Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G

INTEGRAL: Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G


Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 590 din 11 iunie 2021


Art. 1. -


Prezenta lege are drept scop adoptarea unor masuri referitoare la autorizarea producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G, denumite in continuare retele 5G, in vederea prevenirii, contracararii si eliminarii riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale si apararii tarii.


Art. 2. -


In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) amenintari la adresa securitatii nationale si apararii tarii- actiuni, fapte sau stari de fapt, capacitati, strategii, intentii ori planuri ce pot afecta valorile, interesele si obiectivele nationale de securitate si/sau sunt de natura sa puna in pericol direct sau indirect securitatea nationala, prin afectarea caracterului national, a suveranitatii, independentei, unitatii si integritatii teritoriale, a functionarii normale a institutiilor statului, a vietii si integritatii fizice a cetatenilor si a organizarii comunitatilor umane;


b) echipament terminal - echipamentul conectat in mod direct la interfata infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national sau interfata unei retele 5G;


c) infrastructura informatica si de comunicatii - sisteme informatice si de comunicatii interconectate prin linii de comunicatii - fibra optica, linii satelitare, conexiuni in spectrul radio, linii terestre - utilizate pentru a furniza servicii informatice si/sau de comunicatii;


d) infrastructura informatica si de comunicatii de interes national - infrastructura informatica si de comunicatii esentiala pentru mentinerea functiilor vitale ale societatii, a sanatatii, sigurantei, securitatii, bunastarii sociale ori economice a persoanelor si a carei perturbare sau distrugere are un impact semnificativ la nivel national ca urmare a incapacitatii de a mentine respectivele functii;


e) producator - orice persoana fizica sau juridica ce proiecteaza, fabrica si/sau comercializeaza tehnologii, echipamente si programe software sub numele sau marca sa;


f) retele 5G - ansamblul elementelor infrastructurilor de retea pentru tehnologia de comunicatii mobile si fara fir utilizata pentru conectivitate si servicii cu valoare adaugata cu caracteristici de performanta avansata, cum ar fi rate si capacitate de date foarte mari, comunicatii cu latenta mica, fiabilitate extrem de ridicata sau acceptarea unui numar mare de dispozitive conectate; acestea cuprind si elemente ale retelei traditionale, bazate pe tehnologii de comunicatii mobile si fara fir din generatii anterioare, precum 4G sau 3G;


g) riscuri la adresa securitatii nationale si apararii tarii - probabilitati de producere sau manifestare a oricarui eveniment, situatie, conditie cu potential de manifestare incert, a carui concretizare ar conduce la afectarea in orice mod a functionarii normale a institutiilor statului, organizarii si functionarii comunitatilor umane, precum si a vietii, integritatii fizice a cetatenilor, intr-o imprejurare data sau context determinat;


h) servicii de comunicatii electronice de tip 5G - serviciile de comunicatii electronice furnizate prin intermediul retelelor 5G;


i) vulnerabilitati la adresa securitatii nationale si apararii tarii- deficiente functional-sistemice/structurale care pot fi exploatate sau pot contribui la materializarea unor amenintari sau a unor riscuri, determinand slabirea capacitatii statului de a diminua impactul evenimentelor cu potential de afectare grava a functionarii normale a institutiilor sale, a vietii si integritatii fizice a cetatenilor si organizarii comunitatilor umane, precum si a capacitatii de protejare, aparare si promovare a valorilor, intereselor si obiectivelor nationale de securitate.


Art. 3. -


(1) Pentru realizarea scopului prevazut la art. 1, utilizarea de tehnologii, echipamente si programe software in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele 5G, cu exceptia echipamentelor terminale folosite de utilizatorii finali definiti potrivit art. 4 alin. (1) pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, este conditionata de obtinerea de catre producatori a unei autorizari, in conditiile prezentei legi.


(2) Autorizarea prevazuta la alin. (1) se acorda, prin decizie a prim-ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, denumit in continuare CSAT, in termen de 4 luni de la data solicitarii.


(3) Decizia prim-ministrului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.


Art. 4. -


(1) Solicitarea pentru obtinerea autorizarii prevazute la art. 3 se depune la ministerul cu atributii in domeniul comunicatiilor, care o transmite de indata la CSAT.


(2) Solicitarea semnata de reprezentantul legal al producatorului, insotita de o scrisoare de intentie, trebuie sa contina:


a) date de identificare, inclusiv datele reprezentantilor legali si limitele imputernicirii acordate acestora;


b) date privind structura de actionariat a producatorului si a grupului de societati din care face parte, inclusiv informatii detaliate privind societatea-mama;


c) o declaratie pe propria raspundere.


(3) Declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2) lit. c) trebuie sa ateste ca producatorul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:


a) nu se afla sub controlul unui guvern strain, in lipsa unui sistem juridic independent;


b) are o structura transparenta a actionariatului;


c) nu are un istoric de conduita corporativa neetica;


d) se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.


(4) Datele si declaratia prevazute la alin. (2) si (3) se transmit in format fizic sau prin mijloace electronice semnate cu semnatura electronica calificata, in limba romana.


Art. 5. -


(1) Avizul conform prevazut la art. 3 alin. (2) se fundamenteaza pe documentele depuse potrivit art. 4, precum si pe evaluari din perspectiva riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale si apararii tarii.


(2) Avizul conform prevazut la art. 3 alin. (2) se emite inclusiv prin raportare la obligatiile asumate de statul roman in cadrul cooperarii la nivelul organizatiilor internationale din care Romania face parte, al Uniunii Europene si parteneriatelor strategice bilaterale, pentru evitarea unor riscuri care pot decurge din:


a) controlul unui guvern strain asupra producatorului in lipsa unui sistem juridic independent;


b) absenta unei structuri transparente a actionariatului producatorului;


c) lipsa unui istoric de conduita corporativa etica a producatorului;


d) functionarea producatorului intr-un sistem juridic care nu impune practici corporative transparente.


Art. 6. -


(1) In situatia in care sunt identificate riscuri, amenintari sau vulnerabilitati la adresa securitatii nationale si apararii tarii ca urmare a analizei realizate conform art. 5, avizul CSAT este negativ.


(2) In situatia prevazuta la alin. (1), solicitarea pentru obtinerea autorizarii este respinsa prin decizie a prim-ministrului. Decizia prim-ministrului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.


Art. 7. -


(1) In cazul in care, ulterior acordarii autorizarii potrivit prevederilor art. 3 alin. (2), sunt identificate riscuri, amenintari si vulnerabilitati la adresa securitatii nationale si apararii tarii, autorizarea obtinuta este retrasa prin decizie a prim-ministrului, la solicitarea CSAT. Decizia prim-ministrului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.


(2) In situatia retragerii autorizarii potrivit alin. (1), tehnologiile, echipamentele si programele software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G pot fi utilizate pentru o perioada de 7 ani de la data retragerii autorizarii, cu exceptia celor din nucleul retelei, care pot fi utilizate pentru o perioada de 5 ani.


Art. 8. -


(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, deciziile adoptate potrivit prezentei legi pot fi atacate in contencios administrativ, fara parcurgerea procedurii prealabile. Deciziile pot fi atacate in termen de 30 de zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.


(2) In cazul deciziilor adoptate potrivit prezentei legi nu sunt aplicabile prevederile art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 9. -


Furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice autorizati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot utiliza numai tehnologii, echipamente si programe software in retelele 5G realizate de producatori autorizati in conformitate cu prevederile art. 3.


Art. 10. -


Tehnologiile, echipamentele si programele software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G, ai caror producatori nu obtin autorizare potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi utilizate pentru o perioada de 7 ani, cu exceptia celor din nucleul retelei, care pot fi utilizate pentru o perioada de 5 ani, perioade ce se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. 11. -


(1) Autoritatile contractante din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala au dreptul de a solicita prin documentatia de atribuire, in situatia in care contractul are ca obiect si furnizarea de tehnologii, echipamente si programe software destinate infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, ca producatorul acestora sa fie autorizat potrivit prevederilor art. 3.


(2) In situatia in care autoritatile contractante din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala uzeaza de dreptul prevazut la alin. (1), acestea au obligatia de a exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care furnizeaza tehnologii, echipamente si programe software al caror producator nu este autorizat potrivit prevederilor art. 3.


Art. 12. -


(1) In vederea verificarii respectarii prevederilor art. 9 si 10, precum si pentru asigurarea rezilientei retelelor 5G la nivel national, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, poate solicita furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice informatii detaliate cu privire la tehnologiile, echipamentele si programele software implementate sau planificate spre a fi implementate in retelele 5G, cu privire la producatorul acestora, precum si cu privire la gradul de externalizare catre terte parti al anumitor activitati referitoare la gestionarea retelelor de comunicatii electronice furnizate.


(2) Furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice au obligatia de a pune la dispozitie informatiile solicitate, in termenul si in conditiile indicate de ANCOM.


Art. 13. -


Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:


a) utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori care nu au obtinut autorizarea stabilita in conformitate cu prevederile art. 3;


b) utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, ulterior termenelor prevazute la art. 7 alin. (2), a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori carora le-a fost retrasa autorizarea stabilita in conformitate cu prevederile art. 3;


c) utilizarea tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele de comunicatii electronice dupa expirarea termenelor prevazute la art. 10;


d) netransmiterea informatiilor solicitate furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice in conditiile art. 12.


Art. 14. -


(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contraventiile prevazute la art. 13 se sanctioneaza cu amenda in cuantum cuprins intre 1% si 5% din cifra de afaceri.


(2) Cifra de afaceri este cea prevazuta in ultima situatie financiara anuala raportata de operatorul economic existenta la data constatarii faptei.


(3) Prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul operatorului economic nou-infiintat sau a unui operator economic care nu a inregistrat o cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, acesta este sanctionat cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.


Art. 15. -


(1) Contraventiile prevazute la art. 13 se constata de catre personalul de control din cadrul ANCOM.


(2) Sanctiunea pentru contraventiile prevazute la art. 13 se aplica, prin rezolutie scrisa, de catre presedintele ANCOM.


(3) Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei se dispune si sanctiunea complementara a interzicerii imediate a utilizarii in retelele 5G a tehnologiilor, echipamentelor si a programelor software fabricate de producatori care nu sunt autorizati potrivit prevederilor art. 3.


Art. 16. -


(1) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 alin. (1) si art. 29.


(2) Amenzilor prevazute la art. 14 alin. (1) si (3) nu le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, cu modificarile ulterioare.


Art. 17. -


Prevederile art. 9 si ale art. 12-16 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice