Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

INTEGRAL: Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)


Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992Titlul IDispozitii comuneARTICOLUL APrin prezentul tratat, Inaltele Parti Contractante instituie intre ele o Uniune Europeana, denumita in continuare "Uniune".


Prezentul tratat marcheaza o noua etapa in procesul de creare a unei uniuni din ce in ce mai stranse intre popoarele Europei, in care deciziile sa fie luate cat mai aproape posibil de cetateni.


Uniunea se intemeiaza pe Comunitatile Europene, completate de politicile si formele de cooperare instituite de prezentul tratat. Aceasta are misiunea de a organiza, intr-un mod coerent si solidar, relatiile dintre statele membre si dintre popoarele acestora.


ARTICOLUL B


Uniunea isi propune urmatoarele obiective:


- promovarea unui progres economic si social echilibrat si durabil, in special prin crearea unui spatiu fara frontiere interne, prin intarirea coeziunii economice si sociale si prin stabilirea unei uniuni economice si monetare incluzand, in perspectiva, o moneda unica, in conformitate cu dispozitiile prezentului tratat;


- afirmarea identitatii sale pe scena internationala, in special prin punerea in aplicare a unei politici externe si de securitate comune, inclusiv prin stabilirea, in perspectiva, a unei politici de aparare comune, care ar putea conduce, la momentul potrivit, la o aparare comuna;


- intarirea protectiei drepturilor si intereselor resortisantilor statelor membre prin instituirea unei cetatenii a Uniunii;


- dezvoltarea unei cooperari stranse in domeniul justitiei si afacerilor interne;


- mentinerea integrala a acquis-ului comunitar si dezvoltarea acestuia cu scopul de a examina, in conformitate cu procedura stabilita in articolul N alineatul (2), in ce masura politicile si formele de cooperare instituite prin prezentul tratat ar trebui revizuite, in vederea asigurarii eficacitatii mecanismelor si institutiilor comunitare.


Obiectivele Uniunii sunt indeplinite in conformitate cu dispozitiile prezentului tratat, in conditiile si la termenele prevazute de acesta, cu respectarea principiului subsidiaritatii, asa cum este definit in articolul 3b din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.


ARTICOLUL C


Uniunea dispune de un cadru institutional unic care asigura coerenta si continuitatea actiunilor intreprinse in vederea atingerii obiectivelor sale, respectand si dezvoltand totodata acquis-ul comunitar.


Uniunea vegheaza, in special, la coerenta ansamblului actiunii sale externe in cadrul politicilor sale in domeniul relatiilor externe, de securitate, economice si de dezvoltare. Consiliul si Comisia au responsabilitatea de a asigura aceasta coerenta. Acestea asigura, fiecare in cadrul competentelor sale, punerea in aplicare a acestor politici.


ARTICOLUL D


Consiliul European impulsioneaza dezvoltarea Uniunii si defineste orientarile politice generale ale acesteia.


Consiliul European reuneste sefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum si presedintele Comisiei. Acestia sunt asistati de ministrii afacerilor externe ai statelor membre si de un membru al Comisiei. Consiliul European se intruneste cel putin de doua ori pe an, sub presedintia sefului de stat sau de guvern al statului membru care detine presedintia Consiliului.


Consiliul European prezinta Parlamentului European un raport dupa fiecare reuniune, precum si un raport scris anual privind progresele realizate de Uniune.


ARTICOLUL E


Parlamentul European, Consiliul, Comisia si Curtea de Justitie isi exercita atributiile in conditiile si in scopurile stabilite, pe de o parte, de dispozitiile Tratatelor de instituire a Comunitatilor Europene si ale tratatelor si actelor ulterioare care le-au modificat si completat si, pe de alta parte, de celelalte dispozitii ale prezentului tratat.


ARTICOLUL F


(1) Uniunea respecta identitatea nationala a statelor membre, ale caror sisteme de guvernare se intemeiaza pe principiile democratice.


(2) Uniunea respecta drepturile fundamentale, asa cum sunt garantate de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, semnata la Roma la 4 noiembrie 1950, si asa cum rezulta acestea din traditiile constitutionale comune statelor membre, ca principii generale de drept comunitar.


(3) Uniunea isi asigura mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor si pentru realizarea in bune conditii a politicilor sale.Titlul IIDispozitii DE MODIFICARE A Tratatului


de instituire a Comunitatii Economice Europene


in vederea INSTITUIRII Comunitatii Europene
ARTICOLUL G


Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene se modifica in conformitate cu dispozitiile prezentului articol, in scopul instituirii unei Comunitati Europene.


A. In intreg tratatul:


1. Termenul "Comunitatea Economica Europeana" se inlocuieste cu termenul "Comunitatea Europeana".


B. In prima parte "Principiile":


2. Articolul 2 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 2


Comunitatea are ca misiune, prin stabilirea unei piete comune, a unei uniuni economice si monetare si prin punerea in aplicare a politicilor sau actiunilor comune prevazute la


articolele 3 si 3a, sa promoveze dezvoltarea armonioasa si echilibrata a activitatilor economice in intreaga Comunitate, o crestere durabila si neinflationista care sa respecte mediul, un grad inalt de convergenta a performantelor economice, un nivel inalt de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala, cresterea nivelului de trai si a calitatii vietii, coeziunea economica si sociala si solidaritatea intre statele membre."


3. Articolul 3 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 3


Pentru realizarea scopurilor prevazute la articolul 2, actiunea Comunitatii cuprinde, in conditiile si in conformitate cu termenele stabilite in prezentul tratat:


(a) eliminarea, intre statele membre, a taxelor vamale si a restrictiilor cantitative la intrarea si iesirea marfurilor, precum si a oricaror alte masuri cu efect echivalent;


(b) o politica comerciala comuna;


(c) o piata interna caracterizata prin eliminarea, intre statele membre, a obstacolelor care stau in calea liberei circulatii a marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor;


(d) masuri privind intrarea si circulatia persoanelor in piata interna in conformitate cu articolul 100c;


(e) o politica comuna in domeniile agriculturii si pescuitului;


(f) o politica comuna in domeniul transporturilor;


(g) un sistem care impiedica denaturarea concurentei pe piata interna;


(h) apropierea legislatiilor interne in masura necesara functionarii pietei comune;


(i) o politica in domeniul social care include un Fond Social European;


(j) intarirea coeziunii economice si sociale;


(k) o politica in domeniul mediului;


(l) intarirea competitivitatii industriei Comunitatii;


(m) promovarea cercetarii si dezvoltarii tehnologice;


(n) incurajarea crearii si dezvoltarii de retele transeuropene;


(o) o contributie la realizarea unui nivel ridicat de protectie a sanatatii;


(p) o contributie la o educatie si o formare de calitate, precum si la inflorirea culturilor statelor membre;


(q) o politica in domeniul cooperarii pentru dezvoltare;


(r) asocierea tarilor si a teritoriilor de peste mari in vederea cresterii schimburilor si a continuarii efortului comun de dezvoltare economica si sociala;


(s) o contributie la intarirea protectiei consumatorilor;


(t) masuri in domeniile energiei, protectiei civile si turismului."


4. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 3a


(1) Pentru realizarea scopurilor prevazute la articolul 2, actiunea statelor membre si a Comunitatii cuprinde, in conditiile si in conformitate cu termenele prevazute de prezentul tratat, instituirea unei politici economice bazate pe stransa coordonare a politicilor economice ale statelor membre, pe piata interna si pe definirea obiectivelor comune, si conduse in conformitate cu principiul unei economii de piata deschise, in care concurenta este libera.


(2) In paralel, in conditiile si in conformitate cu termenele si procedurile prevazute de prezentul tratat, aceasta actiune cuprinde stabilirea irevocabila a ratelor de schimb, care va conduce la introducerea unei monede unice, ECU, precum si definirea si aplicarea unei politici monetare si a unei politici de schimb unice, al caror obiectiv principal este mentinerea stabilitatii preturilor si, fara a aduce atingere acestui obiectiv, sustinerea politicilor economice generale in Comunitate, in conformitate cu principiul unei economii de piata deschise, in care concurenta este libera.


(3) Aceasta actiune a statelor membre si a Comunitatii implica respectarea urmatoarelor principii directoare: preturi stabile, finante publice si conditii monetare sanatoase, precum si o balanta de plati stabila."


5. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 3b


Comunitatea actioneaza in limitele competentelor care ii sunt conferite si ale obiectivelor care ii sunt atribuite prin prezentul tratat.


In domeniile care nu sunt de competenta sa exclusiva, Comunitatea nu intervine, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, decat in cazul si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu pot fi realizate intr-un mod satisfacator de statele membre, insa pot fi realizate mai bine la nivel comunitar datorita dimensiunilor sau efectelor actiunii preconizate.


Actiunea Comunitatii nu poate depasi ceea ce este necesar in vederea atingerii obiectivelor prezentului tratat."


6. Articolul 4 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 4


(1) Realizarea misiunilor incredintate Comunitatii este asigurata de:


- un Parlament European;


- un CONSILIU;


- o Comisie;


- o Curte de Justitie;


- o Curte de Conturi.


Fiecare institutie actioneaza in limitele atributiilor care ii sunt conferite prin prezentul tratat.


(2) Consiliul si Comisia sunt sprijinite de un Comitet Economic si Social si de un Comitet al Regiunilor, care exercita functii consultative."


7. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 4a


Se infiinteaza, in conformitate cu procedurile prevazute de prezentul tratat, un Sistem European al Bancilor Centrale, denumit in continuare "SEBC", si o Banca Centrala Europeana, denumita in continuare "BCE"; acestea actioneaza in limitele competentelor care le sunt conferite prin prezentul tratat si prin statutele SEBC si BCE, denumite in continuare "Statutul SEBC", anexat la prezentul tratat.


Articolul 4b


Se infiinteaza o Banca Europeana de Investitii care functioneaza in limitele atributiilor care ii sunt conferite prin prezentul tratat si prin statutul anexat acestuia."


8. Articolul 6 se elimina si articolul 7 devine articolul 6. Al doilea paragraf al acestuia se inlocuieste cu urmatorul text:


"Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c, poate adopta orice reglementare in vederea interzicerii acestor discriminari."


9. Articolele 8, 8a, 8b si 8c devin articolele 7, 7a, 7b, respectiv 7c.


C. Se introduce partea urmatoare:


"PARTEA A DOUA


CETATENIA UNIUNII


Articolul 8


(1) Se instituie cetatenia Uniunii.


Este cetatean al Uniunii orice persoana care are cetatenia unui stat membru.


(2) Cetatenii Uniunii se bucura de drepturile si au obligatiile prevazute de prezentul tratat.


Articolul 8a


(1) Orice cetatean al Uniunii are dreptul de libera circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitarilor si conditiilor prevazute de prezentul tratat si de dispozitiile de aplicare a acestuia.


(2) Consiliul poate adopta dispozitii care urmaresc facilitarea exercitarii drepturilor mentionate la alineatul (l); cu exceptia cazului in care prezentul tratat dispune altfel, Consiliul hotaraste in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa obtinerea avizului conform al Parlamentului European.


Articolul 8b


(1) Orice cetatean al Uniunii, care isi are resedinta intr-un stat membru si care nu este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege si de a fi ales la alegerile locale din statul membru in care isi are resedinta, in aceleasi conditii ca si resortisantii acelui stat. Acest drept se va exercita in conditiile care trebuie stabilite pana la 31 decembrie 1994 de Consiliu, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispozitii derogatorii in cazul in care probleme specifice ale unui stat membru justifica acest lucru.


(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 138 alineatul (3) si dispozitiilor adoptate pentru aplicarea acestuia, orice cetatean al Uniunii care isi are resedinta intr-un stat membru si care nu este resortisant al acestuia are dreptul de a alege si de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European in statul membru in care isi are resedinta, in aceleasi conditii ca resortisantii acelui stat. Acest drept se va exercita in conditiile care trebuie stabilite pana la 31 decembrie 1993 de Consiliu, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispozitii derogatorii in cazul in care probleme specifice ale unui stat membru justifica acest lucru.
Articolul 8c


Orice cetatean al Uniunii beneficiaza, pe teritoriul unei tari terte in care nu este reprezentat statul membru al carui resortisant este, de protectie din partea autoritatilor diplomatice si consulare ale oricarui stat membru, in aceleasi conditii ca si cetatenii acelui stat. Inainte de 31 decembrie 1993, statele membre stabilesc intre ele normele necesare si angajeaza negocierile internationale necesare in vederea asigurarii acestei protectii.Articolul 8d


Orice cetatean al Uniunii are dreptul de a adresa petitii Parlamentului European, in conformitate cu dispozitiile articolului 138d.


Orice cetatean al Uniunii se poate adresa Ombudsmanului instituit in conformitate cu dispozitiile articolului 138e.Articolul 8e


Pana la 31 decembrie 1993, apoi la fiecare trei ani, Comisia prezinta Parlamentului European, Consiliului si Comitetului Economic si Social un raport privind aplicarea dispozitiilor prezentei parti. Acest raport tine seama de dezvoltarea Uniunii.


Pe aceasta baza si fara a aduce atingere celorlalte dispozitii ale prezentului tratat, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, poate adopta dispozitii care urmaresc sa completeze drepturile prevazute de prezenta parte, dispozitii a caror adoptare o recomanda statelor membre, in conformitate cu normele lor constitutionale."


D. Partile a doua si a treia sunt reunite sub titlul urmator:


"PARTEA A TREIA


POLITICILE COMUNITATII"


si in aceasta parte:


10. In articolul 49, prima teza se inlocuieste cu urmatorul text:


"La intrarea in vigoare a prezentului tratat, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, adopta, prin directive sau regulamente, masurile necesare in vederea realizarii treptate a liberei circulatii a lucratorilor, asa cum este definita la articolul 48, si in special:"


11. In articolul 54, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:


"(2) Pentru a pune in aplicare programul general sau, in lipsa acestui program, pentru parcurgerea unei etape in realizarea libertatii de stabilire pentru o activitate determinata, Consiliul, actionand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, hotaraste prin intermediul directivelor."


12. In articolul 56, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:


"(2) Inainte de expirarea perioadei de tranzitie, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, adopta directivele privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative mentionate anterior. Cu toate acestea, la sfarsitul celei de-a doua etape, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b, adopta directivele privind coordonarea dispozitiilor care tin, in fiecare stat membru, de domeniul actelor administrative."


13. Articolul 57 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 57


(1) In vederea facilitarii accesului la activitatile independente si la exercitarea lor, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b, adopta directivele privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri.


(2) In acelasi scop, Consiliul adopta, inainte de expirarea perioadei de tranzitie, directivele privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre in ceea ce priveste accesul la activitatile independente si la exercitarea lor. Consiliul hotaraste in unanimitate, la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, asupra directivelor a caror aplicare in cel putin un stat membru implica o modificare a principiilor legislative existente ale regimului profesiilor in ceea ce priveste formarea si conditiile de acces ale persoanelor fizice. In celelalte cazuri, Consiliul hotaraste in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b.


(3) In ceea ce priveste profesiile medicale, paramedicale si farmaceutice, liberalizarea treptata a restrictiilor va fi subordonata coordonarii conditiilor lor de exercitare in diferitele state membre."


14. Titlul capitolului 4 se inlocuieste cu urmatorul titlu:


"Capitolul 4


Capitalurile si platile"


15. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 73a


De la 1 ianuarie 1994, articolele 67 - 73 se inlocuiesc cu articolele 73b - 73g.


Articolul 73b


(1) In temeiul dispozitiilor prezentului capitol, toate restrictiile privind circulatia capitalurilor intre statele membre, precum si intre statele membre si tari terte sunt interzise.


(2) In temeiul dispozitiilor prezentului capitol, toate restrictiile privind platile intre statele membre, precum si intre statele membre si tari terte sunt interzise.


Articolul 73c


(1) Articolul 73b nu aduce atingere aplicarii, in raport cu tarile terte, a restrictiilor existente la 31 decembrie 1993, in temeiul dreptului intern sau comunitar, in ceea ce priveste circulatia capitalurilor avand ca destinatie tari terte sau provenind din tari terte, in cazul in care acestea implica investitii directe, inclusiv investitiile imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii financiare sau admiterea de titluri pe pietele de capital.


(2) Straduindu-se sa realizeze obiectivul liberei circulatii a capitalurilor intre statele membre si tari terte, in cea mai mare masura posibila si fara a aduce atingere celorlalte capitole ale prezentului tratat, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, poate adopta masuri privind circulatia capitalurilor avand ca destinatie tari terte sau provenind din tari terte, in cazul in care acestea implica investitii directe, inclusiv investitiile imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii financiare sau admiterea de titluri pe pietele de capital. Pentru adoptarea acelor masuri care, intemeiate fiind pe dispozitiile prezentului alineat, sunt mai putin favorabile decat cele in vigoare in dreptul comunitar in ceea ce priveste liberalizarea circulatiei capitalurilor avand ca destinatie tari terte sau provenind din tari terte, este necesara unanimitatea.


Articolul 73d


(1) Articolul 73b nu aduce atingere dreptului pe care il au statele membre:


(a) de a aplica dispozitiile incidente ale legislatiei lor fiscale care stabilesc o distinctie intre contribuabilii ce nu se afla in aceeasi situatie in ceea ce priveste resedinta lor sau locul in care le sunt investite capitalurile;


(b) de a lua toate masurile indispensabile pentru a combate incalcarea legilor si a regulamentelor proprii, in special in domeniul fiscal sau al controlului prudential al institutiilor financiare, de a stabili proceduri de declarare a circulatiei capitalurilor in scopul informarii administrative sau statistice sau de a lua masuri justificate de motive privind ordinea sau siguranta publica.


(2) Prezentul capitol nu aduce atingere posibilitatii de a aplica restrictii privind dreptul de stabilire care sunt compatibile cu prezentul tratat.


(3) Masurile si procedurile prevazute la alineatele (l) si (2) nu trebuie sa constituie un mijloc de discriminare arbitrara si nici o restrangere mascata a liberei circulatii a capitalurilor si a platilor, astfel cum este aceasta definita la articolul 73b.


Articolul 73e


Prin derogare de la articolul 73b, statele membre care beneficiaza la 31 decembrie 1993 de o derogare in temeiul dreptului comunitar in vigoare sunt autorizate sa mentina, pana la 31 decembrie 1995 cel tarziu, restrictiile la circulatia de capital autorizate prin derogarile existente la aceasta data.


Articolul 73f


In cazul in care, in imprejurari exceptionale, circulatia capitalurilor provenind din sau avand ca destinatie tari terte provoaca sau ameninta sa provoace dificultati grave pentru functionarea uniunii economice si monetare, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE, poate adopta in raport cu tari terte masuri de salvgardare pentru o perioada care nu poate depasi sase luni, in cazul in care aceste masuri sunt strict necesare.


Articolul 73g


(1) In cazul in care, in situatiile mentionate la articolul 228a, este considerata necesara o actiune a Comunitatii, Consiliul, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 228a, poate adopta in raport cu tarile terte in cauza masurile urgente necesare in ceea ce priveste circulatia capitalurilor si platile.(2) Fara a aduce atingere articolului 224 si atat timp cat Consiliul nu a luat masuri in conformitate cu alineatul (l), un stat membru poate lua, din ratiuni politice grave si din motive de urgenta, masuri unilaterale impotriva unei tari terte in ceea ce priveste circulatia capitalurilor si platile. Comisia si celelalte state membre sunt informate despre aceste masuri cel tarziu la data intrarii lor in vigoare.


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, poate decide ca statul membru in cauza este obligat sa modifice sau sa elimine masurile in discutie. Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European cu privire la deciziile luate de Consiliu.


Articolul 73h


Pana la 1 ianuarie 1994, se aplica urmatoarele dispozitii:


(1) Fiecare stat membru se angajeaza sa autorizeze, in moneda statului membru in care isi are resedinta creditorul sau beneficiarul, platile aferente schimburilor de marfuri, de servicii si de capital, precum si transferurile de capital si de salarii, in masura in care circulatia marfurilor, a serviciilor, a capitalurilor si a persoanelor este liberalizata intre statele membre in conformitate cu prezentul tratat.


Statele membre se declara dispuse sa treaca la liberalizarea platilor lor dincolo de ceea ce este prevazut de paragraful precedent, in masura in care situatia lor economica, in general, si starea balantei lor de plati, in special, permit acest lucru.


(2) In masura in care schimburile de marfuri, servicii si capitaluri sunt limitate numai de restrictii la platile aferente, se aplica prin analogie, in vederea eliminarii treptate a acestor restrictii, dispozitiile prezentulului capitol si ale capitolelor privind eliminarea restrictiilor cantitative si la liberalizarea serviciilor.


(3) Statele membre se angajeaza sa nu introduca intre ele noi restrictii la transferurile aferente tranzactiilor invizibile enumerate in lista din anexa III la prezentul tratat.


Eliminarea treptata a restrictiilor existente se efectueaza in conformitate cu dispozitiile articolelor 63 - 65, in masura in care ea nu este reglementata prin dispozitiile alineatelor (1) si (2) din prezentul capitol.


(4) Daca este cazul, statele membre se consulta cu privire la masurile care trebuie luate pentru a permite efectuarea platilor si a transferurilor prevazute de prezentul articol; aceste masuri nu pot aduce atingere obiectivelor enuntate in prezentul tratat."


16. Articolul 75 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 75


(1) In vederea aplicarii articolului 74 si tinand seama de aspectele speciale ale transporturilor, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, stabileste:


(a) norme comune aplicabile transporturilor internationale avand punctul de plecare sau destinatia pe teritoriul unui stat membru, sau traversand teritoriul unuia sau mai multor state membre;


(b) conditiile de admitere a transportatorilor nerezidenti pentru a efectua transporturi nationale intr-un stat membru;


(c) masurile care permit imbunatatirea sigurantei transportului;


(d) orice alta dispozitie utila.


(2) Dispozitiile mentionate la alineatul (1) literele (a) si (b) se adopta in cursul perioadei de tranzitie.


(3) Prin derogare de la procedura prevazuta la alineatul (1), dispozitiile privind principiile regimului transporturilor si a caror aplicare ar putea aduce o atingere grava nivelului de viata si de ocupare a fortei de munca in anumite regiuni, precum si exploatarii echipamentelor de transport, tinand seama de necesitatea unei adaptari la dezvoltarea economica care rezulta din instituirea pietei comune, se adopta de Consiliu, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social".


17. In partea a treia, formularea titlului I se inlocuieste cu urmatorul text:


"TITLUL VREGULILE COMUNE PRIVIND CONCURENTA, impozitarea SI APROPIEREA LEGISLATIILOR"18. La articolul 92 alineatul (3),


- se introduce urmatoarea litera:


"(d) ajutoarele destinate promovarii culturii si conservarii patrimoniului, in cazul in care acestea aduc modificari conditiilor schimburilor comerciale si ale concurentei in Comunitate intr-o masura care contravine interesului comun."


- litera (d) devine litera (e).


19. Articolul 94 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 94


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, poate adopta toate reglementarile utile in vederea aplicarii articolelor 92 si 93, si poate stabili, in special, conditiile de aplicare a articolului 93 alineatul (3) si categoriile de ajutoare care sunt exceptate de la aceasta procedura."


20. Articolul 99 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 99


Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, adopta dispozitiile privind armonizarea legislatiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele si alte impozite indirecte, in masura in care aceasta armonizare este necesara pentru a asigura instituirea si functionarea pietei interne in termenul stabilit in articolul 7a."


21. Articolul 100 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 100Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, adopta directive pentru apropierea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre care au un impact direct asupra instituirii sau functionarii pietei comune."


22. Articolul 100a alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:


(1) Prin derogare de la articolul 100 si cu exceptia cazului in care prezentul tratat dispune altfel, urmatoarele dispozitii se aplica in vederea realizarii obiectivelor enuntate la articolul 7a. Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, adopta masurile privind apropierea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect stabilirea si functionarea pietei comune."


23. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 100c(1) Consiliul, hotarand in unanimitate, la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, stabileste tarile terte ai caror resortisanti sunt obligati sa posede o viza la trecerea frontierelor externe ale statelor membre.


(2) Cu toate acestea, in cazul in care intr-o tara terta survine o situatie de urgenta care confrunta Comunitatea cu amenintarea unui aflux brusc de resortisanti din aceasta tara, Consiliul poate, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei, sa impuna ca obligatorie, pentru o perioada care nu poate depasi sase luni, obtinerea unei vize de catre resortisantii tarii respective. Obligativitatea vizei introdusa de prezentul alineat poate fi prelungita in conformitate cu procedura prevazuta la alineatul (1).


(3) Incepand cu 1 ianuarie 1996, Consiliul va adopta cu majoritate calificata deciziile prevazute la alineatul (1). Inainte de aceasta data, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, adopta masurile privind introducerea unui model tip de viza.


(4) In domeniile mentionate de prezentul articol, Comisia este obligata sa analizeze orice cerere formulata de un stat membru si prin care se urmareste ca aceasta sa faca o propunere Consiliului.


(5) Prezentul articol nu aduce atingere exercitarii responsabilitatilor care revin statelor membre in ceea ce priveste mentinerea ordinii publice si salvgardarea securitatii interne.


(6) Prezentul articol se aplica altor subiecte in cazul in care se hotaraste astfel in conformitate cu articolul K.9 din dispozitiile Tratatului privind Uniunea Europeana privind cooperarea in domeniile justitiei si afacerilor interne, sub rezerva conditiilor de vot stabilite in acelasi timp.


(7) Dispozitiile conventiilor in vigoare intre statele membre privind domeniile reglementate de prezentul articol raman in vigoare, atat timp cat continutul lor nu a fost inlocuit de directive sau de masuri luate in conformitate cu prezentul articol."


24. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 100dComitetul de coordonare alcatuit din inalti functionari, instituit prin articolul K.4 din Tratatul privind Uniunea Europeana, contribuie, fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 151, la pregatirea lucrarilor Consiliului in domeniile mentionate la articolul 100c."


25. In partea a treia, titlul II, capitolele 1, 2 si 3 se inlocuiesc cu urmatorul text:


"Titlul VIPolitica economica si monetara


CAPITOLUL 1


POLITICA ECONOMICAArticolul 102aStatele membre isi conduc politicile economice pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunitatii, astfel cum sunt acestea definite la articolul 2 si in contextul orientarilor generale mentionate la articolul 103 alineatul (2). Statele membre si Comunitatea actioneaza respectand principiul unei economii de piata deschise, in care concurenta este libera, favorizand o alocare eficienta a resurselor, in conformitate cu principiile stabilite la articolul 3a.


Articolul 103(1) Statele membre isi considera politicile economice ca fiind o chestiune de interes comun si le coordoneaza in cadrul Consiliului, in conformitate cu articolul 102a.


(2) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei, elaboreaza un proiect privind orientarile generale ale politicilor economice ale statelor membre si ale Comunitatii si prezinta Consiliului European un raport in acest sens.


Consiliul European, pe baza raportului Consiliului, dezbate pentru a ajunge la o concluzie privind orientarile generale ale politicilor economice ale statelor membre si ale Comunitatii.


In temeiul acestei concluzii, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, adopta o recomandare care stabileste aceste orientari generale. Consiliul informeaza Parlamentul European cu privire la recomandarea sa.


(3) In scopul asigurarii unei coordonari mai stranse a politicilor economice si a unei convergente sustinute a performantelor economice ale statelor membre, Consiliul, pe baza rapoartelor prezentate de Comisie, supravegheaza evolutia economica in fiecare dintre statele membre si in Comunitate, precum si conformitatea politicilor economice cu orientarile generale mentionate la alineatul (2), si efectueaza periodic o evaluare de ansamblu.


Pentru a realiza aceasta supraveghere multilaterala, statele membre transmit Comisiei informatii privind masurile importante pe care le-au luat in domeniul politicii lor economice, precum si orice alta informatie pe care o considera necesara.


(4) In cazul in care, in cadrul procedurii prevazute la alineatul (3), se constata ca politicile economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientarile generale prevazute la alineatul (2) sau ca acestea risca sa compromita buna functionare a uniunii economice si monetare, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandarile necesare statului membru in cauza. Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, poate decide sa faca publice recomandarile sale.


Presedintele Consiliului si Comisia raporteaza Parlamentului European cu privire la rezultatele supravegherii multilaterale. In cazul in care Consiliul a facut publice recomandarile sale, presedintele Consiliului poate fi invitat sa se prezinte in fata comisiei competente a Parlamentului European.


(5) Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c, poate stabili metodele procedurii de supraveghere multilaterala mentionata la alineatele (3) si (4) ale prezentului articol.


Articolul 103a(1) Fara a aduce atingere celorlalte proceduri prevazute de prezentul tratat, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate adopta masurile corespunzatoare situatiei economice, in special in cazul in care survin dificultati grave in aprovizionarea cu anumite produse.


(2) In cazul in care un stat membru intampina dificultati sau este amenintat de dificultati grave datorita unor evenimente exceptionale care ii scapa de sub control, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate acorda statului membru respectiv, in anumite conditii, o asistenta financiara comunitara. In cazul in care dificultatile grave sunt cauzate de catastrofe naturale, Consiliul hotaraste cu majoritate calificata. Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European cu privire la decizia luata.


Articolul 104(1) BCE si bancilor centrale ale statelor membre, denumite in continuare "banci centrale nationale", le este interzis sa acorde credite fara acoperire sau orice alt tip de credit institutiilor sau organelor Comunitatii, administratiilor centrale, autoritatilor regionale sau locale, celorlalte autoritati publice, celorlalte organisme sau intreprinderi publice din statele membre; este de asemenea interzisa si achizitionarea directa de la acestea a instrumentelor datoriei lor de BCE sau de bancile centrale nationale.


(2) Alineatul (l) nu se aplica institutiilor publice de credit care, in cadrul punerii la dispozitie de lichiditati de bancile centrale, beneficiaza din partea bancilor centrale nationale si a BCE de acelasi tratament ca si institutiile private de credit.


Articolul 104a(1) Este interzisa orice masura care nu se bazeaza pe considerente de ordin prudential si care stabileste un acces privilegiat la institutiile financiare pentru institutiile sau organele comunitare, pentru administratiile centrale, autoritatile regionale sau locale, pentru celelalte autoritati publice sau alte organisme ori intreprinderi publice din statele membre.


(2) Pana la l ianuarie 1994, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c, stabileste definitiile in vederea aplicarii interdictiei prevazute la alineatul (l).


Articolul 104b(1) Comunitatea nu raspunde pentru angajamentele administratiilor centrale, ale autoritatilor regionale sau locale, ale celorlalte autoritati publice sau ale altor organisme ori intreprinderi publice ale unui stat membru, si nici nu poate prelua aceste angajamente, fara a aduce atingere garantiilor financiare reciproce pentru realizarea in comun a unui proiect specific. Un stat membru nu raspunde pentru angajamentele administratiilor centrale, ale autoritatilor regionale sau locale, ale celorlalte autoritati publice sau ale altor organisme ori intreprinderi publice ale unui alt stat membru, si nici nu poate prelua aceste angajamente, fara a aduce atingere garantiilor financiare reciproce pentru realizarea in comun a unui anumit proiect.


(2) Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c, poate preciza, daca este cazul, definitiile pentru aplicarea interdictiilor prevazute la articolul 104 si de prezentul articol.


Articolul 104c(1) Statele membre evita deficitele publice excesive.


(2) Pentru a identifica erorile evidente, Comisia supravegheaza evolutia situatiei bugetare si nivelul datoriei publice in statele membre. Comisia examineaza in special daca a fost respectata disciplina bugetara, intemeindu-se in acest sens pe urmatoarele doua criterii:


(a) In cazul in care raportul dintre deficitul public planificat sau realizat si produsul intern brut depaseste o valoare de referinta, cu exceptia situatiei in care:


- raportul a fost diminuat in mod considerabil si constant si atinge un nivel apropiat de valoarea de referinta;


- depasirea valorii de referinta a fost doar exceptionala si temporara si respectivul raport ramane apropiat de valoarea de referinta;


(b) in cazul in care raportul dintre datoria publica si produsul intern brut depaseste o valoare de referinta, cu exceptia situatiei in care acest raport scade suficient si se apropie de valoarea de referinta intr-un ritm satisfacator.


Valorile de referinta sunt precizate in Protocolul privind procedura aplicabila in cazul deficitelor excesive, care este anexat la prezentul tratat.


(3) In cazul in care un stat membru nu satisface exigentele acestor criterii sau ale unuia dintre ele, Comisia elaboreaza un raport. Raportul Comisiei examineaza in egala masura daca deficitul public depaseste cheltuielile publice de investitii si tine seama de toti ceilalti factori incidenti, inclusiv de pozitia economica si bugetara pe termen mediu a statului membru.


Comisia poate de asemenea sa elaboreze un raport in cazul in care, desi exigentele care decurg din aceste criterii au fost respectate, apreciaza ca exista riscul unui deficit excesiv intr-un stat membru.


(4) Comitetul mentionat la articolul 109c avizeaza raportul Comisiei.


(5) In cazul in care Comisia considera ca exista un deficit excesiv intr-un stat membru sau ca exista riscul de a se produce un astfel de deficit, transmite un aviz Consiliului.


(6) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei si tinand seama de eventualele observatii ale statului membru vizat, decide, dupa o evaluare globala, daca exista sau nu un deficit excesiv.


(7) In cazul in care, in conformitate cu alineatul (6), decide ca exista un deficit excesiv, Consiliul adreseaza recomandari statului membru respectiv pentru ca acesta sa puna capat situatiei intr-un anumit termen. Sub rezerva dispozitiilor alineatului (8), aceste recomandari nu sunt facute publice.


(8) In cazul in care constata ca nici o actiune urmata de efecte nu a fost intreprinsa in termenul dat, ca raspuns la recomandarile sale, Consiliul poate face publice aceste recomandari.


(9) In cazul in care un stat membru persista in a nu da curs recomandarilor Consiliului, acesta poate hotari sa someze statul membru sa ia, intr-un termen stabilit, masuri de reducere a deficitului, reducere considerata necesara pentru remedierea situatiei.


Intr-un asemenea caz, Consiliul poate cere statului membru respectiv sa prezinte rapoarte dupa un calendar precis, pentru a putea examina eforturile de ajustare acceptate de acest stat membru.


(10) Dreptul la actiune prevazut la articolele 169 si 170 nu poate fi exercitat in cadrul alineatelor (1) - (9) ale prezentului articol.


(11) Atat timp cat un stat membru nu se conformeaza unei decizii luate in temeiul alineatului (9), Consiliul poate decide sa aplice sau, daca este cazul, sa intensifice una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:


- sa solicite statului membru in cauza ca, inainte de a emite obligatiuni si titluri, sa publice informatii suplimentare care urmeaza sa fie precizate de Consiliu;


- sa invite Banca Europeana de Investitii sa-si revizuiasca politica de imprumuturi fata de statul membru respectiv;


- sa solicite statului membru respectiv sa constituie, pe langa Comunitate, un depozit fara dobanda, de un nivel corespunzator, pana cand, din punctul de vedere al Consiliului, deficitul excesiv va fi corectat;


- sa aplice amenzi intr-un cuantum corespunzator.


Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European cu privire la deciziile luate.


(12) Consiliul abroga, in tot sau in parte, deciziile sale mentionate la alineatele (6) - (9) si (11) in masura in care, din punctul de vedere al Consiliului, deficitul excesiv in statul membru respectiv a fost corectat. In cazul in care, anterior, Consiliul a facut publice recomandarile sale, acesta declara public, din momentul abrogarii deciziei mentionate la alineatul (8), ca in acel stat membru nu mai exista deficit excesiv.


(13) In cazul in care adopta deciziile mentionate la alineatele (7) - (9), (11) si (12), Consiliul hotaraste, la recomandarea Comisiei, cu o majoritate de doua treimi din voturile membrilor sai, ponderate in conformitate cu articolul 148 alineatul (2), voturile reprezentantului statului membru respectiv nefiind luate in considerare.


(14) Dispozitiile complementare privind aplicarea procedurii descrise in prezentul articol sunt cuprinse in Protocolul privind procedura aplicabila in cazul deficitelor excesive, anexat la prezentul tratat.


Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a BCE, adopta dispozitiile corespunzatoare care vor inlocui protocolul respectiv.


Sub rezerva celorlalte dispozitii ale prezentului alineat, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, stabileste, pana la l ianuarie 1994, normele si definitiile pentru aplicarea dispozitiilor protocolului respectiv.


CAPITOLUL 2


POLITICA MONETARA
Articolul 105(1) Obiectivul principal al SEBC este mentinerea stabilitatii preturilor. Fara a aduce atingere obiectivului care vizeaza stabilitatea preturilor, SEBC sustine politicile economice generale din Comunitate pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunitatii, asa cum sunt ele definite la articolul 2. SEBC actioneaza in conformitate cu principiul unei economii de piata deschise in care concurenta este libera, favorizand alocarea eficienta a resurselor si respectand principiile stabilite la articolul 3a.


(2) Sarcinile fundamentale ale SEBC constau in:


- definirea si aplicarea politicii monetare a Comunitatii;


- desfasurarea operatiunilor de schimb in conformitate cu articolul 109;


- detinerea si administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre ;


- promovarea bunei functionari a sistemelor de plati.


(3) A treia liniuta a alineatului (2) se aplica fara a aduce atingere detinerii si administrarii fondurilor de rulment in valuta de catre guvernele statelor membre.


(4) BCE este consultata:


- in privinta oricarui act comunitar propus in domeniile care sunt de competenta sa;


- de autoritatile nationale, in privinta oricarui proiect de reglementare in domeniile care sunt de competenta sa, dar in limitele si in conditiile stabilite de Consiliu, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 106 alineatul (6).


In domeniile care sunt de competenta sa, BCE poate prezenta avize institutiilor sau organelor comunitare corespunzatoare sau autoritatilor nationale.


(5) SEBC contribuie la buna desfasurare a politicilor promovate de autoritatile competente in ceea ce priveste controlul prudential al institutiilor de credit si stabilitatea sistemului financiar.


(6) Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, dupa consultarea BCE si cu avizul conform al Parlamentului European, poate incredinta BCE misiuni specifice legate de politicile in materie de control prudential al institutiilor de credit si al altor institutii financiare, cu exceptia intreprinderilor de asigurari.


Articolul 105a(1) BCE este singura imputernicita sa autorizeze emisiunea de bancnote in Comunitate. BCE si bancile centrale nationale pot emite asemenea bilete. Bancnotele emise de BCE si de bancile centrale nationale sunt singurele care circula legal in interiorul Comunitatii.


(2) Statele membre pot emite monede metalice, sub rezerva aprobarii de BCE a volumului emisiunii. Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea BCE, poate adopta masuri pentru armonizarea valorilor unitare si a specificatiilor tehnice ale tuturor monedelor metalice destinate circulatiei, in masura in care acest lucru este necesar pentru asigurarea bunei lor circulatii in interiorul Comunitatii.


Articolul 106(1) SEBC este compus din BCE si din bancile centrale nationale.


(2) BCE are personalitate juridica.


(3) SEBC este condus de organele de decizie ale BCE, care sunt: Consiliul Guvernatorilor si Comitetul Director.


(4) Statutul SEBC este definit intr-un protocol anexat la prezentul tratat.


(5) Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33. l litera (a) si 36 din Statutul SEBC pot fi modificate de Consiliu, hotarand fie cu majoritate calificata la recomandarea BCE si dupa consultarea Comisiei, fie in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE. In ambele cazuri este necesar avizul conform al Parlamentului European.


(6) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, fie la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a BCE, fie la recomandarea BCE si dupa consultarea Parlamentului European si a Comisiei, adopta dispozitiile prevazute la articolele 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 si 34.3 din Statutul SEBC.


Articolul 107


In exercitarea competentelor si in indeplinirea misiunilor si indatoririlor care le-au fost conferite prin prezentul tratat si prin Statutul SEBC, nici BCE, nici vreo banca centrala nationala si nici vreun membru oarecare al organelor lor de decizie nu poate solicita sau accepta instructiuni din partea institutiilor sau organelor comunitare, a guvernelor statelor membre sau a oricarui alt organism. Institutiile si organele comunitare, precum si guvernele statelor membre se angajeaza sa respecte acest principiu si sa nu incerce sa influenteze membrii organelor de decizie ale BCE sau ale bancilor centrale nationale in indeplinirea misiunii lor.


Articolul 108Fiecare stat membru asigura, cel mai tarziu la data instituirii SEBC, compatibilitatea legislatiei sale interne, inclusiv a statutului bancii sale centrale nationale, cu prezentul tratat si cu Statutul SEBC.


Articolul 108a(1) Pentru indeplinirea misiunilor care au fost incredintate SEBC, BCE, in conformitate cu prezentul tratat si cu conditiile stabilite in Statutul SEBC:


- adopta regulamente in masura necesara indeplinirii misiunilor definite la articolul 3.1 prima liniuta, la articolele 19.1, 22 sau 25.2 din Statutul SEBC, precum si in cazurile prevazute de actele Consiliului mentionate la articolul 106 alineatul (6);


- ia deciziile necesare indeplinirii misiunilor incredintate SEBC in conformitate cu prezentul tratat si cu Statutul SEBC;


- emite recomandari si avize.


(2) Regulamentul are aplicabilitate generala. Toate dispozitiile acestuia sunt obligatorii si se aplica direct pe teritoriul tuturor statelor membre.


Recomandarile si avizele nu sunt obligatorii.


Toate dispozitiile deciziei sunt obligatorii pentru destinatarii pe care ii desemneaza.


Articolele 190, 191 si 192 se aplica regulamentelor si deciziilor adoptate de BCE.


BCE poate hotari publicarea deciziilor, recomandarilor si avizelor sale.


(3) In limitele si in conditiile stabilite de Consiliu, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 106 alineatul (6), BCE este abilitata sa aplice intreprinderilor amenzi si sanctiuni cu titlu cominatoriu in cazul nerespectarii regulamentelor si deciziilor sale.


Articolul 109(1) Prin derogare de la articolul 228, Consiliul, hotarand in unanimitate la recomandarea BCE sau a Comisiei, dupa consultarea BCE in vederea ajungerii la un consens compatibil cu obiectivul stabilitatii preturilor si dupa consultarea Parlamentului European, in conformitate cu procedura stabilita la alineatul (3) pentru aranjamentele prevazute de acesta, poate incheia acorduri formale privind sistemul ratelor de schimb pentru ECU in raport cu monedele necomunitare. Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea BCE sau a Comisiei si dupa consultarea BCE in vederea ajungerii la un consens compatibil cu obiectivul stabilitatii preturilor, poate adopta, modifica sau renunta la cursurile centrale ale ECU in sistemul cursurilor de schimb. Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European cu privire la adoptarea, modificarea sau renuntarea la cursurile centrale ale ECU.


(2) In lipsa unui sistem al ratei de schimb in raport cu una sau mai multe monede necomunitare in intelesul alineatului (1), Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, fie la recomandarea Comisiei si dupa consultarea BCE, fie la recomandarea BCE, poate formula orientarile generale ale politicii de schimb in raport cu aceste monede. Aceste orientari generale nu aduc atingere obiectivului prinAcipal al SEBC, si anume mentinerea stabilitatii preturilor.


(3) Prin derogare de la articolul 228, in cazul in care acordurile asupra unor probleme privind regimul monetar sau de schimb trebuie sa faca obiectul negocierilor intre Comunitate si unul sau mai multe state sau organizatii internationale, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei si dupa consultarea BCE, decide asupra formulelor de negociere si incheiere a acestor acorduri. Aceste formule trebuie sa asigure Comunitatii exprimarea unei pozitii unice. Comisia este asociata pe deplin la negocieri.


Acordurile incheiate in temeiul prezentului alineat sunt obligatorii pentru institutiile Comunitatii, pentru BCE si pentru statele membre.


(4) Sub rezerva alineatului (1), Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE, decide pozitia ocupata de Comunitate la nivel international in ce priveste chestiunile de interes deosebit pentru uniunea economica si monetara, si, hotarand in unanimitate, decide asupra reprezentarii sale, cu respectarea repartizarii competentelor prevazuta la articolele 103 si 105.


(5) Fara a aduce atingere competentelor si acordurilor comunitare in domeniul uniunii economice si monetare, statele membre pot negocia in cadrul organismelor internationale si pot incheia acorduri internationale.


CAPITOLUL 3


DISPOZITII INSTITUTIONALE
Articolul 109a


(1) Consiliul Guvernatorilor BCE este constituit din membrii Comitetului Director al BCE si din guvernatorii bancilor centrale nationale.


(2) (a) Comitetul Director este constituit din presedinte, un vicepresedinte si alti patru membri.


(b) Presedintele, vicepresedintele si ceilalti membri ai Comitetului Director sunt numiti de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul sefilor de stat sau de guvern, la recomandarea Consiliului si dupa consultarea Parlamentului European si a Consiliului Guvernatorilor BCE, dintre persoane a caror autoritate si experienta profesionala in domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.


Mandatul acestora este pe termen de opt ani si nu poate fi reinnoit.


Doar resortisantii statelor membre pot fi membri ai Comitetului Director.


Articolul 109b


(1) Presedintele Consiliului si un membru al Comisiei pot participa fara drept de vot la reuniunile Consiliului Guvernatorilor BCE.


Presedintele Consiliului poate sa propuna o motiune spre deliberare Consiliului Guvernatorilor BCE.


(2) Presedintele BCE este invitat sa participe la reuniunile Consiliului in cazul in care acesta delibereaza asupra chestiunilor privind obiectivele si misiunile SEBC.


(3) BCE prezinta Parlamentului European, Consiliului si Comisiei, precum si Consiliului European, un raport anual privind activitatea SEBC si politica monetara din anul precedent si din anul in curs. Presedintele BCE prezinta acest raport Consiliului si Parlamentului European, care poate organiza o dezbatere generala pe acest temei.


Presedintele BCE si ceilalti membri ai Comitetului Director pot, la cererea Parlamentului European sau din proprie initiativa, sa fie audiati de comisiile competente ale Parlamentului European.


Articolul 109c


(1) In vederea promovarii coordonarii politicilor statelor membre in masura necesara functionarii pietei interne, se infiinteaza un Comitet Monetar cu caracter consultativ.


Acest Comitet are misiunea:


- sa urmareasca situatia monetara si financiara a statelor membre si a Comunitatii, precum si regimul general al platilor statelor membre si sa prezinte periodic Consiliului si Comisiei un raport in aceasta privinta;


- sa formuleze avize, la cererea Consiliului sau Comisiei ori din proprie initiativa, destinate acestor institutii;


- fara a aduce atingere articolului 151, sa contribuie la pregatirea lucrarilor Consiliului mentionate la articolele 73f si 73g, la articolul 103 alineatele (2), (3), (4) si (5), la articolele 103a, 104a, 104b si 104c, la articolul 109e alineatul (2), la articolul 109f alineatul (6), la articolele 109h si 109i, la articolul 109j alineatul (2) si la articolul 109k alineatul (1);


- sa examineze, cel putin o data pe an, situatia circulatiei capitalurilor si a libertatii platilor, astfel cum rezulta acestea din aplicarea prezentului tratat si din masurile luate de Consiliu; aceasta examinare se refera la toate masurile privind circulatia capitalurilor si platile; Comitetul prezinta Consiliului si Comisiei un raport cu privire la rezultatele acestei examinari.


Statele membre si Comisia desemneaza, fiecare in parte, doi membri ai Comitetului Monetar.


(2) La inceputul celei de-a treia etape se infiinteaza un Comitet Economic si Financiar. Comitetul Monetar mentionat la alineatul (1) se dizolva.


Comitetul Economic si Financiar are misiunea:


- sa formuleze avize, la cererea Consiliului sau Comisiei ori din proprie initiativa, destinate acestor institutii;


- sa urmareasca situatia economica si financiara a statelor membre si a Comunitatii si sa prezinte periodic un raport Consiliului si Comisiei in aceasta privinta, in special asupra relatiilor financiare cu tari terte si cu institutii internationale;


- fara a aduce atingere articolului 151, sa contribuie la pregatirea lucrarilor Consiliului mentionate la articolele 73f si 73g, la articolul 103 alineatele (2), (3), (4) si (5), la articolele 103a, 104a, 104b si 104c, la articolul 105 alineatul (6), la articolul 105a alineatul (2), la articolul 106 alineatele (5) si (6), la articolele 109, 109h, 109i alineatele (2) si (3), la articolul 109k alineatul (2) si la articolul 109l alineatele (4) si (5) si sa execute celelalte misiuni consultative si pregatitoare care ii sunt incredintate de Consiliu;


- sa examineze, cel putin o data pe an, situatia privind circulatia capitalurilor si libertatea platilor, astfel cum rezulta acestea din aplicarea tratatului si a masurilor luate de Consiliu; aceasta examinare cuprinde toate masurile privind circulatia capitalurilor si platile; Comitetul prezinta Comisiei si Consiliului un raport privind rezultatele acestei examinari.


Statele membre, Comisia si BCE desemneaza fiecare cel mult doi membri ai Comitetului.


(3) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE si a comitetului mentionat de prezentul articol, stabileste metodele de alcatuire a Comitetului Economic si Financiar. Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European in legatura cu aceasta decizie.


(4) Pe langa misiunile stabilite la alineatul (2), in cazul si in masura in care exista state membre care beneficiaza de o derogare in temeiul articolelor 109k si 109l, Comitetul urmareste situatia monetara si financiara, precum si regimul general al platilor acestor state membre si prezinta periodic un raport Consiliului si Comisiei in aceasta privinta.


Articolul 109d


Pentru problemele care tin de domeniul de aplicare a articolului 103 alineatul (4), a articolului 104c, cu exceptia alineatului (14), a articolelor 109, 109j, 109k si a articolului 109l alineatele (4) si (5), Consiliul sau un stat membru poate cere Comisiei sa formuleze, dupa caz, o recomandare sau o propunere. Comisia examineaza aceasta cerere si prezinta fara intarziere concluziile sale Consiliului.


CAPITOLUL 4


DISPOZITII TRANZITORII
Articolul 109e


(1) A doua etapa a realizarii uniunii economice si monetare incepe la l ianuarie 1994.


(2) Inainte de aceasta data:


(a) fiecare stat membru:


- adopta, in raport cu necesitatile, masurile corespunzatoare pentru a se conforma interdictiilor mentionate la articolul 73b, fara sa aduca atingere articolului 73e, articolului 104 si articolului 104a alineatul (1);


- stabileste, in cazul in care este necesar, pentru a permite evaluarea prevazuta la litera (b), programe multianuale destinate sa asigure convergenta durabila necesara realizarii uniunii economice si monetare, si in special in ceea ce priveste stabilitatea preturilor si caracterul solid al finantelor publice;


(b) Consiliul, pe baza unui raport al Comisiei, evalueaza progresele realizate in materie de convergenta economica si monetara, in special in ceea ce priveste stabilitatea preturilor si caracterul solid al finantelor publice, precum si progresele realizate in aplicarea legislatiei comunitare privind piata interna.


(3) Articolul 104, articolul 104a alineatul (1), articolul 104b alineatul (1) si articolul 104c, cu exceptia alineatelor (1), (9), (11) si (14), se aplica de la inceputul celei de-a doua etape.


Articolul 103a alineatul (2), articolul 104c alineatele (1), (9) si (11), articolul 105, 105 A, 107, 109, 109a si 109 B si articolul 109c alineatele (2) si (4) se aplica de la inceputul celei de-a treia etape.


(4) In cursul celei de-a doua etape, statele membre se straduiesc sa evite deficitele publice excesive.


(5) In cursul celei de-a doua etape, fiecare stat membru initiaza, daca este cazul, procesul care sa conduca la independenta bancii sale centrale, in conformitate cu dispozitiile articolului 108.


Articolul 109f


(1) Cu incepere de la data trecerii la cea de a doua etapa, se infiinteaza si isi exercita activitatea un Institut Monetar European, denumit in continuare "IME"; acesta are personalitate juridica si este condus si administrat de un Consiliu constituit dintr-un presedinte si din guvernatorii bancilor centrale nationale, dintre care unul este vicepresedinte.


Presedintele este numit de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul sefilor de stat sau de guvern, la recomandarea Comitetului Guvernatorilor bancilor centrale din statele membre, denumit in continuare "Comitetul Guvernatorilor", sau a Consiliului IME, dupa caz, si dupa consultarea Parlamentului European si a Consiliului. Presedintele este ales dintre persoane a caror autoritate si experienta profesionala in domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute. Presedintele IME trebuie sa fie resortisant al unui stat membru. Consiliul IME numeste vicepresedintele.


Statutul IME figureaza intr-un protocol anexat la prezentul tratat.


Comitetul Guvernatorilor se dizolva la inceputul celei de-a doua etape.


(2) IME:


- intareste cooperarea dintre bancile centrale nationale;


- intareste coordonarea politicilor monetare ale statelor membre pentru a asigura stabilitatea preturilor;


- supervizeaza functionarea Sistemului Monetar European;


- efectueaza consultari privind problemele care sunt de competenta bancilor centrale nationale si care aduc atingere stabilitatii institutiilor si pietelor financiare;


- preia functiile asumate pana atunci de Fondul European de Cooperare Monetara, care se desfiinteaza; procedura de desfiintare se stabileste in Statutul IME;


- faciliteaza utilizarea ECU si ii supravegheaza dezvoltarea, inclusiv buna functionare a sistemului de compensatii in ECU.


(3) In vederea pregatirii celei de-a treia etape, IME:


- pregateste instrumentele si procedurile necesare aplicarii politicii monetare unice in cursul celei de-a treia etape;


- incurajeaza, in cazul in care este necesar, armonizarea regulilor si practicilor privind colectarea datelor, elaborarea si difuzarea statisticilor in domeniul care este de competenta sa;


- elaboreaza regulile operatiunilor care trebuie intreprinse de bancile centrale nationale in cadrul SEBC;


- incurajeaza eficacitatea platilor transfrontaliere;


- supervizeaza pregatirea tehnica a biletelor de banca in ECU.


Pana la 31 decembrie 1996 cel tarziu, IME precizeaza cadrul reglementar, organizatoric si logistic de care SEBC are nevoie pentru a-si indeplini sarcinile in a treia etapa. La data instituirii sale, acest cadru este prezentat BCE, care decide in aceasta privinta.


(4) Hotarand cu majoritate de doua treimi din membrii Consiliului sau, IME poate:


- sa formuleze avize sau recomandari privind orientarea generala a politicii monetare si a politicii de schimb, precum si masurile aferente acestora luate in fiecare stat membru;


- sa prezinte guvernelor si Consiliului avize sau recomandari privind politicile susceptibile sa afecteze situatia monetara interna sau externa in Comunitate si, in special, functionarea Sistemului Monetar European;


- sa adreseze recomandari autoritatilor monetare din statele membre privind realizarea politicii lor monetare.


(5) IME poate decide in unanimitate sa faca publice avizele si recomandarile sale.


(6) IME este consultat de Consiliu in legatura cu orice act comunitar propus in domeniul care este de competenta sa.


In limitele si in conditiile stabilite de Consiliu, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a IME, acesta din urma este consultat de autoritatile statelor membre in legatura cu orice proiect de reglementare in domeniul care este de competenta sa.


(7) Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a IME, poate incredinta IME alte sarcini pentru pregatirea celei de-a treia etape.


(8) In cazurile in care prezentul tratat confera BCE un rol consultativ, pana la infiintarea BCE referirile la aceasta sunt considerate ca referiri la IME.


In cazurile in care prezentul tratat confera IME un rol consultativ, pana la 1 ianuarie 1994, referirile la IME sunt considerate ca referiri la Comitetul Guvernatorilor.


(9) In cursul celei de-a doua etape, se considera ca termenul "BCE" din articolele 173, 175, 176, 177, 180 si 215 se refera la IME.


Articolul 109g


Compozitia valutara a cosului ECU ramane neschimbata.


Inca de la inceputul celei de-a treia etape, valoarea ECU se stabileste in mod irevocabil, in conformitate cu articolul 109l alineatul (4).


Articolul 109h


(1) In caz de dificultati sau de amenintare grava cu dificultati in balanta de plati a unui stat membru, provenind fie dintr-un dezechilibru global al balantei, fie din natura devizelor de care acesta dispune, si susceptibile in special sa compromita functionarea pietei comune sau realizarea progresiva a politicii comerciale comune, Comisia examineaza fara intarziere situatia acestui stat, precum si actiunea pe care a intreprins-o sau pe care o poate intreprinde in conformitate cu dispozitiile prezentului tratat, utilizand toate mijloacele de care dispune. Comisia recomanda statului in cauza masurile pe care sa le adopte.


In cazul in care actiunea intreprinsa de un stat membru si masurile sugerate de Comisie nu par suficiente pentru a aplana dificultatile sau amenintarile cu dificultati, Comisia recomanda Consiliului, dupa consultarea Comitetului mentionat la articolul 109c, asistenta reciproca si metodele corespunzatoare.


Comisia informeaza periodic Consiliul in legatura cu situatia respectiva si cu evolutia acesteia.


(2) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, acorda asistenta reciproca; acesta adopta directivele sau deciziile care stabilesc conditiile si normele de aplicare. Asistenta reciproca poate avea, in special, forma:


(a) unei actiuni concertate pe langa alte organizatii internationale carora li se pot adresa statele membre;


(b) unor masuri necesare pentru a evita devierile traficului comercial in cazul in care tara in dificultate mentine sau restabileste restrictii cantitative fata de tarile terte;


(c) acordarii de credite limitate din partea altor state membre, sub rezerva consimtamantului acestora.


(3) In cazul in care Consiliul nu a acordat asistenta reciproca recomandata de Comisie sau in care asistenta reciproca acordata si masurile luate sunt insuficiente, Comisia autorizeaza statul in dificultate sa ia masurile de salvgardare pentru care defineste conditiile si normele de aplicare.


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, poate revoca aceasta autorizare si modifica aceste conditii si norme de aplicare.


(4) Sub rezerva dispozitiilor articolului 109k alineatul (6), prezentul articol nu se mai aplica de la inceputul celei de-a treia etape.


Articolul 109i


(1) In cazul aparitiei unei crize neprevazute in balanta de plati si daca o decizie in intelesul articolului 109h alineatul (2) nu se ia de indata, statul membru respectiv poate lua, cu titlu provizoriu, masurile de salvgardare necesare. Aceste masuri trebuie sa provoace cat mai putine perturbari in functionarea pietei comune si sa nu depaseasca limita absolut necesara pentru remedierea dificultatilor neprevazute care au aparut.


(2) Comisia si celelalte state membre trebuie sa fie informate cu privire la aceste masuri de salvgardare cel tarziu la data la care acestea intra in vigoare. Comisia poate recomanda Consiliului asistenta reciproca, in conformitate cu articolul 109h.


(3) Pe baza avizului Comisiei si dupa consultarea Comitetului mentionat la articolul 109c, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, poate decide ca statul respectiv este obligat sa modifice, sa suspende sau sa suprime masurile de salvgardare mentionate mai sus.


(4) Sub rezerva dispozitiilor articolului 109k alineatul (6), prezentul articol nu se mai aplica de la inceputul celei de-a treia etape.


Articolul 109j


(1) Comisia si IME prezinta Consiliului un raport privind progresele efectuate de statele membre in indeplinirea obligatiilor care le revin pentru realizarea uniunii economice si monetare. Aceste rapoarte examineaza in special daca legislatia interna a fiecarui stat membru, inclusiv statutul bancii centrale nationale, este compatibila cu articolele 107 si 108 din prezentul tratat si cu Statutul SEBC. Rapoartele examineaza, de asemenea, daca a fost realizat un grad inalt de convergenta durabila, analizand in ce masura fiecare stat membru a indeplinit urmatoarele criterii:


- realizarea unui grad inalt de stabilitate a preturilor; acesta rezulta dintr-o rata a inflatiei apropiata de cea a cel mult trei state membre care au cele mai bune rezultate in materie de stabilitate a preturilor;


- caracterul solid al finantelor publice; acesta rezulta dintr-o situatie bugetara care nu cunoaste un deficit public excesiv in intelesul articolului 104c alineatul (6);


- respectarea limitelor normale de fluctuatie prevazute de mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European, timp de cel putin doi ani, fara devalorizarea monedei in raport cu cea a altui stat membru;


- caracterul durabil al convergentei atinse de statul membru si al participarii sale la mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European, care se reflecta in nivelul ratelor dobanzilor pe termen lung.


Cele patru criterii prevazute de prezentul alineat si perioadele corespunzatoare pe durata carora fiecare dintre acestea trebuie sa fie respectat sunt precizate intr-un protocol anexat la prezentul tratat. Rapoartele Comisiei si ale IME iau de asemenea in considerare dezvoltarea ECU, rezultatele integrarii pietelor, situatia si evolutia balantelor de plati curente, precum si o examinare a evolutiei costurilor salariale unitare si al altor indici de preturi.


(2) Pe baza acestor rapoarte, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei, evalueaza:


- pentru fiecare stat membru, daca indeplineste conditiile necesare pentru adoptarea unei monede unice;


- daca majoritatea statelor membre indeplineste conditiile necesare pentru a adopta o moneda unica,


si transmite concluziile sale, sub forma de recomandari, Consiliului intrunit la nivelul sefilor de stat si de guvern. Parlamentul European este consultat si isi transmite avizul Consiliului intrunit la nivelul sefilor de stat sau de guvern.


(3) Luand in considerare in mod corespunzator rapoartele mentionate la alineatul (1) si avizul Parlamentului European mentionat la alineatul (2), Consiliul, inrunit la nivelul sefilor de stat si de guvern, hotarand cu majoritate calificata cel tarziu pana la 31 decembrie 1996:


- decide, pe baza recomandarilor Comisiei, mentionate la alineatul (2), daca majoritatea statelor membre indeplineste conditiile necesare pentru adoptarea unei monede unice;


- decide daca este cazul, pentru Comunitate, sa intre in cea de-a treia etapa,


si, in cazul unui raspuns afirmativ,


- stabileste data intrarii in vigoare a celei de-a treia etape.


(4) In cazul in care la sfarsitul anului 1997 nu a fost stabilita data inceputului celei de-a treia etape, aceasta incepe la l ianuarie 1999. Pana la l iulie 1998, Consiliul, intrunit la nivelul sefilor de stat sau de guvern, dupa repetarea procedurii prevazute la alineatele (1) si (2), cu exceptia celei de-a doua liniute a alineatul (2), tinand seama de rapoartele mentionate la alineatul (1) si de avizul Parlamentului European, confirma, cu majoritate calificata si pe baza recomandarilor Consiliului mentionate la alineatul (2), care sunt statele membre ce indeplinesc conditiile necesare pentru adoptarea unei monede unice.


Articolul 109k


(1) In cazul in care, in conformitate cu articolul 109j alineatul (3), a fost luata decizia privind stabilirea datei, Consiliul, pe baza recomandarilor sale mentionate la articolul 109j alineatul (2), hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei, decide daca unele dintre statele membre fac obiectul unei derogari, astfel cum este aceasta definita la alineatul (3) al prezentului articol si, in caz afirmativ, care sunt aceste state. Aceste state membre sunt denumite in continuare "state membre care fac obiectul unei derogari".In cazul in care Consiliul a confirmat, in temeiul articolului 109j alineatul (4), care sunt acele state membre care indeplinesc conditiile necesare pentru adoptarea unei monede unice, statele membre care nu indeplinesc aceste conditii fac obiectul unei derogari, astfel cum este aceasta definita in alineatul (3) al prezentului articol. Aceste state membre sunt denumite in continuare "state membre care fac obiectul unei derogari".


(2) Cel putin o data la doi ani sau la cererea unui stat membru care face obiectul unei derogari, Comisia si BCE prezinta un raport Consiliului, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 109j alineatul (1). Dupa consultarea Parlamentului European si dupa discutarea in cadrul Consiliului intrunit la nivelul sefilor de stat sau de guvern, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, decide care state membre ce fac obiectul unei derogari indeplinesc conditiile necesare pe baza criteriilor stabilite la articolul 109j alineatul (1) si pune capat derogarilor privind aceste state membre.


(3) O derogare in intelesul alineatului (1) implica faptul ca urmatoarele articole nu se aplica statului membru respectiv: articolul 104c alineatele (9) si (11), articolul 105 alineatele (1), (2), (3) si (5), articolul 105a, 108a si 109 si articolul 109a alineatul (2) litera (b). Excluderea acestui stat membru si a bancii sale centrale nationale de la drepturile si obligatiile din cadrul SEBC este mentionata la capitolul IX din Statutul SEBC.


(4) La articolul 105 alineatele (1), (2) si (3), la articolele 105a, 108a si 109 si la articolul 109a alineatul (2) litera (b), prin "state membre" se inteleg statele membre care nu fac obiectul unei derogari.


(5) Dreptul de vot al statelor membre care fac obiectul unei derogari este suspendat pentru deciziile Consiliului la care se refera articolele din prezentul tratat mentionate la alineatul (3). In acest caz, prin derogare de la articolul 148 si articolul 189a alineatul (1), prin majoritate calificata se inteleg doua treimi din voturile reprezentantilor statelor membre care nu fac obiectul unei derogari, ponderate in conformitate cu articolul 148 alineatul (2), iar unanimitatea acestor state membre este necesara pentru orice act care presupune unanimitatea.


(6) Articolele 109h si 109i continua sa se aplice statului membru care face obiectul unei derogari.


Articolul 109l


(1) De indata ce, in conformitate cu articolul 109j alineatul (3), a fost adoptata decizia prin care se stabileste data la care incepe a treia etapa sau, daca este cazul, imediat dupa 1 iulie 1998:


- Consiliul adopta dispozitiile mentionate la articolul 106 alineatul (6);


- guvernele statelor membre care nu fac obiectul unei derogari numesc, in conformitate cu procedura mentionata la articolul 50 din Statutul SEBC, presedintele, vicepresedintele si ceilalti membri ai Comitetului Director al BCE. In cazul in care exista state membre care fac obiectul unei derogari, numarul membrilor din care este constituit Comitetul Director poate fi mai mic decat cel mentionat la articolul 11.1 din Statutul SEBC, dar nu poate in nici un caz sa fie mai mic de patru.


De indata ce este numit Comitetul Director, SEBC si BCE sunt infiintate si se pregatesc sa intre pe deplin in functiune in conformitate cu prezentul tratat si cu Statutul SEBC. Acestea isi exercita integral competentele incepand cu prima zi a celei de-a treia etape.


(2) Din momentul infiintarii sale, BCE preia, la nevoie, sarcinile IME. IME se desfiinteaza odata cu infiintarea BCE; procedura de desfiintare este prevazuta de Statutul IME.


(3) In cazul in care si atat timp cat exista state membre care fac obiectul unei derogari si fara a aduce atingere articolului 106 alineatul (3) din prezentul tratat, Consiliul General al BCE mentionat la articolul 45 din Statutul SEBC se constituie ca al treilea organ de decizie al BCE.


(4) In ziua intrarii in vigoare a celei de-a treia etape, Consiliul, hotarand cu unanimitatea statelor membre care nu fac obiectul unei derogari, la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE, stabileste ratele de schimb la care sunt stabilite irevocabil monedele respective si rata de schimb stabilita irevocabil la care ECU inlocuieste aceste monede, si faptul ca ECU devine o moneda de sine statatoare. Aceasta masura nu modifica in sine valoarea externa a ECU. In conformitate cu aceeasi procedura, Consiliul ia si celelalte masuri necesare pentru introducerea rapida a ECU in calitate de moneda unica a acestor state membre.


(5) In cazul in care, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 109k alineatul (2), se decide sa se abroge o derogare, Consiliul, hotarand cu unanimitatea statelor membre care nu fac obiectul unei derogari si a statului membru respectiv, la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE, stabileste rata la care ECU inlocuieste moneda statului respectiv si decide celelalte masuri necesare introducerii ECU in calitate de moneda unica in statul membru respectiv.


Articolul 109m


(1) Pana la inceputul celei de-a treia etape, fiecare stat membru isi trateaza politica ratei de schimb ca pe o problema de interes comun. Statele membre tin seama astfel de experientele dobandite datorita cooperarii in cadrul Sistemului Monetar European (SME) si procesului de dezvoltare a ECU, respectand competentele existente.


(2) De la inceputul celei de-a treia etape si atat timp cat un stat membru face obiectul unei derogari, alineatul (1) se aplica prin analogie politicii ratei de schimb a acestui stat membru."


26. In partea a treia, titlul II, titlul capitolului 4 se inlocuieste cu urmatorul text:


"TITLUL VIIPolitica comerciala comuna"


27. Articolul 111 se abroga.


28. Articolul 113 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 113


(1) Politica comerciala comuna se bazeaza pe principii unitare, in special in ceea ce priveste modificarile tarifare, incheierea de acorduri tarifare si comerciale, uniformizarea masurilor de liberalizare, politica de export, precum si masurile de protectie comerciala, cum ar fi cele care trebuie luate in caz de dumping si de subventii.


(2) Comisia prezinta Consiliului propuneri privind aplicarea politicii comerciale comune.


(3) In cazul in care trebuie sa fie negociate acorduri cu unul sau mai multe state sau organizatii internationale, Comisia prezinta recomandari Consiliului, care o autorizeaza sa deschida negocierile necesare.


Aceste negocieri sunt purtate de Comisie in consultare cu un Comitet special desemnat de Consiliu pentru a o sprijini in aceasta misiune, si in cadrul directivelor pe care i le poate adresa Consiliul.


Dispozitiile incidente ale articolul 228 sunt aplicabile.


(4) In exercitarea competentelor care ii sunt conferite prin prezentul articol, Consiliul hotaraste cu majoritate calificata."


29. Articolul 114 se abroga.


30. Articolul 115 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 115


Pentru a se asigura ca aplicarea masurilor de politica comerciala luate de orice stat membru in conformitate cu prezentul tratat sa nu fie impiedicata de devierea traficului comercial, sau in cazul in care disparitatile dintre aceste masuri provoaca dificultati economice intr-unul sau mai multe state, Comisia recomanda metodele prin care celelalte state membre isi aduc contributia necesara. In caz contrar, Comisia poate autoriza statele membre sa adopte masurile de protectie necesare, in conformitate cu conditiile si normele de aplicare pe care aceasta le defineste.


In caz de urgenta, statele membre cer Comisiei autorizatia de a lua ele insele masurile necesare, iar aceasta se pronunta in termenul cel mai scurt; statele membre respective notifica apoi aceste masuri celorlalte state membre. Comisia poate decide oricand ca statele membre in cauza trebuie sa modifice sau sa elimine masurile respective.


Trebuie alese cu prioritate masurile care produc un minim de perturbari in functionarea pietei comune."


31. Articolul 116 se abroga.


32. In a treia parte, formularea titlului III se inlocuieste cu urmatorul text:


"TITLUL VIIIPoliticA Sociala, educatiA, formarea profesionala si tineretul"


33. Articolul 118a alineatul (2) primul paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:


"(2) Pentru a contribui la realizarea obiectivului prevazut la alineatul (1), Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, adopta prin intermediul directivelor prescriptiile minime aplicabile treptat, tinand seama de conditiile si reglementarile tehnice existente in fiecare stat membru."


34. Articolul 123 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 123


In scopul imbunatatirii posibilitatilor de angajare a lucratorilor pe piata interna si pentru a contribui astfel la ridicarea nivelului de trai, se instituie, in conformitate cu dispozitiile de mai jos, un Fond Social European care vizeaza promovarea in interiorul Comunitatii a facilitatilor de angajare si a mobilitatii geografice si profesionale a lucratorilor, precum si facilitarea adaptarii lor la transformarile industriale si la evolutia sistemelor de productie, in special prin formare si reconversie profesionala."


35. Articolul 125 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 125


Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, adopta deciziile de aplicare privind Fondul Social European."


36. Articolele 126, 127 si 128 se inlocuiesc cu urmatorul text:


"CAPITOLUL 3


EDUCATIA, FORMAREA PROFESIONALA SI TINERETUL
Articolul 126


(1) Comunitatea contribuie la dezvoltarea unei educatii de calitate prin incurajarea cooperarii dintre statele membre si, in cazul in care este necesar, prin sprijinirea si completarea actiunii lor, respectand pe deplin responsabilitatea statelor membre fata de continutul invatamantului si organizarea sistemului educativ, precum si diversitatea lor culturala si lingvistica.


(2) Actiunea Comunitatii urmareste:


- sa dezvolte dimensiunea europeana in educatie, in special prin invatarea si raspandirea limbilor statelor membre;


- sa favorizeze mobilitatea studentilor si a profesorilor, inclusiv prin incurajarea recunoasterii academice a diplomelor si a perioadelor de studiu;


- sa promoveze cooperarea dintre institutiile de invatamant;


- sa dezvolte schimbul de informatii si de experienta privind problemele comune sistemelor de invatamant din statelor membre;


- sa favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineri si de animatori socio-educativi;


- sa incurajeze dezvoltarea educatiei la distanta,


(3) Comunitatea si statele membre favorizeaza cooperarea cu tarile terte si cu organizatiile internationale competente in domeniul educatiei si, in special, cu Consiliul Europei.


(4) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevazute de prezentul articol, Consiliul adopta:


- actiuni de incurajare, cu exceptia oricarei armonizari a actelor cu putere de lege si normelor administrative ale statelor membre, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor;


- recomandari, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei.


Articolul 127


(1) Comunitatea pune in aplicare o politica de formare profesionala care sprijina si completeaza actiunile statelor membre, respectand pe deplin responsabilitatea statelor membre fata de continutul si organizarea formarii profesionale.


(2) Actiunea Comunitatii urmareste:


- sa faciliteze adaptarea la transformarile industriale, in special prin formarea si reconversia profesionala;


- sa imbunatateasca formarea profesionala initiala si formarea continua pentru a facilita integrarea si reintegrarea profesionala pe piata fortei de munca;


- sa faciliteze accesul la formarea profesionala si sa promoveze mobilitatea formatorilor si a persoanelor aflate in formare profesionala, in special a tinerilor;


- sa stimuleze cooperarea in domeniul formarii dintre institutiile de invatamant sau de formare profesionala si intreprinderi;


- sa dezvolte schimbul de informatii si de experienta privind problemele comune din cadrul sistemelor de formare ale statelor membre.


(3) Comunitatea si statele membre favorizeaza cooperarea cu tarile terte si cu organizatiile internationale competente in domeniul formarii profesionale.


(4) Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, adopta masuri pentru a contribui la realizarea obiectivelor mentionate de prezentul articol, cu exceptia oricarei armonizari a actelor cu putere de lege si normelor administrative ale statelor membre."


37. Se introduce urmatorul text:


"TITLUL IX


CULTURA
Articolul 128


(1) Comunitatea contribuie la inflorirea culturilor statelor membre, respectand diversitatea lor nationala si regionala si punand in evidenta mostenirea culturala comuna.


(2) Actiunea Comunitatii are in vedere sa incurajeze cooperarea dintre statele membre si, in cazul in care este necesar, sa sprijine si sa completeze actiunea acestora in urmatoarele domenii:


- imbunatatirea cunoasterii si a raspandirii culturii si istoriei popoarelor europene;


- pastrarea si protejarea patrimoniului cultural de importanta europeana;


- schimburile culturale necomerciale;


- creatia artistica si literara, inclusiv in sectorul audiovizualului.


(3) Comunitatea si statele membre incurajeaza cooperarea cu tarile terte, cu organizatiile internationale competente in domeniul culturii si, in special, cu Consiliul Europei.


(4) In actiunile intreprinse in temeiul celorlalte dispozitii ale prezentului tratat, Comunitatea tine seama de aspectele culturale.


(5) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevazute de prezentul articol, Consiliul adopta:


- actiuni de incurajare, cu exceptia oricarei armonizari a actelor cu putere de lege si normelor administrative ale statelor membre, hotarand conform procedurii prevazute la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Regiunilor. In cursul procedurii prevazute la articolul 189b, Consiliul hotaraste in unanimitate;


- recomandari, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei."


38. Titlurile IV, V, VI si VII se inlocuiesc cu urmatorul text:


"TITLUL X


SANATATEA PUBLICA
Articolul 129


(1) Comunitatea contribuie la asigurarea unui nivel inalt de ocrotire a sanatatii umane, incurajand cooperarea dintre statele membre si, daca este necesar, sprijinind actiunile lor.


Actiunea Comunitatii se refera la prevenirea bolilor si in special a marilor flageluri, inclusiv a toxicomaniei, favorizand cercetarea cauzelor si a transmiterii lor, precum si informarea si educarea in domeniul sanatatii.


Exigentele in domeniul ocrotirii sanatatii sunt o componenta a celorlalte politici ale Comunitatii.


(2) Statele membre isi coordoneaza, in legatura cu Comisia, politicile si programele in domeniile mentionate la alineatul (1). In strans contact cu statele membre, Comisia poate lua orice initiativa utila pentru a promova aceasta coordonare.


(3) Comunitatea si statele membre favorizeaza cooperarea cu tarile terte si cu organizatiile internationale competente in domeniul sanatatii publice.


(4) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor mentionate de prezentul articol, Consiliul adopta:


- actiuni de incurajare, cu exceptia armonizarii actelor cu putere de lege si normelor administrative ale statelor membre, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor;


- recomandari, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei.


TITLUL XI


Protectia consumatorilor
Articolul 129a


(1) Comunitatea contribuie la asigurarea unui nivel inalt de protectie a consumatorilor prin:


(a) masuri pe care le adopta in conformitate cu articolul 100a in cadrul realizarii pietei interne;


(b) actiuni specifice care sustin si completeaza politica statelor membre in vederea ocrotirii sanatatii, securitatii si a intereselor economice ale consumatorilor si a asigurarii informarii lor corespunzatoare.


(2) Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, stabileste actiunile specifice mentionate la alineatul (1) litera (b).


(3) Actiunile stabilite in conformitate cu alineatul (2) nu pot impiedica un stat membru sa mentina sau sa stabileasca masuri de protectie mai stricte. Aceste masuri trebuie sa fie compatibile cu prezentul tratat. Acestea sunt notificate Comisiei.


TITLUL XII


Retele transeuropene
Articolul 129b


(1) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor mentionate la articolele 7a si 130a si pentru a permite cetatenilor Uniunii, operatorilor economici, precum si colectivitatilor regionale si locale sa beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din realizarea unui spatiu fara frontiere interne, Comunitatea contribuie la crearea si dezvoltarea unor retele transeuropene in sectoarele infrastructurii de transport, telecomunicatii si in domeniul energiei.


(2) In cadrul unui sistem de piete deschise si concurentiale, actiunea Comunitatii urmareste sa favorizeze interconectarea si interoperabilitatea retelelor nationale, precum si accesul la aceste retele. Aceasta tine seama, in special, de necesitatea de a lega regiunile insulare, enclavele si regiunile periferice de regiunile centrale ale Comunitatii.


Articolul 129c


(1) In vederea realizarii obiectivelor mentionate la articolul 129b, Comunitatea:


- stabileste un ansamblu de orientari care cuprinde obiectivele, prioritatile, precum si orientarile generale ale actiunilor preconizate in domeniul retelelor transeuropene; aceste orientari identifica proiecte de interes comun;


- pune in practica orice actiune care se poate dovedi necesara pentru a asigura interoperabilitatea retelelor, in special in domeniul armonizarii normelor tehnice;


- poate sprijini eforturile financiare ale statelor membre intreprinse in vederea unor proiecte de interes comun finantate de statele membre si identificate in cadrul orientarilor mentionate la prima liniuta, in special sub forma studiilor de fezabilitate, a garantiilor pentru imprumuturi sau a nivelului dobanzii pe termen lung; Comunitatea poate in egala masura sa contribuie la finantarea, in statele membre, a unor proiecte specifice in domeniul infrastructurii de transport prin intermediul Fondului de Coeziune care trebuie constituit pana la 31 decembrie 1993 cel tarziu, in conformitate cu articolul 130d.


Actiunea Comunitatii tine seama de viabilitatea economica potentiala a proiectelor.


(2) Statele membre, in legatura cu Comisia, isi coordoneaza politicile duse la nivel national care pot avea un impact semnificativ asupra realizarii obiectivelor mentionate la articolul 129b. Comisia, in stransa colaborare cu statele membre, poate lua orice initiativa utila pentru promovarea acestei coordonari.


(3) Comunitatea poate decide sa coopereze cu tari terte pentru promovarea proiectelor de interes comun si pentru asigurarea interoperabilitatii retelelor.


Articolul 129d


Orientarile mentionate la articolul 129c alineatul (1) se adopta de Consiliu, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor.


Orientarile si proiectele de interes comun care privesc teritoriul unui stat membru necesita aprobarea statului membru respectiv.


Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor, adopta celelalte masuri mentionate la articolul 129c alineatul (1).


TITLUL XIII


industriA
Articolul 130


(1) Comunitatea si statele membre vegheaza la asigurarea conditiilor necesare competitivitatii industriei Comunitatii.


In acest scop, in conformitate cu un sistem de piete deschise si concurentiale, actiunea acestora urmareste:


- sa accelereze adaptarea industriei la schimbarile structurale;


- sa incurajeze un mediu favorabil initiativei si dezvoltarii intreprinderilor din intreaga Comunitate si, in special, a intreprinderilor mici si mijlocii;


- sa incurajeze un mediu favorabil cooperarii dintre intreprinderi;


- sa favorizeze o exploatare mai buna a potentialului industrial al politicilor de inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica.


(2) Statele membre se consulta reciproc comunicand cu Comisia si, in cazul in care este necesar, isi coordoneaza actiunile. Comisia poate lua orice initiativa utila pentru promovarea acestei coordonari.


(3) Comunitatea contribuie la realizarea obiectivelor mentionate la alineatul (1) prin politicile si actiunile pe care le desfasoara in conformitate cu alte dispozitii ale prezentului tratat. Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, poate adopta masuri specifice menite sa sprijine actiunile intreprinse in statele membre pentru realizarea obiectivelor mentionate la alineatul (1).


Prezentul titlu nu constituie un temei pentru introducerea de catre Comunitate a vreunei masuri care ar putea conduce la distorsiorarea concurentei.


TITLUL XIV


CoeziuneA economica si sociala
Articolul 130a


In scopul promovarii unei dezvoltari armonioase a ansamblului Comunitatii, aceasta dezvolta si urmareste actiuni care conduc la intarirea coeziunii sale economice si sociale.


Comunitatea urmareste, in special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni si ridicarea nivelului regiunilor celor mai defavorizate, inclusiv al zonelor rurale.


Articolul 130b


Statele membre isi conduc politica economica si o coordoneaza in vederea atingerii, in egala masura, a obiectivelor mentionate la articolul 130a. Formularea si aplicarea politicilor si actiunilor Comunitatii, precum si realizarea pietei interne tin seama de obiectivele mentionate la articolul 130a si participa la indeplinirea lor. De asemenea, Comunitatea sustine realizarea acestor obiective prin actiunea pe care o intreprinde prin intermediul fondurilor structurale (Fondul European de Orientare si Garantare Agricola, sectiunea "Orientare"; Fondul Social European; Fondul European de Dezvoltare Regionala), al Bancii Europene de Investitii si al celorlalte instrumente financiare existente.


La fiecare trei ani, Comisia prezinta Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic si Social si Comitetului Regiunilor un raport privind progresele inregistrate in realizarea coeziunii economice si sociale si felul in care au contribuit la acest progres diferitele mijloace mentionate de prezentul articol. Acest raport este insotit, daca este cazul, de propuneri corespunzatoare.


In cazul in care pe langa fonduri se dovedesc necesare actiuni specifice, fara a aduce atingere masurilor adoptate in cadrul celorlalte politici ale Comunitatii, aceste actiuni pot fi adoptate de Consiliu, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor.


Articolul 130c


Fondul European de Dezvoltare Regionala are misiunea de a contribui la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Comunitate prin participarea la dezvoltarea si ajustarea structurala a regiunilor ramase in urma si la reconversia regiunilor industriale aflate in declin.


Articolul 130d


Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 130e, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, dupa ce a obtinut avizul conform al Parlamentului European si dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor, defineste misiunile, obiectivele prioritare si organizarea fondurilor structurale, ceea ce poate implica regruparea fondurilor. Hotarand in conformitate cu aceeasi procedura, Consiliul defineste de asemenea regulile generale aplicabile fondurilor, precum si dispozitiile necesare pentru a asigura eficienta si coordonarea fondurilor intre ele si cu celelalte instrumente financiare existente.


Consiliul, hotarand in conformitate cu aceeasi procedura, infiinteaza, pana la 31 decembrie 1993, un Fond de Coeziune care contribuie financiar la realizarea de proiecte in domeniul mediului si in acela al retelelor transeuropene din sfera infrastructurii de transport.


Articolul 130e


Deciziile de aplicare privind Fondul European de Dezvoltare Regionala se adopta de Consiliu, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor.


In ceea ce priveste Fondul European de Orientare si de Garantare Agricola, sectiunea "Orientare" si Fondul Social European, se aplica in continuare articolul 43 si, respectiv, 125.


TITLUL XV


CercetareA si dezvoltareA tehnologica
Articolul 130f


(1) Comunitatea are ca obiectiv intarirea bazelor stiintifice si tehnologice ale industriei Comunitatii si favorizarea dezvoltarii competitivitatii sale internationale, precum si promovarea actiunilor de cercetare considerate necesare in conformitate cu alte capitole ale prezentului tratat.


(2) In acest scop, aceasta incurajeaza in intreaga Comunitate intreprinderile, inclusiv cele mici si mijlocii, centrele de cercetare si universitatile in eforturile lor de cercetare si dezvoltare tehnologica de inalta calitate; aceasta sustine eforturile de cooperare ale acestora, urmarind, in special, sa permita intreprinderilor exploatarea deplina a potentialului pietei interne, in special prin deschiderea achizitiilor publice nationale, prin definirea normelor comune si prin eliminarea obstacolelor juridice si fiscale din calea acestei cooperari.


(3) Toate actiunile Comunitatii realizate in conformitate cu prezentul tratat in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, inclusiv actiunile cu caracter demonstrativ, sunt decise si puse in aplicare in conformitate cu dispozitiile prezentului titlu.


Articolul 130g


Pentru a atinge aceste obiective, Comunitatea desfasoara urmatoarele actiuni care completeaza actiunile intreprinse in statele membre:


(a) punerea in aplicare a programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologica si de demonstratie, promovand cooperarea cu si intre intreprinderi, centre de cercetare si universitati;


(b) promovarea cooperarii in materie de cercetare, dezvoltare tehnologica si demonstratie comunitare cu tarile terte si organizatiile internationale;


(c) propagarea si valorificarea rezultatelor activitatilor de cercetare, dezvoltare tehnologica si demonstratie comunitare;


(d) stimularea formarii si mobilitatii cercetatorilor din Comunitate.


Articolul 130h


(1) Comunitatea si statele membre isi coordoneaza actiunile in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, in scopul asigurarii coerentei reciproce a politicilor nationale si a politicii comunitare.


(2) Comisia, in stransa colaborare cu statele membre, poate lua orice initiativa utila pentru promovarea coordonarii mentionate la alineatul (1).


Articolul 130i


(1) Un program-cadru multianual care cuprinde ansamblul actiunilor Comunitatii se adopta de Consiliu, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b, dupa consultarea Comitetului Economic si Social. Consiliul hotaraste in unanimitate pe tot parcursul procedurii prevazute la articolul 189b.


Programul-cadru:


- stabileste obiectivele stiintifice si tehnologice care trebuie atinse prin actiunile preconizate la articolul 130g, precum si prioritatile asociate;


- indica liniile generale ale acestor actiuni;


- stabileste suma globala maxima si formele de participare financiara ale Comunitatii la programul-cadru, precum si cotele-parti ale fiecarei actiuni preconizate.


(2) Programul-cadru este adaptat sau completat in functie de evolutia situatiei.


(3) Programul-cadru este pus in aplicare prin programe specifice, dezvoltate in cadrul fiecarei actiuni. Fiecare program specific isi precizeaza metodele de aplicare, isi stabileste durata si prevede mijloacele considerate necesare. Totalul sumelor considerate necesare, stabilite de programele specifice, nu poate depasi suma globala maxima stabilita pentru programul-cadru si pentru fiecare actiune.


(4) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, adopta programele specifice.


Articolul 130j


Pentru punerea in aplicare a programului-cadru multianual, Consiliul:


- stabileste regulile de participare ale intreprinderilor, centrelor de cercetare si universitatilor;


- stabileste regulile aplicabile difuzarii rezultatelor din cercetare.


Articolul 130k


In cadrul punerii in aplicare a programului-cadru multianual pot fi decise programe complementare la care participa numai anumite state membre care le asigura finantarea, sub rezerva unei participari eventuale a Comunitatii.


Consiliul adopta regulile aplicabile programelor complementare, in special in domeniul difuzarii cunostintelor si al accesului altor state membre.


Articolul 130l


In cadrul aplicarii programului-cadru multianual, Comunitatea poate prevedea, in acord cu statele membre interesate, participarea la programe de cercetare si dezvoltare intreprinse de mai multe state membre, inclusiv participarea la structurile create pentru realizarea acestor programe.


Articolul 130m


In aplicarea programului-cadru multianual, Comunitatea poate prevedea o cooperare in materie de cercetare, dezvoltare tehnologica si demonstratie comunitare cu tari terte sau cu organizatii internationale.


Modalitatile acestei cooperari pot face obiectul unor acorduri intre Comunitate si tertele parti interesate, care se negociaza si se incheie in conformitate cu articolul 228.


Articolul 130n


Comunitatea poate crea intreprinderi comune sau orice alta structura necesara bunei desfasurari a programelor de cercetare, dezvoltare tehnologica si demonstratie comunitare.


Articolul 130o


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, adopta dispozitiile prevazute la articolul 130n.


Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, adopta dispozitiile prevazute la articolele 130j, 130k si 130l. Adoptarea programelor complementare necesita acordul statelor membre interesate.


Articolul 130p


La inceputul fiecarui an, Comisia prezinta un raport Parlamentului European si Consiliului. Acest raport priveste in special activitatile desfasurate in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice si al difuzarii rezultatelor in cursul anului precedent si programul de lucru pe anul in curs.


TITLUL XVI


mediul
Articolul 130r


(1) Politica Comunitatii in domeniul mediului contribuie la urmarirea obiectivelor de mai jos:


- conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului;


- ocrotirea sanatatii persoanelor ;


- utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale;


- promovarea, pe plan international, a unor masuri destinate sa faca fata problemelor regionale sau planetare de mediu.


(2) Politica Comunitatii in domeniul mediului are in vedere un nivel inalt de protectie, tinand seama de diversitatea situatiilor din diferitele regiuni ale Comunitatii. Aceasta se bazeaza pe principiile precautiei si actiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursa, a daunelor provocate mediului si pe principiul "poluatorul plateste". Cerintele in domeniul protectiei mediului trebuie sa fie integrate in definirea si punerea in aplicare a celorlalte politici ale Comunitatii.


In acest context, masurile de armonizare care raspund acestor cerinte cuprind, in cazurile adecvate, o clauza de salvgardare care autorizeaza statele membre sa ia, din motive de protectie a mediului care nu au caracter economic, masuri provizorii supuse unei proceduri comunitare de control.


(3) In elaborarea politicii sale in domeniul mediului, Comisia tine seama de:


- datele stiintifice si tehnice disponibile;


- conditiile de mediu din diferitele regiuni ale Comunitatii;


- avantajele si costurile care pot rezulta din actiune sau din absenta actiunii;


- dezvoltarea economica si sociala a Comunitatii in ansamblul sau si de dezvoltarea echilibrata a regiunilor sale.


(4) In cadrul competentelor lor, Comunitatea si statele membre coopereaza cu tarile terte si cu organizatiile internationale competente. Modalitatile de cooperare ale Comunitatii pot face obiectul unor acorduri intre aceasta si tertele parti respective, care se negociaza si se incheie in conformitate cu articolul 228.


Paragraful precedent nu aduce atingere competentei statelor membre de a negocia in cadrul organismelor internationale si de a incheia acorduri internationale.


Articolul 130s


(1) Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, decide care sunt actiunile care trebuie intreprinse de Comunitate in vederea realizarii obiectivelor mentionate la articolul 130r.


(2) Prin derogare de la procedura de decizie mentionata la alineatul (1) si fara a aduce atingere articolului 100a, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, adopta:


- dispozitii, in special de natura fiscala;


- masuri privind amenajarea teritoriului, exploatarea solurilor, cu exceptia managementul deseurilor si a masurilor cu caracter general, precum si gestiunea resurselor de apa;


- masuri care afecteaza in mod sensibil optiunea unui stat membru intre diferite surse de energie si structura generala a aprovizionarii sale cu energie.


Consiliul, hotarand in conformitate cu conditiile mentionate la primul paragraf, poate defini problemele mentionate de prezentul alineat in privinta carora deciziile trebuie luate cu majoritate calificata.


(3) In alte domenii, programele de actiune cu caracter general care stabilesc obiectivele prioritare care trebuie atinse, se adopta de Consiliu, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social.


Consiliul, hotarand in conditiile prevazute la alineatul (1) sau alineatul (2), dupa caz, adopta masurile necesare pentru punerea in aplicare a acestor programe.


(4) Fara a aduce atingere anumitor masuri cu caracter comunitar, statele membre asigura finantarea si aplicarea politicii din domeniul mediului.


(5) Fara a aduce atingere principiului "poluatorul plateste", in cazul in care o masura intemeiata pe alineatul (1) presupune costuri considerate ca disproportionate pentru autoritatile publice dintr-un stat membru, Consiliul prevede, in actul de adoptare a acelei masuri, dispozitiile corespunzatoare sub forma:


- unor derogari temporare si/sau


- unui sprijin financiar din partea Fondului de Coeziune care va fi constituit pana la 31 decembrie 1993 cel tarziu, in conformitate cu articolul 130d.


Articolul 130t


Masurile de protectie adoptate in conformitate cu articolul 130s nu pot impiedica nici un stat membru sa mentina sau sa stabileasca masuri de protectie mai severe. Aceste masuri trebuie sa fie compatibile cu prezentul tratat. Acestea sunt notificate Comisiei.


TITLUL XVII


CooperareA pentru dezvoltare
Articolul 130u


(1) Politica Comunitatii in domeniul cooperarii pentru dezvoltare, care este complementara politicilor statelor membre, favorizeaza:


- dezvoltarea economica si sociala durabila a tarilor in curs de dezvoltare si, in special, a celor mai defavorizate dintre ele;


- integrarea armonioasa si progresiva a tarilor in curs de dezvoltare in economia mondiala;


- combaterea saraciei in tarile in curs de dezvoltare.


(2) Politica Comunitatii in acest domeniu contribuie la obiectivul general al dezvoltarii si consolidarii democratiei si statului de drept, precum si la respectarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.


(3) Comunitatea si statele membre isi respecta angajamentele si tin seama de obiectivele pe care le-au acceptat in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite si al altor organizatii internationale competente.


Articolul 130v


Comunitatea tine seama de obiectivele mentionate la articolul 130u in politicile pe care le pune in aplicare si care sunt susceptibile de a afecta tarile in curs de dezvoltare.


Articolul 130w


(1) Fara a aduce atingere celorlalte dispozitii ale prezentului tratat, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c, adopta masurile necesare pentru urmarirea obiectivelor prevazute la articolul 130u. Aceste masuri pot lua forma unor programe multianuale.


(2) Banca Europeana de Investitii contribuie, in conditiile prevazute de statutul sau, la aplicarea masurilor mentionate la alineatul (1).


(3) Prezentul articol nu aduce atingere cooperarii cu tarile din Africa, din Caraibe si din Pacific in cadrul Conventiei ACP-CEE.


Articolul 130x


(1) Comunitatea si statele membre isi coordoneaza politicile in domeniul cooperarii pentru dezvoltare si se pun de acord cu privire la programele de ajutor, inclusiv in cadrul organizatiilor internationale si cu ocazia conferintelor internationale. Acestea pot intreprinde actiuni comune. Statele membre contribuie, in cazul in care este necesar, la punerea in aplicare a programelor comunitare de ajutor.


(2) Comisia poate lua orice initiativa utila pentru promovarea coordonarii mentionate la alineatul (1).


Articolul 130y


In cadrul competentelor lor, Comunitatea si statele membre coopereaza cu tarile terte si cu organizatiile internationale competente. Modalitatile de cooperare ale Comunitatii pot face obiectul unor acorduri intre aceasta si tertele parti interesate, care se negociaza si se incheie in conformitate cu articolul 228.


Primul paragraf nu aduce atingere competentei statelor membre de a negocia in cadrul organismelor internationale si de a incheia acorduri internationale."


E. In a cincea parte "Institutiile Comunitatii":


39. Articolul 137 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 137


Parlamentul European, constituit din reprezentanti ai popoarelor statelor reunite in Comunitate, exercita prerogativele care ii sunt conferite prin prezentul tratat."


40. Articolul 138 alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:


"(3) Parlamentul European va elabora proiecte in vederea organizarii de alegeri prin vot universal direct dupa o procedura uniforma in toate statele membre.


Consiliul, hotarand in unanimitate, dupa avizul conform al Parlamentului European care se pronunta cu majoritatea membrilor sai, va stabili dispozitiile pe care le va recomanda spre adoptare statelor membre, in conformitate cu normele lor constitutionale."


41. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 138a


Partidele politice la nivel european sunt importante ca factor de integrare in Uniune. Acestea contribuie la formarea unei constiinte europene si la exprimarea vointei politice a cetatenilor Uniunii.


Articolul 138b


In masura in care prezentul tratat prevede acest lucru, Parlamentul European participa la procesul care conduce la adoptarea actelor comunitare, exercitandu-si atributiile in cadrul procedurilor mentionate la articolele 189b si 189c, precum si emitand avize conforme sau avize consultative.


Parlamentul European, hotarand cu majoritatea membrilor sai, poate cere Comisiei sa prezinte orice propunere corespunzatoare privind problemele care i se par ca necesita elaborarea unui act comunitar pentru aplicarea prezentului tratat.


Articolul 138c


In indeplinirea misiunilor sale, Parlamentul European poate, la cererea unui sfert dintre membrii sai, sa constituie o comisie temporara de ancheta pentru a examina, fara a aduce atingere atributiilor conferite prin prezentul tratat altor institutii sau organe, acuzatiile privind incalcari ale normelor de drept sau la administrarea defectuoasa in aplicarea dreptului comunitar, cu exceptia cazului in care faptele respective sunt cercetate de un organ jurisdictional si atat timp cat procedura jurisdictionala nu a fost incheiata.


Comisia temporara de ancheta isi inceteaza existenta prin depunerea raportului sau.


Normele privind exercitarea dreptului de ancheta se stabilesc de comun acord de Parlamentul European, de Consiliu si de Comisie.


Articolul 138d


Orice cetatean al Uniunii, precum si orice persoana fizica sau juridica avand resedinta sau sediul social intr-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, individual sau in asociere cu alti cetateni sau cu alte persoane, o petitie privind un subiect care tine de domeniile de activitate ale Comunitatii si care o priveste in mod direct.


Articolul 138e


(1) Parlamentul European numeste un Ombudsman, imputernicit sa primeasca plangeri de la orice cetatean al Uniunii sau de la orice persoana fizica sau juridica cu resedinta sau sediul social intr-un stat membru, care privesc cazuri de administrare defectuoasa in activitatea institutiilor sau organelor comunitare, cu exceptia Curtii de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta aflate in exercitiul functiilor lor jurisdictionale.


Conform misiunii sale, Ombudsmanul initiaza investigatii pe care le considera justificate, fie din proprie initiativa, fie pe baza plangerilor care i-au fost prezentate direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, cu exceptia cazului in care faptele respective fac sau au facut obiectul unei proceduri judiciare. In cazul in care Ombudsmanul constata un caz de administrare defectuoasa, acesta sesizeaza institutia respectiva, care dispune de un termen de trei luni pentru a-i comunica pozitia sa. Ombudsmanul prezinta apoi un raport Parlamentului European si institutiei respective. Persoana care a formulat plangerea este informata cu privire la rezultatul acestor investigatii.


In fiecare an, Ombudsmanul prezinta un raport Parlamentului European in legatura cu rezultatele investigatiilor sale.


(2) Ombudsmanul este numit, dupa fiecare alegere a Parlamentului European, pentru durata legislaturii. Mandatul acestuia poate fi reinnoit.


Ombudsmanul poate fi demis de Curtea de Justitie, la plangerea Parlamentului European, in cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau in care a comis o greseala grava.


(3) Ombudsmanul isi exercita functiile in deplina independenta. In indeplinirea indatoririlor sale, acesta nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la vreun organism. Pe durata functiilor sale, Ombudsmanul nu poate exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu.


(4) Parlamentul European stabileste statutul si conditiile generale de exercitare a functiilor Ombudsmanului, dupa avizul Comisiei si cu aprobarea Consiliului, hotarand cu majoritate calificata."


42. Articolul 144 al doilea paragraf se completeaza cu urmatoarea teza:


"In acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiti pentru a-i inlocui expira la data la care ar fi trebuit sa expire mandatul membrilor Comisiei obligati sa renunte in bloc la functiile lor."


43. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 146


Consiliul este constituit din cate un reprezentant la nivel ministerial al fiecarui stat membru, imputernicit sa angajeze guvernul statului membru respectiv.


Presedintia este exercitata, prin rotatie, de fiecare stat membru al Consiliului, pentru o perioada de sase luni, in ordinea urmatoare a statelor membre:


- in cursul unui prim ciclu de sase ani: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Tarile de Jos, Portugalia, Regatul Unit;


- in cursul urmatorului ciclu de sase ani: Danemarca, Belgia, Grecia, Germania, Franta, Spania, Italia, Irlanda, Tarile de Jos, Luxemburg, Regatul Unit, Portugalia."


44. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 147


Consiliul se intruneste la convocarea presedintelui sau, din initiativa acestuia, a unuia dintre membrii sai sau a Comisiei."


45. Articolul 149 se abroga.


46. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 151


(1) Un comitet constituit din reprezentantii permanenti ai statelor membre are misiunea de a pregati lucrarile Consiliului si de a indeplini mandatele care ii sunt incredintate de acesta.


(2) Consiliul este sprijinit de un Secretariat General, aflat sub conducerea unui secretar general. Secretarul general este numit de Consiliu, care hotaraste in unanimitate.


Consiliul decide in privinta organizarii Secretariatului General.


(3) Consiliul isi adopta regulamentul de procedura."


47. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 154


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, stabileste salariile, indemnizatiile si pensiile presedintelui si ale membrilor Comisiei, ale presedintelui, judecatorilor, avocatilor generali si grefierului Curtii de Justitie. Consiliul stabileste de asemenea, cu aceeasi majoritate, orice indemnizatie care tine loc de salariu."


48. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 156


Comisia publica in fiecare an, cu cel putin o luna inainte de deschiderea sesiunii Parlamentului European, un raport general privind activitatea Comunitatii.


Articolul 157


(1) Comisia este constituita din saptesprezece membri, alesi pe baza competentei lor generale si care ofera toate garantiile de independenta.


Numarul membrilor Comisiei poate fi modificat de Consiliu, hotarand in unanimitate.


Pot fi membri ai Comisiei numai cetatenii statelor membre.


Comisia trebuie sa cuprinda cel putin un cetatean din fiecare stat membru, fara ca numarul membrilor care au cetatenia aceluiasi stat membru sa poata fi mai mare de doi.


(2) Membrii Comisiei isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii.


In indeplinirea indatoririlor lor, acestia nu solicita si nici nu accepta instructiuni din partea nici unui guvern sau organism. Acestia se abtin de la orice act incompatibil cu functiile lor. Fiecare stat membru se angajeaza sa respecte acest principiu si sa nu incerce sa influenteze membrii Comisiei in indeplinirea misiunilor lor.


Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu. La instalarea in functie, acestia se angajeaza solemn sa respecte, pe durata pe durata mandatului si dupa incetarea acestuia, obligatiile impuse de mandat, si in special obligatia de onestitate si prudenta in a accepta, dupa incetarea mandatului, anumite functii sau avantaje. In cazul nerespectarii acestor obligatii, Curtea de Justitie, sesizata de Consiliu sau de Comisie, poate, dupa caz, sa pronunte demiterea membrului respectiv in conditiile articolului 160, sau decaderea din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente.


Articolul 158


(1) Membrii Comisiei sunt numiti pe o perioada de cinci ani, in conformitate cu procedura prevazuta la alineatul (2), sub rezerva articolului 144, daca este cazul.


Mandatul acestora poate fi reinnoit.


(2) Guvernele statelor membre desemneaza de comun acord, dupa consultarea Parlamentului European, persoana pe care intentioneaza sa o numeasca presedinte al Comisiei.


Guvernele statelor membre, consultandu-se cu presedintele desemnat, desemneaza celelalte persoane pe care intentioneaza sa le numeasca membri ai Comisiei.


Presedintele si ceilalti membri ai Comisiei astfel desemnati sunt supusi, impreuna, unui vot de aprobare al Parlamentului European. Dupa aprobarea Parlamentului European, presedintele si ceilalti membri ai Comisiei sunt numiti, de comun acord, de guvernele statelor membre.


(3) Alineatele (1) si (2) se aplica pentru prima data presedintelui si celorlalti membri ai Comisiei al caror mandat incepe la 7 ianuarie 1995.


Presedintele si ceilalti membri ai Comisiei al caror mandat incepe la 7 ianuarie 1993 sunt numiti de comun acord de guvernele statelor membre. Mandatul acestora expira la 6 ianuarie 1995.


Articolul 159


In afara de schimbarea ordinara si de deces, functia de membru al Comisiei inceteaza in mod individual, prin demisie sau demitere.


Persoana respectiva este inlocuita pentru restul mandatului de un nou membru, numit de comun acord de guvernele statelor membre. Consiliul, hotarand in unanimitate, poate decide ca nu este cazul sa se procedeze la inlocuire.


In caz de demisie sau de deces, presedintele este inlocuit pentru restul mandatului. Pentru inlocuirea acestuia se aplica procedura prevazuta la articolul 158 alineatul (2).


In afara de cazul demiterii mentionate la articolul 160, membrii Comisiei raman in functie pana la inlocuirea lor.


Articolul 160


In cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau in care a comis o greseala grava, orice membru al Comisiei poate fi declarat demis de Curtea de Justitie, la plangerea Consiliului sau a Comisiei.


Articolul 161


Comisia poate numi unul sau doi vicepresedinti dintre membrii sai.


Articolul 162


(1) Consiliul si Comisia se consulta reciproc si organizeaza, de comun acord, modalitatile de colaborare.


(2) Comisia isi stabileste regulamentul de organizare pentru a asigura functionarea sa si a serviciilor sale in conditiile prevazute de prezentul tratat. Comisia asigura publicarea acestui regulament.


Articolul 163


Hotararile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea numarului de membri mentionat la articolul 157.


Comisia se poate intruni in mod valabil numai in prezenta numarului de membri stabilit de regulamentul sau de organizare."


49. Articolul 165 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 165


Curtea de Justitie este formata din treisprezece judecatori.


Curtea de Justitie se intruneste in sedinta plenara. Cu toate acestea, Curtea poate constitui in cadrul sau camere, constituite fiecare din trei sau cinci judecatori, fie pentru a lua anumite masuri de instructie, fie pentru a judeca anumite categorii de cauze, in conditiile prevazute de un regulament stabilit in acest scop.


Curtea de Justitie se intruneste in sedinta plenara la solicitarea unui stat membru sau a unei institutii comunitare care este parte in proces.


In cazul in care Curtea de Justitie solicita acest lucru, Consiliul, hotarand in unanimitate, poate mari numarul judecatorilor si efectua adaptarile necesare paragrafelor al doilea si al treilea si articolului 167 paragraful al doilea."


50. Articolul 168a se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 168a


(1) Pe langa Curtea de Justitie functioneaza un tribunal insarcinat sa solutioneze in prima instanta anumite categorii de actiuni, sub rezerva unui recurs in fata Curtii de Justitie, limitat la chestiuni de drept, in conditiile stabilite la alineatul (2). Tribunalul de Prima Instanta nu are competenta sa se pronunte asupra chestiunilor preliminare prezentate in temeiul articolului 177.


(2) La cererea Curtii de Justitie si dupa consultarea Parlamentului European si a Comisiei, Consiliul, hotarand in unanimitate, stabileste categoriile de actiuni mentionate la alineatul (1) si componenta Tribunalului de Prima Instanta si adopta modificarile si dispozitiile complementare necesare Statutului Curtii de Justitie. Cu exceptia cazului in care exista o decizie contrara a Consiliului, dispozitiile din prezentul tratat care privesc Curtea de Justitie si in special dispozitiile Protocolului privind Statutul Curtii de Justitie se aplica Tribunalului de Prima Instanta.


(3) Membrii Tribunalului de Prima Instanta sunt alesi dintre persoane care ofera toate garantiile de independenta si care au capacitatea ceruta pentru exercitarea functiilor jurisdictionale; acestia sunt numiti de comun acord, pe o perioada de sase ani, de guvernele statelor membre. O reinnoire partiala are loc la fiecare trei ani. La incetarea mandatului, membrii pot fi numiti din nou.


(4) Tribunalul de Prima Instanta isi stabileste regulamentul de procedura in acord cu Curtea de Justitie. Acest regulament se supune aprobarii unanime a Consiliului."


51. Articolul 171 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 171


(1) In cazul in care Curtea de Justitie constata ca un stat membru nu si-a indeplinit vreuna dintre obligatiile care ii revin in conformitate cu prezentul tratat, acest stat este obligat sa ia masurile pe care le presupune executarea hotararii Curtii de Justitie.


(2) In cazul in care Comisia considera ca statul respectiv nu a luat aceste masuri, aceasta emite, dupa ce a dat statului in cauza posibilitatea de a-si prezenta observatiile, un aviz motivat cu precizarea punctelor asupra carora statul membru in cauza nu s-a conformat hotararii Curtii de Justitie.


In cazul in care statul membru respectiv nu a luat masurile pe care le presupune executarea hotararii Curtii in termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justitie. Aceasta din urma stabileste cuantumul sumei forfetare sau al penalitatilor cu titlu cominatoriu pe care le considera corespunzatoare imprejurarilor si pe care statul membru respectiv este obligat sa le plateasca.


In cazul in care Curtea de Justitie constata ca statul membru nu s-a conformat hotararii sale, ii poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalitati cu titlu cominatoriu.


Aceasta procedura nu aduce atingere articolului 170."


52. Articolul 172 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 172


Regulamentele adoptate in comun de Parlamentul European si de Consiliu, si de Consiliu in conformitate cu dispozitiile prezentului tratat pot conferi Curtii de Justitie competenta de fond in privinta sanctiunilor prevazute de aceste regulamente."


53. Articolul 173 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 173


Curtea de Justitie controleaza legalitatea actelor adoptate in comun de Parlamentul European si de Consiliu, a actelor Consiliului, Comisiei si ale BCE, altele decat recomandarile si avizele, si a actelor Parlamentului European destinate sa produca efecte juridice fata de terti.


In acest scop, Curtea este competenta sa se pronunte asupra actiunilor formulate de un stat membru, de Consiliu sau de Comisie, pentru motive de necompetenta, de incalcare a unor norme fundamentale de procedura, de incalcare a prezentului tratat sau a oricarei norme de drept privind aplicarea sa ori de abuz de putere.


In aceleasi conditii, Curtea este competenta sa se pronunte asupra actiunilor introduse de Parlamentul European si de BCE pentru protejarea prerogativelor lor.


Orice persoana fizica sau juridica poate formula, in aceleasi conditii, o actiune impotriva deciziilor al caror destinatar este si impotriva deciziilor care, desi luate sub aparenta unui regulament sau a unei decizii adresate unei alte persoane, o privesc in mod direct si individual.


Actiunile mentionate de prezentul articol trebuie sa fie formulate in termen de doua luni, dupa caz, fie de la publicarea actului, fie de la notificarea sa reclamantului, fie, in lipsa, de la data la care reclamantul a luat cunostinta de actul respectiv."


54. Articolul 175 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 175


In cazul in care, prin incalcarea prevederilor prezentului tratat, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia se abtin sa hotarasca, statele membre si celelalte institutii ale Comunitatii pot sesiza Curtea de Justitie pentru a constata aceasta incalcare.


Aceasta actiune poate fi admisa numai in cazul in careinstitutia respectiva a fost invitata in prealabil sa actioneze. In cazul in care la expirarea unui termen de doua luni de la aceasta invitatie institutia nu si-a precizat pozitia, actiunea poate fi formulata intr-un nou termen de doua luni.


Orice persoana fizica sau juridica poate sesiza Curtea de Justitie in conditiile stabilite de paragrafele precedente cu o plangere impotriva unei institutii a Comunitatii care a omis sa-i adreseze un act, altul decat o recomandare sau un aviz.


Curtea de Justitie este competenta, in aceleasi conditii, sa se pronunte cu privire la actiunile formulate de BCE in domeniile care sunt de competenta sa sau introduse impotriva acesteia."


55. Articolul 176 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 176


Institutia sau institutiile emitente ale actului anulat sau a caror abtinere a fost declarata contrara prezentului tratat sunt obligate sa ia masurile necesare pentru a indeplini hotararea Curtii de Justitie.


Aceasta obligatie nu aduce atingere aceleia care poate rezulta din aplicarea articolului 215 alineatul (2).


Prezentul articol se aplica de asemenea si BCE.


56. Articolul 177 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 177


Curtea de Justitie este competenta sa hotarasca, cu titlu preliminar:


(a) asupra interpretarii prezentului tratat;


(b) asupra validitatii si interpretarii actelor adoptate de institutiile Comunitatii si de BCE;


(c) asupra interpretarii statutelor organismelor infiintate printr-un act al Consiliului, in cazul in care statutele respective prevad acest lucru.


In cazul in care o asemenea chestiune se invoca in fata unei instante judecatoresti dintr-un stat membru, aceasta instanta judecatoreasca poate, in masura in care considera ca o decizie in aceasta privinta este necesara pentru a pronunta o hotarare, sa ceara Curtii de Justitie sa decida cu privire la acea chestiune.


In cazul in care o asemenea chestiune se invoca intr-o cauza pendinte in fata unei instante judecatoresti nationale ale carei hotarari nu sunt supuse vreunei cai de atac in dreptul intern, aceasta instanta judecatoreasca este obligata sa sesizeze Curtea de Justitie."


57. Articolul 180 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 180


Curtea de Justitie este competenta, in limitele mentionate mai jos, sa solutioneze litigiile privind:


(a) indeplinirea obligatiilor statelor membre care rezulta din Statutul Bancii Europene de Investitii. Consiliul de Administratie al Bancii dispune in aceasta privinta de prerogativele recunoscute Comisiei prin articolul 169,


(b) hotararile Consiliului Guvernatorilor Bancii Europene de Investitii. Fiecare stat membru, Comisia si Consiliul de Administratie al Bancii pot introduce o actiune in aceasta privinta, in conditiile prevazute la articolul 173,


(c) hotararile Consiliului de Administratie al Bancii Europene de Investitii. Actiunile impotriva acestor hotarari pot fi introduse, in conditiile prevazute la articolul 173, numai de statele membre sau de Comisie si numai pentru nerespectarea cerintelor prevazute la articolele 21 alineatele (2) si (5)-(7), din statutul Bancii,


(d) indeplinirea de catre bancile centrale nationale a obligatiilor care rezulta din prezentul tratat si din Statutul SEBC. In aceasta privinta, Consiliul BCE dispune, fata de bancile centrale nationale, de prerogativele recunoscute Comisiei fata de statele membre prin articolul 169. In cazul in care Curtea de Justitie constata ca o banca centrala nu si-a indeplinit vreuna dintre obligatiile care ii revin in conformitate cu prezentul tratat, aceasta Banca este obligata sa ia masurile necesare pentru a executa hotararea Curtii de Justitie."


58. Articolul 184 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 184


Sub rezerva expirarii termenului prevazut la articolul 173 paragraful al cincilea, in cazul unui litigiu privind un regulament adoptat in comun de Parlamentul European si de Consiliu sau un regulament al Consiliului, al Comisiei sau al BCE, orice parte se poate prevala de motivele de drept prevazute la articolul 173 paragraful al doilea pentru a invoca in fata Curtii de Justitie inaplicabilitatea acestui regulament."


59. Se introduce urmatoarea sectiune:


"Sectiunea 5


Curtea de Conturi
Articolul 188a


Curtea de Conturi asigura controlul conturilor.


Articolul 188b


(1) Curtea de Conturi este constituita din doisprezece membri.


(2) Membrii Curtii de Conturi sunt alesi dintre persoanele care fac parte ori au facut parte in tarile lor din institutiile de control financiar extern sau care au o calificare speciala pentru aceasta functie. Acestia trebuie sa prezinte toate garantiile de independenta.


(3) Membrii Curtii de Conturi sunt numiti pentru un mandat de sase ani de Consiliu, care hotaraste in unanimitate dupa consultarea Parlamentului European.


Cu toate acestea, la primele numiri, patru membri ai Curtii de Conturi, desemnati prin tragere la sorti, primesc un mandat limitat la patru ani.


Membrii Curtii de Conturi pot fi numiti din nou in functie.


Membrii Curtii de Conturi desemneaza dintre ei pe presedintele Curtii de Conturi, pe o perioada de trei ani. Mandatul acestuia poate fi reinnoit.


(4) Membrii Curtii de Conturi isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii.


In indeplinirea indatoririlor lor, acestia nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la nici un guvern si de la nici un alt organism. Acestia se abtin de la orice act incompatibil cu functiile lor.


(5) Pe durata functiei lor, membrii Curtii de Conturi nu pot exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu. La instalarea in functie, acestia isi iau angajamentul solemn ca, pe durata exercitarii functiei si dupa incetarea sa, sa indeplineasca obligatiile care decurg din aceasta functie, in special datoria de onestitate si prudenta in acceptarea anumitor functii sau avantaje dupa incetarea functiei lor.


(6) In afara de schimbarea ordinara si de deces, functia de membru al Curtii de Conturi inceteaza in mod individual prin demisie sau demitere, declarata de Curtea de Justitie in conformitate cu alineatul (7).


Persoana respectiva este inlocuita pentru restul mandatului.


In afara de cazul demiterii, membrii Curtii de Conturi raman in functie pana la inlocuirea lor.


(7) Membrii Curtii de Conturi pot fi destituiti din functiile lor sau pot fi declarati decazuti din dreptul la pensie sau la alte avantaje echivalente numai in cazul in care Curtea de Justitie constata, la cererea Curtii de Conturi, ca au incetat sa corespunda conditiilor cerute sau sa indeplineasca obligatiile care decurg din functia lor.


(8) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, stabileste conditiile de angajare si, in special, salariile, indemnizatiile si pensiile presedintelui si ale membrilor Curtii de Conturi. Consiliul stabileste de asemenea, hotarand cu aceeasi majoritate, orice indemnizatie care tine loc de salariu.


(9) Dispozitiile Protocolului privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene care se aplica judecatorilor Curtii de Justitie se aplica, de asemenea, membrilor Curtii de Conturi.


Articolul 188c


(1) Curtea de Conturi examineaza conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor Comunitatii. Aceasta examineaza de asemenea conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor tuturor organismelor infiintate de Comunitate, in masura in care actul constitutiv nu exclude acest control.


Curtea de Conturi prezinta Parlamentului European si Consiliului o declaratie de certificare a fiabilitatii conturilor, precum si a legalitatii si corectitudinii operatiunilor inregistrate in aceste conturi.


(2) Curtea de Conturi examineaza legalitatea si corectitudinea veniturilor si cheltuielilor si se asigura ca exista o buna gestiune financiara.


Controlul veniturilor se efectueaza pe baza constatarilor, precum si a varsamintelor veniturilor Comunitatii.


Controlul cheltuielilor se efectueaza pe baza angajamentelor, precum si a platilor.


Aceste controale pot fi efectuate inainte de incheierea conturilor exercitiului financiar avut in vedere.


(3) Controlul se efectueaza pe baza documentelor si, daca este necesar, la fata locului, in celelalte institutii ale Comunitatii si in statele membre. Controlul in statele membre se desfasoara in colaborare cu institutiile nationale de control sau, in cazul in care acestea nu dispun de competentele necesare, cu serviciile nationale competente. Aceste institutii sau servicii aduc la cunostinta Curtii de Conturi daca doresc sa participe la control.


Orice document sau orice informatie necesare pentru indeplinirea misiunii Curtii de Conturi sunt comunicate acesteia, la cererea sa, de celelalte institutii ale Comunitatii si de institutiile nationale de control sau, in cazul in care acestea nu dispun de competentele necesare, de serviciile nationale competente.


(4) Curtea de Conturi intocmeste un raport anual dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar. Acest raport se transmit celorlalte institutii ale Comunitatii si se publica in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, insotit de raspunsurile acestor institutii la observatiile Curtii de Conturi.


In afara de aceasta, Curtea de Conturi isi poate prezenta in orice moment observatiile, in special sub forma unor rapoarte speciale asupra unor teme specifice si poate emite avize la cererea uneia dintre celelalte institutii ale Comunitatii.


Aceasta isi adopta rapoartele anuale, rapoartele speciale sau avizele cu majoritatea membrilor din care este constituita.


Curtea de Conturi sprijina Parlamentul European si Consiliul in exercitarea functiei acestora de control al executiei bugetului."


60. Articolul 189 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 189


Pentru indeplinirea misiunii lor si in conditiile prevazute de prezentul tratat, Parlamentul European impreuna cu Consiliul, Consiliul si Comisia adopta regulamente si directive, iau decizii si formuleaza recomandari sau avize.


Regulamentul are aplicabilitate generala. Acesta este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.


Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, lasand autoritatilor nationale competenta in ceea ce priveste forma si mijloacele.


Decizia este obligatorie in toate elementele sale pentru destinatarii pe care ii indica.


Recomandarile si avizele nu sunt obligatorii."


61. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 189a


(1) In cazul in care, in conformitate cu prezentul tratat, un act al Consiliului se adopta la propunerea Comisiei, Consiliul poate adopta un act care constituie o modificare a acestei propuneri numai hotarand in unanimitate, sub rezerva articolului 189 B alineatele (4) si (5).


(2) Atat timp Consiliul nu a luat o hotarare, Comisia isi poate modifica propunerea pe tot parcursul procedurilor care duc la adoptarea unui act comunitar.


Articolul 189b


(1) In cazul in care, in prezentul tratat, se face trimitere la prezentul articol pentru adoptarea unui act, se aplica procedura urmatoare.


(2) Comisia prezinta o propunere Parlamentului European si Consiliului.


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, dupa obtinerea avizului Parlamentului European, adopta o pozitie comuna. Aceasta pozitie comuna este comunicata Parlamentului European. Consiliul informeaza pe larg Parlamentul European cu privire la motivele care l-au determinat sa adopte aceasta pozitie comuna. Comisia informeaza pe larg Parlamentul European cu privire la pozitia sa.


In cazul in care, in termen de trei luni de la aceasta informare, Parlamentul European:


(a) aproba pozitia comuna, Consiliul adopta definitiv actul respectiv in conformitate cu aceasta pozitie comuna;


(b) nu se pronunta, Consiliul adopta actul respectiv in conformitate cu pozitia comuna;


(c) indica, cu majoritatea absoluta a membrilor sai, ca are intentia sa respinga pozitia comuna, si informeaza imediat Consiliul cu privire la intentia sa. Consiliul poate sa convoace Comitetul de conciliere mentionat la alineatul (4) pentru a aduce precizari in legatura cu pozitia sa. Apoi, Parlamentul European confirma, cu majoritatea absoluta a membrilor sai, respingerea pozitiei comune, caz in care propunerea privind actul respectiv este considerata neadoptata, sau propune amendamente in conformitate cu litera (d) a prezentului alineat;


(d) propune, cu majoritatea absoluta a membrilor sai, amendamente la pozitia comuna, textul astfel modificat se transmite Consiliului si Comisiei, care emite un aviz cu privire la aceste amendamente.


(3) In cazul in care, in termen de trei luni de la primirea amendamentelor Parlamentului European, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, aproba toate aceste amendamente, el isi modifica in consecinta pozitia comuna si adopta actul respectiv; cu toate acestea, Consiliul hotaraste in unanimitate asupra amendamentelor care au facut obiectul unui aviz negativ al Comisiei. In cazul in care Consiliul nu aproba actul respectiv, presedintele Consiliului, in acord cu presedintele Parlamentului European, convoaca fara intarziere Comitetul de conciliere.


(4) Comitetul de conciliere, format din membrii Consiliului sau din reprezentantii acestuia si un numar egal de reprezentanti ai Parlamentului European, are ca misiune sa ajunga la un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificata a membrilor Consiliului sau a reprezentantilor lor si cu majoritatea reprezentantilor Parlamentului European. Comisia participa la lucrarile Comitetului de conciliere si ia toate initiativele necesare pentru a apropia pozitiile Parlamentului European si ale Consiliului.


(5) In cazul in care, in termen de sase saptamani de la convocarea sa, Comitetul de conciliere aproba un proiect comun, Parlamentul European si Consiliul dispun de un termen de sase saptamani de la data acestei aprobari pentru a adopta actul respectiv in conformitate cu proiectul comun, cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate in cazul Parlamentului European, si cu majoritate calificata in cazul Consiliului. In cazul in care una dintre cele doua institutii nu aproba actul propus, propunerea privind actul respectiv este considerata neadoptata.


(6) In cazul in care Comitetul de conciliere nu aproba un proiect comun, propunerea privind actul respectiv este considerata neadoptata, in afara de cazul in care Consiliul, hotarand cu majoritate calificata in termen de sase saptamani de la expirarea termenului acordat Comitetului de conciliere, confirma pozitia comuna asupra careia isi daduse acordul inainte de deschiderea procedurii de conciliere, eventual insotita de amendamente propuse de Parlamentul European. In aceasta situatie, actul respectiv este adoptat definitiv, in afara de cazul in care Parlamentul European, in termen de sase saptamani de la data confirmarii de catre Consiliu, respinge textul cu majoritatea absoluta a membrilor sai, caz in care propunerea privind actul respectiv este considerata neadoptata.


(7) Termenele de trei luni si de sase saptamani mentionate de prezentul articol pot fi prelungite cu cel mult o luna, respectiv doua saptamani, de comun acord de Parlamentul European si de Consiliu. Termenul de trei luni mentionat la alineatul (2) se prelungeste automat cu doua luni in cazurile in care se aplica litera (c) din alineatul respectiv.


(8) Domeniul de aplicare al procedurii mentionate de prezentul articol poate fi extins, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul N alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana, pe baza unui raport pe care Comisia il va prezenta Consiliului cel tarziu in 1996.


Articolul 189c


In cazul in care in prezentul tratat se face trimitere la prezentul articol pentru adoptarea unui act, se aplica urmatoarea procedura:


(a) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa obtinerea avizului Parlamentului European, adopta o pozitie comuna;


(b) pozitia comuna a Consiliului este comunicata Parlamentului European. Consiliul si Comisia informeaza pe larg Parlamentul European cu privire la motivele care au determinat Consiliul sa adopte pozitia sa comuna, precum si cu privire la pozitia Comisiei.


In cazul in care, in termen de trei luni de la comunicare, Parlamentul European aproba aceasta pozitie comuna sau in care nu s-a pronuntat in acest termen, Consiliul adopta definitiv actul respectiv, in conformitate cu pozitia comuna;


(c) in termenul de trei luni mentionat la litera (b), Parlamentul European, cu majoritatea absoluta a membrilor sai, poate propune modificari ale pozitiei comune a Consiliului. Acesta poate de asemenea respinge, cu aceeasi majoritate, pozitia comuna a Consiliului. Rezultatul deliberarilor se transmite Consiliului si Comisiei.


In cazul in care Parlamentul European a respins pozitia comuna a Consiliului, acesta, la o a doua lectura, poate hotari numai in unanimitate;


(d) Comisia reexamineaza, in termen de o luna, propunerea pe baza careia Consiliul a adoptat pozitia sa comuna, luand in considerare modificarile propuse de Parlamentul European.


Comisia transmite Consiliului, impreuna cu propunerea sa reexaminata, si modificarile Parlamentului European pe care nu le-a preluat, exprimandu-si avizul cu privire la acestea. Consiliul poate adopta aceste modificari in unanimitate.


(e) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, adopta propunerea reexaminata de Comisie.


Consiliul poate modifica propunerea reexaminata a Comisiei numai in unanimitate;


(f) in cazurile prevazute la literele (c), (d) si (e), Consiliul este obligat sa hotarasca in termen de trei luni. In lipsa unei decizii luata in acest termen, propunerea Comisiei este considerata neadoptata;


(g) termenele mentionate la literele (b) si (f) pot fi prelungite cu cel mult o luna, prin acordul comun al Consiliului si Parlamentului European.


62. Articolul 190 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 190


Regulamentele, directivele si deciziile adoptate impreuna de Parlamentul European si de Consiliu, precum si cele adoptate de Consiliu sau de Comisie sunt motivate si se refera la propunerile sau avizele cerute in vederea aplicarii prezentului tratat."


63. Articolul 191 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 191


(1) Regulamentele, directivele si deciziile adoptate in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b sunt semnate de presedintele Parlamentului European si de presedintele Consiliului si se publica in Jurnalul Oficial al Comunitatii. Acestea intra in vigoare la data stabilita in textul lor sau, in lipsa acesteia, in a douazecea zi de la publicarea lor.


(2) Regulamentele Consiliului si ale Comisiei, precum si directivele acestor institutii care se adreseaza tuturor statelor membre se publica in Jurnalul Oficial al Comunitatii. Acestea intra in vigoare la data stabilita in textul lor sau, in lipsa acesteia, in a douazecea zi de la publicarea lor.


(3) Celelalte directive, precum si deciziile sunt notificate destinatarilor lor si intra in vigoare prin aceasta notificare."


64. Articolul 194 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 194


Numarul membrilor Comitetului Economic si Social se stabileste dupa cum urmeaza:


Belgia12Danemarca9Germania24Grecia12Spania21Franta24Irlanda9Italia24Luxemburg6Tarile de Jos12Portugalia12Marea Britanie24Membrii Comitetului sunt numiti de Consiliu, hotarand in unanimitate, pentru un mandat de patru ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit.


Membrii Comitetului nu pot fi legati prin mandat imperativ. Acestia isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii.


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, stabileste indemnizatiile membrilor Comitetului."


65. Articolul 196 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 196


Comitetul isi desemneaza dintre membrii sai presedintele si biroul, pentru o perioada de doi ani.


Comitetul isi stabileste regulamentul de organizare.


Comitetul este convocat de presedintele sau, la cererea Consiliului sau a Comisiei. Acesta se poate de asemenea intruni si din proprie initiativa."


66. Articolul 198 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 198


Comitetul este consultat in mod obligatoriu de Consiliu sau de Comisie in cazurile prevazute de prezentul tratat. Comitetul poate fi consultat de aceste institutii in toate cazurile in care acestea considera oportun. Comitetul poate lua initiativa emiterii unui aviz in toate cazurile in care considera oportun.


In cazul in care considera necesar, Consiliul sau Comisia acorda Comitetului un termen pentru a-si prezenta avizul, termen care nu poate fi mai mic de o luna, incepand de la data la care comunicarea este adresata presedintelui in acest scop. Dupa expirarea termenului acordat, se poate trece peste lipsa avizului.


Avizul Comitetului si avizul sectiunii specializate, precum si un proces verbal privind deliberarile se transmit Consiliului si Comisiei."


67. Se introduce urmatorul capitol:


"Capitolul 4


Comitetul Regiunilor
Articolul 198a


Se infiinteaza un comitet cu caracter consultativ constituit din reprezentanti ai colectivitatilor regionale si locale, denumit in continuare "Comitetul Regiunilor".


Numarul membrilor Comitetului Regiunilor se stabileste dupa cum urmeaza:


Belgia12Danemarca9Germania24Grecia12Spania21Franta24Irlanda9Italia24Luxemburg6Tarile de Jos12Portugalia12Marea Britanie24Membrii Comitetului, precum si un numar egal de membri supleanti sunt numiti pe o perioada de patru ani de Consiliu, hotarand in unanimitate la propunerea statelor membre respective. Mandatul acestora poate fi reinnoit.


Membrii Comitetului nu pot fi legati prin mandat imperativ. Acestia isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii.


Articolul 198b


Comitetul Regiunilor isi desemneaza dintre membrii sai presedintele si biroul, pentru o perioada de doi ani.


Comitetul isi stabileste regulamentul de organizare si il supune aprobarii Consiliului, care hotaraste in unanimitate.


Comitetul este convocat de presedintele sau la cererea Consiliului sau a Comisiei. Acesta se poate intruni si din proprie initiativa


Articolul 198c


Comitetul Regiunilor este consultat de Consiliu sau de Comisie in cazurile mentionate de prezentul tratat, precum si in toate celelalte cazuri in care una dintre cele doua institutii considera oportun.


In cazul in care considera necesar, Consiliul sau Comisia acorda Comitetului un termen pentru a-si prezenta avizul, termen care nu poate fi mai mic de o luna, incepand de la data la care comunicarea este adresata presedintelui in acest scop. Dupa expirarea termenului acordat, se poate trece peste lipsa avizului.


In cazul in care Comitetul Economic si Social este consultat in conformitate cu articolul 198, Comitetul Regiunilor este informat de Consiliu sau de Comisie cu privire la cererea avizului. In cazul in care considera ca sunt in joc interese regionale specifice, Comitetul Regiunilor poate emite un aviz in acest sens.


Acesta poate emite un aviz din proprie initiativa, in cazurile in care considera util acest lucru.


Avizul Comitetului, precum si un proces verbal al deliberarilor se transmit Consiliului si Comisiei."


68. Se introduce urmatorul capitol:


"CAPITOLUL 5


BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
Articolul 198d


Banca Europeana de Investitii are personalitate juridica.


Membrii Bancii Europene de Investitii sunt statele membre.


Statutul Bancii Europene de Investitii face obiectul unui protocol anexat la prezentul tratat


Articolul 198e


Banca Europeana de Investitii are misiunea de a contribui, facand apel la pietele de capital si la resursele proprii, la dezvoltarea echilibrata si neintrerupta a pietei comune in interesul Comunitatii. Pentru aceasta, Banca faciliteaza, prin acordarea de imprumuturi si garantii si fara a urmari un scop lucrativ, finantarea proiectelor de mai jos in toate sectoarele economiei:


(a) proiecte care urmaresc punerea in valoare a regiunilor mai putin dezvoltate;


(b) proiecte care urmaresc modernizarea sau conversia intreprinderilor sau crearea de noi activitati ca urmare a realizarii treptate a pietei comune, si care, prin amploarea sau prin natura lor, nu pot fi finantate in intregime prin diferitele mijloace de finantare existente in fiecare dintre statele membre;


(c) proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, prin amploarea sau natura lor, nu pot fi finantate in intregime prin diferitele mijloace de finantare existente in fiecare dintre statele membre.


In indeplinirea misiunii sale, Banca faciliteaza finantarea programelor de investitii in legatura cu interventiile fondurilor structurale si ale altor instrumente financiare ale Comunitatii."


69. Articolul 199 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 199


Toate veniturile si cheltuielile Comunitatii, inclusiv cele care se refera la Fondul Social European, trebuie sa faca obiectul unor prevederi pentru fiecare exercitiu bugetar si sa fie inscrise in buget.


Cheltuielile administrative care decurg pentru institutii din dispozitiile tratatului privind Uniunea Europeana referitoare la politica externa si de securitate comuna si la cooperarea in domeniile justitiei si afacerilor interne se suporta de la buget. Cheltuielile operationale aferente aplicarii dispozitiilor respective pot fi suportate din buget, in conditiile prevazute de aceste dispozitii.


Veniturile si cheltuielile bugetare trebuie sa fie echilibrate."


70. Articolul 200 se abroga.


71. Articolul 201 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 201


Bugetul este finantat integral din resurse proprii, fara a aduce atingere altor venituri.


Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, adopta dispozitiile privind sistemul de resurse proprii al Comunitatii, a caror adoptare o recomanda statelor membre in conformitate cu normele lor constitutionale."


72. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 201a


In scopul asigurarii disciplinei bugetare, Comisia nu poate propune acte comunitare, nu isi poate modifica propunerile si nu poate adopta masuri de executie care ar putea influenta semnificativ bugetul, fara a da asigurarea ca respectivele propuneri sau masuri pot fi finantate in limita resurselor proprii ale Comunitatii care decurg din dispozitiile stabilite de Consiliu in conformitate cu articolul 201."


73. Articolul 205 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 205


Comisia executa bugetul in conformitate cu dispozitiile regulamentului adoptat ca aplicare a articolului 209, pe propria raspundere si in limita creditelor alocate, in conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.


Regulamentul prevede dispozitiile speciale care reglementeaza participarea fiecarei institutii la efectuarea cheltuielilor proprii.


In cadrul bugetului, Comisia poate proceda, in limitele si conditiile stabilite de regulamentul adoptat pentru punerea in aplicare a articolului 209, la transferarea de credite fie dintr-un capitol in altul, fie dintr-o subdiviziune in alta."


74. Articolul 206 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 206


(1) La recomandarea Consiliului care hotaraste cu majoritate calificata, Parlamentul European descarca de executia bugetului Comisia. In acest scop, acesta examineaza, dupa Consiliu, conturile si bilantul financiar mentionate la articolul 205a, raportul anual al Curtii de Conturi, insotit de raspunsurile institutiilor controlate la observatiile Curtii de Conturi, precum si rapoartele speciale corespunzatoare ale acesteia.


(2) Inainte de a da descarcare Comisiei sau in orice alt scop care se incadreaza in exercitarea atributiilor acesteia in materie de executie bugetara, Parlamentul European poate cere sa audieze Comisia cu privire la efectuarea cheltuielilor sau la functionarea sistemelor de control financiar. Comisia prezinta Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informatie necesara.


(3) Comisia depune toate eforturile pentru a da curs observatiilor care insotesc deciziile de descarcare si celorlalte observatii ale Parlamentului European cu privire la efectuarea cheltuielilor, precum si comentariilor care insotesc recomandarile de descarcare adoptate de Consiliu.


La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia raporteaza cu privire la masurile luate pe baza acestor observatii si comentarii si, in special, cu privire la instructiunile date serviciilor insarcinate cu executia bugetara. Aceste rapoarte se transmit si Curtii de Conturi."


75. Articolele 206a si 206b se abroga.


76. Articolul 209 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 209


Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si obtinerea avizului Curtii de Conturi:


(a) adopta regulamentele financiare care precizeaza in special procedurile privind intocmirea si executia bugetului, precum si prezentarea si verificarea conturilor;


(b) stabileste metodele si procedura conform careia veniturile bugetare prevazute de regimul resurselor proprii ale Comunitatii se pun la dispozitia Comisiei si defineste masurile care trebuie aplicate pentru a face fata, daca este cazul, nevoilor de trezorerie;


(c) stabileste regulile privind raspundereaea controlorilor financiari, ordonatorilor de credite si contabililor si organizarea controlului activitatii acestora."."


77. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 209a


Pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatii, statele membre iau aceleasi masuri ca cele destinate combaterii fraudei care aduce atingere propriilor interese financiare.


Fara a aduce atingere altor dispozitii ale prezentului tratat, statele membre isi coordoneaza actiunea care urmareste sa protejeze interesele financiare ale Comunitatii impotriva fraudei. In acest scop, acestea organizeaza, cu ajutorul Comisiei, o cooperare stransa si periodica intre serviciile competente ale administratiilor lor."


78. Articolul 215 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 215


Raspunderea contractuala a Comunitatii este guvernata de legea aplicabila contractului respectiv.


In materie de raspundere delictuala, Comunitatea este obligata sa repare, in conformitate cu principiile generale comune dreptului statelor membre, prejudiciile cauzate de institutiile sale sau de agentii sai aflati in exercitiul functiunii.


Al doilea paragraf se aplica in aceleasi conditii si prejudiciilor cauzate de BCE sau de agentii sai aflati in exercitiul functiunii.


Raspunderea personala a agentilor fata de Comunitate este reglementata de dispozitiile care le stabilesc statutul sau regimul care li se aplica."


79. Articolul 227 se modifica dupa cum urmeaza:


(a) alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:


"(2) In ceea ce priveste departamentele franceze de peste mari, dispozitiile speciale si generale ale prezentului tratat privind:


- libera circulatie a marfurilor;


- agricultura, cu exceptia articolului 40 alineatul (4);


- liberalizarea serviciilor;


- regulile de concurenta;


- masurile de salvgardare mentionate la articolele 109h, 109i si 226;


- institutiile,


se aplica de la intrarea in vigoare a prezentului tratat.


Conditiile de aplicare a celorlalte dispozitii ale prezentului tratat vor fi stabilite doi ani cel tarziu dupa intrarea sa in vigoare, prin deciziile Consiliului care hotaraste in unanimitate la propunerea Comisiei.


Institutiile Comunitatii vor veghea, in cadrul procedurilor prevazute de prezentul tratat si in special la articolul 226, pentru a permite dezvoltarea economica si sociala a acestor regiuni.";


(b) la alineatul (5), litera (a) se inlocuieste cu urmatorul text:


"(a) Prezentul tratat nu se aplica insulelor FerAe."


80. Articolul 228 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 228


(1) In cazul in care dispozitiile prezentului tratat prevad incheierea de acorduri intre Comunitate si unul sau mai multe state sau organizatii internationale, Comisia prezinta recomandari Consiliului, care o autorizeaza sa inceapa negocierile necesare. Aceste negocieri sunt conduse de Comisie, care se consulta cu comitetele speciale desemnate de Consiliu pentru a o sprijini in aceasta sarcina si in cadrul directivelor pe care Consiliul i le poate adresa.


In exercitarea competentelor care ii sunt conferite de prezentul alineat, Consiliul hotaraste cu majoritate calificata, cu exceptia cazurilor mentionate la alineatul (2) teza a doua, pentru care hotaraste in unanimitate.


(2) Sub rezerva competentelor recunoscute Comisiei in acest domeniu, acordurile sunt incheiate de Consiliu, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei. Consiliul hotaraste in unanimitate in cazul in care acordul se refera la un domeniu pentru care este ceruta unanimitatea la adoptarea regulilor interne, ca si in cazul acordurilor mentionate la articolul 238.


(3) Consiliul incheie acordurile dupa consultarea Parlamentului European, cu exceptia celor mentionate la articolul 113 alineatul (3), inclusiv in cazul in care acordul se refera la un domeniu in care, pentru adoptarea normelor interne, este necesara procedura mentionata la articolul 189b sau cea prevazuta la articolul 189c. Parlamentul European isi da avizul intr-un termen pe care Consiliul il poate stabili in functie de urgenta. In lipsa unui aviz in acest termen, Consiliul poate hotari.


Prin derogare de la dispozitiile paragrafului precedent, sunt incheiate dupa obtinerea avizului conform al Parlamentului European acordurile mentionate la articolul 238, precum si celelalte acorduri care creeaza un cadru institutional specific prin organizarea procedurilor de cooperare, acordurile care au implicatii bugetare importante pentru Comunitate si acordurile care implica modificarea unui act adoptat in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b.


In caz de urgenta, Consiliul si Parlamentul European pot stabili un termen pentru emiterea avizului conform.


(4) La incheierea unui acord, Consiliul, prin derogare de la dispozitiile alineatului (2), poate imputernici Comisia sa aprobe modificarile in numele Comunitatii in cazul in care acordul prevede ca aceste modificari trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de catre o institutie infiintata prin respectivul acord; Consiliul poate insoti aceasta imputernicire de anumite conditii specifice.


(5) In cazul in care Consiliul intentioneaza sa incheie un acord de modificare a prezentului tratat, modificarile trebuie mai intai adoptate in conformitate cu procedura prevazuta la articolul N din Tratatul privind Uniunea Europeana.


(6) Consiliul, Comisia sau un stat membru pot solicita avizul Curtii de Justitie cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispozitiile prezentului tratat. Acordul care a facut obiectul unui aviz negativ al Curtii de Justitie poate intra in vigoare numai in conditiile stabilite la articolul N din Tratatul privind Uniunea Europeana.


(7) Acordurile incheiate in conditiile stabilite de prezentul articol sunt obligatorii pentru institutiile Comunitatii si pentru statele membre."


81. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 228a


In cazul in care o pozitie comuna sau o actiune comuna adoptate in conformitate cu dispozitiile Tratatului privind Uniunea Europeana referitoare la politica externa si de securitate comuna prevad o actiune a Comunitatii care urmareste sa intrerupa sau sa reduca, in tot sau in parte, relatiile economice cu una sau mai multe tari terte, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, ia masurile urgente necesare."


82. Articolul 231 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 231


Comunitatea stabileste o stransa colaborare cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, ale carei modalitati se stabilesc de comun acord."


83. Articolele 236 si 237 se abroga.


84. Articolul 238 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 238


Comunitatea poate incheia acorduri cu unul sau mai multe state sau organizatii internationale pentru a crea o asociere caracterizata de drepturi si obligatii reciproce, de actiuni comune si proceduri speciale."


F. La anexa III:


85. Titlul se inlocuieste cu urmatorul text:


"Lista tranzactiilor invizibile mentionata la articolul 73h din tratat."


G. In Protocolul privind Statutul Bancii Europene de Investitii:


86. Mentionarea articolelor 129 si 130 se inlocuieste cu cea a articolelor 198d si respectiv 198e.


Titlul III


Dispozitii DE MODIFICARE A Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului

Articolul H


Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului se modifica in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.


1. Articolul 7 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 7


Institutiile Comunitatii sunt:


- o INALTA AUTORITATE, denumita in continuare "Comisia";


- o ADUNARE COMUNA, denumita in continuare "Parlamentul European";


- un CONSILIU SPECIAL AL MINISTRILOR, denumit in continuare "Consiliul";


- o CURTE DE JUSTITIE;


- o CURTE DE CONTURI.


Comisia este sprijinita de un comitet consultativ."


2. Sunt inserate urmatoarele articole:


- Articolul 9


(1) Comisia este constituita din saptesprezece membri, alesi pe baza competentei lor generale si care ofera toate garantiile de independenta.


Numarul membrilor Comisiei poate fi modificat de Consiliu, hotarand in unanimitate.


Numai cetatenii statelor membre pot fi membri ai Comisiei.


Comisia trebuie sa cuprinda cel putin un cetatean din fiecare stat membru, fara ca numarul membrilor care au cetatenia aceluiasi stat membru sa fie mai mare de doi.


(2) Membrii Comisiei isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii.


In indeplinirea indatoririlor lor, acestia nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la nici un guvern si de la nici un organism. Acestia se abtin de la orice act incompatibil cu functiile lor. Fiecare stat membru se angajeaza sa respecte acest principiu si sa nu incerce sa influenteze membrii Comisiei in indeplinirea sarcinilor lor.


Pe durata functiei lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu. La instalarea in functie, acestia isi iau angajamentul solemn ca, pe durata exercitarii functiei si dupa incetarea acesteia, sa indeplineasca obligatiile care decurg din aceasta functie, in special datoria de onestitate si prudenta in acceptarea anumitor functii sau avantaje dupa incetarea functiei lor. In cazul incalcarii acestor obligatii, Curtea de Justitie, sesizata de Consiliu sau de Comisie, poate, dupa caz, sa pronunte demiterea membrului respectiv in conditiile articolului 12a, sau sa-l declare decazut din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente.


Articolul 10


(1) Membrii Comisiei sunt numiti pe o perioada de cinci ani, in conformitate cu procedura mentionata la alineatul (2), sub rezerva articolului 24, daca este cazul.


Mandatul acestora poate fi reinnoit.


(2) Guvernele statelor membre desemneaza de comun acord, dupa consultarea Parlamentului European, persoana pe care intentioneaza sa o numeasca presedinte al Comisiei.


Guvernele statelor membre, consultandu-se cu presedintele desemnat, desemneaza celelalte persoane pe care intentioneaza sa le numeasca membri ai Comisiei.


Presedintele si ceilalti membri ai Comisiei astfel desemnati sunt supusi, impreuna, unui vot de aprobare al Parlamentului European. Dupa aprobarea Parlamentului European, presedintele si ceilalti membri ai Comisiei sunt numiti, de comun acord, de guvernele statelor membre.


(3) Alineatele (1) si (2) se aplica pentru prima data presedintelui si celorlalti membri ai Comisiei al caror mandat incepe la 7 ianuarie 1995.


Presedintele si ceilalti membri ai Comisiei al caror mandat incepe la 7 ianuarie 1993 sunt numiti de comun acord de guvernele statelor membre. Mandatul lor expira la 6 ianuarie 1995.


Articolul 11


Comisia poate numi unul sau doi vicepresedinti dintre membrii sai.


Articolul 12


In afara de schimbarea ordinara si de deces, functia de membru al Comisiei inceteaza in mod individual, prin demisie sau demitere.


Persoana respectiva este inlocuita pentru restul mandatului de un nou membru, numit de comun acord de guvernele statelor membre. Consiliul, hotarand in unanimitate, poate decide ca nu este cazul sa se procedeze la inlocuire.


In caz de demisie sau de deces, presedintele este inlocuit pentru restul mandatului. Pentru inlocuirea acestuia se aplica procedura mentionata la articolul 10 alineatul (2).


In afara de cazul demiterii mentionate la articolul 12a, membrii Comisiei raman in functie pana la inlocuirea lor.


Articolul 12a


In cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau in care a comis o greseala grava, orice membru al Comisiei poate fi declarat demis de Curtea de Justitie, la cererea Consiliului sau a Comisiei.


Articolul 13


Hotararile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea numarului de membri mentionat la articolul 9.


Comisia se poate intruni in mod valabil numai in prezenta numarului de membri stabilit de regulamentul de procedura."


3. Articolul 16 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 16


Comisia ia toate masurile de ordin intern pentru a asigura functionarea serviciilor sale.


Ea poate infiinta comitete de studii si in special un Comitet de studii economice.


Consiliul si Comisia se consulta reciproc si organizeaza, de comun acord, modalitatile de colaborare.


Comisia isi stabileste regulamentul de procedura pentru a asigura functionarea sa si a serviciilor sale in conditiile prevazute de prezentul tratat. Comisia asigura publicarea acestui regulament."


4. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 17


Comisia publica in fiecare an, cu cel putin o luna inainte de deschiderea sesiunii Parlamentului European, un raport general privind activitatea Comunitatii."


5. La articolul 18 se adauga urmatorul paragraf:


"Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, stabileste orice indemnizatie care tine loc de salariu."


6. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 20a


Parlamentul European, hotarand cu majoritatea membrilor sai, poate cere Comisiei sa prezinte orice propunere corespunzatoare privind chestiunile care i se par ca necesita elaborarea unui act comunitar pentru aplicarea prezentului tratat.


Articolul 20b


In indeplinirea misiunilor sale, Parlamentul European poate, la cererea unui sfert dintre membrii sai, sa constituie o comisie temporara de ancheta pentru a examina, fara a aduce atingere atributiilor conferite de prezentul tratat altor institutii sau organe, acuzatiile privind infractiuni sau la administrarea defectuoasa in aplicarea dreptului comunitar, cu exceptia cazului in care faptele respective sunt cercetate de un organ jurisdictional si atat timp cat procedura jurisdictionala nu a fost incheiata.


Comisia temporara de ancheta isi inceteaza existenta prin depunerea raportului sau.


Normele privind exercitarea dreptului de ancheta se stabilesc de comun acord de Parlamentul European, de Consiliu si de Comisie.


Articolul 20c


Orice cetatean al Uniunii, precum si orice persoana fizica sau juridica avand resedinta sau sediul social intr-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, individual sau in asociere cu alti cetateni sau cu alte persoane, o petitie privind un subiect care tine de domeniile de activitate ale Comunitatii si care il/o priveste in mod direct.


Articolul 20d


(1) Parlamentul European numeste un Ombudsman, imputernicit sa primeasca plangeri de la orice cetatean al Uniunii sau de la orice persoana fizica sau juridica cu resedinta sau sediul social intr-un stat membru, care privesc cazuri de administrare defectuoasa in activitatea institutiilor sau organelor comunitare, cu exceptia Curtii de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta aflate in exercitiul functiilor lor jurisdictionale.


Potrivit misiunii sale, Ombudsmanul initiaza investigatii pe care le considera justificate, fie din proprie initiativa, fie pe baza plangerilor care i-au fost prezentate direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, cu exceptia cazului in care faptele respective fac sau au facut obiectul unei proceduri jurisdictionale. In cazul in care Ombudsmanul constata un caz de administrare defectuoasa, acesta sesizeaza institutia respectiva, care dispune de un termen de trei luni pentru a-i comunica pozitia sa. Ombudsmanul prezinta apoi un raport Parlamentului European si institutiei respective. Persoana care a formulat plangerea este informata cu privire la rezultatul acestor investigatii.


In fiecare an, Ombudsmanul prezinta un raport Parlamentului European in legatura cu rezultatele investigatiilor sale.


(2) Ombudsmanul este numit, dupa fiecare alegere a Parlamentului European, pentru durata legislaturii. Mandatul acestuia poate fi reinnoit.


Ombudsmanul poate fi declarat demis de Curtea de Justitie, la cererea Parlamentului European, in cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau in care a comis o greseala grava.


(3) Ombudsmanul isi exercita functiile in deplina independenta. In indeplinirea indatoririlor sale, acesta nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la vreun organism. Pe durata functiilor sale, Ombudsmanul nu poate exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu.


(4) Parlamentul European stabileste statutul si conditiile generale de exercitare a functiilor Ombudsmanului, dupa avizul Comisiei si cu aprobarea Consiliului, hotarand cu majoritate calificata."


7. Articolul 21 alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:


"(3) Parlamentul European va elabora proiecte in vederea organizarii de alegeri prin vot universal direct dupa o procedura uniforma in toate statele membre.


Consiliul, hotarand in unanimitate, dupa avizul conform al Parlamentului European care se pronunta cu majoritatea membrilor sai, va stabili dispozitiile pe care le va recomanda spre adoptare statelor membre, in conformitate cu normele lor constitutionale."


8. Articolul 24 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 24


Parlamentul European discuta, in sedinta publica, raportul general care ii este prezentat de Comisie.


Parlamentul European, sesizat cu privire la o motiune de cenzura privind administrarea Comisiei, se poate pronunta asupra acestei motiuni numai dupa cel putin trei zile de la depunerea acesteia si numai prin scrutin public.


In cazul in care motiunea de cenzura se adopta cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate si cu majoritatea membrilor care constituie Parlamentul European, membrii Comisiei sunt obligati sa renunte in bloc la functiile lor. Acestia vor continua sa se ocupe de problemele curente pana la inlocuirea lor in conformitate cu articolul 10. In acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiti pentru a-i inlocui expira la data la care ar fi trebuit sa expire mandatul membrilor Comisiei obligati sa-si abandoneze in grup functiile."


9. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 27


Consiliul este format din cate un reprezentant la nivel ministerial al fiecarui stat membru, imputernicit sa angajeze guvernul acestui stat membru.


Presedintia este exercitata pe rand de fiecare stat membru al Consiliului, pe o perioada de sase luni, in ordinea urmatoare a statelor membre:


- in cursul unui prim ciclu de sase ani: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Tarile de Jos, Portugalia, Regatul Unit;


- in cursul urmatorului ciclu de sase ani: Danemarca, Belgia, Grecia, Germania, Franta, Spania, Italia, Irlanda, Tarile de Jos, Luxemburg, Regatul Unit, Portugalia."


Articolul 27a


Consiliul se intruneste la convocarea presedintelui sau, din initiativa acestuia, a unuia dintre membrii sai sau a Comisiei."


10. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 29


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, stabileste salariile, indemnizatiile si pensiile presedintelui si ale membrilor Comisiei, ale presedintelui, judecatorilor, avocatilor generali si grefierului Curtii de Justitie. Consiliul stabileste de asemenea, cu aceeasi majoritate, orice indemnizatie care tine loc de salariu.


Articolul 30


(1) Un comitet constituit din reprezentantii permanenti ai statelor membre are misiunea de a pregati lucrarile Consiliului si de a indeplini mandatele care ii sunt incredintate de acesta.


(2) Consiliul este sprijinit de un Secretariat General, aflat sub conducerea unui secretar general. Secretarul general este numit de Consiliu, care hotaraste in unanimitate.


Consiliul decide in privinta organizarii Secretariatului General.


(3) Consiliul isi adopta regulamentul de procedura."


11. Articolul 32 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 32


Curtea de Justitie este formata din treisprezece judecatori.


Curtea de Justitie se intruneste in sedinta plenara.Cu toate acestea, Curtea poate crea in cadrul sau camere, constituite fiecare din trei sau cinci judecatori, fie pentru a lua anumite masuri de instructie, fie pentru a judeca anumite categorii de cauze, in conditiile prevazute de un regulament stabilit in acest scop.


Curtea de Justitie se intruneste in sedinta plenara la solicitarea unui stat membru sau a unei institutii comunitare care este parte in proces.


In cazul in care Curtea de Justitie solicita acest lucru, Consiliul, hotarand in unanimitate, poate mari numarul judecatorilor si adapta dupa cum este cazul paragrafele al doilea si al treilea si articolul 32b al doilea paragraf."


12. Articolul 32d se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 32d


(1) Pe langa Curtea de Justitie functioneaza un tribunal insarcinat sa solutioneze in prima instanta, in conditiile stabilite de statut, anumite categorii de actiuni, sub rezerva unui recurs in fata Curtii de Justitie, limitat la chestiuni de drept, in conditiile stabilite la alineatul (2). Tribunalul de prima instanta nu are competenta sa solutioneze chestiuni preliminare prezentate in temeiul articolului 41.


(2) La cererea Curtii de Justitie si dupa consultarea Parlamentului European si a Comisiei, Consiliul, hotarand in unanimitate, stabileste categoriile de actiuni mentionate la alineatul (1) si componenta Tribunalului de Prima Instanta, si adopta modificarile si dispozitiile complementare necesare Statutului Curtii de Justitie. Cu exceptia cazului in care exista o decizie contrara a Consiliului, dispozitiile prezentului tratat care privesc Curtea de Justitie si in special dispozitiile Protocolului asupra Statutului Curtii de Justitie se aplica Tribunalului de Prima Instanta.


(3) Membrii Tribunalului de Prima Instanta sunt alesi dintre persoane care ofera toate garantiile de independenta si care au capacitatea ceruta pentru exercitarea functiilor jurisdictionale; acestia sunt numiti de comun acord, pe o perioada de sase ani, de guvernele statelor membre. O reinnoire partiala are loc la fiecare trei ani. La incetarea mandatului , membrii pot fi numiti din nou.


(4) Tribunalul de Prima Instanta isi stabileste regulamentul de procedura in acord cu Curtea de Justitie. Acest regulament se supune aprobarii unanime a Consiliului."


13. Articolul 33 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 33


Curtea de Justitie este competenta sa se pronunte asupra actiunilor in anulare introduse impotriva deciziilor si recomandarilor Comisiei de un stat membru sau de Consiliu, pe motive de necompetenta, nerespectare a cerintelor procedurale esentiale, incalcare a prezentului tratat sau a oricarei norme de drept privind aplicarea sa, ori de abuz de putere. Cu toate acestea, examinarea de Curtea de Justitie nu se poate referi la aprecierea situatiei rezultand din fapte sau situatii economice, apreciere pe baza careia Comisia a adoptat deciziile sau recomandarile respective, in afara de cazul in care Comisia este acuzata ca a comis un abuz de putere sau ca a ignorat in mod vadit dispozitiile tratatului sau orice norma de drept legata de aplicarea acestuia.


Intreprinderile sau asociatiile mentionate la articolul 48 pot introduce, in aceleasi conditii, o actiune impotriva deciziilor si recomandarilor individuale care le privesc sau impotriva deciziilor si recomandarilor generale pe care le considera viciate de un abuz de putere in ceea ce le priveste.


Actiunile mentionate de primele doua paragrafe din prezentul articol trebuie sa fie introduse in termen de o luna, dupa caz, de la notificarea sau de la publicarea deciziei ori a recomandarii.


In aceleasi conditii, Curtea este competenta sa se pronunte asupra actiunilor introduse de Parlamentul European pentru protejarea prerogativelor acestuia."


14. Se introduce urmatorul capitol:


"CAPITOLUL V


CURTEA DE CONTURI
Articolul 45a


Curtea de Conturi asigura controlul conturilor.


Articolul 45b


(1) Curtea de Conturi este constituita din doisprezece membri.


(2) Membrii Curtii de Conturi sunt alesi dintre persoanele care fac parte ori au facut parte in tarile lor din institutiile de control financiar extern sau care au o calificare speciala pentru aceasta functie. Acestia sunt obligati sa ofere toate garantiile de independenta.


(3) Membrii Curtii de Conturi sunt numiti pe o perioada de sase ani de Consiliu, care hotaraste in unanimitate dupa consultarea Parlamentului European.


Cu toate acestea, la primele numiri, patru membri ai Curtii de Conturi, desemnati prin tragere la sorti, primesc un mandat limitat la patru ani.


Membrii Curtii de Conturi pot fi numiti din nou.


Membrii Curtii de Conturi desemneaza dintre ei pe presedintele Curtii de Conturi, pe o perioada de trei ani. Mandatul acestuia poate fi reinnoit.


(4) Membrii Curtii de Conturi isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii


In indeplinirea indatoririlor lor, acestia nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la nici un guvern si de la nici un alt organism. Acestia se abtin de la orice act incompatibil cu functiile lor.


(5) Pe durata functiei lor, membrii Curtii de Conturi nu pot exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu. La instalarea in functie, acestia isi iau angajamentul solemn ca, pe durata exercitarii functiei si dupa incetarea acesteia, sa indeplineasca obligatiile care decurg din aceasta functie, in special datoria de onestitate si prudenta in acceptarea anumitor functii sau avantaje dupa incetarea functiei lor.


(6) In afara de schimbarea ordinara si de deces, functia de membru al Curtii de Conturi inceteaza in mod individual prin demisie sau demitere, declarata de Curtea de Justitie in conformitate cu alineatul (7).


Persoana respectiva este inlocuita pentru restul mandatului.


In afara de cazul demiterii, membrii Curtii de Conturi raman in functie pana la inlocuirea lor.


(7) Membrii Curtii de Conturi pot fi destituiti din functiile lor si pot fi declarati decazuti din dreptul la pensie sau la alte avantaje echivalente, numai in cazul in care Curtea de Justitie constata, la cererea Curtii de Conturi, ca au incetat sa corespunda conditiilor cerute sau sa indeplineasca obligatiile care decurg din functia lor.


(8) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, stabileste conditiile de angajare si, in special, salariile, indemnizatiile si pensiile presedintelui si ale membrilor Curtii de Conturi. Consiliul stabileste de asemenea, hotarand cu aceeasi majoritate, orice indemnizatie care tine loc de salariu.


(9) Dispozitiile Protocolului asupra privilegiilor si imunitatilor Comunitatilor Europene care se aplica judecatorilor Curtii de Justitie se aplica de asemenea membrilor Curtii de Conturi.


Articolul 45c


(1) Curtea de Conturi examineaza conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor Comunitatii. Aceasta examineaza de asemenea conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor tuturor organismelor infiintate de Comunitate, in masura in care actul constitutiv nu exclude acest control.


Curtea de Conturi prezinta Parlamentului European si Consiliului o declaratie de asigurare privind credibilitatea conturilor, precum si legalitatea si regularitatea operatiunilor inregistrate in aceste conturi.


(2) Curtea de Conturi examineaza legalitatea si regularitatea veniturilor si cheltuielilor mentionate la alineatul 1 si se asigura ca exista o buna gestiune financiara.


Controlul veniturilor se efectueaza pe baza constatarilor, precum si a varsamintelor veniturilor Comunitatii.


Controlul cheltuielilor se efectueaza pe baza angajamentelor, precum si a platilor.


Aceste controale pot fi efectuate inainte de incheierea conturilor exercitiului financiar avut in vedere.


(3) Controlul se efectueaza pe baza documentelor si, daca este necesar, la fata locului, in celelalte institutii ale Comunitatii si in statele membre. Controlul in statele membre se desfasoara in colaborare cu institutiile nationale de control sau, in cazul in care acestea nu dispun de competentele necesare, cu serviciile nationale competente. Aceste institutii sau servicii aduc la cunostinta Curtii de Conturi daca doresc sa participe la control.


Orice document sau orice informatie necesare pentru indeplinirea misiunii Curtii de Conturi sunt comunicate acesteia, la cererea sa, de celelalte institutii ale Comunitatii si de institutiile nationale de control sau, in cazul in care acestea nu dispun de competentele necesare, de serviciile nationale competente.


(4) Curtea de Conturi intocmeste un raport anual dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar. Acest raport se transmite celorlalte institutii ale Comunitatii si se publica in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, insotit de raspunsurile acestor institutii la observatiile Curtii de Conturi.


In afara de aceasta, Curtea de Conturi isi poate prezenta in orice moment observatiile, in special sub forma unor rapoarte speciale, asupra unor teme specifice si poate emite avize la cererea uneia dintre celelalte institutii ale Comunitatii.


Aceasta isi adopta rapoartele anuale, rapoartele speciale sau avizele cu majoritatea membrilor din care este constituita.


Aceasta sprijina Parlamentul European si Consiliul in exercitarea functiei lor de control al executiei bugetului.


(5) In afara de aceasta, Curtea de Conturi intocmeste anual un raport distinct asupra corectitudinii operatiunilor contabile altele decat cele privind cheltuielile si veniturile mentionate la alineatul 1, precum si asupra corectitudinii gestiunii financiare a Comisiei privind aceste operatiuni. Aceasta intocmeste acest raport in cel mult sase luni dupa sfarsitul exercitiului la care se refera contul si il trimite Comisiei si Consiliului. Comisia comunica acest raport Parlamentului European."


15. Articolul 78c se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 78c


Comisia executa bugetul administrativ in conformitate cu dispozitiile regulamentului adoptat ca aplicare a articolului 78h, pe propria raspundere si in limita creditelor disponibile, in conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.


Regulamentul prevede dispozitiile speciale care reglementeaza participarea fiecarei institutii la efectuarea propriilor sale cheltuieli.


In cadrul bugetului administrativ, Comisia poate proceda, in limitele si conditiile stabilite de regulamentul adoptat ca aplicare a articolului 78h, la efectuarea de viramente de credite, fie dintr-un capitol in altul, fie dintr-o subdiviziune in alta."


16. Articolele 78e si 78f se abroga.


17. Articolul 78g se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 78g


(1) Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotaraste cu majoritate calificata, descarca de executia bugetului administrativ Comisia. In acest scop, acesta examineaza, dupa Consiliu, conturile si situatia financiara mentionate la articolul 78d, raportul anual al Curtii de Conturi, insotit de raspunsurile institutiilor controlate la observatiile Curtii de Conturi, precum si rapoartele speciale corespunzatoare ale acesteia.


(2) Inainte de a da descarcare Comisiei sau in orice alt scop situat in cadrul exercitarii atributiilor sale in domeniul executiei bugetului administrativ, Parlamentul European poate cere sa audieze Comisia cu privire la efectuarea cheltuielilor sau la functionarea sistemelor de control financiar. Comisia prezinta Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informatie necesara.


(3) Comisia depune toate eforturile pentru a da curs observatiilor care insotesc deciziile de descarcare si celorlalte observatii ale Parlamentului European privind efectuarea cheltuielilor, precum si comentariilor care insotesc recomandarile de descarcare adoptate de Consiliu.


La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia raporteaza cu privire la masurile luate pe baza acestor observatii si comentarii si, in special, cu privire la instructiunile date serviciilor insarcinate cu executia bugetului administrativ. Aceste rapoarte se transmit si Curtii de Conturi."


18. Articolul 78h se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 78h


Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si obtinerea avizului Curtii de Conturi:


(a) stabileste regulamentele financiare care precizeaza in special procedurile privind intocmirea si executia bugetului, precum si prezentarea si verificarea conturilor;


(b) stabileste metodele si procedura prin care veniturile bugetare prevazute de regimul resurselor proprii ale Comunitatilor se pun la dispozitia Comisiei si defineste masurile care trebuie aplicate pentru a face fata, daca este cazul, nevoilor de trezorerie;


(c) stabileste regulile privind responsabilitatea controlorilor financiari, ordonatorilor de credite si contabililor si organizarea controlului activitatii acestora."


19. Se introduce urmatorul capitol:


- Articolul 78i


Pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatii, statele membre iau aceleasi masuri ca cele destinate combaterii fraudei care aduce atingere propriilor interese financiare.


Fara a aduce atingere altor dispozitii ale prezentului tratat, statele membre isi coordoneaza actiunea care urmareste sa protejeze interesele financiare ale Comunitatii impotriva fraudei. In acest scop, ele organizeaza, cu ajutorul Comisiei, o cooperare stransa si periodica intre serviciile competente ale administratiilor lor."


20. Articolul 79 litera (a) se inlocuieste cu urmatorul text:


"(a) Prezentul tratat nu se aplica insulelor FerAe."


21. Articolele 96 si 98 se abroga.


Titlul IV


Dispozitii DE MODIFICARE A Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a ENERGIEI ATOMICE
Articolul I


Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice se modifica in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.


1. Articolul 3 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 3


(1) Indeplinirea sarcinilor incredintate Comunitatii este asigurata de:


- un Parlament European,


- un CONSILIU,


- o COMISIE,


- o CURTE DE JUSTITIE,


- o CURTE DE CONTURI


Fiecare institutie actioneaza in limitele atributiilor care ii sunt conferite prin prezentul tratat.


(2) Consiliul si Comisia sunt sprijinite de un Comitet Economic si Social care exercita functii consultative."


2. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 107a


Parlamentul European, hotarand cu majoritatea membrilor sai, poate cere Comisiei sa prezinte orice propunere corespunzatoare privind problemele care i se par ca necesita elaborarea unui act comunitar pentru aplicarea prezentului tratat.


Articolul 107b


In indeplinirea misiunilor sale, Parlamentul European poate, la cererea unui sfert dintre membrii sai, sa constituie o comisie temporara de ancheta pentru a examina, fara a aduce atingere atributiilor conferite prin prezentul tratat altor institutii sau organe, acuzatiile privind infractiuni sau la administrarea defectuoasa in aplicarea dreptului comunitar, cu exceptia cazului in care faptele respective sunt cercetate de un organ jurisdictional si atat timp cat procedura jurisdictionala nu a fost incheiata.


Comisia temporara de ancheta isi inceteaza existenta prin depunerea raportului sau.


Normele privind exercitarea dreptului de ancheta se stabilesc de comun acord de Parlamentul European, de Consiliu si de Comisie.


Articolul 107c


Orice cetatean al Uniunii, precum si orice persoana fizica sau juridica avand resedinta sau sediul social intr-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, individual sau in asociere cu alti cetateni sau cu alte persoane, o petitie privind un subiect care tine de domeniile de activitate ale Comunitatii si care il/o priveste in mod direct.


Articolul 107d


(1) Parlamentul European numeste un Ombudsman, imputernicit sa primeasca plangeri de la orice cetatean al Uniunii sau de la orice persoana fizica sau juridica cu resedinta sau sediul social intr-un stat membru, care privesc cazuri de administrare defectuoasa in activitatea institutiilor sau organelor comunitare, cu exceptia Curtii de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta aflate in exercitiul functiilor lor jurisdictionale.


Potrivit misiunii sale, Ombudsmanul initiaza investigatii pe care le considera justificate, fie din proprie initiativa, fie pe baza plangerilor care i-au fost prezentate direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, cu exceptia cazului in care faptele respective fac sau au facut obiectul unei proceduri jurisdictionale. In cazul in care Ombudsmanul a constatat un caz de administrare defectuoasa, acesta sesizeaza institutia respectiva, care dispune de un termen de trei luni pentru a-i comunica pozitia sa. Ombudsmanul prezinta apoi un raport Parlamentului European si institutiei respective. Persoana care a formulat plangerea este informata cu privire la rezultatul acestor investigatii.


In fiecare an, Ombudsmanul prezinta un raport Parlamentului European in legatura cu rezultatele investigatiilor sale.


(2) Ombudsmanul este numit, dupa fiecare alegere a Parlamentului European, pentru durata legislaturii. Mandatul acestuia poate fi reinnoit.


Ombudsmanul poate fi declarat demis de Curtea de Justitie, la cererea Parlamentului European, in cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau in care a comis o greseala grava.


(3) Ombudsmanul isi exercita functiile in deplina independenta. In indeplinirea indatoririlor sale, acesta nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la vreun organism. Pe durata functiilor sale, Ombudsmanul nu poate exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu.


(4) Parlamentul European stabileste statutul si conditiile generale de exercitare a functiilor Ombudsmanului, dupa avizul Comisiei si cu aprobarea Consiliului, hotarand cu majoritate calificata."


3. Articolul 108 alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:


"(3) Parlamentul European va elabora proiecte in vederea organizarii de alegeri prin vot universal direct dupa o procedura uniforma in toate statele membre.


Consiliul, hotarand in unanimitate, dupa avizul conform al Parlamentului European care se pronunta cu majoritatea membrilor sai, va stabili dispozitiile pe care le va recomanda spre adoptare statelor membre, in conformitate cu normele lor constitutionale."


4. Articolul 114 al doilea paragraf se completeaza cu urmatoarea teza:


"In acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiti pentru a-i inlocui expira la data la care ar fi trebuit sa expire mandatul membrilor Comisiei obligati sa-si abandoneze cu totii functiile."


5. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 116


Consiliul este format din cate un reprezentant la nivel ministerial al fiecarui stat membru, imputernicit sa angajeze guvernul acestui stat membru.


Presedintia este exercitata pe rand de fiecare stat membru al Consiliului, pe o perioada de sase luni, in ordinea urmatoare a statelor membre:


- in cursul unui prim ciclu de sase ani: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Tarile de Jos, Portugalia, Regatul Unit;


- in cursul urmatorului ciclu de sase ani: Danemarca, Belgia, Grecia, Germania, Franta, Spania, Italia, Irlanda, Tarile de Jos, Luxemburg, Regatul Unit, Portugalia.


Articolul 117


Consiliul se intruneste la convocarea presedintelui sau, din initiativa acestuia, a unuia dintre membrii sai sau a Comisiei."


6. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 121


(1) Un comitet constituit din reprezentantii permanenti ai statelor membre are misiunea de a pregati lucrarile Consiliului si de a indeplini mandatele care ii sunt incredintate de acesta.


(2) Consiliul este sprijinit de un Secretariat General, aflat sub conducerea unui secretar general. Secretarul general este numit de Consiliu, care hotaraste in unanimitate.


Consiliul decide in privinta organizarii Secretariatului General.


(3) Consiliul isi adopta regulamentul de procedura."


7. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 123


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, stabileste salariile, indemnizatiile si pensiile presedintelui si ale membrilor Comisiei, ale presedintelui, judecatorilor, avocatilor generali si grefierului Curtii de Justitie. Consiliul stabileste de asemenea, cu aceeasi majoritate, orice indemnizatie care tine loc de salariu."


8. Se introduc urmatoarele articole:


- Articolul 125


Comisia publica in fiecare an, cu cel putin o luna inainte de deschiderea sesiunii Parlamentului European, un raport general privind activitatea Comunitatii.


Articolul 126


(1) Comisia este constituita din saptesprezece membri, alesi pe baza competentei lor generale si care ofera toate garantiile de independenta.


Numarul membrilor Comisiei poate fi modificat de Consiliu, hotarand in unanimitate.


Numai cetatenii statelor membre pot fi membri ai Comisiei.


Comisia trebuie sa cuprinda cel putin un cetatean din fiecare stat membru, fara ca numarul membrilor care au cetatenia aceluiasi stat membru sa fie mai mare de doi.


(2) Membrii Comisiei isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii.


In indeplinirea indatoririlor lor, acestia nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la nici un guvern si de la nici un organism. Acestia se abtin de la orice act incompatibil cu functiile lor. Fiecare stat membru se angajeaza sa respecte acest principiu si sa nu incerce sa influenteze membrii Comisiei in indeplinirea sarcinilor lor.


Pe durata functiei lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu. La instalarea in functie, acestia isi iau angajamentul solemn ca, pe durata exercitarii functiei si dupa incetarea acesteia, sa indeplineasca obligatiile care decurg din aceasta functie, in special datoria de onestitate si prudenta in acceptarea anumitor functii sau avantaje dupa incetarea functiei lor. In cazul incalcarii acestor obligatii, Curtea de Justitie, sesizata de Consiliu sau de Comisie, poate, dupa caz, sa pronunte demiterea membrului respectiv in conditiile articolului 129, sau sa-l declare decazut din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente.


Articolul 127


(1) Membrii Comisiei sunt numiti pe o perioada de cinci ani, in conformitate cu procedura mentionata la alineatul (2), sub rezerva articolului 114, daca este cazul.


Mandatul acestora poate fi reinnoit.


(2) Guvernele statelor membre desemneaza de comun acord, dupa consultarea Parlamentului European, persoana pe care intentioneaza sa o numeasca presedinte al Comisiei.


Guvernele statelor membre, consultandu-se cu presedintele desemnat, desemneaza celelalte persoane pe care intentioneaza sa le numeasca membri ai Comisiei.


Presedintele si ceilalti membri ai Comisiei astfel desemnati sunt supusi, impreuna, unui vot de aprobare al Parlamentului European. Dupa aprobarea Parlamentului European, presedintele si ceilalti membri ai Comisiei sunt numiti, de comun acord, de guvernele statelor membre.


(3) Alineatele (1) si (2) se aplica pentru prima data presedintelui si celorlalti membri ai Comisiei al caror mandat incepe la 7 ianuarie 1995.


Presedintele si ceilalti membri ai Comisiei al caror mandat incepe la 7 ianuarie 1993 sunt numiti de comun acord de guvernele statelor membre. Mandatul acestora expira la 6 ianuarie 1995.


Articolul 128


In afara de schimbarea ordinara si de deces, functia de membru al Comisiei inceteaza in mod individual, prin demisie sau demitere.


Persoana respectiva este inlocuita pentru restul mandatului de un nou membru, numit de comun acord de guvernele statelor membre. Consiliul, hotarand in unanimitate, poate decide ca nu este cazul sa se procedeze la inlocuire.


In caz de demisie sau de deces, presedintele este inlocuit pentru restul mandatului. Pentru inlocuirea acestuia se aplica procedura mentionata la articolul 127 alineatul (2).


In afara de cazul demiterii mentionate la articolul 129, membrii Comisiei raman in functie pana la inlocuirea lor.


Articolul 129


In cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau in care a comis o greseala grava, orice membru al Comisiei poate fi declarat demis de Curtea de Justitie, la cererea Consiliului sau a Comisiei.


Articolul 130


Comisia poate numi unul sau doi vicepresedinti dintre membrii sai.


Articolul 131


Consiliul si Comisia se consulta reciproc si organizeaza, de comun acord, modalitatile de colaborare.


Comisia isi stabileste regulamentul de procedura pentru a asigura functionarea sa si a serviciilor sale in conditiile prevazute de prezentul tratat. Acesta asigura publicarea acestui regulament.


Articolul 132


Hotararile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea numarului de membri mentionat la articolul 126.


Comisia se poate intruni in mod valabil numai in prezenta numarului de membri stabilit de regulamentul de procedura."


9. Articolul 133 se abroga.


10. Articolul 137 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 137


Curtea de Justitie este formata din treisprezece judecatori.


Curtea de Justitie se intruneste in sedinta plenara. Cu toate acestea, Curtea poate crea in cadrul sau camere, constituite fiecare din trei sau cinci judecatori, fie pentru a lua anumite masuri de instructie, fie pentru a judeca anumite categorii de cauze, in conditiile prevazute de un regulament stabilit in acest scop.


Curtea de Justitie se intruneste in sedinta plenara la solicitarea unui stat membru sau a unei institutii comunitare care este parte in proces.


In cazul in care Curtea de Justitie solicita acest lucru, Consiliul, hotarand in unanimitate, poate mari numarul judecatorilor si aduce adaptarile necesare paragrafelor al doilea si al treilea si articolului 139 paragraful al doilea."


11. Articolul 140a se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 140a


(1) Pe langa Curtea de Justitie functioneaza un tribunal insarcinat sa solutioneze in prima instanta, in conditiile stabilite de statut, anumite categorii de actiuni, sub rezerva unui recurs in fata Curtii de Justitie, limitat la chestiuni de drept, in conditiile stabilite la alineatul (2). Tribunalul de prima instanta nu are competenta sa solutioneze chestiuni preliminare prezentate in temeiul articolului 150.


(2) La cererea Curtii de Justitie si dupa consultarea Parlamentului European si a Comisiei, Consiliul, hotarand in unanimitate, stabileste categoriile de actiuni mentionate la alineatul (1) si componenta Tribunalului de Prima Instanta, si adopta modificarile si dispozitiile complementare necesare Statutului Curtii de Justitie. Cu exceptia cazului in care exista o decizie contrara a Consiliului, dispozitiile prezentului tratat care privesc Curtea de Justitie si in special dispozitiile Protocolului asupra Statutului Curtii de Justitie se aplica Tribunalului de Prima Instanta.


(3) Membrii Tribunalului de Prima Instanta sunt alesi dintre persoane care ofera toate garantiile de independenta si care au capacitatea ceruta pentru exercitarea functiilor jurisdictionale; acestia sunt numiti de comun acord, pe o perioada de sase ani, de guvernele statelor membre. O reinnoire partiala are loc la fiecare trei ani. La incetarea mandatului, membrii pot fi numiti din nou.


(4) Tribunalul de Prima Instanta isi stabileste regulamentul de procedura in acord cu Curtea de Justitie. Acest regulament se supune aprobarii unanime a Consiliului."


12. Articolul 143 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 143


(1) In cazul in care Curtea de Justitie constata ca un stat membru nu si-a indeplinit vreuna dintre obligatiile care ii revin in conformitate cu prezentul tratat, acest stat este obligat sa ia masurile necesare pentru a indeplini hotararea Curtii de Justitie.


(2) In cazul in care Comisia considera ca statul respectiv nu a luat aceste masuri, ea emite, dupa ce a dat acestui stat posibilitatea sa-si prezinte observatiile, un aviz motivat cu precizarea punctelor asupra carora statul membru in cauza nu s-a conformat hotararii Curtii de Justitie.


In cazul in care statul membru respectiv nu a luat masurile pe care le presupune executarea hotararii Curtii in termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justitie. Acesta stabileste cuantumul sumei forfetare sau al penalitatilor cu titlu cominatoriu pe care le considera corespunzatoare imprejurarilor si pe care statul membru respectiv este obligat sa le plateasca.


In cazul in care Curtea de Justitie constata ca statul membru nu s-a conformat hotararii sale, aceasta ii poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalitati cu titlu cominatoriu.


Aceasta procedura nu aduce atingere articolului 142."


13. Articolul 146 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 146


Curtea de Justitie controleaza legalitatea actelor Consiliului sau ale Comisiei, altele decat recomandarile si avizele, si a actelor Parlamentului European destinate sa produca efecte juridice fata de terti.


In acest scop, Curtea este competenta sa se pronunte asupra actiunilor introduse de un stat membru, de Consiliu sau de Comisie, pe motive de necompetenta, nerespectare a cerintelor procedurale esentiale, incalcare a prezentului tratat sau a oricarei norme de drept privind aplicarea sa, ori de abuz de putere.


In aceleasi conditii, Curtea este competenta sa se pronunte asupra actiunilor introduse de Parlamentul European pentru protejarea prerogativelor sale.


Orice persoana fizica sau juridica poate introduce, in aceleasi conditii, o actiune impotriva deciziilor al caror destinatar este si impotriva deciziilor care, desi luate sub aparenta unui regulament sau a unei decizii adresate unei alte persoane, o privesc in mod direct si individual.


Actiunile mentionate de prezentul articol trebuie sa fie introduse in termen de doua luni, dupa caz, fie de la publicarea actului, fie de la notificarea sa reclamantului, fie, in lipsa, de la data la care reclamantul a luat cunostinta de actul respectiv."


Nota. De asemenea, prin procesul verbal incheiat la 26.6.1999, articolul 156 a fost modificat dupa cum urmeaza:


"In pofida expirarii termenului prevazut in articolul 146 al cincilea paragraf, in cazul unui litigiu care priveste un regulament al Consiliului sau al Comisiei, oricare dintre parti se poate prevala de mijloacele prevazute in articolul 146 al doilea paragraf pentru a invoca in fata Curtii de Justitie inaplicabilitatea acestui regulament."[1]14. Se introduce urmatoarea sectiune:


"Sectiunea V


Curtea de Conturi
Articolul 160a


Curtea de Conturi asigura controlul conturilor.


Articolul 160b


(1) Curtea de Conturi este constituita din doisprezece membri.


(2) Membrii Curtii de Conturi sunt alesi dintre persoanele care fac parte ori au facut parte in tarile lor din institutiile de control financiar extern sau care au o calificare speciala pentru aceasta functie. Acestia sunt obligati sa ofere toate garantiile de independenta.


(3) Membrii Curtii de Conturi sunt numiti pe o perioada de sase ani de Consiliu, care hotaraste in unanimitate dupa consultarea Parlamentului European.


Cu toate acestea, la primele numiri, patru membri ai Curtii de Conturi, desemnati prin tragere la sorti, primesc un mandat limitat la patru ani.


Membrii Curtii de Conturi pot fi numiti din nou.


Membrii Curtii de Conturi desemneaza dintre ei pe presedintele Curtii de Conturi, pe o perioada de trei ani. Mandatul acestuia poate fi reinnoit.


(4) Membrii Curtii de Conturi isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii


In indeplinirea indatoririlor lor, acestia nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la nici un guvern si de la nici un alt organism. Acestia se abtin de la orice act incompatibil cu functiile lor.


(5) Pe durata functiei lor, membrii Curtii de Conturi nu pot exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu. La instalarea in functie, acestia isi iau angajamentul solemn ca, pe durata exercitarii functiei si dupa incetarea acesteia, sa indeplineasca obligatiile care decurg din aceasta functie, in special datoria de onestitate si prudenta in acceptarea anumitor functii sau avantaje dupa incetarea functiei lor.


(6) In afara de schimbarea ordinara si de deces, functia de membru al Curtii de Conturi inceteaza in mod individual prin demisie sau demitere, declarata de Curtea de Justitie in conformitate cu alineatul (7).


Persoana respectiva este inlocuita pentru restul mandatului.


In afara de cazul demiterii, membrii Curtii de Conturi raman in functie pana la inlocuirea lor.


(7) Membrii Curtii de Conturi pot fi destituiti din functiile lor si pot fi declarati decazuti din dreptul la pensie sau la alte avantaje echivalente, numai in cazul in care Curtea de Justitie constata, la cererea Curtii de Conturi, ca au incetat sa corespunda conditiilor cerute sau sa indeplineasca obligatiile care decurg din functia lor.


(8) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, stabileste conditiile de angajare si, in special, salariile, indemnizatiile si pensiile presedintelui si ale membrilor Curtii de Conturi. Consiliul stabileste de asemenea, hotarand cu aceeasi majoritate, orice indemnizatie care tine loc de salariu.


(9) Dispozitiile Protocolului asupra privilegiilor si imunitatilor Comunitatilor Europene care se aplica judecatorilor Curtii de Justitie se aplica de asemenea membrilor Curtii de Conturi.


Articolul 160c


(1) Curtea de Conturi examineaza conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor Comunitatii. Aceasta examineaza de asemenea conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor tuturor organismelor infiintate de Comunitate, in masura in care actul constitutiv nu exclude acest control.


Curtea de Conturi prezinta Parlamentului European si Consiliului o declaratie de asigurare privind credibilitatea conturilor, precum si legalitatea si corectitudinea operatiunilor inregistrate in aceste conturi.


(2) Curtea de Conturi examineaza legalitatea si corectitudinea veniturilor si cheltuielilor si se asigura ca exista o buna gestiune financiara.


Controlul veniturilor se efectueaza pe baza constatarilor, precum si a varsamintelor veniturilor Comunitatii.


Controlul cheltuielilor se efectueaza pe baza angajamentelor, precum si a platilor.


Aceste controale pot fi efectuate inainte de incheierea conturilor exercitiului financiar respectiv.


(3) Controlul se efectueaza pe baza documentelor si, daca este necesar, la fata locului, in celelalte institutii ale Comunitatii si in statele membre. Controlul in statele membre se desfasoara in colaborare cu institutiile nationale de control sau, in cazul in careacestea nu dispun de competentele necesare, cu serviciile nationale competente. Aceste institutii sau servicii aduc la cunostinta Curtii de Conturi in cazul in caredoresc sa participe la control.


Orice document sau orice informatie necesare pentru indeplinirea misiunii Curtii de Conturi sunt comunicate acesteia, la cererea sa, de celelalte institutii ale Comunitatii si de institutiile nationale de control sau, in cazul in care acestea nu dispun de competentele necesare, de serviciile nationale competente.


(4) Curtea de Conturi intocmeste un raport anual dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar. Acest raport se transmite celorlalte institutii ale Comunitatii si se publica in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, insotit de raspunsurile acestor institutii la observatiile Curtii de Conturi.


In afara de aceasta, Curtea de Conturi isi poate prezenta in orice moment observatiile, in special sub forma unor rapoarte speciale, asupra unor teme specifice si poate emite avize la cererea uneia dintre celelalte institutii ale Comunitatii.


Aceasta isi adopta rapoartele anuale, rapoartele speciale sau avizele cu majoritatea membrilor din care este constituita.


Aceasta sprijina Parlamentul European si Consiliul in exercitarea functiei lor de control al executiei bugetului."


15. Articolul 166 se inlocuieste cu urmatorul text:


Articolul 166


Numarul membrilor Comitetului Economic si Social se stabileste dupa cum urmeaza:


Belgia12Danemarca9Germania24Grecia12Spania21Franta24Irlanda9Italia24Luxemburg6Tarile de Jos12Portugalia12Marea Britanie24Membrii Comitetului sunt numiti de Consiliu, hotarand in unanimitate, pe o perioada de patru ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit.


Membrii Comitetului nu pot fi legati prin mandat imperativ. Acestia isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii.


Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, stabileste indemnizatiile membrilor Comitetului."


16. Articolul 168 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 168


Comitetul isi desemneaza dintre membrii sai presedintele si biroul, pentru o perioada de doi ani.


Comitetul isi stabileste regulamentul de procedura.


Comitetul este convocat de presedintele sau, la cererea Consiliului sau a Comisiei. Acesta se poate de asemenea intruni si din proprie initiativa."


17. Articolul 170 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 170


Comitetul este consultat in mod obligatoriu de Consiliu sau de Comisie in cazurile mentionate de prezentul tratat. Comitetul poate fi consultat de aceste institutii in toate cazurile in care acestea considera oportun. Comitetul poate lua initiativa emiterii unui aviz in toate cazurile in care considera oportun.


In cazul in care considera necesar, Consiliul sau Comisia acorda Comitetului un termen pentru a-si prezenta avizul, termen care nu poate fi mai mic de o luna, incepand de la data la care comunicarea este adresata presedintelui in acest scop. Dupa expirarea termenului, se poate trece peste lipsa avizului.


Avizul Comitetului si avizul sectiunii specializate, precum si un proces verbal al deliberarilor se transmit Consiliului si Comisiei."


18. Articolul 172 alineatele (1), (2) si (3) se abroga.


19. Articolul 173 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 173


Bugetul este finantat integral din resurse proprii, fara a aduce atingere altor venituri.


Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, adopta dispozitiile privind sistemul de resurse proprii al Comunitatii a caror adoptare o recomanda statelor membre, in conformitate cu normele lor constitutionale."


20. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 173a


In scopul asigurarii disciplinei bugetare, Comisia nu propune acte comunitare, nu-si modifica propunerile si nu adopta masuri de executie care ar putea influenta semnificativ bugetul, fara sa dea asigurarea ca respectivele propuneri sau masuri pot fi finantate in limita resurselor proprii ale Comunitatii care decurg din dispozitiile stabilite de Consiliu in conformitate cu articolul 173."


21. Articolul 179 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 179


Comisia executa bugetul in conformitate cu dispozitiile regulamentului adoptat ca aplicare a articolului 183, pe propria raspundere si in limita creditelor alocate, in conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.


Regulamentul prevede dispozitiile speciale care reglementeaza participarea fiecarei institutii la efectuarea propriilor sale cheltuieli.


In cadrul bugetului, Comisia poate proceda, in limitele si conditiile stabilite de regulamentul adoptat ca aplicare a articolului 183, la efectuarea de viramente de credite, fie dintr-un capitol in altul, fie dintr-o subdiviziune in alta."


22. Articolul 180 si 180a se abroga.


23. Articolul 180b se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 180b


(1) Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotaraste cu majoritate calificata, descarca de executia bugetului Comisia. In acest scop, acesta examineaza, dupa Consiliu, conturile si bilantul financiar mentionate la articolul 179a, raportul anual al Curtii de Conturi, insotit de raspunsurile institutiilor controlate la observatiile Curtii de Conturi, precum si rapoartele speciale corespunzatoare ale acesteia.


(2) Inainte de a da descarcare Comisiei sau in orice alt scop situat in cadrul exercitarii atributiilor sale in domeniul executiei bugetare, Parlamentul European poate cere sa audieze Comisia cu privire la efectuarea cheltuielilor sau la functionarea sistemelor de control financiar. Comisia prezinta Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informatie necesara.


(3) Comisia depune toate eforturile pentru a da curs observatiilor care insotesc deciziile de descarcare si celorlalte observatii ale Parlamentului European privind efectuarea cheltuielilor, precum si comentariilor care insotesc recomandarile de descarcare adoptate de Consiliu.


La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia raporteaza cu privire la masurile luate pe baza acestor observatii si comentarii si, in special, cu privire la instructiunile date serviciilor insarcinate cu executia bugetului. Aceste rapoarte se transmit si Curtii de Conturi."


24. Articolul 183 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 183


Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si obtinerea avizului Curtii de Conturi:


(a) stabileste regulamentele financiare care precizeaza in special procedurile privind intocmirea si executia bugetului, precum si prezentarea si verificarea conturilor;


(b) stabileste metodele si procedura prin care veniturile bugetare prevazute de regimul resurselor proprii ale Comunitatii se pun la dispozitia Comisiei si defineste masurile care trebuie aplicate pentru a face fata, daca este cazul, nevoilor de trezorerie;


(c) stabileste regulile privind responsabilitatea controlorilor financiari, ordonatorilor de credite si contabililor si organizarea controlului activitatii acestora."


25. Se introduce urmatorul articol:


- Articolul 183a


Pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatii, statele membre iau aceleasi masuri ca cele destinate combaterii fraudei care aduce atingere propriilor interese financiare.


Fara a aduce atingere altor dispozitii ale prezentului tratat, statele membre isi coordoneaza actiunea care urmareste sa protejeze interesele financiare ale Comunitatii impotriva fraudei. In acest scop, acestea organizeaza, cu ajutorul Comisiei, o cooperare stransa si periodica intre serviciile competente ale administratiilor lor."


26. Articolul 198 litera (a) se inlocuieste cu urmatorul text:


"(a) Prezentul tratat nu se aplica insulelor FAroA."


27. Articolul 201 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 201


Comunitatea stabileste o stransa colaborare cu Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica, ale carei modalitati se stabilesc de comun acord."


28. Articolele 204 si 205 se abroga.


29. Articolul 206 se inlocuieste cu urmatorul text:


- Articolul 206


Comunitatea poate incheia acorduri cu unul sau mai multe state sau organizatii internationale pentru a crea o asociere caracterizata de drepturi si obligatii reciproce, de actiuni comune si proceduri speciale.


Aceste acorduri sunt incheiate de Consiliu, hotarand in unanimitate dupa consultarea Parlamentului European.


In cazul in care aceste acorduri necesita modificari ale prezentului tratat, modificarile trebuie mai intai adoptate in conformitate cu procedura mentionata la articolul N din Tratatul privind Uniunea Europeana."


Titlul VDispozitii PRIVIND POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE comunA


Articolul JSe instituie o politica externa si de securitate comuna, reglementata de dispozitiile urmatoare.


Articolul J.1(1) Uniunea si statele sale membre definesc si pun in aplicare o politica externa si de securitate comuna, reglementata de dispozitiile prezentului tratat si cuprinzand toate domeniile politicii externe si de securitate.


(2) Obiectivele politicii externe si de securitate comune sunt:


- salvgardarea valorilor comune, a intereselor fundamentale si a independentei Uniunii;


- consolidarea securitatii Uniunii si a statelor sale membre, sub toate formele;


- mentinerea pacii si intarirea securitatii internationale, in conformitate cu principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, precum si cu principiile Actului Final de la Helsinki si cu obiectivele Cartei de la Paris;


- promovarea cooperarii internationale;


- dezvoltarea si consolidarea democratiei si a statului de drept, precum si respectarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.


(3) Uniunea urmareste realizarea acestor obiective:


- Prin instituirea unei cooperari sistematice intre statele membre in conducerea politicii lor, in conformitate cu articolul J.2;


- Prin punerea in aplicare, in mod treptat si in conformitate cu articolul J.3, a actiunilor comune in domeniile in care statele membre au interese comune importante.


(4) Statele membre sustin activ si fara rezerve politica externa si de securitate a Uniunii, intr-un spirit de loialitate si de solidaritate reciproca. Acestea se abtin de la orice actiune contrara intereselor Uniunii sau susceptibila de a dauna eficacitatii sale ca forta coerenta in relatiile internationale. Consiliul vegheaza la respectarea acestor principii.


Articolul J.2(1) Statele membre se informeaza reciproc si se pun de acord in cadrul Consiliului asupra tuturor problemelor de politica externa si de securitate care prezinta un interes general, pentru a asigura ca influenta lor combinata se exercita in modul cel mai eficient, prin convergenta actiunilor lor.


(2) De fiecare data cand considera necesar, Consiliul stabileste o pozitie comuna.


Statele membre vegheaza la conformitatea politicilor lor nationale cu pozitiile comune.


(3) Statele membre isi coordoneaza actiunile in cadrul organizatiilor internationale si cu ocazia conferintelor internationale. Ele sustin pozitii comune in cadrul acestor foruri.


In cadrul organizatiilor internationale si cu ocazia conferintelor internationale la care nu participa toate statele membre, statele participante sustin pozitiile comune.


Articolul J.3Procedura de adoptare a unei actiuni comune in domeniile care tin de politica externa si de securitate este urmatoarea:


(1) Consiliul hotaraste, pe baza orientarilor generale ale Consiliului European, ca o chestiune va face obiectul unei actiuni comune. In cazul in care Consiliul stabileste principul unei actiuni comune, acesta defineste domeniul de aplicare, obiectivele generale si particulare pe care Uniunea si le stabileste in aceasta actiune, precum si mijloacele, procedurile, conditiile si, in cazul in care este necesar, durata, care sunt necesare punerii ei in aplicare.


(2) La adoptarea actiunii comune si in orice stadiu al desfasurarii sale, Consiliul stabileste problemele pentru care deciziile trebuie luate cu majoritate calificata.


Pentru hotararile Consiliului care necesita majoritatea calificata in conformitate cu primul paragraf, voturile membrilor sunt ponderate in conformitate cu articolul 148 alineatul (2) din tratatul de instituire a Comunitatii Europene si hotararile se adopta in cazul in care intrunesc cel putin cincizeci si patru de voturi exprimand votul favorabil a cel putin opt membri;


(3) In cazul in care se produce o modificare a imprejurarilor care are un impact evident asupra unei chestiuni care face obiectul unei actiuni comune, Consiliul procedeaza la revizuirea principiilor si obiectivelor acestei actiuni si adopta deciziile necesare. Atat timp cat Consiliul nu a hotarat, actiunea comuna este mentinuta;


(4) Actiunile comune angajeaza statele membre in luarile lor de pozitie si in conducerea actiunii lor;


(5) Orice luare de pozitie sau orice actiune preconizata de un stat membru ca aplicare a unei actiuni comune face obiectul unei informari intr-un termen care sa permita, daca este necesar, o concertare prealabila in cadrul Consiliului. Obligatia de informare prealabila nu se aplica masurilor care constituie o simpla transpunere pe plan intern a deciziilor Consiliului;


(6) In caz de necesitate imperioasa ca urmare a evolutiei situatiei si in lipsa unei decizii a Consiliului, statele membre pot lua de urgenta masurile care se impun, tinand seama de obiectivele generale ale actiunii comune. Statul membru care ia astfel de masuri informeaza imediat Consiliul despre aceasta;


(7) In cazul unor dificultati majore legate de aplicarea unei actiuni comune, un stat membru sesizeaza Consiliul, care delibereaza si cauta solutiile cele mai potrivite. Aceste solutii nu pot fi in contradictie cu obiectivele actiunii si nici nu pot dauna eficacitatii acestuia.


Articolul J.4(1) Politica externa si de securitate comuna include totalitatea chestiunilor privind securitatea Uniunii Europene, inclusiv stabilirea in perspectiva a unei politici de aparare comune, care ar putea conduce, la momentul potrivit, la o aparare comuna.


(2) Uniunea cere Uniunii Europei Occidentale (UEO), care face parte integranta din dezvoltarea Uniunii Europene, sa elaboreze si sa puna in practica deciziile si actiunile Uniunii care au implicatii in domeniul apararii. Consiliul, in acord cu institutiile UEO, adopta masurile practice necesare in acest scop.


(3) Chestiunile care au implicatii in domeniul apararii si care sunt reglementate de prezentul articol nu se supun procedurilor stabilite la articolul J.3.


(4) Politica Uniunii, in intelesul prezentului articol, nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate si de aparare a anumitor state membre, aceasta respectand obligatiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state membre si fiind compatibila cu politica comuna de securitate si de aparare stabilita in acel cadru.


(5) Prezentul articol nu se opune dezvoltarii unei cooperari mai stranse intre doua sau mai multe state membre la nivel bilateral, in cadrul UEO si al Aliantei Atlantice, in masura in care aceasta cooperare nu contravine cooperarii mentionate de prezentul titlu si nici nu o ingradeste.


(6) In scopul de a promova realizarea obiectivului prezentului tratat si tinand seama de termenul stabilit pentru 1998 in cadrul articolului XII din Tratatul de la Bruxelles, prezentul articol poate fi revizuit in conformitate cu articolul N alineatul (2), pe baza unui raport pe care Consiliul il va prezenta in 1996 Consiliului European, si care contine o evaluare a progreselor realizate si a experientei dobandite pana in acel moment.


Articolul J.5(1) Presedintia reprezinta Uniunea in problemele care privesc politica externa si de securitate comuna.


(2) Presedintia este raspunzatoare pentru punerea in aplicare a actiunilor comune; in aceasta calitate, presedentia exprima in principiu pozitia Uniunii in organizatiile internationale si in cadrul conferintelor internationale.


(3) In indeplinirea sarcinilor mentionate la alineatele (1) si (2), presedintia este sprijinita, daca este cazul, de statul membru care a exercitat presedintia precedenta si de cel care va exercita presedintia urmatoare. Comisia este pe deplin asociata la indeplinirea acestor sarcini.


(4) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului J.2 alineatul (3) si ale articolului J.3 punctul (4), statele membre reprezentate in organizatiile internationale sau in conferintele internationale in care nu toate statele membre sunt reprezentate le informeaza pe acestea din urma cu privire la orice chestiune de interes comun.


Statele membre care fac parte si din Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite se vor pune de acord si vor informa complet celelalte state membre. Statele membre care sunt membri permanenti ai Consiliului de Securitate vor asigura, in exercitarea functiilor lor, apararea pozitiilor si intereselor Uniunii, fara a aduce atingere obligatiilor care le revin in conformitate cu dispozitiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite.


Articolul J.6Misiunile diplomatice si consulare ale statelor membre si delegatiile Comisiei in tarile terte si la conferintele internationale, precum si reprezentantele lor pe langa organizatiile internationale se pun de acord pentru a asigura respectarea si punerea in aplicare a pozitiilor comune si a actiunilor comune adoptate de Consiliu.


Ele isi aprofundeaza cooperarea prin schimbul informatii, prin evaluari comune si participand la punerea in aplicare a dispozitiilor articolului 8c din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.


Articolul J.7Presedintia consulta Parlamentul European cu privire la aspectele principale si la optiunile fundamentale din domeniul politicii externe si de securitate comune si vegheaza ca punctele de vedere ale Parlamentului European sa fie luate in considerare in mod corespunzator. Parlamentul European este informat periodic de presedintie si de Comisie asupra evolutiei politicii externe si de securitate a Uniunii.


Parlamentul European poate adresa intrebari sau formula recomandari destinate Consiliului. Anual, in Parlament are loc o dezbatere privind progresele realizate in domeniul aplicarii politicii externe si de securitate comune.


Articolul J.8(1) Consiliul European defineste principiile si orientarile generale ale politicii externe si de securitate comune.


(2) Consiliul ia deciziile necesare pentru definirea si aplicarea politicii externe si de securitate comune pe baza orientarilor generale stabilite de Consiliul European. Acesta vegheaza la unitatea, coerenta si eficacitatea actiunilor Uniunii.


Consiliul hotaraste in unanimitate, ce exceptia chestiunilor de procedura si in cazul mentionat la articolul J.3 punctul (2).


(3) Orice stat membru sau Comisia poate sesiza Consiliul in legatura cu orice chestiune privind politica externa si de securitate comuna si poate inainta propuneri Consiliului.


(4) In cazurile in care se impune o decizie rapida, presedintia convoaca, fie din oficiu, fie la cererea Comisiei sau a unui stat membru, in termen de patruzeci si opt de ore sau, in caz de necesitate absoluta, intr-un termen mai scurt, o reuniune extraordinara a Consiliului.


(5) Fara a aduce atingere articolului 151 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, un comitet politic format din directori politici urmareste situatia internationala in domeniile privind politica externa si de securitate comuna si contribuie la definirea politicilor, prin emiterea de avize destinate Consiliului, la cererea acestuia sau din proprie initiativa. Comitetul supravegheaza, de asemenea, aplicarea politicilor convenite, fara a aduce atingere competentelor presedintiei si Comisiei.


Articolul J.9Comisia este pe deplin asociata la activitatile din domeniul politicii externe si de securitate comuna.


Articolul J.10Cu ocazia unei revizuiri eventuale a dispozitiilor privind securitatea in conformitate cu articolul J.4, conferinta care este convocata in acest scop examineaza de asemenea daca sunt necesare alte amendamente ale dispozitiilor privind politica externa si de securitate comuna.


Articolul J.11(1) Dispozitiile mentionate la articolele 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 si 217 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene se aplica dispozitiilor privind domeniile mentionate de prezentul titlu.


(2) Cheltuielile administrative ale institutiilor, rezultand din dispozitiile privind politica externa si de securitate comuna sunt in sarcina bugetului Comunitatilor Europene.


Consiliul poate de asemenea:


- fie sa hotarasca in unanimitate ca cheltuielile operationale rezultand din aplicarea dispozitiilor mentionate se suporta de la bugetul Comunitatilor Europene; in acest caz, se aplica procedura bugetara mentionata de Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;


- fie sa constate ca astfel de cheltuieli se suporta de statele membre, eventual pe baza unei grile de repartitie care ramane de stabilit.


Titlul VIDispozitii PRIVIND cooperarea in domeniile justitiei si afacerilor interne


Articolul KCooperarea in domeniile justitiei si afacerilor interne este reglementata de dispozitiile urmatoare.


Articolul K.1In scopul realizarii obiectivelor Uniunii, in special a liberei circulatii a persoanelor, si fara a aduce atingere competentelor Comunitatii Europene, statele membre considera domeniile urmatoare ca fiind probleme de interes comun:


(1) politica de azil;


(2) regulile privind trecerea frontierelor externe ale statelor membre de catre persoane si exercitarea controlului asupra acestei treceri;


(3) politica de imigrare si politica fata de resortisantii tarilor terte:


(a) conditiile de intrare si de circulatie ale resortisantilor din tarile terte pe teritoriul statelor membre;


(b) conditiile de sedere ale resortisantilor tarilor terte pe teritoriul statelor membre, inclusiv reintregirea familiei si accesul pe piata fortei de munca;


(c) lupta impotriva imigratiei, sederii si muncii ilegale a resortisantilor tarilor terte pe teritoriul statelor membre;


(4) lupta impotriva toxicomaniei in masura in care acest domeniu nu este reglementat de punctele (7), (8) si (9);


(5) lupta impotriva fraudei de dimensiuni internationale in masura in care acest domeniu nu este reglementat de punctele (7), (8) si (9);


(6) cooperarea judiciara in domeniul civil;


(7) cooperarea judiciara in domeniul penal;


(8) cooperarea vamala;


(9) cooperarea politieneasca in vederea prevenirii si a luptei impotriva terorismului, traficului ilegal de droguri si a altor forme grave de criminalitate internationala, inclusiv, daca este necesar, anumite aspecte ale cooperarii vamale, in legatura cu organizarea la scara Uniunii a unui sistem de schimburi de informatii in cadrul unui Birou European de Politie (Europol).


Articolul K.2(1) Chestiunile mentionate la articolul K.1 sunt tratate cu respectarea Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, din 4 noiembrie 1950, si a Conventiei privind statutul refugiatilor, din 28 iulie 1951, si tinand seama de protectia acordata de statele membre persoanelor persecutate din motive politice.


(2) Prezentul titlu nu aduce atingere exercitarii responsabilitatilor care revin statelor membre pentru mentinerea ordinii publice si a securitatii interne.


Articolul K.3(1) In domeniile mentionate la articolul K.1, statele membre se informeaza si se consulta reciproc in cadrul Consiliului pentru a-si coordona actiunile. Acestea stabilesc in acest scop o colaborare intre serviciile competente din administratiile lor.


(2) Consiliul poate:


- la initiativa oricarui stat membru sau a Comisiei in domeniile mentionate la punctele (1)-(6) ale articolului K.1,


- la initiativa oricarui stat membru in domeniile mentionate la punctele (7), (8) si (9) ale articolului K.1:


(a) sa adopte pozitii comune si sa promoveze, sub forma si in conformitate cu proceduri corespunzatoare, orice cooperare utila urmaririi obiectivelor Uniunii;


(b) sa adopte actiuni comune, in masura in care obiectivele Uniunii pot fi mai bine atinse printr-o actiune comuna decat de statele membre actionand izolat, datorita dimensiunilor sau efectelor actiunii preconizate; acesta poate hotari adoptarea cu majoritate calificata a masurilor de punere in aplicare a unei actiuni comune;


(c) fara a aduce atingere articolului 220 din Tratatul de instituire a Uniunii Europene, sa elaboreze conventii a caror adoptare o va recomanda statelor membre in conformitate cu norme lor constitutionale.


In afara cazului in care exista dispozitii contrare prevazute de aceste conventii, eventualele masuri de aplicare a acestora se adopta in cadrul Consiliului, cu majoritatea a doua treimi dintre Inaltele Parti Contractante.


Aceste conventii pot prevedea competenta Curtii de Justitie de a interpreta dispozitiile lor si de a hotari cu privire la orice diferend referitor la aplicarea acestora, in conformitate cu procedurile pe care conventiile le pot preciza.


Articolul K.4(1) Se infiinteaza un Comitet de coordonare format din inalti functionari. In afara de rolul sau coordonator, acest Comitet are misiunea:


- de a formula avize destinate Consiliului, fie la cererea acestuia, fie din proprie initiativa;


- de a contribui, fara a aduce atingere articolului 151 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, la pregatirea lucrarilor Consiliului in domeniile mentionate la articolul K.1, precum si, in conformitate cu conditiile mentionate la articolul 100 D din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in domeniile mentionate de articolul 100 C din acest tratat.


(2) Comisia este pe deplin asociata la lucrarile din domeniile mentionate de prezentul titlu.


(3) Consiliul hotaraste in unanimitate, cu exceptia chestiunilor de procedura si in cazurile in care articolul K.3 prevede in mod expres o alta regula de vot.


In cazurile in care hotararile Consiliului necesita majoritatea calificata, voturile membrilor sunt ponderate in conformitate cu articolului 148 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene iar deciziile se adopta in cazul in care intrunesc cel putin cincizeci si patru de voturi care exprima votul favorabil a cel putin opt membri.


Articolul K.5Statele membre exprima conditiile comune stabilite in conformitate cu prezentul titlu in organizatiile internationale si la conferintele internationale la care participa.


Articolul K.6Presedintia si Comisia informeaza periodic Parlamentul European cu privire la activitatile din domeniile tinand de prezentul titlu.


Presedintia consulta Parlamentul European cu privire la principalele aspecte ale activitatii din domeniile mentionate de prezentul titlu si vegheaza ca punctele de vedere ale Parlamentului European sa fie luate in considerare in mod corespunzator.


Parlamentul European poate adresa intrebari sau formula recomandari destinate Consiliului. Anual, in Parlament are loc o dezbatere privind progresele realizate in punerea in practica a domeniilor mentionate de prezentul titlu.


Articolul K.7Dispozitiile prezentului articol nu se opun instituirii sau dezvoltarii unei cooperari mai stranse intre doua sau mai multe state membre, in masura in care aceasta cooperare nu contravine si nici nu o ingradeste pe cea mentionata de prezentul titlu.


Articolul K.8(1) Dispozitiile mentionate la articolele 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 si 217 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene se aplica dispozitiilor privind domeniile mentionate de prezentul titlu.


(2) Cheltuielile administrative ale institutiilor rezultand din dispozitiile privind domeniile mentionate de prezentul titlu sunt in sarcina bugetului Comunitatilor Europene.


Consiliul poate de asemenea:


- fie sa hotarasca in unanimitate ca cheltuielile operationale rezultand din aplicarea dispozitiilor mentionate se suporta de la bugetul Comunitatilor Europene; in acest caz, se aplica procedura bugetara mentionata de Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;


- fie sa constate ca astfel de cheltuieli se suporta de statele membre, eventual pe baza unei grile de repartitie care urmeaza sa fie stabilita.


Articolul K.9Consiliul, hotarand in unanimitate la initiativa Comisiei sau a unui stat membru, poate decide ca articolul 100c din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene sa se aplice la actiuni tinand de domeniile mentionate la articolul K.1 punctele (1)-(6), stabilind conditiile de vot respective. Acesta recomanda adoptarea acestei decizii de catre statele membre in conformitate cu normele lor constitutionale.


Titlul VIiDispozitii finale


Articolul LDispozitiile Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, ale Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului si ale Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice care se refera la competenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene si la exercitarea acestei competente se aplica numai urmatoarelor dispozitii ale prezentului tratat:


(a) dispozitiile de modificare a Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene in vederea instituirii Comunitatii Europene, a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice;


(b) al treilea paragraf al articolului K.3 alineatul (2) litera (c);


(c) articolele L-S.


Articolul MSub rezerva dispozitiilor de modificare a Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene in vederea instituirii Comunitatii Europene, a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, precum si a prezentelor dispozitii finale, nici o dispozitie din prezentul tratat nu aduce atingere Tratatelor de instituire a Comunitatilor Europene, si nici tratatelor si actelor ulterioare care le-au modificat sau completat.


Articolul N(1) Guvernul oricarui stat membru sau Comisia poate prezenta Consiliului proiecte de revizuire a tratatelor care stau la baza Uniunii Europene.


In cazul in care Consiliul, dupa consultarea Parlamentului European si, daca este cazul, a Comisiei, emite un aviz favorabil pentru intrunirea unei conferinte a reprezentantilor guvernelor statelor membre, aceasta este convocata de presedintele Consiliului, in vederea adoptarii de comun acord a modificarilor care trebuie aduse tratatelor mentionate anterior. In cazul modificarilor institutionale din domeniul monetar, este consultat si Consiliul Bancii Centrale Europene.


Modificarile vor intra in vigoare dupa ratificarea lor de catre toate statele membre, in conformitate cu normele lor constitutionale.


(2) O conferinta a reprezentantilor guvernelor statelor membre va fi convocata in 1996 pentru a examina, in conformitate cu obiectivele enuntate in articolele A si B din dispozitiile comune, dispozitiile prezentului tratat pentru care este prevazuta o revizuire.


Articolul OOrice stat european poate cere sa devina membru al Uniunii. Acesta adreseaza cererea sa Consiliului, care se pronunta in unanimitate, dupa consultarea Comisiei si dupa avizul conform al Parlamentului European care se pronunta cu majoritatea absoluta a membrilor sai.


Conditiile de admitere si adaptarile impuse de aceasta tratatelor care stau la baza Uniunii fac obiectul unui acord intre statele membre si statul solicitant. Acest acord se supune ratificarii de catre toate statele contractante, in conformitate cu normele lor constitutionale.


Articolul P(1) Se abroga articolele 2-7 si 10-19 din Tratatul de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii unice a Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles, la 8 aprilie 1965.


(2) Se abroga articolul 2, articolul 3 alineatul (2) si titlul III din Actul Unic European, adoptat la Luxemburg, la 17 februarie 1986 si la Haga, la 28 februarie 1996.


Articolul QPrezentul tratat se incheie pe termen nelimitat.


Articolul R(1) Prezentul tratat va fi ratificat de Inaltele Parti Contractante, in conformitate cu normele lor constitutionale. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la guvernul Republicii Italiene.


(2) Prezentul tratat va intra in vigoare la l ianuarie 1993, cu conditia ca toate instrumentele de ratificare sa fi fost depuse pana la aceasta data sau, in caz contrar, in prima zi a lunii urmatoare depunerii instrumentelor de ratificare ale statului semnatar care va indeplini ultimul aceasta formalitate.


Articolul SPrezentul tratat, redactat intr-un exemplar unic, in limbile daneza, engleza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, olandeza, portugheza si spaniola, textele redactate in fiecare dintre aceste limbi fiind autentice in egala masura, va fi depus in arhivele guvernului Republicii Italiene, care va trimite o copie certificata pentru conformitate guvernelor celorlalte state semnatare.


En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.


Til bekrAftelse heraf har undertegnede befuldmAgtigede underskrevet denne Traktat.


Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten BevollmAchtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.


III IIIIIII IIn InIIIII, oI IIoIIIIIIIIvoI IIIIIIoIIIoI IIIIIIIIv IIv IIIoIII IIvIIII.


In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.


En foi de quoi, les plAnipotentiaires soussignAs ont appose leurs signatures au bas du prAsent traite.


DA fhianA sin, chuir na LAnchumhachtaigh thAos-sAnithe a lAmh leis an gConradh seo.


In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.


Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.


Em fA do que, os plenipotenciArios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.


Drept care plenipotentiarii mai jos mentionati au semnat prezentul tratat.


Hecho en Maastricht, el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos.


UdfArdiget i Maastricht, den syvende februar nitten hundrede og tooghalvfems.


Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.


IIIvI IIo IIIIIIIII, IIII IIII IIIIoIIIIoI IIIII IvvIIIIIII IvIvIvII IIo.


Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.


Fait a Maastricht, le sept fevrier mil neuf cent quatre-vingt-douze.


Arna dhAanamh i Maastricht, an seachtA lA d'Fheabhra, mAle naoi gcAad nAcha a dA.


Fatto a Maastricht, addA sette febbraio millenovecentonovantadue.


Gedaan te Maastricht, de zevende februari negentienhonderd twee-en-negentig.


Feito em Maastricht, em sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.


Incheiat la Maastricht, la sapte februarie una mie noua sute nouazeci si doi.


Pour Sa Majeste le Roi des Belges


Voor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFor Hendes MajestAt Danmarks DronningFAr den PrAsidenten der Bundesrepublik DeutschlandIII III IIIIIII III IIIIIIIII IIIIIIIIIIIPor Su Majestad el Rey de EspaAaPour le President de la Republique francaiseThar ceann UachtarAn na hEireann


For the President of IrelandPer il Presidente della Repubblica italianaPour Son Altesse Rozale le Grand-Duc de LuxembourgVoor Hare Majesteit de Koningin der NederlandenPelo Presidente da RepAblica PortuguesaFor Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
PROTOCOALE


Protocol


privind dobandirea de bunuri imobile in Danemarca
Inaltele Parti contractante,


Dorind sa reglementeze unele probleme speciale care prezinta interes pentru Danemarca,


AU convENIT cu privire la urmatoarea dispozitie, care este anexata la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


Fara sa aduca atingere dispozitiilor tratatului, Danemarca isi poate mentine legislatia in vigoare in domeniul dobandirii de resedinte secundare.


___________


Protocol


privind articolul 119 din Tratatul de instituire a Comunitatii EuropeneInaltele Parti contractante,


AU convENIT cu privire la urmatoarea dispozitie, care este anexata la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


In vederea aplicarii articolului 119, prestatiile efectuate in baza unui regim profesional de securitate sociala nu sunt considerate remuneratii, in cazul si in masura in care acestea pot fi atribuite unor perioade de munca anterioare datei de 17 mai 1990, cu exceptia lucratorilor sau a persoanelor aflate in intretinerea acestora care, inainte de aceasta data, au introdus o actiune in justitie sau o reclamatie echivalenta, in conformitate cu dreptul intern aplicabil.____________


Protocol


privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene
Inaltele Parti contractante,


Dorind sa stabileasca Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene mentionat la articolul 4a din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


Capitolul I


Infiintarea SEBC
Articolul 1Sistemul European al Bancilor Centrale1.1. Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC) si Banca Centrala Europeana (BCE) se infiinteaza in temeiul articolului 4a din tratat; acestea isi indeplinesc functiile si isi desfasoara activitatile in conformitate cu dispozitiile tratatului si ale prezentului statut.


1.2. In conformitate cu articolul 106 alineatul (1) din Tratat, SEBC este format din Banca Centrala Europeana si din bancile centrale ale statelor membre (bancile centrale nationale). Institutul Monetar Luxemburghez este banca centrala a Luxemburgului.


Capitolul II


Obiectivele si misiunile SEBC
Articolul 2ObiectiveIn conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din tratat, obiectivul principal al SEBC este mentinerea stabilitatii preturilor. Fara a aduce atingere obiectivului stabilitatii preturilor, SEBC sprijina politicile economice generale din Comunitate, pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunitatii, asa cum sunt ele definite in articolul 2 din tratat. SEBC actioneaza potrivit principiului unei economii de piata deschise in care concurenta este libera, favorizand o alocare eficienta a resurselor si respectand principiile stabilite in articolul 3a din tratat.


Articolul 3


Misiuni3.1. In conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din tratat, misiunile fundamentale ale SEBC sunt:


- definirea si aplicarea politicii monetare a Comunitatii;


- desfasurarea operatiunilor de schimb, in conformitate cu articolul 109 din tratat;


- detinerea si administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre ;


- promovarea bunei functionari a sistemelor de plati.


3.2. In conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din tratat, a treia liniuta din articolul 3.1 se aplica fara sa aduca atingere detinerii si administrarii fondurilor de rulment in valuta de catre guvernele statelor membre.


3.3. In conformitate cu articolul 105 alineatul (5) din tratat, SEBC contribuie la buna conducere a politicilor promovate de autoritatile competente in ceea ce priveste controlul prudential al institutiilor de credit si stabilitatea sistemului financiar.


Articolul 4


Functii consultativeIn conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din tratat:


(a) BCE este consultata:


- cu privire la orice act comunitar propus in domeniile care sunt de competenta sa;


- de autoritatile nationale cu privire la orice proiect de reglementare in domeniile care sunt de competenta sa, dar in limitele si in conditiile stabilite de Consiliu, in conformitate cu procedura mentionata la articolul 42;


(b) in domeniile care sunt de competenta sa, BCE poate prezenta avize institutiilor sau organelor comunitare competente sau autoritatilor nationale.


Articolul 5


Culegere de informatii statistice5.1. Pentru realizarea misiunilor SEBC, BCE, sprijinita de bancile centrale nationale, culege informatiile statistice necesare, fie de la autoritatile nationale competente, fie direct de la agentii economici. In acest scop, BCE coopereaza cu institutiile sau organele comunitare, precum si cu autoritatile competente ale statelor membre sau ale tarilor terte si cu organizatiile internationale.


5.2. In masura in care este posibil, bancile centrale nationale indeplinesc misiunile descrise la articolul 5.1.


5.3. BCE are datoria sa promoveze, in cazul in care este necesar, armonizarea regulilor si practicilor privind culegerea, elaborarea si difuzarea datelor statistice din domeniile care sunt de competenta sa.


5.4. In conformitate cu procedura mentionata la articolul 42, Consiliul stabileste persoanele fizice si juridice care au obligatia declararii datelor, regimul de confidentialitate si dispozitiile corespunzatoare de executare si de sanctionare.


Articolul 6


Cooperare internationala6.1. In domeniul cooperarii internationale privind misiunile incredintate SEBC, BCE decide modul de reprezentare a SEBC.


6.2. BCE si, sub rezerva acordului sau, bancile centrale nationale sunt imputernicite sa participe la institutiile monetare internationale.


6.3. Articolele 6.1. si 6.2. se aplica fara a aduce atingere articolului 109 alineatul (4) din tratat.


Capitolul III


Organizarea SEBC
Articolul 7IndependentaIn conformitate cu articolul 107 din tratat, in exercitarea competentelor si in indeplinirea misiunilor si indatoririlor care le-au fost conferite prin tratat si prin prezentul statut, BCE, bancile centrale nationale si nici un membru al organelor lor de decizie nu pot solicita sau accepta instructiuni de la institutiile sau organele comunitare, de la guvernele statelor membre sau de la orice alt organism. Institutiile si organele comunitare, precum si guvernele statelor membre se angajeaza sa respecte acest principiu si sa nu incerce sa influenteze membrii organelor de decizie ale BCE sau ale bancilor centrale nationale in indeplinirea misiunilor acestora.


Articolul 8Principiu generalSEBC este condus de organele de decizie ale BCE.


Articolul 9Banca Centrala Europeana9.1. BCE care, in conformitate cu articolul 106 alineatul (2) din tratat, are personalitate juridica, se bucura in fiecare din statele membre de capacitatea juridica cea mai larga, recunoscuta persoanelor juridice prin legislatia interna; BCE poate in special sa dobandeasca sau sa instraineze bunuri mobile si imobile si sa stea in justitie.


9.2. BCE se ingrijeste ca misiunile conferite SEBC in conformitate cu articolul 105 alineatele (2), (3) si (5) din tratat sa fie indeplinite prin propriile sale activitati, in conformitate cu prezentul statut, sau de bancile centrale nationale, in conformitate cu articolele 12.1. si 14.


9.3. In conformitate cu articolul 106 alineatul (3) din tratat, organele de decizie ale BCE sunt Consiliul Guvernatorilor si Comitetul Director.


Articolul 10Consiliul Guvernatorilor10.1. In conformitate cu articolul 109a alineatul (1) din tratat, Consiliul Guvernatorilor este format din membrii Comitetului Director si guvernatorii bancilor centrale nationale.


10.2. Sub rezerva articolului 10.3., numai membrii Consiliului Guvernatorilor prezenti la sedinte au drept de vot. Prin derogare de la aceasta regula, regulamentul de procedura mentionat la articolul 12.3. poate prevedea ca membrii Consiliului Guvernatorilor pot vota prin teleconferinta. Acest regulament poate prevedea, de asemenea, ca un membru al Consiliului Guvernatorilor impiedicat sa voteze pe o perioada mai indelungata poate desemna un supleant care sa-l inlocuiasca in calitatea sa de membru al Consiliului Guvernatorilor.


Sub rezerva articolelor 10.3. si 11.3., fiecare membru al Consiliului Guvernatorilor dispune de un vot. In afara dispozitiilor contrare ale prezentului statut, deciziile Consiliului Guvernatorilor se iau cu majoritate simpla. In cazul in care exista un numar egal de voturi, votul presedintelui este hotarator.


Pentru a putea vota, Consiliul Guvernatorilor trebuie sa intruneasca cvorumul stabilit de doua treimi din membri. In cazul in care cvorumul nu este intrunit, presedintele poate convoca o reuniune extraordinara in cursul careia deciziile pot fi luate fara acest cvorum.


10.3. Pentru toate deciziile care trebuie luate in conformitate cu articolele 28, 29, 30, 32, 33 si 51, voturile membrilor Consiliului Guvernatorilor sunt ponderate in conformitate cu repartitia capitalului subscris la BCE de bancile centrale nationale. Ponderarea voturilor membrilor Comitetului Director este egala cu zero. O decizie care necesita majoritatea calificata se adopta in cazul in care voturile favorabile exprimate reprezinta cel putin doua treimi din capitalul subscris la BCE si cel putin jumatate din actionari. In cazul in care un guvernator nu poate fi prezent, acesta poate desemna un supleant pentru a-si da votul sau ponderat.


10.4. Reuniunile sunt confidentiale. Consiliul Guvernatorilor poate decide sa faca public rezultatul deliberarilor sale.


10.5. Consiliul Guvernatorilor se intruneste de cel putin zece ori pe an.


Articolul 11Comitetul Director11.1. In conformitate cu articolul 109a alineatul (2) litera (a) din tratat, Comitetul Director este format din presedinte, vicepresedinte si alti patru membri.


Membrii isi exercita functiile cu norma intreaga. Nici un membru nu poate exercita o alta profesie, remunerata sau nu, in afara de cazul in care i s-a acordat in mod exceptional o derogare de Consiliul Guvernatorilor.


11.2. In conformitate cu articolul 109a alineatul (2) litera (b) din tratat, presedintele, vicepresedintele si ceilalti membri ai Comitetului Director sunt numiti de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul sefilor de stat sau de guvern, la recomandarea Consiliului si dupa consultarea Parlamentului European si a Consiliului Guvernatorilor, dintre persoane a caror autoritate si experienta profesionala in domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.


Mandatul acestora are o durata de opt ani si nu poate fi reinnoit.


Numai resortisantii statelor membre pot fi membri ai Comitetului Director.


11.3. Conditiile de angajare a membrilor Comitetului Director, in special salariile, pensiile si alte avantaje privind securitatea sociala fac obiectul contractelor incheiate cu BCE si se stabilesc de Consiliul Guvernatorilor la propunerea unui comitet format din trei membri numiti de Consiliul Guvernatorilor si din trei membri numiti de Consiliu. Membrii Comitetului Director nu au drept de vot asupra problemelor reglementate de prezentul alineat.


11.4. In cazul in care un membru al Comitetului Director nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau in care a comis o greseala grava, Curtea de Justitie il poate demite, la cererea Consiliului Guvernatorilor sau a Comitetului Director.


11.5. Fiecare membru al Comitetului Director prezent la sedinte are dreptul sa voteze si dispune in acest scop de un vot. In cazul in care nu exista dispozitii contrare, deciziile Comitetului Director se iau cu majoritatea simpla a voturilor exprimate. In cazul in care exista un numar egal de voturi, votul presedintelui este hotarator. Procedura de vot este precizata in regulamentul de procedura mentionat la articolul 12.3.


11.6. Comitetul Director este raspunzator pentru administrarea curenta a BCE.


11.7. Locurile vacante din Comitetul Director sunt ocupate prin numirea de noi membri, in conformitate cu articolul 11.2.


Articolul 12Responsabilitatile organelor de decizie12.1. Consiliul Guvernatorilor stabileste orientarile si ia deciziile necesare pentru indeplinirea misiunilor incredintate SEBC prin tratat si prin prezentul statut. Consiliul Guvernatorilor stabileste politica monetara a Comunitatii, inclusiv, daca este cazul, deciziile privind obiectivele monetare intermediare, ratele directoare ale dobanzilor si structura rezervelor in cadrul SEBC, si adopta orientarile necesare aplicarii lor.


Comitetul Director pune in aplicare politica monetara in conformitate cu orientarile si deciziile adoptate de Consiliul Guvernatorilor. In acest cadru, Comitetul Director da instructiunile necesare bancilor centrale nationale. In afara de aceasta, Comitetului Director ii pot fi delegate anumite competente prin decizia Consiliului Guvernatorilor.


In masura in care se considera ca acest lucru este posibil si pertinent, si fara a aduce atingere prezentului articol, BCE recurge la bancile centrale nationale pentru executarea operatiunilor care tin de misiunile SEBC.


12.2. Comitetul Director raspunde de pregatirea reuniunilor Consiliului Guvernatorilor.


12.3. Consiliul Guvernatorilor adopta un regulament intern prin care stabileste organizarea interna a BCE si a organelor sale de decizie.


12.4. Functiile consultative mentionate la articolul 4 sunt exercitate de Consiliul Guvernatorilor.


12.5. Consiliul Guvernatorilor ia deciziile mentionate la articolul 6.


Articolul 13Presedintele13.1. Presedintele sau, in absenta acestuia, vicepresedintele, prezideaza Consiliul Guvernatorilor si Comitetul Director al BCE.


13.2. Fara a aduce atingere articolului 39, presedintele sau persoana pe care acesta o desemneaza in acest scop reprezinta BCE in exterior.


Articolul 14Bancile centrale nationale14.1. In conformitate cu articolul 108 din tratat, fiecare stat membru asigura compatibilitatea legislatiei sale interne, inclusiv a statutului bancii sale centrale nationale, cu tratatul si cu prezentul statut, si aceasta pana la data infiintarii SEBC cel tarziu.


14.2. Statutul bancilor centrale nationale prevede in special ca durata mandatului de guvernator al unei banci centrale nationale nu este mai mica de cinci ani.


Un guvernator poate fi destituit din functie numai in cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau in care a comis o greseala grava. O actiune impotriva deciziei luate in aceasta privinta poate fi introdusa la Curtea de Justitie de guvernatorul respectiv sau de Consiliul Guvernatorilor, pe motive de incalcarea tratatului sau a oricarei norme de drept privind aplicarea acestuia. Aceste actiuni trebuie formulate intr-un termen de doua luni, dupa caz, fie de la publicarea actului, fie de la notificarea sa reclamantului fie, in lipsa acesteia, din ziua in care reclamantul a luat cunostinta de act.


14.3. Bancile centrale nationale fac parte integranta din SEBC si actioneaza in conformitate cu orientarile si instructiunile BCE. Consiliul Guvernatorilor ia masurile necesare pentru a asigura respectarea orientarilor si instructiunilor BCE, si solicita sa-i fie furnizate toate informatiile necesare.


14.4. Bancile centrale nationale pot indeplini si alte functii in afara celor mentionate de prezentul statut, in afara de cazul in care Consiliul Guvernatorilor decide, cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate, ca aceste functii interfereaza cu obiectivele si sarcinile SEBC. Aceste functii pe care bancile centrale nationale le exercita pe propria raspundere si pe propriul risc nu sunt considerate ca facand parte din functiile SEBC.


Articolul 15Obligatia de raportare15.1. BCE intocmeste si publica rapoarte asupra activitatii SEBC cel putin o data pe trimestru.


15.2. O situatie financiara consolidata a SEBC se publica in fiecare saptamana.


15.3. In conformitate cu articolul 109b alineatul (3) din tratat, BCE prezinta Parlamentului European, Consiliului si Comisiei, precum si Consiliului European un raport anual privind activitatile SEBC si politica monetara din anul precedent si din anul in curs.


15.4. Rapoartele si situatiile mentionate de prezentul articol se pun la dispozitia persoanelor interesate in mod gratuit.


Articolul 16BancnoteIn conformitate cu articolul 105a alineatul (1) din tratat, Consiliul Guvernatorilor este singurul imputernicit sa autorizeze emisiunea de bancnote in cadrul Comunitatii. BCE si bancile centrale nationale pot emite asemenea bancnote. Bancnotele emise de BCE si de bancile centrale nationale sunt singurele care au curs legal in interiorul Comunitatii.


BCE respecta, pe cat posibil, practicile existente in ceea ce priveste emisiunea si aspectul bancnotelor.


Capitolul IV


Functii monetare si operatiuni ale SEBC
Articolul 17Conturi la BCE si la bancile centrale nationalePentru a-si efectua operatiunile, BCE si bancile centrale nationale pot deschide conturi la institutiile de credit, organismele publice si la alti participanti la piata si pot accepta active drept garantie, inclusiv titluri in cont curent.


Articolul 18Operatiuni de open market si de credit18.1. Pentru a atinge obiectivele SEBC si a-si indeplini misiunile, BCE si bancile centrale nationale pot:


- sa intervina pe pietele de capital, fie prin cumparare si vanzare ferma (la vedere si la termen) sau contracte la termen la curs fix, fie luand sau dand cu imprumut creante si titluri negociabile exprimate in monede comunitare sau necomunitare, precum si metale pretioase;


- sa efectueze operatiuni de creditare impreuna cu institutii de credit si cu alti participanti la piata, pe baza unei garantii corespunzatoare pentru imprumuturi.


18.2. BCE stabileste principiile generale ale operatiunilor de open market si de credit efectuate de ea insasi sau de bancile centrale nationale, inclusiv cele privind comunicarea conditiilor in care acestea sunt dispuse sa practice aceste operatiuni.


Articolul 19Rezerve obligatorii19.1. Sub rezerva articolului 2, BCE este imputernicita sa impuna institutiilor de credit stabilite in statele membre constituirea de rezerve obligatorii la BCE si la bancile centrale nationale, in conformitate cu obiectivele din domeniul politicii monetare. Metodele de calcul si stabilirea sumei necesare pot fi stabilite de Consiliul Guvernatorilor. Orice incalcare constatata in aceasta privinta da BCE dreptul sa perceapa dobanzi penalizatoare sau sa impuna alte sanctiuni cu efect asemanator.


19.2. In vederea aplicarii prezentului articol, Consiliul defineste, in conformitate cu procedura mentionata la articolul 42, baza de calcul a rezervelor minime obligatorii si raportul maxim autorizat intre aceste rezerve si baza lor de calcul, precum si sanctiunile corespunzatoare in caz de nerespectare.


Articolul 20Alte instrumente de control monetarConsiliul Guvernatorilor poate hotari, cu majoritate de doua treimi din voturile exprimate, sa recurga la alte metode operationale de control monetar pe care le va considera oportune, sub rezerva articolului 2.


In cazul in care aceste metode implica obligatii pentru terti, Consiliul stabileste intinderea lor, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 42.


Articolul 21Operatiuni cu organismele publice


21.1. In conformitate cu articolul 104 din tratat, se interzice BCE si bancilor centrale nationale sa acorde credite fara acoperire sau orice alt tip de credit institutiilor sau organelor Comunitatii, administratiilor centrale, autoritatilor regionale sau locale, celorlalte autoritati publice, celorlalte organisme sau intreprinderi publice din statele membre; se interzice de asemenea achizitionarea, direct de la ele, a instrumentelor datoriei lor, de BCE sau de bancile centrale nationale.


21.2. BCE si bancile centrale nationale pot actiona in calitate de agenti fiscali pentru institutiile mentionate la articolul 21.1.


21.3. Prezentul articol nu se aplica institutiilor publice de credit care, in cadrul punerii la dispozitie de lichiditati de bancile centrale, beneficiaza, din partea bancilor centrale nationale si a BCE, de acelasi tratament ca si institutiile private de credit.


Articolul 22Sisteme de compensare si de plati


BCE si bancile centrale nationale pot acorda facilitati, iar BCE poate adopta reglementari in vederea asigurarii eficacitatii si soliditatii sistemelor de compensare si de plati in cadrul Comunitatii si in raporturile cu tarile terte.


Articolul 23Operatiuni externe


BCE si bancile centrale nationale pot:


- sa stabileasca relatii cu bancile centrale si institutiile financiare din tarile terte si, in cazul in care este necesar, cu organizatiile internationale;


- sa dobandeasca si sa vanda, la vedere sau la termen, orice tip de active valutare si de metale pretioase. Termenul "active valutare" include titlurile si toate celelalte active exprimate in moneda oricarei tari sau in unitati de cont, indiferent de forma in care sunt detinute;


- sa detina si sa administreze activele mentionate de prezentul articol;


- sa efectueze toate tipurile de operatiuni bancare cu tarile terte si cu organizatiile internationale, inclusiv operatiuni de acordare si primire de imprumuturi.


Articolul 24Alte operatiuniIn afara operatiunilor care rezulta din misiunile lor, BCE si bancile centrale nationale pot efectua operatiuni pentru infrastructura lor administrativa sau in beneficiul personalului lor.


Capitolul V


Controlul prudential
Articolul 25Controlul prudential25.1. BCE este imputernicita sa dea avize si sa fie consultata de Consiliu, de Comisie si de autoritatile competente din statele membre, referitor la intinderea si aplicarea legislatiei comunitare privind controlul prudential al institutiilor de credit si stabilitatea sistemului financiar.


25.2. In conformitate cu deciziile luate de Consiliu in temeiul articolului 105 alineatul (6) din tratat, BCE poate indeplini misiuni specifice in legatura cu politicile in materie de control prudential al institutiilor de credit si al altor institutii financiare, cu exceptia intreprinderilor de asigurari.


Capitolul VI


Dispozitii financiare ale SEBC
Articolul 26Conturi financiare26.1. Exercitiul financiar al BCE si al bancilor centrale nationale incepe in prima zi a lunii ianuarie si se incheie in ultima zi a lunii decembrie.


26.2. Conturile anuale ale BCE sunt intocmite de Comitetul Director in conformitate cu principiile stabilite de Consiliul Guvernatorilor. Conturile se aproba de Consiliul Guvernatorilor si apoi se publica.


26.3. In scopuri de analiza si administrare, Comitetul Director intocmeste un bilant consolidat al SEBC, cuprinzand activele si pasivele bancilor centrale nationale care fac parte din SEBC.


26.4. In vederea aplicarii prezentului articol, Consiliul Guvernatorilor adopta regulile necesare standardizarii procedurilor contabile si de informare cu privire la operatiunile bancilor centrale nationale.


Articolul 27Audit27.1. Conturile BCE si ale bancilor centrale nationale sunt verificate de auditori externi independenti, desemnati la recomandarea Consiliului Guvernatorilor si agreati de Consiliu. Auditorii au puteri depline pentru a examina toate registrele si conturile BCE si ale bancilor centrale nationale, si pentru a obtine toate informatiile privind operatiunile lor.


27.2. Dispozitiile articolului 188c din tratat se aplica numai cu privire la examinarea eficientei administrarii BCE.


Articolul 28Capitalul BCE28.1. Capitalul BCE, care devine operational de la infiintarea acesteia, se ridica la 5 miliarde ECU. Capitalul poate fi majorat, daca este cazul, prin decizia Consiliului Guvernatorilor hotarand cu majoritatea calificata mentionata la articolul 10.3., in limitele si conditiile stabilite de Consiliu in conformitate cu procedura mentionata la articolul 42.


28.2. Bancile centrale nationale sunt singurele autorizate sa subscrie si sa detina capital la BCE. Subscrierea capitalului se realizeaza potrivit grilei de repartitie stabilite in conformitate cu articolul 29.


28.3. Consiliul Guvernatorilor, hotarand cu majoritatea calificata mentionata la articolul 10.3., stabileste cuantumul exigibil si modalitatile de varsare a capitalului.


28.4. Sub rezerva articolului 28.5., partile bancilor centrale nationale din capitalul subscris la BCE nu pot fi cedate, gajate sau puse sub sechestru.


28.5. In cazul in care grila de repartitie mentionata la articolul 29 este modificata, bancile centrale nationale transfera intre ele partile din capital corespunzatoare, astfel incat repartitia acestor parti sa corespunda noii grile. Consiliul Guvernatorilor stabileste modalitatile acestor transferuri.


Articolul 29Grila de repartitie pentru subscrierea capitalului29.1. Grila de repartitie pentru subscrierea la capitalul BCE se stabileste o data cu infiintarea SEBC si a BCE in conformitate cu procedura mentionata la articolul 109l alineatul (1) din tratat. In aceasta grila, fiecarei banci centrale nationale i se atribuie o pondere care este egala cu suma a:


- 50 % din cota pe care statul membru respectiv o detine in cadrul populatiei Comunitatii in penultimul an dinaintea infiintarii SEBC ;


- 50 % din cota pe care statul membru respectiv o detine din produsul intern brut al Comunitatii la preturile pietei, asa cum a fost constatata in perioada celor cinci ani care au precedat penultimul an dinaintea infiintarii SEBC;


Procentajele se rotunjesc la cel mai apropiat multiplu de 0,05 procente.


29.2. Datele statistice necesare aplicarii prezentului articol se stabilesc de Comisie dupa regulile adoptate de Consiliu, in conformitate cu procedura mentionata la articolul 42.


29.3. Ponderile atribuite bancilor centrale nationale se adapteaza la fiecare cinci ani dupa infiintarea SEBC, prin analogie cu dispozitiile articolului 29.1. Grila adaptata produce efecte din prima zi a anului urmator.


29.4. Consiliul Guvernatorilor ia toate celelalte masuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.


Articolul 30Transferul activelor valutare la BCE30.1. Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 28, bancile centrale nationale pun la dispozitia BCE active valutare, altele decat monedele statelor membre, ECU, pozitii de rezerva la FMI si DST (drepturi speciale de tragere), pana la echivalentul valorii de 50 de miliarde ECU. Consiliul Guvernatorilor decide asupra partii care poate fi solicitata de BCE dupa constituirea acesteia, precum si asupra sumelor solicitate ulterior. BCE este pe deplin indreptatita sa detina si sa administreze activele care i-au fost transferate si sa le utilizeze in scopurile prevazute de prezentul statut.


30.2. Contributia fiecarei banci centrale nationale se stabileste proportional cu partea sa din capitalul subscris la BCE.


30.3. Fiecare banca centrala nationala primeste de la BCE o creanta echivalenta cu contributia sa. Consiliul Guvernatorilor stabileste categoria de unitati si remunerarea acestor creante.


30.4. BCE poate solicita active suplimentare, in conformitate cu articolul 30.2., dincolo de limita stabilita de articolul 30.1., in limitele si potrivit conditiilor stabilite de Consiliu in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 42.


30.5. BCE poate detine si administra pozitii de rezerva la FMI, precum si DST, precum si sa accepte punerea in comun a acestor active.


30.6. Consiliul Guvernatorilor ia toate celelalte masuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.


Articolul 31Active valutare detinute de bancile centrale nationale31.1. Bancile centrale nationale sunt autorizate sa efectueze operatiunile legate de indeplinirea obligatiilor lor fata de organizatiile internationale in conformitate cu articolul 23.


31.2. Toate celelalte operatiuni cu activele valutare care raman la bancile centrale nationale dupa transferurile mentionate la articolul 30 si tranzactiile efectuate de statele membre cu fondurile lor de rulment in valuta, dincolo de o anumita limita care ramane de stabilit in cadrul articolului 31.3., se supun autorizarii BCE, pentru a asigura coerenta cu politica ratei de schimb si politica monetara a Comunitatii.


31.3. Consiliul Guvernatorilor stabileste orientari cu scopul de a facilita aceste operatiuni.


Articolul 32Repartizarea veniturilor monetare ale bancilor centrale nationale32.1. Venitul obtinut de bancile centrale nationale in indeplinirea misiunilor de politica monetara ale SEBC, denumit in continuare "venit monetar", este repartizat la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar in conformitate cu prezentul articol.


32.2. Sub rezerva articolului 32.3., nivelul venitului monetar al fiecarei banci centrale nationale este egal cu venitul anual pe care aceasta il obtine din activele detinute in contrapartida cu masa monetara aflata in circulatie si din depozitele constituite de institutiile de credit. Aceste active sunt identificate de bancile centrale nationale in conformitate cu orientarile generale stabilite de Consiliul Guvernatorilor.


32.3. In cazul in care, dupa inceperea celei de-a treia etape, Consiliul Guvernatorilor considera ca structurile bilantului bancilor centrale nationale nu permit aplicarea articolului 32.2, acesta poate decide, cu majoritate calificata, ca venitul monetar trebuie sa fie calculat, prin derogare de la articolul 32.2., dupa o alta metoda in cursul unei perioade de cel mult cinci ani.


32.4. Din cuantumul venitului monetar al fiecarei banci centrale nationale se scad toate cheltuielile cu dobanzile platite de aceasta banca centrala pentru depozitele constituite de institutiile de credit in conformitate cu articolul 19.


Consiliul Guvernatorilor poate decide sa ramburseze bancilor centrale nationale cheltuielile efectuate cu ocazia emisiunilor de moneda sau, in cazul unor situatii exceptionale, pentru pierderile speciale aferente operatiunilor de politica monetara realizate in contul SEBC. Rambursarea ia forma pe care Consiliul Guvernatorilor o considera corespunzatoare; aceste sume vor putea fi compensate cu venitul monetar al bancilor centrale nationale.


32.5. Suma veniturilor monetare ale bancilor centrale nationale este repartizata intre ele proportional cu partile varsate la capitalul BCE, sub rezerva oricarei alte decizii luate de Consiliul Guvernatorilor in conformitate cu articolul 33.2.


32.6. Compensarea si decontarea soldurilor care provin din repartitia venitului monetar se efectueaza de BCE in conformitate cu orientarile stabilite de Consiliul Guvernatorilor.


32.7. Consiliul Guvernatorilor adopta toate celelalte masuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.


Articolul 33Repartizarea profiturilor si pierderilor nete ale BCE33.1. Profitul net al BCE se transfera in urmatoarea ordine:


(a) o suma care urmeaza a fi stabilita de Consiliul Guvernatorilor si care nu poate depasi 20% din profitul net, este transferata fondului general de rezerva in limita a 100 % din capital;


(b) beneficiul net ramas se distribuie detinatorilor partilor BCE, proportional cu partile varsate.


33.2. In cazul in care BCE inregistreaza o pierdere, aceasta este acoperita din fondul general de rezerva al BCE si, in cazul in care este necesar, ca urmare a deciziei Consiliului Guvernatorilor, din veniturile monetare obtinute in cursul exercitiului financiar respectiv, proportional cu si pana la atingerea sumelor alocate bancilor centrale nationale in conformitate cu articolul 32.5.


Capitolul VII


Dispozitii generale
Articolul 34Acte juridice34.1. In conformitate cu articolul 108a din tratat, BCE:


- adopta regulamente, in masura necesara indeplinirii misiunilor stabilite in articolul 3.1. prima liniuta, in articolele 19.1., 22 sau 25.2. din Statutul SEBC, precum si in cazurile prevazute de actele Consiliului mentionate la articolul 42;


- ia deciziile necesare indeplinirii misiunilor incredintate SEBC in conformitate cu prezentul tratat si cu Statutul SEBC;


- emite recomandari si avize.


34.2. Regulamentul are un domeniu de aplicare general. Acesta este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.


Recomandarile si avizele nu au caracter obligatoriu.


Decizia este obligatorie in toate elementele sale pentru destinatarii pe care ii desemneaza.


Articolele 190, 191 si 192 din tratat se aplica regulamentelor si deciziilor adoptate de BCE.


BCE poate decide publicarea deciziilor, recomandarilor si avizelor sale.


34.3. In limitele si in conditiile stabilite de Consiliu, in conformitate cu procedura mentionata la articolul 42 din statut, BCE este imputernicita sa aplice intreprinderilor amenzi sau penalitati cu titlu cominatoriu, in cazul nerespectarii regulamentelor si deciziilor sale.


Articolul 35Controlul jurisdictional si probleme conexe35.1. Actele sau omisiunile BCE sunt supuse controlului si interpretarii Curtii de Justitie in cazurile si in conditiile prevazute de tratat. BCE poate actiona in justitie in cazurile si in conditiile prevazute de tratat.


35.2. Litigiile dintre BCE, pe de o parte, si creditorii sai, debitorii sai sau orice alta persoana, pe de alta parte, sunt solutionate de instantele nationale competente, in afara cazurilor in care a fost declarata competenta Curtea de Justitie.


35.3. BCE se supune regimului raspunderii mentionat la articolul 215 din tratat. Raspunderea bancilor centrale nationale se stabileste in conformitate cu dreptul intern corespunzator.


35.4. Curtea de Justitie este competenta sa hotarasca in temeiul unei clauze compromisorii continute intr-un contract de drept public sau de drept privat incheiat de BCE sau in contul acesteia.


35.5. Decizia BCE de a sesiza Curtea de Justitie se ia de Consiliul Guvernatorilor.


35.6. Curtea de Justitie este competenta sa hotarasca in privinta litigiilor privind indeplinirea de catre bancile centrale nationale a obligatiilor care le revin in conformitate cu prezentul statut. In cazul in careBCE considera ca una dintre bancile centrale nationale nu si-a indeplinit o obligatie care-i revine in conformitate cu prezentul statut, aceasta poate emite un aviz motivat in aceasta problema dupa ce a dat respectivei banci centrale nationale posibilitatea de a-si prezenta observatiile. In cazul in care banca centrala nationala respectiva nu se conformeaza acestui aviz in termenul stabilit de BCE, aceasta din urma poate sesiza Curtea de Justitie.


Articolul 36Personal36.1. Consiliul Guvernatorilor stabileste, la propunerea Comitetului Director, regimul care se aplica personalului BCE.


36.2. Curtea de Justitie este competenta sa judece orice litigiu dintre BCE si agentii sai, in limitele si conditiile mentionate de regimul care li se aplica.


Articolul 37SediuDecizia privind sediul BCE va fi luata, inainte de sfarsitul anului 1992, de comun acord, de guvernele statelor membre la nivelul sefilor de stat sau de guvern.


Articolul 38Secretul profesional38.1. Membrii organelor de decizie si ai personalului BCE si al bancilor centrale nationale sunt obligati, chiar si dupa incetarea functiilor lor, sa nu divulge informatiile care, prin natura lor, constituie secret profesional.


38.2. Persoanele care au acces la date supuse unei legislatii comunitare care impune obligatia pastrarii secretului se supun acestei legislatii.


Articolul 39Persoane cu drept de semnaturaBCE se angajeaza din punct de vedere juridic fata de terti prin presedinte sau doi membri ai Comitetului Director, ori prin semnatura a doi membri ai personalului sau, autorizati in mod corespunzator de presedinte sa semneze in numele BCE.


Articolul 40Privilegii si imunitatiBCE se bucura pe teritoriul statelor membre de privilegiile si imunitatile necesare indeplinirii misiunilor sale, in conditiile stabilite de Protocolul privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene anexat la tratatul de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii unice a Comunitatilor Europene.


Capitolul VIII


REVIZUIrea statutului si legislatia complementara
Articolul 41Procedura simplificata de revizuire41.1. In conformitate cu articolul 106 alineatul (5) din tratat, articolele 5.1., 5.2., 5.3., 17, 18, 19.1., 22, 23, 24, 26, 32.2., 32.3., 32.4. si 32.6., articolul 33.1. litera (a) si articolul 36 din prezentul statut pot fi revizuite de Consiliu, hotarand fie cu majoritate calificata la recomandarea BCE, dupa consultarea Comisiei, fie in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE. In ambele cazuri este necesar avizul conform al Parlamentului European.


41.2. Pentru ca BCE sa faca o recomandare in temeiul prezentului articol, este necesara decizia unanima a Consiliului Guvernatorilor.


Articolul 42Legislatia complementaraIn conformitate cu articolul 106 alineatul (6) din tratat, si imediat dupa decizia privind data de incepere a celei de-a treia etape, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, fie la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a BCE, fie la recomandarea BCE si dupa consultarea Parlamentului European si a Comisiei, adopta dispozitiile mentionate la articolele 4, 5.4., 19.2., 20, 28.1., 29.2., 30.4. si 34.3. din prezentul statut.


Capitolul IX


Dispozitii tranzitorii si alte dispozitii privind SEBC
Articolul 43Dispozitii generale43.1. Derogarea mentionata la articolul 109k alineatul (1) din tratat are ca efect faptul ca urmatoarele articole din prezentul statut nu confera nici un drept si nu impun nici o obligatie statului membru respectiv: 3, 6, 9.2., 12.1., 14.3., 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2., 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 si 52.


43.2. Bancile centrale ale statelor membre, care fac obiectul unei derogari, asa cum sunt definite in articolul 109k alineatul (1) din tratat, isi pastreaza competentele in domeniul politicii monetare, in conformitate cu dreptul intern.


43.3. In conformitate cu articolul 109k alineatul (4) din tratat, prin "state membre" se intelege statele membre care nu fac obiectul unei derogari de la articolele urmatoare din prezentul statut: 3, 11.2., 19, 34.2. si 50.


43.4. Prin "banci centrale nationale" se intelege bancile centrale ale statelor membre care nu fac obiectul unei derogari de la articolele urmatoare din prezentul statut: 9.2., 10.1., 10.3., 12.1., 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2. si 52.


43.5. In articolele 10.3. si 33. l., prin "actionari" se intelege bancile centrale ale statelor membre care nu fac obiectul unei derogari.


43.6. In articolele 10.3. si 30.2., prin "capital subscris" se intelege capitalul BCE subscris de bancile centrale ale statelor membre care nu fac obiectul unei derogari.


Articolul 44Misiuni tranzitorii ale BCEBCE indeplineste sarcinile IME care, datorita derogarilor privind unul sau mai multe state membre, trebuie sa fie executate si in etapa a treia.


BCE da avize in cursul perioadei de pregatire privind abrogarea derogarilor mentionate la articolul 109k din tratat.


Articolul 45Consiliul General al BCE45.1. Fara a aduce atingere articolului 106 alineatul (3) din tratat, Consiliul General se constituie ca cel de-al treilea organ de decizie al BCE.


45.2. Consiliul General este format din presedintele si vicepresedintele BCE, precum si din guvernatorii bancilor centrale nationale. Ceilalti membri ai Comitetului Director pot participa, fara drept de vot, la reuniunile Consiliului General.


45.3. Responsabilitatile Consiliului General sunt enumerate in mod exhaustiv in articolul 47 din prezentul statut.


Articolul 46Regulamentul de procedura al Consiliului general46.1. Presedintele sau, in absenta acestuia, vicepresedintele BCE prezideaza Consiliul General al BCE.


46.2. Presedintele Consiliului si un membru al Comisiei pot participa, fara drept de vot, la reuniunile Consiliului General.


46.3. Presedintele pregateste reuniunile Consiliului General.


46.4. Prin derogare de la articolul 12.3., Consiliul General isi adopta regulamentul de procedura.


46.5. Secretariatul Consiliului General este asigurat de BCE.


Articolul 47Responsabilitatile Consiliului General47.1. Consiliul General:


- indeplineste misiunile mentionate la articolul 44;


- contribuie la indeplinirea functiilor consultative mentionate la articolele 4 si 25.1.


47.2. Consiliul General contribuie la:


- culegerea informatiilor statistice mentionate la articolul 5;


- intocmirea rapoartelor de activitate ale BCE mentionate la articolul 15;


- stabilirea regulilor mentionate in articolul 26.4, necesare aplicarii articolului 26;


- luarea tuturor celorlalte masuri mentionate la articolul 29.4, necesare aplicarii articolului 29;


- stabilirea conditiilor de salarizare a personalului BCE, mentionate la articolul 36.


47.3. Consiliul General contribuie la pregatirile necesare pentru stabilirea irevocabila a ratelor de schimb ale monedelor statelor membre care fac obiectul unei derogari in raport cu monedele, sau cu moneda unica, a statelor membre care nu fac obiectul unei derogari, asa cum este prevazuta aceasta la articolul 109l alineatul (5) din tratat.


47.4. Consiliul General este informat de presedintele BCE cu privire la deciziile Consiliului Guvernatorilor.


Articolul 48Dispozitii tranzitorii privind capitalul BCEIn conformitate cu articolul 29.1, fiecarei banci centrale nationale i se atribuie o pondere in grila de repartitie pentru subscrierea la capitalul BCE. Prin derogare de la articolul 28.3, bancile centrale ale statelor membre care fac obiectul unei derogari nu varsa capitalul subscris, in afara cazului in care Consiliul General, hotarand cu o majoritate care reprezinta cel putin doua treimi din capitalul subscris la BCE si cel putin jumatate din actionari, decide ca un procent minim trebuie varsat cu titlu de participare la costurile functionarii BCE.


Articolul 49Plata amanata a capitalului, activelor si provizioanelor BCE49.1. Banca centrala a unui stat membru pentru care derogarea a luat sfarsit isi varsa partea subscrisa la capitalul BCE in aceleasi proportii ca si celelalte banci centrale ale statelor membre care nu fac obiectul unei derogari si transfera la BCE activele sale valutare, in conformitate cu articolul 30.1. Suma care trebuie transferata se stabileste inmultind valoarea in ECU, la cursul de schimb in vigoare, a activelor valutare susmentionate care au fost deja transferate la BCE, in conformitate cu articolul 30.1., cu raportul dintre numarul de parti subscrise de banca centrala nationala respectiva si numarul de parti deja varsate de celelalte banci centrale nationale.


49.2. In afara platii mentionate la articolul 49.1., banca centrala respectiva contribuie la rezervele BCE, la provizioanele echivalente unor rezerve si la suma care mai trebuie afectata rezervelor si provizioanelor, care corespunde soldului contului de profit si pierderi din 31 decembrie al anului anterior abrogarii derogarii. Suma care trebuie varsata se calculeaza inmultind volumul rezervelor, asa cum sunt ele definite mai sus si asa cum apar in bilantul aprobat al BCE, cu raportul dintre numarul partilor subscrise de banca centrala respectiva si numarul partilor deja varsate de celelalte banci centrale.


Articolul 50Numirea initiala a membrilor Comitetului DirectorLa infiintarea Comitetului Director al BCE, presedintele, vicepresedintele si ceilalti membri ai sai sunt numiti, de comun acord, de guvernele statelor membre la nivelul sefilor de stat sau de guvern, la recomandarea Consiliului si dupa consultarea Parlamentului European si a Consiliului IME. Presedintele Comitetului Director este numit pentru opt ani. Prin derogare de la articolul 11.2., vicepresedintele este numit pe o perioada de patru ani, iar ceilalti membri ai Comitetului Director pentru un mandat cu o durata cuprinsa intre cinci si opt ani. Nici un mandat nu poate fi reinnoit. Numarul de membri ai Comitetului Director poate fi mai mic decat cel mentionat la articolul 11.1., dar in nici un caz mai mic de patru.


Articolul 51Derogare de la articolul 3251.1. In cazul in care, dupa inceperea celei de-a treia etape, Consiliul Guvernatorilor decide ca aplicarea articolului 32 modifica in mod semnificativ pozitia relativa a bancilor centrale nationale in ceea ce priveste veniturile, totalul veniturilor care trebuie sa fie repartizate in conformitate cu articolul 32 se micsoreaza cu un procentaj uniform care nu poate depasi 60 % in cadrul primului exercitiu financiar care urmeaza inceputului celei de-a treia etape si care se va diminua cu cel putin 12 procente in cursul fiecaruia dintre exercitiile financiare urmatoare.


51.2. Articolul 51.1. se aplica in cursul a cel mult cinci exercitii financiare complete dupa inceputul celei de-a treia etape.


Articolul 52Schimbul bancnotelor exprimate in monede comunitareDupa stabilirea irevocabila a ratelor de schimb, Consiliul Guvernatorilor adopta masurile necesare pentru a asigura ca bancnotele exprimate in monedele pentru care a fost stabilit in mod irevocabil cursul de schimb sunt schimbate de bancile centrale nationale la paritatea respectiva.


Articolul 53Aplicabilitatea masurilor tranzitoriiArticolele 43-48 se aplica atat timp cat statele membre fac obiectul unei derogari.


PROTOCOL


privind Statutul Institutului Monetar EuropeanINALTELE PARTI CONTRACTANTE,


dorind sa stabileasca statutul Institutului Monetar European,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


Articolul 1Constituire si denumire1.1. Institutul Monetar European (IME) se infiinteaza in conformitate cu articolul 109f din tratat; acesta isi indeplineste functiile si isi desfasoara activitatile in conformitate cu dispozitiile tratatului si ale prezentului statut.


1.2. Membrii IME sunt bancile centrale ale statelor membre (bancile centrale nationale). In scopul aplicarii prezentului statut, Institutul Monetar Luxemburghez este considerat banca centrala a Luxemburgului.


1.3. In conformitate cu articolul 109f din tratat, Comitetul Guvernatorilor si Fondul European de Cooperare Monetara (FECOM) se dizolva. Toate activele si pasivele FECOM se transfera automat si integral IME.


Articolul 2ObiectiveIME contribuie la realizarea conditiilor necesare trecerii la cea de-a treia etapa a uniunii economice si monetare, in special prin:


- consolidarea coordonarii politicilor monetare pentru a asigura stabilitatea preturilor;


- efectuarea pregatirilor necesare pentru constituirea Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), pentru aplicarea unei politici monetare unice si pentru crearea unei monede unice, in cea de-a treia etapa;


- supravegherea dezvoltarii ECU.


Articolul 3Principii generale3.1. IME isi indeplineste sarcinile si functiile care ii sunt conferite prin tratat si prin prezentul statut, fara a aduce atingere responsabilitatii autoritatilor competente in ceea ce priveste conducerea politicii monetare din statele membre respective.


3.2. IME actioneaza in conformitate cu obiectivele si principiile enuntate in articolul 2 din Statutul SEBC.


Articolul 4Sarcini principale4.1. In conformitate cu articolul 109f alineatul (2) din tratat, IME:


- consolideaza cooperarea intre bancile centrale nationale;


- consolideaza coordonarea politicilor monetare ale statelor membre pentru a asigura stabilitatea preturilor;


- monitorizeaza functionarea Sistemului Monetar European (SME);


- efectueaza consultari asupra problemelor care sunt de competenta bancilor centrale nationale si care aduc atingere stabilitatii institutiilor si pietelor financiare;


- preia functiile FECOM; exercita, in special, functiile mentionate la articolul 6.1., 6.2. si 6.3.;


- faciliteaza utilizarea ECU si ii supravegheaza dezvoltarea, inclusiv buna functionare a sistemului de compensatii in ECU.


In afara de aceasta, IME:


- efectueaza periodic consultari privind orientarea politicilor monetare si utilizarea instrumentelor de politica monetara;


- este consultat, in mod normal, de autoritatile monetare nationale inainte ca acestea sa ia decizii privind orientarea politicii monetare in contextul cadrului comun al coordonarii ex ante.


4.2. Pana la 31 decembrie 1996 cel tarziu, IME precizeaza cadrul reglementar, organizatoric si logistic de care are nevoie SEBC pentru indeplinirea sarcinilor sale in cea de-a treia etapa, in conformitate cu principiul unei economii de piata deschise, in care concurenta este libera. Consiliul IME supune acest cadru deciziei Bancii Centrale Europene, la data constituirii ei.


In special, in conformitate cu articolul 109f alineatul (3) din tratat, IME:


- pregateste instrumentele si procedurile necesare aplicarii politicii monetare unice in cursul celei de-a treia etape;


- in cazul in care este necesar, incurajeaza armonizarea regulilor si practicilor privind culegerea datelor, elaborarea si difuzarea statisticilor din domeniul care este de competenta sa;


- elaboreaza regulile operatiunilor pe care trebuie sa le efectueze bancile centrale nationale in cadrul SEBC;


- incurajeaza eficienta platilor transfrontaliere;


- supervizeaza pregatirea tehnica a bancnotelor exprimate in ECU.


Articolul 5Functii consultative5.1. In conformitate cu articolul 109f alineatul (4) din tratat, IME poate formula avize sau recomandari privind orientarea generala a politicii monetare si a politicii ratei de schimb, precum si masurile aferente luate in fiecare stat membru. IME poate prezenta guvernelor si Consiliului avize sau recomandari privind politicile susceptibile sa aduca atingere situatiei monetare interne sau externe in Comunitate si, in special, functionarii SME.


5.2. Consiliul IME poate adresa, de asemenea, recomandari autoritatilor monetare din statele membre cu privire la realizarea politicii lor monetare.


5.3. In conformitate cu articolul 109f alineatul (6) din tratat, IME este consultat de Consiliu cu privire la orice act comunitar propus in domeniul care este de competenta sa.


In limitele si in conditiile stabilite de Consiliu, care hotaraste cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a IME, acesta din urma este consultat de autoritatile statelor membre in legatura cu orice proiect de reglementare din domeniul sau de competenta, in special in ceea ce priveste articolul 4.2.


5.4. In conformitate cu articolul 109f alineatul (5) din tratat, IME poate decide publicarea avizelor si recomandarilor sale.


Articolul 6Functii operationale si tehnice6.1. IME:


- asigura multilateralizarea soldurilor care rezulta din interventiile bancilor centrale nationale asupra monedelor comunitare si multilateralizarea platilor intracomunitare;


- administreaza mecanismul de finantare pe termen foarte scurt prevazut de acordul dintre bancile centrale ale statelor membre ale Comunitatii Economice Europene, care stabileste modalitatile de functionare a Sistemului Monetar European, denumit in continuare "acordul SME", din 13 martie 1979, si sistemul de sprijin monetar pe termen scurt, prevazut de acordul dintre bancile centrale ale statelor membre ale Comunitatii Economice Europene, din 9 februarie 1970, asa cum a fost modificat;


- asuma functiile mentionate la articolul 11 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1969/88 din 24 iunie 1988 privind introducerea unui mecanism unic de sprijin financiar pe termen mediu al balantelor de plati ale statelor membre.


6.2. IME poate primi rezerve monetare de la bancile centrale nationale si poate emite ECU in schimbul acestor active, in vederea aplicarii acordului SME. Aceste emisiuni ECU pot fi utilizate de IME si de bancile centrale nationale ca mijloc de plata, precum si pentru operatiunile dintre aceste banci si IME. IME ia masurile administrative necesare pentru punerea in aplicare a prezentului alineat.


6.3. IME poate acorda autoritatilor monetare din tari terte si institutiilor monetare internationale statutul de "terti detinatori" de ECU si poate stabili clauzele si conditiile privind dobandirea, detinerea sau utilizarea acestor ECU de alti detinatori.


6.4. IME este autorizat sa detina si sa administreze rezerve in valuta in calitate de agent al bancilor centrale nationale si la cererea acestora. Pierderile si profiturile aferente acestor rezerve se suporta de bancile centrale nationale care depun rezervele. IME indeplineste aceasta functie pe baza de contracte bilaterale, in conformitate cu regulile stabilite printr-o decizie a IME. Aceste reguli au scopul de a garanta ca operatiunile realizate cu aceste rezerve nu aduc atingere politicii monetare si politicii ratei de schimb duse de autoritatea monetara a unui stat membru si ca acestea respecta obiectivele IME si buna functionare a mecanismului de schimb al SME.


Articolul 7Alte sarcini7.1. IME prezinta Consiliului un raport anual privind stadiul pregatirilor pentru cea de-a treia etapa. Aceste rapoarte contin o evaluare a progreselor inregistrate pe calea realizarii convergentei in cadrul Comunitatii si se refera, in special, la adaptarea instrumentelor de politica monetara si la pregatirea masurilor necesare realizarii unei politici monetare unice in cursul celei de-a treia etape, precum si normele legale pe care trebuie sa le indeplineasca bancile centrale nationale pentru a fi parte integranta a SEBC.


7.2. In conformitate cu deciziile Consiliului mentionate la articolul 109f alineatul (7) din tratat, IME poate indeplini si alte sarcini pentru pregatirea celei de-a treia etape.


Articolul 8IndependentaMembrii Consiliului IME, care sunt reprezentantii institutiilor lor, actioneaza pe propria raspundere in cadrul activitatii lor. In exercitarea competentelor si in indeplinirea misiunilor si a indatoririlor care i-au fost conferite prin tratat si prin prezentul statut, Consiliul IME nu poate solicita si nici accepta instructiuni din partea institutiilor sau organelor comunitare ori a guvernelor statelor membre. Institutiile si organele comunitare, precum si guvernele statelor membre se angajeaza sa respecte acest principiu si sa nu incerce sa influenteze Consiliul IME in indeplinirea sarcinilor sale.


Articolul 9Administrare9.1. In conformitate cu articolul 109f alineatul (1) din tratat, IME este condus si administrat de catre Consiliul IME.


9.2. Consiliul IME este format din presedinte si din guvernatorii bancilor centrale nationale, dintre care unul este vicepresedinte. In cazul in care un guvernator este impiedicat sa participe la o reuniune, acesta poate desemna un alt reprezentant al institutiei sale.


9.3. Presedintele este numit de comun acord de guvernele statelor membre, la nivelul sefilor de stat sau de guvern, la recomandarea Comitetului Guvernatorilor sau a Consiliului IME, dupa caz, si dupa consultarea Parlamentului European si a Consiliului. Presedintele este ales dintre persoanele a caror autoritate si experienta profesionala in domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute. Presedintele IME trebuie sa fie resortisant al unui stat membru. Consiliul IME numeste un vicepresedinte. Presedintele si vicepresedintele sunt numiti pentru o perioada de trei ani.


9.4. Presedintele isi exercita functia cu norma intreaga. In afara cazului in care a obtinut in mod exceptional o dispensa din partea Consiliului IME, acesta se angajeaza sa nu desfasoare nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu.


9.5. Presedintele:


- pregateste si prezideaza reuniunile Consiliului IME;


- fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 22, prezinta in exterior punctul de vedere al IME;


- este raspunzator de administrarea curenta a IME.


In absenta presedintelui, functiile acestuia sunt exercitate de vicepresedinte.


9.6. Conditiile de salarizare a presedintelui, in special retributia, pensia si alte avantaje privind securitatea sociala fac obiectul unui contract incheiat cu IME si se stabilesc de Consiliul IME la propunerea unui comitet format din trei membri numiti de Comitetul Guvernatorilor sau, daca este cazul, de Consiliul IME si din trei membri numiti de Consiliu. Presedintele nu are drept de vot in ceea ce priveste problemele reglementate in prezentul alineat.


9.7. In cazul in care presedintele nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau in care a comis o greseala grava, Curtea de Justitie il poate demite, la cererea Consiliului IME.


9.8. Consiliul IME adopta regulamentul de procedura al IME.


Articolul 10Reuniunile Consiliului IME si procedurile de votare10.1. Consiliul IME se intruneste cel putin de zece ori pe an. Reuniunile sale sunt confidentiale. Consiliul IME, hotarand in unanimitate, poate decide sa faca public rezultatul deliberarilor sale.


10.2. Fiecare membru al Consiliului IME sau reprezentantul sau dispune de un vot.


10.3. In afara de cazul in care exista o dispozitie contrara in prezentul statut, Consiliul IME ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor sai.


10.4. Deciziile care trebuie luate in conformitate cu articolele 4.2., 5.4., 6.2. si 6.3. necesita unanimitatea membrilor Consiliului IME.


Adoptarea avizelor si recomandarilor in conformitate cu articolele 5.1. si 5.2., adoptarea deciziilor in conformitate cu articolele 6.4., 16 si 23.6 si adoptarea directivelor in conformitate cu articolul 15.3. necesita o majoritate calificata de doua treimi din membrii Consiliului IME.


Articolul 11Cooperarea interinstitutionala si obligatia de raportare11.1. Presedintele Consiliului si un membru al Comisiei pot participa la reuniunile Consiliului IME, fara a avea drept de vot.


11.2. Presedintele IME este invitat sa participe la reuniunile Consiliului in cazul in care acesta discuta probleme privind obiectivele si misiunile IME.


11.3. La o data stabilita prin regulamentul de procedura, IME elaboreaza un raport anual privind activitatile sale, precum si situatia monetara si financiara din Comunitate. Raportul anual, precum si conturile anuale ale IME sunt trimise Parlamentului European, Consiliului si Comisiei, precum si Consiliului European.


Presedintele IME poate fi audiat, la cererea Parlamentului European sau din proprie initiativa, de comisiile competente ale Parlamentului European.


11.4. Rapoartele publicate de IME se pun la dispozitia persoanelor interesate in mod gratuit.


Articolul 12Moneda utilizataOperatiunile IME se exprima in ECU.


Articolul 13SediuDecizia privind sediul IME va fi luata, inainte de sfarsitul anului 1992, de comun acord de guvernele statelor membre, la nivelul sefilor de stat sau de guvern.


Articolul 14Personalitate juridicaIME, avand personalitate juridica in conformitate cu articolul 109f alineatul (1) din tratat, se bucura in fiecare din statele membre de capacitatea juridica cea mai larga recunoscuta persoanelor juridice de legislatia interna; in special, acesta poate dobandi sau instraina bunuri mobile si imobile, precum si introduce o actiune in justitie.


Articolul 15Acte juridice15.1. In exercitarea functiilor sale si in conformitate cu conditiile mentionate de prezentul statut, IME:


- formuleaza avize,


- face recomandari,


- adopta directive si ia decizii adresate bancilor centrale nationale.


15.2. Avizele si recomandarile IME nu sunt obligatorii.


15.3. Consiliul IME poate adopta directive care stabilesc metodele de realizare a conditiilor necesare SEBC pentru indeplinirea sarcinilor sale in cea de-a treia etapa. Directivele IME nu sunt obligatorii; acestea sunt inaintate BCE pentru a lua o decizie.


15.4. Fara a aduce atingere articolului 3.1., o decizie a IME est obligatorie in toate elementele sale pentru destinatarii pe care ii desemneaza. Articolele 190 si 191 din tratat se aplica acestor decizii.


Articolul 16Resurse financiare16.1. IME este dotat cu resurse proprii. Valoarea acestora se stabileste de Consiliul IME, in vederea asigurarii venitului considerat necesar pentru acoperirea cheltuielilor administrative legate de indeplinirea sarcinilor si functiilor IME.


16.2. Resursele IME, stabilite in conformitate cu articolul 16.1., sunt constituite din contributiile bancilor centrale nationale in conformitate cu grila de repartitie mentionata la articolul 29.1. din Statutul SEBC si varsate la data constituirii IME. In acest scop, datele statistice utilizate pentru stabilirea grilei sunt furnizate de Comisie, in conformitate cu regulile adoptate de Consiliu, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, a Comitetului Guvernatorilor si a comitetului mentionat la articolul 109c din tratat.


16.3. Consiliul IME stabileste modalitatile de plata a contributiilor.


Articolul 17Conturi anuale si audit17.1. Exercitiul financiar al IME incepe in prima zi a lunii ianuarie si se incheie in ultima zi a lunii decembrie.


17.2. Consiliul IME adopta un buget anual inaintea inceperii fiecarui exercitiu financiar.


17.3. Conturile anuale sunt intocmite in conformitate cu principiile stabilite de Consiliul IME. Conturile anuale se aproba de Consiliul IME, iar dupa aceea se publica.


17.4. Conturile anuale sunt verificate de auditori externi independenti, agreati de Consiliul IME. Auditorii au putere deplina de a controla toate registrele si conturile IME si de a obtine toate informatiile privind operatiunile acestuia.


Dispozitiile articolului 188c din tratat se aplica numai pentru examinarea eficientei administrarii IME.


17.5. Orice excedent al IME este transferat in urmatoarea ordine:


(a) o suma care urmeaza a fi stabilita de Consiliul IME este transferata fondului general de rezerva al IME;


(b) soldul este distribuit bancilor centrale nationale potrivit grilei mentionate la articolul 16.2.


17.6. In cazul in care exercitiul financiar al IME se soldeaza cu o pierdere, aceasta se compenseaza din fondul general de rezerva al IME. Pierderile ramase se compenseaza prin contributiile bancilor centrale nationale in conformitate cu grila prevazuta la articolul 16.2.


Articolul 18Personal18.1. Consiliul IME stabileste regimul care se aplica personalului IME.


18.2. Curtea de Justitie este competenta sa solutioneze orice litigiu dintre IME si functionarii sai, in limitele si conditiile prevazute de regimul care li se aplica.


Articolul 19Control jurisdictional si probleme conexe19.1. Actele sau omisiunile IME sunt supuse controlului si interpretarii Curtii de Justitie in cazurile si in conditiile prevazute de tratat. IME poate actiona in justitie in cazurile si in conditiile prevazute de tratat.


19.2. Litigiile dintre IME, pe de o parte, si creditorii sai, debitorii sai sau orice alta persoana, pe de alta parte, sunt solutionate de instantele nationale competente, in afara cazurilor in care a fost declarata competenta Curtea de Justitie.


19.3. IME se supune regimului raspunderii mentionat la articolul 215 din tratat.


19.4. Curtea de Justitie este competenta sa hotarasca pe baza unei clauze compromisorii continute intr-un contract de drept public sau de drept privat incheiat de IME sau in contul acestuia.


19.5. Decizia IME de a sesiza Curtea de Justitie se ia de Consiliul IME.


Articolul 20Secretul profesional20.1. Membrii Consiliului IME si personalul acestei institutii sunt obligati, chiar si dupa incetarea functiilor lor, sa nu divulge informatiile care, prin natura lor, constituie secret profesional.


20.2. Persoanele care au acces la date supuse unei legislatii comunitare care impune obligatia pastrarii secretului se supun acestei legislatii.


Articolul 21Privilegii si imunitatiIME se bucura pe teritoriul statelor membre de privilegiile si imunitatile necesare indeplinirii misiunilor sale, in conditiile stabilite de Protocolul privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene anexat la Tratatul de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii unice ale Comunitatilor Europene.


Articolul 22Persoane cu drept de semnaturaIME se angajeaza din punct de vedere juridic fata de terti prin presedinte sau vicepresedinte, sau prin semnatura a doi membri ai personalului sau, autorizati in mod corespunzator de presedinte sa semneze in numele IME.


Articolul 23Lichidarea IME23.1. In conformitate cu articolul 109l din tratat, IME este lichidat in momentul infiintarii BCE. Toate activele si pasivele IME sunt automat transferate catre BCE. Aceasta lichideaza IME in conformitate cu prezentul articol. Lichidarea este incheiata la inceputul celei de-a treia etape.


23.2. Mecanismul crearii ECU in contrapartida cu aur si dolari SUA, asa cum se mentioneaza in articolul 17 din acordul SME, se abroga din prima zi a celei de-a treia etape, in conformitate cu articolul 20 din acordul respectiv.


23.3. Toate creantele si debitele care rezulta din mecanismul de finantare pe termen foarte scurt si din mecanismul de sprijin monetar pe termen scurt se regularizeaza pana in prima zi a celei de-a treia etape, in cadrul acordurilor mentionate la articolul 6.1.


23.4. Toate activele ramase de la IME sunt lichidate si toate debitele neachitate de aceasta institutie sunt platite.


23.5. Produsul lichidarii descrise la articolul 23.4. este distribuit bancilor centrale nationale in conformitate cu grila mentionata la articolul 16.2.


23.6. Consiliul IME poate lua masurile necesare pentru aplicarea articolului 23.4. si 23.5.


23.7. O data cu infiintarea BCE, presedintele IME demisioneaza.


PROTOCOL


privind procedura aplicabila deficitelor excesive
INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


dorind sa stabileasca modalitatile procedurale privind deficitele excesive mentionate la articolul 104c din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


Articolul 1Valorile de referinta mentionate la articolul 104c alineatul (2) din tratat sunt urmatoarele:


- 3 % pentru raportul dintre deficitul public prevazut sau realizat si produsul intern brut la preturile pietei;


- 60% pentru raportul dintre datoria publica si produsul intern brut la preturile pietei.


Articolul 2In articolul 104c din tratat si in prezentul protocol:


- prin "public" se intelege: ceea ce se refera la administratia publica, adica administratiile centrale, autoritatile regionale sau locale si fondurile de securitate sociala, cu exceptia operatiunilor comerciale, asa cum sunt acestea definite in Sistemul european al conturilor economice integrate;


- prin "deficit" se intelege : necesarul net de finantare, asa cum este el definit in Sistemul european al conturilor economice integrate;


- prin "investitie" se intelege : formarea bruta de capital fix, asa cum este ea definita in Sistemul european al conturilor economice integrate;


- prin "datorie" se intelege : totalul datoriilor brute, la valoarea lor nominala, la sfarsitul anului si consolidate in cadrul sectoarelor administratiei publice, asa cum este el definit la prima liniuta.


Articolul 3Pentru a asigura eficacitatea procedurii privind deficitele excesive, in conformitate cu aceasta procedura guvernele statelor membre sunt raspunzatoare pentru deficitele administratiei publice, asa cum a fost ea definita in articolul 2 prima liniuta. Statele membre vegheaza ca procedurile nationale din domeniul bugetar sa le permita sa-si indeplineasca obligatiile care le revin in aceasta privinta in temeiul tratatului. Statele membre adreseaza Comisiei notificari prompte si periodice privind deficitele lor prevazute si realizate, precum si nivelul datoriilor lor.


Articolul 4Datele statistice utilizate pentru aplicarea prezentului protocol sunt furnizate de Comisie.


Protocol


privind criteriile de convergenta mentionate la articolul 109j din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


dorind sa stabileasca normele de aplicare a criteriilor de convergenta care trebuie sa orienteze Comunitatea in deciziile pe care aceasta este obligata sa le ia cu ocazia trecerii la cea de-a treia etapa a uniunii economice si monetare mentionate la articolul 109j alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


Articolul 1Criteriul stabilitatii preturilor, mentionat la articolul 109j alineatul (1) prima liniuta din tratat inseamna ca un stat membru are o stabilitate durabila a nivelului preturilor si o rata medie a inflatiei, in cursul unei perioade de un an inaintea examinarii, care nu poate depasi cu mai mult de 1,5 % rata inflatiei a cel mult trei state membre care au inregistrat cele mai bune rezultate in domeniul stabilitatii preturilor. Inflatia se calculeaza cu ajutorul indicelui preturilor de consum pe o baza comparabila, tinand seama de diferentele dintre definitiile nationale.


Articolul 2Criteriul situatiei finantelor publice, mentionat la articolul 109j alineatul 1 a doua liniuta din tratat inseamna ca, in momentul examinarii, un stat membru nu face obiectul unei decizii a Consiliului mentionata la articolul 104c alineatul 6 din tratat, privind existenta unui deficit excesiv in statul membru respectiv.


Articolul 3Criteriul de participare la mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European, mentionat la articolul 109j alineatul (1) a treia liniuta din tratat, inseamna ca un stat membru a respectat marjele normale de fluctuatie prevazute de mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European, fara sa cunoasca tensiuni grave cel putin pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea examinarii. In special, statul membru nu a devalorizat din proprie initiativa rata de schimb centrala bilaterala a monedei sale fata de moneda unui alt stat membru in aceeasi perioada.


Articolul 4Criteriul de convergenta al ratelor dobanzilor mentionat la articolul 109j alineatul (1) a patra liniuta din tratat, in cursul unei perioade de un an inaintea examinarii, inseamna ca un stat membru a avut o rata a dobanzii nominala medie pe termen lung care nu poate depasi cu mai mult de 2 % pe aceea a cel mult trei state membre care au inregistrat cele mai bune rezultate in domeniul stabilitatii preturilor. Ratele dobanzilor sunt calculate pe baza obligatiunilor de stat pe termen lung sau a unor titluri comparabile, tinand seama de diferentele dintre definitiile nationale.


Articolul 5Datele statistice utilizate pentru aplicarea prezentului protocol sunt furnizate de Comisie.


Articolul 6Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, a IME sau a BCE, dupa caz, precum si a comitetului mentionat la articolul 109c din tratat, adopta dispozitiile corespunzatoare pentru a preciza in detaliu criteriile de convergenta mentionate la articolul 109j din tratat, care vor inlocui atunci prezentul protocol.


__________


PROTOCOL


de modificare a Protocolului privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor EuropeneINALTELE PARTI CONTRACTANTE,


INTRUCAT in conformitate cu articolul 40 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene si cu articolul 21 din Statutul Institutului Monetar European, Banca Centrala Europeana si Institutul Monetar European se bucura, pe teritoriul statelor membre, de privilegii si imunitati in masura necesara indeplinirii misiunilor lor,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


Articolul unicProtocolul privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, anexat la Tratatul de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii unice a Comunitatilor Europene, se completeaza cu urmatoarele dispozitii:


- Articolul 23


Prezentul protocol se aplica si Bancii Centrale Europene, membrilor organelor sale si personalului sau, fara a aduce atingere dispozitiilor Protocolului privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene.


In afara de aceasta, Banca Centrala Europeana este exonerata de orice impunere fiscala si parafiscala cu ocazia majorarilor sale de capital, precum si a diferitelor formalitati pe care aceste operatii le-ar putea implica in statul in care isi are sediul. Activitatea Bancii si a organelor sale, desfasurandu-se in conditiile prevazute de Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, nu face obiectul aplicarii impozitului pe cifra de afaceri.


Dispozitiile de mai sus se aplica si Institutului Monetar European. Dizolvarea si lichidarea sa sunt scutite de orice impunere."


_________


Protocol


privind Danemarca


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


dorind sa reglementeze anumite probleme speciale care privesc Danemarca,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


Dispozitiile articolului 14 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale nu aduc atingere dreptului Bancii Nationale a Danemarcei de a-si indeplini sarcinile pe care si le asuma in prezent cu privire la teritoriile Regatului Danemarcei care nu fac parte din Comunitate.


_________


Protocol


privind Portugalia


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


dorind sa reglementeze anumite probleme speciale care privesc Portugalia,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


(1) Portugalia este autorizata sa mentina facilitatea acordata regiunilor autonome Azore si Madeira de a beneficia de credite fara dobanda de la Banco de Portugal in conformitate cu conditiile stabilite de legea portugheza in vigoare.


(2) Portugalia se angajeaza sa faca totul pentru a pune capat intr-un termen cat mai scurt regimului mentionat anterior.


_________


Protocol


privind trecerea la cea de-a treia etapa a uniunii economice si monetare


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


Afirma ca semnarea noilor dispozitii ale tratatului privind uniunea economica si monetara confera evolutiei Comunitatii spre cea de-a treia etapa a uniunii economice si monetare un caracter ireversibil.


In consecinta, toate statele membre, fie ca indeplinesc sau nu conditiile necesare adoptarii unei monede unice, respecta vointa Comunitatii de a intra cat mai repede in cea de-a treia etapa; de aceea, nici un stat membru nu va impiedica intrarea in cea de-a treia etapa.


In cazul in care la sfarsitul anului 1997 nu a fost stabilita data inceperii celei de-a treia etape, statele membre respective, institutiile Comunitatii si celelalte organisme implicate efectueaza cu atentia cuvenita toate lucrarile pregatitoare in cursul anului 1998, pentru a permite Comunitatii sa intre irevocabil in cea de-a treia etapa la l ianuarie 1999 si pentru a permite BCE si SEBC sa inceapa sa-si exercite pe deplin functiile de la aceasta data.


Prezentul protocol este anexat la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.


_________

Protocol


privind unele dispozitii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


recunoscand ca Regatul Unit nu este obligat si nu s-a angajat sa treaca la cea de-a treia etapa a uniunii economice si monetare, fara o decizie speciala in acest sens a guvernului si a parlamentului sau;


luand act de faptul ca guvernul Regatului Unit are obiceiul sa-si finanteze imprumuturile prin vanzarea de titluri de credit catre sectorul privat;


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


(1) Regatul Unit adreseaza Consiliului o notificare in cazul in care are intentia sa treaca la cea de-a treia etapa, inainte ca Consiliul sa fi procedat la evaluarea mentionata la articolul 109j alineatul (2) din tratat.


Regatul Unit nu este obligat sa treaca la cea de-a treia etapa, in afara cazului in care adreseaza Consiliului o notificare privind intentia sa de a face acest lucru.


In cazul in care nu se stabileste nici o data pentru inceputul celei de-a treia etape in conformitate cu articolul 109j alineatul (3) din tratat, Regatul Unit poate notifica intentia sa de a trece la cea de-a treia etapa inainte de l ianuarie 1998.


(2) Punctele 3 - 9 se aplica in cazul in care Regatul Unit adreseaza Consiliului o notificare potrivit careia nu are intentia sa treaca la cea de-a treia etapa.


(3) Regatul Unit nu este inclus in majoritatea statelor membre care indeplinesc conditiile necesare mentionate la articolul 109j alineatul (2) a doua liniuta si alineatul (3) prima liniuta din tratat.


(4) Regatul Unit isi pastreaza competentele in domeniul politicii monetare in conformitate cu dreptul intern.


(5) Articolul 3a alineatul (2), articolul 104c alineatele (1), (9) si (11), articolul 105 alineatele (1) - (5), articolul 105a, articolul 107, 108, 108a si 109, articolul 109a alineatele (1) si (2) litera (b) si articolul 109l alineatele (4) si (5) din tratat nu se aplica Regatului Unit. In aceste dispozitii, referirile la Comunitate si la statele membre nu includ Regatul Unit, iar referirile la bancile centrale nationale nu includ Banca Angliei.


(6) Articolul 109e alineatul (4) si articolele 109h si 109i din tratat continua sa se aplice Regatului Unit. Articolul 109c alineatul (4) si articolul 109m se aplica Regatului Unit ca si cum acesta ar face obiectul unei derogari.


(7) Drepturile de vot ale Regatului Unit se suspenda pentru actele Consiliului mentionate la articolele enumerate la punctul 5. In acest scop, voturile ponderate ale Regatului Unit nu se iau in considerare la calculul majoritatii calificate in intelesul articolului 109k alineatul (5) din tratat.


Regatul Unit nu are dreptul de a participa la numirea presedintelui, vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Comitetului Director al BCE mentionata la articolul 109a alineatul (2) litera (b) si articolul 109l alineatul (1) din tratat.


(8) Articolele 3, 4, 6, 7, 9.2., 10.1., 10.3., 11.2., 12.1., 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 si 52 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene ("statutul") nu se aplica Regatului Unit.


In aceste articole, referirile la Comunitate sau la statele membre nu privesc Regatul Unit, iar referirile la bancile centrale nationale sau la actionari nu privesc Banca Angliei.


Referirile din articolele 10.3. si 30.2. din statut la "capitalul subscris la BCE" nu includ capitalul subscris de Banca Angliei.


(9) Articolul 109l alineatul (3) din tratat si articolele 44 - 48 din statut se aplica, fie ca un stat membru face sau nu obiectul unei derogari, sub rezerva urmatoarelor modificari:


(a) in articolul 44, referirile la misiunile BCE si IME vizeaza misiunile care mai trebuie indeplinite in cursul celei de-a treia etape datorita unei eventuale decizii a Regatului Unit de a nu trece la aceasta etapa;


(b) in plus fata de misiunile mentionate la articolul 47, BCE indeplineste o functie de consiliere si asistenta in pregatirea oricarei decizii pe care Consiliul ar putea fi obligat sa o ia in privinta Regatului Unit, in conformitate cu dispozitiile punctului 10 literele (a) si (c);


(c) Banca Angliei varsa contributia sa la capitalul BCE cu titlu de participare la cheltuielile sale de functionare, pe aceeasi baza ca si bancile centrale nationale ale statelor membre care fac obiectul unei derogari.


(10) In cazul in careRegatul Unit nu trece la cea de-a treia etapa, acesta isi poate modifica notificarea in orice moment dupa inceperea acestei etape. In acest caz :


(a) Regatul Unit are dreptul sa treaca la cea de-a treia etapa, in cazul in care indeplineste conditiile necesare. Consiliul, hotarand la cererea Regatului Unit, in conditiile si in conformitate cu procedura stabilite in articolul 109k alineatul (2) din tratat, decide daca Regatul Unit indeplineste conditiile necesare;


(b) Banca Angliei varsa partea sa de capitalul subscris si transfera la BCE active valutare si contribuie la rezervele BCE pe aceeasi baza ca si banca centrala nationala a unui stat membru pentru care derogarea a luat sfarsit;


(c) Consiliul, hotarand in conditiile si in conformitate cu procedura stabilite in articolul 109l alineatul (5) din tratat, adopta orice alta decizie necesara pentru a permite Regatului Unit sa treaca la cea de-a treia etapa.


In cazul in careRegatul Unit trece la cea de-a treia etapa in conformitate cu dispozitiile prezentului punct, punctele 3 - 9 inceteaza sa se aplice.


(11) Prin derogare de la articolul 104 si articolul 109e alineatul (3) din tratat si de la articolul 21.1 din statut, guvernul Regatului Unit isi poate pastra linia de credit "Ways and Means" de care dispune la Banca Angliei, in cazul in care si atat timp cat Regatul Unit nu trece la cea de-a treia etapa.


___________
Protocolprivind anumite dispozitii privind Danemarca


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


dorind sa reglementeze, in conformitate cu obiectivele generale ale tratatului de instituire a Comunitatii Europene, anumite probleme speciale care se pun in prezent,


avand in vedere Constitutia Danemarcei care contine dispozitii care ar putea face necesara organizarea in Danemarca a unui referendum inainte ca aceasta tara sa se angajeze la cea de-a treia etapa a uniunii economice si monetare,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


(1) Guvernul danez adreseaza Consiliului o notificare privind pozitia sa privind participarea la cea de-a treia etapa, inainte ca acesta sa procedeze la evaluarea sa in conformitate cu articolul 109j alineatul (2) din tratat.


(2) In cazul in care Danemarca notifica faptul ca nu va participa la cea de-a treia etapa, ea beneficiaza de o derogare. Efectul acestei derogari este ca toate articolele si toate dispozitiile tratatului si Statutului SEBC care se refera la o derogare se aplica Danemarcei.


(3) In acest caz, Danemarca nu este inclusa in majoritatea statelor membre care indeplinesc conditiile necesare mentionate la articolul 109j alineatul (2) a doua liniuta si alineatul (3) prima liniuta din tratat.


(4) Procedura mentionata la articolul 109k alineatul (2) pentru a pune capat derogarii este initiata numai la cererea Danemarcei.


(5) In cazul in care se pune capat derogarii, dispozitiile prezentului protocol inceteaza sa se aplice.


__________


Protocolprivind Franta


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


dorind sa tina seama de un element special referitor la Franta,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


Franta isi va pastra privilegiul de a emite monede in teritoriile sale de peste mari in conformitate cu metodele stabilite de legislatia sa interna si va fi singura imputernicita sa determine paritatea francului CFP.


_______


Protocolprivind politica sociala


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


constatand ca unsprezece state membre, si anume Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Tarilor de Jos si Republica Portugheza doresc sa urmeze calea deschisa de Carta sociala din 1989; ca, in acest scop, acestea au incheiat intre ele un acord; ca acest acord este anexat la prezentul protocol; ca prezentul protocol si respectivul acord nu aduc atingere dispozitiilor tratatului, in special celor privind politica sociala care fac parte integranta din acquis-ul comunitar:


(1) Convin sa autorizeze aceste unsprezece state membre sa recurga la institutiile, procedurile si mecanismele din tratat cu scopul de a adopta intre ele si a de aplica, in masura in care le privesc, actele si deciziile necesare punerii in aplicare a acordului mentionat mai sus.


(2) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord nu participa la deliberarile si la adoptarea de Consiliu a propunerilor Comisiei facute pe baza prezentului protocol si a acordului mentionat mai sus.


Prin derogare de la articolul 148 alineatul (2) din tratat, actele inaintate Consiliului in conformitate cu prezentul protocol si care trebuie adoptate cu majoritate calificata au nevoie de cel putin patruzeci si patru de voturi. In cazul actelor Consiliului care trebuie adoptate in unanimitate, precum si a celor care constituie amendamente la propunerea Comisiei, este necesara unanimitatea membrilor Consiliului, cu exceptia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.


Actele adoptate de Consiliu si toate consecintele financiare altele decat costurile administrative aferente institutiilor, nu se aplica Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.


(3) Prezentul protocol este anexat la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.


Acordprivind politica sociala incheiat intre statele membre ale Comunitatii Europene, cu exceptia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
Cele unsprezece inalte parti contractante subsemnate, si anume Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Tarilor de Jos si Republica Portugheza, denumite in continuare "state membre",


dorind sa puna in aplicare, pornind de la acquis-ul comunitar, Carta sociala din 1989,


avand in vedere Protocolul privind politica sociala,


AU convenit cu privire la urmatoarele dispozitii:


Articolul 1Comunitatea si statele membre au ca obiective promovarea ocuparii fortei de munca, ameliorarea conditiilor de viata si de munca, o protectie sociala corespunzatoare, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane care permit un nivel ridicat si durabil de ocupare a fortei de munca si lupta impotriva marginalizarii. In acest scop, Comunitatea si statele membre iau masuri care tin seama de diversitatea practicilor nationale, in special in domeniul relatiilor conventionale, precum si de necesitatea de a mentine competitivitatea economiei Comunitatii.


Articolul 2(1) In vederea realizarii obiectivelor mentionate la articolul l, Comunitatea sprijina si completeaza actiunea statelor membre in urmatoarele domenii:


- imbunatatirea, in special, a mediului de munca pentru a proteja sanatatea si securitatea lucratorilor;


- conditiile de munca;


- informarea si consultarea lucratorilor;


- egalitatea dintre barbati si femei in ceea ce priveste sansele lor pe piata fortei de munca si tratamentul la locul de munca;


- integrarea persoanelor excluse de pe piata fortei de munca, fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 127 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, denumit in continuare "Tratat".


(2) In acest scop, Consiliul poate adopta, prin directive, prescriptii minime aplicabile in mod progresiv, tinand seama de conditiile si reglementarile tehnice existente in fiecare dintre statele membre. Aceste directive evita impunerea de constrangeri administrative, financiare si juridice de natura sa impiedice infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.


Consiliul hotaraste in conformitate cu procedura mentionata la articolul 189c din tratat si dupa consultarea Comitetului Economic si Social.


(3) Cu toate acestea, Consiliul hotaraste in unanimitate, la propunerea Comisiei, dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, in urmatoarele domenii:


- securitatea sociala si protectia sociala a lucratorilor;


-protectia lucratorilor in caz de desfacere a contractului de munca;


-reprezentarea si apararea colectiva a intereselor lucratorilor si angajatorilor, inclusiv luarea deciziilor de comun acord, sub rezerva alineatului (6);


-conditiile de angajare a resortisantilor din tarile terte care sunt rezidenti legali pe teritoriul Comunitatii;


-contributiile financiare privind promovarea ocuparii fortei de munca si crearea de locuri de munca, fara a aduce atingere dispozitiilor privind Fondul social.


(4) Un stat membru poate incredinta partenerilor sociali, la cererea lor comuna, punerea in aplicare a directivelor adoptate in conformitate cu alineatele (2) si (3).


In acest caz, acesta se asigura ca, cel tarziu pana la data la care o directiva trebuie sa fie transpusa in conformitate cu articolul 189, partenerii sociali au adoptat dispozitiile necesare pe calea unui acord, statul membru respectiv fiind obligat sa ia toate masurile necesare care sa-i permita sa fie in orice moment in stare sa garanteze rezultatele impuse de respectiva directiva.


(5) Dispozitiile adoptate in conformitate cu prezentul articol nu pot impiedica un stat membru sa mentina sau sa stabileasca masuri de protectie mai stricte compatibile cu tratatul.


(6) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica remuneratiilor, dreptului de asociere, dreptului la greva si dreptului de lock-out.


Articolul 3(1) Comisia are sarcina de a promova consultarea partenerilor sociali la nivel comunitar si de a lua orice masura utila pentru a facilita dialogul dintre acestia, avand grija ca sprijinul acordat partilor sa fie echilibrat.


(2) In acest scop, inainte de a prezenta propuneri in domeniul politicii sociale, Comisia consulta partenerii sociali cu privire la posibila orientare a unei actiuni comunitare.


(3) In cazul in care, dupa aceasta consultare, Comisia considera ca o actiune comunitara este de dorit, aceasta consulta partenerii sociali asupra continutului propunerii avute in vedere. Partenerii sociali vor prezenta Comisiei un aviz sau, daca este cazul, o recomandare.


(4) Cu ocazia acestei consultari, partenerii sociali pot informa Comisia ca doresc sa initieze procesul mentionat la articolul 4. Durata procedurii nu poate depasi noua luni, in afara cazului in care prelungirea este hotarata in comun de partenerii sociali respectivi si de Comisie.


Articolul 4(1) Dialogul dintre partenerii sociali la nivel comunitar poate conduce, in cazul in care acestia doresc acest lucru, la stabilirea unor relatii conventionale, inclusiv incheierea unor acorduri.


(2) Punerea in aplicare a acordurilor incheiate la nivel comunitar are loc fie in conformitate cu procedurile si practicile proprii partenerilor sociali si statelor membre, fie, in domeniile care intra sub incidenta articolului 2, la cererea comuna a partilor semnatare, printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei.


Consiliul hotaraste cu majoritate calificata, in afara cazului in care acordul respectiv contine una sau mai multe dispozitii privind unul din domeniile mentionate la articolul 2 alineatul (3), caz in care hotaraste in unanimitate.


Articolul 5


In vederea realizarii obiectivelor mentionate la articolul l si fara a aduce atingere celorlalte dispozitii ale tratatului, Comisia incurajeaza cooperarea dintre statele membre si faciliteaza coordonarea actiunii lor in domeniile politicii sociale care intra sub incidenta prezentului acord.


Articolul 6


(1) Fiecare stat membru asigura aplicarea principiului platii egale pentru femei si barbati, pentru munca egala.


(2) In intelesul prezentului articol, prin plata se intelege salariul sau remuneratia obisnuita, de baza sau minima si toate celelalte avantaje, platite direct sau indirect, in numerar sau in natura, de angajator lucratorului pentru munca prestata de acesta.


Plata egala, fara discriminare de sex, presupune:


(a) ca plata acordata pentru aceeasi munca, platita dupa rezultat, sa fie stabilita pe baza aceleiasi unitati de masura,


(b) ca plata acordata pentru o munca platita pe unitate de timp sa fie aceeasi pentru acelasi loc de munca.


(3) Prezentul articol nu poate impiedica un stat membru sa mentina sau sa adopte masuri care sa prevada avantaje specifice destinate sa faciliteze exercitarea unei activitati profesionale de catre femei sau sa previna ori sa compenseze dezavantajele in cariera lor profesionala.


Articolul 7


Comisia intocmeste in fiecare an un raport privind evolutia realizarii obiectivelor mentionate la articolul l, inclusiv situatia demografica din Comunitate. Aceasta transmite raportul Parlamentului European, Consiliului si Comitetului Economic si Social.


Parlamentul European poate invita Comisia sa elaboreze raporturi privind chestiuni speciale privind situatia sociala.


Declaratii


1. Declaratie privind articolul 2 alineatul (2)


Cele unsprezece Inalte Parti Contractante constata ca, la discutiile privind articolul 2 alineatul (2) din prezentul acord, s-a convenit ca, la stabilirea obligatiilor minime privind protectia securitatii si sanatatii angajatilor, Comunitatea nu intentioneaza sa faca discriminari nejustificate de imprejurari fata de angajatii intreprinderilor mici si mijlocii.


2. Declaratie privind articolul 4 alineatul (2)


Cele unsprezece Inalte Parti Contractante declara ca prima modalitate de aplicare a acordurilor dintre partenerii sociali la nivel comunitar - la care se refera articolul 4 alineatul (2) - va consta in dezvoltarea continutului acestor acorduri prin negociere colectiva si in conformitate cu normele fiecarui stat membru, si ca, in consecinta, aceasta modalitate nu impune statelor membre sa aplice in mod direct aceste acorduri sau sa elaboreze norme de transpunere a lor si nici sa modifice dispozitiile interne in vigoare pentru a facilita punerea lor in aplicare.Protocolprivind coeziunea economica si sociala


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


amintind ca Uniunea si-a propus ca obiectiv promovarea progresului economic si social, intre altele prin intarirea coeziunii economice si sociale;


amintind ca articolul 2 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene mentioneaza, intre alte misiuni, promovarea coeziunii economice si sociale si a solidaritatii intre statele membre si ca intarirea coeziunii economice si sociale se afla printre actiunile Comunitatii enumerate in articolul 3 din tratat;


amintind ca dispozitiile intregii partii a treia, titlul XIV, consacrat coeziunii economice si sociale, constituie baza juridica ce permite consolidarea si dezvoltarea in continuare a actiunii Comunitatii in domeniul coeziunii economice si sociale, in special crearea unui nou fond;


amintind ca dispozitiile partii a treia, titlul XII, privind retelele transeuropene, si titlul XVI, referitor la mediu, prevad crearea unui Fond de coeziune pana la 31 decembrie 1993;


declarandu-si convingerea ca evolutia spre uniunea economica si monetara va contribui la cresterea economica a tuturor statelor membre;


constatand ca fondurile structurale ale Comunitatii se vor fi dublat in termeni reali intre 1987 si 1993, implicand transferuri importante, in special in ceea ce priveste proportia din PIB-ul statelor membre celor mai putin prospere;


constatand ca Banca Europeana de Investitii (BEI) imprumuta sume considerabile si din ce in ce mai importante regiunilor celor mai sarace;


constatand dorinta ca modurile de alocare a resurselor provenite din fondurile structurale sa fie mai flexibile;


constatand dorinta de a adapta nivelurile de participare comunitara la programele si proiectele din anumite tari;


constatand propunerea de a se lua in considerare intr-o masura mai mare, in sistemul de resurse proprii, prosperitatea relativa a statelor membre;


REAFIRMa ca promovarea coeziunii economice si sociale este vitala pentru dezvoltarea integrala si pentru succesul durabil al Comunitatii si subliniaza importanta mentionarii coeziunii economice si sociale in articolele 2 si 3 din tratat;


isi REAFIRMa convingerea ca fondurile structurale trebuie sa continue sa aiba un rol considerabil in realizarea obiectivelor Comunitatii in domeniul coeziunii;


ISI reafirma convingerea ca BEI este obligata sa consacre in continuare cea mai mare parte a resurselor sale promovarii coeziunii economice si sociale si se declara dispuse sa reexamineze capitalul de care are nevoie BEI, de indata ce acest lucru va fi necesar in acest scop;


reafirma necesitatea de a proceda la o evaluare completa a functionarii si eficacitatii fondurilor structurale in 1992 si de a reexamina, cu aceasta ocazie, dimensiunea pe care ar trebui s-o aiba aceste fonduri, tinand seama de misiunile Comunitatii in domeniul coeziunii economice si sociale;


convin ca Fondul de coeziune, care trebuie sa fie creat pana la 31 decembrie 1993, sa aloce contributii financiare de la Comunitate unor proiecte privind mediul si retelele transeuropene in statele membre al caror PNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media comunitara si care au aplicat un program care urmareste satisfacerea conditiilor de convergenta economica mentionate la articolul 104c din tratat;


declara ca au intentia de a permite o mai mare flexibilitate in acordarea creditelor provenind din fondurile structurale, pentru a tine seama de nevoile specifice care nu sunt satisfacute de actuala reglementare a fondurilor structurale;


se declara dispuse sa adapteze nivelurile de participare comunitara in cadrul programelor si proiectelor fondurilor structurale, pentru a evita cresterea excesiva a cheltuielilor bugetare pentru statele membre cele mai putin prospere;


recunosc necesitatea de a urmari indeaproape progresele realizate pe calea coeziunii economice si sociale si se declara dispuse sa studieze toate masurile necesare in aceasta privinta;


isi afirma intentia de a lua in considerare intr-o masura mai mare capacitatea diferitelor state membre de a contribui la sistemul de resurse proprii si de a studia mijloacele de corectare, pentru statele membre cele mai putin prospere, a elementelor de regres din sistemul actual de resurse proprii;


convin sa anexeze prezentul protocol la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.____________

Protocol


privind Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:


Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor dispun de o structura comuna de organizare.____________

Protocol


anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatele de instituire a Comunitatilor Europene


INALTELE PARTI CONTRACTANTE,


AU convENIT cu privire la urmatoarele dispozitii, care sunt anexate la Tratatul privind Uniunea Europeana si la tratatele de instituire a Comunitatilor Europene:


Nici o dispozitie din Tratatul privind Uniunea Europeana, din tratatele de instituire a Comunitatilor Europene sau din tratatele si actele de modificare ori completare a respectivelor tratate nu aduce atingere aplicarii in Irlanda a articolului 40.3.3. din Constitutia Irlandei.


___________

Act final


(1) Conferintele reprezentantilor guvernelor statelor membre convocate la Roma la 15 decembrie 1990 pentru a adopta de comun acord modificarile care trebuie aduse Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene in vederea realizarii Uniunii politice si in vederea etapelor finale ale uniunii economice si monetare, precum si cele convocate la Bruxelles la 3 februarie 1992 pentru a aduce Tratatelor de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului si, respectiv, a Comunitatii Europene a Energiei Atomice modificarile necesare la modificarile preconizate la Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, au adoptat urmatoarele texte:


Tratatul privind Uniunea EuropeanaII. Protocoale


1. Protocol privind dobandirea de bunuri imobiliare in Danemarca


2. Protocol privind articolul 119 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


3. Protocol privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene


4. Protocol privind Statutul Institutului Monetar European


5. Protocol privind procedura in cazul deficitelor excesive


6. Protocol privind criteriile de convergenta mentionate la articolul 109j din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


7. Protocol de modificare a Protocolului privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene


8. Protocol privind Danemarca


9. Protocol privind Portugalia


10. Protocol privind trecerea la cea de-a treia etapa a uniunii economice si monetare


11. Protocol privind unele dispozitii privind Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord


12. Protocol privind anumite dispozitii privind Danemarca


13. Protocol privind Franta


14. Protocol privind politica sociala, la care se anexeaza un acord incheiat intre statele membre ale Comunitatii Europene, cu exceptia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, la care se anexeaza doua declaratii


15. Protocol privind coeziunea economica si sociala


16. Protocol privind Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor


17. Protocol anexat Tratatului privind Uniunea Europeana si tratatelor de instituire a Comunitatilor Europene


Conferintele au convenit ca protocoalele mentionate la punctele 1 - 16 de mai sus vor fi anexate la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si ca protocolul mentionat la punctul 17 de mai sus va fi anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la tratatele de instituire a Comunitatilor Europene.


(2) In momentul semnarii acestor texte. Conferintele au adoptat declaratiile enumerate mai jos si anexate la prezentul Act final:


III. Declaratii


1. Declaratie privind protectia civila, energia si turismul


2. Declaratie privind nationalitatea unui stat membru


3. Declaratie privind partea a treia, titlurile III si VI, din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


4. Declaratie privind partea a treia, titlul VI, din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


5. Declaratie privind cooperarea in domeniul monetar cu tarile terte


6. Declaratie privind relatiile monetare cu Republica San Marino, Cetatea Vaticanului si Principatul Monaco


7. Declaratie privind articolul 73d din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


8. Declaratie privind articolul 109 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


9. Declaratie privind partea a treia, titlul XVI din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


10. Declaratie privind articolele 109, 130r si 130y din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


11. Declaratie privind Directiva din 24 noiembrie 1988 (emisii)


12. Declaratie privind Fondul European de Dezvoltare


13. Declaratie privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana


14. Declaratie privind Conferinta parlamentelor


15. Declaratie privind numarul membrilor Comisiei si Parlamentului European


16. Declaratie privind ierarhia actelor comunitare


17. Declaratie privind dreptul de acces la informatie


18. Declaratie privind costurile estimate care rezulta din propunerile Comisiei


19. Declaratie privind aplicarea dreptului comunitar


20. Declaratie privind evaluarea impactului masurilor comunitare asupra mediului


21. Declaratie privind Curtea de Conturi


22. Declaratie privind Comitetul Economic si Social


23. Declaratie privind cooperarea cu asociatiile de solidaritate


24. Declaratie privind protectia animalelor


25. Declaratie privind reprezentarea intereselor tarilor si teritoriilor de peste mari mentionate la articolul 227 alineatele (3) si (5) literele (a) si (b) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


26. Declaratie privind regiunile ultraperiferice ale Comunitatii


27. Declaratie privind votul in domeniul politicii externe si de securitate comune


28. Declaratie privind masurile practice in domeniul politicii externe si de securitate comune


29. Declaratie privind regimul lingvistic in domeniul politicii externe si de securitate comune


30. Declaratie privind Uniunea Europei Occidentale


31. Declaratie privind azilul


32. Declaratie privind cooperarea politieneasca


33. Declaratie privind litigiile dintre BCE si IME, pe de o parte, si agentii lor, pe de alta parte


Incheiat la Maastricht, la sapte februarie una mie noua sute nouazeci si doi.


___________
DECLARATIEprivind protectia civila, energia si turismul


Conferinta declara ca problema introducerii in Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a unor titluri privind domeniile mentionate la articolul 3 litera (t) din respectivul tratat va fi examinata, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul N alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana, pe baza unui raport pe care Comisia il va prezenta Consiliului cel tarziu in 1996.


Comisia declara ca actiunea Comunitatii in aceste domenii va fi continuata pe baza dispozitiilor actuale ale Tratatelor de instituire a Comunitatilor Europene.


__________

DECLARATIEprivind nationalitatea unui stat membru


Conferinta declara ca, in cazul in care Tratatul de instituire a Comunitatii Europene face referire la resortisantii statelor membre, problema de a sti daca o persoana are cetatenia unuia sau altuia dintre statele membre se rezolva numai prin referire la dreptul intern al statului respectiv. Pentru informare, statele membre pot preciza, printr-o declaratie depusa la presedintie, care sunt persoanele care trebuie considerate ca resortisanti ai lor, in sens comunitar; daca este cazul, acestea isi pot modifica declaratia.


____________

DECLARATIE


privind partea a treia, titlurile III si VI din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


Conferinta afirma ca, pentru aplicarea dispozitiilor mentionate de Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in partea a treia, titlul III, capitolul 4, privind capitalurile si platile, si titlul VI, privind politica economica si monetara, va fi urmata practica obisnuita, conform careia Consiliul se intruneste in formula care ii cuprinde pe ministrii afacerilor economice si ai finantelor, fara a se aduce atingere dispozitiilor articolului 109j alineatele (2) si (4) si articolului 109k alineatul (2).


DECLARATIE


privind partea a treia, titlul VI din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


Conferinta afirma ca Presedintele Consiliului European invita ministrii afacerilor economice si ai finantelor sa participe la sesiunile Consiliului European, in cazul in care acesta examineaza problemele privind uniunea economica si monetara.


DECLARATIE


privind cooperarea monetara cu tarile terte


Conferinta afirma dorinta Comunitatii de a contribui la stabilitatea relatiilor monetare internationale. In acest scop, Comunitatea este dispusa sa coopereze cu alte tari europene, precum si cu tarile neeuropene cu care intretine relatii economice stranse.


DECLARATIE


privind relatiile monetare cu Republica San Marino, Cetatea Vaticanului si Principatul Monaco


Conferinta convine ca relatiilor monetare existente intre Italia si San Marino, intre Italia si Cetatea Vaticanului si intre Franta si Monaco sa nu li se aduca atingere prin prezentul tratat, atat timp cat ECU nu va fi fost introdus ca moneda unica a Comunitatii.


Comunitatea se angajeaza sa faciliteze renegocierea acordurilor existente, in masura in care aceasta va fi necesar ca urmare a introducerii ECU ca moneda unica.


DECLARATIE


privind articolul 73d din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


Conferinta afirma ca dreptul statelor membre de a aplica dispozitiile incidente ale legislatiei lor fiscale mentionate la articolul 73d alineatul (1) litera (a) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene se refera numai la dispozitiile care exista la sfarsitul anului 1993. Cu toate acestea, prezenta declaratie se aplica numai circulatiei capitalurilor si platilor intre statele membre.


DECLARATIE


privind articolul 109 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


Conferinta subliniaza ca termenii "acord formal" utilizati in articolul 109 alineatul (1) nu au ca scop sa creeze o noua categorie de acorduri internationale in intelesul dreptului comunitar.


DECLARATIE


privind partea a treia, titlul XVI din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


Conferinta considera ca, avand in vedere interesul tot mai mare pentru protectia naturii la nivel national, comunitar si international, Comunitatea este obligata, in exercitarea competentelor sale in temeiul dispozitiilor din partea a treia, titlul XVI din tratat, sa tina seama de cerintele specifice ale acestui domeniu.


DECLARATIE


privind articolele 109, 130r si 130y din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


Conferinta considera ca dispozitiile articolului 109 alineatul (5), ale articolului 130r alineatul (4) al doilea paragraf si ale articolului 130y nu aduc atingere principiilor care rezulta din hotararea pronuntata de Curtea de Justitie in afacerea AETR.


DECLARATIE


privind Directiva din 24 noiembrie 1988 (emisii)


Conferinta declara ca modificarile aduse legislatiei comunitare nu pot aduce atingere derogarilor acordate Spaniei si Portugaliei pana la 31 decembrie 1999, in temeiul directivei Consiliului din 24 noiembrie 1988 privind limitarea emisiilor in atmosfera ale unor poluanti provenind de la marile instalatii de ardere.


DECLARATIE


privind Fondul European de Dezvoltare


Conferinta convine ca Fondul European de Dezvoltare sa fie finantat in continuare prin contributii nationale, in conformitate cu actualele dispozitii.


DECLARATIE


privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana


Conferinta considera ca este important sa incurajeze o mai mare participare a parlamentelor nationale la activitatile Uniunii Europene.


In acest scop, schimbul de informatii intre parlamentele nationale si Parlamentul European trebuie sa se intensifice. In acest context, guvernele statelor membre se ingrijesc, intre altele, ca parlamentele nationale sa poata dispune in timp util, pentru informare sau pentru o eventuala examinare, de propunerile legislative ale Comisiei.


De asemenea, conferinta considera ca este important sa se intensifice contactele intre parlamentele nationale si Parlamentul European, in special prin acordarea de facilitati reciproce corespunzatoare si prin intalniri periodice intre parlamentari interesati de aceleasi probleme.


DECLARATIE


privind Conferinta parlamentelor


Conferinta invita Parlamentul European si parlamentele nationale sa se reuneasca, in cazul in care este necesar, sub forma Conferintei parlamentelor (sau adunarilor).


Conferinta parlamentelor este consultata in privinta marilor orientari ale Uniunii Europene, fara a aduce atingere competentelor Parlamentului European si drepturilor parlamentelor nationale. La fiecare sesiune a conferintei parlamentelor, presedintele Consiliului European si presedintele Comisiei raporteaza cu privire la starea Uniunii.


DECLARATIE


privind numarul membrilor Comisiei si ai Parlamentului European


Conferinta convine sa examineze problemele privind numarul membrilor Comisiei si numarul membrilor Parlamentului European pana la sfarsitul anului 1992 cel tarziu, pentru a ajunge la un acord care va permite sa se stabileasca baza juridica necesara determinarii numarului de membri ai Parlamentului European, in timp util pentru alegerile din 1994. Deciziile vor fi luate tinand seama, in special, de necesitatea de a stabili numarul total al membrilor Parlamentului European intr-o Comunitate extinsa.


DECLARATIE


privind ierarhia actelor comunitare


Conferinta convine ca la Conferinta interguvernamentala care va fi convocata in 1996 sa se examineze in ce masura ar fi posibil sa se revada clasificarea actelor comunitare, pentru a stabili o ierarhie corespunzatoare intre diferitele categorii de norme.


DECLARATIE


privind dreptul de acces la informatie


Conferinta considera ca transparenta procesului decizional consolideaza caracterul democratic al institutiilor, precum si increderea publicului in administratie. In consecinta, conferinta recomanda Comisiei sa prezinte Consiliului, in 1993 cel tarziu, un raport referitor la masurile privind cresterea accesului publicului la informatiile de care dispun institutiile.


DECLARATIE


privind costurile estimate care rezulta din propunerile Comisiei


Conferinta constata angajamentul Comisiei ca, bazandu-se, daca este cazul, pe consultarile pe care le considera necesare si consolidandu-si sistemul de evaluare al legislatiei comunitare, sa tina seama, in ceea ce priveste propunerile sale legislative, de costurile si de beneficiile pentru autoritatile publice din statele membre, precum si pentru toti cei interesati.


DECLARATIE


privind aplicarea dreptului comunitar


(1) Conferinta subliniaza ca, pentru coerenta si unitatea procesului de constructie europeana, este esential ca fiecare stat membru sa transpuna integral si fidel in dreptul sau national, directivele comunitare al caror destinatar este, in termenele prevazute de acestea.


In plus, Conferinta - recunoscand ca fiecare stat membru este acela care este obligat sa stabileasca cel mai bun mod de a aplica dispozitiile dreptului comunitar, tinand seama de institutii, de sistemul juridic si de celelalte conditii care ii sunt proprii, dar, in orice caz, cu respectarea dispozitiilor articolului 189 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene - considera ca este esential, pentru buna functionare a Comunitatii, ca masurile luate in diferitele state membre sa aiba ca rezultat aplicarea dreptului comunitar cu aceeasi eficacitate si rigoare ca si in cazul dreptului lor national.


(2) Conferinta invita Comisia ca, in exercitarea competentelor pe care i le confera articolului 155 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, sa asigure respectarea de catre statele membre a obligatiilor lor. Aceasta invita Comisia sa publice periodic un raport complet destinat statelor membre si Parlamentului European.


DECLARATIE


privind evaluarea impactului masurilor comunitare asupra mediului


Conferinta constata angajamentul Comisiei, in ceea ce priveste propunerile sale, si angajamentul statelor membre, in ceea ce priveste punerea lor in aplicare, de a tine seama pe deplin de efectele asupra mediului, precum si de principiul cresterii durabile.DECLARATIE


privind Curtea de Conturi


Conferinta subliniaza importanta speciala pe care o acorda misiunii conferite Curtii de Conturi prin articolele 188a, 188b, 188c si 206 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.


Aceasta cere celorlalte institutii comunitare sa examineze impreuna cu Curtea de Conturi toate mijloacele adecvate pentru a mari eficacitatea activitatii sale.

DECLARATIE


privind Comitetul Economic si Social


Conferinta convine ca Comitetul Economic si Social sa beneficieze de aceeasi independenta de care Curtea de Conturi beneficia pana in prezent in ceea ce priveste bugetul sau si administrarea personalului.DECLARATIE


privind cooperarea cu asociatiile de solidaritate


Conferinta subliniaza importanta pe care o are, in urmarirea obiectivelor articolului 117 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, o cooperare intre aceasta si asociatiile de solidaritate si fundatii ca institutii responsabile de asezaminte si de servicii sociale.DECLARATIE


privind protectia animalelor


Conferinta invita Parlamentul European, Consiliul si Comisia, precum si statele membre sa tina pe deplin seama de cerintele privind bunastarea animalelor, in cazul in care elaboreaza si pun in aplicare legislatia comunitara in domeniile politicii agricole comune, a transporturilor, a pietei interne si a cercetarii.
DECLARATIE


privind reprezentarea intereselor tarilor si teritoriilor de peste mari mentionate la articolul 227 alineatele (3) si (5) literele (a) si (b) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene


Constatand ca, in situatii exceptionale, pot aparea divergente intre interesele Uniunii si cele ale tarilor si teritoriilor de peste mari mentionate la articolul 227 alineatele (3) si (5) literele (a) si (b) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, conferinta cade de acord cu privire la eforturile pe care Consiliul le va depune pentru a gasi o solutie conforma cu pozitia Uniunii. Cu toate acestea, in cazul in care aceasta s-ar dovedi imposibil, conferinta convine ca statul membru respectiv poate actiona separat, in interesul acestor tari si teritorii de peste mari, fara ca aceasta sa aduca atingere interesului Comunitatii. Acest stat membru va informa Consiliul si Comisia in cazul in care o asemenea divergenta de interese risca sa se produca si, in cazul in care o actiune separata este inevitabila, va indica in mod clar ca actioneaza in interesul unui teritoriu de peste mari mentionat mai sus.


Declaratia de mai sus se aplica si in ceea ce priveste Macao si Timorul Oriental.

DECLARATIE


privind regiunile ultraperiferice ale Comunitatii


Conferinta recunoaste ca regiunile ultraperiferice ale Comunitatii (departamente franceze de peste mari, Azore si Madeira si insulele Canare) se caracterizeaza printr-o ramanere in urma structurala importanta, agravata de mai multe fenomene (distanta mare, insularitate, suprafata mica, relief si climat dificil, dependenta economica de cateva produse) a caror constanta si cumulare prejudiciaza grav dezvoltarea lor economica si sociala.


Aceasta apreciaza insa ca, in cazul in care dispozitiile Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si ale legislatiei secundare se aplica de drept regiunilor ultraperiferice, este posibil sa se adopte masuri specifice in favoarea lor, in masura in care si atat timp cat exista o nevoie obiectiva de a lua astfel de masuri in vederea unei dezvoltari economice si sociale a acestor regiuni. Aceste masuri trebuie sa urmareasca, in acelasi timp, obiectivul realizarii pietei interne si pe cel al recunoasterii realitatii regionale pentru a permite acestor regiuni sa ajunga la nivelul economic si social mediu al Comunitatii.

DECLARATIE


privind votul in domeniul politicii externe si de securitate comuna


Conferinta convine ca, pentru deciziile care necesita unanimitate, statele membre vor evita, pe cat posibil, sa impiedice intrunirea unanimitatii in cazul in care o majoritate calificata este favorabila deciziei.DECLARATIE


privind masurile practice in domeniul politicii externe si de securitate comuna


Conferinta convine ca repartizarea lucrarilor intre Comitetul politic si Comitetul Reprezentantilor Permanenti va fi examinata ulterior, la fel ca si masurile practice pentru fuziunea Secretariatului pentru Cooperare Politica cu Secretariatul General al Consiliului, precum si masurile de colaborare dintre acesta si Comisie.

DECLARATIE


privind regimul lingvistic in domeniul politicii externe si de securitate comuna


Conferinta convine ca regimul lingvistic aplicabil este cel al Comunitatilor Europene.


Pentru comunicarile COREU, practica actuala a cooperarii politice europene va servi drept model, pentru moment.


Toate textele privind politica externa si de securitate comuna care sunt prezentate sau adoptate la sesiunile Consiliului European sau ale Consiliului, precum si toate textele care trebuie sa fie publicate, sunt traduse imediat si simultan in toate limbile oficiale ale Comunitatii.DECLARATIE


privind Uniunea Europei Occidentale


Conferinta ia act de urmatoarele declaratii:

I. DECLARATIE


a Belgiei, Germaniei, Spaniei, Frantei, Italiei, Luxemburgului, Tarilor de Jos, Portugaliei si Regatului Unit, care sunt membre ale Uniunii Europei Occidentale, precum si membre ale Uniunii Europene, privind rolul Uniunii Europei Occidentale si relatiile sale cu Uniunea Europeana si cu Alianta Atlantica


Introducere


(1) Statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) convin asupra necesitatii de a forma o veritabila identitate europeana de securitate si aparare si de a asuma responsabilitati europene sporite in materie de aparare. Aceasta identitate va fi elaborata treptat, intr-un proces cu etape succesive. UEO va fi parte integranta a dezvoltarii Uniunii Europene si isi va spori contributia la solidaritatea din cadrul Aliantei Atlantice. Statele membre ale UEO convin sa intareasca rolul UEO in perspectiva, pe termen lung, a unei politici de aparare comune in cadrul Uniunii Europene, care ar putea sa conduca, la momentul potrivit, la o aparare comuna compatibila cu cea a Aliantei Atlantice.


(2) UEO se va dezvolta ca o componenta a apararii Uniunii Europene si ca un mijloc de consolidare a pilonului european al Aliantei Atlantice. In acest scop, UEO va concepe o politica de aparare europeana comuna si va veghea la aplicarea concreta a acesteia, dezvoltand in continuare propriul sau rol operational.


Statele membre ale UEO iau nota de articolul J.4 privind politica externa si de securitate comuna din Tratatului privind Uniunea Europeana, care se citeste dupa cum urmeaza:


"(1) Politica externa si de securitate comuna cuprinde totalitatea problemelor privind securitatea Uniunii Europene, inclusiv stabilirea, in perspectiva, a unei politici de aparare comune, care ar putea conduce, in viitor, la o aparare comuna.


(2) Uniunea cere Uniunii Europei Occidentale (UEO), care este parte integranta a dezvoltarii Uniunii Europene, sa elaboreze si sa puna in aplicare deciziile si actiunile Uniunii care au implicatii in domeniul apararii. Consiliul, in acord cu institutiile UEO, adopta masurile practice necesare.


(3) Problemele care au implicatii in domeniul apararii si care sunt reglementate de prezentul articol nu se supun procedurilor mentionate la articolul J.3.


(4) Politica Uniunii Europene, in intelesul prezentului articol, nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate si de aparare a unora dintre statele membre; aceasta respecta obligatiile unor state membre care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord si este compatibila cu politica comuna de securitate si de aparare stabilita in acel cadru.


(5) Dispozitiile prezentului articol nu se opun dezvoltarii unei cooperari mai stranse intre doua sau mai multe state membre la nivel bilateral, in cadrul UEO si al Aliantei Atlantice, in masura in care aceasta cooperare nu contravine cooperarii mentionate de prezentul titlu si nici nu o ingradeste. .


(6) In scopul de a promova realizarea obiectivului prezentului tratat si tinand seama de termenul stabilit pentru 1998 in contextul articolului XII din Tratatul de la Bruxelles modificat, dispozitiile prezentului articol vor putea fi revizuite in conformitate cu articolul N alineatul (2), pe baza unui raport pe care Consiliul il va prezenta in 1996 Consiliului European, si care contine o evaluare a progreselor realizate si a experientei dobandite pana in acel moment."


A. Relatiile UEO cu Uniunea Europeana


(3) Obiectivul este edificarea pe etape a UEO ca o componenta a apararii Uniunii Europene. In acest scop, UEO este pregatita sa elaboreze si sa puna in aplicare, la cererea Uniunii Europene, deciziile si actiunile Uniunii care au implicatii in domeniul apararii.


In acest scop, UEO va dezvolta relatii stranse de lucru cu Uniunea Europeana, luand urmatoarele masuri:


- sincronizarea, in mod corespunzator, a datelor si locurilor de intalnire, precum si armonizarea metodelor de lucru;


- stabilirea unei stranse cooperari intre Consiliul si Secretariatul General al UEO, pe de o parte, si Consiliul Uniunii si Secretariatul General al Consiliului, pe de alta;


- examinarea armonizarii succesiunii si duratei presedintiilor respective;


- punerea la punct a mijloacelor corespunzatoare pentru a garanta informarea periodica a Comisiei Comunitatilor Europene si, daca este cazul, consultarea acesteia cu privire la activitatile UEO, in conformitate cu rolul Comisiei in politica externa si de securitate comuna, asa cum se stabileste in Tratatul privind Uniunea Europeana;


- incurajarea unei cooperari mai stranse intre Adunarea Parlamentara a UEO si Parlamentul European.


Consiliul UEO va lua masurile practice necesare, in acord cu institutiile competente ale Uniunii Europene.


B. Relatiile UEO cu Alianta atlantica


(4) Obiectivul este dezvoltarea UEO ca mijloc de consolidare a pilonului european al Aliantei Atlantice. In acest scop, UEO este pregatita sa dezvolte relatii stranse de lucru intre UEO si Alianta Atlantica si sa sporeasca rolul, responsabilitatile si contributiile statelor membre ale UEO in cadrul Aliantei. Aceasta se va face pe baza transparentei si a complementaritatii necesare intre identitatea europeana de securitate si de aparare, asa cum apare ea, si Alianta. UEO va actiona in conformitate cu pozitiile adoptate in Alianta Atlantica.


- statele membre ale UEO isi vor intensifica coordonarea in privinta problemelor din cadrul Aliantei care prezinta un interes comun important, cu scopul de a promova pozitii comune concertate in cadrul UEO, in procesul de consultare a Aliantei, care va ramane forumul esential de consultare intre aliati si spatiul in care acestia isi pun de acord politicile privind angajamentele lor privind securitatea si apararea din cadrul Tratatului Atlanticului de Nord.


- daca este cazul, datele si locurile de intalnire vor fi sincronizate iar metodele de lucru vor fi armonizate.


- intre Secretariatele generale ale UEO si NATO se va stabili o stransa cooperare.


C. Rolul operational al UEO


(5) Rolul operational al UEO va fi intarit examinand si stabilind misiunile, structurile si mijloacele adecvate, care cuprind in special:


- o celula de planificare a UEO;


- o cooperare militara mai stransa, complementara Aliantei, in special in domeniul logisticii, al transportului, al formarii si al supravegherii strategice;


- intalniri intre sefii de stat major ai UEO;


- unitati militare apartinand UEO.


Alte propuneri vor fi studiate in continuare, in special:


- o cooperare mai stransa in materie de armament, in vederea crearii unei agentii europene a armamentelor;


- transformarea Institutului UEO in Academie Europeana de Securitate si Aparare.


Masurile care urmaresc intarirea rolului operational al UEO vor fi pe deplin compatibile cu dispozitiile militare necesare pentru a asigura apararea colectiva a tuturor aliatilor.


D. Masuri diverse


(6) Ca urmare a masurilor de mai sus si pentru a facilita sporirea rolului UEO, sediul general al Consiliului si al Secretariatului General al UEO va fi transferat la Bruxelles.


(7) Reprezentarea in Consiliul UEO trebuie sa fie de asa natura, incat acesta sa-si poata exercita functiile in permanenta, in conformitate cu articolul VIII din Tratatul de la Bruxelles modificat. Statele membre vor putea recurge la o formula numita "a dublei palarii", care urmeaza sa fie pusa la punct si care va cuprinde pe reprezentantii lor in Alianta si in Uniunea Europeana.


(8) UEO constata ca, in conformitate cu dispozitiile articolului J.4 alineatul (6) referitor la politica externa si de securitate comuna din Tratatul privind Uniunea Europeana, Uniunea va decide sa revada dispozitiile acestui articol pentru a promova obiectivul pe care acest articol il stabileste, dupa procedura stabilita. UEO va proceda in 1996 la o reexaminare a prezentelor dispozitii. Aceasta reexaminare va tine seama de progresele si experienta dobandita si va include relatiile dintre UEO si Alianta Atlantica.
II. DECLARATIE


a Belgiei, Germaniei, Spaniei, Frantei, Italiei, Luxemburgului, Tarilor de Jos, Portugaliei si Regatului Unit, care sunt membre ale Uniunii Europei Occidentale


"Statele membre ale UEO se felicita pentru dezvoltarea identitatii europene in domeniul securitatii si apararii. Acestea sunt hotarate, tinand seama de rolul UEO ca element de aparare al Uniunii Europene si ca mijloc de consolidare a pilonului european al Aliantei Atlantice, sa aseze relatiile dintre UEO si celelalte tari europene pe baze noi, in vederea asigurarii stabilitatii si securitatii in Europa. In acest spirit, acestea fac urmatoarele propuneri:


Statele care sunt membre ale Uniunii Europene sunt invitate sa adere la UEO, in conditii asupra carora se va conveni in conformitate cu articolul XI din Tratatul de la Bruxelles modificat, sau sa devina observatori, in cazul in care doresc acest lucru. In acelasi timp, celelalte state europene membre ale NATO sunt invitate sa devina membri asociati ai UEO, intr-un mod care sa le dea posibilitatea sa participe pe deplin la activitatile UEO.


Statele membre ale UEO pleaca de la ipoteza ca tratatele si acordurile corespunzatoare propunerilor de mai sus vor fi incheiate pana la 31 decembrie 1992."
DECLARATIE


privind azilul


(1) Conferinta convine ca, in cadrul lucrarilor mentionate la articolele K.1 si K.3 din dispozitiile privind cooperarea in domeniile justitiei si afacerilor interne, Consiliul va examina cu prioritate problemele privind politica statelor membre privind azilul, cu scopul de a adopta, la inceputul anului 1993, o actiune comuna menita sa armonizeze unele aspecte ale acestei politici, tinand seama de programul de lucru si de calendarul cuprins in raportul privind azilul, stabilit la cererea Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.


(2) In acest context, pana la sfarsitul anului 1993, Consiliul va examina, pe baza unui raport, si chestiunea unei eventuale aplicari a articolului K.9 la aceste probleme.

DECLARATIE


privind cooperarea politieneasca


Conferinta confirma acordul statelor membre cu privire la obiectivele propunerilor facute de delegatia germana la reuniunea Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.


In momentul de fata, statele membre convin sa examineze cu prioritate proiectele care le vor fi inaintate, pe baza programului de lucru si a calendarului convenit in raportul intocmit la cererea Consiliului European de la Luxemburg, si sunt pregatite sa adopte masuri concrete in domenii cum sunt cele sugerate de respectiva delegatie in ceea ce priveste urmatoarele sarcini aferente schimbului de informatii si de experienta:


- asistenta acordata autoritatilor nationale insarcinate cu efectuarea urmaririlor penale si cu securitatea, in special in ceea ce priveste coordonarea operatiunilor de cercetare;


- constituirea de banci de date;


- evaluarea si exploatarea centralizata a informatiilor, pentru a face un bilant al situatiei si pentru a stabili diferitele moduri de abordare a operatiunilor de cercetare;


- culegerea si exploatarea informatiilor privind abordarile nationale in domeniul prevenirii, cu scopul de a le transmite statelor membre si de a stabili strategii de prevenire la scara europeana;


- masuri privind formarea complementara, cercetarea, criminalistica si antropometria judiciara.


Statele membre convin sa examineze, pe baza unui raport, in cursul anului 1994 cel tarziu, daca este cazul ca domeniul acestei cooperari sa fie extins.DECLARATIE


privind litigiile dintre BCE si IME, pe de o parte, si agentii lor, pe de alta parte


Conferinta considera ca Tribunalul de Prima Instanta este obligat sa solutioneze aceasta categorie de actiuni, in conformitate cu articolul 168a din prezentul tratat. Conferinta invita deci institutiile sa-si adapteze in consecinta dispozitiile incidente.


Inaltele Parti Contractante la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene au adoptat, la 1 mai 1992, la Guimaraes (Portugalia), urmatoarea declaratie:

DECLARATIE


a Inaltelor Parti Contractante


la Tratatul privind Uniunea Europeana


Inaltele Parti Contractante la Tratatul privind Uniunea Europeana, semnat la Maastricht la 7 februarie 1992,


dupa ce au examinat termenii Protocolului nr. 17 din respectivul Tratat privind Uniunea Europeana, anexat la acest tratat si la tratatele de instituire a Comunitatilor Europene,


dau urmatoarea interpretare juridica:


intentia lor era si ramane ca Protocolul sa nu limiteze libertatea de deplasare intre statele membre sau, potrivit conditiilor care pot fi stabilite in conformitate cu dreptul comunitar de legislatia irlandeza, de a obtine ori de a furniza in Irlanda informatii privind servicii pe care legea le autorizeaza in statele membre.


In acelasi timp, Inaltele Parti Contractante declara solemn ca, in ipoteza unei viitoare revizuiri a Constitutiei Irlandei care sa se refere la obiectul articolului 40.3.3 al respectivei constitutii si care sa nu fie contrara intentiei Inaltelor Parti Contractante exprimate mai sus, acestea vor fi favorabile, in urma intrarii in vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeana, unei modificari a respectivului protocol urmarind sa-i extinda aplicarea la dispozitia din Constitutia astfel revizuita, in cazul in care Irlanda solicita acest lucru.


Hecho en Maastricht, el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos.


UdfArdiget i Maastricht, den syvende februar nitten hundrede og tooghalvfems.


Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.


IIIvI IIo IIIIIIIII, IIII IIII IIIIoIIIIoI IIIII IvvIIIIIII IvIvIvII IIo.


Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.


Fait a Maastricht, le sept fevrier mil neuf cent quatre-vingt-douze.


Arna dhAanamh i Maastricht, an seachtA lA d'Fheabhra, mAle naoi gcAad nAcha a dA.


Fatto a Maastricht, addA sette febbraio millenovecentonovantadue.


Gedaan te Maastricht, de zevende februari negentienhonderd twee-en-negentig.


Feito em Maastricht, em sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.


Incheiat la Maastricht, la sapte februarie una mie noua sute nouazeci si doi.


Pou Sa Majeste le Roi des Belges


Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen


For Hendes MajestAt Danmarks Dronning


FAr den PrAsidenten der Bundesrepublik Deutschland


III III IIIIIII III IIIIIIIII IIIIIIIIIII


Por Su Majestad el Rey de EspaAa


Pour le President de la Republique francaise


Thar ceann UachtarAn na hEireann


For the President of Ireland


Per il Presidente della Repubblica italiana


Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg


Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden


Pelo Presidente da RepAblica Portuguesa


For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Proces verbal incheiat la Roma la 26.6.1999 (JO C 323, 11.11.1999, p. 1).

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice