonamentului de exploatare/utilizare a resursei, si depune dovada inexistentei/imposibilitatii tehnice de montare a aparatelor de masura pentru debite sau volum."


PRIM-MINISTRU


FLORIN-VASILE CITU

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de s
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice