Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

INTEGRAL: OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii


Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1331 din 31 decembrie 2020.


Avand in vedere faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut, respectiv elaborarea amenajamentelor pastorale pentru intreaga suprafata de pajisti din Romania pana la data de 1 ianuarie 2021,


tinand cont de respectarea obligatiei implementarii amenajamentelor pastorale la 1 ianuarie 2021, in vederea sustinerii absorbtiei fondurilor europene aferente platilor pe suprafata si luand in considerare faptul ca amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetatie si productia vegetala, coroborat cu situatia creata de pandemia de COVID-19 privind restrictionarea deplasarii personalului pentru evitarea raspandirii bolii, respectarea perioadelor de carantina si a zonelor carantinate, se impune prelungirea termenului-limita de realizare a amenajamentelor pastorale pana la 1 ianuarie 2022,


avand in vedere masurile luate la nivelul intregii Uniuni Europene, precum si la nivelul Romaniei in contextul epidemiei de COVID-19, ce au determinat instituirea starii de urgenta si ulterior a starii de alerta, ceea ce a condus la inchiderea institutiilor de invatamant si desfasurarea activitatii educationale in mediul on-line, se impune prelungirea suspendarii acesteia pana la data de 1 ianuarie 2022,


de asemenea, tinand cont ca neprelungirea suspendarii aplicarii Legii nr. 509/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ar conduce la instituirea obligatiei de acordare de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevi incepand cu 1 ianuarie 2021, actiune care nu se poate materializa decat dupa consultarea factorilor implicati in implementarea acestei masuri, astfel incat sa se poata identifica solutii clare si viabile pentru ca prescolarilor si elevilor sa li se poata acorda mierea, chiar si in cazul in care activitatea scolara nu se desfasoara fizic in institutiile de invatamant, ceea ce ar putea genera cheltuieli suplimentare cu depozitarea si distributia mierii.


Intrucat asigurarea veniturilor necesare desfasurarii activitatii Agentiei impacteaza structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2021, in conditiile in care Guvernul a adoptat masuri bugetare, politice si de asigurare de lichiditati in vederea atenuarii efectelor negative provocate de pandemia de coronavirus asupra nivelului de trai al populatiei si asupra economiei, se impune prelungirea termenului de intrare in vigoare a legii pana la data de 1 ianuarie 2022.


Tinand cont de contextul in care ne aflam, in stare de pandemie si criza economica mondiala, in care bugetul de stat este sub presiuni uriase, pentru a nu impovara si mai mult bugetul pentru anul viitor, cheltuielile necesare desfasurarii activitatii, provenind atat din venituri proprii, cat si din bugetul de stat, se impune prelungirea termenului privind intrarea in vigoare a Legii nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, cu modificarile ulterioare, pana la 1 ianuarie 2022.


Avand in vedere ca Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 si raportat la faptul ca fondurile pentru plata primei de comercializare se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, iar acest aspect are implicatii majore asupra bugetului de stat, pentru fiecare exercitiu financiar de aplicare a legii,


in considerarea faptului ca masurile dispuse prin Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura sunt susceptibile unei scheme de ajutor de stat si ar fi necesara parcurgerea etapelor procedurale prealabile aplicarii acesteia prin notificare la Comisia Europeana, se impune prelungirea termenului de intrare in vigoare a legii pana la data de 1 ianuarie 2022,


tinand seama de faptul ca nepromovarea in regim de urgenta a prezentului act normativ ar avea drept consecinte negative urmatoarele:


- riscul unui impact negativ asupra utilizatorilor de pajisti determinat de imposibilitatea aplicarii incepand cu anul 2021 a amenajamentului pastoral, independent de vointa lor, care ar genera consecinte negative pentru crescatorii de animale concretizate prin sanctionarea acestora cu amenzi;


- riscul neimplementarii masurii de acordare de miere, cu titlu gratuit, prescolarilor si elevilor, precum si al imposibilitatii realizarii masurilor administrative prealabile necesare implementarii;


- riscul unui blocaj in desfasurarea activitatii Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, cu consecinte negative majore, datorate, in primul rand, lipsei fondurilor necesare functionarii, respectiv pentru investitii, cheltuieli curente, cheltuieli de personal;


- riscul imposibilitatii asigurarii resurselor financiare necesare pentru plata primei de comercializare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu consecinte negative in perceptia generala a potentialilor beneficiari cu privire la acordarea acestei forme de sprijin;


- riscul unor posibile sanctiuni din partea Comisiei Europene in conditiile unei decizii nefavorabile privitoare la caracterul acestei forme de sprijin acordat producatorilor agricoli,


avand in vedere ca pana in prezent, cu toate eforturile depuse de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Bucuresti - Ilfov, constituita in noiembrie 2017 prin asocierea municipiului Bucuresti, a judetului Ilfov si a celor 40 de localitati din judetul Ilfov, se evidentiaza necesitatea ca pentru traseele din Programul integrat de transport Bucuresti - Ilfov unde licentele de traseu urmeaza sa expire la data de 31 decembrie 2020, sa fie adoptata o masura urgenta care sa permita asigurarea in continuare a deplasarii persoanelor pe aceste trasee, intre municipiul Bucuresti si localitati ale judetului Ilfov.


Totodata, aceasta masura este absolut necesara pentru a se evita practici ilicite in activitatile de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitati ale judetului Ilfov, practici care au consecinte negative asupra sigurantei si calitatii vietii populatiei, calitatii serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum si pentru a evita impactul negativ asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a neplatii taxelor si impozitelor aferente activitatilor de transport de persoane ce sunt desfasurate in lipsa unui cadru legal in vigoare.


In situatia in care, incepand cu data de 1 ianuarie 2021 programul de transport si licentele de traseu in baza carora se efectueaza transportul rutier de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov nu vor fi valabile, se va constata faptul ca:


- operatorii de transport nu vor avea un cadru legal pentru desfasurarea acestei activitati, situatie care va genera practici ilicite in activitatea de transport derulata in zona respectiva, acest fapt generand inclusiv premisele afectarii bugetului de stat prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a neplatii taxelor si impozitelor aferente activitatilor de transport de persoane;


- este intrerupta activitatea operatorilor de transport incepand cu data de 1 ianuarie 2021, fapt care va avea un efect negativ asupra calatorilor prin neasigurarea necesarului de transport, mai ales in situatia actuala in care suntem obligati sa respectam distantarea sociala in contextul pandemiei;


- programul integrat de transport la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov nu poate fi asigurat la capacitate maxima.


Inexistenta, in cuprinsul Legii nr. 122/2020 de modificare a Legii nr. 107/1996 a apei, a reglementarii unor metode alternative indirecte de masurare a cantitatilor de apa prelevate/evacuate, in cazurile speciale generate de lipsa mijloacelor sau imposibilitatea tehnica a montarii unor aparate de masura a debitelor sau volumelor de apa, denota iminenta unor blocaje majore in derularea abonamentelor de exploatare a resursei incepand cu prima zi a anului 2021, respectiv poate cauza un impact semnificativ in atingerea tintelor bugetului general consolidat, dar si in ceea ce priveste stabilitatea costurilor productiei de energie electrica.


Avand in vedere ca elementele prezentate mai sus vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de urgenta a prezentei ordonante de urgenta.


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -


Termenul prevazut la alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2022.


Art. II. -


In perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din invatamantul primar de stat, privat si confesional, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. III. -


Termenul prevazut la articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2022.


Art. IV. -


Termenul de intrare in vigoare prevazut la articolul 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2022.


Art. V. -


(1) La solicitarea operatorilor de transport care detin licente de traseu valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pe traseele cuprinse in actualul program de transport in baza caruia se efectueaza serviciile regulate de transport rutier de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prelungeste licentele de traseu insotite de graficele de circulatie, pentru autobuzele detinute si nominalizate de catre acestia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate pana la data de 31.03.2021, dar nu mai tarziu de data atribuirii de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru transport public a obligatiei prestarii serviciului de transport public catre operatorii de transport, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Procedura si modalitatea de prelungire a valabilitatii licentelor de traseu pentru situatiile prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., potrivit legii.


Art. VI. -


Articolul III din Legea nr. 122/2020 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. III. -


(1) In conditiile in care, in termen de 6 luni de la semnarea abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul nu monteaza echipamente de masura a cantitatilor de apa utilizate/evacuate, Administratia Nationala AŤApele RomaneAť are dreptul de a instala echipamente de masura si control pe cheltuiala sa, urmand ca respectivul cost sa fie recuperat prin adaugarea contravalorii la factura catre utilizator. Utilizatorul trebuie sa asigure accesul si toate conditiile necesare reprezentantilor Administratiei Nationale AŤApele RomaneAť in acest sens.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica si beneficiarilor care au semnat abonamentul de utilizare/exploatare inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


(3) In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), utilizatorul va plati contravaloarea aferenta debitului maxim autorizat.


(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), in cazul inexistentei/imposibilitatii tehnice dovedite de montare a aparatelor de masura pentru debite sau volum, se aplica metode indirecte de contorizare, prin raportarea debitului maxim autorizat la timpul efectiv de utilizare pentru productia de energie electrica, utilizatorul avand obligatia comunicarii datelor generate de aparate conforme de masura a timpului de utilizare.


(5) In termenul prevazut la alin. (1) si (2), utilizatorul comunica operatorului o cerere prin care solicita aplicarea dispozitiilor alin. (4) la incheierea abonamentului de exploatare/utilizare a resursei, si depune dovada inexistentei/imposibilitatii tehnice de montare a aparatelor de masura pentru debite sau volum."


PRIM-MINISTRU


FLORIN-VASILE CITU

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice